OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa niejsze informacje o ubezpieczeniu Z kim i na co zawieramy t umow 4 Przedmiot ubezpieczenia 4 Zakres ubezpieczeni 4 Za co nie zap acimy odszkodowania 6 Suma, na jakà ubezpieczamy koszty pomocy natychmiastowej 7 Cz Êç II: Obs uga ubezpieczenia Jak zawieramy umow ubezpieczenia 7 Jak ustalamy wysokoêç i sposób op acenia sk adki 8 Okres ubezpieczenia i czas trwania naszej odpowiedzialnoêci 8 Obowiàzki Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego 9 Kiedy mo emy rozwiàzaç umow ubezpieczenia 9 Cz Êç III: Obs uga szkody Jakie dzia ania nale y podjàç w przypadku zajêcia zdarzenia obj tego ochronà 10 Wyp ata odszkodowania 10 Regres ubezpieczeniowy 11 Cz Êç IV: Postanowienia koƒcowe KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

3 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA, czyli czym sà Ogólne Warunki Ubezpieczenia i kto zawiera t umow Polisa, jakà otrzymujesz po wype nieniu formularza zakupowego na stronie WWW, zapoznaniu si z treêcià Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Auto Pomoc oraz po op aceniu sk adki jest dowodem na zawarcie z nami umowy ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia zwane potocznie OWU zawierajà szczegó owy opis Twojej umowy. Przeczytaj je uwa nie, poniewa znajdziesz w nich wa ne dla Ciebie informacje. Dowiesz si na przyk ad, e gdy w trakcie trwania umowy zmienià si Twoje dane lub adres, musisz poinformowaç nas o tym za poêrednictwem strony internetowej (jest ona tak e dost pna ze strony w dziale Obs uga polis, dost pnym po zalogowaniu do konta). W ramach zawartej z nami umowy ubezpieczenia Auto Pomoc otrzymujesz ubezpieczenie o zakresie ochrony wskazanym w tym dokumencie pod warunkiem, e wypadki b dà mia y miejsce w czasie obowiàzywania Twojej polisy oraz na terenie krajów wskazanych w OWU. Stronami tej umowy ubezpieczenia jest Ubezpieczajàcy, czyli Ty i Ubezpieczyciel, czyli my. Je eli pragniesz wykupiç ubezpieczenie nie tylko dla siebie, to musisz nam podaç dane ubezpieczanej dodatkowo osoby. Niemniej stronà umowy b dziesz Ty i b dziesz zobowiàzany do zap aty sk adki. Natomiast do uzyskania Êwiadczeƒ i odszkodowaƒ oprócz Ciebie uprawniona b dzie tak e osoba lub osoby, dla których kupi eê ubezpieczenie. Osoba, dla której wykupione zosta o ubezpieczenie nazywana jest Ubezpieczonym i ma prawo àdaç od nas informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczà praw i obowiàzków Ubezpieczonego. W czasie trwania umowy ubezpieczenia masz obowiàzek niezw ocznego zg aszania nam wszelkich zmian okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku. Szczególnie chodzi o te okolicznoêci, o które pytamy Ci w formularzu zakupowym albo korespondencji przed zawarciem umowy ubezpieczenia. S OWNICZEK TERMINÓW, czyli co znaczà poj cia u yte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 1 1. Awaria wadliwe funkcjonowanie pojazdu spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi lub hydraulicznymi, uniemo liwiajàce dalszà azd ze wzgl dów technicznych lub z uwagi na wymagania prawne. Awaria nie obejmuje koniecznoêci uzupe nienia materia ów eksploatacyjnych, obs ugi bie àcej i okresowej, dostawy i monta u akcesoriów oraz braku Êrodków niezb dnych do obs ugi pojazdu. 2. Audatex stosowany przez warsztaty samochodowe i firmy ubezpieczeniowe system komputerowy przeznaczony do tworzenia kalkulacji naprawy pojazdu powypadkowego. 3. Centrum Alarmowe podmiot, który w imieniu Ergo Hestii organizuje us ugi Auto Pomoc. 4. ekonto udost pniany Tobie serwis internetowy, który prezentuje posiadane przez Ciebie polisy oraz likwidowane szkody i umo liwia kontakt z Ergo Hestià w zakresie wybranych us ug. 5. Eurotax system komputerowy przeznaczony do wyceny wartoêci rynkowej samochodów. 6. Formularz zakupowy wniosek elektroniczny, w którym pytamy o dane potrzebne nam do z o enia oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, udost pniany w ramach serwisu internetowego You Can Drive. 7. Kontynuacja ubezpieczenia zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia na ten sam przedmiot i w tym samym zakresie, co umowa z zakoƒczonym okresem ubezpieczenia. 8. Holowanie pojazdu dojazd holownika na miejsce zdarzenia oraz za adunek pojazdu na pojazd pomocy drogowej, transport z miejsca wystàpienia zdarzenia do najbli szego punktu obs ugi lub do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i roz adunek pojazdu z pojazdu pomocy drogowej, a tak e powrót holownika do bazy. 9. Miejsce zamieszkania adres zamieszkania wskazany przez Ubezpieczonego jako aktualne miejsce zamieszkania. 10. Naprawa pojazdu usuni cie w miejscu wystàpienia zdarzenia przyczyny uniemo liwiajàcej kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiàzujàcymi w miejscu wystàpienia zdarzenia. Pomoc drogowa mo e zostaç uruchomiona na drogach publicznych oraz poza nimi wsz dzie tam, gdzie wjazd jest mo liwy i dozwolony przez obowiàzujàce przepisy. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

4 11. Okres eksploatacji pojazdu (wiek samochodu) czas, jaki up ynà mi dzy 1 lipca roku, w którym wyprodukowano samochód, a dniem zawarcia ubezpieczenia. 12. Osoby trzecie wszystkie osoby nie b dàce Ubezpieczajàcym, Ubezpieczonym, wspó w aêcicielem ubezpieczonego pojazdu ani osobà upowa nionà do otrzymania odszkodowania. 13. Po ar dzia anie ognia, który przedosta si poza palenisko lub powsta bez paleniska i móg sam si rozprzestrzeniç. 14. Punkt obs ugi zak ad naprawczy, posiadajàcy autoryzacj producenta na dokonywanie napraw pojazdów danej marki lub inny warsztat uzgodniony pomi dzy klientem a Centrum Alarmowym, który nie znajduje si dalej ni najbli szy autoryzowany zak ad naprawczy danej marki. 15. Samochód osobowy pojazd zarejestrowany jako samochód osobowy oraz inny pojazd zarejestrowany jako samochód ci arowy lub ci arowo-osobowy o adownoêci do 850 kg. 16. Szkoda utrata, uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu lub jego cz Êci bezpoêrednio wskutek zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia. 17. Szkoda ca kowita utrata pojazdu powsta a w skutek kradzie y, a tak e uszkodzenie pojazdu, uniemo liwiajàce jego napraw z przyczyn technicznych lub takie uszkodzenie pojazdu, którego koszty naprawy przekraczajà 70% wartoêci rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. 18. Ubezpieczyciel (My) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, które na podstawie niniejszych OWU zawiera umow ubezpieczenia pod markà You Can Drive. 19. Ubezpieczajàcy (Ty) osoba, która jest w aêcicielem konta w systemie You Can Drive i zawiera umow ubezpieczenia oraz op aca sk adk. 20. Ubezpieczony w aêciciel ubezpieczonego samochodu wymieniony w dowodzie rejestracyjnym. 21. Unieruchomienie samochodu unieruchomienie samochodu na skutek roz adowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy (fabrycznych urzàdzeƒ) s u àcych do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak równie niew aêciwego paliwa w zbiorniku pojazdu. 22. Ubezpieczony w aêciciel ubezpieczonego samochodu wymieniony w dowodzie rejestracyjnym. 23. Wybuch gwa towna zmiana stanu równowagi uk adu z jednoczesnym wyzwoleniem si gazów, py ów lub pary, wywo ana ich w aêciwoêcià rozprzestrzeniania si. W odniesieniu do naczyƒ ciênieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg y rozdarciu w takich rozmiarach, e wskutek ujêcia gazów, py ów, pary lub cieczy nastàpi o nag e wyrównanie ciênieƒ. Za wybuch uwa a si równie implozj polegajàcà na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró niowego ciênieniem zewn trznym. 24. You Can Drive udost pniany Tobie pod adresem serwis internetowy, umo liwiajàcy m.in. sporzàdzanie kalkulacji sk adki, zapoznanie si z us ugami serwisu oraz umo liwiajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia drogà elektronicznà. 25. Zatopienie zanurzenie ubezpieczonego pojazdu w cieczy. Przez zatopienie nie uwa a si zassania cieczy przez pracujàcy silnik pojazdu. 26. Zdarzenie sytuacja przysz a i niepewna, niezale na od woli Ubezpieczonego. 27. Zderzenie gwa towne uderzenie o siebie obiektów, z których co najmniej jeden jest w ruchu. WA NE! Dbajàc o Twojà wygod, opracowaliêmy definicje wielu poj ç wyst pujàcych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dzi ki nim mo esz atwiej zrozumieç i zinterpretowaç poszczególne zapisy. Pami taj, aby przed przeczytaniem dalszej cz Êci dokumentu zapoznaç si z powy szymi definicjami, poniewa do nich odwo uje si Twoja umowa ubezpieczenia. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

5 Z KIM I NA CO ZAWIERAMY T UMOW, czyli ogólne zasady Twojego ubezpieczenia 2 1. Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Auto Pomoc mo esz z nami zawrzeç umow ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy. 2. Umow ubezpieczenia Auto Pomoc zawieramy z osobami fizycznymi, posiadajàcymi uprawnienia do kierowania pojazdami przez okres minimum 2 lat, nie prowadzàcymi dzia alnoêci gospodarczej i posiadajàcymi zarejestrowany w Polsce samochód osobowy. 3. Dodatkowo wartoêç rynkowa samochodu w dniu zawarcia umowy nie mo e przekraczaç PLN. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA, co obejmuje Twoje ubezpieczenie 3 1. Przedmiotem Twojego ubezpieczenia sà koszty zwiàzane z udzieleniem przez nas, za poêrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy Auto Pomoc w zakresie i na zasadach okreêlonych poni ej. Warunkiem udzielenia pomocy jest wystàpienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà na terenie kraju wchodzàcego w zakres terytorialny wykupionego wariantu. 2. Je eli chcesz, aby samochód by ubezpieczony w ramach ryzyka dodatkowego Auto Pomoc, musisz wykupiç w You Can Drive co najmniej jedno z poni szych ubezpieczeƒ: 1) ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów (OC), 2) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC You Can Drive). ZAKRES UBEZPIECZENIA, czyli od czego chroni Ci Twoje ubezpieczenie 4 1. Umow ubezpieczenia mo esz zawrzeç w nast pujàcych wariantach: Wariant ubezpieczenia BASIC STANDARD POLSKA STANDARD EUROPA PREMIUM Dost pne pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia Samochód obj ty ochronà OC You Can Drive AC You Can Drive AC You Can Drive AC You Can Drive ubezpieczony samochód Sytuacje, w których ubezpieczenie obejmuje koszty natychmiastowej pomocy 1) zderzenie samochodu z innym pojazdem 1) zderzenie samochodu z innym pojazdem 2) zderzenie samochodu z osobami, zwierz tami lub przedmiotami pochodzàcymi z zewnàtrz samochodu 3) uszkodzenie samochodu przez osoby trzecie 4) po ar, wybuch, zatopienie oraz nag e dzia anie innych si przyrody 5) kradzie samochodu lub jego kó (pod warunkiem wykupienia opcji kradzie y w ramach ubezpieczenia AC You Can Drive) 6) awaria samochodu powy ej 30 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego 7) unieruchomienie samochodu powy ej 30 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego Zakres terytorialny ochrony Polska Polska Europa z wy àczeniem Albanii, Bia orusi, Mo dawii, Rosji i Ukrainy KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

6 5 Twoje ubezpieczenie Auto Pomoc (pod warunkiem wystàpienia zdarzenia obj tego pomocà w ramach wykupionego wariantu) obejmuje nast pujàce Êwiadczenia: Nazwa wariantu ubezpieczenia Zakres udzielanych Êwiadczeƒ àczny limit dla wszystkich zdarzeƒ w okresie ubezpieczenia BASIC Organizujemy i pokrywamy koszty holowania samochodu limit na jedno zdarzenie 400 PLN. 800 PLN STANDARD POLSKA STANDARD EUROPA PREMIUM 1) Organizujemy i pokrywamy koszty naprawy samochodu w miejscu wystàpienia zdarzenia, obj tego ochronà ubezpieczeniowà, przez specjalist uprawnionego do tego przez Ergo Hesti (z wy àczeniem kosztów paliwa i cz Êci zamiennych u ytych do naprawy) limit na jedno zdarzenie 400 PLN. 2) Organizujemy i pokrywamy koszty holowania samochodu w przypadku, gdy dokonanie naprawy samochodu, o której mowa w pkt 1) powy ej nie jest mo liwe w miejscu wystàpienia zdarzenia limit na jedno zdarzenie 400 PLN. 3) Organizujemy i pokrywamy koszty parkingu strze onego w przypadku wystàpienia zdarzeƒ innych ni awaria lub unieruchomienie samochodu limit na jedno zdarzenie 200 PLN, maksymalnie 2 dni. 1) Organizujemy i pokrywamy koszty naprawy samochodu w miejscu wystàpienia zdarzenia, obj tego ochronà ubezpieczeniowà, przez specjalist uprawnionego do tego przez Ergo Hesti (z wy àczeniem kosztów paliwa i cz Êci zamiennych u ytych do naprawy) limit na jedno zdarzenie: Polska 400 PLN, Europa 800 PLN. 2) Organizujemy i pokrywamy koszty holowania samochodu w przypadku, gdy dokonanie naprawy samochodu, o której mowa w pkt 1) powy ej nie jest mo liwe w miejscu wystàpienia zdarzenia limit na jedno zdarzenie: Polska 400 PLN, Europa 800 PLN. 3) Organizujemy i pokrywamy koszty parkingu strze onego w przypadku wystàpienia zdarzeƒ innych ni awaria lub unieruchomienie samochodu limit na jedno zdarzenie 200 PLN, maksymalnie 2 dni. 1) Organizujemy i pokrywamy koszty naprawy samochodu w miejscu wystàpienia zdarzenia, obj tego ochronà ubezpieczeniowà, przez specjalist uprawnionego do tego przez Ergo Hesti (z wy àczeniem kosztów paliwa i cz Êci zamiennych u ytych do naprawy) limit na jedno zdarzenie: Polska 400 PLN, Europa 800 PLN. 2) Organizujemy i pokrywamy koszty holowania samochodu w przypadku, gdy dokonanie naprawy samochodu, o której mowa w pkt 1) powy ej nie jest mo liwe w miejscu wystàpienia zdarzenia limit na jedno zdarzenie: Polska 400 PLN, Europa 800 PLN. 2) Organizujemy i pokrywamy koszty parkingu strze onego w przypadku wystàpienia zdarzeƒ innych ni awaria lub unieruchomienie samochodu limit na jedno zdarzenie 200 PLN, maksymalnie 2 dni. 3) Na wniosek Ubezpieczonego organizujemy i pokrywamy koszty legalnego z omowania samochodu w przypadku wystàpienia w nim szkody ca kowitej limit na zdarzenie 600 PLN. 4) W przypadku koniecznoêci dokonania naprawy (niemo liwej do przeprowadzenia w dniu zdarzenia) w punkcie obs ugi, po o onym w odleg oêci nie mniejszej ni 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, pod warunkiem odholowania w ramach us ugi Auto Pomoc samochodu do tego warsztatu na skutek wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà (w odleg oêci nie mniejszej ni 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego), udzielamy jednego z poni szych Êwiadczeƒ: a) organizujemy zakwaterowanie i pokrywamy koszty zakwaterowania Ubezpieczonego oraz pasa erów samochodu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanej w dowodzie rejestracyjnym) w najbli szym hotelu Êredniej kategorii (dwu - lub trzygwiazdkowego) na okres naprawy samochodu, jednak nie d u szy ni 3 doby hotelowe, b) organizujemy przejazd i pokrywamy (w formie dokonania zakupu i dostarczenia Ubezpieczonemu biletu kolejowego pierwszej klasy lub biletu autobusowego, ewentualnie biletu na samolot, je eli zdarzenie mia o miejsce ponad 1000 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego) koszty przejazdu Ubezpieczonego oraz pasa erów samochodu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanej w dowodzie rejestracyjnym) do miejsca docelowego podró y lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego PLN PLN PLN KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

7 6 1. Pami taj, e w ramach ubezpieczenia Auto Pomoc organizujemy wy àcznie us ugi okreêlone w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i nie zwracamy kosztów us ug poniesionych samodzielnie przez Ubezpieczonego, z zastrze eniem ust. 2 poni ej. 2. Zastrze enie wskazane w ust. 1 nie dotyczy kosztów holowania. 3. W przypadku, gdy Ubezpieczony samodzielnie poniós koszty holowania, dokonamy ich zwrotu na podstawie orygina ów rachunków lub faktur dotyczàcych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, do wysokoêci: 1) 1,20 z (netto) za km je eli holowanie odbywa si w obr bie 25 km od miejsca zdarzenia, 2) 2,30 z (netto) za km oraz 40 z (netto) za za adunek i roz adunek pojazdu je eli holowanie odbywa si poza obr bem 25 km od miejsca zdarzenia. ZA CO NIE ZAP ACIMY ODSZKODOWANIA i za jakie szkody nie b dziemy odpowiadaç 7 1. Nie zap acimy za szkod, je eli Ubezpieczony wyrzàdzi jà umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa, chyba e zap ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoêciach wzgl dom s usznoêci. 2. Nie ponosimy odpowiedzialnoêci za szkod wyrzàdzonà umyêlnie przez osob, z którà Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 3. Nie odpowiadamy za szkody powsta e: 1) jako nast pstwa u ytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewo ony adunek lub baga, 2) podczas u ywania samochodu przez Ubezpieczonego lub uprawnionego kierujàcego jako narz dzia przest pstwa, 3) w samochodzie, którego kierujàcy w chwili zdarzenia lub przybycia na miejsce zdarzenia jednostki policji by w stanie po u yciu alkoholu, w stanie, nietrzeêwoêci, pod wp ywem narkotyków lub innych podobnie dzia ajàcych Êrodków, a tak e gdy kierujàcy pojazdem oddali si z miejsca zdarzenia, 4) w samochodzie, którego kierujàcy w chwili zdarzenia nie posiada wymaganych przez ustaw Prawo o ruchu drogowym uprawnieƒ do kierowania samochodem, je eli tym kierujàcym by w aêciciel pojazdu, a tak e osoba, z którà w aêciciel samochodu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub inna osoba upowa niona do u ytkowania samochodu, 5) w samochodzie oddanym do sprzeda y komisowej, 6) podczas u ycia samochodu do transportu towarów niebezpiecznych, w szczególnoêci takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy, 7) podczas jazd próbnych, rajdów, wyêcigów, treningów, konkursów albo u ycia samochodu jako rekwizytu, 8) podczas u ycia samochodu do nauki jazdy, 9) podczas wynajmowania samochodu oraz w samochodach udost pnianych jako pojazdy zast pcze na zasadach innych ni wynajem Nie zap acimy tak e za szkod obj tà zakresem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco), a tak e nie zap acimy kosztów powsta ych: 1) w wyniku powtarzajàcych si awarii, b dàcych nast pstwem nieusuni cia przez Ubezpieczonego ich przyczyny po zorganizowaniu przez nas us ugi, 2) u ycia samochodu bez zgody i wiedzy w aêciciela. 2. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody bezpoêrednio lub poêrednio zwiàzane z organizacjà us ug. OdpowiedzialnoÊç za ww. szkody ponosi Centrum Alarmowe. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

8 SUMA, NA JAKÑ UBEZPIECZAMY KOSZTY POMOCY NATYCHMIASTOWEJ, czyli na jakà kwot masz ubezpieczenie i jaki jest limit naszej odpowiedzialnoêci 9 1. Suma ubezpieczenia stanowi àczny limit naszej odpowiedzialnoêci dla wszystkich zdarzeƒ w okresie ubezpieczenia i wynosi: 1) 800 PLN dla wariantu BASIC 2) PLN dla wariantu STANDARD POLSKA 3) PLN dla wariantu STANDARD EUROPA 4) PLN dla wariantu PREMIUM 2. Po zrealizowaniu us ugi z zakresu Auto Pomoc àczny limit odpowiedzialnoêci zmniejsza si o kwot stanowiàcà równowartoêç kosztów, jakie ponieêliêmy na jej realizacj. W przypadku ca kowitego wyczerpania àcznego limitu odpowiedzialnoêci stosunek ubezpieczenia wygasa. WA NE! Ubezpieczenie Auto Pomoc zapewnia pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w wyniku wielu ró nych zdarzeƒ - ich spis znajduje si w 4. Wa ne jest, abyê mia ÊwiadomoÊç, e warianty BASIC oraz STANDARD POLSKA obowiàzujà tylko i wy àcznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. PowinieneÊ pami taç, e rodzaj pokrywanych kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy uzale niony jest od wariantu ubezpieczenia spis Êwiadczeƒ w poszczególnych wariantach znajduje si w 5. Koniecznie musisz wiedzieç, e Ergo Hestia nie pokrywa kosztów us ug zorganizowanych przez Ubezpieczonego samodzielnie. Jedyny wyjàtek od tej zasady dotyczy holowania, które mo esz zorganizowaç samodzielnie, ale jego koszty b dà zwracane wed ug ÊciÊle okreêlonych zasad dok adne informacje na ten temat znajdziesz w 6. DOBRE RADY Przed wyjazdem za granic upewnij si, e masz w àczony w swoim telefonie roaming. W przeciwnym razie mo esz mieç problemy z powiadomieniem Centrum Alarmowego o wypadku zaistnia ym poza granicami RP. Zapisz w pami ci swojego telefonu komórkowego numer stacjonarny Centrum Alarmowego Oka e si on niezb dny w chwili awarii lub unieruchomienia pojazdu na drodze. JAK ZAWIERAMY UMOW UBEZPIECZENIA, czyli co musisz zrobiç, aby prawid owo zawrzeç umow ubezpieczenia Warunkiem zawarcia umowy jest zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu Êwiadczenia us ug ubezpieczeniowych (www.youcandrive.pl/direct/live/content/info/regulamin/regulamin.html), stanowiàcego integralnà cz Êç naszej umowy ubezpieczenia. 2. Warunkiem zawarcia umowy jest prawid owe udzielenie odpowiedzi na pytania, które Tobie zadajemy w trakcie wype niania formularza zakupowego zamieszczonego w serwisie internetowym 3. Na formularzu musisz podaç co najmniej nast pujàce informacje: 1) imi i nazwisko oraz adres Ubezpieczonego, a tak e jego PESEL, 2) mark, model i wersj samochodu, a tak e jego numer rejestracyjny oraz numer identyfikacyjny (VIN), 3) zakres ubezpieczenia, 4) poczàtek okresu ubezpieczenia, 5) form i sposób p atnoêci za polis. 4. Je eli przy weryfikacji wype nionego przez Ciebie formularza zakupowego pojawià si wàtpliwoêci, mo emy prosiç Ci o dostarczenie dodatkowych, wymaganych przez nas dokumentów lub o udzielenie dodatkowych informacji, które majà wp yw na ocen ryzyka. Standardem naszej pracy jest, e losowo wybranych klientów prosimy KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

9 o umo liwienie dokonania ogl dzin ich samochodu przez naszego przedstawiciela. Mo e si zatem zdarzyç, e i Ubezpieczony w ramach wykupywanego przez Ciebie ubezpieczenia zostanie wylosowany i poproszony o udost pnienie nam samochodu do ogl dzin. 5. Podczas trwania umowy ubezpieczenia mamy prawo do weryfikacji informacji podanych przez Ciebie na formularzu zakupowym oraz dokumentów potwierdzajàcych te informacje. JAK USTALAMY WYSOKOÂå I SPOSÓB OP ACENIA SK ADKI, czyli na podstawie czego obliczona jest sk adka i jak jà mo na zap aciç Sk adka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Sk adka ubezpieczeniowa jest op acana jednorazowo, ale jeêli zsumowana sk adka za wszystkie ryzyka kupowane w ramach jednej polisy przekroczy 200 PLN, na Twój wniosek mo emy roz o yç jà na raty. Terminy p atnoêci rat i ich wysokoêç okreêlamy w polisie WysokoÊç sk adki za ubezpieczenie ustalamy w oparciu o nasze taryfy sk adek obowiàzujàce w dniu przeprowadzenia przez Ciebie kalkulacji lub w dniu przygotowania pisemnej propozycji kontynuacji ubezpieczenia. 2. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia, czyli przed u enia umowy na kolejny rok, zaproponujemy nie póêniej ni na 6 tygodni przed datà rozpocz cia kolejnego okresu ubezpieczenia nowà wysokoêç sk adki, ustalonà przy zastosowaniu aktualnej taryfy sk adek, a tak e przedstawimy Ci inne zmiany umowy ubezpieczenia obowiàzujàce w kolejnym roku ubezpieczenia. 3. Przy ustalaniu wysokoêci sk adki uwzgl dniamy: 1) wariant ubezpieczenia, 2) okres ubezpieczenia. 4. Je eli na skutek podania nam informacji uzyska eê zni k sk adki, a informacje które nam poda eê okaza y si nieprawdziwe, b dziemy àdaç dop aty do prawid owej wysokoêci sk adki wraz z odsetkami W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà istotnà zmian prawdopodobieƒstwa zdarzenia, zarówno Ty jak i my mo emy àdaç odpowiedniej zmiany wysokoêci sk adki. Jest to mo liwe od chwili, w której zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg oszenia takiego àdania druga strona mo e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym. 2. W przypadku, gdy umówimy si, e sk adka zostanie roz o ona na raty, a dojdzie do ca kowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia przed dniem wymagalnoêci wszystkich rat sk adki, pozosta e do op acenia raty sk adki stajà si wymagalne w ca oêci. Oznacza to, e jesteê zobowiàzany do ich op acenia najpóêniej w dniu wyp aty odszkodowania OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOÂCi, czyli od kiedy do kiedy trwa Twoje ubezpieczenie oraz nasza ochrona Okres ubezpieczenia oznaczamy w umowie. 2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok. Umowa mo e zostaç przed u ona na okres kolejnego roku, je eli ani Ty ani my nie z o ymy oêwiadczenia na piêmie o niewyra eniu zgody na przed u enie umowy. Jednak aby takie oêwiadczenie by o skuteczne, musi zostaç z o one nie póêniej ni 14 dni przed up ywem rocznego okresu, na jaki zawarliêmy umow ubezpieczenia. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

10 15 1. Nasza odpowiedzialnoêç rozpoczyna si od godziny 0:00 dnia wskazanego w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, e sk adka lub jej pierwsza rata zostanie zap acona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust Niezap acenie kolejnej raty sk adki w podanej przez nas wysokoêci i terminie powoduje ustanie naszej odpowiedzialnoêci. Jest tak tylko wtedy, gdy po up ywie terminu na zap at raty sk adki wezwiemy Ci do zap aty, informujàc, e brak zap aty w terminie 7 dni od dor czenia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoêci. 3. Je eli dokonujesz p atnoêci w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap aty uwa amy dzieƒ zlecenia zap aty w banku lub w urz dzie pocztowym na w aêciwy rachunek Ergo Hestii. Musisz przy tym dysponowaç na rachunku bankowym Êrodkami wystarczajàcymi na sk adk. W przeciwnym wypadku za dzieƒ zap aty uznamy dzieƒ, w którym wymagana kwota wp ynie na nasze konto. 4. Za zap at sk adki lub raty sk adki uwa a si zap at kwoty, wynikajàcej z umowy ubezpieczenia, a uwidocznionej na polisie. 5. OdpowiedzialnoÊç nasza koƒczy si z up ywem okresu ubezpieczenia, chyba e stosunek ubezpieczeniowy wygas przed tym terminem. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO I UBEZPIECZONEGO, czyli obowiàzki jakich Ty i ewentualnie inna ubezpieczona osoba musicie dope niç w zwiàzku z ubezpieczenie Pami taj, e zobowiàzany jesteê odpowiedzieç nam na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu zakupowym lub skierowane do Ciebie w innej formie pisemnej lub elektronicznej oraz podaç nam wszystkie znane Ci okolicznoêci, o które pytaliêmy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Je eli zawarliêmy umow ubezpieczenia mimo braku Twoich odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa amy za nieistotne. 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia masz obowiàzek niezw ocznego zg aszania nam wszelkich zmian okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, a w szczególnoêci tych okolicznoêci, o które pytaliêmy Ci w formularzu zakupowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 3. Pami taj, e Ubezpieczony zobowiàzany jest informowaç nas o zmianie adresu miejsca zamieszkania. KIEDY MO EMY ROZWIÑZAå UMOW UBEZPIECZENIA I kiedy koƒczy si ona z innych przyczyn przed up ywem okresu, na jaki zosta a zawarta W ciàgu 30 dni od dnia zawarcia umowy mo esz od umowy odstàpiç. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ci z obowiàzku zap aty sk adki za okres, w jakim udzielaliêmy ochrony ubezpieczeniowej. 2. Mo emy wypowiedzieç umow ubezpieczenia jedynie z wa nych powodów. Jako wa ne powody uznajemy podanie przez Ciebie w formularzu zakupowym nieprawdziwych informacji dotyczàcych: 1) stanu samochodu, je eli stwierdzimy, e w momencie ubezpieczania jego uszkodzenia wyliczone wg systemu Audatex przekracza y 30% wartoêci samochodu z dnia ubezpieczenia wyliczonej w systemie Eurotax; 2) samochodu tuningowanego, w którym wbrew podanym informacjom zosta y dokonane zmiany w silniku, uk adzie wydechowym lub polegajàce na obni eniu zawieszenia. 3. W przypadku szkody ca kowitej w ubezpieczonym samochodzie stosunek ubezpieczenia w cz Êci dotyczàcej tego samochodu wygasa z dniem wystàpienia szkody. 4. Je eli sprzedasz samochód w okresie ubezpieczenia, to prawa z umowy ubezpieczenia mogà byç przeniesione na kupujàcego, ale tylko za naszà zgodà. 5. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na kupujàcego przechodzà tak e obowiàzki, które do chwili sprzeda y cià y y na Tobie. Jednak pami taj, e pomimo przejêcia obowiàzków na kupujàcego b dziesz odpowiada solidarnie z kupujàcym za zap at sk adki przypadajàcej za okres do chwili przejêcia w asnoêci samochodu na kupujàcego. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

11 6. Je eli w sytuacji sprzeda y ubezpieczonego samochodu prawa z umowy ubezpieczenia nie zostanà przeniesione na kupujàcego, umowa ubezpieczenia wygasa z dniem przejêcia samochodu na kupujàcego. 7. Je eli umowa ubezpieczenia wygas a z przyczyn podanych w ust. 3 i 6 lub wyrejestrowa eê samochód, na Twój wniosek nastàpi zwrot sk adki z niewykorzystany okres ubezpieczenia. 8. W razie wygaêni cia umowy ubezpieczenia w sytuacji opisanej w ust.6 do wniosku o zwrot sk adki musisz dodatkowo do àczyç dokument potwierdzajàcy przeniesienie prawa w asnoêci samochodu. 9. W sytuacji, gdy umowa wygasa z powodu wyczerpania sumy ubezpieczenia na skutek odejmowania z niej kwot odpowiadajàcych poniesionym przez nas kosztom, zwrot sk adki nie nale y si. 10. Niewykorzystany okres ubezpieczenia dla zwrotu sk adki liczony jest od dnia nast pnego po wygaêni ciu umowy ubezpieczenia. JAKIE DZIA ANIA NALE Y PODJÑå W PRZYPADKU ZAJÂCIA ZDARZENIA OBJ TEGO OCHRONÑ, czyli co robiç w przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu W razie wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà osoba kierujàca samochodem zobowiàzana jest zanim podejmie jakiekolwiek dzia ania we w asnym zakresie skontaktowaç si z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu / i podaç: 1) imi i nazwisko, 2) miejsce wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 3) mark, typ i model ubezpieczonego samochodu oraz jego numer rejestracyjny, 4) numer i okres wa noêci polisy, 5) numer telefonu, pod którym mo na skontaktowaç si z Ubezpieczonym lub wskazanà przez niego osobà, 6) krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy, 7) wszelkie inne informacje niezb dne Centrum Alarmowemu w celu organizacji us ugi przys ugujàcej Ubezpieczonemu. 2. W razie zajêcia zdarzenia Ubezpieczony musi u yç wszelkich dost pnych Êrodków, aby zmniejszyç rozmiary szkody lub nie dopuêciç do ich zwi kszania si. 3. Je eli Ubezpieczony umyêlnie lub na skutek ra àcego niedbalstwa nie zastosowa Êrodków okreêlonych w ust. 2, jesteêmy wolni od odpowiedzialnoêci za szkody powsta e z tego powodu. 4. W granicach sumy ubezpieczenia zwracamy koszty wynik e z zastosowania Êrodków, o których mowa w ust. 2, je eli Êrodki te by y celowe, nawet jeêli okaza y si bezskuteczne. WYP ATA ODSZKODOWANIA, czyli kiedy, komu i na jakich zasadach zostanie wyp acone odszkodowanie Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do udokumentowania zasadnoêci zg oszonego roszczenia. 2. Zwracamy koszty na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci tych kosztów lub zawartej z uprawnionym ugody albo prawomocnego orzeczenia sàdu Koszty zwracamy w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajêciu zdarzenia. 2. Je eli w terminie okreêlonym w ust. 1 wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia naszej odpowiedzialnoêci albo wysokoêci okaza o si jednak niemo liwe, koszty te wyp acimy w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Niemniej bezspornà cz Êç kosztów wyp acimy w terminie okreêlonym w ust. 1. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

12 21 1. Staramy si post powaç w sposób przejrzysty. Zdajemy sobie jednak spraw, e mo e si tak zdarzyç, i b dziesz niezadowolony z naszych ustaleƒ dotyczàcych wysokoêci odszkodowania lub ewentualnej odmowy zaspokojenia roszczenia. W takiej sytuacji mo esz w ciàgu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o naszych ustaleniach lub odmowie przyznania odszkodowania zg osiç na piêmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ergo Hestii. 2. Je eli z o ysz skarg lub za alenie, zostanà one niezw ocznie rozpatrzone przez Zarzàd Ergo Hestii lub uprawnionego pracownika po przes aniu ich drogà pisemnà pod adresem siedziby Ergo Hestii. 3. Po rozpatrzeniu skarg i za aleƒ, o których mowa w ust. 2, stanowisko Ergo Hestii zostanie przes ane Tobie w terminie 30 dni pod adresem wskazanym w skardze lub za aleniu. 4. Skargi i za alenia mogà byç równie kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. REGRES UBEZPIECZENIOWY, czyli kto i kiedy ma prawo do regresu oraz jakie sà Twoje obowiàzki w tym zakresie Z dniem wyp aty przez nas odszkodowania roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod przechodzi z mocy prawa na nas do wysokoêci kosztów poniesionych w zwiàzku z organizacjà us ug lub zwrotu kosztów Ubezpieczonemu. Je eli pokryliêmy tylko cz Êç kosztów, Ubezpieczony ma pierwszeƒstwo zaspokojenia pozosta ej cz Êci przed naszym roszczeniem. 2. Nie przechodzà na nas roszczenia przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba e sprawca wyrzàdzi szkod umyêlnie. 3. Pami taj, e musisz zapewniç mo liwoêç dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkod. 4. Je eli Ty lub Ubezpieczony zrzekniecie si bez naszej zgody praw przys ugujàcych Wam do osób trzecich z tytu u szkód lub niespe nienia obowiàzków wynikajàcych z ust. 3, mo emy odmówiç pokrycia w ca oêci lub w cz Êci kosztów poniesionych w zwiàzku z organizacjà us ug lub zwrotu kosztów Ubezpieczonemu. Je eli zaê odszkodowanie ju wyp acono, mo emy domagaç si jego zwrotu. WA NE! W przypadku awarii lub unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu koniecznie: nie podejmuj adnych dzia aƒ we w asnym zakresie przed skontaktowaniem si z Centrum Alarmowym nie korzystaj z us ug pomocy drogowej, która przyjecha a przed kontaktem z Centrum Alarmowym, nawet jeêli holownik twierdzi, e ma umow z Ergo Hestià. Je eli skorzystasz z pomocy holownika przed powiadomieniem Centrum Alarmowego, mo esz zostaç zmuszony do op acenia tej us ugi, a potem mieç k opoty z uzyskaniem zwrotu pe nych kosztów patrz 6. POSTANOWIENIA KO COWE, czyli dodatkowe zasady dotyczàce Twojego ubezpieczenia Zawiadomienia i oêwiadczenia dotyczàce Twojej umowy mogà byç skutecznie sk adane za poêrednictwem strony internetowej w dziale Obs uga polis dost pnym po zalogowaniu do konta). Serwis ten jest tak e dost pny ze strony OÊwiadczenia mogà byç te sk adane na piêmie i dor czane za pokwitowaniem albo przes ane listem poleconym. 2. Pami taj, e oêwiadczenia dotyczàce rozwiàzania umowy ubezpieczenia mo esz z o yç wy àcznie w formie pisemnej i dor czyç nam z pokwitowaniem lub przes aç listem poleconym pod rygorem niewa noêci. 3. Je eli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zmieni eê adres lub miejsce pobytu i nie zawiadomi eê nas o tym, pismo skierowane do Ciebie pod ostatni znany nam adres wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdybyê nie zmieni adresu. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

13 4. Je eli to my zmienimy adres w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i nie zawiadomimy Ci o tym, Twoje pismo skierowane do nas pod nasz ostatni znany Tobie adres wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdybyêmy nie zmienili adresu. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy Ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego. 6. Spory wynikajàce z zawartej na tych warunkach umowy ubezpieczenia sà rozpatrywane wg prawa polskiego i mogà byç dochodzone przed sàdami wg w aêciwoêci ogólnej, albo przed sàdem w aêciwym dla miejsca Twojego zamieszkania, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub uprawianego z umowy ubezpieczenia. 7. Je eli si tak umówimy, spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo emy poddaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego. 8. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ycie r. i obowiàzujà wobec umów zawartych od tej daty. KM/OW080/0912 ERGO HESTIA

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY KOD: I-KWSZ-02/13 Spis treści

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-02/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM Kod: I-ocŻP-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA KOD: I-NPZ-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo