OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa niejsze informacje o ubezpieczeniu Z kim i na co zawieramy t umow 4 Przedmiot ubezpieczenia 4 Zakres ubezpieczeni 4 Za co nie zap acimy odszkodowania 6 Suma, na jakà ubezpieczamy koszty pomocy natychmiastowej 7 Cz Êç II: Obs uga ubezpieczenia Jak zawieramy umow ubezpieczenia 7 Jak ustalamy wysokoêç i sposób op acenia sk adki 8 Okres ubezpieczenia i czas trwania naszej odpowiedzialnoêci 8 Obowiàzki Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego 9 Kiedy mo emy rozwiàzaç umow ubezpieczenia 9 Cz Êç III: Obs uga szkody Jakie dzia ania nale y podjàç w przypadku zajêcia zdarzenia obj tego ochronà 10 Wyp ata odszkodowania 10 Regres ubezpieczeniowy 11 Cz Êç IV: Postanowienia koƒcowe KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

3 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA, czyli czym sà Ogólne Warunki Ubezpieczenia i kto zawiera t umow Polisa, jakà otrzymujesz po wype nieniu formularza zakupowego na stronie WWW, zapoznaniu si z treêcià Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Auto Pomoc oraz po op aceniu sk adki jest dowodem na zawarcie z nami umowy ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia zwane potocznie OWU zawierajà szczegó owy opis Twojej umowy. Przeczytaj je uwa nie, poniewa znajdziesz w nich wa ne dla Ciebie informacje. Dowiesz si na przyk ad, e gdy w trakcie trwania umowy zmienià si Twoje dane lub adres, musisz poinformowaç nas o tym za poêrednictwem strony internetowej (jest ona tak e dost pna ze strony w dziale Obs uga polis, dost pnym po zalogowaniu do konta). W ramach zawartej z nami umowy ubezpieczenia Auto Pomoc otrzymujesz ubezpieczenie o zakresie ochrony wskazanym w tym dokumencie pod warunkiem, e wypadki b dà mia y miejsce w czasie obowiàzywania Twojej polisy oraz na terenie krajów wskazanych w OWU. Stronami tej umowy ubezpieczenia jest Ubezpieczajàcy, czyli Ty i Ubezpieczyciel, czyli my. Je eli pragniesz wykupiç ubezpieczenie nie tylko dla siebie, to musisz nam podaç dane ubezpieczanej dodatkowo osoby. Niemniej stronà umowy b dziesz Ty i b dziesz zobowiàzany do zap aty sk adki. Natomiast do uzyskania Êwiadczeƒ i odszkodowaƒ oprócz Ciebie uprawniona b dzie tak e osoba lub osoby, dla których kupi eê ubezpieczenie. Osoba, dla której wykupione zosta o ubezpieczenie nazywana jest Ubezpieczonym i ma prawo àdaç od nas informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczà praw i obowiàzków Ubezpieczonego. W czasie trwania umowy ubezpieczenia masz obowiàzek niezw ocznego zg aszania nam wszelkich zmian okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku. Szczególnie chodzi o te okolicznoêci, o które pytamy Ci w formularzu zakupowym albo korespondencji przed zawarciem umowy ubezpieczenia. S OWNICZEK TERMINÓW, czyli co znaczà poj cia u yte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 1 1. Awaria wadliwe funkcjonowanie pojazdu spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi lub hydraulicznymi, uniemo liwiajàce dalszà azd ze wzgl dów technicznych lub z uwagi na wymagania prawne. Awaria nie obejmuje koniecznoêci uzupe nienia materia ów eksploatacyjnych, obs ugi bie àcej i okresowej, dostawy i monta u akcesoriów oraz braku Êrodków niezb dnych do obs ugi pojazdu. 2. Audatex stosowany przez warsztaty samochodowe i firmy ubezpieczeniowe system komputerowy przeznaczony do tworzenia kalkulacji naprawy pojazdu powypadkowego. 3. Centrum Alarmowe podmiot, który w imieniu Ergo Hestii organizuje us ugi Auto Pomoc. 4. ekonto udost pniany Tobie serwis internetowy, który prezentuje posiadane przez Ciebie polisy oraz likwidowane szkody i umo liwia kontakt z Ergo Hestià w zakresie wybranych us ug. 5. Eurotax system komputerowy przeznaczony do wyceny wartoêci rynkowej samochodów. 6. Formularz zakupowy wniosek elektroniczny, w którym pytamy o dane potrzebne nam do z o enia oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, udost pniany w ramach serwisu internetowego You Can Drive. 7. Kontynuacja ubezpieczenia zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia na ten sam przedmiot i w tym samym zakresie, co umowa z zakoƒczonym okresem ubezpieczenia. 8. Holowanie pojazdu dojazd holownika na miejsce zdarzenia oraz za adunek pojazdu na pojazd pomocy drogowej, transport z miejsca wystàpienia zdarzenia do najbli szego punktu obs ugi lub do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i roz adunek pojazdu z pojazdu pomocy drogowej, a tak e powrót holownika do bazy. 9. Miejsce zamieszkania adres zamieszkania wskazany przez Ubezpieczonego jako aktualne miejsce zamieszkania. 10. Naprawa pojazdu usuni cie w miejscu wystàpienia zdarzenia przyczyny uniemo liwiajàcej kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiàzujàcymi w miejscu wystàpienia zdarzenia. Pomoc drogowa mo e zostaç uruchomiona na drogach publicznych oraz poza nimi wsz dzie tam, gdzie wjazd jest mo liwy i dozwolony przez obowiàzujàce przepisy. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

4 11. Okres eksploatacji pojazdu (wiek samochodu) czas, jaki up ynà mi dzy 1 lipca roku, w którym wyprodukowano samochód, a dniem zawarcia ubezpieczenia. 12. Osoby trzecie wszystkie osoby nie b dàce Ubezpieczajàcym, Ubezpieczonym, wspó w aêcicielem ubezpieczonego pojazdu ani osobà upowa nionà do otrzymania odszkodowania. 13. Po ar dzia anie ognia, który przedosta si poza palenisko lub powsta bez paleniska i móg sam si rozprzestrzeniç. 14. Punkt obs ugi zak ad naprawczy, posiadajàcy autoryzacj producenta na dokonywanie napraw pojazdów danej marki lub inny warsztat uzgodniony pomi dzy klientem a Centrum Alarmowym, który nie znajduje si dalej ni najbli szy autoryzowany zak ad naprawczy danej marki. 15. Samochód osobowy pojazd zarejestrowany jako samochód osobowy oraz inny pojazd zarejestrowany jako samochód ci arowy lub ci arowo-osobowy o adownoêci do 850 kg. 16. Szkoda utrata, uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu lub jego cz Êci bezpoêrednio wskutek zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia. 17. Szkoda ca kowita utrata pojazdu powsta a w skutek kradzie y, a tak e uszkodzenie pojazdu, uniemo liwiajàce jego napraw z przyczyn technicznych lub takie uszkodzenie pojazdu, którego koszty naprawy przekraczajà 70% wartoêci rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. 18. Ubezpieczyciel (My) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, które na podstawie niniejszych OWU zawiera umow ubezpieczenia pod markà You Can Drive. 19. Ubezpieczajàcy (Ty) osoba, która jest w aêcicielem konta w systemie You Can Drive i zawiera umow ubezpieczenia oraz op aca sk adk. 20. Ubezpieczony w aêciciel ubezpieczonego samochodu wymieniony w dowodzie rejestracyjnym. 21. Unieruchomienie samochodu unieruchomienie samochodu na skutek roz adowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy (fabrycznych urzàdzeƒ) s u àcych do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak równie niew aêciwego paliwa w zbiorniku pojazdu. 22. Ubezpieczony w aêciciel ubezpieczonego samochodu wymieniony w dowodzie rejestracyjnym. 23. Wybuch gwa towna zmiana stanu równowagi uk adu z jednoczesnym wyzwoleniem si gazów, py ów lub pary, wywo ana ich w aêciwoêcià rozprzestrzeniania si. W odniesieniu do naczyƒ ciênieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg y rozdarciu w takich rozmiarach, e wskutek ujêcia gazów, py ów, pary lub cieczy nastàpi o nag e wyrównanie ciênieƒ. Za wybuch uwa a si równie implozj polegajàcà na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró niowego ciênieniem zewn trznym. 24. You Can Drive udost pniany Tobie pod adresem serwis internetowy, umo liwiajàcy m.in. sporzàdzanie kalkulacji sk adki, zapoznanie si z us ugami serwisu oraz umo liwiajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia drogà elektronicznà. 25. Zatopienie zanurzenie ubezpieczonego pojazdu w cieczy. Przez zatopienie nie uwa a si zassania cieczy przez pracujàcy silnik pojazdu. 26. Zdarzenie sytuacja przysz a i niepewna, niezale na od woli Ubezpieczonego. 27. Zderzenie gwa towne uderzenie o siebie obiektów, z których co najmniej jeden jest w ruchu. WA NE! Dbajàc o Twojà wygod, opracowaliêmy definicje wielu poj ç wyst pujàcych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dzi ki nim mo esz atwiej zrozumieç i zinterpretowaç poszczególne zapisy. Pami taj, aby przed przeczytaniem dalszej cz Êci dokumentu zapoznaç si z powy szymi definicjami, poniewa do nich odwo uje si Twoja umowa ubezpieczenia. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

5 Z KIM I NA CO ZAWIERAMY T UMOW, czyli ogólne zasady Twojego ubezpieczenia 2 1. Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Auto Pomoc mo esz z nami zawrzeç umow ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy. 2. Umow ubezpieczenia Auto Pomoc zawieramy z osobami fizycznymi, posiadajàcymi uprawnienia do kierowania pojazdami przez okres minimum 2 lat, nie prowadzàcymi dzia alnoêci gospodarczej i posiadajàcymi zarejestrowany w Polsce samochód osobowy. 3. Dodatkowo wartoêç rynkowa samochodu w dniu zawarcia umowy nie mo e przekraczaç PLN. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA, co obejmuje Twoje ubezpieczenie 3 1. Przedmiotem Twojego ubezpieczenia sà koszty zwiàzane z udzieleniem przez nas, za poêrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy Auto Pomoc w zakresie i na zasadach okreêlonych poni ej. Warunkiem udzielenia pomocy jest wystàpienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà na terenie kraju wchodzàcego w zakres terytorialny wykupionego wariantu. 2. Je eli chcesz, aby samochód by ubezpieczony w ramach ryzyka dodatkowego Auto Pomoc, musisz wykupiç w You Can Drive co najmniej jedno z poni szych ubezpieczeƒ: 1) ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów (OC), 2) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC You Can Drive). ZAKRES UBEZPIECZENIA, czyli od czego chroni Ci Twoje ubezpieczenie 4 1. Umow ubezpieczenia mo esz zawrzeç w nast pujàcych wariantach: Wariant ubezpieczenia BASIC STANDARD POLSKA STANDARD EUROPA PREMIUM Dost pne pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia Samochód obj ty ochronà OC You Can Drive AC You Can Drive AC You Can Drive AC You Can Drive ubezpieczony samochód Sytuacje, w których ubezpieczenie obejmuje koszty natychmiastowej pomocy 1) zderzenie samochodu z innym pojazdem 1) zderzenie samochodu z innym pojazdem 2) zderzenie samochodu z osobami, zwierz tami lub przedmiotami pochodzàcymi z zewnàtrz samochodu 3) uszkodzenie samochodu przez osoby trzecie 4) po ar, wybuch, zatopienie oraz nag e dzia anie innych si przyrody 5) kradzie samochodu lub jego kó (pod warunkiem wykupienia opcji kradzie y w ramach ubezpieczenia AC You Can Drive) 6) awaria samochodu powy ej 30 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego 7) unieruchomienie samochodu powy ej 30 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego Zakres terytorialny ochrony Polska Polska Europa z wy àczeniem Albanii, Bia orusi, Mo dawii, Rosji i Ukrainy KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

6 5 Twoje ubezpieczenie Auto Pomoc (pod warunkiem wystàpienia zdarzenia obj tego pomocà w ramach wykupionego wariantu) obejmuje nast pujàce Êwiadczenia: Nazwa wariantu ubezpieczenia Zakres udzielanych Êwiadczeƒ àczny limit dla wszystkich zdarzeƒ w okresie ubezpieczenia BASIC Organizujemy i pokrywamy koszty holowania samochodu limit na jedno zdarzenie 400 PLN. 800 PLN STANDARD POLSKA STANDARD EUROPA PREMIUM 1) Organizujemy i pokrywamy koszty naprawy samochodu w miejscu wystàpienia zdarzenia, obj tego ochronà ubezpieczeniowà, przez specjalist uprawnionego do tego przez Ergo Hesti (z wy àczeniem kosztów paliwa i cz Êci zamiennych u ytych do naprawy) limit na jedno zdarzenie 400 PLN. 2) Organizujemy i pokrywamy koszty holowania samochodu w przypadku, gdy dokonanie naprawy samochodu, o której mowa w pkt 1) powy ej nie jest mo liwe w miejscu wystàpienia zdarzenia limit na jedno zdarzenie 400 PLN. 3) Organizujemy i pokrywamy koszty parkingu strze onego w przypadku wystàpienia zdarzeƒ innych ni awaria lub unieruchomienie samochodu limit na jedno zdarzenie 200 PLN, maksymalnie 2 dni. 1) Organizujemy i pokrywamy koszty naprawy samochodu w miejscu wystàpienia zdarzenia, obj tego ochronà ubezpieczeniowà, przez specjalist uprawnionego do tego przez Ergo Hesti (z wy àczeniem kosztów paliwa i cz Êci zamiennych u ytych do naprawy) limit na jedno zdarzenie: Polska 400 PLN, Europa 800 PLN. 2) Organizujemy i pokrywamy koszty holowania samochodu w przypadku, gdy dokonanie naprawy samochodu, o której mowa w pkt 1) powy ej nie jest mo liwe w miejscu wystàpienia zdarzenia limit na jedno zdarzenie: Polska 400 PLN, Europa 800 PLN. 3) Organizujemy i pokrywamy koszty parkingu strze onego w przypadku wystàpienia zdarzeƒ innych ni awaria lub unieruchomienie samochodu limit na jedno zdarzenie 200 PLN, maksymalnie 2 dni. 1) Organizujemy i pokrywamy koszty naprawy samochodu w miejscu wystàpienia zdarzenia, obj tego ochronà ubezpieczeniowà, przez specjalist uprawnionego do tego przez Ergo Hesti (z wy àczeniem kosztów paliwa i cz Êci zamiennych u ytych do naprawy) limit na jedno zdarzenie: Polska 400 PLN, Europa 800 PLN. 2) Organizujemy i pokrywamy koszty holowania samochodu w przypadku, gdy dokonanie naprawy samochodu, o której mowa w pkt 1) powy ej nie jest mo liwe w miejscu wystàpienia zdarzenia limit na jedno zdarzenie: Polska 400 PLN, Europa 800 PLN. 2) Organizujemy i pokrywamy koszty parkingu strze onego w przypadku wystàpienia zdarzeƒ innych ni awaria lub unieruchomienie samochodu limit na jedno zdarzenie 200 PLN, maksymalnie 2 dni. 3) Na wniosek Ubezpieczonego organizujemy i pokrywamy koszty legalnego z omowania samochodu w przypadku wystàpienia w nim szkody ca kowitej limit na zdarzenie 600 PLN. 4) W przypadku koniecznoêci dokonania naprawy (niemo liwej do przeprowadzenia w dniu zdarzenia) w punkcie obs ugi, po o onym w odleg oêci nie mniejszej ni 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, pod warunkiem odholowania w ramach us ugi Auto Pomoc samochodu do tego warsztatu na skutek wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà (w odleg oêci nie mniejszej ni 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego), udzielamy jednego z poni szych Êwiadczeƒ: a) organizujemy zakwaterowanie i pokrywamy koszty zakwaterowania Ubezpieczonego oraz pasa erów samochodu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanej w dowodzie rejestracyjnym) w najbli szym hotelu Êredniej kategorii (dwu - lub trzygwiazdkowego) na okres naprawy samochodu, jednak nie d u szy ni 3 doby hotelowe, b) organizujemy przejazd i pokrywamy (w formie dokonania zakupu i dostarczenia Ubezpieczonemu biletu kolejowego pierwszej klasy lub biletu autobusowego, ewentualnie biletu na samolot, je eli zdarzenie mia o miejsce ponad 1000 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego) koszty przejazdu Ubezpieczonego oraz pasa erów samochodu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanej w dowodzie rejestracyjnym) do miejsca docelowego podró y lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego PLN PLN PLN KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

7 6 1. Pami taj, e w ramach ubezpieczenia Auto Pomoc organizujemy wy àcznie us ugi okreêlone w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i nie zwracamy kosztów us ug poniesionych samodzielnie przez Ubezpieczonego, z zastrze eniem ust. 2 poni ej. 2. Zastrze enie wskazane w ust. 1 nie dotyczy kosztów holowania. 3. W przypadku, gdy Ubezpieczony samodzielnie poniós koszty holowania, dokonamy ich zwrotu na podstawie orygina ów rachunków lub faktur dotyczàcych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, do wysokoêci: 1) 1,20 z (netto) za km je eli holowanie odbywa si w obr bie 25 km od miejsca zdarzenia, 2) 2,30 z (netto) za km oraz 40 z (netto) za za adunek i roz adunek pojazdu je eli holowanie odbywa si poza obr bem 25 km od miejsca zdarzenia. ZA CO NIE ZAP ACIMY ODSZKODOWANIA i za jakie szkody nie b dziemy odpowiadaç 7 1. Nie zap acimy za szkod, je eli Ubezpieczony wyrzàdzi jà umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa, chyba e zap ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoêciach wzgl dom s usznoêci. 2. Nie ponosimy odpowiedzialnoêci za szkod wyrzàdzonà umyêlnie przez osob, z którà Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 3. Nie odpowiadamy za szkody powsta e: 1) jako nast pstwa u ytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewo ony adunek lub baga, 2) podczas u ywania samochodu przez Ubezpieczonego lub uprawnionego kierujàcego jako narz dzia przest pstwa, 3) w samochodzie, którego kierujàcy w chwili zdarzenia lub przybycia na miejsce zdarzenia jednostki policji by w stanie po u yciu alkoholu, w stanie, nietrzeêwoêci, pod wp ywem narkotyków lub innych podobnie dzia ajàcych Êrodków, a tak e gdy kierujàcy pojazdem oddali si z miejsca zdarzenia, 4) w samochodzie, którego kierujàcy w chwili zdarzenia nie posiada wymaganych przez ustaw Prawo o ruchu drogowym uprawnieƒ do kierowania samochodem, je eli tym kierujàcym by w aêciciel pojazdu, a tak e osoba, z którà w aêciciel samochodu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub inna osoba upowa niona do u ytkowania samochodu, 5) w samochodzie oddanym do sprzeda y komisowej, 6) podczas u ycia samochodu do transportu towarów niebezpiecznych, w szczególnoêci takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy, 7) podczas jazd próbnych, rajdów, wyêcigów, treningów, konkursów albo u ycia samochodu jako rekwizytu, 8) podczas u ycia samochodu do nauki jazdy, 9) podczas wynajmowania samochodu oraz w samochodach udost pnianych jako pojazdy zast pcze na zasadach innych ni wynajem Nie zap acimy tak e za szkod obj tà zakresem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco), a tak e nie zap acimy kosztów powsta ych: 1) w wyniku powtarzajàcych si awarii, b dàcych nast pstwem nieusuni cia przez Ubezpieczonego ich przyczyny po zorganizowaniu przez nas us ugi, 2) u ycia samochodu bez zgody i wiedzy w aêciciela. 2. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody bezpoêrednio lub poêrednio zwiàzane z organizacjà us ug. OdpowiedzialnoÊç za ww. szkody ponosi Centrum Alarmowe. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

8 SUMA, NA JAKÑ UBEZPIECZAMY KOSZTY POMOCY NATYCHMIASTOWEJ, czyli na jakà kwot masz ubezpieczenie i jaki jest limit naszej odpowiedzialnoêci 9 1. Suma ubezpieczenia stanowi àczny limit naszej odpowiedzialnoêci dla wszystkich zdarzeƒ w okresie ubezpieczenia i wynosi: 1) 800 PLN dla wariantu BASIC 2) PLN dla wariantu STANDARD POLSKA 3) PLN dla wariantu STANDARD EUROPA 4) PLN dla wariantu PREMIUM 2. Po zrealizowaniu us ugi z zakresu Auto Pomoc àczny limit odpowiedzialnoêci zmniejsza si o kwot stanowiàcà równowartoêç kosztów, jakie ponieêliêmy na jej realizacj. W przypadku ca kowitego wyczerpania àcznego limitu odpowiedzialnoêci stosunek ubezpieczenia wygasa. WA NE! Ubezpieczenie Auto Pomoc zapewnia pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w wyniku wielu ró nych zdarzeƒ - ich spis znajduje si w 4. Wa ne jest, abyê mia ÊwiadomoÊç, e warianty BASIC oraz STANDARD POLSKA obowiàzujà tylko i wy àcznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. PowinieneÊ pami taç, e rodzaj pokrywanych kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy uzale niony jest od wariantu ubezpieczenia spis Êwiadczeƒ w poszczególnych wariantach znajduje si w 5. Koniecznie musisz wiedzieç, e Ergo Hestia nie pokrywa kosztów us ug zorganizowanych przez Ubezpieczonego samodzielnie. Jedyny wyjàtek od tej zasady dotyczy holowania, które mo esz zorganizowaç samodzielnie, ale jego koszty b dà zwracane wed ug ÊciÊle okreêlonych zasad dok adne informacje na ten temat znajdziesz w 6. DOBRE RADY Przed wyjazdem za granic upewnij si, e masz w àczony w swoim telefonie roaming. W przeciwnym razie mo esz mieç problemy z powiadomieniem Centrum Alarmowego o wypadku zaistnia ym poza granicami RP. Zapisz w pami ci swojego telefonu komórkowego numer stacjonarny Centrum Alarmowego Oka e si on niezb dny w chwili awarii lub unieruchomienia pojazdu na drodze. JAK ZAWIERAMY UMOW UBEZPIECZENIA, czyli co musisz zrobiç, aby prawid owo zawrzeç umow ubezpieczenia Warunkiem zawarcia umowy jest zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu Êwiadczenia us ug ubezpieczeniowych (www.youcandrive.pl/direct/live/content/info/regulamin/regulamin.html), stanowiàcego integralnà cz Êç naszej umowy ubezpieczenia. 2. Warunkiem zawarcia umowy jest prawid owe udzielenie odpowiedzi na pytania, które Tobie zadajemy w trakcie wype niania formularza zakupowego zamieszczonego w serwisie internetowym 3. Na formularzu musisz podaç co najmniej nast pujàce informacje: 1) imi i nazwisko oraz adres Ubezpieczonego, a tak e jego PESEL, 2) mark, model i wersj samochodu, a tak e jego numer rejestracyjny oraz numer identyfikacyjny (VIN), 3) zakres ubezpieczenia, 4) poczàtek okresu ubezpieczenia, 5) form i sposób p atnoêci za polis. 4. Je eli przy weryfikacji wype nionego przez Ciebie formularza zakupowego pojawià si wàtpliwoêci, mo emy prosiç Ci o dostarczenie dodatkowych, wymaganych przez nas dokumentów lub o udzielenie dodatkowych informacji, które majà wp yw na ocen ryzyka. Standardem naszej pracy jest, e losowo wybranych klientów prosimy KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

9 o umo liwienie dokonania ogl dzin ich samochodu przez naszego przedstawiciela. Mo e si zatem zdarzyç, e i Ubezpieczony w ramach wykupywanego przez Ciebie ubezpieczenia zostanie wylosowany i poproszony o udost pnienie nam samochodu do ogl dzin. 5. Podczas trwania umowy ubezpieczenia mamy prawo do weryfikacji informacji podanych przez Ciebie na formularzu zakupowym oraz dokumentów potwierdzajàcych te informacje. JAK USTALAMY WYSOKOÂå I SPOSÓB OP ACENIA SK ADKI, czyli na podstawie czego obliczona jest sk adka i jak jà mo na zap aciç Sk adka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Sk adka ubezpieczeniowa jest op acana jednorazowo, ale jeêli zsumowana sk adka za wszystkie ryzyka kupowane w ramach jednej polisy przekroczy 200 PLN, na Twój wniosek mo emy roz o yç jà na raty. Terminy p atnoêci rat i ich wysokoêç okreêlamy w polisie WysokoÊç sk adki za ubezpieczenie ustalamy w oparciu o nasze taryfy sk adek obowiàzujàce w dniu przeprowadzenia przez Ciebie kalkulacji lub w dniu przygotowania pisemnej propozycji kontynuacji ubezpieczenia. 2. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia, czyli przed u enia umowy na kolejny rok, zaproponujemy nie póêniej ni na 6 tygodni przed datà rozpocz cia kolejnego okresu ubezpieczenia nowà wysokoêç sk adki, ustalonà przy zastosowaniu aktualnej taryfy sk adek, a tak e przedstawimy Ci inne zmiany umowy ubezpieczenia obowiàzujàce w kolejnym roku ubezpieczenia. 3. Przy ustalaniu wysokoêci sk adki uwzgl dniamy: 1) wariant ubezpieczenia, 2) okres ubezpieczenia. 4. Je eli na skutek podania nam informacji uzyska eê zni k sk adki, a informacje które nam poda eê okaza y si nieprawdziwe, b dziemy àdaç dop aty do prawid owej wysokoêci sk adki wraz z odsetkami W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà istotnà zmian prawdopodobieƒstwa zdarzenia, zarówno Ty jak i my mo emy àdaç odpowiedniej zmiany wysokoêci sk adki. Jest to mo liwe od chwili, w której zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg oszenia takiego àdania druga strona mo e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym. 2. W przypadku, gdy umówimy si, e sk adka zostanie roz o ona na raty, a dojdzie do ca kowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia przed dniem wymagalnoêci wszystkich rat sk adki, pozosta e do op acenia raty sk adki stajà si wymagalne w ca oêci. Oznacza to, e jesteê zobowiàzany do ich op acenia najpóêniej w dniu wyp aty odszkodowania OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOÂCi, czyli od kiedy do kiedy trwa Twoje ubezpieczenie oraz nasza ochrona Okres ubezpieczenia oznaczamy w umowie. 2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok. Umowa mo e zostaç przed u ona na okres kolejnego roku, je eli ani Ty ani my nie z o ymy oêwiadczenia na piêmie o niewyra eniu zgody na przed u enie umowy. Jednak aby takie oêwiadczenie by o skuteczne, musi zostaç z o one nie póêniej ni 14 dni przed up ywem rocznego okresu, na jaki zawarliêmy umow ubezpieczenia. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

10 15 1. Nasza odpowiedzialnoêç rozpoczyna si od godziny 0:00 dnia wskazanego w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, e sk adka lub jej pierwsza rata zostanie zap acona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust Niezap acenie kolejnej raty sk adki w podanej przez nas wysokoêci i terminie powoduje ustanie naszej odpowiedzialnoêci. Jest tak tylko wtedy, gdy po up ywie terminu na zap at raty sk adki wezwiemy Ci do zap aty, informujàc, e brak zap aty w terminie 7 dni od dor czenia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoêci. 3. Je eli dokonujesz p atnoêci w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap aty uwa amy dzieƒ zlecenia zap aty w banku lub w urz dzie pocztowym na w aêciwy rachunek Ergo Hestii. Musisz przy tym dysponowaç na rachunku bankowym Êrodkami wystarczajàcymi na sk adk. W przeciwnym wypadku za dzieƒ zap aty uznamy dzieƒ, w którym wymagana kwota wp ynie na nasze konto. 4. Za zap at sk adki lub raty sk adki uwa a si zap at kwoty, wynikajàcej z umowy ubezpieczenia, a uwidocznionej na polisie. 5. OdpowiedzialnoÊç nasza koƒczy si z up ywem okresu ubezpieczenia, chyba e stosunek ubezpieczeniowy wygas przed tym terminem. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO I UBEZPIECZONEGO, czyli obowiàzki jakich Ty i ewentualnie inna ubezpieczona osoba musicie dope niç w zwiàzku z ubezpieczenie Pami taj, e zobowiàzany jesteê odpowiedzieç nam na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu zakupowym lub skierowane do Ciebie w innej formie pisemnej lub elektronicznej oraz podaç nam wszystkie znane Ci okolicznoêci, o które pytaliêmy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Je eli zawarliêmy umow ubezpieczenia mimo braku Twoich odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa amy za nieistotne. 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia masz obowiàzek niezw ocznego zg aszania nam wszelkich zmian okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, a w szczególnoêci tych okolicznoêci, o które pytaliêmy Ci w formularzu zakupowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 3. Pami taj, e Ubezpieczony zobowiàzany jest informowaç nas o zmianie adresu miejsca zamieszkania. KIEDY MO EMY ROZWIÑZAå UMOW UBEZPIECZENIA I kiedy koƒczy si ona z innych przyczyn przed up ywem okresu, na jaki zosta a zawarta W ciàgu 30 dni od dnia zawarcia umowy mo esz od umowy odstàpiç. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ci z obowiàzku zap aty sk adki za okres, w jakim udzielaliêmy ochrony ubezpieczeniowej. 2. Mo emy wypowiedzieç umow ubezpieczenia jedynie z wa nych powodów. Jako wa ne powody uznajemy podanie przez Ciebie w formularzu zakupowym nieprawdziwych informacji dotyczàcych: 1) stanu samochodu, je eli stwierdzimy, e w momencie ubezpieczania jego uszkodzenia wyliczone wg systemu Audatex przekracza y 30% wartoêci samochodu z dnia ubezpieczenia wyliczonej w systemie Eurotax; 2) samochodu tuningowanego, w którym wbrew podanym informacjom zosta y dokonane zmiany w silniku, uk adzie wydechowym lub polegajàce na obni eniu zawieszenia. 3. W przypadku szkody ca kowitej w ubezpieczonym samochodzie stosunek ubezpieczenia w cz Êci dotyczàcej tego samochodu wygasa z dniem wystàpienia szkody. 4. Je eli sprzedasz samochód w okresie ubezpieczenia, to prawa z umowy ubezpieczenia mogà byç przeniesione na kupujàcego, ale tylko za naszà zgodà. 5. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na kupujàcego przechodzà tak e obowiàzki, które do chwili sprzeda y cià y y na Tobie. Jednak pami taj, e pomimo przejêcia obowiàzków na kupujàcego b dziesz odpowiada solidarnie z kupujàcym za zap at sk adki przypadajàcej za okres do chwili przejêcia w asnoêci samochodu na kupujàcego. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

11 6. Je eli w sytuacji sprzeda y ubezpieczonego samochodu prawa z umowy ubezpieczenia nie zostanà przeniesione na kupujàcego, umowa ubezpieczenia wygasa z dniem przejêcia samochodu na kupujàcego. 7. Je eli umowa ubezpieczenia wygas a z przyczyn podanych w ust. 3 i 6 lub wyrejestrowa eê samochód, na Twój wniosek nastàpi zwrot sk adki z niewykorzystany okres ubezpieczenia. 8. W razie wygaêni cia umowy ubezpieczenia w sytuacji opisanej w ust.6 do wniosku o zwrot sk adki musisz dodatkowo do àczyç dokument potwierdzajàcy przeniesienie prawa w asnoêci samochodu. 9. W sytuacji, gdy umowa wygasa z powodu wyczerpania sumy ubezpieczenia na skutek odejmowania z niej kwot odpowiadajàcych poniesionym przez nas kosztom, zwrot sk adki nie nale y si. 10. Niewykorzystany okres ubezpieczenia dla zwrotu sk adki liczony jest od dnia nast pnego po wygaêni ciu umowy ubezpieczenia. JAKIE DZIA ANIA NALE Y PODJÑå W PRZYPADKU ZAJÂCIA ZDARZENIA OBJ TEGO OCHRONÑ, czyli co robiç w przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu W razie wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà osoba kierujàca samochodem zobowiàzana jest zanim podejmie jakiekolwiek dzia ania we w asnym zakresie skontaktowaç si z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu / i podaç: 1) imi i nazwisko, 2) miejsce wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 3) mark, typ i model ubezpieczonego samochodu oraz jego numer rejestracyjny, 4) numer i okres wa noêci polisy, 5) numer telefonu, pod którym mo na skontaktowaç si z Ubezpieczonym lub wskazanà przez niego osobà, 6) krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy, 7) wszelkie inne informacje niezb dne Centrum Alarmowemu w celu organizacji us ugi przys ugujàcej Ubezpieczonemu. 2. W razie zajêcia zdarzenia Ubezpieczony musi u yç wszelkich dost pnych Êrodków, aby zmniejszyç rozmiary szkody lub nie dopuêciç do ich zwi kszania si. 3. Je eli Ubezpieczony umyêlnie lub na skutek ra àcego niedbalstwa nie zastosowa Êrodków okreêlonych w ust. 2, jesteêmy wolni od odpowiedzialnoêci za szkody powsta e z tego powodu. 4. W granicach sumy ubezpieczenia zwracamy koszty wynik e z zastosowania Êrodków, o których mowa w ust. 2, je eli Êrodki te by y celowe, nawet jeêli okaza y si bezskuteczne. WYP ATA ODSZKODOWANIA, czyli kiedy, komu i na jakich zasadach zostanie wyp acone odszkodowanie Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do udokumentowania zasadnoêci zg oszonego roszczenia. 2. Zwracamy koszty na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci tych kosztów lub zawartej z uprawnionym ugody albo prawomocnego orzeczenia sàdu Koszty zwracamy w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajêciu zdarzenia. 2. Je eli w terminie okreêlonym w ust. 1 wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia naszej odpowiedzialnoêci albo wysokoêci okaza o si jednak niemo liwe, koszty te wyp acimy w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Niemniej bezspornà cz Êç kosztów wyp acimy w terminie okreêlonym w ust. 1. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

12 21 1. Staramy si post powaç w sposób przejrzysty. Zdajemy sobie jednak spraw, e mo e si tak zdarzyç, i b dziesz niezadowolony z naszych ustaleƒ dotyczàcych wysokoêci odszkodowania lub ewentualnej odmowy zaspokojenia roszczenia. W takiej sytuacji mo esz w ciàgu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o naszych ustaleniach lub odmowie przyznania odszkodowania zg osiç na piêmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ergo Hestii. 2. Je eli z o ysz skarg lub za alenie, zostanà one niezw ocznie rozpatrzone przez Zarzàd Ergo Hestii lub uprawnionego pracownika po przes aniu ich drogà pisemnà pod adresem siedziby Ergo Hestii. 3. Po rozpatrzeniu skarg i za aleƒ, o których mowa w ust. 2, stanowisko Ergo Hestii zostanie przes ane Tobie w terminie 30 dni pod adresem wskazanym w skardze lub za aleniu. 4. Skargi i za alenia mogà byç równie kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. REGRES UBEZPIECZENIOWY, czyli kto i kiedy ma prawo do regresu oraz jakie sà Twoje obowiàzki w tym zakresie Z dniem wyp aty przez nas odszkodowania roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod przechodzi z mocy prawa na nas do wysokoêci kosztów poniesionych w zwiàzku z organizacjà us ug lub zwrotu kosztów Ubezpieczonemu. Je eli pokryliêmy tylko cz Êç kosztów, Ubezpieczony ma pierwszeƒstwo zaspokojenia pozosta ej cz Êci przed naszym roszczeniem. 2. Nie przechodzà na nas roszczenia przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba e sprawca wyrzàdzi szkod umyêlnie. 3. Pami taj, e musisz zapewniç mo liwoêç dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkod. 4. Je eli Ty lub Ubezpieczony zrzekniecie si bez naszej zgody praw przys ugujàcych Wam do osób trzecich z tytu u szkód lub niespe nienia obowiàzków wynikajàcych z ust. 3, mo emy odmówiç pokrycia w ca oêci lub w cz Êci kosztów poniesionych w zwiàzku z organizacjà us ug lub zwrotu kosztów Ubezpieczonemu. Je eli zaê odszkodowanie ju wyp acono, mo emy domagaç si jego zwrotu. WA NE! W przypadku awarii lub unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu koniecznie: nie podejmuj adnych dzia aƒ we w asnym zakresie przed skontaktowaniem si z Centrum Alarmowym nie korzystaj z us ug pomocy drogowej, która przyjecha a przed kontaktem z Centrum Alarmowym, nawet jeêli holownik twierdzi, e ma umow z Ergo Hestià. Je eli skorzystasz z pomocy holownika przed powiadomieniem Centrum Alarmowego, mo esz zostaç zmuszony do op acenia tej us ugi, a potem mieç k opoty z uzyskaniem zwrotu pe nych kosztów patrz 6. POSTANOWIENIA KO COWE, czyli dodatkowe zasady dotyczàce Twojego ubezpieczenia Zawiadomienia i oêwiadczenia dotyczàce Twojej umowy mogà byç skutecznie sk adane za poêrednictwem strony internetowej w dziale Obs uga polis dost pnym po zalogowaniu do konta). Serwis ten jest tak e dost pny ze strony OÊwiadczenia mogà byç te sk adane na piêmie i dor czane za pokwitowaniem albo przes ane listem poleconym. 2. Pami taj, e oêwiadczenia dotyczàce rozwiàzania umowy ubezpieczenia mo esz z o yç wy àcznie w formie pisemnej i dor czyç nam z pokwitowaniem lub przes aç listem poleconym pod rygorem niewa noêci. 3. Je eli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zmieni eê adres lub miejsce pobytu i nie zawiadomi eê nas o tym, pismo skierowane do Ciebie pod ostatni znany nam adres wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdybyê nie zmieni adresu. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

13 4. Je eli to my zmienimy adres w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i nie zawiadomimy Ci o tym, Twoje pismo skierowane do nas pod nasz ostatni znany Tobie adres wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdybyêmy nie zmienili adresu. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy Ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego. 6. Spory wynikajàce z zawartej na tych warunkach umowy ubezpieczenia sà rozpatrywane wg prawa polskiego i mogà byç dochodzone przed sàdami wg w aêciwoêci ogólnej, albo przed sàdem w aêciwym dla miejsca Twojego zamieszkania, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub uprawianego z umowy ubezpieczenia. 7. Je eli si tak umówimy, spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo emy poddaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego. 8. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ycie r. i obowiàzujà wobec umów zawartych od tej daty. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Witaj M ody Kierowco, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wybra eê dobrà drog, by poczuç si bezpiecznie. Nasz serwis likwidacji szkód czuwa przez

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MINICASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MINICASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MINICASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MINICASCO KOD: I-ACM -01/11 spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 3 S owniczek terminów 3 Cz Êç I: Najwa niejsze informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII KOD: I-KNK-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa niejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA POLSKA spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII KOD: I-KNK-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. 1396 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus. Wrocław kwiecień 2016r.

Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus. Wrocław kwiecień 2016r. Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus Wrocław kwiecień 2016r. Twój Assistance Plus jakie usługi 1. Pomoc Dom 2. Pomoc AGD 3. Pomoc PC 4. Pomoc RTV 5. Pomoc - Infolinie Centrum Operacyjnego 6.

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM POMOC KOD: I-DP-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym ustalone Uchwa à Nr UZ/407/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-12/14 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC. kod: I-AP-01/16

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC. kod: I-AP-01/16 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) regulują zagadnienia wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Outplacement dla oświaty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Słownik terminów 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

KM/OW020/0507 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KM/OW020/0507 POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Projekt umowy

Załącznik nr 1 Projekt umowy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na rok 2011/2013 Nr ZP/NIFC-13/2011 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16)

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16) Aneks nr 1 do SIWZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276 Rachunek bankowy:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Gwarancja Serwisowa Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.)

Bardziej szczegółowo