METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM na wybór Pośredników Finansowych. Będzie ona zarazem stanowiła podstawę do sporządzenia stosownego załącznika do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe, (dalej Umowa ), którą Pośrednik Finansowy zawrze z Menadżerem Funduszu Powierniczego (dalej MFP ). I. NAZWA PRODUKTU PORĘCZENIE PORTFELOWE (zgodnie z definicją zawartą w pkt. II poniżej) II. OPIS PRODUKTU III. Poręczenie Portfelowe to poręczenie udzielone przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego (zwanego dalej MFP ) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego na zabezpieczenie spłaty kredytów lub pożyczek (zwanych dalej Kredytami, a każdy z osobna Kredytem ) udzielonych przez Pośrednika Finansowego (należącego do jednej z grup wymienionej w części III niniejszej Metryki) na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców (zwanych dalej MŚP ) oraz wpisanych do Rejestru Portfela Poręczeniowego (zwanego dalej Portfelem Poręczeniowym ). PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE PORĘCZENIA PORTFELOWEGO 1. Podmiotami uprawionymi do wzięcia udziału w Konkursie są: a) banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu Prawa Bankowego (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), b) banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz z późn. zm.), c) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.), d) inne podmioty finansowe udzielające Kredytów dla MŚP. 2. Ponadto Pośrednik Finansowy nie jest podmiotem, który: a) podlega wykluczeniu z ubiegania się o otrzymanie środków na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz z późn. zm.), b) pozostaje w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym, c) zakłada udzielenie pomocy przedsiębiorstwom zagrożonym w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.) lub przedsiębiorstwom wykluczonym stosownie do Rozporządzenia

2 Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, a także, d) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. IV. PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU 1. Poręczenie Portfelowe stanowi zbiór Jednostkowych Poręczeń Kredytów udzielanych przez Pośrednika Finansowego w okresie wskazanym w Umowie Operacyjnej. 2. Całkowita wysokość środków przeznaczona w ramach ogłoszonego Konkursu na Produkt Finansowy Poręczenie Portfelowe wynosi ,00 zł. 3. Limit środków Poręczenia Portfelowego jaki może zostać przyznany pojedynczemu Pośrednikowi Finansowemu w ramach ogłoszonego Konkursu wynosi ,00 zł (Limit Poręczenie Portfelowego). 4. MFP zastrzega prawo do zmiany limitów kwot wskazanych w Pkt. 2)-3) w przypadku, gdy postępowanie konkursowe uzasadni taką decyzję, zgodnie z pkt VIII.3 Regulaminu. 5. Jednostkowe Poręczenie MFP staje się ważne po wpisaniu przez Pośrednika Finansowego Kredytu udzielonego MŚP ( Jednostkowe Poręczenie ) do Portfela Poręczeniowego. 6. Pośrednik Finansowy tworzy Portfel Poręczeniowy w terminie do 18 miesięcy od dnia udostępnienia Limitu Poręczenia Portfelowego. 7. Wysokość Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego stanowi: a) dla podmiotów prowadzących działalność poniżej 24 miesięcy (tzw. start-upów) i. do 80% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu do ,00 zł włącznie, ii. do 50% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu powyżej ,00 zł. b) dla podmiotów prowadzących działalność powyżej 24 miesięcy; i. do 70% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu do ,00 zł włącznie, ii. do 50% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu powyżej ,00 zł. 8. Wartości Kredytów udzielonych jednemu MŚP, które zostały wpisane do Portfela Poręczeniowego będą sumowane. Każdorazowe przekroczenie progów kwotowych, o których mowa w pkt. 7 będzie odpowiednio zmniejszało wysokość procentową Jednostkowego Poręczenia. 9. Maksymalna kwota Jednostkowego Poręczenia lub suma Jednostkowych Poręczeń, udzielonych jednemu MŚP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego wynosi ,00 zł, jednak nie więcej niż 5% Limitu Poręczenia. 10. Pośrednik Finansowy, na ostatni dzień Okresu Budowy Portfela jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika w zakresie średniej wartości Jednostkowego Poręczenia na poziomie nie wyższym niż ,00 PLN, obliczonego zgodnie ze wzorem: wartość przyznanego Limitu Poręczenia Portfelowego liczba umów zawartych z MSP w zakresie Jednostkowych Poręczeń 11. Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obowiązuje od daty wpisania Kredytu do Portfela Poręczeniowego. 12. Jednostkowe Poręczenie obejmuje okres Kredytu, wydłużony o dodatkowe 3 miesiące, jednak nie dłuższy niż 75 miesięcy. 2

3 13. Wygaśnięcie Jednostkowego Poręczenia nie uwalnia automatycznie nowego Limitu Poręczenia Portfelowego, zatem nie uprawnia Pośrednika Finansowego do wpisania kolejnego Kredytu do Portfela Poręczeniowego. V. WARUNKI UZYSKANIA JEDNOSTKOWEGO PORĘCZENIA PRZEZ MŚP 1. Każde udzielone Jednostkowe Poręczenie powinno zabezpieczać określony Kredyt oraz powinno być ograniczone w czasie, jak i pod względem kwoty. 2. Jednostkowym Poręczeniem nie może być objęty Kredyt uprzednio wypłacony. 3. Udzielenie Kredytu zabezpieczonego Jednostkowym Poręczeniem jest możliwe po przeprowadzeniu analizy ryzyka kredytowego MŚP, zgodnie z metodologią oceny ryzyka stosowaną przez Pośrednika Finansowego. 4. Jednostkowe Poręczenie obejmuje tylko kwotę kapitału Kredytu. Jednostkowym Poręczeniem nie są objęte wartości odsetek i prowizji od Kredytu oraz innych kosztów związanych z Kredytem. 5. Każda spłata kapitału Kredytu proporcjonalnie obniża wartość udzielonego Jednostkowego Poręczenia. 6. Zmiana warunków kredytowania polegająca na zwiększeniu wartości Kredytu objętego Poręczeniem Portfelowym MFP, może skutkować zwiększeniem wartości Jednostkowego Poręczenia z zastrzeżeniem pkt IV powyżej. 7. W przypadku wydłużenia terminu spłaty Kredytu okres trwania Jednostkowego Poręczenia ulega automatycznemu przedłużeniu, z zastrzeżeniem pkt. 12, w części IV niniejszej Metryki. 8. MŚP ubiegający się o przyznanie Jednostkowego Poręczenia muszą spełniać łącznie następujące kryteria: a) nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/02 z dnia 1 października 2004 r.); b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; c) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.; d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, e) są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, f) nie podlegają wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz..1240, z poźn. zm.); g) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (jeżeli dotyczy). 9. Kredyty objęte Poręczeniem Portfelowym muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (spełniającego warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008), w tym w szczególności na: 3

4 VI. a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych, b) tworzenie nowych miejsc pracy, c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe zgodnie z zapisami pkt zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF /05 z dn. 8 lutego 2012 r. 10. Kredyty objęte Poręczeniem Portfelowym nie mogą być przeznaczane na: a) refinansowanie zadłużenia, w tym spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, b) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, c) na współfinansowanie wydatków z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.. ZABEZPIECZENIE 1. MFP nie przewiduje zabezpieczeń Umowy ustanowionych przez Pośrednika Finansowego na rzecz MFP. 2. Zabezpieczenie wystawiane przez MŚP na rzecz MFP stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art pkt. 5 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U nr 43 poz. 296). VII. OPŁATY I PROWIZJE 1. MFP pobiera prowizję za przyznanie Limitu Poręczenia Portfelowego od Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem pkt Wysokość prowizji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, ustalana jest na poziomie 0,8%. 3. Pośrednik Finansowy nie może pobierać od MŚP żadnych opłat związanych z udzieleniem i obsługą Jednostkowego Poręczenia, za wyjątkiem prowizji za udzielenie Jednostkowego Poręczenia. 4. Przychód MFP stanowią: a. Prowizje pobrane od MŚP za udzielenie Jednostkowego Poręczenia, b. przychody odsetkowe, w tym wygenerowane na środkach MFP z tytułu lokowania prowizji za przyznanie Jednostkowego Poręczenia. Przychody powyższe będą przekazywane do MFP w okresach kwartalnych. 5. Jednostkowe Poręczenie oferowane MŚP w ramach Poręczenia Portfelowego udzielane jest przez Pośrednika Finansowego na następujących warunkach: a) rynkowych za pobraniem od MŚP opłaty lub prowizji, z uwzględnieniem warunków określonych w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. U. UE C 155 z r., str. 10) po dokonaniu analizy ryzyka niespłacenia poręczeń (na podstawie akceptowanych w sektorze finansowym metod) i oceny przedkładanych zabezpieczeń, lub, 4

5 b) korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych. W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek badania dopuszczalności pomocy, zgłoszenia faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwych instytucji spoczywa na Pośredniku Finansowym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. 2010, nr 6, poz. 32 z późniejszymi zmianami). Pośrednik Finansowy zapewni również, aby wszystkie Jednostkowe Poręczenia, w których wystąpi pomoc de minimis zostały udzielone nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r. o ile nie ulegną zmianie przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy de minimis ze środków instrumentów inżynierii finansowej. 6. Wysokość prowizji, o której mowa w pkt. 4a powyżej, powinna być określona przez Pośrednika Finansowego zgodnie ze stosowaną przez niego metodologią oceny ryzyka kredytowego uwzględniającą charakterystykę Kredytu objętego Jednostkowym Poręczeniem, kwotę i czas realizacji Kredytu, oceny przedkładanych zabezpieczeń przez MŚP oraz inne warunki mające istotny wpływ na prawdopodobieństwo braku spłaty Kredytu przez MŚP. Metodologia stosowana przez Pośrednika Finansowego powinna umożliwić klasyfikację MŚP na podstawie właściwego ratingu ryzyka. VIII. ZACHĘTY I KARY 1. MFP przeznacza część środków znajdujących się w jego dyspozycji na Zachęty dla Pośredników Finansowych. Wysokość środków przekazanych Pośrednikom Finansowym w formie Zachęt będzie ustalona na zasadach rynkowych i będzie uzależniona m.in. od wskaźnika procentowego wykorzystania przyznanego Limitu Poręczenia Portfelowego, Szkodowości Portfela Poręczeniowego oraz wartości udzielonego wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność do 24 miesięcy włącznie (tzw. start-upów). 2. Zachęty będą przyznawane na wniosek Pośrednika Finansowego, w oparciu o poniższe zasady: a) jeśli po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia Okresu Budowy Portfela, Pośrednik Finansowy wykorzysta 100% przyznanego Limitu Poręczenia Portfelowego to otrzymuje Zachętę w wysokości 2% od wykorzystanej kwoty Limitu Poręczenia, b) jeśli po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, co najmniej 20% wartości Portfela Poręczeniowego, będzie stanowiło wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do 24 miesięcy (tzw. start-up) to MFP wypłaci Zachętę na poziomie 1% od łącznej wysokości Jednostkowych Poręczeń udzielonych dla grupy start-up, albo c) jeśli po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, co najmniej 40% wartości Portfela Poręczeniowego, będzie stanowiło wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do 24 miesięcy (tzw. start-up) to MFP wypłaci Zachętę na poziomie 3% od łącznej wysokości Jednostkowych Poręczeń udzielonych dla grupy start-up, d) jeśli po upływie 24 miesięcy od zakończenia Okresu Budowy Portfela Wskaźnik Szkodowości nie przekroczy 3%, Pośrednik Finansowy otrzymuje Zachętę, obliczoną 5

6 według poniższego wzoru. Przy czym, za Wskaźnik Szkodowości uważa się relację sumy wszystkich wypłaconych Jednostkowych Poręczeń przez MFP na rzecz Pośrednika Finansowego w stosunku do wartości wykorzystanego Limitu Poręczenia Portfelowego: (3%- (minus) Wskaźnik Szkodowości ) x 0,5 x Limit Poręczenia e) jeśli po wygaśnięciu Umowy Szkodowość Portfela Poręczeniowego nie przekroczy wskaźnika 6%, Pośrednik Finansowy otrzymuje Zachętę obliczoną w następujący sposób: (6% - (minus) Wskaźnik Szkodowości) x 0,5 x Limit Poręczenia 3. Warunkiem wypłaty Zachęt o których mowa w pkt. 2 jest pełne wykorzystanie Limitu Poręczenia przez Pośrednika Finansowego w Okresie Budowy Portfela, przy czym wypłata zachęty której mowa w pkt. 2b) wyklucza wypłatę zachęty o której mowa w pkt. 2c) i wypłata zachęty której mowa w pkt. 2c) wyklucza wypłatę zachęty o której mowa w pkt. 2b). IX. 4. Po 9 miesiącach od Dnia Udostępnienia Limitu Poręczenia Portfelowego MFP zweryfikuje stopień zaawansowania wykorzystania Limitu Poręczenia Portfelowego i w przypadku, gdy Pośrednik Finansowy wykorzystał mniej niż 25% wartości przyznanego Limitu Poręczenia Portfelowego, MFP przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. 5. W przypadku, gdy w Okresie Budowy Portfela Pośrednik Finansowy wykorzystał mniej niż 100% Limitu Poręczenia Portfelowego MFP nalicza karę umowną w wysokości 1% od niewykorzystanej kwoty Limitu Poręczenia Portfelowego. 6. Karę umowną od niewykorzystanej kwoty Limitu Poręczenia Portfelowego, o której mowa w pkt. 5 powyżej, Pośrednik Finansowy winien zapłacić na rzecz MFP w terminie 30 Dni Roboczych od dnia zakończenia Okresu Budowy Portfela Poręczeniowego lub innym terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty wystosowanym przez MFP. 7. Pośrednikowi Finansowemu przysługuje dodatkowa Zachęta windykacyjna za skutecznie przeprowadzone działania windykacyjne na rzecz MFP, szczegółowo opisana w części XI niniejszej Metryki. KOSZTY ZARZĄDZANIA 1) Pośrednikowi Finansowemu przysługuje prawo do refundacji poniesionych oraz udokumentowanych kosztów zarządzania związanych z realizacją Umowy i przyznanym Limitem Poręczenia Portfelowego. 2) Maksymalny pułap kwalifikowalnych kosztów zarządzania ustala się na poziomie: a. przez Okres Budowy Portfela, tj. 18 miesięcy od Udostępnienia Limitu Poręczenia Portfelowego, w wysokości średniorocznie do 1% przyznanego Limitu Poręczenia Portfelowego, z zastrzeżeniem pkt. 3, b. od daty zakończenia Okresu Budowy Portfela do końca obowiązywania Umowy w wysokości średniorocznie do 1% od wartości wykorzystywanego Limitu Poręczenia Portfelowego według stanu na ostatni Dzień Roboczy roku poprzedzającego. 3) W przypadku niewykorzystania przez Pośrednika Finansowego w 100% przyznanego Limitu Poręczenia Portfelowego, przysługują mu koszty w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykorzystania przyznanego Limitu Poręczenia Portfelowego. 4) W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy nie wykorzysta w Okresie Budowy Portfela całego przysługującego mu limitu kosztów Okresu Budowy Portfela, ma możliwość wykorzystania tej części limitu w Okresie po zakończeniu Okresu Budowy Portfela (dodatkowo w stosunku do przysługującego mu limitu kosztów w Okresie po zakończeniu Okresu Budowy Portfela). 6

7 5) Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków w trakcie realizacji Inicjatywy JEREMIE będzie dokonywana na podstawie przedkładanych przez Pośrednika Finansowego Sprawozdań z Postępu (kwartalnych i rocznych), w których Pośrednik Finansowy: a) rozlicza poniesione kwalifikowalne koszty zarządzania, b) przedstawia dokumentację sprawozdawczą zawierającą informacje na temat środków finansowych przekazywanych do MŚP w formie Kredytów zabezpieczonych Poręczeniem Portfelowym. 6) Kryteria kwalifikowalności wydatków powinny być zgodne z art. 78 pkt. 6 b, c oraz d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 oraz dokumentami wskazanymi przez MFP lub Instytucję Zarządzającą. 7) Pośrednik Finansowy zobowiązuje się, aby w ramach realizacji Projektu nie nastąpiło nakładanie się finansowania przyznanego z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, w szczególności Pośrednik Finansowy powinien zapewnić, by w ramach realizacji Operacji nie nastąpiło zrefundowanie (lub rozliczenie) tego samego wydatku (kosztu zarządzania) w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych lub Funduszy Spójności. X. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITORING: 1) Pośrednik Finansowy w trakcie trwania Umowy będzie przedstawiać MFP informacje, pozwalające dokonać oceny jego aktywności, m.in. w zakresie: a) wykorzystania Limitu Poręczenia Portfelowego, b) podstawowych informacji o MŚP, którym udzielono Kredytów wpisanych do Portfela Poręczeniowego, c) aktualnej wysokości Kredytów wpisanych do Portfela Poręczeniowego oraz liczby i wartości Jednostkowych Poręczeń, d) opłat i prowizji pobranych od MŚP za udzielenie Kredytu i Jednostkowego Poręczenia, e) wysokości kosztów zarządzania, f) terminowości obsługi zobowiązań kredytowych MŚP zabezpieczonych Poręczeniem Portfelowym, g) procesu windykacji (należności dochodzonych przez Pośrednika Finansowego w związku z niespłaconymi Kredytami objętymi Poręczeniem Portfelowym), h) szkodowości (tj. sumy wszystkich wypłaconych Jednostkowych Poręczeń przez MFP na rzecz Pośrednika Finansowego). i) windykacji (należności dochodzonych przez Pośrednika Finansowego w związku z niespłaconymi Kredytami objętymi Jednostkowym Poręczeniem), j) Sprawozdania z Postępu ( m.in. miesięczne, kwartalne, roczne). 2) Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany do: a) monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej MŚP, którego Kredyt został wpisany do Portfela Poręczeniowego, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Pośrednika Finansowego, b) udostępniania (na żądanie MFP) informacji i dokumentów dot. wykorzystania Kredytu zgodnie z jego celem przez MŚP. Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia MŚP, potwierdzającego, że Kredyt został wykorzystany na cele, o których mowa w pkt. 9 lit. a) - e), w części V. niniejszej Metryki, 7

8 c) udostępnienia (w przypadku kontroli) dokumentów potwierdzających rynkowość pobranych opłat od MŚP albo dokumentów potwierdzających, iż wsparcie zostało udzielone w formie pomocy publicznej oraz dokumentów potwierdzających sposób obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto za udzielnie kredytu zabezpieczonego Poręczeniem Portfelowym. 3) Szczegółowe zasady dotyczące sprawozdawczości i monitoringu działalności Pośrednika Finansowego w zakresie Poręczenia Portfelowego zostaną określone w Umowie. XI. SZKODOWOŚĆ, WINDYKACJA: 1) MFP dokonuje wypłaty Jednostkowego Poręczenia na rzecz Pośrednika Finansowego w terminie 30 Dni Roboczych od momentu otrzymania uzasadnionego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę Jednostkowego Poręczenia, na warunkach określonych w Umowie. 2) Menadżer dokonuje wypłaty Jednostkowych Poręczeń, w wysokości zgodnej z wnioskiem Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem pkt. 3. 3) Całkowita wartość wypłaty Jednostkowych Poręczeń nie może przekroczyć kwoty obliczonej zgodnie z formułą: a. Limit środków wykorzystany przez Pośrednika Finansowego na dzień złożenia Wniosku o wypłatę Jednostkowego Poręczenia x 0,25", jeżeli Wniosek zostanie złożony w trakcie Okresu Budowy Portfela, b. Limit środków wykorzystany przez Pośrednika Finansowego na ostatni dzień Okresu Budowy Portfela x 0,25", jeżeli Wniosek zostanie złożony po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, 4) Wszelkie czynności windykacyjne w imieniu i na rzecz MFP prowadzi Pośrednik Finansowy. 5) Wszelkie odzyskane przez Pośrednika Finansowego kwoty w tym kwoty odzyskane w wyniku egzekucji praw z zabezpieczeń ustanowionych przez MŚP, proporcjonalnie obniżają straty ponoszone przez Fundusz Powierniczy oraz Pośrednika Finansowego, zgodnie z zasadą pari-passu 1. 6) Pośrednik Finansowy otrzymuje Zachętę za skuteczne czynności windykacyjne. Zachęta ustalona jest na poziomie 10% od wyegzekwowanej kwoty netto należnej Funduszowi Powierniczemu. 7) Bieżące przekazywanie na rzecz MFP środków przez Pośrednika Finansowego we wszelkich postępowaniach windykacyjnych, będzie następowało w okresach kwartalnych. 8) Ostateczne rozliczenie środków odzyskanych przez Pośrednika Finansowego nastąpi w terminie 30 Dni Roboczych od otrzymania przez Pośrednika Finansowego całości środków odzyskanych w postępowaniu windykacyjnym, nie później niż w dacie zakończenia postępowania egzekucyjnego. Zakończenie postępowania windykacyjnego nastąpi po sporządzaniu przez Pośrednika Finansowego stosownego oświadczenia w tej sprawie, w szczególności w oparciu o stosowne dokumenty pochodzące od organów sądowych i egzekucyjnych prowadzących dane postępowanie. Tytuł przekazania środków to rozliczenie Umowy. 1 Zasada pari passu - straty muszą być ponoszone proporcjonalnie i w taki sam sposób przez MFP i Pośrednika Finansowego. Odzyskane kwoty netto generowane w wyniku odzyskania długu z zabezpieczeń złożonych przez MŚP podobnie muszą proporcjonalnie obniżać straty ponoszone przez Pośrednika Finansowego i MFP. 8

9 9) Obowiązek w zakresie dochodzenia roszczeń spoczywa na Pośredniku Finansowym również w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Strony ustalą w formie stosownej umowy lub poprzez udzielenie stosownego pełnomocnictwa sposób realizacji obowiązków Pośrednika Finansowego w zakresie dochodzenia roszczeń MFP od MŚP. 9

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tekst jednolity / zmiany obowiązują od 28 marca2012r. Załącznik do uchwały nr 8/2012 Rady Nadzorczej FPK w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 udzielona ze środków pochodzących z dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, Priorytet nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie nr 1.3

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo