JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych"

Transkrypt

1 JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

2 Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie Direct, czyli przez telefon lub serwis internetowy. JesteÊmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny na dob przez ca y okres ubezpieczenia. Prosimy, zapoznaj si z naszym Pakietem ubezpieczeƒ komunikacyjnych. W cz Êci pierwszej znajdziesz informacje ogólne dotyczàce ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przedstawiamy informacje, które uznaliêmy za wa ne dla Ciebie zarówno przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, jak i w czasie post powania w razie wypadku. Pe ny tekst Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, w tym jej cz Êç dotyczàcà ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem Na Twój wniosek mo emy równie przes aç tekst tej Ustawy pocztà. W cz Êci drugiej przedstawiamy ogólne warunki dobrowolnych ubezpieczeƒ komunikacyjnych, obejmujàce ubezpieczenia: autocasco (sekcja A), assistance (sekcja B), nast pstw nieszcz Êliwych wypadków (sekcja C), szyb pojazdu (sekcja D) oraz ochrony prawnej (sekcja E). W sekcji F zawarliêmy wspólne zapisy dotyczàce wszystkich wy ej wymienionych ubezpieczeƒ dobrowolnych. Je eli potrzebujesz ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym, po z o eniu stosownego wniosku otrzymasz od nas w oddzielnej przesy ce druk Zielonej Karty dokument potwierdzajàcy zawarcie tej umowy ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym, które regulujà warunki tej umowy ubezpieczenia. Gdy zawrzesz umow ubezpieczenia Zadzwoƒ do nas z telefonu komórkowego (+48) lub wejdê na stron Gdy zawrzesz umow ubezpieczenia, sprawdê poprawnoêç informacji na polisie oraz we wniosku ubezpieczeniowym. JeÊli stwierdzisz, e dane zawarte w tych dokumentach nie sà zgodne ze stanem faktycznym, prosimy o niezw oczny kontakt w celu ich poprawienia lub uzupe nienia. Weryfikacja przez Ciebie tych danych jest bardzo wa na, poniewa nieprawid owe informacje mogà mieç wp yw na sposób udzielania Ci pomocy, wysokoêç odszkodowania lub jego wyp at. Prosimy, zapoznaj si ze swoimi prawami i obowiàzkami wynikajàcymi z zawarcia umowy ubezpieczenia, aby wiedzieç, jak post powaç na przyk ad w razie kolizji drogowej lub jak dokonaç zmian w umowie ubezpieczenia. Warunki zawartej umowy ubezpieczenia okreêlajà àcznie: polisa wraz z wnioskiem ubezpieczeniowym i w zakresie ubezpieczeƒ dobrowolnych ogólne warunki dobrowolnych ubezpieczeƒ komunikacyjnych, a w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego

3 OC Ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, z póên. zm.), zwana dalej Ustawà o ubezpieczeniach obowiàzkowych. Dokumenty potwierdzajàce zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz assistance, tj. polis lub co rekomendujemy Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i assistance przechowuj wraz z dokumentami Twojego pojazdu. W przypadku wyjazdu za granic, na naszej stronie sprawdê, czy nie b dzie Ci potrzebna Zielona Karta. Je eli tak, do àcz jà do dokumentów Twojego pojazdu. Wymienione powy ej dokumenty b dà Ci potrzebne podczas kontroli drogowej, a tak e w przypadku zdarzeƒ na drodze. Pozosta e dokumenty przechowuj w taki sposób, aby np. w razie wypadku w atwy sposób ustaliç sposób post powania lub zakres ubezpieczenia. Kontakt z nami Dok adamy wszelkich staraƒ, aby w czasie sk adania przez Ciebie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia przekazaç Ci wszystkie niezb dne informacje o ubezpieczeniu Twojego pojazdu. Je eli mimo to masz pytania dotyczàce Twojej umowy ubezpieczenia, prosimy, skontaktuj si z nami. JesteÊmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu lub (+48) od poniedzia ku do piàtku w godzinach od 7.00 do 22.00, w soboty od 9.00 do 20.00, a w niedziele od godziny do Korzystajàc z tych numerów telefonów, mo esz równie zg osiç szkod lub zwróciç si do nas o udzielenie pomocy przez wszystkie dni roku i 24 godziny na dob. Ponadto mo esz kontaktowaç si z nami za poêrednictwem naszego serwisu internetowego oraz poczty pod adresem: Commercial Union Direct, skr. poczt. 11, Warszawa 66. Rezygnacja z umowy ubezpieczenia Mamy nadziej, e umowa ubezpieczenia zawarta w Commercial Union Direct spe ni Twoje oczekiwania. Je eli jednak zechcesz od niej odstàpiç, mo esz to zrobiç w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. W takim przypadku prosimy o telefoniczne poinformowanie nas o Twojej decyzji, tak byêmy mogli dokonaç zwrotu sk adki za niewykorzystany przez Ciebie okres ubezpieczenia. Spis treêci Witamy w Commercial Union Direct... 1 Gdy zawrzesz umow ubezpieczenia... 1 Kontakt z nami... 2 Rezygnacja z umowy ubezpieczenia... 2 Cz Êç pierwsza Informacje dotyczàce ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych... 5 Cz Êç druga Ogólne warunki dobrowolnych ubezpieczeƒ komunikacyjnych Definicje Sekcja A Ubezpieczenie autocasco Sekcja B Ubezpieczenie assistance Sekcja C Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków Sekcja D Ubezpieczenie szyb Sekcja E Ubezpieczenie ochrony prawnej Sekcja F Postanowienia wspólne do warunków ubezpieczenia Za àcznik do warunków ubezpieczenia Tabela Uszczerbków na zdrowiu Notatki... 48

4 Cz Êç pierwsza Informacje dotyczàce ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych UWAGA! W niniejszym rozdziale nie podajemy pe nego tekstu Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, z póên. zm.), która reguluje warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, lecz przedstawiamy wybrane informacje, które uznaliêmy za wa ne dla Ciebie w zwiàzku z zawarciem umowy ubezpieczenia i post powania w razie wypadku. Informacje te nie zast pujà tekstu prawnego i nie stanowià ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których zosta a zawarta umowa ubezpieczenia w zakresie OC. 1. Podstawy prawne ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1. Warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które nazywamy dalej ubezpieczeniem OC, reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, z póên. zm.), zwana dalej przez nas Ustawà o ubezpieczeniach obowiàzkowych. 2. Pe ny tekst Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych mo esz znaleêç na naszej stronie internetowej pod adresem Mo emy równie wys aç Ci jej pe ny tekst pocztà lub na adres Twojej poczty elektronicznej. W celu zamówienia tego tekstu skontaktuj si z nami, dzwoniàc pod numer lub (+48) Obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia OC wynika z Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych. Artyku 84 ust. 2 i 3 tej Ustawy wymienia organy obowiàzane oraz uprawnione do kontroli obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia OC; sà to m.in. policja, organy celne i stra graniczna. 4. Zawsze, poruszajàc si pojazdem, jesteê zobowiàzany posiadaç przy sobie polis lub co rekomendujemy Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i assistance. Dokumenty te muszà byç okazane w przypadku kontroli na drodze. 2. W jakim celu zawierane jest ubezpieczenie OC Ubezpieczenie OC zawierasz po to, aby w razie wyrzàdzenia szkody innym osobom w zwiàzku z ruchem Twojego pojazdu zosta a ona naprawiona przez ubezpieczyciela. Gdy posiadasz umow ubezpieczenia OC zawartà w Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ogólnych S.A. (Commercial Union Direct), w Twoim imieniu pokryjemy szkody wyrzàdzone innej osobie do wysokoêci sumy gwarancyjnej.

5 3. Kiedy jesteê zobowiàzany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC 1. JesteÊ zobowiàzany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w szczególnoêci najpóêniej w dniu rejestracji swojego pojazdu. Ponadto art. 29 Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych wymienia szereg innych przypadków, w których posiadacz pojazdu powinien zawrzeç umow ubezpieczenia. Jest to np. wprowadzenie do ruchu pojazdu wolnobie nego lub historycznego, przed przekroczeniem granicy, je eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC. Pami taj, e je eli jesteê posiadaczem pojazdu mechanicznego wprowadzonego do ruchu, masz obowiàzek mieç wa nà polis ubezpieczenia OC Wykup polis ubezpieczenia OC najpóêniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego. 2. Pojazd mechaniczny zosta zdefiniowany w art. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych jako pojazd samochodowy, ciàgnik rolniczy, motorower, przyczepa, pojazd wolnobie ny z wy àczeniem pojazdów wolnobie nych b dàcych w posiadaniu rolników posiadajàcych gospodarstwo rolne i u ytkowanych w zwiàzku z posiadaniem tego gospodarstwa. 4. Zawarcie umowy ubezpieczenia 1. Umow ubezpieczenia mo emy zawrzeç na Twój wniosek, w szczególnoêci z o ony: 1) podczas rozmowy telefonicznej, 2) na naszej stronie internetowej. 2. Sk adajàc wniosek na naszej stronie internetowej lub podczas rozmowy telefonicznej, zostaniesz poproszony o podanie informacji niezb dnych do prawid owego zawarcia umowy ubezpieczenia. Podaj nam wszystkie znane sobie informacje, o które b dziemy Ci pytaç. 3. Je eli podane przez Ciebie informacje, na podstawie których zawarliêmy umow ubezpieczenia, ulegnà zmianie, zawiadom nas o tym niezw ocznie. Sprawdê dane zamieszczone w dokumentach Twojego ubezpieczenia W przypadku gdy nie sà zgodne ze stanem faktycznym, poinformuj nas o tym niezw ocznie, dzwoniàc pod numer lub (+48) Dokumentem potwierdzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa oraz wystawiony przez nas dokument Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i assistance. 5. W ramach ubezpieczenia OC otrzymasz od nas bez koniecznoêci zap acenia dodatkowej sk adki ubezpieczenie assistance w wariancie podstawowym. W ramach limitów okreêlonych w sekcji B ogólnych warunków dobrowolnych ubezpieczeƒ komunikacyjnych, znajdujàcych si w cz Êci drugiej niniejszego Pakietu, organizujemy i pokrywamy koszty parkowania i holowania pojazdu. W trakcie zawierania umowy ubezpieczenia wybierz odpowiedni dla siebie wariant ubezpieczenia assistance Kupujàc ubezpieczenie OC lub autocasco, ubezpieczenie assistance w wariancie podstawowym otrzymasz u nas bez koniecznoêci zap aty dodatkowej sk adki. Zwróç uwag na limity kosztów i zakres pomocy, której mo emy Ci udzieliç (cz Êç druga, sekcja B niniejszego Pakietu). Dla Twojego komfortu zach camy do zakupu rozszerzonego lub maksymalnego wariantu ubezpieczenia assistance. 5. Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia wskazany jest w Twojej polisie i odpowiada okresowi, w którym Êwiadczymy ochron ubezpieczeniowà. 6. Automatyczne zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres 1. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC zostanie zawarta na okres 12 miesi cy, to po ich up ywie zostaje zawarta nowa umowa ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesi cy, je eli: 1) sk adka lub jej raty zosta y op acone w wymaganych wysokoêciach, 2) najpóêniej na jeden dzieƒ przed koƒcem okresu ubezpieczenia nie zosta o dor czone ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy. 2. Je eli chcesz zmieniç ubezpieczyciela, z którym zosta a zawarta umowa ubezpieczenia OC, to najpóêniej na jeden dzieƒ przed koƒcem okresu ubezpieczenia musisz z o yç wypowiedzenie tej umowy. Wa ne jest, aby Twoje wypowiedzenie dotar o do poprzedniego ubezpieczyciela najpóêniej jeden dzieƒ przed koƒcem okresu ubezpieczenia. W tym przypadku nie liczy si data wys ania wypowiedzenia lub stempla pocztowego, lecz data otrzymania wypowiedzenia przez poprzedniego ubezpieczyciela. 7. Sk adka za ubezpieczenie 1. Informacj o wysokoêci sk adki za ubezpieczenie OC mo esz uzyskaç, dzwoniàc pod numer lub (+48) Mo esz jà równie obliczyç na naszej stronie internetowej Sprawdê wysokoêç sk adki ubezpieczeniowej przez telefon lub na naszej stronie internetowej 2. Sk adka ustalona dla Ciebie podczas telefonicznego kontaktu, jak równie na naszej stronie internetowej jest aktualna przez okres 2 miesi cy. 3. Sk adk mo esz op aciç jednorazowo lub w 2 ratach. Gdy kupujesz w Commercial Union Direct oprócz ubezpieczenia OC równie ubezpieczenie autocasco, sk adk mo esz zap aciç tak e w 4 lub 12 ratach. Pami taj o terminowym op acaniu rat sk adki Terminy p atnoêci okreêlone sà w Twojej polisie. JeÊli nie zap acisz sk adki w terminie, zastrzegamy sobie prawo jej dochodzenia. Sk adk do zap aty mo emy w takim przypadku powi kszyç o odsetki. 4. Terminy op aty drugiej i kolejnych rat sk adki znajdziesz w Twojej polisie. 5. Zwrotu sk adki dokonamy w przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia przed up ywem okresu, na jaki zosta a zawarta. Zwrot sk adki Artyku 41 Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych wymienia wszystkie przypadki, w których przys uguje Ci zwrot sk adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 6. Ustalajàc sk adk do zwrotu, bierzemy pod uwag ka dy niewykorzystany dzieƒ ubezpieczenia. 7. Je eli w okresie obowiàzywania umowy ubezpieczenia OC wystàpi a szkoda, za którà ubezpieczyciel wyp aci lub jest zobowiàzany do wyp aty odszkodowania, zwrot sk adki w wi kszoêci przypadków nie b dzie przys ugiwa.

