Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3"

Transkrypt

1 Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY

2 RAPORT ROCZNY Spis treści List do Akcjonariuszy /3 Opinia i Raport Biegłego Rewidenta /7 Sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na r. oraz za rok zakończony r. /25 Sprawozdanie z działalności Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w roku 2013 /80

3 LIST DO AKCJONARIUSZY 3

4 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu Warszawa, 19 marca 2014 roku DO AKCJONARIUSZY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Szanowni Państwo, Rok 2013 był okresem trudnym, ale jednocześnie bardzo ważnym dla P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Był on dla nas przełomowy z perspektywy określenia kluczowych założeń biznesowych oraz wprowadzenia zmian, które mają zapewnić Spółce dalszy rozwój. Pierwszy kwartał minionego roku był poświęcony opracowaniu strategii rozwoju P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na lata Zgodnie z jej założeniami, filarami dalszego rozwoju są zarówno działania mające na celu umacnianie pozycji w obszarze wierzytelności konsumenckich w Polsce, jak i ekspansja zagraniczna oraz rozwój oferty produktowej, które zapewnią dywersyfikację źródeł przychodów. Z dużą satysfakcją mogę odnotować, że w dniu, kiedy czytają Państwo te słowa, dwa istotne i złożone projekty biznesowe przewidziane w założeniach strategicznego rozwoju znajdują się już na 4

5 etapie wdrożenia. Począwszy od ostatniego kwartału 2013 roku działamy bowiem aktywnie na rynku w Rosji, a z początkiem marca 2014 r. rozpoczęliśmy oferowanie pożyczek konsumenckich (restrukturyzacyjnych) przez Debet Partner Sp. z o.o. Jednocześnie w roku 2013 kontynuowaliśmy obsługę windykacyjną portfela nabytych wierzytelności na rzecz podmiotów zależnych z Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Pozwoliło to Spółce na wypracowanie przychodów w wysokości 17,8 mln zł. Wynik brutto na sprzedaży za rok 2013 osiągnął wartość 2,7 mln zł. W ubiegłym roku obrotowym P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wypracowała także 11,9 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 5,1 mln zł zysku netto. Sytuacja finansowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. jest dobra. Wysokie, stabilne przepływy finansowe gwarantują realizowanie wszelkich zobowiązań, w tym regularną obsługę i terminowy wykup papierów dłużnych. Spółka posiada wolne środki własne, a w przypadku większych potrzeb w zakresie pozyskania finansowania dysponuje także możliwością przeprowadzenia emisji obligacji korporacyjnych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych na łączną wartość 45 mln zł. W roku 2013 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z sukcesem uplasowała emisję obligacji o łącznej wartości 35 mln zł. Podsumowując rok 2013 nie sposób nie odnieść się do modelu windykacji stosowanego przez Spółkę przy obsłudze portfeli wierzytelności nabywanych przez podmioty zależne P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W tym kontekście istotne jest, że kiedy Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. rozpoczęła działalność inwestycyjną, koncentrowała się na nabywaniu portfeli wierzytelności, w skład których wchodziły sprawy o relatywnie niewielkich saldach. Były to przede wszystkim portfele nabywane od wierzycieli z rynku pozabankowego. Działania windykacyjne prowadzone przez Spółkę na tych pakietach były przez wiele lat doskonalone i automatyzowane, co w efekcie pozwoliło na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Nasz udział w rynku wierzytelności pozabankowych był duży w roku 2012 wynosił on aż 18%. Jednak portfele pozabankowe stanowią jedynie niewielki fragment całego rynku wierzytelności konsumenckich w Polsce (obecnie mniej niż 10%). Dlatego naturalnym krokiem, który zdecydowaliśmy się podjąć, aby zapewnić Spółce dalszy dynamiczny rozwój, było rozpoczęcie inwestycji w wierzytelności bankowe. Realizując przedstawioną przy okazji debiutu giełdowego strategię, w roku 2012 podmioty z Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. zainwestowały 46 mln zł w portfele bankowe o wartości nominalnej 321 mln zł. Jak się okazało stosowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. model windykacji opierający się w dużym stopniu na dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej skuteczny dla niewielkich wierzytelności pozabankowych nie był jednak optymalny dla spraw o wyższej jednostkowej wartości, charakterystycznych dla portfeli bankowych. Przyczyniły się do tego także czynniki zewnętrzne, takie jak m.in. systematycznie spadająca w Polsce skuteczność egzekucji komorniczych i niekorzystne uwarunkowania ekonomiczne (przedłużające się spowolnienie gospodarcze, niższy realny poziom płac czy wysokie bezrobocie). Rentowność z inwestycji w wierzytelności bankowe, jaką Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. odnotowywała w roku 2013, nie była dla nas satysfakcjonująca. Efektem tych wniosków było zaangażowanie niemal całości swoich wysiłków we wprowadzanie niezbędnych zmian do modelu operacyjnego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Zdecydowaliśmy się na wydłużenie procesu windykacji polubownej i opracowaliśmy nowy projekt biznesowy, związany z udzielaniem pożyczek restrukturyzacyjnych przez 5

6 spółkę Debet Partner Sp. z o.o. Będzie on stanowił ważne narzędzie wspierające skuteczność odzyskiwania wierzytelności na drodze indywidualnych ugód z osobami zadłużonymi wobec spółek z Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Ponadto jeszcze w czwartym kwartale roku 2013, wprowadziliśmy zmiany w zasadach współpracy z kancelariami komorniczymi, a także nowe narzędzia usprawniające komunikację z komornikami sądowymi na terenie całego kraju. Po okresie testów wdrożonych rozwiązań możemy ocenić je pozytywnie. Pierwsze efekty działań optymalizacyjnych wskazują na wzrost skuteczności windykacji. Rok 2014 będzie dla P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. okresem, w którym będziemy dedykować maksimum uwagi procesom umożliwiającym przywrócenie wysokiej efektywności modelu operacyjnego. Równie istotnym celem założonym na pierwsze dwa kwartały roku 2014 jest pełne wdrożenie nowych projektów biznesowych, które pozwolą na dywersyfikację źródeł przychodów tj. rozwój działalności na rynku rosyjskim i szersze wprowadzenie oferty spółki Debet Partner Sp. z o.o. dla osób zadłużonych wobec podmiotów GK P.R.E.S.C.O. W ten sposób będziemy dążyć do wypełnienia aktualnych założeń strategii rozwoju przyjętej w maju 2013 r. Jestem przekonany, że dzięki dostosowaniu działań operacyjnych do postawionych przed P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. celów strategicznych, będziemy też mogli z satysfakcją podsumować ich pozytywny wpływ na wyniki za rok Z wyrazami szacunku, Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 6

7 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 25

26 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU (w tys. PLN) Nota Na dzień 31 grudnia 2013 badane Na dzień 31 grudnia 2012 przekształcone Na dzień 1 stycznia 2012 przekształcone AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach zależnych Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem

27 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. (w tys. PLN) Nota Na dzień 31 grudnia 2013 badane Na dzień 31 grudnia 2012 przekształcone Na dzień 1 stycznia 2012 przekształcone PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty, pożyczki i pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Pasywa razem Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. 27

28 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU (w tys. PLN) Nota DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 2013 badane 2012 przekształcone Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży 20 (15 058) (13 092) Wynik brutto ze sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 20 (1 713) (1 401) Zmiana wartości godziwej aktywów finansowych Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 23 (22 198) (24 120) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (7 840) (7 375) Przychody (koszty) finansowe netto 24 (6 803) (6 805) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 25 - (26) Zysk (strata) netto za rok Zysk (strata) podstawowy przypadający na 1 akcję w PLN: 26 0,26 1,10 Zysk (strata) rozwodniony przypadający na 1 akcję w PLN 26 0,26 1,10 Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. 28

29 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU (w tys. PLN) 2013 badane 2012 przekształcone Zysk (strata) netto za rok Inne całkowite dochody ogółem - - Całkowite dochody ogółem za rok Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU (w tys. PLN) Nota Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Na dzień 1 stycznia 2013 roku, według zatwierdzonego sprawozdania (5 588) Wpływ zmiany polityki rachunkowości Na dzień 1 stycznia 2013 roku po przekształceniu Całkowity dochód za okres, w tym Całkowity dochód przed zmianą polityki rachunkowości - - (5 847) (5 847) Wpływ zmiany polityki rachunkowości Zwiększenie kapitału rezerwowego Saldo na dzień 31 grudnia 2013 roku (badane) ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU (w tys. PLN) Nota Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Na dzień 1 stycznia 2012 roku, według zatwierdzonego sprawozdania Wpływ zmiany polityki rachunkowości Na dzień 1 stycznia 2012 roku po przekształceniu Całkowity dochód za okres, w tym Całkowity dochód przed zmianą polityki rachunkowości - - (6 101) (6 101) Wpływ zmiany polityki rachunkowości Dywidenda - - (3 152) (3 152) Saldo na dzień 31 grudnia 2012 roku (przekształcone) Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. 29

30 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU (w tys. PLN) Nota Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2013 badane 2012 przekształcone Wynik przed opodatkowaniem Korekty wyniku 28 (9 349) (11 273) Podatek dochodowy zapłacony - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 (4 257) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Nabycie udziałów i akcji (5 977) (50 345) Zbycie udziałów Dywidendy i udziały w zyskach Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (2 721) (496) Nabycie wartości niematerialnych (117) (98) Pożyczki udzielone - (42) Wpływy z pożyczek Wpływy z lokat (odsetki) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (37 426) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych Spłata dłużnych papierów wartościowych (30 000) (13 000) Otrzymane kredyty i pożyczki Spłata kredytów i pożyczek (10 000) - Spłata odsetek (7 867) (6 598) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (102) Dywidenda - (3 152) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 969) Zmniejszenie/zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek roku Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. 30

31 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE P.R.E.S.C.O GROUP S.A. ( Spółka, Emitent, jednostka dominująca ) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (NIP , REGON ). Siedziba firmy znajduje się w Warszawie przy al. Jana Pawła II 15. Akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony. Na 31 grudnia 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej, w której P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. jest jednostką dominującą, wchodziły następujące podmioty: Jednostka Państwo rejestracji Rodzaj powiązania Udział jednostki dominującej w kapitale/prawach głosu (efektywnie) P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. jednostka dominująca Polska Presco Investments S.à r.l. podmiot zależny Luksemburg bezpośrednie 100% 100% P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ podmiot zależny Polska pośrednie 100% 100% Debet Partner Sp. z o. o. podmiot zależny Polska bezpośrednie 100% - MW Legal 30 Sp. z o.o. podmiot zależny Polska bezpośrednie 100% - Przedmiotem działalności P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. jest świadczenie usług windykacyjnych oraz zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu. Spółka posiada także udziały w podmiotach zależnych inwestujących w nieregularne portfele wierzytelności w celu ich dalszej samodzielnej windykacji na własny rachunek. Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz zawiera dane porównywalne za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. Zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu finansowym dane były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Spółka sporządza także skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę oraz jej jednostki zależne, które zostało zatwierdzone tego samego dnia, co niniejsze sprawozdanie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Zarządu Spółki wchodzili: Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu, Wojciech Andrzejewski Wiceprezes Zarządu, Paweł Szejko Członek Zarządu. 31

32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: Tadeusz Różański Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Piwoński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Rafał Kamiński Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Makarewicz Członek Rady Nadzorczej, Agnieszka Wiśniewska Członek Rady Nadzorczej. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w dniu 19 marca 2014 roku. 2. ISTOTNE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI 2.1. Podstawa sporządzenia Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. sporządzone zostało według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę Nowe standardy rachunkowości Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, z wyjątkiem zmian opisanych poniżej. Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego, chyba że standard lub interpretacja zakładały wyłącznie prospektywne zastosowanie. 32

33 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zmiany wynikające ze zmian MSSF Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej obowiązują od 1 stycznia 2013 roku: MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze Zmiany w MSR 1 Prezentacja pozycji Pozostałych całkowitych dochodów Zmiany w MSSF 7 Ujawnienia kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych Interpretacja KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements ) Zmiany w MSSF 1 Ich zastosowanie nie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Spółki, a skutkowało jedynie zmianami stosowanych zasad rachunkowości lub ewentualnie rozszerzeniem zakresu niezbędnych ujawnień czy też zmianą używanej terminologii. Główne konsekwencje zastosowania nowych regulacji: MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i w założeniu ma ułatwić stosowanie wyceny w wartości godziwej poprzez zmniejszenie złożoności rozwiązań i zwiększenie konsekwencji w stosowaniu zasad wyceny wartości godziwej. W standardzie wyraźnie określono cel takiej wyceny i sprecyzowano definicję wartości godziwej. Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze Zmiany w MSR 19 zostały opublikowane w dniu 16 czerwca 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany eliminują możliwość opóźnienia w rozpoznaniu zysków i strat znaną jako metoda korytarzowa. Ponadto poprawiają prezentację wynikających z planów świadczeń pracowniczych zmian w bilansie oraz niezbędnych szacunków prezentowanych w innych dochodach całkowitych, jak również rozszerzają zakres wymaganych ujawnień z tym związanych. Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. Zmiany w MSR 1 Prezentacja pozycji Pozostałych całkowitych dochodów Zmiany w MSR 1 zostały opublikowane w dniu 16 czerwca 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 lipca 2012 roku lub później. Zmiany dotyczą grupowania pozycji pozostałych całkowitych dochodów mogących zostać przeniesionych do sprawozdania z zysków lub strat. Zmiany potwierdzają ponadto możliwość prezentacji pozycji pozostałych całkowitych dochodów i pozycji sprawozdania z zysków lub strat jako jedno bądź dwa oddzielne sprawozdania. Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 33

34 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zmiany w MSSF 7 Ujawnienia kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych Zmiany w MSSF 7 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Nie zmieniając generalnych zasad odnośnie kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych, rozszerzono zakres ujawnień odnośnie kompensowanych ze sobą kwot. Wprowadzono również wymóg szerszych (bardziej przejrzystych) ujawnień związanych z zarządzaniem ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem zabezpieczeń (zastawów) otrzymanych lub przekazanych. Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. Interpretacja KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych Interpretacja KIMSF 20 została wydana w dniu 19 października 2011 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2013 roku lub później. Interpretacja zawiera wytyczne odnośnie ujmowania kosztów usunięcia zewnętrznych warstw gruntu w celu uzyskania dostępu do wydobywanych surowców w kopalniach odkrywkowych. Zastosowanie nowego standardu nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements ) W dniu 17 maja 2012 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do siedmiu standardów, wynikające z projektu proponowanych zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego w czerwcu 2011 roku. Mają one zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później (w zależności od standardu). Spółka stosuje zmienione standardy w zakresie dokonanych zmian od 1 stycznia 2013 roku, chyba że przewidziano inny okres ich wejścia w życie. Zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. Zmiany w MSSF 1 Zmiany w MSSF 1 zostały opublikowane w dniu 13 marca 2012 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Celem zmian jest umożliwienie zwolnienia jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z pełnego retrospektywnego zastosowania wszystkich MSSF w przypadku, gdy jednostki takie korzystają z pożyczek rządowych oprocentowanych poniżej stóp rynkowych. Zastosowanie nowego standardu nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. Ponadto Spółka w niniejszym sprawozdaniu finansowym po raz pierwszy zastosowała następujące standardy lub ich zmiany, kierując się datami wejścia w życia ustalonymi przez Komisję Europejską, a które różniły się od tych ustalonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zmiany w MSSF 1 Znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat Zmiany w MSSF 1 zostały opublikowane w dniu 20 grudnia 2010 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Zmiany dotyczą odniesienia do stałej daty 1 stycznia 2004 jako daty zastosowania MSSF po raz pierwszy i zmieniają ją na dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy w celu wyeliminowania konieczności przekształcania transakcji, które miały miejsce przed dniem przejścia jednostki na stosowanie MSSF. Ponadto 34

35 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO do standardu zostają dodane wskazówki odnośnie ponownego zastosowania MSSF w okresach, które następują po okresach znaczącej hiperinflacji, uniemożliwiającej pełną zgodność z MSSF. Zmieniony MSSF 1 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. Zmiana do MSR 12 Podatek odroczony: Odzyskiwalność aktywów stanowiących podstawę jego ustalenia Zmiana do MSR 12 została opublikowana w dniu 20 grudnia 2010 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później. Zmiana doprecyzowuje m.in. sposób wyceny aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w przypadku nieruchomości inwestycyjnych wycenianych zgodnie z modelem wartości godziwej określonym w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne. Wejście w życie zmienionego standardu spowoduje też wycofanie interpretacji SKI 21 Podatek dochodowy odzyskiwalność przeszacowanych aktywów niepodlegających amortyzacji. Zmieniony MSR 12 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje) W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy: MSSF 9 Instrumenty finansowe Nowy standard został opublikowany w dniu 12 listopada 2009 roku i jest pierwszym krokiem RMSR w celu zastąpienia MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Po opublikowaniu nowy standard podlegał dalszym pracom i został częściowo zmieniony. Nowy standard wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Spółka zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2015 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 12 Konsolidacja Jednostki specjalnego przeznaczenia oraz część postanowień MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard definiuje pojęcie kontroli jako czynnika determinującego, czy jednostka powinna zostać objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz zawiera wskazówki pomagające ustalić, czy jednostka sprawuje kontrolę, czy też nie. Spółka zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, tj. od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu. 35

36 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. Standard kładzie nacisk na prawa i obowiązki wynikające ze wspólnych umów niezależnie od ich formy prawnej oraz eliminuje niekonsekwencję w raportowaniu poprzez określenie metody rozliczania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. Spółka zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, tj. od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu. MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i zawiera wymogi ujawnień informacyjnych na temat zaangażowania w innych jednostkach lub inwestycjach. Spółka zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, tj. od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu. MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z przeniesienia niektórych postanowień dotychczasowego MSR 27 do nowych MSSF 10 oraz MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Spółka zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, tj. od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu. MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnie kontrolowanych jednostkach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych. Spółka zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, tj. od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu. Zmiany w MSR 32 Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych Zmiany w MSR 32 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany są reakcją na istniejące niespójności w stosowaniu kryteriów kompensowania istniejących w MSR

37 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA r. ORAZ ZA ROK ZAKOŃCZONY r. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółka zastosuje zmieniony MSR od 1 stycznia 2014 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania zmienionego standardu. Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) Wskazówki zostały opublikowane w dniu 28 czerwca 2012 roku i zawierają dodatkowe informacje odnośnie zastosowania MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, w tym prezentacji danych porównawczych w przypadku pierwszego zastosowania ww. standardów. Spółka zastosuje zmiany od 1 stycznia 2014 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania wprowadzonych zmian. Jednostki inwestycyjne (Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27) Wskazówki zostały opublikowane w dniu 31 października 2012 roku i zawierają inne zasady odnośnie zastosowania MSSF 10 i MSSF 12 w przypadku jednostek o charakterze funduszy inwestycyjnych. Spółka zastosuje zmiany od 1 stycznia 2014 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania wprowadzonych zmian. Zmiany do MSR 36 Ujawnienia odnośnie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych Zmiany zostały opublikowane w dniu 29 maja 2013 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany skutkują modyfikacją zakresu ujawnień w odniesieniu do utraty wartości aktywów niefinansowych, m.in. wymagają ujawnienia wartości odzyskiwalnej aktywa (ośrodka wypracowującego wpływy pieniężne) tylko w okresach, w których ujęto utratę wartości lub jej odwrócenie w odniesieniu do danego aktywa (lub ośrodka). Ponadto ze zmienionego standardu wynika, że wymagany będzie szerszy i bardziej precyzyjny zakres ujawnień w przypadku ustalenia wartości odzyskiwalnej jako wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, a w przypadku ustalenia wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży z wykorzystaniem techniki ustalania wartości bieżącej (zdyskontowane przepływy) konieczne będzie podanie informacji o zastosowanej stopie dyskonta (w przypadku ujęcia utraty wartości lub jej odwrócenia). Zmiany dostosowują też zakres ujawnień odnośnie wartości odzyskiwalnej niezależnie od tego, czy została ona ustalona jako wartość użytkowa czy wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży. Spółka zastosuje zmiany od 1 stycznia 2014 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania wprowadzonych zmian. Zmiany do MSR 39 Nowacja (odnowienie) instrumentów pochodnych a kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń Zmiany zostały opublikowane w dniu 27 czerwca 2013 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany umożliwiają kontynuowanie stosowania rachunkowości zabezpieczeń (pod pewnymi warunkami), w przypadku, gdy instrument pochodny, będący instrumentem zabezpieczającym, jest odnawiany w wyniku regulacji prawnych, a w wyniku zmiany następuje zmiana instytucji rozliczeniowej. Zmiany w MSR 39 37

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Open Finance S.A. Sprawozdanie finansowe. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. sporządzone zgodnie

Open Finance S.A. Sprawozdanie finansowe. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. sporządzone zgodnie Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SPIS TREŚCI: I. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany bilans 3 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo