Idee i Myśliciele. Thinkers and Ideas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Idee i Myśliciele. Thinkers and Ideas"

Transkrypt

1 Idee i Myśliciele Kultura a tożsamość Thinkers and Ideas Culture and Identity

2

3 Idee i Myśliciele Kultura a tożsamość Thinkers and Ideas Culture and Identity pod redakcją Ignacego Stanisława Fiuta Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej Tom IX Kraków 2007

4 Copyright by Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Copyright by Wydawnictwa AGH Kraków 2007 Wydanie I Redakcja: Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut Recenzent:. prof. zw. dr hab. Józef Lipiec Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego Projekt okładki:. Andrzej Hrabiec Przekład streszczeń na język angielski: Anna Małecka Piotr Małecki Książkę sfinansowano ze środków Funduszu Badań Statutowych WNSS AGH nr Pracę wykonano w roku 2007 Printed in Poland ISBN Wydawca: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007 Redaktor Naczelny Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych AGH:. Jan Sas Z-ca Redaktora Naczelnego: Beata Barszczewska-Wojda Skład komputerowy: Wydawnictwo jak Andrzej Choczewski,. tel , Redakcja Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych AGH al. Mickiewicza 30, Kraków tel , tel./faks

5 Spis treści Słowo wstępne... 7 I. Komunikacja a tożsamość Ignacy S. F i u t: Konwergencja kulturowa. a komunikowanie medialne Maria S t o j k o w, Dorota Ż u c h o w s k a - S k i b a:. Rodzaje komunikacji politycznej w sieci Internet. nowym multikanałem humoru politycznego. w społeczeństwie informacyjnym Wacław B r a n i c k i: Tożsamość osobowa i wirtualność. w ujęciu myśli nowożytnej Walter Ż e l a z n y: Kształtowanie podobieństw. i różnic etnicznych II. U źródeł etosu życia dojrzałego Maciej U l i ń s k i: Bauman i Dalajlama. czyli o poszukiwaniu źródeł moralności Jerzy C h ł o p e c k i: Etyka estetyka ethos Katarzyna S l a n y: Fenomen bycia singlem.. Społeczno-kulturowa geneza zjawiska Zbigniew P a s e k: Ewangelickie i katolickie podręczniki. chrześcijańskiej dojrzałości Noty o autorach

6 Contents Introduction... 7 I. Culture and Identity Ignacy S. F i u t: Cultural Convergence and Medial. Communication Maria S t o j k o w, Dorota Ż u c h o w s k a - S k i b a:. Types of Political Communication in the Web the Internet. as a New Multichannel of Political Humour. in the Information Society Wacław B r a n i c k i: Modern Concepts of Personal Identity. and Virtuality Walter Ż e l a z n y: Development of Ethnic Similarities. and Differences II. At the Sources of Matural Life Ethos Maciej U l i ń s k i: Bauman and Dalaylama. In Search for Morality Sources Jerzy C h ł o p e c k i: Ethics Aesthetics Ethos Katarzyna S l a n y: The Phenomenon of Being Single.. Sociological and Cultural Genesis of the Problem Zbigniew P a s e k: Evangelical and Catholic Manuals. of Christian Maturity. A Comparative Analysis Brief Information about the Authors

7 Słowo wstępne O ddajemy do rąk Czytelnika VII tom rocznika Idee i Myśliciele, stanowiący jednocześnie IX tom Prac Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Chcemy również poinformować, że w roku 2007 nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH, w wyniku której na bazie Zakładu Filozofii została stworzona Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii, kontynuująca wiele wątków naukowo-badawczych zapoczątkowanych w tym Zakładzie. Zamieszczone więc w tym tomie teksty przedstawiają rezultaty badań naukowych, prowadzonych głównie przez pracowników Katedry, ale i osób z nią współpracujących, wykonane w roku 2007 w ramach badań statutowych. Składa się on z dwóch części, które noszą tytuły: Komunikacja a tożsamość i U źródeł etosu życia dojrzałego. W części pierwszej znalazły się artykuły: Ignacego S. Fiuta Konwergencja kulturowa a komunikacja medialna, Marii Stojkow i Doroty Żuchowskiej-Skiby Rodzaje komunikacji politycznej w sieci. Internet nowym multikanałem humoru politycznego w społeczeństwie informacyjnym, Wacława Branickiego Tożsamość osobowa i wirtualność w ujęciu myśli nowożytnej oraz Waltera Żelaznego Kształtowanie podobieństw i różnic etnicznych. W części drugiej natomiast swoje prace prezentują: Maciej Uliński Bauman i Dalajlama czyli o poszukiwaniu źródeł moralności, Jerzy Chłopecki Etyka; estetyka; ethos, Katarzyna Slany Fenomen»bycia singlem«. Społeczno-kulturowa geneza zjawiska oraz Zbigniew Pasek Ewangelickie i katolickie podręczniki chrześcijańskiej dojrzałości. Próba porównania W artykułach zamieszczonych w części pierwszej autorzy przedstawiają problemy związane z komunikowaniem się ludzi za pomocą mediów, na które składają się obecnie systemy starych i nowych media, a także ich hybrydy, co prowadzi do ich konwergencji pod względem formy i treści przekazów, ale i ich równoczesnej dywergencji. Sytuacja

8 8 Ignacy S. Fiut ta ma również wpływ na publiczności tak złożonych systemów medialnych i to w wymiarze globalnym. W tym kontekście badacze zwracają uwagę na interaktywne zaangażowanie użytkowników mediów w procesach komunikacyjnych oraz towarzyszące im efekty kulturowe. W tak żywiołowo zmieniającej się infosferze istotnym momentem staje się problematyka tożsamości jednostkowej, ale i również zbiorowej, którą wyrażają świadomości narodowe i etniczne ludzi. Te nowe modele komunikacji transformujące kulturę w wymiarze globalny i glokalnym, tworzone z coraz bardziej interaktywną postawą odbiorców, zmieniają struktury, treści oraz wzorce zachowań ogółu członków społeczeństwa i dają im także możliwości przemożnego wpływu na władzę polityczną oraz na zachowania samej opinii publicznej, co w konsekwencji ożywia obumierającą sferę publiczną życia społecznego, choć niekoniecznie podnosi jakość samej demokracji. Prace zamieszczone w drugiej część tomu zawierają z kolei analizy nowych zjawisk aksjologicznych, łączących się z przemianami w życiu społecznym, głównie w obszarze moralności, estetyki, życia religijnego oraz jednostkowych wyborów egzystencjalnych. Dotyczą one często obserwowalnych nowych zjawisk społecznych, które trudno opisywać i wyjaśniać w kategoriach wcześniejszych teorii filozoficznych i społecznych. Autorzy poszukują więc nowego języka refleksji, za pomocą którego dałoby się je uchwycić, zrozumieć, a w konsekwencji dyskursywnie wyjaśnić. Przyczyna tych zjawisk tkwi niewątpliwie w dynamicznym rozwoju nowych form kultury i świadomości społecznej, które obecnie dominują w komunikowaniu medialnym i multimedialnym, silnie oddziałującym na jednostki i fragmentaryzującym społeczeństwo. Wynikiem tych żywiołowych przemian jest szereg zmian o charakterze transgresji kulturowych, prowokujących autorów do prób wglądu w te nowe fenomeny życia ludzi, np. nowe formy moralności, religijności, stylów życia osobistego, wynikających ze specyficznego doświadczania, przeżywania i rozumienia wartości oraz proponowanych w oparciu o nie wzorców postępowania w stosunku do drugiego człowieka, grupy społecznej, instytucji, ale również do uczestniczenia w życiu politycznym, kulturalnym, religijnym. Chcemy w tym miejscu serdecznie podziękować recenzentowi naszych prac prof. zw. dr. hab. Józefowi Lipcowi z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego uwagi krytyczne, cenne wskazówki i rady, pozwoliły nam wzbogacić merytoryczny wymiar poszukiwań i studiów naukowych, które prezentujemy w tym tomie. Jesteśmy również wdzięczni Państwu Annie i Piotrowi Małeckim za pracę nad anglojęzycznymi streszczeniami naszych artykułów. Dziękujemy również

9 Słowo wstępne 9 Wydawcy niniejszego tomu za pracę redakcyjną i edytorską nad naszymi artykułami, pełni świadomości, że bez wkładu twórczego zespołu redakcyjnego Wydawnictwa, nasz wysiłek nie mógłby w pełni zostać uwieńczony w postaci niniejszego tomu. Kraków, listopad 2007 roku Ignacy S. Fiut

10

11 I. Komunikacja a tożsamość Communication and Identity

12

13 IDEE I MYŚLICIELE Ignacy S. Fiut (red.) Kraków 2007 Ignacy S. Fiut KONWERGENCJA KULTUROWA A KOMUNIKOWANIE MEDIALNE D oświadczenia związane z komunikowaniem internetowym, w wyniku których żywiołowo rozwijają się nowe media, dostarczają badaczom wiele ciekawych obserwacji, wymagających nowego ujęcia teoretycznego. Najczęściej ich efekty zwykło się określać mianem konwergencji kulturowej. W tym uogólnianiu teoretycznym związanym z rozwojem mediów i wpływem ich na publiczność obowiązuje pewna stara już zasada sformułowana przez Marshalla McLuhana, że ludzie stają się tym, na co patrzą, a przekazy jednych mediów stają się treściami innych, podlegając głównie presji procesów ich formatowania. Jednak procesy kontaktu ludzi przez interfejs człowiek-komputer z tą nową przestrzenią wirtualną, tworzącą przestrzeń Internetu, nie tylko upodabniają zewnętrznie i behawioralnie jego użytkowników do siebie, ale bardzo głęboko implementują i internalizują elementy swego oprogramowania w ich struktury postrzegania i myślenia o świecie. Zachodzi to nie tylko na poziomie percepcji, ale również na poziomie apercepcji, co ma kluczowe znacznie w syntetyzowaniu form oglądu świata oraz logicznych reguł myślenia o nim, inaczej mówiąc: o jego reprezentacjach digitalnych w cyberprzestrzeni, niekiedy trudno odróżnialnych od świata zewnętrznego, a nawet stanowiących dla człowieka bardziej przystępną, choć symulowaną jego wersję. Całościowy rzut oka na wpływ nowych mediów na komunikowanie medialne, ale i społeczne przedstawiają dwaj szwajcarscy badacze sieci Lorenzo Cantoni i Stefano Tardini. Według ich opinii pod wpływem komputerowo mediatyzowanej komunikacji (computer-mediated comunication) zachodzą głębokie zmiany i transformacje wcześniejszych

14 14 Ignacy S. Fiut form organizacji społeczeństwa. Na jego strukturę znaczny wpływ ma także żywiołowo rozprzestrzeniający się model komunikowania wielu z wieloma. Komputerowe technologie komunikacyjne nadają przecież osobliwy kształt formom koegzystowania ludzi, wraz z towarzyszącymi im formami komunikacji medialnej oraz społecznej. Internet wpływa również istotnie na modele komunikowania przy pomocy mediów masowych, gdyż jest nowym, stosunkowo tanim źródłem wszelkich możliwych informacji, a stare media ulegając konwergencji do jego formatu, budują swoje edycje on-line, co powoduje procesy fragmentaryzacji i indywidualizacji opinii publicznej w skali masowej. Te nowe problemy socjotwórcze związane z rozwiniętymi sposobami interaktywnego komunikowania internetowego rozwijają krytyczny stosunek odbiorców mediów w stosunku do zawartości przekazu, mobilizują ich do samorozwoju, doskonalenia umiejętności, ale również stwarzają problemy z tożsamością użytkowników i ich stygmatyzacją. Otwartą kwestią staje się w takich sytuacjach komunikacyjnych semiologiczna ewolucja sensu, gdyż w tych procesach rozprzestrzeniania się i dyfuzji informacji znoszona zostaje przestrzeń pomiędzy tym, co dla danej kultury jest wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne. Kultury nie tylko mieszają się ze sobą, ale również tworzą się ich nowe jakościowo formy, powstałe w wyniku wielokierunkowych procesów konwergencji 1. Przedmiotem niniejszego szkicu będzie więc próba przedstawienia poglądów niektórych badaczy komunikowania sieciowego, którzy dokonując analitycznego wglądu w jego specyfikę, przyjmują tezę, że model ten powoduje głębokie procesy konwergencyjne w kulturze na skalę globalną. Należą do nich m.in. Lev Manovich, Jerremy Rifkin, Paul Levinson, Nicholas Negroponte, Andrew Keen i Henry Jenkins. Idea teraźniejszości Lva Manovicha jako specyficzna własność komunikowania nowymi mediami Teoria teraźniejszości w rozumieniu L. Manovich obejmuje wszystkie zjawiska związane z komunikowaniem masowym przeniesionym do sieci i przez nią, przy pomocy jej użytkowników, rozprzestrzenianym na skalę masową w wymiarze globalnym głównie przy pomocy nowych mediów. Jest to współczesna wersja materializmu historycznego, 1 Por. L. Cantoni, S, Tardini, Internet, Routledge, New York 2006, szczególnie rozdział piąty i szósty tej pracy.

15 Konwergencja klturowa a komunikowanie medialne 15 którą ze względu na cyfrowy charakter przekazu, zarówno jego form, jak i treści kulturowych determinowanych również formatami obowiązującymi w sieci, nazywa badacz m a t e r i a l i z m e m c y f r o w y m 2. Taka forma materializmu, ze względu na digitalny sposób istnienie w cyberprzestrzeni obiektów kulturowych tworzących cyberkulturę, automatycznie traci swoje czasoprzestrzenne determinacje, obowiązujące we wcześniejszych wersjach tej filozoficznej doktryny społecznej. Manovich zakłada jednak, że wszystkie te obiekty rozsiewane w komunikowaniu sieciowym pochodzą w pełni lub w dużym stopniu ze świata realnego, w którym powstały jako pewne formy historycznego doświadczenia. Dlatego kreowana w cyberprzestrzeni kultura ma swoją historyczną genezę, gdyż zarówno interaktywność, wzory komunikowania przy pomocy mediów, procesy wizualizacji przekazu i kolejne formy jego usieciowienia, przesądzające o jego aktualnych własnościach, szczególnie w odbiorze przez ludzi oraz podlegają mechanizmom wpływu starych mediów na publiczność, choć w ograniczonym stopniu, miały już miejsce wcześniej. Ta nowa kultura staje się źródłem zupełnie nowych zjawisk, jak np. procesu k o m p o z y t o w a n i a przekazu, dążenia do budowy ogromnych b a z d a n y c h oraz kształtowania wśród użytkowników kreatywnych umiejętności korzystania z nich. Wprowadza ona również do przekazu i związanych z nim technik komunikacyjnych zjawisko t e l e o b e c n o ś c i obiektów postrzeganych przy pomocy ekranu, połączonych z ich percepcją i m e r s y j n ą, a w konsekwencji umożliwia wykonywanie wielu tradycyjnych prac na odległość, stwarzając możliwość podejmowania działań niezależnie od fizycznego punktu zajmowanego przez użytkownika Internetu i to w skali globalnej. W efekcie tych zmian daje się zaobserwować istotne przekształcenia w procesach komunikowania, polegające na unieruchamianiu interaktorów komunikacji i mobilności wszystkich form komunikowania oraz ich wytworów, choć telefon komórkowy oraz ipod i ich kolejne generacji znoszą nawet i te ograniczenia 3. Fizyczne doświadczenie i rozumienie czasu oraz przestrzeni w tych nowych układach medialno-komunikacyjnych staje się więc mało istotne i nie mają decydującego wpływu na przebiegi komunikacyjne w takim stopniu, jak miało to miejsce we wcześniejszych fazach 2 L. Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s P. Levinson, Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2006, s

16 16 Ignacy S. Fiut rozwoju formacji społecznych. Również język nowych mediów jako narzędzie komunikacji ulega radykalnym zmianom w warstwie semantycznej i syntaktycznej. Znak bowiem traci swoje własności symboliczne i reprezentacyjne, stając się przedmiotem, który zaczyna podlegać w cyrkulacji komunikacyjnej prawidłowościom podobnym do praw rynkowych, jakim podlegają towary konsumpcyjne. Jego znaczenie staje się w pewnym sensie merkantylne i stanowi on substytut konsumpcji masowej. Podobnie dzieje się ze składnią języka. W wyniku nacisku komunikowania i formatowania przekazów jego gramatyka ulega przekształceniom zgodnym z algorytmami oprogramowania na poziomie aplikacji komputerowych obowiązujących w interfejsach człowiek-komputer, ale również w transmisji przekazów, niosących informację, co zmienia również językowe praktyki komunikacyjne, faworyzujące obraz, gest, kosztem słowa. Komunikacja w skali globalnej zaczyna się upodabniać do komunikacji ludzi pierwotnych, w której warstwa pozawerbalna była ważniejsza od warstwy słownej, ponieważ to ona nadawała językowi pełny wymiar znaczeniowy 4. Zjawisko to już wcześniej zauważyli przedstawiciele koncepcji komunikologicznej sformułowanej w szkole Palo Alto, nazywanej modelem polifonicznym komunikowania, podkreślającym, że czas nie jest w nim niezmienną stałą, jak przypuszczał Izaak Newton, ale zbitką koncepcji, wydarzeń i rytmów, obejmującą niezwykle szeroki zakres zjawisk. Nie ma więc on w komunikowaniu charakteru typowo linearnego, bo wiele rzeczy i zjawisk nie poddaje się takiej charakterystyce czasowej, ale jest zbitką różnych typów czasowości, których wzorce tkwią w kulturze i strukturze osobowościowej ludzi 5. W koncepcji teraźniejszości Manovicha zostaje również osłabiona rola intencjonalności podmiotu ludzkiego zarówno w procesach poznawania, jak i działania. Automatyzacja przekazu przedłuża poniekąd intencjonalności na środki techniczne przekazu i sukcesywnie ją osłabia, a nawet zastępuje, gdyż lepiej odpowiada jej technologiczna forma własnościom obiektów digitalnych, na które skierowuje się uwaga ludzi. W ten sposób poznanie ludzi i ich umysły ulegają procesom obiektywizacji, a więc eksternalizacji, podlegając mimowolnie podporządkowaniu strukturze oraz logice sieci, w wyniku czego akty poznania przekształcają się w logistykę procesów percepcyjno-racjonalno-manipulacyjnych, a ich efektywność zależy wtedy istotnie od 4 L. Manovich, Język nowych mediów, op. cit., s. 73, E.T. Hall, Taniec życia. Inny wymiar czasu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 1999, s

17 Konwergencja klturowa a komunikowanie medialne 17 biegłej znajomości oprogramowań maszyn komunikacyjnych, jakimi są komputery oraz inne komunikatory wykorzystujące języki HTML i VRML. Mówiąc ogólniej, umysły ludzkie i ich funkcje ulegają obiektywizacji i tracą wiele aspektów swej subiektywności, stając się elementem całokształtu struktury Internetu oraz składających się na niego sieci, tworzących układy hipermedialne, oparte na hiperłączach, które ze względu na swoją moc przetwarzania i szybkość transmisji informacji zdecydowanie dominują nad ludzkimi formami intencjonalności 6. Wszystkie te zmiany komunikacyjne, zachodzące pod ciśnieniem użytkowania w życiu codziennym ludzi nowych mediów, nie tylko wpływają na dystrybucję przekazu, algorytmy jego transmisji w komunikowaniu, ale i na inne sposoby produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr zarówno duchowych, jak i materialnych. Mają one również istotny wpływ na sferę produkcji, cyrkulacji i akumulacji kapitału, gdyż powstające w cyberprzestrzeni nowe formy produkcji, dystrybucji i konsumpcji, zmieniają jego sposoby akumulacji i alokacji, w sposób daleko obiegający od tradycyjnych wzorców, obowiązujących w społeczeństwie okresu industrialnego. Bogactwo społeczne i ekonomiczne sieci tworzy bowiem nowy ład ekonomiczny, który dopiero, nie bez trudności związanych z przyzwyczajeniami ludzi i nowymi możliwościami oszustw, buduje swoje zręby 7. Chodzi przede wszystkim o spadek cen wszelkich usług i aktywny stosunek użytkowników mediów do sfery usług skonwertowanych do sieci. Doprowadzi to do właściwego rozwoju nowego typu gospodarki opartej na komunikacji masowej dla każdego. Konsument bowiem może podejmować działania produkcyjne, obniżające ceny ze sfer produkcji i dystrybucji wszelkich dóbr materialnych i duchowych, stając się prosumentem, czyli aktywnym konsumentem, zarazem uczestniczącym w ich produkcji, ale i ich reklamowaniu, działaniach marketingowych oraz dystrybucji. Obiekty nowych mediów, które jako znaki urzeczowione stają się towarami konsumpcyjnymi, są ze swej digitalnej natury modularne, wariancyjne, zautomatyzowane i łatwo podlegające transgresji kulturowej 8. Przy komunikowaniu się nimi i ich tworzeniu ważne stają się umiejętności: kompozytowania i korzystania z baz danych przez użytkowników Internetu. Kompozytowanie w historii starych mediów poprzedzała produkcja oparta na kompozycjach mozaikowych i tech- 6 L. Manovich, Język nowych mediów, op. cit., s Y. Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale University Press, New Haven and London 2006, s L. Manovich, Język nowych mediów, op. cit, s

18 18 Ignacy S. Fiut nikach miksowania oraz montażu, które udoskonaliły i przyspieszyły technologie nowych mediów 9. W tych technikach produkcji obiektów i przekazów przeszłość i przyszłość tracą znaczenie, a liczy się tylko aktualność, czyli to, co teraz można zrobić i jak swój komunikat, czy towar konsumpcyjny stworzyć w cyberprzestrzeni, by przyciągnąć ku niemu uwagę innych użytkowników sieci, a nawet tych, którzy jeszcze z niej nie umieją w pełni korzystać 10. Szczególnie ważną kwestia dla komunikowania w kontekście dominacji w nim jego teraźniejszości staje się umiejętność przyciągania uwagi do komunikatu i związania go z odbiorcą. Ciągle więc pojawia się pytanie: jak więc mówiąc językiem McLuhana podgrzać lub schłodzić przekaz, by trafić w gusty potencjalnego interaktora (interlokutora-nabywcy) i nakłonić go do konsumpcji, czyli spowodować, by komunikacja przez sieć stawała się bardziej efektywna? W tej sytuacji prawie każdy chwyt staje się dozwolony, pod warunkiem, że nie zniechęca potencjalnego odbiorcy przekazu, a najlepiej, gdy trafia w jego gusty i przyciąga jego uwagę, pozostając w zgodzie z preferowanymi przez niego wartościami oraz stylem życia. Horyzontem tego typu technik kompozytowania staje się wcześniejsze przygotowanie bazy danych, zaczerpniętych ze świata realnego, który stanowi jej zbiór referencyjnym, a które to bazy zawsze są opracowywane pod pewnym kątem, określanym przez poziom technologii kopiowania oraz towarzyszące im ideologie inspirowane wartościami i normami kulturowymi użytkowników mediów 11. Digitalna reprezentacja rzeczywistości, która stanowi jej wersję komunikacyjną, ma zawsze charakter stronniczy, co wynika z faktu, że rozkłada jej obrazy na piksele i woksele. Odzierające ją w ten sposób jednak z tajemnicy oraz towarzyszącego jej wymiaru metafizycznego. Taka reprezentacja rzeczywistości stanowi poniekąd formę tzw. realizmu syntetycznego, kreującego iluzje, wzmacniającego narracje i w dodatku umożliwia względem niej zachowania interaktywnych użytkowników. Efekty tej syntezy tworzą wrażenie, że możliwe jest kreowanie różnorodnych wersji rzeczywistości oraz nawigowania jej przestrzenią 12. Użytkownicy mogą również dokonywać jej głębokiej 9 Ibidem, s J. Rifkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s L. Manovich, Język nowych mediów, op. cit,, s Na takie doświadczenie odbiorcy zwraca uwagę również P. Sitarski por. P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Rabid, 2002, s. 141.

19 Konwergencja klturowa a komunikowanie medialne 19 reinterpretacji historycznej, a więc nawigować nią w czasie i to na sposób indywidualny i wysoce subiektywny. Mówiąc prościej, teoria teraźniejszości pozwala z aktualnego punktu komunikowania, przy pomocy nowych mediów, tworzyć kolejne wersje historii, bardziej lub mniej prawdopodobne. Dla użytkowników nowych mediów, najwyższą wartość stanowi przede wszystkim obecność w teraźniejszości i możliwości interaktywnego wpływania na coraz większe kręgi komunikowania w tak spreparowanym świecie formą jego digitalnej reprezentacji 13. Z grubsza rzecz ujmując, człowiek posługuje się trzema zasadniczymi modelami rozumienia dziejów: modelem ich regresu, kołowych nawrotów i modelem ich postępującego rozwoju. Teoria teraźniejszości najbliższa staje się koncepcji kołowych nawrotów czasu, a zarazem ekspansyjnej, przedłużającej indywidualność podmiotową człowieka w świat, tzn. jego władze poznawcze przenosi w zbiorowy podmiot, ucieleśniony w przestrzeń wirtualnej Internetu. Narastające tu procesy komunikowania charakteryzują się kolejnymi z a p ę t l e n i a m i, które jakby po spirali rozszerzają i globalizują ową podmiotowość w zbiorowej podmiotowości digitalnej, przedłużającą w niej władze poznawcze ludzi nawet w nieskończoność 14. Efektem tych procesów staje się coraz większa symbioza człowieka z komputerem, coraz precyzyjniejsze nastrajanie go na częstotliwości, na których działa ów podmiot zbiorowy i ponadludzki, do którego jednostka dociera przez interfejs człowiek-komputer. W wyniku tych mechanizmów zwiększają się w nieskończoność jej możliwości, szczególnie w wyborze własnej indywidualności oraz tożsamości, w oparciu o coraz to nowe pętle komunikacyjne, na które może mieć interaktywny wpływ. Taka wizja rozwoju infosfery pod wieloma względami przypomina inną wizję filozoficzną, a mianowicie noosfery, którą sformułował Pierre Teilharda de Chardina, kulminującą w powstaniu na Ziemi owego racjonalnego raju bożego, którego odpowiednikiem miałaby być owa powłoka kultury, kreowana w sieci przez jej użytkowników przy użyciu najnowszych technik telekomunikacyjnych jak nazwał ją Derrick de Kerckhove 15. Internet jako multimediuma co podkreśla Manovich nie posiada wartości bezwzględnej, ale jego wartość zależy od form intencji działań w nim podejmowanych przez użytkowników oraz od ich aksjologicznych przekonań, a więc również od poczucia odpowiedzial- 13 L. Manovich, Język nowych mediów, op. cit., s Ibidem, s Por. D. de Kerckhove, Powłoka kultury. Odrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 1996.

20 20 Ignacy S. Fiut ności i chęci ponoszenia kosztów tej odpowiedzialności za możliwość wpływu na sens cyrkulujących po nim przekazów. W tak rozwiniętych możliwościach autokreacji, jaką dają nowe media, ich użytkownicy mają wszelkie szanse na pełne upodmiotowienie siebie jako publiczności, a więc i ponoszenie odpowiedzialności za jego przyszłe losy. Obecnie, kontrola komunikacji w sieci rozwinęła się na taką skalę, że w praktyce nie ma już problemu absolutnej anonimowości. Zwracają na to uwagę badacze mediów, którzy wprost twierdzą, że obecna etyka mediów powinna być również rozszerzona na ich interaktywnych odbiorców uczestniczących aktywnie w tworzeniu zwartości przekazów i ich aktywnej dystrybucji 16. Stało się to niewątpliwie za sprawą znanej prawidłowość rozprzestrzeniania się innowacji technologicznych w komunikowaniu medialny i multimedialnym, które opisuje prawo Gordona Moore a, wskazujące na mechanizm inflacji ich wartości rynkowej. Szybkie upublicznianie tego typu innowacji technologicznych w komunikowaniu spowodowało niewątpliwie nie tylko obniżenie ich ceny, ale również obniżenie standardów etycznych ich użytkowania przez internautów, które obowiązywały w mediach przy ich wdrażaniu i rozpowszechnianiu wśród odbiorców przekazów medialnych. Przemawia z tym jak trafnie zauważa Louis Alvin Day fakt, że etyka nadaje spójność społeczeństwu, na które składają się jednostki. Media mają przecież obecnie największy wpływ na komunikację między samymi jednostkami, obywatelami a władzą oraz instytucjami społecznymi i ekonomicznymi. Na nich spoczywają zatem obowiązki etyczne, gdyż w ustrojach demokratycznych stanowią one podstawowe źródło informacji, leżące u podstawy tej formy ustrojowej społeczeństwa, ale i dysponują ogromną siłą perswazji, posiadającą decydujący wpływ na kształt opinii publicznej 17. Manovich co prawda nie podejmuje wyraźnie kwestii aksjologicznych związanych z ekspansją komunikowania przy pomocy języka nowych mediów, ale jego historyczne podejście przy formowaniu teorii teraźniejszości wskazuje, że ma ona historyczne zadłużenie we wcześniejszy realnych formach istnienia społeczeństwa. Jest to rzeczywiście prawdziwe stwierdzenie, a więc komunikowanie to powinno być powiązane z jego systemami wartości, z których rów- 16 J. Poleszczyński, Etyka dziennikarska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007, s L. A Day, Ethics In Media Communication. Cases and Controversies, Thomson Wadsworth, Australia, Canada, Singapore, Spain, United Kingdom, Unitet States 2006, s

21 Konwergencja klturowa a komunikowanie medialne 21 nież winny być wywodzone reguły deontologiczne, ukazujące sens moralności w tego typu komunikowaniu oraz potrzeba poczucia odpowiadania za treści przez nie rozsiewane wśród ich publiczności. Zasada ta powinna a odnosić się nie tylko do profesjonalnych nadawców, ale i interaktywnych jego użytkowników i to w skali globalnej. Konwergencja jako współoddziaływanie starych i nowych mediów na publiczność Wszystkie zjawiska, które wyraziście pojawiają się w relacjach nowych mediów z ich publicznością, pojawiły się już w starych mediach, chociaż nie zawsze z taką intensywnością. Dowodzi to, że materializm cyfrowy Manovicha stanowi uzasadnioną kontynuację materializmu historycznego, opisującego wpływ mediów masowych na publiczność. Chociaż zjawiska te najczęściej występują w nich z większym natężeniem, to wynika to głównie z wpływu interaktywnego ich odbioru na formy i treści emitowanych przez nie przekazów, co z kolei umożliwia ich struktura hipertekstowa. Zjawiska te zachodzą zarówno w przekazach emitowanych wśród publiczności w modelu szerokiego, ale i wąskiego rozsiewania. Zjawiska te, występujące w przestrzeni nowych mediów, interesująco omawia Henry Jenkins w pracy pt. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów (2007). Zaletą tej syntetycznej analizy jest niewątpliwie traktowanie starych i nowych mediów w zderzeniu, które wymusza na nich zarówno konkurencję, jak i kooperacje. Trudno jest bowiem w oderwaniu od całokształtu kontaktów ze zróżnicowanymi technologicznie i kulturowo mediami rozpatrywać tylko wpływ nowych mediów na publiczność. Byłaby to analiza fragmentaryczna, powierzchowna i daleka od rzeczywistego przebiegu procesów komunikowania w społeczeństwie współczesnym, które przybiera raczej charakter powiązań sieciowych, w ramach których konkurują lub kooperują ze sobą stare i nowe media oraz ich hybrydy. Powstająca obecnie kultura jak sądzi Jenkins związana z rozwojem wszechobecnego komunikowania medialnego i multimedialnego powinna być dostępna wszystkim bez wyjątku i na tym polega jej pełna demokratyzacja, do czego potrzebna jest również aktywna edukacja medialna ich publiczności, z czym nie jest obecnie najlepiej. W praktyce użytkownicy mediów to nie tylko konsumenci ich przekazów, ale i poniekąd ich właściciele. W aktualnej rzeczywistości społecz-

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński plan spotkania Trzy części spotkania: podstawowe pojęcia i problemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cel i zawartość prezentacji

Cel i zawartość prezentacji Cel i zawartość prezentacji Głównym celem prezentacji jest przedstawienie mało popularnej i nieznanej jeszcze w Polsce metody nauczania WebQuest, wykorzystującej Internet jako źródło informacji oraz jako

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Systemy medialne w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian

Systemy medialne w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian Systemy medialne w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian NR 3350 Systemy medialne w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian pod redakcją Zbigniewa Oniszczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wpływ mediów masowych na odbiorców dr Anna Adamus-Matuszyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. O Czym będziemy mówić? Czym są i jaką pełnią rolę?

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

5/19/2015 PODSTAWOWE DEFINICJE TEORIE MEDIÓW ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

5/19/2015 PODSTAWOWE DEFINICJE TEORIE MEDIÓW ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU dr Agnieszka Kacprzak PODSTAWOWE DEFINICJE ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU formy komunikacji, które mają za zadanie dotrzeć do masowego odbiorcy (np. telewizja, gazety, czasopisma, radio,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza Załącznik do uchwały nr 204 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27listipada 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Poziom kształcenia: I stopień

Bardziej szczegółowo

O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ

O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ Jak określa się inteligencję naturalną? Jak określa się inteligencję naturalną? Inteligencja wg psychologów to: Przyrodzona, choć rozwijana w toku dojrzewania i uczenia

Bardziej szczegółowo

finansjalizacji gospodarki

finansjalizacji gospodarki Finansjalizacja gospodarstw domowych jako zewnętrzny efekt finansjalizacji gospodarki Artur Borcuch Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

Anna Watoła "Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji", Red. M. Kisiel i T. Huk, Katowice, 2009 : [recenzja]

Anna Watoła Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji, Red. M. Kisiel i T. Huk, Katowice, 2009 : [recenzja] Anna Watoła "Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji", Red. M. Kisiel i T. Huk, Katowice, 2009 : [recenzja] Chowanna 1, 333-336 2011 Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 10 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Tabela odniesień

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA I CO DALEJ?

CYFRYZACJA I CO DALEJ? CYFRYZACJA I CO DALEJ? QUO VADIS, TELEWIZJO? Józef Modelski Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechnika Warszawska KRÓTKA HISTORIA TELEWIZJI Telewizja kiedyś Magnetowidy, montaż liniowy,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Opracował zespół: Prof. UKSW

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE GOSPODARKI RYNKOWEJ. dr Andrzej Pieczewski Konsultacje: wtorki, godz pok. A 410

INSTYTUCJE GOSPODARKI RYNKOWEJ. dr Andrzej Pieczewski Konsultacje: wtorki, godz pok. A 410 INSTYTUCJE GOSPODARKI RYNKOWEJ dr Andrzej Pieczewski apieczewski@uni.lodz.pl Konsultacje: wtorki, godz. 18.00-19.30 pok. A 410 Literatura Janina Godłów-Legiędź, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi,

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka 1 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem organizacji formalnych, czyli dużymi grupami wtórnymi utworzonymi z myślą o

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań

dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań Systemy przekonań Dlaczego mądrzy ludzie podejmują głupie decyzje? Odpowiedzialne są nasze przekonania. Przekonania, które składają się

Bardziej szczegółowo

Pojęcie myśli politycznej

Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna obejmuje całość zagadnień odnoszących się bezpośrednio do działalności politycznej stanowi zbiór wyobrażeń dotyczących organizacji państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media Piotr Długiewicz Ewolucja praktyki marketingowej Mass Marketing Segment Marketing Customer Marketing Real-Time Marketing Brak segmentacji Wynik mierzony

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Milena Ratajczak-Mrozek SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU POZNAŃ 2010 SIECI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

Por. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 20. 2

Por. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 20. 2 Inicjatywy społeczne młodzieży poprzez nowe media Tomasz Zacłona W połowie drugiej dekady XXI w. jesteśmy świadkami przemian społecznych zapowiadanych od końca ostatniego stulecia. W turbulentnym otoczeniu

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ Magdalena Machinko-Nagrabecka Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Centrum UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2013 r. NFOŚiGW - Konsultacje w sprawie

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Marketing w kulturze. Kulturoznawstwo. ogólnoakademicki. dr Aleksandra Norkowska. zaliczenie z oceną

OPIS PRZEDMIOTU. Marketing w kulturze. Kulturoznawstwo. ogólnoakademicki. dr Aleksandra Norkowska. zaliczenie z oceną Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.. Kraków, 2011 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis

Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis Fundacja Lux Veritatis powstała w 1998 roku w Warszawie, a założycielami jej są ojcowie redemptoryści: Jan Król i Tadeusz Rydzyk. 1

Bardziej szczegółowo

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Pojęcie wychowania Wychowanie w szerokim znaczeniu wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społ. i przyr. na człowieka, kształtujące jego tożsamość,

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Pojęcie i cechy kultury masowej Wzory socjokulturowe cielesności i sprawności fizycznej Wzory lansowane przez mass media a wzory realizowane Kultura masowa

Bardziej szczegółowo

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto.

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto. Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Aktywność młodych w sieci Katarzyna Pietraszek Na podstawie badania dojrzałości technologicznej uczniów Doroty Kwiatkowskiej i Marcina Dąbrowskiego Uniwersytet w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Grupy S&D w sprawie umiejętności korzystania z mediów

Stanowisko Grupy S&D w sprawie umiejętności korzystania z mediów S&D Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Parlament Europejski Rue Wiertz 60 B-1047 Bruksela T +32 2 284 2111 F +32 2 230 6664 www.socialistsanddemocrats.eu Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa. Wprowadzenie. Podziękowania. Rozdział 1. ETYKA DZIENNIKARSKA A ETYKA MEDIÓW

Spis treści: Przedmowa. Wprowadzenie. Podziękowania. Rozdział 1. ETYKA DZIENNIKARSKA A ETYKA MEDIÓW Etyka dziennikarska Jan Pleszczyński Książka podejmuje szczególnie istotną w ostatnim okresie problematykę etyki dziennikarskiej. Dzięki temu zapełnia wyraźnie odczuwaną lukę, ponieważ do tej pory nie

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela

Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela Wojciech Sala wsala@pro.onet.pl Zespół Szkół Techniczno-Usługowych Trzebinia Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela Wstęp Artykuł dotyczy wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA 1 STOPNIA) Tabela odniesień efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA 1 STOPNIA) Tabela odniesień efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA 1 STOPNIA) Tabela odniesień efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K KIERUNKOWE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka PYTANIE O INNOWACYJNOŚĆ Pytanie o innowacyjność jest pytaniem o warunki powstawania innowacji oraz ich upowszechnienia. Innowacyjność

Bardziej szczegółowo