6 8. Sposób ustalania sk adki 1. WysokoÊç sk adki ustalamy na podstawie naszych taryf aktualnych w dniu sk adania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub przygotowania propozycji zawarcia umowy na kolejny okres ubezpieczenia. Sprawdê wysokoêç sk adki ubezpieczeniowej w internecie lub przez telefon Informacje o wysokoêci sk adki mo esz uzyskaç: obliczajàc jà samodzielnie na naszej stronie internetowej podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem, dzwoniàc pod numer lub (+48) Przedstawiona Ci sk adka jest aktualna przez okres 2 miesi cy od daty sporzàdzenia kalkulacji. 2. Przy ustalaniu wysokoêci sk adki uwzgl dniamy przebieg Twojego ubezpieczenia OC w poprzednich okresach ubezpieczenia, równie u poprzednich ubezpieczycieli. 3. Gdy w zwiàzku z ruchem Twojego pojazdu zostanie spowodowana szkoda, Twoja zni ka za bezszkodowà jazd mo e ulec zmniejszeniu. 4. W przypadku gdy spowodujesz szkod, mo esz zachowaç zni k za bezszkodowà jazd na dotychczasowym poziomie. W trakcie sk adania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia istnieje mo liwoêç jej zawarcia z ochronà zni ki za bezszkodowà jazd. Szczegó owe informacje mo esz uzyskaç, dzwoniàc do nas pod numer lub (+48) lub na naszej stronie 9. Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia OC Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu jedynie w ÊciÊle okreêlonych przypadkach zdefiniowanych w art. 33 Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, w tym np.: 1) gdy koƒczy si okres, na jaki zosta a zawarta, 2) z dniem wyrejestrowania pojazdu mechanicznego, 3) z chwilà udokumentowania trwa ej i zupe nej utraty posiadania pojazdu mechanicznego. 10. Zmiana w aêciciela pojazdu 1. Je eli nabywasz fabrycznie nowy pojazd mechaniczny, jesteê zobowiàzany zawrzeç umow ubezpieczenia OC przed wprowadzeniem go do ruchu lub najpóêniej w dniu rejestracji. 2. Je eli nabywasz pojazd u ywany, sprawdê, czy poprzedni w aêciciel zawar umow ubezpieczenia OC. Je eli tak, zobowiàzany jest do przekazania Ci polisy lub innego dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia. Je eli poprzedni w aêciciel nie mia zawartej umowy ubezpieczenia OC, zawrzyj jà niezw ocznie. W przypadku nabycia u ywanego pojazdu mechanicznego pami taj, eby wziàç dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia OC Poprzedni posiadacz pojazdu ma obowiàzek przekazaç Ci umow ubezpieczenia OC. Mo esz jà wypowiedzieç w terminie 30 dni i zawrzeç nowà umow ubezpieczenia. 3. Po nabyciu pojazdu sprawdê okres, na jaki zosta a zawarta umowa ubezpieczenia OC. Masz 30 dni na decyzj, czy chcesz korzystaç z umowy ubezpieczenia OC zawartej przez poprzedniego w aêciciela. Je eli zdecydujesz si wypowiedzieç t umow, zrób to w formie pisemnej. Nast pnie zawrzyj nowà umow ubezpieczenia. 4. Pami taj, w przypadku gdy zbywasz pojazd ubezpieczony w Commercial Union Direct, poinformuj nas o tym fakcie, podajàc nam jednoczeênie dane osoby, która Twój pojazd naby a. Pozwoli nam to na dokonanie rekalkulacji sk adki. Umo liwi to równie unikni cie nieporozumieƒ przy zawieraniu kolejnej umowy ubezpieczenia OC. W przypadku zbycia swojego pojazdu pami taj, eby si z nami skontaktowaç W takiej sytuacji mo emy dokonaç rekalkulacji sk adki, a w przypadku wypowiedzenia umowy, je eli b dzie to mo liwe, zwrotu sk adki za niewykorzystany okres. 5. Je eli zbywasz pojazd i jego nowy w aêciciel wypowie umow ubezpieczenia, zwrócimy Ci sk adk za niewykorzystany okres ubezpieczenia. W takim przypadku ewentualne szkody wyrzàdzone przez nabywc pojazdu nie majà wp ywu na zwrot sk adki. 11. Terytorialny zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie OC jest wa ne na terenie Polski, w krajach Unii Europejskiej, Chorwacji, Islandii, Szwajcarii i Norwegii. Je eli podró ujesz do innych krajów ni obj te ubezpieczeniem OC, zg oê si do nas po Zielonà Kart Zadzwoƒ do nas, korzystajàc z numerów lub (+48) PrzeÊlemy Ci Zielonà Kart. 12. Zdarzenia, za które wyp acamy odszkodowanie 1. Z tytu u ubezpieczenia OC zap acimy poszkodowanym odszkodowanie za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem Twojego pojazdu do wysokoêci sum gwarancyjnych wynikajàcych z zawartej umowy ubezpieczenia i Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, patrz punkt 13 Sumy gwarancyjne. 2. Za szkod powsta à w zwiàzku z ruchem pojazdu uwa a si równie szkod powsta à: 1) przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z niego, 2) bezpoêrednio przy za adowywaniu i roz adowywaniu pojazdu, 3) podczas zatrzymania, postoju lub gara owania. 13. Sumy gwarancyjne 1. Sumy gwarancyjne sà to kwoty, do wysokoêci których wyp acimy odszkodowanie. 2. Minimalnà wysokoêç sum gwarancyjnych okreêla Ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych. W zale noêci od rodzaju szkody stanowià one aktualnie równowartoêç w z otych: 1) euro w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, 2) euro w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia. 3. Powy ej podane sumy gwarancyjne b dà obowiàzywaç jako minimalne w odniesieniu do umów zawieranych do dnia 10 grudnia 2009 roku. Po tej dacie wynosiç b dà odpowiednio euro i euro. Zgodnie z Ustawà o ubezpieczeniach obowiàzkowych od dnia 10 czerwca 2012 roku sumy zostanà kolejny raz podwy szone odpowiednio do kwot euro i euro. 4. Sumy gwarancyjne okreêlone sà na jedno zdarzenie i nie ulegajà pomniejszeniu po wyp acie odszkodowania za szkody wynik e z tego zdarzenia. 5. W przypadku szkód za granicà sumy gwarancyjne okreêlone sà przepisami paƒstwa, na terenie którego dosz o do szkody, jednak nie mogà byç ni sze ni sumy okreêlone w ust pie 2 i 3.

7 14. Sposób post powania w przypadku szkody 1. Je eli uczestnicy wypadku odnieêli obra enia cia a, udziel im natychmiastowej pomocy. Wezwij pogotowie ratunkowe na miejsce zdarzenia oraz poinformuj o wypadku policj. JeÊli jakiekolwiek osoby odnios y obra enia cia a, udziel im natychmiastowej pomocy, wezwij pogotowie ratunkowe i policj Policja: 997 Stra po arna: 998 Pogotowie ratunkowe: 999 Telefon alarmowy: Zabezpiecz pojazdy lub inne mienie uszkodzone w wyniku wypadku. 3. Je eli to mo liwe, zabezpiecz miejsce tak, by nie dosz o do kolejnych zdarzeƒ. 4. Ustal dane uczestników oraz informacje o pojazdach bioràcych udzia w zdarzeniu. PowinieneÊ zapisaç dane osób uczestniczàcych w zdarzeniu Najwa niejsze sà dane dotyczàce uczestników zdarzenia takie jak imi, nazwisko i adres, dane pojazdu oraz numer polisy OC innych uczestników i nazwa ubezpieczyciela, który jà wystawi. 5. Je eli nie wezwano policji, sporzàdê wraz z innymi uczestnikami zdarzenia oêwiadczenie o szkodzie. Mo esz skorzystaç ze specjalnego formularza do àczonego do Twojego Potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i assistance. 6. Je eli to Ty jesteê sprawcà szkody, poinformuj osoby poszkodowane, e dzwoniàc pod numer lub (+48) , mogà otrzymaç od nas bezp atnà us ug holowania unieruchomionego pojazdu z miejsca zdarzenia. Pomoc dla siebie lub osób poszkodowanych przez Ciebie w wypadku mo esz uzyskaç, dzwoniàc do nas pod numer lub (+48) Osoby poszkodowane przez Ciebie w wypadku mogà otrzymaç od nas bezp atnà us ug holowania unieruchomionego pojazdu z miejsca zdarzenia. Równie Ty mo esz otrzymaç pomoc zgodnie z wykupionym przez Ciebie wariantem ubezpieczenia assistance. 7. Je eli Ty jesteê poszkodowany, skorzystaj z ubezpieczenia assistance. Zorganizujemy dla Ciebie pomoc zgodnie z wariantem ubezpieczenia assistance wskazanym w Twojej polisie. 15. Wyp ata odszkodowania 1. Odszkodowanie wyp acimy osobie poszkodowanej w terminie 30 dni od daty zawiadomienia nas o szkodzie. 16. Kiedy nie wyp acimy odszkodowania Ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych w art. 38 definiuje szkody, za które nie wyp acimy odszkodowania. Sà to w szczególnoêci szkody: 1) wyrzàdzone przez kierujàcego posiadaczowi pojazdu mechanicznego polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, 2) wynik e w przewo onych za op atà adunkach, przesy kach lub baga u, 3) polegajàce na utracie gotówki, bi uterii, papierów wartoêciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych, 4) polegajàce na zanieczyszczeniu lub ska eniu Êrodowiska. Za jakie szkody nie wyp acimy odszkodowania Zapoznaj si z art. 38 Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych. Znajdziesz w nim szczegó owe informacje dotyczàce szkód, za które nie wyp acimy odszkodowania. 17. Zwrot wyp aconego odszkodowania Ubezpieczycielowi przys uguje prawo dochodzenia zwrotu wyp aconego odszkodowania od kierujàcego pojazdem, je eli kierujàcy: 1) wyrzàdzi szkod umyêlnie lub w stanie po u yciu alkoholu, albo pod wp ywem Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast pczych, 2) wszed w posiadanie pojazdu wskutek pope nienia przest pstwa, 3) nie posiada wymaganych uprawnieƒ do kierowania pojazdem, z wyjàtkiem przypadków, gdy chodzi o o ratowanie ycia ludzkiego lub mienia albo o poêcig za osobà podj ty bezpoêrednio po pope nieniu przez nià przest pstwa, 4) zbieg z miejsca zdarzenia. 18. Zawiadomienia OÊwiadczenia oraz informacje zwiàzane z Twojà umowà ubezpieczenia mo esz przekazaç nam: 1) telefonicznie, dzwoniàc do nas pod numer lub (+48) , 2) za poêrednictwem naszego serwisu internetowego 3) faksem na numer (+48) , 4) ilekroç Ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych wskazuje na form pisemnà sk adanych oêwiadczeƒ za poêrednictwem poczty na adres: Commercial Union Direct, skr. poczt. 11, Warszawa 66. W jaki sposób mo esz si z nami kontaktowaç Informacje zwiàzane z Twoim ubezpieczeniem mo esz przekazaç nam telefonicznie, pocztà, faksem lub za pomocà serwisu internetowego. Dla Twojego bezpieczeƒstwa rejestrujemy wszystkie rozmowy. W jakich terminach ubezpieczyciel powinien wyp aciç odszkodowanie Zapoznaj si z art. 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych. Znajdziesz w nim szczegó owe informacje dotyczàce terminów wyp aty odszkodowaƒ przez ubezpieczycieli. 2. W niektórych przypadkach w terminie 30 dni od dnia zg oszenia szkody nie jest mo liwe wyjaênienie okolicznoêci niezb dnych do ustalenia naszej odpowiedzialnoêci za szkod lub jej wysokoêci. W takim wypadku odszkodowanie wyp acimy w terminie 14 dni od dnia, w którym wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe, lecz nie póêniej ni w terminie 90 dni od dnia z o enia zawiadomienia o szkodzie

8 Cz Êç druga Ogólne warunki dobrowolnych ubezpieczeƒ komunikacyjnych Definicje Zwroty u yte w warunkach ubezpieczenia i w innych dokumentach zwiàzanych z Twojà umowà ubezpieczenia oznaczajà: awaria pojazdu Commercial Union Direct, my nieszcz Êliwy wypadek odszkodowanie polisa niesprawnoêç pojazdu wynikajàca z przyczyn wewn trznych, powodujàca jego unieruchomienie tj. Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ogólnych S.A. z siedzibà w Warszawie (00-838) przy ulicy Prostej 70 nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w nast pstwie którego ubezpieczony, niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego uszczerbku na zdrowiu lub zmar wyp acana przez nas kwota z tytu u ubezpieczenia autocasco lub ochrony prawnej dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia system Audatex, Eurotax-carwert systemy informatyczne s u àce do kalkulacji kosztów naprawy pojazdów, zawierajàce elektronicznà baz danych z okreêlonymi przez producenta pojazdu normami czasowymi operacji technologicznych, technologià naprawy oraz cenami cz Êci zamiennych; system Eurotax-carwert jest wykorzystywany przez nas równie do ustalania wartoêci rynkowej pojazdu szkoda Êwiadczenie w ubezpieczeniach autocasco oraz szyb jest to uszczerbek majàtkowy w pojeêdzie lub wyposa eniu dodatkowym, polegajàcy na uszkodzeniu lub utracie, powsta y w wyniku wypadku. Szkodà nie sà jednak utracone korzyêci lub ubytek wartoêci Twojego pojazdu w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków jest to trwa y uszczerbek na zdrowiu albo Êmierç wyp acana przez nas kwota z tytu u ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków trwa y uszczerbek na zdrowiu uszkodzenie, utrata, utrata ca kowita, z amanie, blizna, ubytek, pora enie i niedow ad cia a spowodowany nieszcz Êliwym wypadkiem i powsta y w ciàgu 12 miesi cy od daty jego zaistnienia, okreêlone w tabeli Uszczerbków na zdrowiu zawartej w za àczniku do warunków ubezpieczenia Twój samochód, pojazd wskazany w polisie samochód wraz z wyposa eniem fabrycznym, obj ty ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczajàcy Ubezpieczony, Ty unieruchomienie pojazdu uszkodzenie szyby wartoêç rynkowa warunki ubezpieczenia wiek pojazdu wypadek wyposa enie dodatkowe wyposa enie fabryczne osoba zawierajàca umow ubezpieczenia wymieniona w polisie i op acajàca sk adk w ubezpieczeniu autocasco oraz szyb jest to w aêciciel pojazdu wymieniony w dowodzie rejestracyjnym w ubezpieczeniach nast pstw nieszcz Êliwych wypadków i assistance jest to kierujàcy pojazdem oraz pasa erowie w ubezpieczeniu ochrony prawnej jest to w aêciciel pojazdu lub kierowca stan pojazdu uniemo liwiajàcy kontynuowanie jazdy niezale ne od Twojej woli zdarzenie, w wyniku którego zniszczona zosta a szyba pojazdu wartoêç pojazdu okreêlona na podstawie katalogu Eurotax-carwert niniejsze ogólne warunki dobrowolnych ubezpieczeƒ komunikacyjnych okreêlony w latach jako ró nica mi dzy bie àcym rokiem a rokiem produkcji Twojego pojazdu nag e i niezale ne od woli ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego zdarzenie powsta e w okresie ochrony ubezpieczeniowej, polegajàce na: 1) uszkodzeniu Twojego pojazdu w wyniku: a) kolizji z innym pojazdem, przedmiotem lub przeszkodà znajdujàcà si na zewnàtrz, a tak e z osobami lub zwierz tami b) wandalizmu c) po aru, wybuchu lub dzia ania si przyrody 2) utracie Twojego pojazdu lub wyposa enia dodatkowego w wyniku kradzie y, kradzie y z w amaniem albo rozboju urzàdzenie lub elementy zamontowane w pojeêdzie po jego pierwszej rejestracji, z wy àczeniem instalacji zasilania gazem LPG i urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazd przed kradzie à urzàdzenia lub elementy zamontowane w pojeêdzie przez producenta, generalnego importera lub autoryzowanego sprzedawc przed jego pierwszà rejestracjà oraz urzàdzenia zabezpieczajàce pojazd przed kradzie à, a tak e instalacja zasilania gazem LPG 12 13

9 Sekcja A Ubezpieczenie autocasco 1. Przedmiot ubezpieczenia 1. Ubezpieczamy: 1) Twój samochód, 2) zamontowane na sta e w pojeêdzie wyposa enie dodatkowe, je eli jego wartoêç nie przekracza z, 3) fotelik dla Twojego dziecka. 2. Po op aceniu dodatkowej sk adki ubezpieczymy równie zamontowane na sta e w Twoim pojeêdzie wyposa enie dodatkowe, którego wartoêç przekracza z. 2. Zdarzenia, za które wyp acimy odszkodowanie 1. Wyp acimy odszkodowanie, je eli: 1) Twój pojazd, 2) wyposa enie dodatkowe, 3) fotelik dla Twojego dziecka zostanà uszkodzone lub utracone w wyniku wypadku, który mia miejsce w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 2. W granicach sumy ubezpieczenia zwrócimy równie poniesione przez Ciebie uzasadnione koszty, majàce na celu ratowanie przedmiotów ubezpieczenia oraz zapobie enie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów. Skorzystaj z ubezpieczenia assistance w przypadku potrzeby holowania lub parkowania pojazdu po wypadku Koszty holowania lub parkowania pojazdu mogà byç pokryte z ubezpieczenia assistance. Zapoznaj si z sekcjà B warunków ubezpieczenia, w której zamieêciliêmy postanowienia dotyczàce ubezpieczenia assistance. 3. Suma ubezpieczenia pojazdu 1. Suma ubezpieczenia pojazdu to jego wartoêç rynkowa. Ustalamy jà w systemie Eurotax-carwert na podstawie informacji otrzymanych od Ciebie podczas sk adania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Stanowi ona górnà granic naszej odpowiedzialnoêci. 2. Suma ubezpieczenia pojazdu zmienia si w okresie ubezpieczenia. Wynika to ze zmiany wartoêci rynkowej pojazdu. 3. Zmiana wartoêci rynkowej pojazdu jest uwzgl dniana przy ustalaniu sk adki, w zwiàzku z tym w okresie ubezpieczenia nie dokonujemy zmiany wysokoêci sk adki ze wzgl du na zmian wartoêci pojazdu. 4. Sumy ubezpieczenia pojazdu nie pomniejszamy o wartoêç wyp acanego odszkodowania. 4. Suma ubezpieczenia wyposa enia dodatkowego i fotelika dla Twojego dziecka 1. Sum ubezpieczenia wyposa enia dodatkowego ustalamy na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji. 2. Suma ubezpieczenia wyposa enia dodatkowego jest zmienna w okresie ubezpieczenia. Wynika to ze zmiany wartoêci rynkowej wyposa enia dodatkowego. 3. Zmiana wartoêci wyposa enia dodatkowego jest uwzgl dniana przy ustalaniu sk adki, w zwiàzku z tym w okresie ubezpieczenia nie dokonujemy zmiany wysokoêci sk adki ze wzgl du na zmian wartoêci wyposa enia dodatkowego. 4. Sumy ubezpieczenia wyposa enia dodatkowego nie pomniejszamy o wartoêç wyp aconego odszkodowania. 5. Suma ubezpieczenia wyposa enia dodatkowego odpowiada jego wartoêci rynkowej, jednak nie mo e przekroczyç z otych. 6. Suma ubezpieczenia fotelika dla Twojego dziecka odpowiada jego wartoêci rynkowej, jednak nie mo e przekroczyç 300 z otych. 5. Zni ki za bezszkodowà jazd 1. Przy ustalaniu wysokoêci sk adki uwzgl dniamy przebieg Twojego ubezpieczenia autocasco w poprzednich okresach ubezpieczenia, równie u poprzednich ubezpieczycieli. Wyliczajàc sk adk, uwzgl dniamy lata bezszkodowej jazdy tak e wtedy, gdy Twój pojazd by ubezpieczony u innego ubezpieczyciela Je eli posiadasz zni ki za bezszkodowà jazd, w tym uzyskane u innego ubezpieczyciela, uwzgl dnimy je przy ustalaniu Twojej sk adki, bioràc pod uwag lata bezszkodowej jazdy. 2. Twoja zni ka za bezszkodowà jazd mo e ulegaç zmianie w kolejnych okresach ubezpieczenia w zale noêci od przebiegu ubezpieczenia w Commercial Union Direct. Gdy zg osisz szkod, Twoja zni ka za bezszkodowà jazd w kolejnym okresie ubezpieczenia zostanie zmniejszona. 3. Przy sk adaniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia mo esz wykupiç dodatkowà opcj ochron Twojej zni ki za bezszkodowà jazd. Po op aceniu dodatkowej sk adki, pomimo zg oszenia szkody z ubezpieczenia autocasco, Twoja dotychczasowa zni ka za bezszkodowà jazd nie zostanie zmniejszona przy ustalaniu sk adki na kolejny okres ubezpieczenia autocasco w Commercial Union Direct. 4. Twoja zni ka nie b dzie jednak chroniona, je eli w czasie trwania trzech nast pujàcych po sobie umów ubezpieczenia autocasco w Commercial Union Direct: 1) wystàpià dwie szkody w takiej sytuacji Twoja zni ka za bezszkodowà jazd pozostanie na dotychczasowym poziomie, 2) wystàpià trzy szkody w takiej sytuacji przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na kolejny okres zni ka za bezszkodowà jazd zostanie pomniejszona o 1 rok na skali zni ek, 3) wystàpià cztery szkody w takiej sytuacji przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na kolejny okres zni ka za bezszkodowà jazd zostanie cofni ta o 3 lata na skali zni ek, 4) wystàpi pi ç lub wi cej szkód w takiej sytuacji przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na kolejny okres utracisz ca à zni k za bezszkodowà jazd. 5. W razie wystàpienia dwóch lub wi cej szkód w czasie trwania trzech kolejnych umów ubezpieczenia opcja ochrony zni ki za bezszkodowà jazd nie b dzie mog a byç wykupiona przy zawieraniu kolejnej umowy ubezpieczenia

10 6. Udzia w asny 1. Przy ustalaniu wysokoêci odszkodowania uwzgl dniamy wskazanà w Twojej polisie kwot, którà nazywamy udzia em w asnym w szkodzie. 2. Je eli chcesz wykupiç udzia w asny w szkodzie, poinformuj nas o tym przy sk adaniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Po op aceniu dodatkowej sk adki wyp acone Ci odszkodowanie nie b dzie pomniejszone o udzia w asny. Przyk ad wyliczenia Twojego odszkodowania, jeêli nie wykupisz udzia u w asnego Gdy koszty naprawy Twojego pojazdu wynoszà z, a udzia w asny wynosi 100 z, wówczas wyp acimy Ci odszkodowanie w wysokoêci: z 100 z = z. Tak wi c po potràceniu udzia u w asnego w szkodzie otrzymasz odszkodowanie w wysokoêci z. 3. Informacja o zniesieniu udzia u w asnego w szkodzie zostanie umieszczona w polisie. 7. Zamienniki (cz Êci alternatywne) 1. Je eli nie umówiliêmy si inaczej przy ustalaniu odszkodowania, ceny cz Êci u ytych do naprawy pojazdów starszych ni 5 lat zostanà okreêlone wed ug cen cz Êci sygnowanych markà alternatywnà do marki producenta pojazdu (zamienniki), zgodnie z Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wy àczenia okreêlonych porozumieƒ wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj (Dz.U. Nr 38, poz. 329). JeÊli do naprawy po wypadku chcesz u yç cz Êci oryginalnych, zg oê to przy sk adaniu wniosku JeÊli Twój samochód ma wi cej ni 5 lat i chcesz, by do jego powypadkowej naprawy w warsztacie naprawczym zosta y u yte cz Êci oryginalne, zg oê to przy sk adaniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W takim wypadku dokonamy odpowiedniej kalkulacji sk adki i wystawimy polis odpowiadajàcà Twoim potrzebom. 2. Je eli op acisz dodatkowà sk adk, a wysokoêç odszkodowania b dzie okreêlana na podstawie z o onych przez Ciebie faktur, to przy ustalaniu wysokoêci odszkodowania uwzgl dnimy ceny cz Êci oryginalnych. 8. Post powanie w razie wypadku 1. W razie wypadku niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w terminie 3 dni, liczàc od dnia jego zaistnienia, zg oê do nas szkod, dzwoniàc pod numer lub (+48) Wypadek polegajàcy na utracie pojazdu powinien zostaç zg oszony na policj niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu 3 dni od dnia, w którym ten fakt zosta przez Ciebie stwierdzony. 3. W razie wypadku post puj tak e zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 10 sekcji F. 9. Sposób ustalania wysokoêci szkody 1. Zakres i rozmiar szkody w Twoim pojeêdzie ustalamy na podstawie przeprowadzonych przez nas ogl dzin lub otrzymanych od Ciebie informacji. Koniecznie skontaktuj si z nami przed naprawà pojazdu Przed rozpocz ciem naprawy pojazdu okreêlimy jej przewidywane koszty oraz przeka emy Ci informacj, czy naprawa jest uzasadniona. 2. Do czasu przeprowadzenia przez nas ogl dzin uszkodzeƒ pojazdu nie dokonuj w nim adnych napraw, gdy mo e to mieç wp yw na post powanie majàce na celu ustalenie wysokoêci szkody. 3. Ogl dziny uszkodzeƒ pojazdu przeprowadzimy niezw ocznie w uzgodnionym z Tobà terminie. Po ogl dzinach przeka emy Ci kalkulacj przewidywanych kosztów naprawy pojazdu, w której opiszemy równie zakres i sposób naprawy. Nie dokonuj naprawy pojazdu bez kontaktu z nami Przed rozpocz ciem naprawy musimy ustaliç i udokumentowaç zakres uszkodzeƒ pojazdu. W przypadku gdy dokonasz nawet cz Êciowej naprawy, mo emy mieç trudnoêci w ustaleniu zakresu uszkodzeƒ pojazdu. Mo e to mieç wp yw na wysokoêç odszkodowania. 4. Kalkulacj przewidywanych kosztów naprawy pojazdu sporzàdza nasz pracownik lub pe nomocnik, pos ugujàc si systemem Audatex lub Eurotax-carwert. 5. Sposób naprawy pojazdu, jej zakres oraz wysokoêç kosztów musisz w ka dym przypadku uzgodniç z nami przed jej rozpocz ciem. 6. WysokoÊç szkody polegajàcej na utracie pojazdu lub wyposa enia dodatkowego jest równa wartoêci rynkowej pojazdu lub wyposa enia dodatkowego aktualnej w dniu zaistnienia wypadku. Zasada ta nie ma zastosowania w sytuacji opisanej w punkcie 12 Nowy pojazd za stary. 10. Sposób ustalania wysokoêci odszkodowania 1. WysokoÊç odszkodowania ustalimy na podstawie informacji i dokumentów, o które Ci poprosimy. Na wysokoêç wyp acanego odszkodowania majà tak e wp yw informacje uzyskane przez naszych pracowników lub wspó pracowników, w szczególnoêci gdy dotyczà one okolicznoêci lub rozmiaru szkody, a tak e sposobu lub kosztów naprawy pojazdu. 2. Przy ustalaniu odszkodowania uwzgl dniamy stan techniczny pojazdu, w tym jego walory u ytkowe, indywidualne zu ycie eksploatacyjne elementów, w szczególnoêci takich, jak: uk ad jezdny, hamulcowy, wydechowy oraz ogumienie i akumulator. 3. Gdy przewidywane koszty naprawy pojazdu przekraczajà lub sà równe 70% jego wartoêci rynkowej aktualnej w dniu wystàpienia wypadku, wówczas odszkodowanie zostanie wyp acone jako ró nica mi dzy wartoêcià rynkowà pojazdu bezpoêrednio przed zaistnieniem wypadku a jego wartoêcià po wypadku, którà ustalimy na podstawie systemu Eurotax-carwert. Warto korzystaç z naszej sieci warsztatów naprawczych Wspó pracujemy z siecià warsztatów naprawczych, które udzielà Ci gwarancji na wykonane us ugi. Koszty naprawy mo emy rozliczyç bezpoêrednio ze wspó pracujàcym z nami warsztatem. 4. W przypadku gdy przewidywane koszty naprawy pojazdu nie przekraczajà 70% jego wartoêci rynkowej w dniu szkody, odszkodowanie ustalimy zgodnie z Twojà decyzjà, wed ug jednej z nast pujàcych zasad: 16 17

11 1) je eli naprawa b dzie przeprowadzana przez wspó pracujàcy z nami warsztat naprawczy, my uzgodnimy z tym warsztatem koszty naprawy, które b dà podstawà do ustalenia odszkodowania, 2) je eli naprawa zosta a wykonana poza siecià wspó pracujàcych z nami warsztatów naprawczych, wysokoêç odszkodowania ustalimy na podstawie z o onych przez Ciebie oryginalnych faktur, obejmujàcych koszty cz Êci u ytych do naprawy oraz robocizny zwiàzanej z tà naprawà, 3) kosztorysowo, przy wykorzystaniu systemu Audatex lub Eurotax-carwert. W takim wypadku nie musisz dostarczaç faktur za napraw pojazdu. Ustalajàc koszty naprawy: Tabela zu ycia eksploatacyjnego a) przyjmujemy do rozliczenia Êrednià stawk za roboczogodzin odpowiednio do miejsca wskazanego w polisie jako miejsce parkowania pojazdu w nocy, b) odszkodowanie za cz Êci zamienne u yte do naprawy pojazdu pomniejszymy o zu ycie eksploatacyjne, którego wartoêci przedstawione sà w poni szej tabeli: Wiek pojazdu Zu ycie eksploatacyjne Rok produkcji pojazdu (0 lat) 20% 1 rok 25% 2 lata 30% 3 lata 40% 4 lata 50% 5 lat i wi cej 60% c) w wyp acanej kwocie nie uwzgl dniamy podatku VAT. Ustalenie wieku pojazdu Wiek pojazdu okreêlamy jako ró nic mi dzy rokiem bie àcym a rokiem produkcji Twojego pojazdu. 5. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji przedstawionych przez Ciebie kosztów naprawy pojazdu, w szczególnoêci je eli: 1) odbiegajà od norm czasowych operacji naprawy, wymiany, cen cz Êci zamiennych okreêlonych w systemie Audatex lub Eurotax-carwert, 2) stawki za roboczogodzin przekraczajà wartoêci obowiàzujàce w miejscu, gdzie dokonana zosta a naprawa pojazdu, 3) odbiegajà od zakresu prac wskazanych w kalkulacji przewidywanych kosztów naprawy pojazdu, 4) ró nica mi dzy przedstawionymi przez Ciebie kosztami naprawy a sporzàdzonà przez nas kalkulacjà przewidywanych kosztów naprawy przekracza 10%. W takim wypadku zastrzegamy sobie prawo do przedstawienia ofert naprawy Twojego pojazdu w celu ustalenia rynkowych kosztów naprawy i na tej podstawie ustalimy odszkodowanie. 6. Gdy naprawisz pojazd, przed dokonaniem wyp aty odszkodowania zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia, czy naprawy dokonano zgodnie z wczeêniejszymi ustaleniami, a w szczególnoêci, z kalkulacjà przewidywanych kosztów naprawy pojazdu. 7. W wypadku przekazania nam kopii faktur (a nie orygina ów) dokumentujàcych napraw pojazdu odszkodowanie zostanie wyp acone bez uwzgl dnienia podatku VAT (wed ug wartoêci netto). 8. Odszkodowanie za szkody w pojeêdzie nie mo e przekroczyç jego wartoêci rynkowej w dniu wypadku. 9. Odszkodowanie za szkody w wyposa eniu dodatkowym wyp acimy maksymalnie do kwoty odpowiadajàcej jego wartoêci rynkowej, lecz nie wy szej ni z. 10. Odszkodowanie za fotelik dla Twojego dziecka uszkodzony w wyniku wypadku b dzie wyp acone maksymalnie do kwoty 300 z. 11. Je eli do wypadku dosz o poza granicami Polski, bez konsultacji z nami mo esz dokonaç naprawy pojazdu do wysokoêci euro. Zg oê do nas ten wypadek w terminie 3 dni od powrotu do Polski, lecz nie póêniej ni w terminie 30 dni od daty jego zaistnienia. Je eli naprawa wymaga poniesienia wy szych kosztów, skontaktuj si z nami, byêmy mogli poinformowaç Ci o sposobie post powania. Pami taj, eby skontaktowaç si z nami w razie wypadku poza granicami Polski W razie wypadku poza granicami Polski bez konsultacji z nami nie dokonuj naprawy pojazdu, której koszty przekraczajà euro. 12. Przy ustalaniu wysokoêci odszkodowania uwzgl dniamy Twój udzia w asny w szkodzie. Przyk ad wyliczenia Twojego odszkodowania, jeêli nie wykupisz udzia u w asnego, przedstawiamy w punkcie 6 Udzia w asny. 11. Szkody o niewielkiej wartoêci JeÊli szkoda w Twoim pojeêdzie nie przekracza wysokoêci okreêlonej w polisie, to nie jest ona obj ta naszà ochronà i nie wyp acimy za nià odszkodowania. 12. Nowy pojazd za stary Je eli w wyniku kradzie y, kradzie y z w amaniem bàdê rozboju dosz o do utraty pojazdu, otrzymasz od nas odszkodowanie w wysokoêci odpowiadajàcej wartoêci rynkowej nowego pojazdu, okreêlonej na dzieƒ zaistnienia wypadku, tej samej marki, typu oraz wersji wyposa enia jak okreêlony w polisie, jeêli àcznie zostanà spe nione nast pujàce warunki: 1) jesteê pierwszym w aêcicielem pojazdu, 2) pojazd zosta kupiony w Polsce w autoryzowanej sieci dealerskiej, 3) do dnia utraty pojazd by eksploatowany nie d u ej ni 12 miesi cy, liczàc od daty pierwszej rejestracji, 4) podejmiesz decyzj o zakupie u dealera nowego pojazdu tej samej marki i typu jak utracony. 13. Wymiana lub naprawa zamków 1. Je eli zagin y lub zosta y Ci skradzione klucze lub sterowniki do zamków Twojego pojazdu, wyp acimy odszkodowanie za: 1) wymian kluczy, 2) wymian lub przeprogramowanie sterownika centralnego zamka lub w àcznika zap onu. 2. W tym przypadku, wyp acajàc odszkodowanie za wymian lub napraw zamków, nie uwzgl dnimy Twojego udzia u w szkodzie. Zapisy punktu 11 Szkody o niewielkiej wartoêci równie nie majà tu zastosowania. 3. Wyp ata odszkodowania w tym zakresie nie b dzie mia a wp ywu na Twojà zni k za bezszkodowà jazd, je eli koszty wymiany lub przeprogramowania nie przekroczà 500 z

12 14. Pojazd zast pczy udost pniany przez wspó pracujàcy z nami warsztat naprawczy 1. Gdy zdecydujesz si na napraw Twojego samochodu w jednym ze wspó pracujàcych z nami warsztatów naprawczych, mo esz otrzymaç od tego warsztatu pojazd zast pczy. Ponosisz koszty eksploatacji pojazdu zast pczego W czasie u ywania pojazdu zast pczego b dziesz ponosiç koszty jego eksploatacji, np. koszty zakupu paliwa. 2. Pojazd zast pczy mo esz otrzymaç tylko na terytorium Polski, na czas naprawy pojazdu, jednak nie d u szy ni 14 dni. 15. Wyp ata odszkodowania 1. Odszkodowanie wyp acamy ubezpieczonemu albo innej uprawnionej osobie. 2. Wyp at odszkodowania za utrat pojazdu uzale niamy od: 1) przekazania nam wszystkich posiadanych przez Ciebie kompletów kluczy (sterowników) do zamków pojazdu, 2) przekazania nam karty pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z adnotacjà o wyrejestrowaniu pojazdu, 3) przeniesienia na nas prawa w asnoêci pojazdu. 3. Pami taj, e po wyp acie odszkodowania w kwocie wy szej ni z powinny zostaç przeprowadzone dodatkowe powypadkowe badania techniczne pojazdu. Jest to wymóg okreêlony przez przepisy prawa o ruchu drogowym. Gdy przeprowadzisz takie badania, po otrzymaniu od Ciebie orygina u faktury dokonamy refundacji tych kosztów. 2. W przypadku szkody polegajàcej na kradzie y radioodtwarzacza wyposa onego w zdejmowany panel czo owy, przed wyp atà odszkodowana musisz przekazaç nam ten panel. Nie wyp acimy odszkodowania, je eli radioodtwarzacz zosta skradziony razem z panelem. Nie zostawiaj w pojeêdzie panelu radioodtwarzacza Producenci wi kszoêci radioodtwarzaczy wyposa ajà je w zdejmowany panel, aby utrudniç kradzie. Nie zostawiaj go w pojeêdzie, gdy mo e to sprowokowaç z odzieja i u atwiç kradzie. Nie wyp acimy Ci odszkodowania, jeêli radioodtwarzacz zostanie skradziony wraz z panelem. 3. Nie wyp acimy te odszkodowania za szkod w wyposa eniu dodatkowym, które nie by o zamontowane w pojeêdzie na sta e, tzn. wymontowanie tego wyposa enia z Twojego pojazdu by o mo liwe bez u ycia narz dzi. 4. Nie wyp acimy odszkodowania za wypadki polegajàce na kradzie y, kradzie y z w amaniem, a tak e rozboju powsta e na terenie Bia orusi, Ukrainy oraz Mo dawii. 5. Nie zwrócimy Ci kosztów zwiàzanych z parkowaniem, holowaniem lub zabezpieczeniem pojazdu po szkodzie, chyba e zosta y one poniesione przez Ciebie w celu ratowania przedmiotów ubezpieczenia oraz zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 6. Nie wyp acimy równie odszkodowania w przypadkach, o których mowa w punkcie 7 sekcji F. 17. Zobacz tak e Do umowy ubezpieczenia autocasco majà równie zastosowanie postanowienia wspólne zawarte w sekcji F. 16. Kiedy nie wyp acimy odszkodowania 1. Nie wyp acimy odszkodowania, je eli: 1) uszkodzenia majà charakter eksploatacyjny lub powsta y w wyniku u ywania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 2) uszkodzeniu uleg o wy àcznie ogumienie pojazdu, chyba e do uszkodzenia dosz o w wyniku aktów wandalizmu, 3) szkoda polegajàca na kradzie y pojazdu powsta a w czasie, gdy Twój pojazd by niezabezpieczony przed kradzie à lub po pozostawieniu w nim kluczy (sterowników) albo dokumentów tego pojazdu. Nie zostawiaj w pojeêdzie kluczyków (sterowników), dokumentów i wartoêciowych przedmiotów, w àcz urzàdzenia przeciwkradzie owe Wysiadajàc z pojazdu, upewnij si, czy nie pozosta y w nim kluczyki (sterowniki), dokumenty lub wartoêciowe przedmioty. Zawsze gdy oddalasz si od pojazdu, zamknij pojazd na klucz i w àcz urzàdzenia przeciwkradzie owe

13 Sekcja B Ubezpieczenie assistance 1. Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia assistance jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy, jakiej udzielimy Ci w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w wypadku wystàpienia awarii lub unieruchomienia Twojego pojazdu w wyniku wystàpienia zdarzeƒ okreêlonych w tej sekcji. 2. W przypadku ubezpieczenia assistance nie wyp acamy odszkodowania, lecz organizujemy niezb dnà pomoc, której koszty zrefundujemy operatorowi udzielajàcemu Ci pomocy. 2. W jakim zakresie udzielimy pomocy Umowa ubezpieczenia assistance mo e zostaç zawarta w jednym z trzech wariantów: 1) podstawowym, 2) rozszerzonym, 3) maksymalnym. Wybierz odpowiedni dla siebie wariant ubezpieczenia assistance Ubezpieczenie w wariancie podstawowym otrzymasz bez koniecznoêci op aty dodatkowej sk adki, kupujàc u nas ubezpieczenie OC lub autocasco. W dalszej cz Êci tej sekcji znajdziesz szczegó owe informacje dotyczàce zakresu ochrony i limitów, do których pokrywamy koszty pomocy. 3. Wariant podstawowy assistance 1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie podstawowym udzielimy Ci pomocy w razie unieruchomienia Twojego pojazdu wskutek: 1) kolizji z innym pojazdem, przedmiotem lub przeszkodà znajdujàcà si na zewnàtrz, a tak e z osobami lub zwierz tami, 2) uszkodzenia szyby czo owej Twojego pojazdu. 2. Nasza pomoc w wariancie podstawowym obejmuje zorganizowanie oraz pokrycie kosztów: 1) holowania pojazdu, w tym jego roz adunku i za adunku do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych 100 euro, 2) parkowania pojazdu na parkingu strze onym do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych 20 euro. Zwróç uwag na limity kosztów w poszczególnych wariantach ubezpieczenia assistance Zastanów si, czy limity kosztów, do których organizujemy pomoc, sà odpowiednie dla Twoich potrzeb. Dla Twojego komfortu zach camy do zakupu rozszerzonego lub maksymalnego wariantu ubezpieczenia assistance. W celu u atwienia Ci porównania zakresu ochrony i limitów kosztów pomocy dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia przygotowaliêmy poni szà tabel. Lp. Zakres udzielanej pomocy Wariant ubezpieczenia Podstawowy Rozszerzony Maksymalny 1 Holowanie pojazdu 100 euro 250 euro euro 2 Holowanie pojazdu w przypadku uszkodzenia szyby czo owej 100 euro 250 euro 250 euro 3 Parkowanie pojazdu 20 euro 50 euro 50 euro 4 Naprawa pojazdu w przypadku awarii 1 h naprawy 1 h naprawy 5 Holowanie pojazdu w przypadku awarii 250 euro euro 6 Przewóz kierowcy lub pasa erów do miejsca zamieszkania lub przeznaczenia euro euro 7 Z omowanie pojazdu 250 euro 250 euro 8 Nocleg dla osób podró ujàcych pojazdem 2 doby 9 Przewóz osób ma oletnich bez limitu 10 Pomoc t umacza bez limitu 11 Kierowca zast pczy bez limitu 12 Otwarcie pojazdu bez limitu 13 Dostarczenie paliwa bez limitu Informacja o jednostkach udzielajàcych pomocy medycznej Hospitalizacja kierowców lub pasa erów pojazdu 16 Transport sanitarny 17 Przyjazd osób bliskich 18 Transport zw ok àcznie do euro 19 Informacja o warsztatach naprawczych bez limitu 20 Dostarczenie cz Êci bez limitu 21 Odbiór pojazdu po naprawie 150 euro 22 Pojazd zast pczy po zap aceniu dodatkowej sk adki po zap aceniu dodatkowej sk adki po zap aceniu dodatkowej sk adki 22 23

14 4. Wariant rozszerzony assistance 1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym udzielimy Ci pomocy w razie unieruchomienia Twojego pojazdu wskutek: 1) kolizji z innym pojazdem, przedmiotem lub przeszkodà znajdujàcà si na zewnàtrz, w tym tak e z osobami lub zwierz tami, 2) uszkodzenia szyby czo owej Twojego pojazdu, 3) po aru, wybuchu lub dzia ania si przyrody, 4) a tak e w wypadku kradzie y, rabunku, rozboju, w amania lub jego próby, aktów wandalizmu dotyczàcych Twojego pojazdu, 5) awarii Twojego pojazdu w odleg oêci wi kszej ni 40 km od miejscowoêci wskazanej we wniosku jako miejsce parkowania pojazdu w nocy. 2. W wypadku unieruchomienia Twojego pojazdu wskutek zdarzeƒ wymienionych powy ej w ppkt. 1-4 nasza pomoc obejmuje zorganizowanie oraz pokrycie kosztów: 1) holowania pojazdu, w tym jego roz adunku i za adunku do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych 250 euro, 2) parkowania Twojego pojazdu na parkingu strze onym do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych 50 euro, 3) przewozu kierowcy i pasa erów z miejsca zdarzenia do miejsca przeznaczenia lub zamieszkania do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych euro, 4) z omowania pojazdu, tj. fizycznego z omowania Twojego pojazdu oraz udzielenie informacji na temat wymaganych czynnoêci administracyjnych zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w kraju z omowania. Koszty te pokrywamy do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych 250 euro. 3. W przypadku awarii Twojego pojazdu w odleg oêci wi kszej ni 40 km od miejscowoêci wskazanej we wniosku jako miejsce parkowania pojazdu w nocy zorganizujemy pomoc oraz pokryjemy koszty: 1) naprawy Twojego pojazdu na miejscu zdarzenia lub 2) holowania Twojego pojazdu do najbli szego warsztatu, w tym równie jego za adunku i roz adunku do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych 250 euro. Zwróç uwag na minimalnà odleg oêç, w jakiej udzielimy pomocy w przypadku awarii W wariancie rozszerzonym udzielimy Ci pomocy w razie awarii, gdy b dziesz co najmniej 40 km od miejscowoêci wskazanej we wniosku jako miejsce parkowania pojazdu w nocy. Je eli jest to dla Ciebie niedogodne, proponujemy wariant maksymalny, w którym udzielimy pomocy niezale nie od odleg oêci miejsca awarii od miejscowoêci wskazanej we wniosku jako miejsce parkowania pojazdu w nocy, na przyk ad w sytuacji, gdy rano nie b dziesz móg uruchomiç pojazdu stojàcego przed domem. 4. Gdy w ciàgu 1 godziny od chwili przybycia operator pomocy drogowej nie b dzie móg usunàç przyczyny awarii, odholujemy Twój pojazd do warsztatu znajdujàcego si najbli ej miejsca awarii. 5. Wariant maksymalny assistance 1. Wariant maksymalny obejmuje: 1) pomoc na drodze, 2) pomoc dodatkowà polegajàcà na: a) otwarciu pojazdu, b) dostarczeniu paliwa w wypadku jego wyczerpania na drodze, 3) pomoc medycznà, 4) pomoc w wypadku awarii pojazdu. pomoc na drodze 2. Udzielimy Ci pomocy na drodze i poniesiemy jej koszty, je eli b dzie to potrzebne z powodu unieruchomienia Twojego pojazdu wskutek: 1) kolizji z innym pojazdem, przedmiotem lub przeszkodà znajdujàcà si na zewnàtrz, a tak e z osobami lub zwierz tami, 2) uszkodzenia szyby czo owej Twojego pojazdu, 3) po aru, wybuchu lub dzia ania si przyrody, 4) a tak e w przypadku kradzie y, rozboju, w amania lub jego próby, aktów wandalizmu dotyczàcych Twojego pojazdu. 3. Pomoc na drodze obejmuje zorganizowanie oraz pokrycie kosztów: 1) holowania pojazdu, w tym jego roz adunku i za adunku do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych euro, 2) holowania pojazdu, w tym jego za adunku oraz roz adunku do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych 250 euro w przypadku uszkodzenia szyby czo owej pojazdu, 3) parkowania pojazdu na parkingu strze onym do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych 50 euro, 4) noclegu dla osób podró ujàcych ubezpieczonym pojazdem przez maksymalnie 2 doby hotelowe hotel do 3 gwiazdek wed ug standardów obowiàzujàcych w paƒstwie, w którym dosz o do zdarzenia, 5) przewozu kierowcy i pasa erów z miejsca zdarzenia do miejsca okreêlonego jako cel podró y albo zamieszkania do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych euro, 6) z omowania pojazdu, tj. fizycznego z omowania pojazdu i udzielenia informacji na temat wymaganych czynnoêci administracyjnych, zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w kraju z omowania do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych 250 euro, 7) przewozu do miejsca okreêlonego jako cel podró y lub miejsca zamieszkania osób ma oletnich, je eli kierowca lub pasa erowie pojazdu ponieêli Êmierç lub zostali hospitalizowani, 8) t umacza pos ugujàcego si j zykiem angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim, który drogà telefonicznà umo liwi Ci porozumienie si z osobami nieznajàcymi j zyka polskiego, 9) kierowcy zast pczego, który odwiezie Twoim pojazdem osoby podró ujàce do miejsca okreêlonego jako cel podró y albo zamieszkania, je eli osoby posiadajàce uprawnienia do kierowania pojazdem wskutek wypadku nie mogà kontynuowaç jazdy

15 pomoc dodatkowa 4. W razie potrzeby zorganizujemy pomoc dodatkowà obejmujàcà organizacj oraz pokrycie kosztów: 1) otwarcia pojazdu, jeêli b dzie to konieczne z powodu utraty, uszkodzenia lub zatrzaêni cia w Twoim pojeêdzie kluczy lub sterowników s u àcych do jego otwarcia, 2) dostarczenia paliwa w przypadku jego wyczerpania w Twoim pojeêdzie w czasie podró y; jednak koszty zakupu paliwa b dà musia y zostaç pokryte z Twoich Êrodków. pomoc medyczna 5. Zorganizujemy oraz pokryjemy koszty pomocy medycznej, je eli b dzie to potrzebne z powodu: 1) kolizji Twojego pojazdu z innym pojazdem, przedmiotem lub przeszkodà znajdujàcà si na zewnàtrz, w tym równie z osobami lub zwierz tami, 2) kradzie y, rabunku, rozboju, w amania lub jego próby, aktów wandalizmu, gdy dotyczy y one Twojego pojazdu, 3) po aru, wybuchu lub dzia ania si przyrody. 6. Pomoc medyczna obejmuje zorganizowanie oraz pokrycie kosztów: 1) telefonicznej informacji o jednostkach udzielajàcych pomocy medycznej; informacja ta zawieraç b dzie dane o dniach oraz godzinach ich pracy, jak równie dane o specjalizacji oraz zakresie Êwiadczonych us ug, 2) hospitalizacji kierowcy lub pasa erów majàcej na celu leczenie lub przeprowadzenie zabiegów medycznych; zorganizujemy t us ug, je eli od zdarzenia do chwili zg oszenia proêby o pomoc medycznà nie up ynà czas d u szy ni 24 godziny, 3) transportu sanitarnego dla kierowcy lub pasa erów do jednostki medycznej albo, je eli stan zdrowia na to pozwala, do miejsca zamieszkania, 4) przyjazdu do miejsca hospitalizacji, pobytu przez okres 3 dni w hotelu o standardzie do 3 gwiazdek oraz powrotu jednej osoby bliskiej, gdy kierowca lub osoby podró ujàce Twoim pojazdem zostanà hospitalizowane, 5) transportu zw ok kierowcy lub pasa erów do Polski (do miejsca pochówku); w tym wypadku nasza pomoc obejmuje równie wykonanie czynnoêci administracyjnych i poniesienie zwiàzanych z nimi kosztów. 7. Koszty organizacji oraz pomocy medycznej pokryjemy do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych euro, niezale nie od liczby poszkodowanych osób i zakresu udzielonej pomocy. pomoc w razie awarii pojazdu 8. W razie awarii pojazdu zorganizujemy pomoc oraz pokryjemy koszty pomocy polegajàcej na: 1) za adunku, holowaniu oraz roz adunku pojazdu do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych euro, 2) naprawie pojazdu na miejscu awarii, 3) udzieleniu informacji o sieci warsztatów naprawczych w pobli u miejsca awarii, w tym równie o dniach i godzinach ich pracy oraz o specjalizacji, 4) odbiorze pojazdu po naprawie do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych 150 euro. 9. Je eli w wyniku awarii w ramach ubezpieczenia assistance udzieliliêmy Ci pomocy na drodze, na Twój koszt zakupimy cz Êci zamienne niezb dne do naprawy Twojego pojazdu po tej awarii. Cz Êci te dostarczymy na nasz koszt do wskazanego przez Ciebie miejsca. 10. Gdy w ciàgu 1 godziny od chwili przybycia operator pomocy drogowej nie b dzie móg usunàç przyczyny awarii, odholujemy Twój pojazd do warsztatu znajdujàcego si najbli ej miejsca awarii. 11. W wariancie maksymalnym udzielimy Ci pomocy bez wzgl du na odleg oêç miejsca awarii od miejscowoêci wskazanej we wniosku jako miejsce parkowania pojazdu w nocy. 6. Pojazd zast pczy 1. Ubezpieczenie assistance mo esz rozszerzyç o opcj pojazdu zast pczego. Je eli chcesz, by Twoje ubezpieczenie posiada o t opcj, poinformuj nas o tym podczas sk adania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Opcja ta zostanie w àczona do Twojego ubezpieczenia po op acie dodatkowej sk adki. Mo esz wykupiç opcj pojazdu zast pczego W ubezpieczeniu assistance warunki otrzymania pojazdu zast pczego sà inne ni w ubezpieczeniu autocasco. W ubezpieczeniu assistance, gdy wykupisz opcj pojazdu zast pczego, otrzymasz go niezale nie od miejsca naprawy Twojego pojazdu nawet gdy Twój pojazd nie b dzie naprawiany w sieci warsztatów wspó pracujàcych z nami. 2. Informacja o w àczeniu opcji pojazdu zast pczego do ubezpieczenia assistance zostanie zawarta w polisie wraz z informacjà o maksymalnej liczbie dni, na które otrzymasz pojazd zast pczy. 3. Pojazd zast pczy otrzymasz, jeêli do uszkodzenia lub utraty pojazdu dosz o w wyniku wypadku lub awarii, ale tylko wtedy, gdy w zwiàzku z tym zdarzeniem zosta a Ci udzielona pomoc na drodze. 4. Pojazd zast pczy zostanie przekazany do Twojej dyspozycji nie póêniej ni w czasie 24 godzin, liczàc od chwili zg oszenia przez Ciebie wniosku o jego udost pnienie. 5. W ramach ubezpieczenia pokryjemy koszty wynajmu pojazdu zast pczego, a pozosta e koszty zwiàzane z odbiorem i zwrotnym przekazaniem pojazdu (np. dotarcia na miejsce jego odbioru, odstawienia pojazdu w uzgodnione miejsce), koszty eksploatacji (np. zakupu paliwa), b dà musia y zostaç poniesione przez Ciebie. Kaucja (depozyt) do zap acenia (z o enia) przed odbiorem pojazdu zast pczego Wi kszoêç podmiotów Êwiadczàcych us ugi wypo yczania pojazdów przed przekazaniem pojazdu pobiera kaucj (depozyt), na przyk ad na wypadek jego uszkodzenia lub zwrotu z nieuzupe nionym stanem paliwa. 6. Przed otrzymaniem pojazdu zast pczego osoba, która udost pnia pojazd, mo e poprosiç Ci o wp at kaucji (depozytu). Warunki zwrotu kaucji (depozytu) okreêla dokument zawierajàcy zasady korzystania z pojazdu zast pczego, jaki otrzymasz przed przekazaniem Ci tego pojazdu. 7. Limity odpowiedzialnoêci 1. Wskazane w tej sekcji limity stanowià górnà granic naszej odpowiedzialnoêci i sà one okreêlone oddzielnie na ka de zdarzenie. Pokrywamy koszty pomocy tylko do okreêlonych limitów Za ka dym razem gdy b dziemy udzielaç Ci pomocy, górnym limitem, do wysokoêci którego refundujemy koszty organizacji i udzielania pomocy, b dà limity wskazane w sekcji B warunków ubezpieczenia. 2. Przeliczenia wartoêci euro na z ote dokonujemy wed ug kursu Êredniego euro Narodowego Banku Polskiego, obowiàzujàcego w dniu udzielenia pomocy

16 8. Post powanie w przypadku zdarzeƒ wymagajàcych udzielenia pomocy 1. W przypadku wystàpienia zdarzenia, w zwiàzku z którym zaistnieje potrzeba udzielenia Ci pomocy w ramach ubezpieczenia assistance, zadzwoƒ do nas pod numer lub (+48) Zorganizujemy pomoc, a nast pnie dokonamy zwrotu jej kosztów operatorowi, który jej udzieli. 2. Po otrzymaniu od Ciebie zg oszenia dotyczàcego udzielenia pomocy ustalimy z Tobà jej zakres, czas oczekiwania oraz miejsce, w którym b dzie udzielona. 3. W razie wypadku post puj tak e zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 10 sekcji F. 9. Ubezpieczenie assistance nie obejmuje 1. W ramach ubezpieczenia assistance nie pokrywamy kosztów: 1) cz Êci zamiennych u ytych do naprawy pojazdu, 2) dostarczonego paliwa. 2. Nie zorganizujemy pomocy oraz nie poniesiemy jej kosztów w przypadku, gdy potrzeba udzielenia pomocy wynika z udzia u pojazdu w rajdach, wyêcigach czy te jazdach konkursowych. Po pomoc dzwoƒ do nas pod numer lub (+48) W razie koniecznoêci wezwania pomocy assistance zawsze skontaktuj si z nami, dzwoniàc pod jeden ze wskazanych powy ej numerów telefonu. Zorganizujemy dla Ciebie pomoc oraz zwrócimy koszty operatorowi, który jej udzieli. JeÊli zorganizujesz pomoc bez naszej wiedzy, nie b dziemy mogli zwróciç Ci poniesionych kosztów. 3. JeÊli zorganizujesz pomoc bez naszej wiedzy, nie zwrócimy Ci poniesionych kosztów. 4. Nie zorganizujemy równie pomocy i nie pokryjemy jej kosztów w przypadkach, o których mowa w punkcie 7 sekcji F. 10. Zobacz tak e Do umowy ubezpieczenia assistance majà równie zastosowanie postanowienia wspólne zawarte w sekcji F. Sekcja C Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków 1. Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków kierowcy lub pasa erów pojazdu powodujàce trwa y uszczerbek na zdrowiu (opisany w tabeli Uszczerbków na zdrowiu zawartej w za àczniku) lub Êmierç, o ile nieszcz Êliwy wypadek zwiàzany jest z ruchem Twojego pojazdu. 2. Pod poj ciem nieszcz Êliwego wypadku zwiàzanego z ruchem pojazdu rozumiemy równie zdarzenia powsta e w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu. 3. Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków obejmuje równie pokrycie kosztów operacji plastycznej do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych euro. Koszty te zostanà pokryte, je eli przeprowadzenie operacji plastycznej jest wskazane ze wzgl du na trwa e nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku i operacja zosta a przeprowadzona w okresie nie d u szym ni 24 miesiàce od daty nieszcz Êliwego wypadku. 4. Wyp acimy Êwiadczenie za trwa y uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç b dàce nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku, który mia miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 5. Ubezpieczeniem obj ty jest kierowca Twojego pojazdu oraz jego pasa erowie w liczbie zgodnej z informacjà zawartà w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 2. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków okreêlona jest w polisie. 3. Post powanie w razie nieszcz Êliwego wypadku 1. Zg oszenia nieszcz Êliwego wypadku mo esz dokonaç telefonicznie, dzwoniàc do nas pod numer lub (+48) Zg oszenia nieszcz Êliwego wypadku dokonaj niezw ocznie, jednak nie póêniej ni w terminie 14 dni od jego zaistnienia. 3. Je eli ze wzgl du na stan zdrowia lub innà wa nà przyczyn nieszcz Êliwy wypadek nie móg byç zg oszony w terminie 14 dni od jego zaistnienia, zg oê ten wypadek w terminie 7 dni po ustaniu tej wa nej przyczyny. 4. W razie wypadku post puj tak e zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 10 sekcji F. 4. Sposób ustalania wysokoêci Êwiadczenia 1. Âwiadczenie mo emy wyp aciç maksymalnie do sumy ubezpieczenia okreêlonej w polisie. 2. Ustalenie wysokoêci Êwiadczenia nast puje na podstawie z o onych przez Ciebie dokumentów, w tym dokumentacji medycznej, oraz tabeli Uszczerbków na zdrowiu. W razie wàtpliwoêci przys uguje nam prawo ustalenia wysokoêci Êwiadczenia tak e na podstawie opinii wskazanego przez nas lekarza. Stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêlamy w procentach na podstawie tabeli Uszczerbków na zdrowiu, którà znajdziesz w za àczniku. 3. W wypadku trwa ego uszczerbku na zdrowiu wysokoêç Êwiadczenia ustalamy, mno àc sum ubezpieczenia i odpowiedni procent wskazany w tabeli Uszczerbków na zdrowiu

17 4. W razie Êmierci wskutek nieszcz Êliwego wypadku Êwiadczenie wyp acimy w wysokoêci 50% sumy ubezpieczenia. 5. Przy ustalaniu stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu nie bierzemy pod uwag rodzaju pracy lub czynnoêci wykonywanych przez kierowc lub pasa erów. 6. Je eli w wyniku nieszcz Êliwego wypadku trwa emu uszczerbkowi na zdrowiu uleg a wi cej ni jedna cz Êç cia a, wówczas Êwiadczenie b dzie obejmowaç sum Êwiadczeƒ z tytu u tych uszczerbków. 7. Je eli w wyniku nieszcz Êliwego wypadku trwa y uszczerbek na zdrowiu nastàpi z powodu utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu lub uk adu, których funkcje przed wypadkiem by y upoêledzone, to stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêlimy jako ró nic stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu przed i po nieszcz Êliwym wypadku. 8. Âwiadczenia z tytu u Êmierci wyp acamy, je eli nastàpi a ona nie póêniej ni w czasie 24 miesi cy od dnia zaistnienia nieszcz Êliwego wypadku i istnia zwiàzek przyczynowo-skutkowy mi dzy Êmiercià a nieszcz Êliwym wypadkiem. 9. Je eli wskutek tego samego nieszcz Êliwego wypadku nastàpi a Êmierç, a wczeêniej wyp aciliêmy Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu, wówczas z tytu u Êmierci dokonamy wyp aty Êwiadczenia w wysokoêci ró nicy mi dzy 50% sumy ubezpieczenia a poprzednio wyp aconym Êwiadczeniem. 10. Je eli przed otrzymaniem Êwiadczenia z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu osoba poszkodowana zmar a wskutek nieszcz Êliwego wypadku, to wyp acimy Êwiadczenie z tytu u Êmierci. 5. Wyp ata Êwiadczenia 1. Âwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu wyp acimy osobom, które dozna y tego uszczerbku. 2. Âwiadczenie z tytu u Êmierci wyp acamy osobom uprawnionym, a je eli nie zosta y wskazane takie osoby, otrzymajà je w nast pujàcej kolejnoêci: 1) ma onek, 2) dzieci (w cz Êciach równych), 3) rodzice (w cz Êciach równych), 4) spadkobiercy (w cz Êciach równych). 6. Kiedy nie wyp acimy Êwiadczenia 1. Nie wyp acimy Êwiadczenia, je eli: 1) do nieszcz Êliwego wypadku dosz o w wyniku pope nienia lub próby pope nienia samobójstwa, 2) w chwili nieszcz Êliwego wypadku w Twoim pojeêdzie podró owa o wi cej osób, ni wpisano w jego dowodzie rejestracyjnym, 3) osoba poszkodowana w wyniku nieszcz Êliwego wypadku podró owa a bez zapi tych pasów bezpieczeƒstwa, 4) w wyniku nieszcz Êliwego wypadku poszkodowane zosta o dziecko przewo one bez fotelika wymaganego przepisami prawa o ruchu drogowym. 2. Nie wyp acimy Êwiadczenia pasa erom, którzy podj li jazd z kierowcà prowadzàcym pojazd w stanie nietrzeêwoêci, po u yciu alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych. 3. Nie wyp acimy Êwiadczenia równie w przypadkach, o których mowa w punkcie 7 sekcji F. 7. Zobacz tak e Do umowy ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków majà równie zastosowanie postanowienia wspólne zawarte w sekcji F. Sekcja D Ubezpieczenie szyb 1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczamy szyby Twojego pojazdu, tj. szyb czo owà, boczne oraz tylnà. Wymienimy lub naprawimy uszkodzone szyby i nie stracisz zni ki za bezszkodowà jazd Gdy uszkodzeniu ulegnie wy àcznie szyba lub szyby Twojego pojazdu, w ramach ubezpieczenia szyb zorganizujemy i pokryjemy koszty ich wymiany lub naprawy. Jest to korzystne dla Ciebie, poniewa nie tracisz zni ek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco. 2. Zakres ubezpieczenia W ramach ubezpieczenia zorganizujemy wymian szyb oraz pokryjemy koszty wymiany lub naprawy uszkodzonych szyb pojazdu, je eli ich uszkodzenie mia o miejsce w okresie udzielanej Ci ochrony ubezpieczeniowej. 3. Twój udzia w szkodzie W razie koniecznoêci wymiany szyby czo owej w Twoim pojeêdzie cz Êç kosztów tej operacji b dzie musia a zostaç poniesiona przez Ciebie. Ich wysokoêç jest okreêlona w polisie. 4. Post powanie w razie uszkodzenia szyby 1. Gdy stwierdzisz uszkodzenie szyby Twojego pojazdu, niezw ocznie, jednak nie póêniej ni w terminie 7 dni, zadzwoƒ do nas pod numer lub (+48) , a my zorganizujemy jej napraw lub wymian. 2. Po otrzymaniu zg oszenia o uszkodzonej szybie ustalimy z Tobà termin oraz miejsce, gdzie b dzie mog a zostaç przeprowadzona naprawa lub wymiana. Naprawa w najbi szym warsztacie Zaproponujemy Ci napraw w warsztacie znajdujàcym si w pobli u miejsca Twojego zamieszkania lub czasowego pobytu na terenie Polski. 3. Po ogl dzinach uszkodzeƒ szyby podejmiemy decyzj, czy b dzie ona naprawiana, czy te wymieniana. 4. Wymiany lub naprawy szyby mo esz dokonaç wy àcznie we wskazanym przez nas warsztacie naprawczym. 5. Z tytu u ubezpieczenia szyb nie wyp acamy odszkodowania, lecz organizujemy ich wymian lub napraw. Koszty tej operacji zwrócimy warsztatowi, który jà przeprowadzi. 6. W razie wypadku post puj tak e zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 10 sekcji F. 5. Kiedy nie pokryjemy kosztów wymiany lub naprawy szyb 1. Nie zorganizujemy oraz nie pokryjemy kosztów wymiany lub naprawy szyb, jeêli ich uszkodzenia sà nast pstwem wad fabrycznych lub wczeêniejszych nieprawid owo wykonanych napraw

18 2. W ramach ubezpieczenia szyb nie pokryjemy równie kosztów naprawy lub wymiany okna dachowego nawet je eli stanowi ono wyposa enie fabryczne Twojego pojazdu. 3. Nie pokryjemy kosztów naprawy lub wymiany szyb, je eli zostanà one poniesione bez naszej wiedzy lub zgody. Nie wymieniaj i nie naprawiaj szyby we w asnym zakresie Je eli dokonasz wymiany lub naprawy szyby we w asnym zakresie, nie zwrócimy Ci poniesionych kosztów. W tym wypadku b dziesz musia je ponieêç z w asnych Êrodków. 4. Nie zorganizujemy oraz nie pokryjemy kosztów wymiany lub naprawy uszkodzonych szyb w przypadkach, o których mowa w punkcie 7 sekcji F. 6. Zobacz tak e Do umowy ubezpieczenia szyb majà równie zastosowanie postanowienia wspólne zawarte w sekcji F. Sekcja E Ubezpieczenie ochrony prawnej 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawna Twoich interesów oraz osób upowa nionych przez Ciebie do kierowania pojazdem, je eli zdarzenia, w zwiàzku z którymi jest Ci potrzebna ochrona prawna, mia y miejsce w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zakres ubezpieczenia pomoc informacyjna 1. W ramach ubezpieczenia podmiot dzia ajàcy w naszym imieniu udzieli Ci informacji prawnej zwiàzanej z posiadaniem lub u ywaniem przez Ciebie pojazdu. Informacja ta mo e dotyczyç zasad post powania przy: 1) sprzeda y lub innej formie przeniesienia prawa w asnoêci do pojazdu, 2) dochodzeniu roszczeƒ z tytu u gwarancji lub r kojmi na drodze cywilnoprawnej, 3) rejestracji lub wyrejestrowaniu pojazdu. Pomoc prawna Je eli sprzedajesz pojazd lub potrzebujesz informacji prawnej dotyczàcej Twojego pojazdu, telefonicznie, faksem, za pomocà poczty lub poczty elektronicznej przeka emy Ci informacje dotyczàce sposobu post powania w danej sytuacji. 2. Informacje, o których mowa powy ej, przeka emy Ci w czasie rozmowy telefonicznej, faksem, jak równie mo emy je przes aç na wskazany przez Ciebie adres za pomocà poczty lub poczty elektronicznej. 3. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji lub zmiany udzielonych informacji w razie ujawnienia nieznanych nam wczeêniej faktów lub okolicznoêci. pokrycie kosztów ochrony prawnej 4. Pokryjemy koszty ochrony prawnej, je eli: 1) w post powaniu sàdowym dochodzisz odszkodowania w zwiàzku z udzia em pojazdu w wypadku, 2) w post powaniu sàdowym dochodzisz roszczeƒ z tytu u r kojmi lub gwarancji za wady fizyczne lub prawne pojazdu, 3) dochodzisz odszkodowaƒ lub kar umownych z tytu u nienale ytego wykonania zobowiàzaƒ przez przedsi biorc, który podjà si naprawy, holowania lub mycia Twojego pojazdu, 4) przeciwko Tobie prowadzone jest post powanie karne w zwiàzku z zarzutem pope nienia przest pstwa drogowego lub wykroczenia drogowego, 5) przeciwko Tobie prowadzone jest post powanie administracyjne dotyczàce zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu. 5. W ramach ochrony prawnej, której zakres okreêliliêmy powy ej, poniesiemy koszty: 1) procesu, w tym koszty sàdowe, op aty kancelaryjne oraz koszty zast pstwa procesowego adwokata lub radcy prawnego, 2) post powania przed organami administracji paƒstwowej lub samorzàdowej, 32 33

19 3) procesu, które sà nale ne stronie przeciwnej, o ile na mocy prawomocnego orzeczenia sàdowego zobowiàzano Ciebie lub osoby upowa nione przez Ciebie do kierowania pojazdem do ich pokrycia. 6. Pokryjemy koszty ochrony prawnej tylko wtedy, gdy zostanà one przez nas zaakceptowane przed ich poniesieniem. Akceptacja mo e zostaç dokonana w formie pisemnej, pocztà elektronicznà lub podczas rozmowy telefonicznej. 3. Suma ubezpieczenia limity kosztów ochrony prawnej 1. Koszty ochrony prawnej pokrywamy maksymalnie do wysokoêci wskazanej w polisie. 2. Suma ubezpieczenia jest okreêlana na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i po refundacji kosztów ulega ona zmniejszeniu a do wyczerpania. 4. Sposób udzielenia pomocy informacyjnej 1. W razie zaistnienia potrzeby skorzystania z pomocy informacyjnej zadzwoƒ pod numer lub (+48) Pomoc informacyjna zostanie Ci udzielona niezw ocznie nie póêniej ni w terminie 2 dni roboczych, liczàc od dnia zg oszenia do nas wniosku o udzielenie pomocy informacyjnej. 3. W terminie 2 dni roboczych, liczàc od dnia zg oszenia wniosku, zostanie wys any do Ciebie: 1) akt prawny, np. tekst ustawy lub rozporzàdzenia, którego potrzebujesz lub na podstawie którego udzieliliêmy Ci informacji, 2) wzorzec umowy sprzeda y pojazdu lub wzorzec innej formy przeniesienia prawa w asnoêci do pojazdu. 4. W razie braku danych niezb dnych do udzielenia Ci pomocy poprosimy Ci o uzupe nienie brakujàcych informacji. 5. Sposób pokrycia kosztów ochrony prawnej 1. W razie Twojego zaanga owania w post powanie toczàce si bez naszego udzia u mo esz zwróciç si do nas o pokrycie kosztów ochrony prawnej. W tym celu skontaktuj si z nami niezw ocznie, lecz nie póêniej ni w ciàgu 24 godzin od dnia dowiedzenia si przez Ciebie o wszcz ciu post powania, dzwoniàc do nas pod numer lub (+48) Poinformuj nas o Twoim zaanga owaniu w toczàce si post powanie Wybierajàc numer lub (+48) , skontaktuj si z nami niezw ocznie, lecz nie póêniej ni w terminie 24 godzin od dnia dowiedzenia si przez Ciebie o wszcz ciu post powania. 2. Je eli masz zamiar podjàç post powanie, w zwiàzku z którym wystàpisz do nas o pokrycie kosztów ochrony prawnej, skontaktuj si z nami, dzwoniàc pod numer lub (+48) przed podj ciem post powania. 3. Po otrzymaniu wniosku o pokrycie kosztów ochrony prawnej poprosimy Ci o przekazanie: 1) dokumentów zwiàzanych ze sprawà, 2) informacji o stronach, 3) informacji o dotychczas poniesionych przez Ciebie kosztach, 4) informacji o zawarciu przez Ciebie umowy z adwokatem lub radcà prawnym. 4. Pokryjemy koszty ochrony prawnej, je eli przeprowadzona przez nas analiza sprawy wyka e, e: 1) istnieje szansa korzystnego dla Ciebie zakoƒczenia post powania, 2) obrona Twoich interesów nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami lub zasadami wspó ycia spo ecznego, 3) koszty obrony Twoich interesów nie sà wy sze od celu podj cia sprawy. 5. Naszà decyzj o pokryciu lub odmowie pokrycia kosztów ochrony prawnej wyêlemy do Ciebie w terminie 7 dni od daty zg oszenia wniosku o pokrycie kosztów ochrony prawnej. 6. W przypadku gdy nie b dziemy dysponowaç wszystkimi niezb dnymi danymi pozwalajàcymi na podj cie decyzji o pokryciu kosztów ochrony prawnej, informacj o pokryciu lub odmowie pokrycia tych kosztów przeka emy Ci w terminie 7 dni od daty ich dostarczenia. 7. Po otrzymaniu od nas decyzji o pokryciu kosztów ochrony prawnej przeka nam informacje dotyczàce wszelkich nieuzgodnionych wczeêniej kosztów jeszcze przed ich poniesieniem. 8. Je eli odmówimy pokrycia kosztów ochrony prawnej, otrzymasz od nas pisemne uzasadnienie tej decyzji zawierajàce argumentacj prawnà. 9. W czasie prowadzenia sprawy informuj nas w szczególnoêci o: 1) wszystkich czynnoêciach powodujàcych lub mogàcych spowodowaç wystàpienie kosztów, które wczeêniej nie by y z nami uzgodnione, 2) otrzymanej korespondencji zwiàzanej ze sprawà, 3) korespondencji prowadzonej przez radc prawnego lub adwokata oraz o innych podj tych przez niego czynnoêciach. 10. Bez naszej akceptacji nie mo esz: 1) zawrzeç ugody, 2) zrzec si roszczenia, 3) dokonaç innych czynnoêci faktycznych lub prawnych uniemo liwiajàcych dochodzenie roszczenia. 11. W ramach prowadzonego post powania przys uguje Ci prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. 12. Na Twojà proêb mo emy Ci przedstawiç list adwokatów lub radców prawnych, którzy mogà podjàç si Twojej obrony lub reprezentowania Ciebie w post powaniu. 13. W pe nomocnictwie udzielonym wybranemu przez Ciebie adwokatowi lub radcy prawnemu mo esz zawrzeç zobowiàzanie do informowania nas o aktualnym stanie prowadzonej sprawy. 14. Gdy zdecydujesz si na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego z przedstawionej przez nas listy, wówczas: 1) drogà telefonicznà skontaktuje si on z Tobà w ciàgu 4 dni roboczych, liczàc od dnia z o enia przez Ciebie proêby o jego pomoc, 2) podczas rozmowy poinformujemy Ci o materia ach i dokumentach, które powinieneê dostarczyç, tak abyêmy mogli podjàç decyzj o pokryciu kosztów ochrony prawnej, 3) przed podj ciem przez nas decyzji o pokryciu kosztów ochrony prawnej masz prawo do jednego spotkania z wybranym z naszej listy radcà prawnym lub adwokatem oraz dodatkowo do 4 konsultacji telefonicznych, 4) po podj ciu decyzji o pokryciu kosztów ochrony prawnej i otrzymaniu od Ciebie stosownego pe nomocnictwa adwokat lub radca prawny wybrany z naszej listy podejmie si reprezentowania Ciebie w sprawie, 5) w czasie prowadzenia sprawy b dà Ci przekazywane informacje o terminach post powaƒ oraz o koniecznoêci sk adania dodatkowych wyjaênieƒ i dokumentów z nià zwiàzanych. 6. Twój udzia w kosztach ochrony prawnej Cz Êç kosztów zwiàzanych z post powaniem b dzie musia a zostaç poniesiona przez Ciebie. Ich wysokoêç jest wskazana w Twojej polisie

20 7. Zwrot kosztów ochrony prawnej 1. Zwrotu kosztów ochrony prawnej dokonamy w terminie 14 dni, liczàc od dnia dostarczenia do nas dokumentów potwierdzajàcych, e zosta y one przez Ciebie poniesione. 2. Zwrotu kosztów ochrony prawnej dokonamy maksymalnie do wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w polisie z uwzgl dnieniem Twojego udzia u w kosztach ochrony prawnej. 3. Gdyby wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia wysokoêci kosztów okaza o si niemo liwe w terminie 14 dni, dokonamy refundacji kosztów ochrony prawnej w terminie 14 dni, liczàc od dnia, w którym wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. 8. Ubezpieczenie ochrony prawnej nie obejmuje 1. W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej nie dokonamy refundacji kosztów: 1) zasàdzonych odszkodowaƒ, kar administracyjnych lub sàdowych, 2) nieuzgodnionych z nami, 3) wynikajàcych ze Êwiadomego zatajenia lub podania przez Ciebie nieprawid owych informacji zwiàzanych z prowadzonym post powaniem. 2. Ubezpieczenie ochrony prawnej nie obejmuje: 1) spraw wynikajàcych lub zwiàzanych z prowadzonà przez Ciebie dzia alnoêcià gospodarczà, 2) spraw dotyczàcych op at za parkowanie pojazdu lub korzystanie z dróg, np. przejazd przez autostrady, tunele, mosty, 3) spraw dotyczàcych przepisów podatkowych lub celnych, 4) roszczeƒ i sporów prowadzonych mi dzy Tobà a Commercial Union Direct (Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ogólnych S.A.). 3. Nie udzielimy pomocy informacyjnej i nie pokryjemy kosztów ochrony prawnej równie w przypadkach, o których mowa w punkcie 7 sekcji F. 9. Zobacz tak e Do umowy ubezpieczenia ochrony prawnej majà równie zastosowanie postanowienia wspólne zawarte w sekcji F. Sekcja F Postanowienia wspólne do warunków ubezpieczenia Postanowienia niniejszej sekcji majà zastosowanie do ubezpieczeƒ: 1) autocasco, 2) assistance, 3) nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, 4) szyb, 5) ochrony prawnej. 1. Terytorialny zakres ubezpieczenia 1. Ubezpieczenia: 1) autocasco, 2) assistance, 3) nast pstw nieszcz Êliwych wypadków obejmujà terytorium Polski oraz innych krajów Europy z wy àczeniem Rosji. Sprawdê wy àczenia terytorialne w ubezpieczeniu autocasco W ubezpieczeniu autocasco nie odpowiadamy równie za wypadki polegajàce na kradzie y, kradzie y z w amaniem, a tak e rozboju powsta e na terenie Bia orusi, Ukrainy oraz Mo dawii. 2. Ubezpieczenia: 1) szyb pojazdu, 2) ochrony prawnej obejmujà terytorium Polski. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia 1. Umow ubezpieczenia mo emy zawrzeç na Twój wniosek z o ony: 1) podczas rozmowy telefonicznej, 2) na naszej stronie internetowej. Poprosimy Ci o podanie informacji potrzebnych nam do ustalenia wysokoêci Twojej sk adki Podczas rozmowy telefonicznej lub wype niania wniosku na naszej stronie internetowej poinformujemy Ci, jakie informacje sà niezb dne do ustalenia wysokoêci sk adki. 2. W czasie rozmowy telefonicznej lub podczas sk adania wniosku na naszej stronie internetowej poprosimy Ci o podanie informacji niezb dnych do prawid owego zawarcia umowy ubezpieczenia

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Witaj M ody Kierowco, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wybra eê dobrà drog, by poczuç si bezpiecznie. Nasz serwis likwidacji szkód czuwa przez

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Twój majątek Zadzwoń do nas 801 28 28 28, +48 22 563 28 28 lub wejdź na stronę www.avivadirect.pl Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Ust. 2 Ust. 6 Sekcja D ubezpieczenie szyb Ust. 2 Sekcja E ubezpieczenie ochrony prawnej. Sekcja F postanowienia wspólne Ust. 1 Ust.

Ust. 2 Ust. 6 Sekcja D ubezpieczenie szyb Ust. 2 Sekcja E ubezpieczenie ochrony prawnej. Sekcja F postanowienia wspólne Ust. 1 Ust. Informacja o postanowieniach z wzorca umownego Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Rodzaj informacji Dotyczy Numer zapisu z wzorca umownego 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16)

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16) Aneks nr 1 do SIWZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276 Rachunek bankowy:

Bardziej szczegółowo

Ust. 1 Ust. 4 Sekcja D ubezpieczenie szyb Ust. 2 Sekcja E ubezpieczenie ochrony prawnej. Sekcja F postanowienia wspólne Ust. 1 Ust.

Ust. 1 Ust. 4 Sekcja D ubezpieczenie szyb Ust. 2 Sekcja E ubezpieczenie ochrony prawnej. Sekcja F postanowienia wspólne Ust. 1 Ust. Informacja o postanowieniach z wzorca umownego Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Rodzaj informacji Dotyczy Numer zapisu z wzorca umownego 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. 1396 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus. Wrocław kwiecień 2016r.

Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus. Wrocław kwiecień 2016r. Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus Wrocław kwiecień 2016r. Twój Assistance Plus jakie usługi 1. Pomoc Dom 2. Pomoc AGD 3. Pomoc PC 4. Pomoc RTV 5. Pomoc - Infolinie Centrum Operacyjnego 6.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W DRODZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W DRODZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W DRODZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WITAMY W AVIVA I DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEJ OFERTY W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W DRODZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W DRODZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W DRODZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WITAMY W AVIVA I DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEJ OFERTY W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów ubezpieczenia Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów Medycyna bez granic Best Doctors W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH AVIVA

PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH AVIVA PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH AVIVA WITAMY W AVIVA I DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEJ OFERTY Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie Direct, czyli przez telefon lub serwis internetowy. W treści

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE 24 H POMOC DROGOWA

ASSISTANCE 24 H POMOC DROGOWA POMOC DROGOWA ASSISTANCE 24 H jest to wspólny program FIAT Auto Poland i BENEFIA Towarzystwa Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna Vienna Insurance Group w ramach, którego osoby podró ujàce pojazdem Uczestnicy programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

Ust. 2 Ust. 6 Sekcja D ubezpieczenie szyb Ust. 2 Sekcja E ubezpieczenie ochrony prawnej. Sekcja F postanowienia wspólne Ust. 1 Ust.

Ust. 2 Ust. 6 Sekcja D ubezpieczenie szyb Ust. 2 Sekcja E ubezpieczenie ochrony prawnej. Sekcja F postanowienia wspólne Ust. 1 Ust. Informacja o postanowieniach z wzorca umownego Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Rodzaj informacji Dotyczy Numer zapisu z wzorca umownego 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2.

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiotem ubezpieczenia są: Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 120 7830 Poz. 1024 i 1025 WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI KONTYNGENT ILOÂCIOWY

Dziennik Ustaw Nr 120 7830 Poz. 1024 i 1025 WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI KONTYNGENT ILOÂCIOWY Dziennik Ustaw Nr 120 7830 Poz. 1024 i 1025 Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2002 r. (poz. 1024) WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI KONTYNGENT ILOÂCIOWY Kod PCN

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo