Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Mecenas Maciej Dittmajer Bogna Błażejowska HANZA BROKERS Sp. z o.o., Warszawa, ul. Czackiego 3/5 tel. (022) , fax (022)

2 Tematyka Odpowiedzialnośd cywilna zagadnienia ogólne Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Niekorzystne / nieprecyzyjne zapisy dotyczące umowy ubezpieczenia OC zawarte w kontraktach 2

3 Odpowiedzialnośd cywilna szkoda Pojęcie i rodzaje szkód: w kodeksie cywilnym brak jest bliższego określenia pojęcia szkody rozróżniamy szkody na mieniu i szkody na osobie obowiązek naprawienia szkody obejmuje normalne następstwo zdarzenia, które szkodę wywołało (art k.c.) naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł /damnum emergens/oraz korzyści, które mógłby osiągnąd, gdyby mu szkody nie wyrządzono /lucrum cessans/ (art k.c. ) 3

4 SZKODA SZKODA NA MIENIU SZKODA NA OSOBIE (uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka) SZKODA MAJĄTKOWA (uszczerbek składnika majątkowego) SZKODA NIEMAJĄTKOWA (doznana krzywda) Strata Pomniejszenie majątku poszkodowanego (zmniejszenie aktywów lub zwiększenie pasywów) Utracone korzyści Korzyści, które poszkodowany by osiągnął, gdyby nie wyrządzono szkody (niepowiększenie aktywów lub niezmniejszenie pasywów, które niewątpliwie nastąpiłoby) ODSZKODOWANIE ZADOŚDUCZYNIENIE 4

5 Odpowiedzialnośd cywilna wina umyślna Wina umyślna - w najprostszym ujęciu przy winie umyślnej sprawca ma świadomośd szkodliwego skutku swego zachowania się i przewiduje jego nastąpienie. Umyślnośd polega na ogół na zamierzonym podjęciu działania sprzecznego z regułą czy regułami postępowania bądź to na powstrzymaniu się od działania mimo istnienia obowiązku czynnego zachowania się. 5

6 Odpowiedzialnośd cywilna rażące niedbalstwo Rażące niedbalstwo - rozumiane jest nie tylko jako brak należytej staranności; to kwalifikowana postad braku zwykłej staranności w przewidywaniu skutków, zachowanie bardziej naganne i niewłaściwe, graniczące z umyślnością. Należy wskazad, że w każdym przypadku punktem wyjścia do rozważao nad rażącym niedbalstwem jest kategoria należytej staranności. 6

7 Odpowiedzialnośd cywilna oc deliktowa i oc kontraktowa Odpowiedzialnośd cywilna deliktowa odpowiedzialnośd z tytułu czynu niedozwolonego (art. 415 i n. k.c.) zachodzi w zasadzie wówczas, gdy zdarzenie wyrządzające szkodę nie pozostaje w związku z jakimkolwiek istniejącym stosunkiem zobowiązaniowym, lecz jest samodzielnym źródłem powstania nowego stosunku obligacyjnego Odpowiedzialnośd cywilna kontraktowa odpowiedzialnośd z tytułu niewykonania lub nienależytego wy konania zobowiązania (art. 471 i n. k.c.) wyrządzenie szkody następuje w ramach istniejącego stosunku zobowiązaniowego (architekt powiązany jest z poszkodowanym stosunkiem prawnym) 7

8 Odpowiedzialnośd cywilna oc deliktowa i oc kontraktowa Czynu niedozwolonego można się dopuścid również wtedy, gdy poszkodowanego i sprawcę łączy stosunek zobowiązaniowy, ale jednocześnie szkoda jest następstwem działania lub zaniechania sprawcy, które stanowi samoistne, tzn. niezależne od zakresu istniejącego zobowiązania, naruszenie ogólnie obowiązującego przepisu prawa lub zasad współżycia społecznego. W praktyce oznacza to, że inwestor powiązany z architektem umową może dochodzid od niego roszczeo w drodze deliktu, co skutkuje m.in. dłuższymi terminami przedawnienia roszczeo. 8

9 Odpowiedzialnośd cywilna przesłanki odpowiedzialności powstanie szkody w wyniku określonego zdarzenia (czynu niedozwolonego bądź niewykonania lub nienależytego wykonanie zobowiązania) istnienie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą (zgodnie z art k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialnośd tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła) Poszkodowany zobowiązany jest udowodnid istnienie wyżej wymienionych przesłanek. 9

10 Odpowiedzialnośd cywilna przesłanki odpowiedzialności Odpowiedzialnośd cywilna deliktowa Wiodącą zasadą w sferze odpowiedzialności deliktowej jest zasada winy. Oznacza to, że poszkodowany musi dodatkowo wykazad winę sprawcy. Odpowiedzialnośd cywilna kontraktowa Przyjmuje się, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialnośd. Oznacza to, że poszkodowany musi wykazad tylko istnienie trzech wcześniej wymienionych przesłanek. 10

11 Odpowiedzialnośd cywilna za podwykonawców Odpowiedzialnośd cywilna deliktowa brak odpowiedzialności za podwykonawców w przypadku powierzenia wykonania czynności profesjonaliście (art. 429 k.c.) architekt może zwolnid się z odpowiedzialności wykazując, że wykonanie czynności powierzył osobie z uprawnieniami istnienie odpowiedzialności za osoby, które przy wykonywaniu powierzonej czynności podlegają nadzorowi (art. 430 k.c.) architekt odpowiada za podwykonawców, którzy nie posiadają uprawnieo oraz za pracowników Odpowiedzialnośd cywilna kontraktowa istnienie odpowiedzialności za wszystkie osoby, przy pomocy których wykonywane jest zobowiązanie lub którym powierzono wykonanie zobowiązania (art. 474 k.c.) 11

12 Odpowiedzialnośd cywilna za pracowników pracownik, który przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych wyrządził szkodę osobie trzeciej, nie ponosi wobec niej odpowiedzialności cywilnej, a zobowiązanym do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca (art k.p.) pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, przysługuje roszczenie regresowe do pracownika (art k.p.) odszkodowanie nie może przewyższad kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody (art. 119 k.p.) powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę (art. 122 k.p.) w większości przypadków wysokośd odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta-pracownika zostanie ustalona maksymalnie do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia 12

13 Odpowiedzialnośd cywilna przedawnienie roszczeo Odpowiedzialnośd cywilna deliktowa roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia, przy czym termin ten nie może byd dłuższy niż dziesięd lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art k.c.) jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art k.c.) 13

14 Odpowiedzialnośd cywilna przedawnienie roszczeo Odpowiedzialnośd cywilna deliktowa w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skooczyd się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art k.c.) przedawnienie roszczeo osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skooczyd się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności (art k.c.) 14

15 Odpowiedzialnośd cywilna przedawnienie roszczeo Odpowiedzialnośd cywilna kontraktowa generalnie roszczenia przedawniają się z upływem dziesięciu lat, od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 118 k.c.) dla roszczeo związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi trzy lata termin przedawnienia roszczeo wynikających z umowy o prace projektowe (umowa o dzieło) wynosi dwa lata od dnia oddania projektu lub od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy projekt miał byd oddany (art. 646 k.c.) 15

16 Odpowiedzialnośd cywilna przedawnienie roszczeo po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylid się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia (art k.c.) oznacza to, że aby zwolnid się od odpowiedzialności, należy podnieśd zarzut przedawnienia roszczeo 16

17 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003, Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa (Dz.U. 2003, Nr 220, poz. 2174) Umowa grupowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów zawarta pomiędzy PZU S.A. a KIA. w dniu 16 lutego 2005 r. 17

18 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów zakres podmiotowy ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnośd cywilna Ubezpieczonego Ubezpieczony: architekt osoba fizyczna, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 18

19 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów zakres przedmiotowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialnośd cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 19

20 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów zakres przedmiotowy ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnośd cywilna za szkody: wyrządzone Poszkodowanemu wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego działanie lub zaniechanie musi mied miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnieo budowlanych 20

21 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów zakres przedmiotowy ubezpieczenia Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (art ustawy Prawo budowlane) działalnośd związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnieo architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. 21

22 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów zakres przedmiotowy ubezpieczenia Poszkodowany: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której Ubezpieczony wyrządził szkodę w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnieo budowlanych; za poszkodowanego uważa się również inne osoby uprawnione na mocy odrębnych przepisów do dochodzenia roszczeo z umowy ubezpieczenia w imieniu osoby, która doznała szkody Szkoda: poniesione przez poszkodowanego, rzeczywiste straty i utracone korzyści, powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnieo budowlanych 22

23 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów zakres przedmiotowy ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające w szczególności na: projektowaniu architektonicznym wszelkich obiektów budowlanych, włącznie z projektami wykonawczymi inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej projektowaniu wnętrz (z wyłączeniem prac dekoratorskich) przygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu opiniowaniu i kosztorysowaniu w trakcie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie rzeczoznawstwie budowlanym w zakresie posiadanych uprawnieo sprawowaniu nadzoru autorskiego 23

24 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów czasowy zakres ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w następstwie zdarzeo (działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego) zaistniałych w okresie ubezpieczenia bez względu na czas zgłoszenia roszczeo przez osoby poszkodowane, jednak z zachowaniem przewidzianych prawem terminów przedawnienia. 24

25 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów suma gwarancyjna minimalna suma gwarancyjna: równowartośd w złotych euro na jedno zdarzenie, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia brak limitu na wszystkie szkody suma gwarancyjna nie ulega redukcji na skutek wypłaconych odszkodowao 25

26 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów suma gwarancyjna kwota sumy gwarancyjnej ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta suma gwarancyjna w 2008 roku: PLN suma gwarancyjna w 2009 roku: PLN możliwośd podwyższenia sumy gwarancyjnej 26

27 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów wyłączenia odpowiedzialności szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz Ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz Ubezpieczonego szkody powstałe po skreśleniu Ubezpieczonego z listy członków izby, a także w okresie zawieszenia w prawach członka izby, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem 27

28 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów wyłączenia odpowiedzialności c.d. szkody wynikłe z przekroczenia ustalonych kosztów szkody polegające na zapłacie kar umownych szkody wyrządzone wskutek naruszenia praw autorskich i patentów szkody powstałe w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych szkody powstałe wskutek działao wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek, aktów terroru szkody wyrządzone umyślnie 28

29 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów prawo regresu Ubezpieczyciela w przypadku rażącego niedbalstwa Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialnośd. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, a także w przypadku, jeżeli szkoda została wyrządzona w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Istnieje możliwośd zniesienia prawa regresu Ubezpieczyciela do Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialnośd, w przypadku szkody wyrządzonej w wyniku rażącego niedbalstwa. 29

30 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów - obowiązki Ubezpieczyciela W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel jest obowiązany zwrócid Ubezpieczonemu uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel jest obowiązany zwrócid Ubezpieczonemu niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela. 30

31 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów - obowiązki Ubezpieczyciela c.d. w termie 7 dni od zgłoszenia roszczenia przez Poszkodowanego powiadamia o tym fakcie Ubezpieczonego oraz OIA. terminy wypłaty odszkodowania: podstawowy: w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez Poszkodowanego lub Ubezpieczonego dodatkowy: 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności było możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania, maksymalny: w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczonego albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. 31

32 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów - obowiązki Ubezpieczyciela c.d. Jeżeli odszkodowanie nie zostało wypłacone w terminie 30 dni - poinformowanie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeo, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeo uprawnionego, a także wypłata bezspornej części odszkodowania. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania - poinformowanie o okolicznościach oraz podstawie prawnej - pismo ubezpieczyciela powinno zawierad pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeo na drodze sądowej. Obowiązek udostępnienia informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokośd odszkodowania. 32

33 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów - obowiązki Ubezpieczonego Osoba, której odpowiedzialnośd jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem, powinny przedstawid Ubezpieczycielowi, posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwid Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również udzielid pomocy w dochodzeniu przez Ubezpieczyciela roszczeo przeciwko sprawcy szkody. W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne przypozwanie Ubezpieczyciela. 33

34 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów - obowiązki Ubezpieczonego c.d. niezwłoczne zawiadomienie o każdej okoliczności mającej wpływ na powstanie szkody zapobieganie powstaniu szkody, a jeśli szkoda powstała zapobieganie jej zwiększeniu, zabezpieczenie dowodów niezwłoczne zawiadomienie o szkodzie pomoc w dokonaniu czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania, a także udzielenie niezbędnych wyjaśnieo i dowodów, co do przyczyn powstania szkody 34

35 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów - obowiązki Ubezpieczonego c.d. natychmiastowe zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego, administracyjnego, cywilnego lub innego przekazanie nieprawomocnego orzeczenia sądu w sprawie cywilnej lub karnej związanej z wyrządzoną przez Ubezpieczonego szkodą w takim czasie, aby umożliwid PZU zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego KIA i Ubezpieczony nie są uprawnieni do zaspokojenia lub uznania roszczeo Poszkodowanego bez uprzedniej zgody PZU 35

36 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów - skutki niedopełnienia obowiązków przez Ubezpieczonego brak powiadomienia w określonym terminie (z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa) Ubezpieczyciela o wypadku może skutkowad odpowiednim zmniejszeniem świadczenia przez Ubezpieczyciela, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. niedopełnienie (z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa) obowiązków w zakresie współpracy z Ubezpieczycielem, które miało wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, może skutkowad dochodzeniem przez Ubezpieczyciela zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczeniem wypłacanego odszkodowania dotyczy to także Poszkodowanego 36

37 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów a obowiązek ubezpieczenie OC z tytułu przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów osoby należące jednocześnie do Izby Architektów i do Izby Inżynierów Budownictwa mają obowiązek zawarcia dwóch oddzielnych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 37

38 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Kiedy należy zawrzed ubezpieczenie dobrowolne? zakres działalności jest szerszy niż wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i działalnośd objęta ochroną na podstawie umowy generalnej z PZU działalnośd jest prowadzona w formie osoby prawnej wymagana jest wyższa suma gwarancyjna niż maksymalna w OC obowiązkowym czynności wykonywane są przy udziale podwykonawców wymagana jest ochrona za szkody wyrządzone pracownikom 38

39 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Na jakich warunkach należy zawrzed ubezpieczenie? Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC (zawodowej lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) z włączeniem klauzuli architektów lub Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego zawarcie ubezpieczenia tylko na OWU OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest niewystarczające 39

40 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Rodzaje szkód objętych ochroną: Szkoda rzeczowa (w mieniu) - zniszczenia lub uszkodzenia mienia oraz utracone przez poszkodowanego korzyści, które mógłby osiągnąd, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie Szkoda osobowa (na osobie) - śmierd, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia oraz utracone przez poszkodowanego korzyści, które mógłby osiągnąd, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Szkoda majątkowa (czysta strata finansowa) szkoda niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie koniecznośd włączenia tych szkód w przypadku, kiedy nie są standardowo objęte zakresem ochrony 40

41 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Przykłady szkód: Szkoda rzeczowa (w mieniu) Koszty odbudowy budynku, który zawalił się w wyniku błędu w projekcie. Szkoda osobowa (na osobie) Koszty leczenia i zadośduczynienie dla osoby, która doznała rozstroju zdrowia na skutek zawalenia się budynku w wyniku błędu projektowego. Szkoda majątkowa (czysta strata finansowa) Koszty przebudowy budynku, który nie uległ zniszczeniu, powstałe na skutek błędu w projekcie. Większośd szkód wyrządzonych przez architektów będzie miało postad szkody majątkowej (czystej straty finansowej). 41

42 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności: W zależności od konstrukcji OWU zakres ochrony obejmuje poniższe ryzyka lub istnieje koniecznośd ich włączania. Szkody w mieniu zaprojektowanym przez Ubezpieczonego Koszty przebudowy w postaci czystych strat finansowych Szkody powstałe stopniowo Szkody w środowisku 42

43 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności c.d.: Szkody wyrządzone przez podwykonawców (z prawem regresu ubezpieczyciela do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę lub bez prawa regresu) Skutki błędów powstałych przed datą początkową Szkody z tytułu prac geologicznych i geodezyjnych Szkody powstałe w wyniku prowadzenia działalności biurowej Szkody wyrządzone pracownikom 43

44 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Czasowy zakres ubezpieczenia: Działanie i zaniechanie Ubezpieczonego (popełnienie błędu) w okresie ubezpieczenia zgłaszanie roszczeo przez osoby poszkodowane z zachowaniem przewidzianych prawem terminów przedawnienia lub ograniczenie terminu zgłaszania roszczeo przez osoby poszkodowane do 3 /5/ lat od zakooczenia okresu ubezpieczenia ostatniej umowy ubezpieczenia 44

45 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Suma gwarancyjna określona na jedno i wszystkie zdarzenia ulega redukcji w przypadku wypłacenia odszkodowania Franszyza redukcyjna / udział własny określona w procentach lub kwotowo wartośd redukująca łączne świadczenia ubezpieczeniowe 45

46 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Dodatkowe świadczenia Ubezpieczyciela: zwrot kosztów wynikłych z zastosowania środków w celu zapobieżenia lub zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody koszty wynagrodzenia rzeczoznawców za zgodą Ubezpieczyciela koszty obrony sądowej i koszty postępowao sądowych prowadzonych w porozumieniu z Ubezpieczycielem 46

47 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Standardowe wyłączenia odpowiedzialności: wina umyślna przekroczenie ustalonych kosztów, kosztorysów przekroczenie terminów, harmonogramu prac grzywny sądowe, kary umowne nałożone na Ubezpieczonego szkody powstałe w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji szkody powstałe w następstwie działao wojennych, rewolucji, strajków, zamieszek szkody wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego 47

48 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Standardowe wyłączenia odpowiedzialności c.d.: szkody wyrządzone spółkom i osobom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczonym rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa szkody związane z naruszeniem praw własności intelektualnej szkody, które Ubezpieczony zobowiązany jest naprawid w ramach rękojmi lub gwarancji 48

49 Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / pracowni architektonicznych Standardowe wyłączenia odpowiedzialności c.d.: brak właściwości estetycznych koszty przeprojektowania szkody powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi uchybienia związane z obiektem, który został zaprojektowany przez Ubezpieczonego i jednocześnie Ubezpieczony jest realizatorem obiektu lub wykonuje roboty budowlane występowanie o wydanie stosownych decyzji i pozwoleo 49

50 Niekorzystne / nieprecyzyjne zapisy dotyczące umowy ubezpieczenia OC zawarte w kontraktach Strony mogą w kontrakcie modyfikowad zakres okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialnośd, za wyjątkiem uchylenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie (art. 473 k.c.) Umowne rozszerzenie zakresu odpowiedzialności architekta / pracowni architektonicznej i oparcie jej na zasadzie ryzyka (np. odpowiedzialnośd za wszystkie niezawinione okoliczności) nie będzie automatycznie objęta zakresem ochrony umowy ubezpieczenia OC. Należy doprecyzowad, czy wymagana jest polisa OC z tytułu prowadzonej działalności zawodowej czy też polisa OC w związku z realizacją konkretnego kontraktu. 50

51 Niekorzystne / nieprecyzyjne zapisy dotyczące umowy ubezpieczenia OC zawarte w kontraktach suma gwarancyjna określona na każde (jedno) zdarzenie umowa ubezpieczenia zawarta na okres tworzenia projektu, nadzoru autorskiego, udzielonej rękojmi objęcie zakresem ochrony odpowiedzialności cywilnej wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego zniesienie prawa regresu Ubezpieczyciela do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego 51

52 Niekorzystne / nieprecyzyjne zapisy dotyczące umowy ubezpieczenia OC zawarte w kontraktach objęcie zakresem ochrony każdego roszczenia wynikającego z zawartego kontraktu objęcie zakresem ochrony zdarzeo losowych obowiązek powiadamiania kontrahenta przez Ubezpieczyciela o rozwiązaniu umowy zrzeczenie się przez Ubezpieczyciela prawa obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami zgłaszanymi przez uczestników procesu inwestycyjnego 52

53 Niekorzystne / nieprecyzyjne zapisy dotyczące umowy ubezpieczenia OC zawarte w kontraktach Kontrakty zawarte wg standardów FIDIC - zapisy ogólnych klauzul dotyczących ubezpieczenia są nieprecyzyjne i ze względu na różnicę systemów prawnych i warunki praktyki w poszczególnych krajach wymagają uszczegółowienia w relacji pomiędzy stronami zawierającymi umowę 53

54 Dziękujemy za uwagę HANZA BROKERS Sp. z o.o., Warszawa, ul. Czackiego 3/5 tel. (022) , fax (022)

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Od 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku sporządzania

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015 OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl Warszawa 27.10.2015 Ogólna charakterystyka odpowiedzialność cywilnej Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Umowa. grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów

Umowa. grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów Umowa grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów zawarta w dniu 16 lutego 2005 r. w Warszawie pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.,

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Podstawy prawne, zakres i produkty ubezpieczenia Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej Agenda 1. Definicja pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów K O N R KONRAD A D A L A B ALABRUDZINSKI RUDZIŃSKI BROKERZYBROKERZY UBEZPIECZENIOWI I REASEKURACYJNI UBEZPIECZENIOWI I Ossów, 26 sierpnia 2014 REASEKURACYJNI ul. Rozwadowskiego 35c, 05-230 Ossów Tel. +48

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 02.04.2015 WYKŁAD NR 6 1. Odpowiedzialność prawna lekarza w ogólności 2. Odpowiedzialność karna Mechanizm procesowy Ryzyko dla lekarza 3. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/11 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2011 r. do 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Obliczanie terminów i przedawnienie

Obliczanie terminów i przedawnienie Obliczanie terminów i przedawnienie 1 Terminy (I) Art. 111 1.Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. 2.Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku

Załącznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Załącznik nr 1 Niniejszy załącznik określa warunki i zakres ubezpieczenia dodatkowego proponowanego w ramach umowy generalnej: 1. OC w życiu prywatnym członków izby budownictwa Suma gwarancyjna: 50.000,-

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/15 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

Ochrona Biura przed przejęciem ważnego pracownika przez klienta. Warszawa dnia 26.09.2014r.

Ochrona Biura przed przejęciem ważnego pracownika przez klienta. Warszawa dnia 26.09.2014r. Ochrona Biura przed przejęciem ważnego pracownika przez klienta Warszawa dnia 26.09.2014r. Budujemy zespół Wiedza, szkolenia. Doświadczenie, przekrój zagadnieo. Relacje, prace zespołowa. Kompetencje. Czy

Bardziej szczegółowo

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą W aktualnym stanie prawnym zasady i ramy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej)

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI Zdzisława Cwalińska-Weychert Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu

Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole STU Ergo Hestia S. A. telefon: +48 508 045 767 e-mail: izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 maja 1999 r.

USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 89, poz. 967 o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Legionowo, 31.12.2012 r.

Legionowo, 31.12.2012 r. Legionowo, 31.12.2012 r. Omówienie warunków umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej oraz jednocześnie OC zawodowej w ramach programu przeznaczonego dla firm geodezyjnych i kartograficznych 1.

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? Bernadeta M. Kasztelan-Świetlik Listopad 2010 Biała księga KaŜdy, kto z powodu naruszenia prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

w kontekście odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy Michał Modrzewski

w kontekście odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy Michał Modrzewski w kontekście odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy Michał Modrzewski sytuacja prawna, w której powstaje zobowiązanie podmiotu do świadczenia odszkodowania, jest odpowiedzialnością majątkową sprawcy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA Akty prawne wyznaczające granice prawnego bezpieczeństwa USTAWA O DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 880 Warszawa, 16 sierpnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wspólne

Rozdział I Postanowienia wspólne Stan prawny: 2007-01-10 Umowa generalna zawarta w dniu 17 grudnia 2005 r. w Warszawie pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie; 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 24, Chmielna

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy DEFINICJE Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się: 1) Ubezpieczony: funkcjonariusz i pracownik cywilny służb mundurowych zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika Odpowiedzialność pracownika Odpowiedzialność pracownika oznacza, że pracodawca może stosować wobec pracownika określone sankcje za naganne wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych. Nazwa tej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 15 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw

Bardziej szczegółowo

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) ul. Walczaka 112; 66-400 Gorzów Wielkopolski e-mail: kancelaria@pl.capitallegis.com tel. (22) 270 12 12 ZGŁOSZENIE SZKODY - KOMUNIKACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880).

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA - 140-19 (2) /07 Warszawa, 1 lutego 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Kształtowanie się idei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej... 1 1. Wyodrębnienie ubezpieczenia odpowiedzialności. cywilnej...

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych

Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych 1. Ubezpieczający: Imię i nazwisko (nazwa firmy) Adres 2. Data założenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

FIDIC w umowach o zamówienia publiczne. Dariusz Koba

FIDIC w umowach o zamówienia publiczne. Dariusz Koba FIDIC w umowach o zamówienia publiczne Dariusz Koba Pzp Umowy w sprawach zamówień publicznych Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA. prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA. prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski I. OC BROKERA REŻIMY I. DELIKTOWY II. KONTRAKTOWY art. 415 i n. k.c. zasada winy udowodnionej domniemanej art. 471 i n. k.c. zasada winy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości. Karol Bulenda

Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości. Karol Bulenda Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości Karol Bulenda wizerunek zarządcy nieruchomości oczekiwania podmiotów działających na rynku nieruchomości związane z zatrudnieniem zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Informacja Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej

Informacja Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej Informacja Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej dotycząca obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów za szkody wyrządzone przez nich przy wykonywaniu czynności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z D W - DN- 4-271- 108/15 Z a r z ą d D r ó g W o j e w ó d z k i c h w K r a k o w i e ul. G ł o w a c k i e g o 5 6, 3 0-0

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Medycznych

Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Medycznych Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Medycznych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ratowników medycznych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Diana Renata Bożek. Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa

Diana Renata Bożek. Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa Diana Renata Bożek Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa Wprowadzenie Przeszczepy narządów, choć nie budzą już może takich dyskusji jak jeszcze kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej: umową). 1. Niniejszą umową

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wersja ujednolicona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia 1.1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej również

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo