Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k."

Transkrypt

1 Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. Mirosław Ochojski Prezes Zarządu tel: fax: Oferta Produktowa

2 Spis treści: 1. Przedmiot oferty 3 2. O Konsorcjum Obszary ewentualnej współpracy Windykacja Należności Obrót Wierzytelnościami Restrukturyzacja Należności Wycena Wierzytelności Doradztwo Prawne 7 3. Oferta szczegółowa Zakres oferty Cennik Usług Kontakt 10

3 1. Przedmiot oferty Szanowni Państwo, Mam przyjemność krótko opowiedzieć Państwu o Dolnośląskim Konsorcjum Obsługi Wierzytelności oraz o zakresie świadczonych przez Konsorcjum usług. Kilka minut poświęconych na zapoznanie się z tym tekstem da Państwu przybliżony obraz podmiotu, który mam nadzieję okaże się w przyszłości Państwa cennym partnerem biznesowym. Zapraszam do dzielenia się z nami wszelkimi uwagami, byśmy mogli stworzyć ofertę najlepiej dobraną do Państwa potrzeb. Z poważaniem: Mirosław Ochojski Prezes Zarządu 2. O Konsorcjum W dniu 7 kwietnia 2008 roku rozpoczyna swoją działalność Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności. Misją Konsorcjum jest świadczenie usług na najwyższym poziomie na rzecz podmiotów borykających się z problemami nieregulowanych oraz nieterminowo regulowanych należności. Konsorcjum powstało na gruncie kilkuletnich doświadczeń jego założycieli i wykorzystuje wiedzę specjalistów w zakresie prawa gospodarczego, psychologii oraz ekonomii. Rozumiejąc złożoność procesów mających na celu odzyskanie zaległych należności, Konsorcjum przygotowało zindywidualizowane oferty dla wybranych gałęzi zadań. W procesie analiz wyodrębnione zostały następujące grupy: ze względu na charakter Wierzyciela: Przedsiębiorstwa z branży budowlanej i deweloperskiej Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe Dostawcy mediów (przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyczne, komunalne, telekomunikacyjne) Sprzedawcy hurtowi ze względu na charakter Dłużnika: Wierzyciele służby zdrowia Wierzyciele jednostek budżetowych Wierzyciele spółek prawa handlowego Wierzyciele osób fizycznych

4 2.1. Obszary ewentualnej współpracy W zakres świadczonych przez Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności wchodzą min.: Windykacja Należności Windykacja Należności Obrót Wierzytelnościami Restrukturyzacja Należności Wycena Wierzytelności Doradztwo Prawne W obronie interesów Wierzycieli, Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności świadczy usługi windykacji należności. W przedmiotowym procesie zastosowanie znajdzie kilka ważnych zasad: 1. Kompleksowości działań Konsorcjum wykorzystuje na każdym etapie sprawy wszelkie dostępne narzędzia (równolegle prowadzone są zabiegi zmierzające do polubownego załatwiania sprawy oraz procedura sądowo egzekucyjna, po przekazaniu zlecenia wszelkie działania niezbędne dla optymalnego skutku pozostają w kompetencji Konsorcjum minimalizując obowiązki Wierzyciela). 2. Szybkości działań wszelkie czynności podejmowane są w terminach możliwie krótkich, zgodnych z procedurami wewnętrznymi Konsorcjum, lub ustalonym dla danej sprawy Indywidualnym Terminarzu Zadań. 3. Minimalizowania kosztów po stronie Wierzyciela w większości spraw zastosowanie znajdzie zasada 5 x 0: Konsorcjum nie pobiera opłat wstępnych ani zaliczek, Konsorcjum kredytuje koszty zastępstwa procesowego, nie pobiera opłat w przypadku braku skutku, proponowane wynagrodzenie za sukces mieści się w zakresie części odsetkowej wierzytelności, pieczęć prewencyjna bez opłat. 4. Zasada podwójnej kontroli procesu większość wykonywanych działań przechodzi przez przynajmniej dwie niezależne jednostki organizacyjne: dział wykonawczy i dział nadzorczy Obrót Wierzytelnościami W ramach usługi zakupu wierzytelności Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności oferuje Państwu: 1. Zakup na własną rzecz w formie cesji bezwarunkowej. W przypadku przedstawienia takiej oferty, przysługujące Wierzycielowi prawa

5 przechodzą w całości na Konsorcjum, w zamian za zapłatę umówionej ceny. Przedmiotem cesji będą tutaj w szczególności tzw. wierzytelności pewne, w stosunku do takich podmiotów jak: Spółki Prawa Handlowego: Przedsiębiorstwa państwowe Podmioty grupy PKP Huty Spółki węglowe Spółki z kapitałem zagranicznym Sieci handlowe Spółki akcyjne Jednostki budżetowe Skarbu Państwa: Gminy Szpitale i inne publiczne placówki służby zdrowia Starostwa Szkoły Uczelnie Agencje rządowe Wojsko Straż pożarna Zakłady karne 2. Zakup na własną rzecz w formie cesji powierniczej. W tej opcji zakupu prawa do wierzytelności są przenoszone na Konsorcjum warunkowo lub z możliwością regresu. Forma ta stosowana jest w przypadku braku pewności co do spłaty długu. Cesja taka przenosi na Konsorcjum prawa przysługujące Wierzycielowi, co w wielu przypadkach podnosi skuteczność działań windykacyjnych. Dla bezpieczeństwa transakcji każdej ze stron umowy przysługuje jednak prawo odstąpienia od umowy w ściśle określonych sytuacjach. 3. Pośrednictwo w sprzedaży. W przypadku braku możliwości przedstawienia Klientowi oferty spełniającej jego oczekiwania, możliwe jest zlecenie poszukiwania kontrahenta. Podstawowym elementem takich działań jest skierowanie w imieniu Wierzyciela zapytań ofertowych do przedsiębiorstw o profilu specjalizacji zgodnym z parametrami wierzytelności mającej być przedmiotem obrotu. Dodatkowo możliwe jest opiniowanie przyszłego kontrahenta, projektu umowy, oraz udział w negocjacjach.

6 Restrukturyzacja Należności Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności świadczy także usługi na rzecz Dłużników, którzy mają zamiar spłacić długi wobec swoich wierzycieli. Konsorcjum specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji z wierzycielami takimi jak Banki, Fundusze Sekurytyzacyjne oraz innymi instytucjami finansowymi. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego oferujemy Państwu: 1. ustalenie rzeczywistej wartości zobowiązań z podziałem na należności główne, odsetki, ewentualnie koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, 2. podjęcie i prowadzenie negocjacji zmierzających do najkorzystniejszego dla Dłużnika rozliczenia się z Wierzycielem, 3. pomoc w pozyskaniu środków pieniężnych na spłatę Wierzyciela, 4. zawarcie ugody z Wierzycielem regulującej kwestie związane z wysokością wynegocjowanego wcześniej zadłużenia oraz warunków i terminów spłaty zadłużenia, a przede wszystkim mającej na celu zabezpieczenie interesów Dłużnika, 5. doradztwo prawne związane z restrukturyzacją zadłużenia uwzględniające aspekty prawa cywilnego, karnego, handlowego i upadłościowego, 6. inicjowanie i prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych (oferta skierowana do spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek problemy z odzyskaniem należności od swoich kontrahentów Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności, w ramach usługi restrukturyzacji wierzytelności, wykona również czynności zmierzające do ich odzyskania, tak aby te środki pieniężne mogły służyć zaspokojeniu Państwa Wierzycieli Wycena Wierzytelności Przedstawiamy Państwu usługę wyceny wierzytelności, którą świadczy Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności w oparciu o wieloletnie doświadczenia wynikające z obserwacji procesów windykacji należności. Oferta ta jest skierowana do tych z Państwa, którzy zamierzają nabyć lub sprzedać określone wierzytelności. Zasady wykonania tej usługi są następujące: 1. Zasada koncentracji dokumentów polega na zgromadzeniu i przekazaniu Dolnośląskiemu Konsorcjum Obsługi Wierzytelności przez Klienta zlecającego usługę możliwie największej ilości dokumentów związanych z wycenianą wierzytelnością, tak aby wycena, którą Konsorcjum sporządza w formie Raportu Due Dilligence była jak najbardziej rzetelna i wieloaspektowa, 2. Zasada kompletnej informacji procedury wewnętrzne Konsorcjum ułożone są w sposób gwarantujący uzyskanie pełnej wiedzy dotyczącej konkretnej

7 wierzytelności. Informacje zgromadzone w procesie wyceny wierzytelności umożliwiają określenie wysokości kwoty należności możliwej do uzyskania w procesie windykacji, tzw. czasu odzysku oraz ocena ryzyka odzysku. 3. Zasada minimalizacji ryzyka wszystkie czynności podejmowane w ramach zlecenia mają na celu zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa transakcji związanych z obrotem wierzytelnościami. W ramach usługi Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności zajmuje się: 1. uzupełnieniem danych o wierzytelności przekazanych w formie dokumentów od Klienta o informacje pozyskane przez Konsorcjum w ramach wewnętrznych procedur, 2. przygotowaniem Raportu Due Dilligence, który w sposób precyzyjny określa wartość wierzytelności oraz czas odzysku, 3. oceną ryzyka związanego z odzyskaniem wierzytelności, 4. przygotowaniem kompletu dokumentacji niezbędnej do dokonania sprzedaży wierzytelności Doradztwo Prawne Korzystając z doświadczenia adwokatów i radców prawnych uczestników Konsorcjum, DKOW oferuje kompleksową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych (firm), jak i dla osób fizycznych. Pomoc prawna świadczona jest we wszystkich dziedzinach prawa, przy zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania do zarządzania kancelarią prawną. Współpracę w zakresie obsługi prawnej Konsorcjum opiera na następujących zasadach: KOMPLEKSOWOŚĆ OBSŁUGI niezależnie od problemu prawnego, Konsorcjum świadczy pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa, udzielając porad prawnych, sporządzając opinie, projekty umów, uchwał, regulaminów i innych aktów prawnych, a także reprezentując Klientów przed sądami, trybunałami, organami egzekucyjnymi, administracyjnymi czy podatkowymi. Konsorcjum prowadzi mediacje, uczestniczy w negocjacjach, przygotowuje i opiniuje strategie negocjacyjne, a także prowadzi szeroko pojęte doradztwo prawne i ekonomiczne (w tym inwestycyjne). SPECJALIZACJA Każdy z prawników współpracujących z Konsorcjum specjalizuje się w wybranej dziedzinie prawa tak, by móc świadczyć pomoc prawną najwyższej jakości, przy uwzględnieniu wszelkich aspektów prawnych sprawy (również aspektu podatkowego). ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM Dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu do zarządzania kancelarią prawną, Konsorcjum na bieżąco informuje Klienta o ważniejszych czynnościach z chwilą ich

8 podjęcia. Ponadto Klient otrzymuje cyklicznie raport o stanie prowadzonych spraw. Przy stałej współpracy, Konsorcjum przekazuje Klientom raporty z czynności podejmowanych w danym miesiącu, z czasem pracy rozliczanym co do minuty. INDYWIDUALNY DORADCA KLIENTA Spośród współpracujących prawników, Konsorcjum wyznacza Osobistego Doradcę Klienta, którego specjalizacja najbardziej odpowiada potrzebom Klienta. Doradca jest dostępny dla Klienta także po godzinach pracy Konsorcjum. Złożone przez Klienta Konsorcjum zlecenie, realizowane jest przez prawnika specjalizującego się w danej dziedzinie prawa bądź też przez zespół prawników powołany do realizacji zlecenia, zaś Doradca koordynuje pracę prawnika / zespołu i na bieżąco informuje Klienta o stanie sprawy. 3. Oferta szczegółowa 3.1. Zakres oferty Proponowany przez Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności zakres usług świadczonych na rzecz Klienta obejmować będzie kompleksową windykację należności przekazanych do obsługi na wszystkich etapach. W zakres dokonywanych przez Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności czynności wchodziłoby w zależności od potrzeb oraz indywidualnych ustaleń z Klientem: - postępowanie polubowne (na każdym etapie): - korespondencja z dłużnikiem - kontakt telefoniczny - kontakt osobisty - zawieranie ugód - monitoring płatności - sporządzanie raportów dla wierzyciela - postępowanie sądowe: - inicjowanie postępowania sądowego - wybór odpowiedniej kancelarii do prowadzenia sprawy - nadzór nad toczącym się postępowanie - finansowanie kosztów postępowania - sporządzanie raportów dla wierzyciela - postępowanie egzekucyjne: - inicjowanie postępowania egzekucyjnego - wybór odpowiedniej kancelarii do prowadzenia sprawy - nadzór nad toczącym się postępowanie - finansowanie kosztów postępowania - sporządzanie raportów dla wierzyciela - postępowanie wywiadowcze (prowadzone w indywidualnych przypadkach): - ustalenie możliwości skutecznej egzekucji - ustalenie składników majątkowych dłużnika - sporządzenie raportu z uzyskanych danych

9 Standardowy proces windykacji ma następujący przebieg: Postępowanie polubowne: - otrzymanie zlecenia - w ciągu trzech dni od daty otrzymania zlecenia wystosowane zostaje pierwsze listowne wezwanie do zapłaty - w ciągu trzech dni od daty otrzymania zlecenia wykonywane są pierwsze próby kontaktu telefonicznego - w sprawach, które wymagają osobistej wizyty dokonywana ona jest w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania zlecenia z wizyty sporządzony jest raport streszczający przebieg rozmów oraz raport z oglądu majątku zastanego u dłużnika - ewentualne negocjacje prowadzone są przez trzydzieści dni od dnia uzyskania pierwszego kontaktu - etap postępowania polubownego kończy się jednorazową spłatą zobowiązań, zawarciem porozumienia w zakresie spłaty zobowiązania lub przekazaniem do postępowania sądowego Postępowanie sądowe i egzekucyjne: Do postępowania sądowego kierowane są sprawy w następujących przypadkach: - w przypadku braku możliwości kontaktu z dłużnikiem lub osobą kompetentną do reprezentowania jego interesów przez okres trzydziestu dni - w przypadku nie dojścia do porozumienia w zakresie formy spłaty w ciągu trzydziestu dni od dnia uzyskania pierwszego kontaktu - w przypadku nie wywiązania się przez dłużnika z zawartego porozumienia Na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzony jest nadal proces windykacji telefonicznej lub terenowej, jeśli rokuje to nadzieje na szybsze odzyskanie środków. Pozwy oraz inne pisma procesowe są sporządzane w ciągu trzech dni od dnia wystąpienia sytuacji związanej z odpowiednim skutkiem upływ terminu na negocjacje, niespełnienie przez dłużnika obowiązków wynikających z ugody itd. Wszystkie etapy windykacji są na bieżąco kontrolowane przez podmioty zewnętrzne od podmiotów wykonawczych: windykatorzy telefoniczni i terenowi składają bieżące raporty do nadrzędnych im kierowników, kancelarie mają obowiązek nadzorowania organów procesowych a następnie składają sprawozdania do firmy. Wszystkie raporty działań są okresowo podsumowywane i tworzą raport przeprowadzonych czynności dla klienta (niezależnie od możliwości zadawania pytań z bieżących działań).

10 3.2. Cennik Usług Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności przygotowało specjalną ofertę na usługę Kompleksowej Windykacji Należności! Zapraszamy Państwa do skorzystania z kilkuletniego doświadczenia Konsorcjantów, na warunkach zgodnych z zasadą 5 x 0 w windykacji * : 0 opłat wstępnych Konsorcjum nie pobiera zaliczek ani opłat wstępnych na poczet prowadzonych spraw, a wynagrodzenie należne jest tylko i wyłącznie po skutecznym działaniu 0 kosztów zastępstwa procesowego w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, Konsorcjum zobowiązuje się do kredytowania kosztów zastępstwa procesowego 0 kosztów w przypadku braku skutku jeśli z przyczyn niezależnych od Wierzyciela działania okażą się bezskuteczne Konsorcjum nie pobiera żadnego wynagrodzenia 0 straty należności głównej w przypadku skutecznego działania ze strony Konsorcjum całość wynagrodzenia mieści się w zakresie należnych Wierzycielowi odsetek 0 opłat za pieczęć prewencyjną do pierwszego zlecenia Konsorcjum dołącza prawo do bezpłatnego używania pieczęci prewencyjnej *Oferta ważna przez miesiąc od daty jej otrzymania dla wierzytelności powstałych w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami, których wartość należności głównej przekracza 5 000,00 zł 4. Kontakt Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z ofertą i zapraszamy do kontaktu. Z poważaniem: Mirosław Ochojski Prezes Zarządu Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp. k. tel: fax:

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń

Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń Produkt finalny projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Polecane przez RZETELNEBIURO.PL OFERTA Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Rzeszów, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo