ODSZKODOWANIE ZA ZALANIE GRUNTU PRZEZ WODĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODSZKODOWANIE ZA ZALANIE GRUNTU PRZEZ WODĘ"

Transkrypt

1 Krzysztof Kowalski ODSZKODOWANIE ZA ZALANIE GRUNTU PRZEZ WODĘ Wrocław 2012 r.

2 Copyright by Krzysztof Kowalski Wrocław 2012 Autor Krzysztof Kowalski tel Stan prawny na dzień 1 marca 2012 r. Opublikowane na zasadach licencji Creative Commons 3.0 Polska Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach Dozwolone: - Kopiowanie - Rozpowszechnianie - Odtwarzanie - Wykonywanie - Tworzenie utworów zależnych Autor w żadnym wypadku nie odpowiada na żadnej podstawie prawnej za żadne szczególne, przypadkowe lub następcze szkody wynikłe z wykorzystania utworu. Autor nie składa żadnych zapewnień oraz nie udziela żadnych gwarancji a także wyłącza rękojmię, czy to wyraźną, dorozumianą czy inną, w szczególności dotyczących możliwości korzystania z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, przeznaczenia utworu do konkretnego celu, co do tego, że nie narusza on praw innych osób, braku jawnych lub ukrytych wad, dokładności, występowania lub niewystępowania wad widocznych jak i ukrytych. Grunt i woda.pl

3 WSTĘP Woda jako zjawisko przyrodnicze niewątpliwie posiada wiele walorów. Ożywiając krajobraz naturalny dodaje mu wiele uroku i niepowtarzalności poprzez swoją zmienność. Dodając do tego podstawowe znaczenie wody dla życia biologicznego oraz gospodarczego można stwierdzić, że jest ona niezbędna dla właściwego rozwoju człowieka. Dlatego też ludzie od wieków budowali swoje cywilizacje w pobliżu wód. Niestety niewątpliwe pozytywne cechy wody nie są w stanie zniwelować jej burzliwej natury. Nieprzewidywalność wody, która jest cenna z punktu widzenia walorów krajobrazowych, w ekstremalny wydaniu bywa niekiedy niebezpieczna dla życia, a najczęściej przynosi wymierne straty w mieniu. Powodzie są ostatnio częstym zjawiskiem. Największe zagrożenie z nich wynikające dotyczy mienia znajdującego się w strefie oddziaływania wód. Dotyczy to przede wszystkim terenów położonych w bliskiej odległości od rzek. Bliskie sąsiedztwo nie musi wcale być terminem oznaczającym fizyczną odległość. Może ono również wynikać ze stopnia oddziaływania wody na grunt (na przykład dolinowe tereny zalewowe). Grunty tego typu narażone są na negatywne oddziaływanie wody, do którego zaliczyć można przede wszystkim: zniszczenie mienia znajdującego się na gruncie: budynki, budowle i ich wyposażenie; zniszczenie upraw rolnych, zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich plantacji; zdegradowanie uprawnej warstwy gruntu: wymycie humusu, naniesienie materiału skalnego, zamulenie gruntu drobnym materiałem niesionym przez wodę; zabranie gruntu i trwałe pokrycie terenu przez wodę. Straty powodowane przez wodę wynikać mogą z różnych okoliczności faktycznych. Z najważniejszych wymienić można: zalanie gruntu przez wodę podczas powodzi, trwałe zajęcie gruntu przez wodę, zalanie gruntów podczas powodzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez właściciela wody lub urządzenia wodnego, zalanie gruntów położonych w polderze przeciwpowodziowym podczas powodzi, zalanie gruntów w wyniku wykonywania pozwolenia wodnoprawnego, zalanie gruntów w wyniku przekroczenia pozwolenia wodnoprawnego, zalanie gruntów w wyniku prowadzenia działalności bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Podstawowym zmartwieniem osób poszkodowanych w któryś z wymienionych sposobów jest to, czy możliwe jest uzyskanie pomocy ze strony administracji publicznej. Celem pomocy jest naturalnie naprawienie szkód. Oprócz interwencyjnego wsparcia państwa podczas powodzi (zasiłki), ewentualnie indywidualnych ubezpieczeń, poszkodowani mogą w niektórych przypadkach liczyć na ustawowe prawo do odszkodowania. Zasady regulujące przyznawanie odszkodowań za działanie wody zawiera ustawa Prawo wodne. W kolejnych rozdziałach omówione zostaną podstawowe przepisy regulujące kwestie ustalania odszkodowań w poszczególny przypadkach wystąpienia szkód z powodu zalania gruntów przez wody. Forma wpisów posiada zwięzły format komentarzy, bez zbędnych opisów ogólnych okoliczności, tak aby ułatwić ich wykorzystanie w praktyce. Grunt i woda.pl 3

4 ZALANIE GRUNTU PRZEZ WODĘ PODCZAS POWODZI 1. Właściciel wody nie nabywa praw do gruntów zalanych podczas powodzi (art. 16 ust. 1 Prawa wodnego). Przyczyną tego jest fakt, że woda powodziowa zalewa grunty zwykle niepokryte wodą, podczas nadzwyczajnych okoliczności hydrologicznych. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko. Zalanie gruntu trwa krótki czas (godziny, dni), po czym woda w sposób naturalny opuszcza go, powracając do swego koryta. Czasowe zajęcie gruntu przez wodę nie powoduje potrzeby zmiany praw własności mienia. Po ustąpieniu wody dotychczasowy właściciel gruntu może dalej wykonywać nad nim władztwo. 2. Właścicielowi gruntów zalanych podczas powodzi w wyniku działania sił przyrody, co do zasady, nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie od właściciela wody (art. 16 ust. 2 Prawa wodnego). Zalanie gruntu przez wodę powoduje liczne szkody. Niemniej jednak właściciel gruntów nie ma prawa do odszkodowania za zalanie gruntu wodami powodziowymi w sytuacjach normalnych, tj. niezawinionych np. przez właściciela wody lub urządzenia wodnego. TRWAŁE I NATURALNE ZAJĘCIE GRUNTÓW PRZEZ WODĘ 1. Grunt zajęty w sposób naturalny przez wodę płynącą lub wody morskie z mocy prawa staje się własnością właściciela wody (art. 17 ust. 1 Prawa wodnego). Dotychczasowemu właścicielowi gruntu z tytułu utraty własności należy się odszkodowanie na warunkach ustawowych. Do naprawienia szkód, o których mowa w art. 17 stosuje się przepisy art. 188 (art. 185 ust. 1 Prawa wodnego). 2. W sprawie naprawienia szkody ustawa odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 188 ust. 1 Prawa wodnego). W związku z tym, że szkoda na charakter trwały, a własność gruntu przechodzi z mocy prawa na właściciela wody, domyślnie przyjmuje się naprawienie szkody poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniędzy za utracony grunt odszkodowania (art k.c.). Ponadto do odszkodowania dolicza się koszty sporządzenia projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o którym mowa w art. 15 ust. 3 Prawa wodnego, o ile zostały one poniesione przez poszkodowanego. Postępowanie w sprawie odszkodowania jest niezależne od utraty własności gruntu, która następuje ex lege i toczy się w trybie odrębnym (wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 stycznia 2009 r., II SA/Kr 794/08). 3. Właściciel wody ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania wody, tj. dające się opisać związkiem przyczynowym następstwa oddziaływania wody na grunt przyległy (art k.c.). Opierając się o normę prawną zawartą w art. 17 ust. 1 Prawa wodnego można stwierdzić, że szkoda obejmuje straty majątkowe powstałe na skutek utraty prawa własności gruntu. Wysokość odszkodowania obejmuje poniesione przez właściciela gruntu straty oraz utracone korzyści, które mógł osiągnąć, gdyby szkoda nie wystąpiła (art k.c.). Odszkodowanie ustala się metodą dyferencyjną, na podstawie rzeczywistego stanu majątku (gruntu) i jego hipotetycznego stanu, gdyby szkoda nie wystąpiła. W tym wypadku odpowiada to porównaniu aktualnej powierzchni gruntu do powierzchni sprzed jego zajęcia przez wodę. Szkoda wynikająca z utraconych korzyści obejmuje wartość prawdopodobnego powiększenie się majątku poszkodowanego, gdyby zajęcie gruntu przez wodę nie nastąpiło (z reguły dotyczy utraconych 4 Grunt i woda.pl

5 pożytków z gruntu). 4. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o zajęciu gruntu przez wodę (art. 188 ust. 2 Prawa wodnego). Warunkiem rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia jest nie tylko zauważenie faktu zajęcia gruntu, ale również posiadanie wiedzy o podmiocie, wobec którego należy skierować roszczenie o naprawienie szkody (jednostka reprezentująca właściciela wody, art. 9 ust. 2 pkt 4 Prawa wodnego). W praktyce często trudno jest ustalić dokładny moment rozpoczęcia biegu przedawnienia ze względu na brak obiektywnych okoliczności, mogących jednoznacznie świadczyć o podjęciu przez właściciela gruntu wiedzy o jego zajęciu przez wodę. ZALANIE GRUNTÓW PRZEZ WODĘ PODCZAS POWODZI W WYNIKU NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW USTAWY PRZEZ WŁAŚCICIELA WODY LUB WŁAŚCICIELA URZĄDZENIA WODNEGO 1. Użyty w ustawie Prawo wodne (art. 16 ust. 3) zwrot mówiący o nieprzestrzeganiu przepisów przez właściciela wody lub urządzenia wodnego nie jest sprecyzowany. Można jednak przypuszczać, na podstawie celowości tego przepisu, że ustawodawca miał na myśli takie nieprzestrzeganie przepisów, które podczas powodzi może powodować zalanie przez wodę gruntów, które w przypadku przestrzegania wspomnianych reguł prawnych, nie zostałyby zalane lub skutki zalania byłyby mniejsze. Mając to na uwadze można wyselekcjonować przepisy Prawa wodnego, które stawiają przed właścicielem wody i właścicielem urządzenia wodnego obowiązki związane z prawidłowym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. W ramach utrzymania wód właściciel wody zobowiązany jest do zachowaniu lub odtworzeniu stanu dna lub brzegów wód oraz do konserwacji lub remontu istniejących budowli regulacyjnych, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wód (art. 22 ust. 1 Prawa wodnego). Ponadto do obowiązków ustawowych właściciela wody, których zaniedbanie może negatywnie wpływać na zachowanie wód podczas powodzi, zaliczyć można: zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów, będących w jego władaniu; dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód; regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach, stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych; zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów (art. 26 Prawa wodnego). Przed właścicielem urządzenia wodnego Prawo wodne stawia obowiązek zapewnienia jego obsługi, bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania, z uwzględnieniem wymagań wynikających z warunków utrzymywania wód (art. 64 ust. 2 Prawa wodnego). Ze względu na to, że Prawo wodne nie narusza przepisów Prawa budowlanego (art. 62 ust. 2 Prawa wodnego), właściciel urządzenia wodnego obowiązany jest również utrzymywać obiekt oraz użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (art. 61 Prawa budowlanego). Utrzymanie urządzeń wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji (art. 64 ust. 1 Prawa wodnego). Niedopełnienie przez właściciela wody lub urządzenia wodnego obowiązków zawartych w wymienionych przepisach, które stało się przyczyną zalania gruntów przez wody powodziowe, jest podstawą do żądania naprawienia szkody, w oparciu o art. 16 ust. 3 Prawa wodnego. 2. Przepis art. 16 ust. 3 Prawa wodnego nie ma charakteru zawężającego odpowiedzialność właściciela wody lub właściciela urządzenia wodnego za swoje działania lub zaniechania. Przepis ten stwarza wyjątek Grunt i woda.pl 5

6 od zasady sformułowanej w art. 16 ust. 2, która stanowi, że za zalanie gruntów podczas powodzi ich właścicielowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie od właściciela wody. Ustawodawca wskazuje literalnie na okres powodzi, w którym właściciel wody lub urządzenia wodnego nie jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za szkodliwe działanie wód wezbraniowych. W rozumieniu Prawa wodnego powodzią jest czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej (art. 9 ust. 1 pkt 10 Prawa wodnego). Zatem właściciel wody co do zasady zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wodę w czasie nadzwyczajnej sytuacji hydrologicznej jaką jest powódź, ale tylko wówczas jeśli dopełnił wszystkich obowiązków nałożonych na niego ustawą Prawo wodne. Podobnie właściciel urządzenia wodnego nie ponosi odpowiedzialności za działanie sił przyrody objawiających się w postaci powodzi, o ile szkody nie są spowodowane jego zaniedbaniami. Z tego też wynika, że w normalnych warunkach hydrologicznych (poza okresami powodzi), odpowiedzialność właściciela wody i właściciela urządzenia wodnego za stan wód i urządzeń jest co najmniej równa, a ustawa nie wyklucza żądania naprawienia szkody w przypadku zalania gruntu w wyniku nieprzestrzegania przez nich przepisów Prawa wodnego. Z braku szczególnych uregulowań żądanie to powinno się odbyć na warunkach ogólnych (art. 415 k.c.). 3. W sprawie naprawienia szkody ustawa odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 188 ust. 1 Prawa wodnego). W tym wypadku nie jest konieczne przeprowadzanie przedsądowego postępowania administracyjnego, o którym mowa w art. 186 ust Przepis art. 16 ust. 3 Prawa wodnego nie wskazuje wyraźnie odpowiedzialnych do naprawienia szkody, tak jak to jest w innych przypadkach (np. art. 17, art. 16 ust. 4 Prawa wodnego). Wynika z tego, że zastosowanie tu ma ogólna zasada, że odpowiada ten kto zawinił (art. 415 k.c.), tj. właściciel wody lub urządzenia wodnego, w zależności do tego, czy szkoda wynikła z nieprzestrzegania przepisów dotyczących wód, czy też urządzeń wodnych. 5. Odpowiedzialność podmiotów ograniczona jest tylko do normalnych (zwykłych) następstw działania wody powodziowej na mienie poszkodowanego (art k.c.). W szczególności dotyczy to zniszczeń materialnych, których przyczyną było zalanie wodą powodziową (straty). Oprócz tego odszkodowanie może obejmować również korzyści, których poszkodowany nie uzyskał w wyniku zalania jego gruntów przez wodę (art k.c.). 6. Związek przyczynowy zachodzący pomiędzy zalaniem gruntów przez wodę, a powstałymi w ten sposób zniszczeniami powinien opierać się o ogólnie przyjętą (obiektywną) wiedzę na temat oddziaływania wody na grunt i rzeczy ruchome. Pomocą w ocenie występowania związku przyczynowego jest test condicio sine qua non, który polega na badaniu każdego indywidualnego skutku działania wody powodziowej, pod kątem jego wystąpienie w sytuacji, gdyby woda nie zalała gruntu. Kolejnym krokiem powinno być wyselekcjonowanie tych skutków, które posiadają rzeczywisty związek z zalaniem gruntu przez wodę. Kryterium selekcji stanowi normalność następstw, która w teorii zachodzi wówczas, gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy, bez zaistnienia szczególnych okoliczności, skutek jest normalnym następstwem tego rodzaju zdarzeń. Ujmując to inaczej, prawdopodobieństwo wystąpienia danego skutku (szkody) zwiększa się każdorazowo z wystąpieniem zdarzenia (powodzi). Badanie prawdopodobieństwa wykonuje się w dwóch sytuacjach, gdy powódź występuje i w czasie normalnych stanów wody. Normalne następstwa powodzi to takie, których prawdopodobieństwo wystąpienia rośnie każdorazowo podczas powodzi. Ocenę relacji przyczynowej wykonuje się w oparciu o wiedzę teoretyczną (badania naukowe), doświadczenia praktyczne (statystykę), wiedzę powszechną (doświadczenia życiowe). 6 Grunt i woda.pl

7 7. W ocenie normalnych następstwa działania wody powodziowej na zalany grunt, w przypadku o którym mowa, należy uwzględnić charakter normatywny odpowiedzialności. Z analizy przepisów Prawa wodnego (art. 22 ust. 1, art. 26, art. 64 ust. 2) wynika, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wodę podczas powodzi, jaką ponosi właściciel wody lub właściciel urządzenia wodnego, wynika w głównej mierze z zaniechania, a w mniejszym stopniu z działania. Zaniechanie w tym wypadku dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków nałożonych na wspomniane podmioty przez ustawę. Mowa tu np. o utrzymaniu wód i urządzeń wodnych w stanie pozwalającym na swobodny spływ wód powodziowych lub regulowaniu stanu wód za pomocą urządzeń wodnych do tego przystosowanych. W takim wypadku zaniechane działania to takie, których podjęcie każdorazowo zmniejszałoby lub wyłączałoby prawdopodobieństwo wystąpienia skutków powodzi w danym przypadku. 8. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o zalaniu gruntu przez wodę (art. 188 ust. 2 Prawa wodnego). Warunkiem rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia jest nie tylko zauważenie faktu zalania gruntu, ale również posiadanie wiedzy o podmiocie, wobec którego należy skierować roszczenie o naprawienie szkody (organ lub jednostka wykonująca uprawnienia właściciela w stosunku do wody lub właściciel urządzenia wodnego). 9. Uprawnionym do dochodzenia naprawienia szkody jest właściciel nieruchomości. Prawo wodne rozciąga stosowanie przepisów dotyczących właścicieli również na posiadaczy samoistnych i użytkowników wieczystych (art. 9 ust. 2 pkt 3). Tak skonstruowane przepisy nie pozwalają uznać posiadaczy gruntu na podstawie innych tytułów (np. posiadaczy zależnych) za podmioty uprawnione do dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 16 ust. 3 Prawa wodnego. Uznanie osób innych niż właściciele (ew. posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści) za podmioty uprawnione do odszkodowania byłoby sprzeczne z ustawą (wyrok SA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2008 r. - I ACa 433/08). 10. W ocenie kryteriów wypełniających przesłankę nieprzestrzegania przepisów prawa niejednoznaczna jest kwestia pozwolenia wodnoprawnego. Czy działanie z przekroczeniem pozwolenia wodnoprawnego lub podejmowane bez jego uzyskania można zakwalifikować jako nieprzestrzeganie przepisów prawa w rozumieniu art. 16 ust. 3 Prawa wodnego? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. W istocie działalność wbrew przepisom regulującym szczególne korzystanie z wód jest niewątpliwie działaniem z naruszeniem przepisów prawa. Wątpliwość powstaje przy ocenie celowości przepisu art. 16 ust. 3, który mówi o zachowaniu właściciela wody i urządzenia wodnego, mającego wpływ na szkody powstałe podczas powodzi. W tym kontekście na pierwszy plan wysuwają się niewątpliwie naruszenia prawa związane z zaniedbaniami podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wód i urządzeń wodnych, które są przyczyną powstania szkód. Mając to na uwadze można również wyselekcjonować takie naruszenia prawa, które objęte są obligatoryjnie pozwoleniem wodnoprawnym. Wątpliwość budzi to czy sam fakt prowadzenia działalności bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego jest wystarczającą przesłanką do dochodzenia roszczeń w oparciu o art. 16 ust. 3 Prawa wodnego. Odpowiedź na to pytanie wydaje się jednak nie mieć dużego znaczenia, gdyż roszczeń z tego tytułu można dochodzić na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych (wyrok SN z dnia 4 września 1979 r., II CR 253/79, z dnia 18 marca 2005 r., II CK 559/04). ZALANIE GRUNTÓW POŁOŻONYCH W POLDERZE PRZECIWPOWODZIOWYM PODCZAS POWODZI 1. Poldery przeciwpowodziowe są to urządzenia wodne służące magazynowaniu nadmiaru wody Grunt i woda.pl 7

8 powodziowej. Ich celem jest obniżenie stanu wody w korycie cieku podczas kulminacji fali powodziowej. Poldery zwykle obejmują obszary zlokalizowane za wałem przeciwpowodziowym, których naturalne ukształtowanie pozwala na magazynowanie wody (duża pojemność, naturalny odpływ wody). Na tereny przeznaczone na poldery przeciwpowodziowe zwykle wybiera się obszary doliny cieku o najmniejszym zagospodarowaniu, użytkowanie rolniczo, tak aby straty wynikłe z ich ewentualnego zalania były jak najmniejsze. 2. Dochodzenie naprawienia szkody w przypadku zalania gruntów w polderze nie jest możliwe wyłącznie po faktycznym zaistnieniu więzi kauzalnej pomiędzy zalaniem gruntu przez wodę, a powstaniem skutków powodujących szkodę. Ustawodawca w tym wypadku wprowadził zależność mocą normy prawnej (art. 16 ust. 4 Prawa wodnego), warunkując możliwość dochodzenia odszkodowania od istnienia dwóch przesłanek normatywnych. Pierwsza dotyczy okresu w jakim odpowiedzialność za powstałe szkody ponosi właściciela wody, tj. powodzi. Druga zaś dotyczy faktycznego położenia gruntu w granicach polderu przeciwpowodziowego. O ile nie stanowi większego problemu ustalenie ram czasowych ograniczających związek kauzalny (ustawodawca definiuje powódź w art. 9 ust. 1 pkt 10), o tyle wskazanie prawidłowych ram przestrzennych może nieść pewne komplikacje. Ustawodawca nie zawarł w Prawie wodnym definicji polderu przeciwpowodziowego, jedynie zalicza te urządzenia do budowli przeciwpowodziowych (art. 9 ust. 1 pkt 1a) i urządzeń wodnych (art. 9 ust. 1 pkt 19). Pozwala to wysnuć tezę, że poldery przeciwpowodziowe służą kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, realizując zadania ochrony przeciwpowodziowej, tj. w szczególności: racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych (art. 88k pkt 2 Prawa wodnego). Nie można zatem założyć, że grunty położone w granicach dowolnego polderu podlegają ochronie od zalania wodą, o której mowa w art. 16 ust. 4 Prawa wodnego. Istnieją bowiem poldery, których funkcja nie jest związana z ochroną przed powodzią. Przykładowo można wymienić urządzenia powstałe w celu zintensyfikowania rolniczego wykorzystania gruntów położonych w dolinach cieków, które okresowo zalewane są wodami powodziowymi. W celu odizolowania upraw rolnych od zalania wodą mogły one zostać odgrodzone wałem przeciwpowodziowym, tworząc polder o funkcji zgoła odmiennej od przeciwpowodziowej. Poldery takie również mogą podlegać zalaniu w przypadku wystąpienia pewnego stanu wody (zwykle wyjątkowo dużego), tak aby ochronić położone niżej tereny przed nadmiernymi zniszczeniami. Ustalenie funkcji jaką pełni dany polder powinno się dokonać na podstawie badania materiałów archiwalnych, dokumentujących przyczyny powstania urządzenia. W wypadku, gdy polder nie pełni funkcji przeciwpowodziowej nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 16 ust. 4, a tym samym odszkodowanie nie należy się (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r., IV SA/Wa 793/11 - nieprawomocny). 3. Istotnym zagadnieniem w omawianej sprawie jest dowiedzenie, że grunty na których wystąpiła szkoda fizycznie znajdują się na obszarze polderu przeciwpowodziowego, tzn. w przestrzeni podlegającej zalaniom wodami w wyniku normalnego działania urządzenia. W tym zakresie pomocne mogą być nie tylko materiały dokumentujące budowę polderu, ale również operat wodnoprawny lub instrukcja gospodarowania wodami, sporządzone na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie polderu. W praktyce zadanie to polega na określeniu gruntów zalewanych po uruchomieniu polderu i zbadaniu, czy w ich granicach znajduje się ewidencyjna działka gruntu, na której wystąpiła szkoda. 4. Uprawnionym do dochodzenia naprawienia szkody jest właściciel nieruchomości. Prawo wodne rozciąga stosowanie przepisów dotyczących właścicieli również na posiadaczy samoistnych i użytkowników wieczystych (art. 9 ust. 2 pkt 3). Tak skonstruowane przepisy niepozwalają uznać posiadaczy gruntu na podstawie innych tytułów (np. posiadaczy zależnych) za podmioty uprawnione do dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 16 ust. 4 Prawa wodnego. Uznanie osób innych niż właściciele (ew. posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści) za podmioty uprawnionego do odszkodowania byłoby sprzeczne z ustawą (wyrok SA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2008 r., I ACa 433/08). 8 Grunt i woda.pl

9 5. Roszczenie o naprawienie szkody musi być dochodzone w pierwszej kolejności w postępowaniu administracyjnym (art. 186 ust. 1 i 3 Prawa wodnego). Droga sądowa przed sądem powszechnym możliwa jest dopiero po wyczerpaniu trybu administracyjnego (art. 186 ust. 4 Prawa wodnego, uchwała SN z dnia 4 czerwca 2004 r., III CZP 27/04, wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 października 2004 r., IV SA 2007/03). Dopuszczalne jest również skierowanie sprawy na drogę sądową, jeżeli organ zobowiązany do wydania w tej sprawie decyzji, nie wydał jej w terminie trzech miesięcy od złożenia żądania przez poszkodowanego (art. 186 ust. 4 Prawa wodnego). Postępowanie administracyjne wszczynane jest na wniosek poszkodowanego, a organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest właściwy marszałek województwa (art. 186 ust. 3 Prawa wodnego). Gdy żądanie strony nie podlega rozstrzygnięciu co do istoty, w oparciu o materialnoprawną podstawę wniosku, organ umarza postępowanie. W takim wypadku wnioskodawca ma prawo, w trybie administracyjnoprawnym, wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 sierpnia 2010 r., II SA/Gl 386/10). Wnioskodawcy przysługują również inne środki zaskarżenia przewidziane prawem, np. skarga na bezczynność organu (wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 maja 2010 r., III SAB/Lu 4/10). Prawo poszkodowanego do skierowania sprawy na drogę sądową po trzech miesiącach od złożenia wniosku nie ogranicza prawa dochodzenie odszkodowania w trybie administracyjnym, a organu nie zwalnia z obowiązku wydania decyzji, nawet jeżeli miałaby to być decyzja odmowna (wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 maja 2010 r., III SAB/Lu 4/10). Inaczej interpretuje taką sytuację NSA w wyroku z dnia 25 listopada 2011 r. (II OSK 2005/11), który brak rozstrzygnięcia organu co do meritum sprawy uznaje za wystarczającą przesłankę do otwarcia drogi sądowej przed sądem powszechnym, niezależnie od tego czy minął ustawowy termin trzech miesięcy od złożenia wniosku. Wysokość odszkodowania ustala organ w drodze decyzji. Gdy merytoryczna ocena żądania, przeprowadzona po analizie stanu faktycznego i zgromadzonych dowodów, nie daje podstaw do uznania żądania, organ odmawia ustalenia odszkodowania (wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2011 r., IV SA/Wa 1532/11). Decyzja ustalająca odszkodowanie (jak i odmawiająca ustalenia odszkodowania) jest niezaskarżalna w toku administracyjnego postępowania instancyjnego, a stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przysługuje droga sądowa przed sądem powszechnym (art. 186 ust. 3 i 4 Prawa wodnego). W tym zakresie postępowanie sądowoadministracyjne jest wyłączone (postanowienie WSA w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2006 r., II SA/Bd 1086/06). Stroną niezadowoloną może być zarówno poszkodowany, jak i zobowiązany decyzją do naprawienia szkody właściciel wody. Wystąpienie strony niezadowolonej na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 186 ust. 5 Prawa wodnego). W wypadku uprawomocnienia się wydanego przez sąd wyroku w sprawie odszkodowania, organ powinien stwierdzić wygaśnięcie wydanej wcześniej decyzji z powodu jej bezprzedmiotowości na podstawie art pkt 1 k.p.a. Gdy zaś postępowanie administracyjne nie zostanie zakończone do wydania wyroku, zachodzi przesłanka do jego umorzenia na podstawie art k.p.a. 6. Organ administracji ustala w drodze decyzji odszkodowanie, którego zadaniem jest naprawienie szkody powstałej w wyniku zalania gruntów położonych w polderze przeciwpowodziowym. Ustawa nie narzuca formy odszkodowania, ale użyte w art. 186 ust. 3 ustawy sformułowanie "ustala wysokość odszkodowania" wskazuje wyraźnie na formę pieniężną (wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 lipca 2011 r., IV SA/Wa 661/11). Zalanie gruntów podczas powodzi może powodować szerokie spektrum szkód, jednak ustawodawca ograniczył odpowiedzialność jedynie do wysokości strat poniesionych przez poszkodowanego (art. 186 ust. 2 Prawa wodnego). Jest to wyjątek ustawowy, o którym mowa w art k.c., wykluczający odpowiedzialność właściciela wody za ewentualne nieosiągnięte korzyści, wynikłe wskutek poniesionych strat. Odpowiedzialność właściciela wody ograniczona jest tylko do normalnych (zwykłych) następstw działania wody powodziowej na mienie poszkodowanego (art k.c.). W szczególności dotyczy to zniszczeń materialnych, których przyczyną było zalanie wodą powodziową. W większości grunty położone na terenach polderów przeciwpowodziowych użytkowane są rolniczo, zatem straty dotyczą upraw, z tym że wysokość odszkodowania jest ograniczona do wysokości faktycznych zniszczeń w uprawach, według ich Grunt i woda.pl 9

10 stanu z dnia zalania wodą. Strata bowiem obejmuje rzeczywisty uszczerbek w majątku poszkodowanego należącym do niego w chwili zdarzenia. Ustalenie wysokości straty wykonuje się porównując rzeczywisty stan majątku z jego stanem hipotetycznym, jaki istniałby, gdyby do zalania gruntu nie doszło. W związku z tym, jeżeli uprawy rolne nie zostały zniszczone w fazie plonowania, strata obejmuje nakłady poniesione na uprawę do momentu jej zniszczenia (zabiegi mechaniczne związane z uprawą, materiał siewny, opryski, nawozy, inne środki i zabiegi pielęgnacyjne). Ustalenie odszkodowania według teoretycznego plonu jaki mógłby zostać osiągnięty, gdyby do zniszczenia upraw nie doszło, jest niezgodny z ustawą, gdyż obejmuje również utracone korzyści. Zatem uwzględnia majątek, który poszkodowany uzyskałby, gdyby zalanie gruntów nie nastąpiło. Natomiast naprawienie szkody może dotyczyć wyłącznie szkód już poniesionych nie zaś przewidywanych w przyszłości (wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 lipca 2011 r., IV SA/Wa 661/11). 7. Ze względu na brak szczególnych uregulowań w Prawie wodnym dotyczących przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody z tytułu zalania gruntów położonych w polderze przeciwpowodziowym, można przyjąć na podstawie przepisów ogólnych, że ulega ono przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (właściwa jednostka zarządzająca wodami). Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art k.c.). ZALANIE GRUNTÓW W WYNIKU WYKONYWANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 1. Pozwolenie wodnoprawne jest aktem administracyjnym o charakterze konstytutywnym, wydawanym w formie decyzji, nadającym podmiotowi uprawnienia m. in. do szczególnego korzystania z wód, o którym mowa w art. 37 Prawa wodnego, a także innych celów wymienionych w art. 122 ust. 1 Prawa wodnego. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się również na budowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód przy ich pomocy. W pozwoleniu ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, a także interesów ludności i gospodarki. W zakresie ochrony interesów osób trzecich określa się obowiązki wobec narażonych na szkody w związku z wykonywaniem pozwolenia (art. 128 ust. 1 Prawa wodnego). 2. Prawo wodne nie daje wprost dyspozycji nakazującej wypłatę odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku wykonywania pozwolenia wodnoprawnego, tak jak ma to miejsce w wypadku innych szkód (vide art. 16 ust. 3 i 4, art. 28 ust. 3, etc.). Niemniej jednak z wymowy niektórych przepisów można wywnioskować, że prawo do odszkodowania w takim wypadku przysługuje. Wniosek taki można wyciągnąć z przepisów nieobowiązującej ustawy Prawo wodne z 1962 r. (art. 51 ust. 1 i 4) oraz ustawy Prawo wodne z 1974 r. (art. 25 ust. 3 i 6). W przepisach tych mowa, że jeżeli szczególne korzystanie z wód lub urządzeń wodnych powoduje negatywne skutki dla ludności, w pozwoleniu wodnoprawnym zobowiązuje się zakład do wykonania urządzeń zapobiegających powstawaniu szkód w środowisku. Jeżeli zaś wykonanie takich urządzeń nie jest możliwe wydanie pozwolenia może nastąpić m. in. pod warunkiem nałożenia na zakład obowiązku wypłaty odszkodowania. W obecnej ustawie nie ma przepisów o tak jednoznacznym brzmieniu. Jednak wśród elementów, które powinno zawierać pozwolenie wodnoprawne ustawa wskazuje m. in. obowiązki względem interesu ludności, realizowane np. przez wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub podejmowanie działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisku (art. 128 ust. 1). Z treści art. 186 ust. 3 wywnioskować można zaś, że skoro jednym z właściwych organów do ustalenia odszkodowania jest m. in. organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli szkoda jest 10 Grunt i woda.pl

11 następstwem pozwolenia wodnoprawnego, to niewątpliwie istnieje prawo do dochodzenie takiego. 3. Odpowiedzialność podmiotu legitymującego się pozwoleniem wodnoprawnym za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej opiera się na przepisach Prawa wodnego, gdy szkoda jest wynikiem realizacji tego pozwolenia, a więc gdy do jej powstania dochodzi przy prowadzeniu działalności zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia. Natomiast w sytuacji, gdy szkoda jest wynikiem bezprawnego działania polegającego na realizacji pozwolenia niezgodnie z jego treścią, a więc niedotrzymania jego warunków a nie jego realizacji, dla jej dochodzenia właściwy jest tryb cywilnoprawny (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 1979 r., II CR 253/79 lub z dnia 28 lutego 2008 r., III CSK 252/07). Zgodnie z ustawą Prawo wodne do naprawienia szkód stosuje się przepisy art (art. 185 ust. 1), które są właściwe do likwidacji szkód spowodowanych przez podmioty działające na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, z zachowaniem ich treści. Odrębne stanowisko w tej sprawie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r. (II OW 88/11), w którym uznał szkody wynikające z niewykonania obowiązków zamieszczonych w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie nieusunięcia zatorów lodowych w strefie piętrzenia stopnia wodnego, za będące konsekwencją pozwolenia. Jak więc widać ustalenie prawnej kwalifikacji szkody w kontekście postanowień zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych nie jest proste i wymaga indywidualnego traktowania. 4. Roszczenie o naprawienie szkody musi być dochodzone w pierwszej kolejności w postępowaniu administracyjnym (art. 186 ust. 1 i 3 Prawa wodnego). Droga sądowa przed sądem powszechnym możliwa jest dopiero po wyczerpaniu trybu administracyjnego (art. 186 ust. 4 Prawa wodnego, uchwała SN z dnia 4 czerwca 2004 r., III CZP 27/04, wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 października 2004 r., IV SA 2007/03). Dopuszczalne jest również skierowanie sprawy na drogę sądową, jeżeli organ zobowiązany do wydania w tej sprawie decyzji, nie wydał jej w terminie trzech miesięcy od złożenia żądania przez poszkodowanego (art. 186 ust. 4 Prawa wodnego). Postępowanie administracyjne wszczynane jest na wniosek poszkodowanego, a organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w wyniku wykonywania którego szkoda powstała (art. 186 ust. 3 Prawa wodnego). Gdy żądanie strony nie podlega rozstrzygnięciu co do istoty, w oparciu o materialnoprawną podstawę wniosku, organ umarza postępowanie. W takim wypadku wnioskodawca ma prawo, w trybie administracyjnoprawnym, wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 sierpnia 2010 r., II SA/Gl 386/10). Wnioskodawcy przysługują również inne środki zaskarżenia przewidziane prawem, np. skarga na bezczynność organu (wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 maja 2010 r., III SAB/Lu 4/10). Prawo poszkodowanego do skierowania sprawy na drogę sądową po trzech miesiącach od złożenia wniosku nie ogranicza prawa dochodzenie odszkodowania w trybie administracyjnym, a organu nie zwalnia z obowiązku wydania decyzji, nawet jeżeli miałaby to być decyzja odmowna (wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 maja 2010 r. - III SAB/Lu 4/10). Inaczej interpretuje taką sytuację NSA w wyroku z dnia 25 listopada 2011 r. (II OSK 2005/11), który brak rozstrzygnięcia organu co do meritum sprawy uznaje za wystarczającą przesłankę do otwarcia drogi sądowej przed sądem powszechnym, niezależnie od tego czy minął ustawowy termin trzech miesięcy od złożenia wniosku. Wysokość odszkodowania ustala organ w drodze decyzji. Gdy merytoryczna ocena żądania, przeprowadzona po analizie stanu faktycznego i zgromadzonych dowodów, nie daje podstaw do uznania żądania, organ odmawia ustalenia odszkodowania (wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2011 r., IV SA/Wa 1532/11). Decyzja ustalająca odszkodowanie (jak i odmawiająca ustalenia odszkodowania) jest niezaskarżalna w toku administracyjnego postępowania instancyjnego, a stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przysługuje droga sądowa przed sądem powszechnym (art. 186 ust. 3 i 4 Prawa wodnego). W tym zakresie postępowanie sądowoadministracyjne jest wyłączone (postanowienie WSA w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2006 r., II SA/Bd 1086/06). Stroną niezadowoloną może być zarówno poszkodowany, jak i zobowiązany decyzją do naprawienia szkody. Wystąpienie strony niezadowolonej na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 186 ust. 5 Prawa wodnego). W wypadku uprawomocnienia się wydanego przez sąd wyroku w sprawie odszkodowania, organ powinien Grunt i woda.pl 11

12 stwierdzić wygaśnięcie wydanej wcześniej decyzji z powodu jej bezprzedmiotowości na podstawie art pkt 1 k.p.a. Gdy zaś postępowanie administracyjne nie zostanie zakończone do wydania wyroku, zachodzi przesłanka do jego umorzenia na podstawie art k.p.a. 5. Obowiązujące przepisy nie regulują tego, czy aby dochodzić odszkodowania w trybie administracyjnym, szkoda będąca wynikiem wykonywania pozwolenia wodnoprawnego musi powstać w okresie jego ważności. Taka możliwość istnieje również po jego wygaśnięciu. Dla wyznaczenie organu właściwego do ustalenia odszkodowania za szkodę wynikłą z korzystania z wód istotne jest to, czy szkoda ta jest następstwem udzielonego wcześniej pozwolenia wodnoprawnego, chociażby powstałego już po jego wygaśnięciu, czy nie wiąże się z takim pozwoleniem (wyrok NSA z dnia 28 września 2006 r., II OW 25/06, i z dnia 30 października 2008 r., II OW 52/08). Wniosek z tego, że w wypadku wystąpienia szkody będącej wynikiem działalności prowadzonej na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, które wygasło, stosuje się zasady takie same, jak gdyby było ono dalej w mocy. Zatem ważne są tu skutki działalności regulowanej aktem administracyjnym, a nie jego moc prawna. Organem właściwym do ustalenia odszkodowania jest organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w sposób zgodny z tym zawartym w wygasłym akcie. 6. Do naprawienia szkody obowiązany jest ten, kto ją wyrządził, tj. podmiot wykonujący postanowienia pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa nie narzuca formy odszkodowania, ale użyte w art. 186 ust. 3 ustawy sformułowanie "ustala wysokość odszkodowania" wskazuje wyraźnie na formę pieniężną (wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 lipca 2011 r., IV SA/Wa 661/11).Odpowiedzialność ta ograniczona jest tylko do normalnych (zwykłych) następstw działania na mienie poszkodowanego (art k.c.). W szczególności dotyczy to zniszczeń materialnych (straty). Ustawodawca ograniczył odpowiedzialność podmiotów jedynie do wysokości strat poniesionych przez poszkodowanego (art. 186 ust. 2 Prawa wodnego). Jest to wyjątek ustawowy, o którym mowa w art k.c., wykluczający odpowiedzialność za ewentualne nieosiągnięte korzyści, wynikłe wskutek poniesionych strat. Naprawienie szkody nie może dotyczyć strat przewidywanych w przyszłości (wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 lipca 2011 r., IV SA/Wa 661/11). 7. Związek przyczynowy zachodzący pomiędzy wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego, a powstałymi w ten sposób zniszczeniami bywa trudny do zdefiniowania. Pomocą w ocenie występowania związku przyczynowego jest test condicio sine qua non, który polega na badaniu każdego indywidualnego skutku prowadzonej działalności, pod kątem jego wystąpienie w sytuacji, gdyby nie była ona prowadzona. Zatem należy zbadać, czy działania podejmowane przez podmiot, mieszczące się w granicach ustalonych przez pozwolenie wodnoprawne, powodują negatywne skutki na mieniu innych osób. Przykładowo piętrzenie jazem na wysokość ustaloną w pozwoleniu powoduje podtapianie gruntów przyległych do cieku. Kolejnym krokiem powinno być wyselekcjonowanie tych skutków, które posiadają rzeczywisty związek z prowadzoną przez podmiot działalnością. Kryterium selekcji stanowi normalność następstw, tzn. prawdopodobieństwo wystąpienia danego skutku (szkody) zwiększa się każdorazowo z podejmowanym działaniem. Badanie prawdopodobieństwa wykonuje się w dwóch sytuacjach, gdy działalność jest i nie jest prowadzona na zasadach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Normalne następstwa to takie, których prawdopodobieństwo wystąpienia rośnie wraz z podjęciem działania. Ocenę relacji przyczynowej wykonuje się w oparciu o wiedzę teoretyczną (badania naukowe, opinie techniczne), doświadczenia praktyczne (statystykę, opinie eksperckie), wiedzę powszechną (doświadczenia życiowe). 12 Grunt i woda.pl

13 ZALANIE GRUNTÓW W WYNIKU PRZEKROCZENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 1. Pozwolenie wodnoprawne jest aktem administracyjnym regulującym zasady szczególnego korzystania z wód. W pozwoleniu tym określa się m. in. rodzaj działalności oraz jej zakres, wyrażony przez parametry techniczne. Ponadto w decyzji określa się prawa i obowiązki podmiotów korzystających z wód, niezbędne do zachowania bezpieczeństwa, równowagi ekologicznej, oraz uszanowania praw innych osób. Pozwolenie wodnoprawne jest aktem mającym na celu zapewnienie ładu w korzystaniu z wód. Podejmowanie działalności, o których mowa w art. 122 ust. 1 Prawa wodnego, bez wymaganego pozwolenia lub wykonywanie ich w sposób wykraczający poza warunki w nim wskazane, jest niezgodne z prawem. Działalność tego typu ma charakter wykroczenia w rozumieniu przepisów prawnokarnych. 2. Jeśli szkoda wywołana została niewłaściwym, bezprawnym zachowaniem, polegającym na realizacji uprawnienia wodnoprawnego niezgodnie z jego treścią lub w sposób wykraczający poza granice pozwolenia, to do wywołanej w ten sposób szkody dochodzi wskutek niedotrzymania warunków pozwolenia, a nie w związku z jego realizacją. Odpowiedzialność zobowiązanego za taką szkodę nie opiera się na przepisach Prawa wodnego, lecz wynika z przepisów Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych i podlega rozpoznaniu w postępowaniu sądowym na podstawie tych przepisów (wyrok SN z dnia 4 września 1979 r., II CR 253/79, z dnia 18 marca 2005 r., II CK 559/04). Za działanie niezgodne z treścią lub wykraczające poza granice pozwolenia wodnoprawnego można uznać takie, na które co do istoty podmiot posiada zezwolenie (np. piętrzenie i pobór wody), ale przekracza ustalone granice ich parametrów (np. poziom piętrzenia, ilość pobieranej wody) lub prowadzi dodatkową działalność, która nie mieści się w ramach posiadanego pozwolenia. Ponadto za działanie niezgodne z pozwoleniem należy uznać również zaniechanie obowiązków wobec innych osób (np. zapewnienie określonej ilości wody podmiotom współkorzystającym) lub niewykonanie czynności mających zapobiegać szkodom w środowisku. Odrębne stanowisko w tej sprawie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r. (II OW 88/11), w którym uznał szkody wynikające z niewykonania obowiązków zamieszczonych w pozwoleniu wodnoprawnym, dotyczących nieusunięcia zatorów lodowych w strefie piętrzenia stopnia wodnego, za będące jego następstwem. Wniosek z tego, że należy indywidualnie badać każdą działalność pod kątem jej umocowania w treści pozwolenia. 3. Odpowiedzialnym za naprawienie szkody jest podmiot, z winy którego ona wystąpiła (art 415 k.c.), tj. wykonujący działania niezgodne z pozwolenia wodnoprawnym lub wykraczające poza jego delegację. Odpowiedzialność ograniczona jest tylko do normalnych (zwykłych) następstw działania (art k.c.). W szczególności dotyczy to zniszczeń materialnych, których przyczyną było działanie niedozwolone (straty). Oprócz tego odszkodowanie może obejmować korzyści, których poszkodowany nie uzyskał w wyniku wyrządzonej szkody (art k.c.). 4. Zastosowanie przepisów cywilnych do dochodzenia roszczeń eliminuje ograniczenia przewidziane w art. 186 Prawa wodnego, w tym konieczność wyczerpania administracyjnego trybu postępowania przed wystąpieniem na drogę sądową (art. 186 ust. 3) oraz ograniczenie odszkodowania jedynie do poniesionych przez poszkodowanego strat (art. 186 ust. 2). Przepisy te i ograniczenia w nich zawarte nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym. Grunt i woda.pl 13

14 5. Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego jakim jest działalność z przekroczeniem pozwolenia wodnoprawnego, ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art k.c.). ZALANIE GRUNTÓW W WYNIKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BEZ WYMAGANEGO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 1. Zagadnienie prowadzenia działalności w zakresie korzystania z wód bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego w swej istocie podobne jest do działania z przekroczeniem tegoż. Wykonywanie działalności bez pozwolenia wodnoprawnego, która powoduje szkody jest czynem niedozwolonym, i jako taki podlega regulacjom przepisów cywilnych (art. 415 k.c.). 2. Wykonywanie działalności bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub z jego przekroczeniem jest wykroczeniem w rozumieniu przepisów prawnokarnych i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, lub grzywny (art. 192 ust. 1 i art. 195 Prawa wodnego). PODSUMOWANIE Przedstawione sposoby naprawiania szkód, wynikających z przepisów Prawa wodnego i korzystania z wód oraz zasad ich indemnizacji, stanowią jedynie szkic postępowań. Każdy przypadek szkody jest indywidualną sprawą będącą następstwem wyjątkowych okoliczności faktycznych oraz prawnych. Stąd też każdy powinien podlegać szczegółowej ocenie prawnej, w celu zbadania okoliczności faktycznych i wyboru właściwej drogi prawnej zmierzającej do skutecznego naprawienia szkody. Z praktyki wynika, że często okoliczności faktyczno-prawne nakładają się utrudniając jednoznaczne wskazanie przesłanki uzasadniającej wybór właściwego trybu postępowania. Niewłaściwa ocena prawna okoliczności faktycznych może powodować nieważność podjętych kroków, łącznie z przyznanym odszkodowaniem. Poniżej zestawiono w tabelarycznym układzie poszczególne okoliczności faktyczne, wraz z podstawowym opisem postępowania w danym przypadku. 14 Grunt i woda.pl

15 Zestawienie okoliczności powodujących szkody związane z zalaniem gruntów przez wodę Podstawa faktyczna Okoliczności faktyczne Podstawa prawna Zalanie gruntu przez wodę podczas powodzi Trwałe i naturalne zajęcie gruntów przez wodę płynącą Zalanie gruntów przez wodę podczas powodzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez właściciela wody lub właściciela urządzenia wodnego Zalanie gruntów położonych w polderze przeciwpowodziowym podczas powodzi Wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego Niewłaściwe wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego Działanie bez pozwolenia wodnoprawnego Czasowe zalanie gruntu wodami wezbraniowymi podczas powodzi, bez jego trwałego zajęcia. Trwałe zajęcie przez wodę płynącą gruntu przyległego do cieku, niebędącego własnością właściciela wody Czasowe zalanie gruntu wodami wezbraniowymi podczas powodzi, bez jego trwałego zajęcia, które nastąpiło z powodu nieprzestrzegania przepisów Prawa wodnego przez właściciela wody lub właściciela urządzenia wodnego Czasowe zalanie gruntu położonego na obszarze polderu przeciwpowodziowego wodami wezbraniowymi podczas powodzi, będące wynikiem normalnego działania urządzenia wodnego. Wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego w sposób zgody z jego treścią, ale powodujący szkody. Wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego w sposób niezgodny z jego treścią, (lub prowadzenie działalności wykraczającej poza pozwolenie wodnoprawne) powodujący szkody. Wykonywanie działalności bez pozwolenia wodnoprawnego, która powoduje szkody. art. 16 ust. 2 Prawa wodnego art. 17 Prawa wodnego art. 16 ust. 3 Prawa wodnego art. 16 ust. 4 Prawa wodnego Brak bezpośredniej podstawy prawne art. 415 k.c. art. 415 k.c. Tryb dochodzenia odszkodowania Uprawniony do odszkodowania Zobowiązany do wypłaty odszkodowania Tryb cywilnoprawny w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (art. 185 ust. 1, art. 188 ust. 1 Prawa wodnego) Tryb cywilnoprawny w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (art. 185 ust. 1, art. 188 ust. 1 Prawa wodnego) Obligatoryjny tryb administracyjny (art. 185 ust. 1, art. 186 ust. 1 Prawa wodnego). Tryb sądowy przed sądem powszechnym dopuszczalny po wyczerpaniu trybu administracyjnego (art. 186 ust. 4 Prawa wodnego). Obligatoryjny tryb administracyjny (art. 186 ust. 1 Prawa wodnego). Tryb sądowy przed sądem powszechnym dopuszczalny po wyczerpaniu trybu administracyjnego (art. 186 ust. 4 Prawa wodnego). Tryb cywilnoprawny w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego Tryb cywilnoprawny w oparciu o przepisy ogólne Kodeksu cywilnego Właściciel* nieruchomości gruntowej zajętej przez wodę (art. 17 ust. 2 Prawa wodnego) Właściciel* nieruchomości gruntowej zajętej przez wodę (art. 16 ust. 3 Prawa wodnego) Właściciel* nieruchomości gruntowej położonej w granicach polderu przeciwpowodzio wego (art. 16 ust. 4 Prawa wodnego) Podmiot poszkodowany w wyniku wykonywania pozwolenia wodnoprawnego Podmiot poszkodowany w wyniku prowadzonej działalności Podmiot poszkodowany w wyniku wykonywania działalności bez pozwolenia wodnoprawnego Właściciel wody** (art. 17 ust. 2 Prawa wodnego) Właściciel wody** lub właściciel* urządzenia wodnego (art. 16 ust. 3 Prawa wodnego, art. 415 k.c.) Właściciel wody** (art. 16 ust. 4 Prawa wodnego) Podmiot wykonujący pozwolenie wodnoprawne Podmiot prowadzący działalność wykraczającą poza warunki zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym Podmiot prowadzący działalność bez pozwolenia wodnoprawnego * Pod pojęciem właściciela rozumie się również posiadacza gruntu i użytkownika wieczystego (art. 9 ust. 2 pkt 3 Prawa wodnego). ** Pod pojęciem właściciela wody rozumie się organy, jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne wykonujące prawa właścicielskie w stosunku do wód (art. 9 ust. 2 pkt 4 Prawa wodnego). Grunt i woda.pl 15

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie.

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego 1. Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego, które powstało wskutek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe?

Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe? Zasady prowadzenia inwestycji wodnych w Polsce (roboty melioracyjne konserwacyjne i inwestycyjne wykonywane przez WZMiUW) Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe? 1.

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-750252-IV/13/MC 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne Sąd Najwyższy

Prawo Karne Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 7 1 k.k.... 7 18 1 k.k.... 7 42 2 k.k.... 7 115 2 k.k.... 8 190 1 k.k.... 8 231 1 k.k.... 9 280 2 k.k.... 9 294 1 k.k.... 9 7 k.p.k.... 10 28 3 k.p.k.... 10 40 3 k.p.k....

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

80/6/A/2013. WYROK z dnia 18 lipca 2013 r. Sygn. akt SK 18/09 * Trybunał Konstytucyjny w składzie:

80/6/A/2013. WYROK z dnia 18 lipca 2013 r. Sygn. akt SK 18/09 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: 80/6/A/2013 WYROK z dnia 18 lipca 2013 r. Sygn. akt SK 18/09 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Biernat przewodniczący Marek Kotlinowski Teresa Liszcz Andrzej

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne

Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne Adw. Mirosław Narolski Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci w Łodzi Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne Bezpośrednią motywacją, która skłoniła

Bardziej szczegółowo

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe Twoja firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia Prace budowlano-montażowe SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wstępne....................................................................................3 2. Definicje...............................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego ABCD Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. D. Dobkowski sp.k. Dokument

Bardziej szczegółowo

Warszawa, RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-141421-IV/93/BB. Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury WARSZAWA

Warszawa, RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-141421-IV/93/BB. Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury WARSZAWA Warszawa, RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-141421-IV/93/BB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0 22 827 64 53 Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce NR 13 (827) 1 7 kwietnia 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Odsetki i kary umowne w praktyce Jak przedawniają się odsetki

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka:

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka: 41/4/A/2012 WYROK z dnia 19 kwietnia 2012 r. Sygn. akt P 41/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat

Bardziej szczegółowo