U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1."

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej pomocy prawnej i nieodpatnej informacji prawnej, a take zasady dziaania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej spoeczestwa. 2. Udzielanie nieodpatnej pomocy prawnej i nieodpatnej informacji prawnej na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie jest zadaniem z zakresu administracji rzdowej. Art Niniejsza ustawa nie zwalnia organów administracji publicznej od wykonywania okrelonych w ustawach zada w zakresie poradnictwa prawnego. 2. Niniejsza ustawa nie ogranicza dziaalnoci innych podmiotów w zakresie wiadczenia poradnictwa prawnego, w szczególnoci z zakresu prawa rodzinnego i opiekuczego, zabezpieczenia spoecznego oraz ochrony praw lokatorów, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163). Rozdzia 2 Nieodpatna pomoc prawna Art Nieodpatna pomoc prawna przysuguje osobie fizycznej, zwanej dalej osob uprawnion : 1) której w okresie 12 miesicy poprzedzajcych zwrócenie si o udzielenie nieodpatnej pomocy prawnej zostao przyznane wiadczenie z pomocy spoecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej lub 2) która posiada wan Kart Duej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 3) która uzyskaa decyzj lub zawiadczenie, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206), lub

3 2 4) która posiada wan legitymacj weterana albo legitymacj weterana poszkodowanego, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dziaa poza granicami pastwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub 5) która ukoczya 75 lat, lub 6) która w wyniku wystpienia klski ywioowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalaza si w sytuacji zagroenia lub poniosa straty. 2. Nieodpatna pomoc prawna nie przysuguje osobie, wobec której w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wydano ostateczn decyzj o zwrocie nienalenie pobranego wiadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt Prawo do nieodpatnej pomocy prawnej osoba uprawniona: 1) o której mowa w ust. 1 pkt 1 wykazuje przez przedoenie oryginau albo odpisu decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 106 ust. 1, lub zawiadczenie o udzieleniu wiadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej; 2) o której mowa w ust. 1 pkt 2 wykazuje przez przedoenie wanej Karty Duej Rodziny; 3) o której mowa w ust. 1 pkt 3 wykazuje przez przedoenie decyzji lub zawiadczenia, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, albo ich odpisów; 4) o której mowa w ust. 1 pkt 4 wykazuje przez przedoenie wanej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dziaa poza granicami pastwa; 5) o której mowa w ust. 1 pkt 5 wykazuje przez przedoenie dokumentu stwierdzajcego tosamo; 6) o której mowa w ust. 1 pkt 6 wykazuje przez zoenie owiadczenia, e zachodzi co najmniej jedna z okolicznoci wymienionych w tym przepisie. 4. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpatnej pomocy prawnej skada pisemne owiadczenie, e nie zachodzi okoliczno wymieniona w ust Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 5, wymagajcej niezwocznego uzyskania nieodpatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego owiadczenia,

4 3 e jest ona uprawniona do uzyskania nieodpatnej pomocy prawnej na podstawie ust. 1 pkt 1 5, a z uwagi na sytuacj kryzysow lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawi dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt Owiadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5, skada si pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna. Skadajcy owiadczenie jest obowizany do zawarcia w nich klauzuli o nastpujcej treci: Jestem wiadomy odpowiedzialnoci karnej za zoenie faszywego owiadczenia.. Klauzula ta zastpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna. 7. Wzór owiadczenia, o którym mowa w: 1) ust. 3 pkt 6 jest okrelony w zaczniku nr 1 do ustawy; 2) ust. 4 jest okrelony w zaczniku nr 2 do ustawy; 3) ust. 5 jest okrelony w zaczniku nr 3 do ustawy. 8. Owiadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5, skada si udzielajcemu nieodpatnej pomocy prawnej. 9. Owiadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5, przechowuje si w warunkach uniemoliwiajcych dostp osób trzecich. Art Nieodpatna pomoc prawna obejmuje: 1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowizujcym stanie prawnym, o przysugujcych jej uprawnieniach lub o spoczywajcych na niej obowizkach lub 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwizania jej problemu prawnego, lub 3) udzielenie pomocy w sporzdzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyczeniem pism procesowych w toczcym si postpowaniu przygotowawczym lub sdowym i pism w toczcym si postpowaniu sdowo-administracyjnym, lub 4) sporzdzenie projektu pisma wszczynajcego postpowanie sdowe lub sdowo- -administracyjne, lub 5) sporzdzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sdowych lub o ustanowienie penomocnika z urzdu. 2. Nieodpatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu: 1) prawa podatkowego w przedmiocie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej; 2) prawa celnego; 3) prawa dewizowego; 4) prawa handlowego;

5 4 5) prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, z wyjtkiem przygotowania do rozpoczcia tej dziaalnoci. 3. Udzielona nieodpatna pomoc prawna nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art Nieodpatnej pomocy prawnej udziela osobicie adwokat albo radca prawny. 2. Przed udzieleniem nieodpatnej pomocy prawnej mona zada od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzajcego tosamo. Art. 6. Odmawiajc udzielenia nieodpatnej pomocy prawnej z wanych powodów, informuje si osob uprawnion o innych punktach nieodpatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. Art Zadanie polegajce na udzielaniu nieodpatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rzdowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. 2. Na kady powiat przypada liczba punktów nieodpatnej pomocy prawnej odpowiadajca mnonikowi sucemu ustaleniu wysokoci dotacji przypadajcej danemu powiatowi, o którym mowa w art. 28 ust. 4. Punkt nieodpatnej pomocy prawnej moe by usytuowany w jednym albo wikszej liczbie gminnych lub powiatowych lokali, w ramach posiadanych zasobów. 3. Nieodpatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpatnej pomocy prawnej w przecitnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Art Powiat, realizujc zadanie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, moe zawiera porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu, okrelajce w szczególnoci: 1) gminne lub powiatowe lokale, w których bd usytuowane punkty nieodpatnej pomocy prawnej; 2) harmonogram wskazujcy dni i godziny, w których bdzie udzielana nieodpatna pomoc prawna; 3) zasady wspópracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych adwokatom i radcom prawnym udzielajcym nieodpatnej pomocy prawnej. 2. W przypadku samodzielnej realizacji zadania, o którym mowa w art. 7 ust. 1, starosta okrela w szczególnoci: 1) powiatowe lokale, w których bd usytuowane punkty nieodpatnej pomocy prawnej;

6 5 2) harmonogram wskazujcy dni i godziny, w których bdzie udzielana nieodpatna pomoc prawna. 3. Starosta udostpnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, w Biuletynie Informacji Publicznej. Art Powiat corocznie zawiera z okrgow rad adwokack i rad okrgowej izby radców prawnych waciwymi dla siedziby wadz powiatu porozumienie w sprawie udzielania nieodpatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, okrelajce w szczególnoci: 1) liczb adwokatów i radców prawnych, którzy bd udziela nieodpatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, z uwzgldnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziau adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania; 2) zobowizanie dziekanów okrgowej rady adwokackiej i rady okrgowej izby radców prawnych do imiennego wskazywania adwokatów i radców prawnych oraz ich zastpców, wyznaczonych do udzielania nieodpatnej pomocy prawnej w ramach harmonogramu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2; 3) zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielajcych nieodpatnej pomocy prawnej; 4) zasady wykorzystania urzdze technicznych w punkcie nieodpatnej pomocy prawnej. 2. W przypadku niezawarcia porozumienia do dnia 30 listopada roku poprzedzajcego rok, którego dotyczyoby to porozumienie, starosta przekazuje dziekanom informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 albo ust. 2. Na podstawie tych informacji dziekan okrgowej rady adwokackiej lub dziekan rady okrgowej izby radców prawnych wyznacza adwokatów lub radców prawnych, którzy bd udziela nieodpatnej pomocy prawnej. 3. O kadym zawartym porozumieniu albo wyznaczeniu adwokatów lub radców prawnych, którzy bd udziela nieodpatnej pomocy prawnej w trybie, o którym mowa w ust. 2, powiat niezwocznie zawiadamia waciwego wojewod. Art Adwokat lub radca prawny udzielaj nieodpatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem. 2. Umowa zawiera w szczególnoci: 1) wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpatnej pomocy prawnej; 2) okrelenie wynagrodzenia za wiadczenie nieodpatnej pomocy prawnej; 3) okrelenie sposobu korzystania z lokalu, w którym bdzie usytuowany punkt nieodpatnej pomocy prawnej;

7 6 4) wskazanie niezbdnych urzdze technicznych, w tym zapewniajcych dostp do bazy aktów prawnych umoliwiajcy udzielanie nieodpatnej pomocy prawnej; 5) zasady zapewniania przez adwokata albo radc prawnego wiadczcego nieodpatn pomoc prawn bazy aktów prawnych umoliwiajcej udzielanie nieodpatnej pomocy prawnej; 6) zasady zapewnienia przez adwokata lub radc prawnego zastpstwa w przypadku, gdy nie bdzie on w stanie osobicie udziela nieodpatnej pomocy prawnej; 7) zasady jej rozwizania. Art Adwokat i radca prawny dokumentuj na karcie nieodpatnej pomocy prawnej kady przypadek udzielenia nieodpatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczcych czasu trwania i formy nieodpatnej pomocy prawnej oraz dziedziny prawa, której dotyczya ta pomoc. 2. Kart nieodpatnej pomocy prawnej oraz owiadczenia, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5, przekazuje si starocie do dziesitego dnia nastpnego miesica kalendarzowego w sposób uniemoliwiajcy powizanie karty nieodpatnej pomocy prawnej z owiadczeniem osoby uprawnionej. W celu umoliwienia kontroli prawidowoci udzielania nieodpatnej pomocy prawnej starosta przechowuje owiadczenia, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5, przez trzy lata od dnia ich sporzdzenia. 3. Starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w owiadczeniach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5. Art Powiat powierza prowadzenie poowy punktów nieodpatnej pomocy prawnej organizacji pozarzdowej prowadzcej dziaalno poytku publicznego. Jeeli na powiat przypada do 3 punktów nieodpatnej pomocy prawnej, organizacji pozarzdowej powierza si prowadzenie 1 punktu nieodpatnej pomocy prawnej; w pozostaych przypadkach, jeeli wynik dzielenia liczby punktów przez dwa stanowi liczb niecakowit, zaokrgla si j w gór do liczby cakowitej. 2. Organizacj, o której mowa w ust. 1, wyania si corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146).

8 7 3. Nieodpatnej pomocy prawnej w punktach nieodpatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarzdowej moe udziela take: 1) doradca podatkowy w zakresie prawa podatkowego, z wyczeniem spraw podatkowych zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej; 2) osoba, która: a) ukoczya wysze studia prawnicze i uzyskaa tytu magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, b) posiada co najmniej trzyletnie dowiadczenie w wykonywaniu wymagajcych wiedzy prawniczej czynnoci bezporednio zwizanych ze wiadczeniem pomocy prawnej, c) korzysta z peni praw publicznych oraz ma pen zdolno do czynnoci prawnych, d) nie bya karana za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpatnej pomocy prawnej skada pisemne owiadczenie, e jest wiadoma uzyskania nieodpatnej pomocy prawnej od osoby niebdcej adwokatem, radc prawnym albo doradc podatkowym. 5. Do owiadczenia, o którym mowa w ust. 4, stosuje si art. 3 ust. 8 i 9 oraz art. 11 ust. 2 i Wzór owiadczenia, o którym mowa w ust. 4, jest okrelony w zaczniku nr 4 do ustawy. 7. O powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, moe ubiega si organizacja pozarzdowa prowadzca dziaalno poytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, jeeli speni nastpujce warunki: 1) posiada co najmniej dwuletnie dowiadczenie w wykonywaniu zada wicych si z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; 2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc prawnym, doradc podatkowym lub osob, o której mowa w ust. 3 pkt 2; 3) daje gwarancj naleytego wykonania zadania, w szczególnoci przez zoenie pisemnego zobowizania: a) zapewnienia poufnoci w zwizku z udzielaniem nieodpatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

9 8 b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpatnej pomocy prawnej, w szczególnoci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. 8. Organizacja pozarzdowa zapewnia udzielanie nieodpatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem, do której stosuje si odpowiednio art. 10 ust. 2 pkt 1 i Starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizacj pozarzdow na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 10. W przypadku niezawarcia umów, o których mowa w ust. 7 pkt 2, starosta nie zawiera umowy z organizacj albo rozwizuje j za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W razie niespenienia innych warunków starosta moe rozwiza umow za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 11. Organizacja pozarzdowa zapewnia udzielanie nieodpatnej pomocy prawnej na zasadach okrelonych w art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 2 i 3 oraz art O powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nie moe ubiega si organizacja pozarzdowa, która w okresie dwóch lat poprzedzajcych przystpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczya si z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystaa dotacj niezgodnie z celem jej przyznania, jak równie organizacja, z któr starosta rozwiza umow zgodnie z ust. 10. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia si z dotacji i zwrotu nienalenych rodków wraz z odsetkami albo rozwizania umowy. 13. Jeeli: 1) do dnia 30 listopada roku poprzedzajcego rok, którego dotyczyoby powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie wyoniona organizacja pozarzdowa, 2) starosta nie zawrze umowy z organizacj pozarzdow albo rozwie umow za wypowiedzeniem art. 9 ust. 2 stosuje si odpowiednio. Art. 13. Starosta przekazuje Ministrowi Sprawiedliwoci oraz waciwemu wojewodzie, nie póniej ni do koca pierwszego kwartau roku nastpnego, zbiorcz informacj o wykonaniu zadania polegajcego na udzielaniu nieodpatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

10 9 Art. 14. Minister Sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) organizacj udzielania nieodpatnej pomocy prawnej, w tym wymogi dotyczce lokalu, w którym bdzie usytuowany punkt nieodpatnej pomocy prawnej, 2) wzór karty nieodpatnej pomocy prawnej, 3) zakres informacji, o której mowa w art. 13 uwzgldniajc konieczno zapewnienia atwego dostpu osób uprawnionych, w tym osób niepenosprawnych, do punktów nieodpatnej pomocy prawnej, zachowania poufnoci przy udzielaniu nieodpatnej pomocy prawnej oraz konieczno zapewnienia kompletnoci informacji o wykonaniu zadania. Rozdzia 3 Nieodpatna informacja prawna Art. 15. Nieodpatna informacja prawna, zwana dalej informacj prawn, przysuguje osobom fizycznym. Art. 16. Informacja prawna polega na poinformowaniu o obowizujcych aktach normatywnych regulujcych przedstawiony problem prawny lub o sposobach uzyskania pomocy w jego rozwizaniu. Art. 17. Wojewoda prowadzi wojewódzkie centrum informacji prawnej, w którym udziela si informacji prawnej wycznie za porednictwem infolinii telefonicznej. Art Minister Sprawiedliwoci zapewnia organizacj i funkcjonowanie infolinii telefonicznej. 2. Infolinia telefoniczna powinna spenia nastpujce wymagania: 1) wykorzystywa numer niegeograficzny; 2) zapewnia odbieranie pocze telefonicznych inicjowanych na obszarze danego województwa we waciwym wojewódzkim centrum informacji prawnej; 3) zapewnia ponoszenie kosztu zainicjowania poczenia telefonicznego z infolini telefoniczn przez osob inicjujc to poczenie; 4) zapewnia moliwo odbierania pocze telefonicznych inicjowanych za pomoc dowolnej krajowej sieci telekomunikacyjnej; 5) zapewnia komunikaty gosowe czytelne dla inicjujcego poczenie telefoniczne. Art Udzielanie informacji prawnej w wojewódzkim centrum informacji prawnej wojewoda powierza organizacji pozarzdowej prowadzcej dziaalno poytku publicznego,

11 10 wyanianej do dnia 31 lipca kadego roku poprzedzajcego rok, którego dotyczyoby to powierzenie, w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 2. O powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, moe ubiega si organizacja pozarzdowa, która spenia cznie nastpujce warunki: 1) posiada co najmniej dwuletnie dowiadczenie w wykonywaniu zada wicych si z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; 2) daje gwarancj naleytego wykonania zadania, polegajcego na udzielaniu informacji prawnej; 3) dysponuje moliwoci obsugi infolinii telefonicznej przez osoby posiadajce odpowiednie: wiedz, umiejtnoci i dowiadczenie, niezbdne do rzetelnego udzielenia informacji prawnej. 3. O powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nie moe ubiega si organizacja pozarzdowa, która w okresie dwóch lat poprzedzajcych przystpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczya si z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystaa dotacj niezgodnie z celem jej przyznania. Termin ten biegnie od dnia rozliczenia si z dotacji i zwrotu nienalenych rodków wraz z odsetkami. 4. W przypadku niewyonienia organizacji pozarzdowej w trybie i terminie, o których mowa w ust. 1, wojewoda: 1) realizuje zadanie we wasnym zakresie; 2) informuje Ministra Sprawiedliwoci o niewyonieniu organizacji pozarzdowej w terminie do dnia 5 sierpnia kadego roku. 5. Liczba stanowisk obsugujcych infolini telefoniczn odpowiada miesicznej liczbie stawek kwoty bazowej, od której zaley wysoko dotacji udzielanej na dany rok budetowy. Art. 20. Udzielenie informacji prawnej dokumentuje si w karcie informacji prawnej przez podanie liczby informacji udzielonych w danym dniu, czasu trwania informacji prawnej oraz dziedziny prawa, której ta informacja dotyczya. Karty przekazuje si wojewodzie do dziesitego dnia nastpnego miesica kalendarzowego. Art. 21. Wojewoda przekazuje Ministrowi Sprawiedliwoci, nie póniej ni do koca pierwszego kwartau roku nastpnego, zbiorcz informacj o wykonaniu zadania polegajcego na udzielaniu informacji prawnej na obszarze województwa.

12 11 Art. 22. Minister Sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) sposób i warunki udzielania informacji prawnej, w tym dzienny i tygodniowy wymiar czasu, w którym jest ona zapewniona, 2) wzór karty informacji prawnej, 3) zakres informacji, o której mowa w art. 21 uwzgldniajc konieczno zapewnienia dogodnego dostpu do informacji prawnej, zachowania poufnoci przy udzielaniu informacji prawnej oraz konieczno zapewnienia kompletnoci informacji o wykonaniu zadania. Rozdzia 4 Edukacja prawna spoeczestwa Art Organy administracji publicznej, realizujc pozostajce w ich waciwoci zadania z zakresu edukacji prawnej spoeczestwa, podejmuj dziaania edukacyjne zmierzajce do zwikszenia wiadomoci prawnej spoeczestwa, dotyczce w szczególnoci upowszechniania wiedzy o: 1) moliwociach dostpu do nieodpatnej pomocy prawnej i informacji prawnej; 2) prawach i obowizkach obywatelskich; 3) dziaalnoci krajowych i midzynarodowych organów ochrony prawnej; 4) mediacji oraz sposobach pozasdowego rozwizywania sporów; 5) moliwociach udziau obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa. 2. Zadania z zakresu edukacji prawnej spoeczestwa mog by realizowane równie przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 3. Zlecanie zada publicznych w zakresie edukacji prawnej spoeczestwa odbywa si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

13 12 Rozdzia 5 Ocena wykonywania zada z zakresu nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej i edukacji prawnej spoeczestwa Art Minister Sprawiedliwoci dokonuje oceny wykonywania zada z zakresu nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa za dany rok w terminie do dnia 30 czerwca roku nastpnego. 2. O wynikach dokonanej oceny Minister Sprawiedliwoci informuje Komisj Wspóln Rzdu i Samorzdu Terytorialnego. Art Minister Sprawiedliwoci moe powoa Rad Nieodpatnej Pomocy Prawnej, Nieodpatnej Informacji Prawnej i Edukacji Prawnej Spoeczestwa, zwan dalej Rad. 2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Sprawiedliwoci. 3. Do zakresu dziaania Rady naley: 1) analiza wykonywania zada z zakresu nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa; 2) zgaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa; 3) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa; 4) wyraanie opinii w innych sprawach z zakresu nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Art Rada skada si z: 1) dwóch przedstawicieli wybranych sporód kandydatów wskazanych przez stron samorzdow Komisji Wspólnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego; 2) dwóch przedstawicieli wybranych sporód kandydatów zgoszonych przez organizacje pozarzdowe dziaajce na rzecz dostpu obywateli do nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa; 3) po jednym przedstawicielu wskazanym przez Naczeln Rad Adwokack i Krajow Rad Radców Prawnych; 4) po jednym przedstawicielu ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego, ministra waciwego do spraw administracji publicznej i ministra waciwego do spraw finansów publicznych;

14 13 5) czterech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwoci. 2. Minister Sprawiedliwoci powouje i odwouje czonków Rady oraz wskazuje jej przewodniczcego. 3. Za udzia w pracach Rady wynagrodzenie nie przysuguje. Na wniosek czonków Rady, zamieszkaych poza miejscem obrad Rady, przyznaje si zwrot kosztów podróy i zakwaterowania na zasadach okrelonych w przepisach dotyczcych nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce budetowej z tytuu podróy subowej na terenie kraju. 4. Obsug organizacyjno-techniczn Rady zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwoci. 5. Tryb dziaania okrela Rada w drodze uchway zatwierdzanej przez Ministra Sprawiedliwoci. Rozdzia 6 Finansowanie nieodpatnej pomocy prawnej i informacji prawnej Art Zadanie polegajce na udzielaniu nieodpatnej pomocy prawnej jest finansowane z budetu pastwa w czci Budety wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. 2. Zadanie polegajce na udzielaniu informacji prawnej jest finansowane z budetu pastwa w czci Budety wojewodów przez udzielanie dotacji celowej podmiotom, o których mowa w art. 19 ust Koszty zadania polegajcego na zapewnieniu organizacji i funkcjonowania infolinii telefonicznej ponosi Minister Sprawiedliwoci. 4. Wysoko dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwoci w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw budetu w trybie i terminach okrelonych w przepisach dotyczcych prac nad projektem ustawy budetowej. Art Dotacja na finansowanie zadania polegajcego na udzielaniu nieodpatnej pomocy prawnej jest przeznaczana w 97% na wynagrodzenia z tytuu umów, o których mowa w art. 10, natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 na rzecz wyonionej organizacji pozarzdowej, a w 3% na pokrycie kosztów obsugi organizacyjno-technicznej zadania. 2. Podstaw ustalenia wysokoci dotacji stanowi kwota bazowa. 3. Kwota dotacji stanowi dwunastokrotno iloczynu kwoty bazowej i mnonika.

15 14 4. Mnonik oblicza si w ten sposób, e liczb mieszkaców powiatu, przyjt wedug stanu na dzie 31 grudnia roku poprzedzajcego rok budetowy o dwa lata, ustalon przez Prezesa Gównego Urzdu Statystycznego, dzieli si przez , z tym e nie moe on by mniejszy ni 2 i wikszy ni 35. Mnonik wyraony liczb niecakowit zaokrgla si do liczby cakowitej w gór, jeeli pierwsza cyfra po przecinku jest równa lub wysza ni 5, albo w dó jeeli pierwsza cyfra po przecinku jest nisza ni 5. Art Dotacja na finansowanie zadania polegajcego na udzielaniu informacji prawnej jest przeznaczana na pokrycie kosztów udzielania informacji prawnej w wojewódzkim centrum informacji prawnej przez organizacj pozarzdow. 2. Wysoko dotacji udzielanej na dany rok budetowy oblicza si w ten sposób, e na kady mieszkaców danego województwa, wedug liczby mieszkaców na dzie 31 grudnia roku poprzedzajcego rok budetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Gównego Urzdu Statystycznego, przypada dwanacie stawek kwoty bazowej, przy czym kady kolejny rozpoczty milion zaokrgla si: 1) w gór do penego miliona, jeeli liczba mieszkaców przekracza ; 2) w dó do penego miliona, jeeli liczba mieszkaców wynosi do Jeeli liczba mieszkaców danego województwa nie przekracza , wysoko dotacji wynosi 24 stawki kwoty bazowej. 3. W przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1, rodki na finansowanie tego zadania s przeznaczane na pokrycie kosztów udzielania informacji prawnej we wasnym zakresie; przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio. Art Minister Sprawiedliwoci w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw budetu corocznie okrela, w drodze rozporzdzenia, wysoko kwoty bazowej, majc na wzgldzie limity wydatków, o których mowa w ust. 2, oraz potrzeb zapewnienia waciwej organizacji systemu nieodpatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. 2. W latach maksymalny limit wydatków budetu pastwa bdcy skutkiem finansowym wejcia w ycie niniejszej ustawy wynosi z, z tym e w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio: 1) w 2016 r z; 2) w 2017 r z; 3) w 2018 r z; 4) w 2019 r z;

16 15 5) w 2020 r z; 6) w 2021 r z; 7) w 2022 r z; 8) w 2023 r z; 9) w 2024 r z; 10) w 2025 r z. Rozdzia 7 Przepisy zmieniajce Art. 31. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, 993 i 1778) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 3 w ust. 1 po pkt 6 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 7 w brzmieniu: 7) wspódziaanie z jednostkami samorzdu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpatnej pomocy prawnej. ; 2) w art. 58 w pkt 12 po lit. k rednik zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. l w brzmieniu: l) zasad wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia... o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa (Dz. U. poz....) i dokumentowania udzielonej nieodpatnej pomocy prawnej;. Art. 32. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 41 po pkt 6 kropk zastpuje sirednikiem i dodaje si pkt 7 w brzmieniu: 7) wspódziaanie z jednostkami samorzdu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpatnej pomocy prawnej. ; 2) w art. 60 w pkt 8 po lit. f rednik zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. g w brzmieniu: g) zasad wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia... o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa (Dz. U. poz....) i dokumentowania udzielonej nieodpatnej pomocy prawnej;.

17 16 Art. 33. W ustawie z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z pón. zm. 1) ) w art. 24 w ust. 1 po pkt 4 kropk zastpuje sirednikiem i dodaje si pkt 5 w brzmieniu: 5) nieodpatnej pomocy prawnej i nieodpatnej informacji prawnej.. Art. 34. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) w art. 4 w ust. 1 po pkt 1a dodaje si pkt 1b w brzmieniu: 1b) udzielania nieodpatnej pomocy prawnej i nieodpatnej informacji prawnej oraz zwikszania wiadomoci prawnej spoeczestwa;. Rozdzia 8 Przepisy dostosowujce Art. 35. Zorganizowanie nieodpatnej pomocy prawnej i informacji prawnej naley do zakresu dziaania Ministra Sprawiedliwoci oraz do innych organów administracji publicznej zgodnie z ich waciwoci. Art Porozumienia, o których mowa w art. 8, s zawierane do dnia 15 padziernika 2015 r. 2. Porozumienia, o których mowa w art. 9, s zawierane do dnia 31 padziernika 2015 r. 3. Dziekani okrgowych rad adwokackich i rad okrgowych izb radców prawnych wska starocie adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpatnej pomocy prawnej do dnia 15 listopada 2015 r. 4. Wybór organizacji pozarzdowych, o których mowa w art. 12 ust. 1, nastpi do dnia 15 grudnia 2015 r. 5. Umowy, o których mowa w art. 10, s zawierane do dnia 31 grudnia 2015 r. Art. 37. Wysoko kwoty bazowej w 2016 r. wynosi 5150 z. Art. 38. Wybór organizacji pozarzdowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, nastpi do dnia 31 lipca 2016 r. Art. 39. Minister Sprawiedliwoci dokona oceny funkcjonowania systemu w zakresie udzielania nieodpatnej pomocy prawnej i informacji prawnej przez organizacje pozarzdowe w 2017 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z 2014 r. poz. 496, 829, 915, 932 i 1533 oraz z 2015 r. poz. 277.

18 17 Rozdzia 9 Przepis kocowy Art. 40. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjtkiem: 1) art. 7 ust. 2 i 3, art. 8 12, art. 18, art. 19, art. 28 i art , które wchodz w ycie z dniem 31 sierpnia 2015 r.; 2) art i art , które wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 04/37rch

19 Zaczniki do ustawy z dnia. (Dz. U. poz..) Zacznik nr 1 WZÓR Owiadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa (Dz. U. poz. ) Ja, niej podpisany (-na), (imi, nazwisko, adres).., PESEL 1)., owiadczam, e jestem uprawniony (-na) do uzyskania nieodpatnej pomocy prawnej z uwagi na wystpienie: 2) klski ywioowej, katastrofy naturalnej, awarii technicznej w wyniku której: 3) znalazem (-am) si w sytuacji zagroenia, poniosem (-am) straty. Jednoczenie owiadczam, e jestem wiadomy (-ma) odpowiedzialnoci karnej za zoenie faszywego owiadczenia.... (data i podpis osoby uprawnionej) 1) W przypadku braku numeru PESEL numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzajcego tosamo. 2) Zaznaczy waciwe. 3) Zaznaczy waciwe. 04/38rch

20 Zacznik nr 2 WZÓR Owiadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa (Dz. U. poz. ) Ja, niej podpisany (-na), (imi, nazwisko, adres zamieszkania)...., PESEL 1)... owiadczam, e w okresie 12 miesicy poprzedzajcych zoenie niniejszego owiadczenia nie wydano wobec mnie ostatecznej decyzji o zwrocie nienalenie pobranego wiadczenia z pomocy spoecznej. Jednoczenie owiadczam, e jestem wiadomy (-ma) odpowiedzialnoci karnej za zoenie faszywego owiadczenia.... (data i podpis osoby uprawnionej) 1) W przypadku braku numeru PESEL numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzajcego tosamo. 04/39rch

Europejskie standardy dobrej administracji

Europejskie standardy dobrej administracji Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Europejskie standardy dobrej administracji Streszczenie. Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Kochani! Zdrowie jak ważne jest ono dla każdego z nas, wiemy wszyscy. Jest ono niewątpliwie najwyższą wartością człowieka. Dobre samopoczucie i kondycja,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy

INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy INFORMACJA PRASOWA Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy Dszy okres rozliczeniowy w art. 129 2 otrzymuje brzmienie: 2 Jeeli jest to uzasadnione sezonowoci dziaalnoci, szczególnymi

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2012 31.08.2013 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2013 r. Opracowanie prof. nzw.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo