Załącznik do Uchwały Nr. XLI/275/06 Rady Gminy w Kadzidle REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE KADZIDŁO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr. XLI/275/06 Rady Gminy w Kadzidle REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE KADZIDŁO"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr. XLI/275/06 Rady Gminy w Kadzidle REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE KADZIDŁO KADZIDŁO, 2006

2 Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowano na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr.72,poz. 747 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą". 2. Celem regulaminu jest określenie poziomu usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kadzidle zwany dalej "Przedsiębiorstwem" w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków oraz praw i obowiązków odbiorców usług. 3. Przedsiębiorstwo wykonuje działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w oparciu o zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Kadzidło. Rozdział II Minimalny poziom usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2. Dostawa wody 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek: 1) dostarczać z sieci wodociągowej wodę odbiorcy usług na podstawie zawartej z nim umowy, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz należytej jakości, 2)przyłączyć do sieci nieruchomość osoby o to się ubiegającej, jeżeli spełnione są warunki przyłączenia określone niniejszym regulaminem, 3) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, 4) zapewnić sprawność techniczną studni publicznych i hydrantów ulicznych będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa, 5)zapewnić prawidłowe utrzymanie wodomierza, jego naprawę oraz wymianę na koszt Przedsiębiorstwa z wyjątkiem przypadków, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy odbiorcy wody, 6)dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy i ich legalizacji: a) z własnej inicjatywy b) na żądanie odbiorcy (w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza na koszt odbiorcy) 2

3 7)wydawać na pisemny wniosek zainteresowanego warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji wodociągowej nieruchomości do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa oraz uzgodnić przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną, 8) zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminę Kadzidło w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. 2. Woda dostarczona odbiorcy winna spełnić warunki, określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, póz.1718) pod względem bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. 3. Przedsiębiorstwo ma prawo: 1) kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, 2) wymagać przed uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających legalność i prawidłowość wykonywania przyłącza zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonawstwa i odbioru robót, 3) wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczenia każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach, dokonania wskazań ich odczytu, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń będących w jej posiadaniu przez swoich przedstawicieli posiadających legitymację służbową i pisemne upoważnienie, 4) odciąć dostawę wody w przypadkach określonych w art. 8 ustawy, 5) zgłaszać organom ścigania przypadki określone w rozdziale 6 ustawy. 4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do realizacji zadań określonych w Regulaminie pod warunkiem, że odbiorca wody zapewni: 1) wykonanie na swój koszt wszelkich napraw instalacji i przyłączy, 2) użytkowanie instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności: a) uniknięcia uderzeń hydraulicznych, b) wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody, c) prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie pomieszczenia, w którym umieszczony jest wodomierz. 3

4 5. Odbiorcy wody zabrania się w szczególności: 1) używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem, 2) poboru wody przed wodomierzem, 3) dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych, 4) przemieszczenia wodomierza, zakłócenia jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon. 6. Odbiorca wody odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych urządzeń i przyłączy wodociągowych. 3. Odbiór ścieków 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek: 1) przyjmowania do sieci kanalizacyjnej ścieki bytowe od odbiorców na podstawie zawartej z nimi umowy, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków, 2) zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej będącej w jej posiadaniu, 3) wydawania warunków technicznych niezbędnych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa, 4) kontrolowania odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności z pozwoleniem wodno prawnym, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz sygnalizować właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez odbiorcę usług na skutek przekroczenia właściwych norm, 5) określania jakości dostarczonych ścieków na pierwszej studzience licząc od strony sieci lub w przypadku jej braku od granicy nieruchomości. 2. Przedsiębiorstwo ma prawo: 1) kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi, 2) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających legalność i prawidłowość wykonywania przyłącza zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawstwa i odbioru robót, 3) obciążyć odbiorcę usług kosztami wykonywanych przez siebie kontroli i analiz jeżeli zostanie stwierdzone przekroczenie w parametrach dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń określonych w umowie, 4

5 4) w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w umowie stosować kary umowne za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. 3. Odbiorca ścieków zapewnia: 1) wykonanie na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej i przyłączy, 2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności: a) niedopuszczalne jest wrzucanie do urządzeń instalacji kanalizacyjnej odpadów stałych (nawet rozdrobnionych) b) wylewanie substancji o składzie i stężeniach przekraczających normy określone w obowiązujących przepisach, 3) dostęp pracowników Przedsiębiorstwa do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej, 4) przeprowadzenie przedstawicielom Przedsiębiorstwa posiadanym legitymację służbową i pisemne upoważnienie, kontrolę instalacji kanalizacyjnej jak również występujących urządzeń podczyszczających, dokonanie badań i pomiarów, przeglądów i napraw urządzeń oraz sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, 5) uszczelnianie oraz zamontowanie na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej przy przyłączu o małych spadkach uwarunkowanych konstrukcją budynku, 6) powiadomienie Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności za odbiór ścieków, 7) z chwilą podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, przebudowę na swój koszt instalacji, za pomocą której odprowadzał ścieki do szamba zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa, 8) stosowanie takich rozwiązań technicznych, które umożliwiają bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną, 4. Każde naruszenie wyżej wymienionych zasad pociąga za sobą możliwość dochodzenia przez Przedsiębiorstwo odszkodowania na drodze postępowania cywilnego oraz możliwości wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosownym ostrzeżeniem. 5. Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na skutek zrzuty ścieków przekraczających dopuszczalne ładunki. Przedsiębiorstwo ma prawo żądać zastosowania niezbędnych urządzeń podczyszczających jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza. 5

6 Rozdział III 4. Warunki i tryb zawierania I rozwiązywania umów z odbiorcami usług 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odbiór ścieków z osobą, której nieruchomość została podłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 2. Podpisanie umowy z odbiorcą wody lub dostawcą ścieków następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo. 3. Umowy mogą być zawierane z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości lub z osobą, która korzysta z nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym. 4. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej. 5. Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobom na wniosek właściciela lub zarządcy w przypadkach określonych w art.6 ust. 6 ustawy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 6. Umowy zawierane są na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 7. Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha dostawy wody lub odbioru ścieków i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody i odprowadzanie ścieków. 8. W przypadku zmiany właściciela lub zarządzającego nieruchomością następuje wygaśniecie umowy z dotychczasowym odbiorcą od momentu podpisania umowy z nowym odbiorcą lub zgłoszenia zmiany w Przedsiębiorstwie. 9. Umowa o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych, 2) sposobu i terminy wzajemnych rozliczeń, 3) praw i obowiązków stron umowy, 4) warunków usuwania awarii wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych, 5) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych, 6) okresu obowiązywania umowy, 7) odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia. 6

7 10. Korzystanie z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez zawarcia umowy rodzi skutki odpowiedzialności karnej i cywilnej. Rozdział IV 5. Sposób rozliczeń należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki 1. Rozliczanie zużycia wody oraz ilości odprowadzonych ścieków usług odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody oraz ilości odprowadzonych ścieków. 2. Ilość zużytej wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu właściwego ministra. 3. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3 miesięcy ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza. 4. Ilość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ustalana jest na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie. 5. W rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 6. Otrzymaną fakturę odbiorca zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia. 7. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji, która nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega na życzenie odbiorcy zwrotowi, ewentualnie zostanie zaliczona w poczet przyszłych należności. 8. Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczenie odsetek ustawowych. 9. Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę usług w wyznaczonym terminie, Przedsiębiorstwo po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach z tytułu nieuregulowania należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe ma prawo rozwiązać umowę oraz odciąć dopływ wody i odbiór ścieków. 7

8 10. Wznowienie dostawy wody i odbiór ścieków następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi oraz za czynności zamknięcia i otwarcia przyłącza. Rozdział V 6. Prawa i obowiązki odbiorców usług Odbiorca usług ma prawo: 1)domagać się dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości, 2)domagać się ciągłego odbioru ścieków, 3)zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę i ścieki, 4)żądać od Przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza, 5)uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody, 6)żądać upustów w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości, zgodnie z zawartą umową. 7. Odbiorca usług jest zobowiązany : 1) umożliwienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do wodomierza w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania, wykonywania napraw lub wymiany, 2) prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, 3) usuwanie awarii przyłączy wodociągowych lub kanalizowanych na własny koszt, stanowiących jego własność, 4) zapewnienia prawidłowego użytkowania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 5) zabezpieczenia na własny koszt dostępu przed osobami niepowołanymi do pomieszczenia, w którym jest zainstalowany wodomierz, 6) wykorzystywać wodę z sieci wodociągowej i korzystać z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie, 7) terminowo regulować należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, zgodnie z umową. Rozdział VI 8

9 Warunki przyłączania do sieci oraz warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa wydaje Przedsiębiorstwo, na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu. 2. Wystąpienie o wydanie warunków technicznych powinno zawierać mapę terenu prowadzenia przyszłej inwestycji w skali 1: Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby, w której posiadaniu jest odcinek sieci (z wyjątkiem sieci będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa) wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości której dotyczy wniosek. 4. W indywidualnych warunkach technicznych Przedsiębiorstwo określa: 1) miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowo kanalizacyjnej, 2) rozwiązania techniczne włączenia oraz przebiegu przyłączenia lub odcinka sieci, 3) materiały z jakich należy wykonać wcinkę, przyłącze i sieć, 4) warunki odbioru technicznego, 5) lokalizację podejścia pod wodomierz w pomieszczeniu za pierwszą przegrodą zewnętrzną. 5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej są ważne trzy lata od ich wydania. 6. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada możliwości technicznych przyłączenia. 7. Potencjalni odbiorcy usług mogą uzyskać informacje dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych bezpośrednio w siedzibie Przedsiębiorstwa, które udostępnia nieodpłatnie niniejszy regulamin, projekty umów oraz plan rozwoju i modernizacji sieci. 8. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączeniu i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo. 9. Umowa o przyłączenie w szczególności określa: 1) strony zawierające umowę, 2) zakres prac projektowych i budowlano -montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, 9

10 3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia, 4) termin zakończenia budowy przyłącza oraz termin przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych, 5) termin przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza, 6) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 7) odpowiedzialności stron za niedotrzymanie umowy o przyłączenie. Rozdział VII Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanych przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych Odbiorca usług przed przystąpieniem do wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego ma obowiązek zgłaszania zamiaru jego wykonania, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 2. Odbiorca usług jest zobowiązany wykonać przyłącze zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. 3. Realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej, przyłącza do sieci kanalizacyjnej,budowy studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt odbiorca usług. 4. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług. 5. Po zakończeniu prac odbiorca usług zgłasza wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do odbiory technicznego. 6. Przed zawarciem umowy o przyłączenie Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne. 7. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 8. Granicę konserwacji sieci określa protokół odbioru i umowa. 9. Za wydanie warunków technicznych oraz czynności odbioru technicznego Przedsiębiorstwo pobiera opłaty, zgodnie z cennikiem opracowanym na podstawie kalkulacji usług. 1 0

11 Rozdział VIII Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku,awarii lub planowanych prac konserwacyjno remontowych. 2. O planowanych przerwach w dostawie wody Przedsiębiorstwo powinno powiadomić odbiorców usług najpóźniej na dwa dni przed jej terminem. 3. Gdyby przerwa, o której mowa wyżej, miała przekroczyć 12 godzin, należy o tym powiadomić minimum 7 dni przed nią. 4. W razie przerwy w zaopatrzeniu w wodę przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując usługobiorcę o jego lokalizacji, w sposób przyjęty zwyczajowo. 5. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku: 1) braku wody na ujęciu, 2) zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia, 3) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych, 4) przerwą spowodowaną brakiem zasilania energetycznego, 6. Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją odpowiednich władz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Rozdział IX Sposoby załatwiania reklamacji oraz standardy obsługi odbiorców usług Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielenia na żądanie odbiorców usług informacji w związku z nietrzymaniem ciągłość usług, nie później niż w ciągu: 1) 12 godzin, na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminy przerw i zakłóceń w świadczenie usług, 2) 7 dni, na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w punkcie

12 12. Przedsiębiorstwo obowiązane jest zawiadomić odbiorców usług o planowanych zmianach w warunkach technicznych zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi. 2. Reklamacje wnoszone są na piśmie osobiście przez odbiorcę usług w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem poleconym. 3. Przedsiębiorstwo zobowiązany jest do powiadomienia odbiorcę usług o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. 14. Usługobiorca ma prawo domagać się od Przedsiębiorstwa odszkodowania za szkody w majątku powstałe w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych. Rozdział X Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z hydrantów zainstalowanych w sieci wodociągowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 2. Uprawnienia do poboru wody na cele przeciwpożarowe posiadają jednostki posiadają jednostki Straży Pożarnej biorące udział w akcji gaszenia pożaru na terenie gminy Kadzidło. 3. Uprawniona do poboru wody na cele przeciwpożarowe jednostka Straży Pożarnej, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa, o miejscu pożaru po otrzymaniu jego zgłoszenia. 1 2

13 4. Za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe, Przedsiębiorstwo obciąża Gminę Kadzidło, stosując ceny ustalone w taryfie, na zasadach określonych w zawartej z Gminą umowie. 16. Warunki dostarczania przez Przedsiębiorstwo wody na cele przeciwpożarowe muszą być w szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, określającymi sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Rozdział XI. Postanowienia końcowe 17. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr. 72,poz.747 z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kadzidle. 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/276/02 z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy i poz nią oraz uchwała Nr.XXXII/294/02 z dnia 4 września 2002 roku w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzani ścieków na terenie Gminy. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1 3

14 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1 4

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r.

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r. Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.12 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Polska Cerekiew Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr 202/XXXVI/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku Celem niniejszego Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Rady Gminy Trzebielino Nr 194/XXXIX/2006 z dnia 26.04.2006 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Celem niniejszego regulaminu jest: ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Nr VII/67/03 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 2 czerwca 2003r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Cel niniejszego Regulaminu: 1.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie : uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR VII/81/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny Załącznik do uchwały Nr XXIV/61/06 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2006 roku Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny I. Postanowienia ogólne: 1.Ilekroć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/XV/04 RADY GMINY W MOCHOWIE. z dnia 6 lutego 2004 r.

UCHWAŁA Nr 104/XV/04 RADY GMINY W MOCHOWIE. z dnia 6 lutego 2004 r. REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MOCHOWO uchwalony Uchwałą Nr 104 /XV/04 Rady Gminy w Mochowie z dnia 6 lutego 2004r. ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 197/XXXII/06

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 października 2017 r. Poz. 4381 UCHWAŁA NR XXXI/282/17 RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia sobota, 13 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/245/2017 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rzeszów, dnia sobota, 13 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/245/2017 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia sobota, 13 maja 2017 r. Poz. 1985 UCHWAŁA NR XXV/245/2017 RADY GMINY TRYŃCZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta Krasnystaw

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta Krasnystaw Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta Krasnystaw Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/262/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 listopada 2005 r. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, realizowanego przez GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/76/05 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXIII/76/05 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 01 grudnia 2005r. Uchwała Nr XXXIII/76/05 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 01 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/121/2017 RADY GMINY RUTKA-TARTAK. z dnia 30 marca 2017 r.

Białystok, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/121/2017 RADY GMINY RUTKA-TARTAK. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 1637 UCHWAŁA NR XIX/121/2017 RADY GMINY RUTKA-TARTAK z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia r.

Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia r. Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 27.10.2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/320/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 24.08.2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 22 października 2013 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 22 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/54/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce. Regulamin dostarczania wody. i odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce. Regulamin dostarczania wody. i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszego regulaminu jest: 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIV/288/2006. Rady Miejskiej w Kępicach. z dnia 16 lutego 2006

Uchwała nr XLIV/288/2006. Rady Miejskiej w Kępicach. z dnia 16 lutego 2006 1 z 10 2012-12-28 09:01 27-02-2006 09:21 Uchwała nr XLIV/288/2006 z dnia 16-02-2006r w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępice Uchwała

Bardziej szczegółowo

U C H W Ł A Nr 119/X/2003. Rady Miejskiej w Woźnikach. z dnia 04.12.2003 r.

U C H W Ł A Nr 119/X/2003. Rady Miejskiej w Woźnikach. z dnia 04.12.2003 r. U C H W Ł A Nr 119/X/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.12.2003 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody w gminie Woźniki. Na podstawie art. 18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 2319 UCHWAŁA NR XIV/80/12 RADY GMINY BUDZISZEWICE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2641 UCHWAŁA NR 0007.36.2014 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/221/2005 Rady gminy Łagiewniki Z dnia 14 listopada 2005r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/221/2005 Rady gminy Łagiewniki Z dnia 14 listopada 2005r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/221/2005 Rady gminy Łagiewniki Z dnia 14 listopada 2005r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAGIEWNIKI ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/213/06 Rady Gminy Dywity z dnia 28 lutego 2006 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Regulamin Zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/213/06 Rady Gminy Dywity z dnia 28 lutego 2006 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Regulamin Zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/213/06 Rady Gminy Dywity z dnia 28 lutego 2006 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 1427 UCHWAŁA NR XVI/183/12 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE Rozdział I Postanowienia ogólne Minimalny poziom usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Wrocław, dnia 13 marca 2006 r.) Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/510/17 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/510/17 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. z dnia 30 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 3218 UCHWAŁA NR XLII/510/17 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW Załącznik do Uchwały Nr XXX/291/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2017 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Puławy

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Puławy Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/201/06 Rady Gminy Puławy z dnia 28 kwietnia 2006 r. Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Puławy Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/37/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/37/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/37/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę zawarta w dniu w Zawierciu pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; 42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 września 2015 r. Poz. 3436 UCHWAŁA NR X.57.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Umowa na odprowadzanie ścieków

Umowa na odprowadzanie ścieków UMOWA NR./. Umowa na odprowadzanie ścieków Zawarta w dniu. w Sochaczewie pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 7, NIP 837-16-66-938, Regon

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/530/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 Lutego 2006r.

Uchwała Nr XLV/530/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 Lutego 2006r. Uchwała Nr XLV/530/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 Lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/356/05 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/280/2006 Rady Gminy Kolbudy. z dnia 28 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/280/2006 Rady Gminy Kolbudy. z dnia 28 marca 2006 r. UCHWAŁA Nr XXXII/280/2006 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy Kolbudy (Dziennik Urzędowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Księżpol Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/227/2006 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXV/227/2006 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr XXXV/227/2006 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/151/06 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 kwietnia 2006r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXIX/151/06 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 kwietnia 2006r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr XXIX/151/06 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 578 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

Opole, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 578 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 578 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ. nr...

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ. nr... UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ nr... zawarta w dniu... pomiędzy : Gminą Książ Wlkp. reprezentowaną przez mgr inż. Mariana Kaźmierczaka Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwanym w umowie Zakładem

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r.

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r. .. Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o. ul. Daszyńskiego 10 67 400 Wschowa TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. Wschowa, październik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/55/05 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 16 grudnia 2005r. W SPRAWIE: REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UCHWAŁA NR XI/55/05 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 16 grudnia 2005r. W SPRAWIE: REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XI/55/05 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 16 grudnia 2005r. W SPRAWIE: REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXIX Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr XXXIX Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/241/16 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 4 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/241/16 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1353 UCHWAŁA NR XV/241/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz. 5775 UCHWAŁA NR XXXIV/219/16 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8110 UCHWAŁA NR XI-89/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8110 UCHWAŁA NR XI-89/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8110 UCHWAŁA NR XI-89/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/59/2011 Rady Gminy Elbląg z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Elbląg

UCHWAŁA Nr IX/59/2011 Rady Gminy Elbląg z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Elbląg 2358 UCHWAŁA Nr IX/59/2011 Rady Gminy Elbląg z dnia 22 września 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Elbląg Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 809 UCHWAŁA NR XXIX/223/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 30 października 2012 r.

Wrocław, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 809 UCHWAŁA NR XXIX/223/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 30 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 809 UCHWAŁA NR XXIX/223/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW GMINY IGOŁOMIA- WAWRZEŃCZYCE

ZASADY ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW GMINY IGOŁOMIA- WAWRZEŃCZYCE 1 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 16/2011 z dnia 9.03.2011 ZASADY ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW GMINY IGOŁOMIA- WAWRZEŃCZYCE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/549/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 lutego 2006 roku. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXXVIII/549/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 lutego 2006 roku. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXXVIII/549/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie : Uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. na podstawie: art. 18, ust. 2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/259/2014 RADY GMINY MURÓW z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/259/2014 RADY GMINY MURÓW z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/259/2014 RADY GMINY MURÓW z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/17/14 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/17/14 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 1675 UCHWAŁA NR XLIII/17/14 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/93/12 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 7 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/93/12 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 7 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/93/12 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziemiany Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Orzesze

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Orzesze 1 z 8 2011-07-21 09:43 x Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Orzesze Drukuj Menu przedmiotowe PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miasta / Rok 2006 / Sesja XXXIX z dnia 13 lutego 2006r. Tytuł dokumentu

Bardziej szczegółowo

uchwala: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina o następującej treści:

uchwala: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina o następującej treści: UCHWAŁA NR LI/561/2006 Rady Miejskiej Będzinie z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie: uchwalenia: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW Załącznik do Uchwały RM Nr VI/63/2003 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Minimalny poziom usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY GMINY MURÓW z dnia listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr RADY GMINY MURÓW z dnia listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr RADY GMINY MURÓW z dnia listopada 2013 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Załącznik do uchwały Nr XXXIV/236/05 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Lubartów 2005 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostawy wody na terenie gminy Brójce

Regulamin dostawy wody na terenie gminy Brójce 1 Regulamin dostawy wody na terenie gminy Brójce 2 S P I S T R E Ś C I Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział II Rozdział III - Obowiązki i prawa przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego - Prawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 10 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 10 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryczywół. Na podstawie art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Nr XIV/85/2004 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 marca 2004 roku Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Leszno

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Leszno Załącznik do Uchwały nr.. Rady Gminy Leszno z dnia. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Leszno Styczeń 2015r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GRUTA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GRUTA REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GRUTA Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta (dalej nazywanym-

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR XXXVI/307/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NR WK-II

UMOWA O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NR WK-II UMOWA O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NR WK-II.7021.1..2013 Zawarta w Nowym Brzesku w dniu / /2013 pomiędzy: Gminą Nowe Brzesko, z siedzibą: ul Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, NIP: 682-11-94-362,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Do Uchwały NrXI/57/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY NA TERENIE GMINY LIPOWA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY NA TERENIE GMINY LIPOWA Załącznik do uchwały Rady Gminy Lipowa nr XX/100/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział II. Minimalny poziom

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3793 UCHWAŁA NR XXIX/291/2013 RADY GMINY SZCZECINEK. z dnia 24 września 2013 r.

Szczecin, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3793 UCHWAŁA NR XXIX/291/2013 RADY GMINY SZCZECINEK. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3793 UCHWAŁA NR XXIX/291/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/217/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 9 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/217/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 9 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/217/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XXIX.290.2012 z dnia 7 września 2012 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 14 października 2016 r.

Rzeszów, dnia 26 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 14 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 października 2016 r. Poz. 3334 UCHWAŁA NR XXV/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 14 października 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/53/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/53/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2814 UCHWAŁA NR XXIII/53/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTARCZENIE WODY Nr.W/CHR

UMOWA O DOSTARCZENIE WODY Nr.W/CHR UMOWA O DOSTARCZENIE WODY Nr.W/CHR zawarta w dniu pomiędzy PLADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 7, kapitał zakładowy 10 000,00; KRS: 0000432143; NIP:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LV/446/2006. Rady Miasta Świnoujścia. z dnia 2 lutego 2006 r.

UCHWAŁA Nr LV/446/2006. Rady Miasta Świnoujścia. z dnia 2 lutego 2006 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr LV/446/2006 z dnia 2 lutego 2006r. Zmiany 19 ust. 2 Regulaminu zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta nr XXXII/272/2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malechowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ zwana w dalszej części Umową", zawarta w dniu.... w Wałczu pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o. o. w Wałczu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2640 UCHWAŁA NR XXXVII/289/2014 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO. z dnia 12 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2640 UCHWAŁA NR XXXVII/289/2014 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO. z dnia 12 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2640 UCHWAŁA NR XXXVII/289/2014 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 5779 UCHWAŁA NR XXXVIII/1004/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/185/2005 Rady Gminy w Besku z dnia 17 listopada 2005

Uchwała Nr XX/185/2005 Rady Gminy w Besku z dnia 17 listopada 2005 Uchwała Nr XX/185/2005 Rady Gminy w Besku z dnia 17 listopada 2005 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku Na podstawie art.40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5693 UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/477/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/477/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/477/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo