U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1."

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej pomocy prawnej i nieodpatnej informacji prawnej, a take zasady dziaania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej spoeczestwa. 2. Udzielanie nieodpatnej pomocy prawnej i nieodpatnej informacji prawnej na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie jest zadaniem z zakresu administracji rzdowej. Art Niniejsza ustawa nie zwalnia organów administracji publicznej od wykonywania okrelonych w ustawach zada w zakresie poradnictwa prawnego. 2. Niniejsza ustawa nie ogranicza dziaalnoci innych podmiotów w zakresie wiadczenia poradnictwa prawnego, w szczególnoci z zakresu prawa rodzinnego i opiekuczego, zabezpieczenia spoecznego oraz ochrony praw lokatorów, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163). Rozdzia 2 Nieodpatna pomoc prawna Art Nieodpatna pomoc prawna przysuguje osobie fizycznej, zwanej dalej osob uprawnion : 1) której w okresie 12 miesicy poprzedzajcych zwrócenie si o udzielenie nieodpatnej pomocy prawnej zostao przyznane wiadczenie z pomocy spoecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej lub 2) która posiada wan Kart Duej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 3) która uzyskaa decyzj lub zawiadczenie, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206), lub

3 2 4) która posiada wan legitymacj weterana albo legitymacj weterana poszkodowanego, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dziaa poza granicami pastwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub 5) która ukoczya 75 lat, lub 6) która w wyniku wystpienia klski ywioowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalaza si w sytuacji zagroenia lub poniosa straty. 2. Nieodpatna pomoc prawna nie przysuguje osobie, wobec której w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wydano ostateczn decyzj o zwrocie nienalenie pobranego wiadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt Prawo do nieodpatnej pomocy prawnej osoba uprawniona: 1) o której mowa w ust. 1 pkt 1 wykazuje przez przedoenie oryginau albo odpisu decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 106 ust. 1, lub zawiadczenie o udzieleniu wiadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej; 2) o której mowa w ust. 1 pkt 2 wykazuje przez przedoenie wanej Karty Duej Rodziny; 3) o której mowa w ust. 1 pkt 3 wykazuje przez przedoenie decyzji lub zawiadczenia, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, albo ich odpisów; 4) o której mowa w ust. 1 pkt 4 wykazuje przez przedoenie wanej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dziaa poza granicami pastwa; 5) o której mowa w ust. 1 pkt 5 wykazuje przez przedoenie dokumentu stwierdzajcego tosamo; 6) o której mowa w ust. 1 pkt 6 wykazuje przez zoenie owiadczenia, e zachodzi co najmniej jedna z okolicznoci wymienionych w tym przepisie. 4. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpatnej pomocy prawnej skada pisemne owiadczenie, e nie zachodzi okoliczno wymieniona w ust Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 5, wymagajcej niezwocznego uzyskania nieodpatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego owiadczenia,

4 3 e jest ona uprawniona do uzyskania nieodpatnej pomocy prawnej na podstawie ust. 1 pkt 1 5, a z uwagi na sytuacj kryzysow lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawi dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt Owiadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5, skada si pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna. Skadajcy owiadczenie jest obowizany do zawarcia w nich klauzuli o nastpujcej treci: Jestem wiadomy odpowiedzialnoci karnej za zoenie faszywego owiadczenia.. Klauzula ta zastpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna. 7. Wzór owiadczenia, o którym mowa w: 1) ust. 3 pkt 6 jest okrelony w zaczniku nr 1 do ustawy; 2) ust. 4 jest okrelony w zaczniku nr 2 do ustawy; 3) ust. 5 jest okrelony w zaczniku nr 3 do ustawy. 8. Owiadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5, skada si udzielajcemu nieodpatnej pomocy prawnej. 9. Owiadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5, przechowuje si w warunkach uniemoliwiajcych dostp osób trzecich. Art Nieodpatna pomoc prawna obejmuje: 1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowizujcym stanie prawnym, o przysugujcych jej uprawnieniach lub o spoczywajcych na niej obowizkach lub 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwizania jej problemu prawnego, lub 3) udzielenie pomocy w sporzdzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyczeniem pism procesowych w toczcym si postpowaniu przygotowawczym lub sdowym i pism w toczcym si postpowaniu sdowo-administracyjnym, lub 4) sporzdzenie projektu pisma wszczynajcego postpowanie sdowe lub sdowo- -administracyjne, lub 5) sporzdzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sdowych lub o ustanowienie penomocnika z urzdu. 2. Nieodpatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu: 1) prawa podatkowego w przedmiocie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej; 2) prawa celnego; 3) prawa dewizowego; 4) prawa handlowego;

5 4 5) prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, z wyjtkiem przygotowania do rozpoczcia tej dziaalnoci. 3. Udzielona nieodpatna pomoc prawna nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art Nieodpatnej pomocy prawnej udziela osobicie adwokat albo radca prawny. 2. Przed udzieleniem nieodpatnej pomocy prawnej mona zada od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzajcego tosamo. Art. 6. Odmawiajc udzielenia nieodpatnej pomocy prawnej z wanych powodów, informuje si osob uprawnion o innych punktach nieodpatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. Art Zadanie polegajce na udzielaniu nieodpatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rzdowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. 2. Na kady powiat przypada liczba punktów nieodpatnej pomocy prawnej odpowiadajca mnonikowi sucemu ustaleniu wysokoci dotacji przypadajcej danemu powiatowi, o którym mowa w art. 28 ust. 4. Punkt nieodpatnej pomocy prawnej moe by usytuowany w jednym albo wikszej liczbie gminnych lub powiatowych lokali, w ramach posiadanych zasobów. 3. Nieodpatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpatnej pomocy prawnej w przecitnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Art Powiat, realizujc zadanie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, moe zawiera porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu, okrelajce w szczególnoci: 1) gminne lub powiatowe lokale, w których bd usytuowane punkty nieodpatnej pomocy prawnej; 2) harmonogram wskazujcy dni i godziny, w których bdzie udzielana nieodpatna pomoc prawna; 3) zasady wspópracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych adwokatom i radcom prawnym udzielajcym nieodpatnej pomocy prawnej. 2. W przypadku samodzielnej realizacji zadania, o którym mowa w art. 7 ust. 1, starosta okrela w szczególnoci: 1) powiatowe lokale, w których bd usytuowane punkty nieodpatnej pomocy prawnej;

6 5 2) harmonogram wskazujcy dni i godziny, w których bdzie udzielana nieodpatna pomoc prawna. 3. Starosta udostpnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, w Biuletynie Informacji Publicznej. Art Powiat corocznie zawiera z okrgow rad adwokack i rad okrgowej izby radców prawnych waciwymi dla siedziby wadz powiatu porozumienie w sprawie udzielania nieodpatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, okrelajce w szczególnoci: 1) liczb adwokatów i radców prawnych, którzy bd udziela nieodpatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, z uwzgldnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziau adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania; 2) zobowizanie dziekanów okrgowej rady adwokackiej i rady okrgowej izby radców prawnych do imiennego wskazywania adwokatów i radców prawnych oraz ich zastpców, wyznaczonych do udzielania nieodpatnej pomocy prawnej w ramach harmonogramu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2; 3) zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielajcych nieodpatnej pomocy prawnej; 4) zasady wykorzystania urzdze technicznych w punkcie nieodpatnej pomocy prawnej. 2. W przypadku niezawarcia porozumienia do dnia 30 listopada roku poprzedzajcego rok, którego dotyczyoby to porozumienie, starosta przekazuje dziekanom informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 albo ust. 2. Na podstawie tych informacji dziekan okrgowej rady adwokackiej lub dziekan rady okrgowej izby radców prawnych wyznacza adwokatów lub radców prawnych, którzy bd udziela nieodpatnej pomocy prawnej. 3. O kadym zawartym porozumieniu albo wyznaczeniu adwokatów lub radców prawnych, którzy bd udziela nieodpatnej pomocy prawnej w trybie, o którym mowa w ust. 2, powiat niezwocznie zawiadamia waciwego wojewod. Art Adwokat lub radca prawny udzielaj nieodpatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem. 2. Umowa zawiera w szczególnoci: 1) wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpatnej pomocy prawnej; 2) okrelenie wynagrodzenia za wiadczenie nieodpatnej pomocy prawnej; 3) okrelenie sposobu korzystania z lokalu, w którym bdzie usytuowany punkt nieodpatnej pomocy prawnej;

7 6 4) wskazanie niezbdnych urzdze technicznych, w tym zapewniajcych dostp do bazy aktów prawnych umoliwiajcy udzielanie nieodpatnej pomocy prawnej; 5) zasady zapewniania przez adwokata albo radc prawnego wiadczcego nieodpatn pomoc prawn bazy aktów prawnych umoliwiajcej udzielanie nieodpatnej pomocy prawnej; 6) zasady zapewnienia przez adwokata lub radc prawnego zastpstwa w przypadku, gdy nie bdzie on w stanie osobicie udziela nieodpatnej pomocy prawnej; 7) zasady jej rozwizania. Art Adwokat i radca prawny dokumentuj na karcie nieodpatnej pomocy prawnej kady przypadek udzielenia nieodpatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczcych czasu trwania i formy nieodpatnej pomocy prawnej oraz dziedziny prawa, której dotyczya ta pomoc. 2. Kart nieodpatnej pomocy prawnej oraz owiadczenia, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5, przekazuje si starocie do dziesitego dnia nastpnego miesica kalendarzowego w sposób uniemoliwiajcy powizanie karty nieodpatnej pomocy prawnej z owiadczeniem osoby uprawnionej. W celu umoliwienia kontroli prawidowoci udzielania nieodpatnej pomocy prawnej starosta przechowuje owiadczenia, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5, przez trzy lata od dnia ich sporzdzenia. 3. Starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w owiadczeniach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 6, ust. 4 i 5. Art Powiat powierza prowadzenie poowy punktów nieodpatnej pomocy prawnej organizacji pozarzdowej prowadzcej dziaalno poytku publicznego. Jeeli na powiat przypada do 3 punktów nieodpatnej pomocy prawnej, organizacji pozarzdowej powierza si prowadzenie 1 punktu nieodpatnej pomocy prawnej; w pozostaych przypadkach, jeeli wynik dzielenia liczby punktów przez dwa stanowi liczb niecakowit, zaokrgla si j w gór do liczby cakowitej. 2. Organizacj, o której mowa w ust. 1, wyania si corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146).

8 7 3. Nieodpatnej pomocy prawnej w punktach nieodpatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarzdowej moe udziela take: 1) doradca podatkowy w zakresie prawa podatkowego, z wyczeniem spraw podatkowych zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej; 2) osoba, która: a) ukoczya wysze studia prawnicze i uzyskaa tytu magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, b) posiada co najmniej trzyletnie dowiadczenie w wykonywaniu wymagajcych wiedzy prawniczej czynnoci bezporednio zwizanych ze wiadczeniem pomocy prawnej, c) korzysta z peni praw publicznych oraz ma pen zdolno do czynnoci prawnych, d) nie bya karana za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpatnej pomocy prawnej skada pisemne owiadczenie, e jest wiadoma uzyskania nieodpatnej pomocy prawnej od osoby niebdcej adwokatem, radc prawnym albo doradc podatkowym. 5. Do owiadczenia, o którym mowa w ust. 4, stosuje si art. 3 ust. 8 i 9 oraz art. 11 ust. 2 i Wzór owiadczenia, o którym mowa w ust. 4, jest okrelony w zaczniku nr 4 do ustawy. 7. O powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, moe ubiega si organizacja pozarzdowa prowadzca dziaalno poytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, jeeli speni nastpujce warunki: 1) posiada co najmniej dwuletnie dowiadczenie w wykonywaniu zada wicych si z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; 2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc prawnym, doradc podatkowym lub osob, o której mowa w ust. 3 pkt 2; 3) daje gwarancj naleytego wykonania zadania, w szczególnoci przez zoenie pisemnego zobowizania: a) zapewnienia poufnoci w zwizku z udzielaniem nieodpatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

9 8 b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpatnej pomocy prawnej, w szczególnoci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. 8. Organizacja pozarzdowa zapewnia udzielanie nieodpatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem, do której stosuje si odpowiednio art. 10 ust. 2 pkt 1 i Starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizacj pozarzdow na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 10. W przypadku niezawarcia umów, o których mowa w ust. 7 pkt 2, starosta nie zawiera umowy z organizacj albo rozwizuje j za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W razie niespenienia innych warunków starosta moe rozwiza umow za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 11. Organizacja pozarzdowa zapewnia udzielanie nieodpatnej pomocy prawnej na zasadach okrelonych w art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 2 i 3 oraz art O powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nie moe ubiega si organizacja pozarzdowa, która w okresie dwóch lat poprzedzajcych przystpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczya si z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystaa dotacj niezgodnie z celem jej przyznania, jak równie organizacja, z któr starosta rozwiza umow zgodnie z ust. 10. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia si z dotacji i zwrotu nienalenych rodków wraz z odsetkami albo rozwizania umowy. 13. Jeeli: 1) do dnia 30 listopada roku poprzedzajcego rok, którego dotyczyoby powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie wyoniona organizacja pozarzdowa, 2) starosta nie zawrze umowy z organizacj pozarzdow albo rozwie umow za wypowiedzeniem art. 9 ust. 2 stosuje si odpowiednio. Art. 13. Starosta przekazuje Ministrowi Sprawiedliwoci oraz waciwemu wojewodzie, nie póniej ni do koca pierwszego kwartau roku nastpnego, zbiorcz informacj o wykonaniu zadania polegajcego na udzielaniu nieodpatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

10 9 Art. 14. Minister Sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) organizacj udzielania nieodpatnej pomocy prawnej, w tym wymogi dotyczce lokalu, w którym bdzie usytuowany punkt nieodpatnej pomocy prawnej, 2) wzór karty nieodpatnej pomocy prawnej, 3) zakres informacji, o której mowa w art. 13 uwzgldniajc konieczno zapewnienia atwego dostpu osób uprawnionych, w tym osób niepenosprawnych, do punktów nieodpatnej pomocy prawnej, zachowania poufnoci przy udzielaniu nieodpatnej pomocy prawnej oraz konieczno zapewnienia kompletnoci informacji o wykonaniu zadania. Rozdzia 3 Nieodpatna informacja prawna Art. 15. Nieodpatna informacja prawna, zwana dalej informacj prawn, przysuguje osobom fizycznym. Art. 16. Informacja prawna polega na poinformowaniu o obowizujcych aktach normatywnych regulujcych przedstawiony problem prawny lub o sposobach uzyskania pomocy w jego rozwizaniu. Art. 17. Wojewoda prowadzi wojewódzkie centrum informacji prawnej, w którym udziela si informacji prawnej wycznie za porednictwem infolinii telefonicznej. Art Minister Sprawiedliwoci zapewnia organizacj i funkcjonowanie infolinii telefonicznej. 2. Infolinia telefoniczna powinna spenia nastpujce wymagania: 1) wykorzystywa numer niegeograficzny; 2) zapewnia odbieranie pocze telefonicznych inicjowanych na obszarze danego województwa we waciwym wojewódzkim centrum informacji prawnej; 3) zapewnia ponoszenie kosztu zainicjowania poczenia telefonicznego z infolini telefoniczn przez osob inicjujc to poczenie; 4) zapewnia moliwo odbierania pocze telefonicznych inicjowanych za pomoc dowolnej krajowej sieci telekomunikacyjnej; 5) zapewnia komunikaty gosowe czytelne dla inicjujcego poczenie telefoniczne. Art Udzielanie informacji prawnej w wojewódzkim centrum informacji prawnej wojewoda powierza organizacji pozarzdowej prowadzcej dziaalno poytku publicznego,

11 10 wyanianej do dnia 31 lipca kadego roku poprzedzajcego rok, którego dotyczyoby to powierzenie, w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 2. O powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, moe ubiega si organizacja pozarzdowa, która spenia cznie nastpujce warunki: 1) posiada co najmniej dwuletnie dowiadczenie w wykonywaniu zada wicych si z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; 2) daje gwarancj naleytego wykonania zadania, polegajcego na udzielaniu informacji prawnej; 3) dysponuje moliwoci obsugi infolinii telefonicznej przez osoby posiadajce odpowiednie: wiedz, umiejtnoci i dowiadczenie, niezbdne do rzetelnego udzielenia informacji prawnej. 3. O powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nie moe ubiega si organizacja pozarzdowa, która w okresie dwóch lat poprzedzajcych przystpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczya si z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystaa dotacj niezgodnie z celem jej przyznania. Termin ten biegnie od dnia rozliczenia si z dotacji i zwrotu nienalenych rodków wraz z odsetkami. 4. W przypadku niewyonienia organizacji pozarzdowej w trybie i terminie, o których mowa w ust. 1, wojewoda: 1) realizuje zadanie we wasnym zakresie; 2) informuje Ministra Sprawiedliwoci o niewyonieniu organizacji pozarzdowej w terminie do dnia 5 sierpnia kadego roku. 5. Liczba stanowisk obsugujcych infolini telefoniczn odpowiada miesicznej liczbie stawek kwoty bazowej, od której zaley wysoko dotacji udzielanej na dany rok budetowy. Art. 20. Udzielenie informacji prawnej dokumentuje si w karcie informacji prawnej przez podanie liczby informacji udzielonych w danym dniu, czasu trwania informacji prawnej oraz dziedziny prawa, której ta informacja dotyczya. Karty przekazuje si wojewodzie do dziesitego dnia nastpnego miesica kalendarzowego. Art. 21. Wojewoda przekazuje Ministrowi Sprawiedliwoci, nie póniej ni do koca pierwszego kwartau roku nastpnego, zbiorcz informacj o wykonaniu zadania polegajcego na udzielaniu informacji prawnej na obszarze województwa.

12 11 Art. 22. Minister Sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) sposób i warunki udzielania informacji prawnej, w tym dzienny i tygodniowy wymiar czasu, w którym jest ona zapewniona, 2) wzór karty informacji prawnej, 3) zakres informacji, o której mowa w art. 21 uwzgldniajc konieczno zapewnienia dogodnego dostpu do informacji prawnej, zachowania poufnoci przy udzielaniu informacji prawnej oraz konieczno zapewnienia kompletnoci informacji o wykonaniu zadania. Rozdzia 4 Edukacja prawna spoeczestwa Art Organy administracji publicznej, realizujc pozostajce w ich waciwoci zadania z zakresu edukacji prawnej spoeczestwa, podejmuj dziaania edukacyjne zmierzajce do zwikszenia wiadomoci prawnej spoeczestwa, dotyczce w szczególnoci upowszechniania wiedzy o: 1) moliwociach dostpu do nieodpatnej pomocy prawnej i informacji prawnej; 2) prawach i obowizkach obywatelskich; 3) dziaalnoci krajowych i midzynarodowych organów ochrony prawnej; 4) mediacji oraz sposobach pozasdowego rozwizywania sporów; 5) moliwociach udziau obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa. 2. Zadania z zakresu edukacji prawnej spoeczestwa mog by realizowane równie przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 3. Zlecanie zada publicznych w zakresie edukacji prawnej spoeczestwa odbywa si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

13 12 Rozdzia 5 Ocena wykonywania zada z zakresu nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej i edukacji prawnej spoeczestwa Art Minister Sprawiedliwoci dokonuje oceny wykonywania zada z zakresu nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa za dany rok w terminie do dnia 30 czerwca roku nastpnego. 2. O wynikach dokonanej oceny Minister Sprawiedliwoci informuje Komisj Wspóln Rzdu i Samorzdu Terytorialnego. Art Minister Sprawiedliwoci moe powoa Rad Nieodpatnej Pomocy Prawnej, Nieodpatnej Informacji Prawnej i Edukacji Prawnej Spoeczestwa, zwan dalej Rad. 2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Sprawiedliwoci. 3. Do zakresu dziaania Rady naley: 1) analiza wykonywania zada z zakresu nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa; 2) zgaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa; 3) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa; 4) wyraanie opinii w innych sprawach z zakresu nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Art Rada skada si z: 1) dwóch przedstawicieli wybranych sporód kandydatów wskazanych przez stron samorzdow Komisji Wspólnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego; 2) dwóch przedstawicieli wybranych sporód kandydatów zgoszonych przez organizacje pozarzdowe dziaajce na rzecz dostpu obywateli do nieodpatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa; 3) po jednym przedstawicielu wskazanym przez Naczeln Rad Adwokack i Krajow Rad Radców Prawnych; 4) po jednym przedstawicielu ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego, ministra waciwego do spraw administracji publicznej i ministra waciwego do spraw finansów publicznych;

14 13 5) czterech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwoci. 2. Minister Sprawiedliwoci powouje i odwouje czonków Rady oraz wskazuje jej przewodniczcego. 3. Za udzia w pracach Rady wynagrodzenie nie przysuguje. Na wniosek czonków Rady, zamieszkaych poza miejscem obrad Rady, przyznaje si zwrot kosztów podróy i zakwaterowania na zasadach okrelonych w przepisach dotyczcych nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce budetowej z tytuu podróy subowej na terenie kraju. 4. Obsug organizacyjno-techniczn Rady zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwoci. 5. Tryb dziaania okrela Rada w drodze uchway zatwierdzanej przez Ministra Sprawiedliwoci. Rozdzia 6 Finansowanie nieodpatnej pomocy prawnej i informacji prawnej Art Zadanie polegajce na udzielaniu nieodpatnej pomocy prawnej jest finansowane z budetu pastwa w czci Budety wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. 2. Zadanie polegajce na udzielaniu informacji prawnej jest finansowane z budetu pastwa w czci Budety wojewodów przez udzielanie dotacji celowej podmiotom, o których mowa w art. 19 ust Koszty zadania polegajcego na zapewnieniu organizacji i funkcjonowania infolinii telefonicznej ponosi Minister Sprawiedliwoci. 4. Wysoko dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwoci w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw budetu w trybie i terminach okrelonych w przepisach dotyczcych prac nad projektem ustawy budetowej. Art Dotacja na finansowanie zadania polegajcego na udzielaniu nieodpatnej pomocy prawnej jest przeznaczana w 97% na wynagrodzenia z tytuu umów, o których mowa w art. 10, natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 na rzecz wyonionej organizacji pozarzdowej, a w 3% na pokrycie kosztów obsugi organizacyjno-technicznej zadania. 2. Podstaw ustalenia wysokoci dotacji stanowi kwota bazowa. 3. Kwota dotacji stanowi dwunastokrotno iloczynu kwoty bazowej i mnonika.

15 14 4. Mnonik oblicza si w ten sposób, e liczb mieszkaców powiatu, przyjt wedug stanu na dzie 31 grudnia roku poprzedzajcego rok budetowy o dwa lata, ustalon przez Prezesa Gównego Urzdu Statystycznego, dzieli si przez , z tym e nie moe on by mniejszy ni 2 i wikszy ni 35. Mnonik wyraony liczb niecakowit zaokrgla si do liczby cakowitej w gór, jeeli pierwsza cyfra po przecinku jest równa lub wysza ni 5, albo w dó jeeli pierwsza cyfra po przecinku jest nisza ni 5. Art Dotacja na finansowanie zadania polegajcego na udzielaniu informacji prawnej jest przeznaczana na pokrycie kosztów udzielania informacji prawnej w wojewódzkim centrum informacji prawnej przez organizacj pozarzdow. 2. Wysoko dotacji udzielanej na dany rok budetowy oblicza si w ten sposób, e na kady mieszkaców danego województwa, wedug liczby mieszkaców na dzie 31 grudnia roku poprzedzajcego rok budetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Gównego Urzdu Statystycznego, przypada dwanacie stawek kwoty bazowej, przy czym kady kolejny rozpoczty milion zaokrgla si: 1) w gór do penego miliona, jeeli liczba mieszkaców przekracza ; 2) w dó do penego miliona, jeeli liczba mieszkaców wynosi do Jeeli liczba mieszkaców danego województwa nie przekracza , wysoko dotacji wynosi 24 stawki kwoty bazowej. 3. W przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1, rodki na finansowanie tego zadania s przeznaczane na pokrycie kosztów udzielania informacji prawnej we wasnym zakresie; przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio. Art Minister Sprawiedliwoci w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw budetu corocznie okrela, w drodze rozporzdzenia, wysoko kwoty bazowej, majc na wzgldzie limity wydatków, o których mowa w ust. 2, oraz potrzeb zapewnienia waciwej organizacji systemu nieodpatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. 2. W latach maksymalny limit wydatków budetu pastwa bdcy skutkiem finansowym wejcia w ycie niniejszej ustawy wynosi z, z tym e w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio: 1) w 2016 r z; 2) w 2017 r z; 3) w 2018 r z; 4) w 2019 r z;

16 15 5) w 2020 r z; 6) w 2021 r z; 7) w 2022 r z; 8) w 2023 r z; 9) w 2024 r z; 10) w 2025 r z. Rozdzia 7 Przepisy zmieniajce Art. 31. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, 993 i 1778) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 3 w ust. 1 po pkt 6 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 7 w brzmieniu: 7) wspódziaanie z jednostkami samorzdu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpatnej pomocy prawnej. ; 2) w art. 58 w pkt 12 po lit. k rednik zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. l w brzmieniu: l) zasad wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia... o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa (Dz. U. poz....) i dokumentowania udzielonej nieodpatnej pomocy prawnej;. Art. 32. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 41 po pkt 6 kropk zastpuje sirednikiem i dodaje si pkt 7 w brzmieniu: 7) wspódziaanie z jednostkami samorzdu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpatnej pomocy prawnej. ; 2) w art. 60 w pkt 8 po lit. f rednik zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. g w brzmieniu: g) zasad wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia... o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa (Dz. U. poz....) i dokumentowania udzielonej nieodpatnej pomocy prawnej;.

17 16 Art. 33. W ustawie z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z pón. zm. 1) ) w art. 24 w ust. 1 po pkt 4 kropk zastpuje sirednikiem i dodaje si pkt 5 w brzmieniu: 5) nieodpatnej pomocy prawnej i nieodpatnej informacji prawnej.. Art. 34. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) w art. 4 w ust. 1 po pkt 1a dodaje si pkt 1b w brzmieniu: 1b) udzielania nieodpatnej pomocy prawnej i nieodpatnej informacji prawnej oraz zwikszania wiadomoci prawnej spoeczestwa;. Rozdzia 8 Przepisy dostosowujce Art. 35. Zorganizowanie nieodpatnej pomocy prawnej i informacji prawnej naley do zakresu dziaania Ministra Sprawiedliwoci oraz do innych organów administracji publicznej zgodnie z ich waciwoci. Art Porozumienia, o których mowa w art. 8, s zawierane do dnia 15 padziernika 2015 r. 2. Porozumienia, o których mowa w art. 9, s zawierane do dnia 31 padziernika 2015 r. 3. Dziekani okrgowych rad adwokackich i rad okrgowych izb radców prawnych wska starocie adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpatnej pomocy prawnej do dnia 15 listopada 2015 r. 4. Wybór organizacji pozarzdowych, o których mowa w art. 12 ust. 1, nastpi do dnia 15 grudnia 2015 r. 5. Umowy, o których mowa w art. 10, s zawierane do dnia 31 grudnia 2015 r. Art. 37. Wysoko kwoty bazowej w 2016 r. wynosi 5150 z. Art. 38. Wybór organizacji pozarzdowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, nastpi do dnia 31 lipca 2016 r. Art. 39. Minister Sprawiedliwoci dokona oceny funkcjonowania systemu w zakresie udzielania nieodpatnej pomocy prawnej i informacji prawnej przez organizacje pozarzdowe w 2017 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z 2014 r. poz. 496, 829, 915, 932 i 1533 oraz z 2015 r. poz. 277.

18 17 Rozdzia 9 Przepis kocowy Art. 40. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjtkiem: 1) art. 7 ust. 2 i 3, art. 8 12, art. 18, art. 19, art. 28 i art , które wchodz w ycie z dniem 31 sierpnia 2015 r.; 2) art i art , które wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 04/37rch

19 Zaczniki do ustawy z dnia. (Dz. U. poz..) Zacznik nr 1 WZÓR Owiadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa (Dz. U. poz. ) Ja, niej podpisany (-na), (imi, nazwisko, adres).., PESEL 1)., owiadczam, e jestem uprawniony (-na) do uzyskania nieodpatnej pomocy prawnej z uwagi na wystpienie: 2) klski ywioowej, katastrofy naturalnej, awarii technicznej w wyniku której: 3) znalazem (-am) si w sytuacji zagroenia, poniosem (-am) straty. Jednoczenie owiadczam, e jestem wiadomy (-ma) odpowiedzialnoci karnej za zoenie faszywego owiadczenia.... (data i podpis osoby uprawnionej) 1) W przypadku braku numeru PESEL numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzajcego tosamo. 2) Zaznaczy waciwe. 3) Zaznaczy waciwe. 04/38rch

20 Zacznik nr 2 WZÓR Owiadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa (Dz. U. poz. ) Ja, niej podpisany (-na), (imi, nazwisko, adres zamieszkania)...., PESEL 1)... owiadczam, e w okresie 12 miesicy poprzedzajcych zoenie niniejszego owiadczenia nie wydano wobec mnie ostatecznej decyzji o zwrocie nienalenie pobranego wiadczenia z pomocy spoecznej. Jednoczenie owiadczam, e jestem wiadomy (-ma) odpowiedzialnoci karnej za zoenie faszywego owiadczenia.... (data i podpis osoby uprawnionej) 1) W przypadku braku numeru PESEL numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzajcego tosamo. 04/39rch

Projekt z dnia 12 grudnia 2014 r.

Projekt z dnia 12 grudnia 2014 r. U S T A W A Projekt z dnia 12 grudnia 2014 r. z dnia... 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia... 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa.

U S T AWA. z dnia... 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. Projekt z dnia 8 kwietnia 2015 r. U S T AWA z dnia... 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) Rozdział 1. 1 z 9 2015-09-30 09:42 Wydruk z 2015.09.30 Dz.U.2015.1255 - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna. Wersja 2015.08.31 do... Dz.U.2015.1255 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1255 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3338 Warszawa, 16 kwietnia 2015 r.

Druk nr 3338 Warszawa, 16 kwietnia 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-32-15 Druk nr 3338 Warszawa, 16 kwietnia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa organu waciwego prowadzcego postpowanie w sprawie wiadcze rodzinnych: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3 S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO Postanowienia ogólne ROZDZIA PIERWSZY & 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Polsko-Chiskie Towarzystwo Gospodarczo-Kulturalne zwane dalej Towarzystwem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH POLA JASNE WYPENIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPENIA WACIWY ORGAN. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI C. ORGANY PODATKOWE WACIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLDU NA SPRAW BDC PRZEDMIOTEM

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem okrela zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Konkursie Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD GMINY SZEMUD

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD GMINY SZEMUD Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD GMINY SZEMUD MECHANIZM: BUDŻET PARTYCYPACYJNY Dokumenty opracowane przy współpracy z Fundacją

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPENOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU Ustalony na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PODSTAWOWE INFORMACJE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PODSTAWOWE INFORMACJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PODSTAWOWE INFORMACJE Od 4 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) w Powiecie Makowskim

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRA WIEDLIWOŚCI

MINISTRA SPRA WIEDLIWOŚCI Projekt z dnia 2 kwietnia 2015 r. ROZPORZĄZENIE MINISTRA SPRA WIELIWOŚCI z dnia... 2015 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej Na podstawie art. 14 ustawy z dnia... 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

www.ceestahc.org Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ

www.ceestahc.org Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ Katowice, 9 grudnia 2010 Joanna Nowak-Kubiak 1 z 10 Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ Przeksztaácenie w spóákċ prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MONA SKADA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Ł Ś ę ę ć ę Liczba stron : 1 Data : 2009-11-12 Nazwa pliku : 0371-04A.NK 1 P r o j e k t USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy Art.

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Ochrona informacji w aktach prawa midzynarodowego Prawo do wolnoci informacji jest uznawane przez prawo midzynarodowe jako podstawowe prawo człowieka.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Polska Karta Praw Ofiary

Polska Karta Praw Ofiary Polska Karta Praw Ofiary Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykajce si w swojej pracy z ofiarami przestpstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisa ten dokument.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym. Jakkolwiek zakres przedmiotowy takiej informacji jest niewystarczający dla osób

te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym. Jakkolwiek zakres przedmiotowy takiej informacji jest niewystarczający dla osób UZASADNIENIE Projekt stanowi realizację strategii rozwoju kraju do roku 2020, określonej w uchwale Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M.

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego Rzdowa instrukcja dla osób starajcych si o dopat do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Osoby, które utraciy prac, a zobowizane s spaca raty za mieszkanie lub dom w kredycie

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonanie remontu i przebudowy pomieszcze? w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony?rodowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 50/15 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Uchwala Nr 50/15 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Uchwala Nr 50/15 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 343[01]-01-112 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gmina Morzeszczyn Darmowa pomoc prawna - sprawdź gdzie na terenie powiatu tczewskiego ją uzyskasz

Gmina Morzeszczyn Darmowa pomoc prawna - sprawdź gdzie na terenie powiatu tczewskiego ją uzyskasz Darmowa pomoc prawna - sprawdź gdzie na terenie powiatu tczewskiego ją uzyskasz Strona 1/5 Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Osoby posiadające wystarczające środki finansowe mogą uzyskać pomoc prawną, w tym poradę prawną, od profesjonalisty, tj. adwokata lub radcy prawnego.

Osoby posiadające wystarczające środki finansowe mogą uzyskać pomoc prawną, w tym poradę prawną, od profesjonalisty, tj. adwokata lub radcy prawnego. UZASADNIENIE Projekt stanowi realizację strategii rozwoju kraju do roku 2020, określonej w uchwale Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

Poz. 3. z dnia 3 stycznia 2013 r. 3) ),

Poz. 3. z dnia 3 stycznia 2013 r. 3) ), Poz. 3 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. 2) 3) ), - 1) 2) 3) - - - - - - - spoza rodziny, - - - - - - - - - - dzenia. - - - - - - - - - - - - - - - 5) W. Kosiniak-Kamysz 5) WZÓR Nazwa organu waciwego prowadzcego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo