ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO Spółka z o. o. ul. Chemików Płock AB 835 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: A/13 C/9/22/P C/9 G/9/P G/9 M/13 N/9/22/P N/9 Badania akustyczne i hałasu maszyny Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleb, gazów odlotowych, gazów składowiskowych, powietrza, wody do spożycia Badania chemiczne odpadów, osadów ściekowych Badania dotyczące inżynierii środowiska i pobieranie próbek gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska hałas w środowisku pracy, hałas w środowisku ogólnym, oświetlenie, gazy odlotowe Badania inne urządzeń odpylających Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, gazów odlotowych, gazów składowiskowych, powietrza, wody do spożycia Badania właściwości fizycznych odpadów, osadów ściekowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 835 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 1/28

2 Wody powierzchniowe Wody podziemne Ścieki Woda, Ścieki Woda Gleba Gazy odlotowe E) Dział Monitoringu Środowiska ul. Chemików 7, Płock Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ph 2,0 12,00 Metoda potencjometryczna Temperatura (0 30) ºC Metoda bezpośrednia Przewodność elektryczna właściwa 20 µs/cm 19,99 ms/cm Metoda konduktometryczna Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ph 2,00 12,00 Metoda potencjometryczna Zawartość suchej masy gleby (20 100)% Metoda wagowa Zawartość wody w glebie w przeliczeniu na suchą masę gleby Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych Metoda aspiracyjna z zastosowaniem węgla aktywnego Emisja związków organicznych Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzania Prędkość (0,6 25) m/s Metoda anemometryczna PN-ISO :2003 PN-ISO :2004 PN-ISO :2004 PN-ISO :1997 PN-90/C Procedura Badawcza PB-058 wydanie 05 z dn PN-EN 27888:1999 PN-ISO :2007 PN-ISO 10390:1997 PN-ISO 11465:1999 PN-ISO 11465:1999 PN-Z :1999 PN-Z :1994 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 2/28

3 Gazy odlotowe E) Gazy odlotowe Gazy procesowe Stężenie tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenu CO (5 5000) mg/m 3 NO (6 200) mg/m 3 NO2 (9 205)mg/m 3 SO2 (9 2860)mg/m 3 CO2 (0,1 20,00) % Metoda NDIR O2 (0,1 20,95) % Metoda elektrochemiczna NOx (9 515) mg/m 3 Emisja CO, NO i NO2 (w przeliczeniu na NO2), SO2 Stężenie siarkowodoru, tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenu H2S (14 200) mg/m 3 CO ( ) mg/m 3 NO (8 200) mg/m 3 NO2 (11 205) mg/m 3 SO2 ( ) mg/m 3 O2 (0,1 20,95) % Metoda elektrochemiczna Pobieranie próbek do badań zanieczyszczeń Metoda aspiracyjna z zastosowaniem poborników gazowych E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-ISO 10396:2001 Procedura Badawcza PB-059 wydanie 05 z dn Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 3/28

4 Wody podziemne Woda do picia Ścieki Gleba, ziemia Woda, ścieki, odpady (wyciągi wodne) Woda, ścieki Dział Analiz Laboratoryjnych ul. Toruńska 248, Włocławek Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych ph 2-12 Metoda potencjometryczna Mętność (0,5-50) NTU Metoda nefelometryczna Zawiesiny ogólne (3,1-5000) mg/l Metoda wagowa Sucha pozostałość ( ) mg/l Metoda wagowa Temperatura (2-50) 0 C Metoda bezpośrednia Przewodność elektryczna właściwa ( ) ms/m Metoda konduktometryczna Stężenie azotynów (0,05 33) mg/l Stężenie azotu azotynowego Stężenie azotynów (0,05 20) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie azotu azotynowego Stężenie azotanów (0, ) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie azotu azotanowego Stężenie azotanów (0, ) mg/l Stężenie azotu azotanowego Stężenie azotu Kjeldahla (3,4-1000) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie azotu ogólnego PN-ISO :2004 PN-ISO :2004 PN-ISO :2003 PN-ISO :1997 PN-ISO :2007 PN-R-04031:1997 PN-ISO :2009 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 Procedura Badawcza PB-016 Procedura Badawcza PB-002 PN-EN 27888:1999 PN-EN 26777:1999 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-82/C-04576/08. PN-EN 25663:2001 z wyłączeniem pkt Procedura Badawcza PB-004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 4/28

5 Woda, ścieki Stężenie azotu amonowego (0, ) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie jonu amonowego, amoniaku Stężenie azotu amonowego (0,05 5,0) mg/l Stężenie jonu amonowego, amoniaku Stężenie fosforu ogólnego (0,016 32) mg/l Stężenie fosforanów (0,05 100) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie fosforu Stężenie żelaza (0,03 10) mg/l Stężenie manganu (0,03 4) mg/l Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym ( ) mg/l Metoda wagowa Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (0,5 6) mg/l O2 Metoda miareczkowa Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (3 6000) mg/l O2 Metoda miareczkowa Stężenie tlenu rozpuszczonego (0,2 10) mg/l Metoda miareczkowa Chemiczne zapotrzebowanie tlenu- ChZT (8,8 3000) mg/l O2 Metoda miareczkowa Chemiczne zapotrzebowanie tlenu- ChZT ( ) mg/l O2 Metoda miareczkowa Stężenie siarczanów (0, ) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie chlorków (0,1 5000) mg/l Metoda chromatografii jonowej PN-ISO 5664:2002 PN-ISO :2002 PN-EN ISO 6878+Ap1:2010+Ap2:2010 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-ISO 6332:2001 PN-92/C-04590/03 Procedura Badawcza PB-005 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN 25813:1997 Procedura Badawcza PB-001 PN-ISO 6060:2006 PN-EN ISO :2009+AC:2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 5/28

6 Woda, ścieki Stężenie siarczanów PN-ISO 9280:2002 ( ) mg/l Metoda wagowa Stężenie chlorków PN-ISO 9297:1994 ( ) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie węglowodorów PN-EN ISO :2003 ropopochodnych (0,10-100) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC- FID) Stężenie chlorku winylu Procedura Badawcza PB-011 (0,1 1,0) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie chlorowcowych pochodnych PN-EN ISO 10301:2002 węglowodorów 1,2-dichloroetan (0,001 0,1) mg/l tetrachlorometan (0,0005 0,1) mg/l tetrachloroetylen (0,001 0,1) mg/l trichloroetylen (0,001 0,1) mg/l trichlorometan (0,001 0,1) mg/l heksachlorobutadien (0,0001 0,01) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie chlorowcowych pochodnych PN-EN ISO 15680:2008 węglowodorów 1,2-dichloroetan (0,1 20) mg/l tetrachlorometan (0,1 20) mg/l tetrachloroetylen (0,1 20) mg/l trichloroetylen (0,1 20) mg/l trichlorometan (0,1 20) mg/l 1,1,2-trichloroetan (0,1 10) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowojonizacyjną (GC-FID) Stężenie ogólnego węgla organicznego PN-EN 1484:1999 (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) (2 1000) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni Stężenie stałych związków PN-EN 15216:2010 rozpuszczonych (TDS) ( ) mg/l Metoda wagowa Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 6/28

7 Woda, ścieki Stężenie heksachlorobenzenu PN-EN ISO 6468:2002 (0,01 0,1) g/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie chloru ogólnego (całkowitego) PN-EN-ISO :2011 (0,2-5) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie węglowodorów PN-EN ISO 15680:2008 aromatycznych benzen (0, ) mg/l toluen (0, ) mg/l etylobenzen (0, ) mg/l o-ksylen (0, ) mg/l (m+p)-ksylen (0, ) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC- FID) BTX (benzen, toluen, ksyleny) BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen) Stężenie węglowodorów PN-ISO :2002 aromatycznych benzen (0, ) mg/l toluen (0, ) mg/l etylobenzen (0, ) mg/l styren (0, ) mg/l o-ksylen (0, ) mg/l (m+p)-ksylen (0, ) mg/l Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowojonizacyjną (HS-GC-FID) Suma węglowodorów aromatycznych Stężenie chromu (Cr 6+ ) PN-77/C-04604/08 (0,01-0,15) mg/l Stężenie fenolu (indeks fenolowy) PN-ISO 6439:1994 (0,05 5,0) mg/l Stężenie fluorków PN-78/C-04588/03 (0, ) mg/l Metoda potencjometryczna Stężenie fluorków PN-EN ISO :2009+AC:2012 (0,05 100) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie cyjanków ogólnych, wolnych Procedura Badawcza PB-039 i związanych (0,01 0,30) mg/l Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 7/28

8 Woda, ścieki Stężenie pierwiastków kadm (0,002 10) mg/l chrom ogólny (0,002 10) mg/l miedź (0,002 10) mg/l nikiel (0,005 10) mg/l ołów (0,01 50) mg/l cynk (0,005 50) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie Stężenie talu (0,02 1) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie Stężenie pierwiastków kobalt (0,005 10) mg/l żelazo (0,02 50) mg/l mangan (0,002 50) mg/l wanad (0,02 10) mg/l bar (0,002 10) mg/l bor (0,01 1,0) mg/l sód (0,5 2000) mg/l molibden (0,008 10) mg/l wapń (0,2 1000) mg/l magnez (0,1 1000) mg/l potas (0,1 1000) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie Stężenie pierwiastków arsen (0,02 1) mg/l antymon (0,02 1) mg/l selen (0,01 1) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Stężenie rtęci (0,001 0,5) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Stężenie rtęci (0,0002 0,07) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji PN-EN ISO 11885:2009 Procedura Badawcza PB-029 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 1483:2007 p.5 z wyłączeniem punktu 5.4 PN-EN ISO 11885:2009 Procedura Badawcza PB-054 wydanie 02 z dn Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 8/28

9 Woda, ścieki Gleby Osady ściekowe Odpady Oleje przemysłowe Steżenie węglowodorów C6-C12 (0,5-1000) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Steżenie węglowodorów C12-C35 (0,5 5000) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Suma węglowodorów C6-C35 Sucha masa (10,0 999) g/kg (1,0 99,0) % Metoda wagowa Sucha masa (10,0 999) g/kg (1,0 99,0) % Zawartość wody (1,0 99,0) % Metoda wagowa Sucha masa (10,0 999) g/kg (1,0 99,0) % Zawartość wody (1,0 99,0) % Metoda wagowa Stężenie polichlorowanych bifenyli (PCB) Aroclor 1242 (5 500) mg/kg Aroclor 1254 (5 500) mg/kg Aroclor 1260 (5 500) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) PN-C-04634:1994 PN-ISO 11465:1999 PN-EN 12880:2004 PN-EN 14346:2011 Procedura Badawcza PB-014 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 9/28

10 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem Stężenie związków organicznych chlorek winylu (0,05-250) g w próbce 1,2-dichloroetan (0,1-250) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie trichlorometanu (1-250) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie sumy węglowodorów aromatycznych: benzen,etylobenzen, styren, toluen, o-ksylen, (m+p)ksyleny Stężenie związków organicznych węglowodory alifatyczne C5 C12 ( ) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie metanolu (5,0-100) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie etanolu (1,0-5000) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PN-EN 13649:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 10/28

11 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Stężenie związków organicznych aceton ( ) g w próbce o-ksylen ( ) g w próbce (m+p)-ksylen ( ) g w próbce toluen ( ) g w próbce alkohol butylowy ( ) g w próbce octan etylu ( ) g w próbce octan butylu ( ) g w próbce styren ( ) g w próbce metyloetyloketon ( ) g w próbce octan winylu ( ) g w próbce octan metylu ( ) g w próbce izopropanol ( ) g w próbce etylobenzen ( ) g w próbce cykloheksanon ( ) g w próbce benzen ( ) g w próbce (o+m+p)-ksylen ( ) g w próbce tetrachloroetylen ( ) g w próbce ftalan dwubutylu ( ) g w próbce ftalan dwuetyloheksylu ( ) g w próbce bromometan ( ) g w próbce dichlorometan ( ) g w próbce 1,2,3 trimetylobenzen ( ) g w próbce 1,2,4 trimetylobenzen ( ) g w próbce 1,3,5 trimetylobenzen ( ) g w próbce suma trimetylobenzenów ( ) g w próbce izobutanol (1 500) g w próbce trichloroeten (1 500) g w próbce 1,1 dichloroeten (1 500) g w próbce 1,2 dichloroeten (1 500) g w próbce 1,1,2 trichloroeten ( ) g w próbce tetrachlorometan ( ) g w próbce Stężenie dichlorometanu (1,0-2500) g w próbce Stężenie sumy trimetylobenzenów Stężenie metanolu (5,0-100) g w próbce PN-EN 13649:2005 Procedura Badawcza PB-047 Procedura Badawcza PB-048 Procedura Badawcza PB-040 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 11/28

12 Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Stężenie związków organicznych aceton (1, ) g w próbce benzen (1, ) g w próbce butan-2-on (1, ) g w próbce butan-1-ol (1, ) g w próbce cykloheksanon (1, ) g w próbce etylobenzen (1, ) g w próbce propan-2-ol (1, ) g w próbce ksylen mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-) (1, ) g w próbce octan butylu (1, ) g w próbce octan etylu (1, ) g w próbce octan metylu (1, ) g w próbce octan winylu (1, ) g w próbce styren (1, ) g w próbce toluen (1, ) g w próbce 2 metylopropan-1-ol (1, ) µg w próbce Stężenie etanolu (1,0-5000) g w próbce Stężenie tetrachloroetylenu (1,0-3000) g w próbce Stężenie glikolu etylenowego ( ) g w próbce Stężenie ftalanu dibutylu, ftalanu bis(2- etyloheksylu) ftalan dibutylu (1,0-2000) g w próbce ftalan bis(2-etyloheksylu) (1,0-2000) g w próbce Procedura Badawcza PB-025 Procedura Badawcza PB-051 Procedura Badawcza PB-026 Procedura Badawcza PB-020 wydanie 05 z dn Procedura Badawcza PB-027 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 12/28

13 Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry badawcze Stężenie bromometanu (5,0-2500) g w próbce Stężenie trichlorometanu (1,0-250) g w próbce Stężenie chlorku winylu, 1,2-dichloroetanu chlorek winylu (0,05-250) g w próbce 1,2-dichloroetan (0,1-250) g w próbce Stężenie Fe i Mn Fe (0,005-10) mg w próbce Mn (0,0025-1,5) mg w próbce Stężenie Cu, Ni, Zn miedź (0,0025-1,5) mg w próbce nikiel (0,0025-1,5) mg w próbce cynk (0,005-10) mg w próbce Stężenie ołowiu (0,0035-0,5) mg w próbce Stężenie frakcji torakalnej kwasu siarkowego (0,0026 0,10) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną Procedura Badawcza PB-034 Procedura Badawcza PB-022 wydanie 05 z dn Procedura Badawcza PB-035 Procedura Badawcza PB-019 wydanie 05 z dn Procedura Badawcza PB-041 Procedura Badawcza PB-042 Podstawy Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 1(71) Kwas siarkowy (VI) frakcja torakalna metoda oznaczania Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 13/28

14 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na filtry Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających badawcze Stężenie rtęci (0,0005-0,05) mg w próbce sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Stężenie żelaza (0,001 2,5) mg w próbce Stężenie Se,Zn Se: (0,001-0,05) mg w próbce Zn: (0,0005-2,5) mg w próbce Stężenie As,Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V As: (0,0005-0,05) mg w próbce Cd: (0, ,5) mg w próbce Cr: (0, ,5) mg w próbce Co: (0, ,5) mg w próbce Cu: (0, ,5) mg w próbce Mn: (0, ,5) mg w próbce Ni: (0,0005-0,5) mg w próbce Pb: (0,0025-2,5) mg w próbce Sb: (0,001-0,05) mg w próbce Tl: (0,0005-0,05) mg w próbce V: (0,0025-0,05) mg w próbce Stężenie As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Se, Zn As (0,001 0,1) mg w próbce Cd (0,0005 1,0) mg w próbce Cr (0,0005 1,0) mg w próbce Co (0,0005 1,0) mg w próbce Cu (0,0002 1,0) mg w próbce Mn (0,0002 1,0) mg w próbce Ni (0,001 1,0) mg w próbce Pb (0,005 5,0) mg w próbce Sb (0,002 0,1) mg w próbce Tl (0,001 0,1) mg w próbce V (0,005 0,1) mg w próbce Se (0,002 0,1) mg w próbce Zn (0,0005 5,0) mg w próbce PN-EN 13211:2006 Procedura Badawcza PB-049 Procedura Badawcza PB-018 PN-EN 14385:2005 Procedura Badawcza PB-050 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 14/28

15 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających Odpady (wyciąg wodny) Odpady (wyciąg wodny) badawcze Stężenie rtęci (0,0005 0,05) mg w próbce sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Zawartość metali bar (0,02-100) mg/kg kadm (0,02-100) mg/kg chrom (0,02-100) mg/kg miedź (0,02-100) mg/kg nikiel (0,05-100) mg/kg ołów (0,1-500) mg/kg cynk (0,05-500) mg/kg molibden (0,08-100) mg/kg Zawartość metali arsen (0,2-10) mg/kg antymon (0,2-10) mg/kg selen (0,1-10) mg/kg sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Zawartość rtęci (0,01-5,0) mg/kg sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Zawartość siarczanów ( ) mg/kg Metoda wagowa Stężenie siarczanów (0, ) mg/kg Metoda chromatografii jonowej Zawartość chlorków ( ) mg/kg Metoda miareczkowa Stężenie chlorków (0,1 5000) mg/l Metoda chromatografii jonowej Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) ( ) mg/kg Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) Stężenie stałych związków rozpuszczonych (TDS) ( ) mg/kg Metoda wagowa PN-EN 13211:2006 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 1483:2007 p.5 z wyłączeniem punktu 5,4 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-ISO 9280:2002 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-ISO 9297:1994 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN 1484:1999 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN 15216:2010 PN-EN :2006 PN-EN :2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 15/28

16 Odpady (wyciąg wodny) Gleby, osady ściekowe Gleby Gleby (ziemia, grunt) Stężenie fluorków (0, ) mg/kg Metoda potencjometryczna Stężenie fluorków (0,5 1000) mg/kg Metoda chromatografii jonowej Zawartość rtęci (0,01 25) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość metali bar (0,5 3000) mg/kg kadm (0,5 100) mg/kg chrom (0,5 1000) mg/kg miedź (0,5 1000) mg/kg nikiel (1,0 1000) mg/kg ołów (1,0 3000) mg/kg cynk (1,0 3000) mg/kg molibden (1,0 1000) mg/kg kobalt (0,5 1000) mg/kg Zawartość arsenu (0,2 100) mg/kg sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) ph 2-12 Metoda potencjometryczna Steżenie węglowodorów C6-C12 (12, ) mg/kg Steżenie węglowodorów C12-C35 (12, ) mg/kg Suma węglowodorów C6-C35 PN-78/C-04588/03 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN :2006 PN-EN :2006 Procedura Badawcza PB-056 wydanie 02 z dn Procedura Badawcza PB-055 PN-ISO 10390:1997 PN-EN ISO 16703:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 16/28

17 Gleby (ziemia, grunt) Stężenie węglowodorów aromatycznych benzen (2,0-1000) mg/kg toluen (2,0-1000) mg/kg etylobenzen (2,0-1000) mg/kg styren (2,0-1000) mg/kg o-ksylen (2,0-1000) mg/kg (m+p)-ksylen (2,0-1000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID) Suma węglowodorów aromatycznych Stężenie lotnych węglowodorów halogenowanych: 1,2-dichloroetan (0,05 2) mg/kg chloroform (0,05 2) mg/kg tetrachlorometan (0,05 2) mg/kg trichloroeten (0,05 2) mg/kg tetrachloroeten (0,05 2) mg/kg Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją wychwytu elektronów (HS-GC-ECD) Stężenie lotnych węglowodorów halogenowanych: 1,2-dichloroetan (2,0-1000) mg/kg chloroform (2,0-1000) mg/kg tetrachlorometan (2,0-1000) mg/kg trichloroeten (2,0-1000) mg/kg tetrachloroeten (2,0-1000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID) PN-ISO 22155: Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 17/28

18 Gazy odlotowe E) Zespół Monitoringu Środowiska ul. Toruńska 248, Włocławek Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia pyłu Stężenie pyłu (0,2 50) mg/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Stężenie O2, CO2, CO, SO2, NOx, O2 (0,2 25) % Metoda paramagnetyczna CO2 (0,1 20) % CO (4 6250) mg/m 3 SO2 (8 2930) mg/m 3 Metoda absorpcji w podczerwieni (NDIR) NOx (2 5130) mg/m 3 Metoda chemiluminescencyjna Emisja CO, SO2, NOx, CO2 Pobieranie próbek do oznaczania stężenia SO2 Stężenie SO2 (3 500) mg/m 3 Metoda toronowa Emisja SO2 Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzania Strumień objętości gazu - prędkość (0,6-40) m/s Metoda anemometryczna Strumień objętości gazu - prędkość (0,2 0,6) m/s Metoda termoanemometryczna Pobieranie próbek do badań stężenia PN-Z :1994 PN-EN :2007 PN-ISO 10396:2001 PN-EN 14791:2006 PN-Z :1994 Procedura Badawcza PB-046 cyjanowodoru Stężenie cyjanowodoru (0,05-10) mg/m 3 Emisja cyjanowodoru E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 Wersja strony A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 18/28

19 Gazy odlotowe E) Stężenie masowe ogólnego gazowego PN-EN 12619:2013 węgla organicznego (TVOC) (2,0 1000) mg/m 3 Metoda ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID) Emisja ogólnego węgla organicznego Pobieranie próbek do badań stężeń: As, PN-EN 14385:2005 Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Stężenie As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, As (0,02 2) mg/m 3 Cd (0,01 20) mg/m 3 Cr (0,01 20) mg/m 3 Co (0,01 20) mg/m 3 Cu (0,004 20) mg/m 3 Mn (0,004 20) mg/m 3 Ni (0,02 20) mg/m 3 Pb (0,1 100) mg/m 3 Sb (0,04 2) mg/m 3 Tl (0,02 2) mg/m 3 V (0,1 2) mg/m 3 Emisja metali Pobieranie próbek do badań stężeń: Se, Zn Procedura Badawcza PB-018 Stężenie Se, Zn Se (0,04 2) mg/m 3 Zn (0,01 100) mg/m 3 Emisja Se i Zn Pobieranie próbek do badania stężeń związków gazowych z zastosowaniem Procedura Badawcza PB-009 worków tedlarowych Metoda izolacyjna Pobieranie próbek do badań stężenia acetaldehydu Procedura Badawcza PB-007 Stężenie i emisja acetaldehydu (10,2 2000) mg/m 3 Emisja acetaldehydu E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 Wersja strony A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 19/28

20 Gazy odlotowe E) Pobieranie próbek do oznaczenia indywidualnych gazowych związków organicznych Stężenie związków organicznych aceton (0,03-830) mg/m 3 o-ksylen (0,03-830) mg/m 3 (m+p)-ksylen (0, ) mg/m 3 toluen (0,03-830) mg/m 3 alkohol butylowy (0,03-830) mg/m 3 octan etylu (0,03-830) mg/m 3 octan butylu (0,03-830) mg/m 3 styren (0,03-830) mg/m 3 metyloetyloketon (0,03-830) mg/m 3 octan winylu (0,03-830) mg/m 3 octan metylu (0,03-830) mg/m 3 izopropanol (0,03-830) mg/m 3 etylobenzen (0,03-830) mg/m 3 cykloheksanon (0,03-830) mg/m 3 benzen (0,03-830) mg/m 3 (o+m+p)-ksylen (0, ) mg/m 3 tetrachloroetylen (0, ) mg/m 3 ftalan dwubutylu (0,03-670) mg/m 3 ftalan dwuetyloheksylu (0,03-670) mg/m 3 bromometan (0,5-830) mg/m 3 dichlorometan (0,03-830) mg/m 3 1,2,3 trimetylobenzen (0,03-830) mg/m 3 1,2,4 trimetylobenzen (0,03-830) mg/m 3 1,3,5 trimetylobenzen (0,03-830) mg/m 3 suma trimetylobenzenów (0, ) mg/m 3 Izobutanol (0,03-830) mg/m 3 trichloroeten (0,03-170) mg/m 3 1,1 dichloroeten (0,03-170) mg/m 3 1,2 dichloroeten (0,03-170) mg/m 3 1,1,2 trichloroetan (0,03-170) mg/m 3 terachlorometan (0,03-170) mg/m 3 Emisja indywidualnych gazowych związków organicznych Pobieranie próbek do badań stężenia Hg PN-EN 13211:2006 Stężenie Hg (0,01 1,0) mg/m 3 sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Emisja Hg Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych (alkoholi, eterów, estrów i ketonów) Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających PN-EN 13649:2005 PN-Z :1999 Emisja związków organicznych E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 Wersja strony A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 20/28

21 Gazy odlotowe E) Pobieranie próbek do badań stężenia węglowodorów alifatycznych C5 C12 Stężenie węglowodorów alifatycznych PN-EN 13649:2005 C5 C12 (0,2 100) mg/m 3 Emisja węglowodorów alifatycznych C5 C12 Pobieranie próbek do badań stężenia alkoholu metylowego Stężenie alkoholu metylowego (1,0 200) mg/m 3 Emisja alkoholu metylowego Pobieranie próbek do badań stężenia glikolu etylenowego Stężenie glikolu etylenowego (3,3-830) mg/m 3 Emisja glikolu etylenowego Pobieranie próbek do badań stężenia węglowodorów aromatycznych Stężenie sumy węglowodorów aromatycznych : benzen, etylobenzen, styren, toluen, (m+p)ksyleny, o-ksylen (0,1-5800) mg/m 3 Emisja węglowodorów aromatycznych Pobieranie próbek do badań stężeń chlorku winylu i 1,2 dichloroetanu Stężenie chlorku winylu i 1,2 dichloroetanu chlorek winylu (0,01 50) mg/m 3 1,2-dichloroetan (0,02 50) mg/m 3 Emisja chlorku winylu i 1,2 dichloroetanu Pobieranie próbek do badań stężenia trichlorometanu Stężenie trichlorometanu (0,03-83,3) mg/m 3 Emisja trichlorometanu E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 Wersja strony A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 21/28

22 Gazy odlotowe E) Pobieranie próbek do badań stężenia kwasu siarkowego Procedura Badawcza PB-010 Stężenie kwasu siarkowego (0,2 5) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Emisja kwasu siarkowego Pobieranie próbek do badań stężenia amoniaku (NH3) Procedura Badawcza PB-008 Stężenie amoniaku (NH3) (1,9 333) mg/m 3 Metoda miareczkowa Emisja amoniaku (NH3) Pobieranie próbek do badań stężenia PN-EN 1911:2011 chlorowodoru Stężenie chlorowodoru (1 5000) mg/m 3 Emisja chlorowodoru Pobieranie próbek do badań stężenia ISO 15713:2006 fluorowodoru Stężenie fluorowodoru (0, ) mg/m 3 Metoda potencjometryczna Emisja fluorowodoru Pobieranie próbek do badań, stężenia bromowodoru Procedura Badawcza PB-024 wydanie 05 z dn Stężenie bromowodoru (1,4-400) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Emisja bromowodoru ( z obliczeń) Pobieranie próbek do badań stężenia formaldehydu Procedura Badawcza PB-032 wydanie 05 z dn Stężenie formaldehydu (0,1-400) mg/m 3 Emisja formaldehydu Pobieranie próbek do badań stężenia fenolu Procedura Badawcza PB-031 wydanie 05 z dn Stężenie fenolu (2,5-2000) mg/m 3 Emisja fenolu E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 22/28

23 Gazy odlotowe Pobieranie próbek do badań stężeń As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Se, Zn, Fe Stężenie As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Se, Zn, Fe As (0, ,025) mg/m 3 Cd (0, ,25) mg/m 3 Cr (0, ,25) mg/m 3 Co (0, ,25) mg/m 3 Cu (0, ,25) mg/m 3 Mn (0, ,25) mg/m 3 Ni (0, ,25) mg/m 3 Pb (0, ,25) mg/m 3 Sb (0,0001 0,025) mg/m 3 Tl (0, ,025) mg/m 3 V (0, ,025) mg/m 3 Se (0,0001 0,025) mg/m 3 Zn (0, ,25) mg/m 3 Fe (0,001 0,25) mg/m 3 Emisja metali Pobieranie próbek do badań stężeń As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Se, Zn Stężenie As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Se, Zn As (0,017 20) mg/m 3 Cd (0, ) mg/m 3 Cr (0, ) mg/m 3 Co (0, ) mg/m 3 Cu (0, ) mg/m 3 Mn (0,003 20) mg/m 3 Ni (0, ) mg/m 3 Pb (0, ) mg/m 3 Sb (0,033 20) mg/m 3 Tl (0,017 20) mg/m 3 V (0,083 20) mg/m 3 Se (0,033 20) mg/m 3 Zn (0, ) mg/m 3 Emisja metali Procedura Badawcza PB-049 Procedura Badawcza PB-050 Wersja strony A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 23/28

24 Urządzenia odpylające gazu odlotowe Środowisko ogólne - powietrze atmosferyczne Gazy składowiskowe Środowisko ogólne hałas pochodzący od instalacji lub urządzeń Środowisko ogólne hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Skuteczność odpylania Pobieranie próbek do badań stężenia chlorku winylu i 1,2-dichloroetanu Stężenie chlorku winylu i 1,2-dichloroetanu chlorek winylu (1,0 25) g/m 3 1,2-dichloroetan (5,0 100) g/m 3 Stężenie dwutlenku węgla (0,1 60) % Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR) Emisja dwutlenku węgla Stężenie tlenu (0,2 25) % Metoda elektrochemiczna Emisja tlenu Stężenie metanu (CH4): (0,2 100) % Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR) Emisja metanu Strumień objętości gazu - prędkość (0,6 50) m/s Metoda anemometryczna Strumień objętości gazu - prędkość (0,2 0,6) m/s Metoda termoanemometryczna Równoważny poziom dźwięku A (18 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A (18 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN PN-87/M-34129:1987 metoda A, B PN-Z :1994 PN-EN :2007 Procedura Badawcza PB-013 Procedura Badawcza PB-045 Procedura Badawcza PB-045 Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) z wyłączeniem punktu F Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz.U nr 140, poz. 824, nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 24/28

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo