Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9"

Transkrypt

1 ISSN Foto Maciej Dutkiewicz NR 03 (192) ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) MARZEC 2014 Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

2 Za dzia³anie na niekorzyœæ Pañstwa nikt do tej pory nie odpowiada³ i nadal odpowiadaæ nie bêdzie. S¹dy powszechne s¹ u nas przepe³nione drobnymi sprawami, karz¹c nawet ludzi upoœledzonych za kilka z³otych, zwalniaj¹c bez kary winnych przestêpstw id¹cych w setki milionów z³otych. Natomiast s¹d, który winien s¹dziæ decydentów za b³êdy polityczne nara aj¹ce kraj na du e szkody jakim jest Trybuna³ Stanu, jest ci¹gle bezrobotny. Tak e nie ponios¹ konsekwencji przywódcy zwi¹zkowi akceptuj¹cy niekorzystne dla pracowników, a tak e i kraju zmiany prawa. Zwi¹zki zawodowe to si³a, jeœli dzia³aj¹ razem. Czêsto jednak bywa tak, e interesy prywatne zwi¹zku lub jego przywódców stawiane s¹ ponad interesy pracowników. Takie sytuacje w przesz³oœci wielokrotnie mo na by- ³o zaobserwowaæ, a i teraz takie przypadki siê zdarzaj¹. Chocia jesteœmy dziœ bardziej doœwiadczeni, jakoœ trudno nam jest z tego wyci¹gaæ w³aœciwe wnioski. Nie mielibyœmy wielu problemów, gdyby wszystkie zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w 2000 roku nie wyrazi³y zgody na zmianê ustawy o przedsiêbiorstwie pañstwowym Polskie Koleje Pañstwowe. Zdarzy³o siê jednak, e tej jednoœci wtedy nie by³o z powodu drobnych korzyœci uzyskanych przez okreœlone zwi¹zki lub ich przywódców. Dziœ ówczesny minister transportu Jerzy Widzyk na konferencjach informuje, e gdyby nie poparcie czêœci kolejowych zwi¹zków zawodowych, do uchwalenia nowej ustawy o kolei by nie dosz³o. A uchwalona wtedy ustawa przysporzy³a i dalej przysparza problemów nie tylko zwi¹zkom zawodowym, ale ca³ej naszej spo³ecznoœci. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy ci, którzy byli za jej uchwaleniem protestowali przeciw jej wdra aniu podejmuj¹c nawet protest g³odowy. Na swoje usprawiedliwienie twierdz¹, e w 2000 roku w³adza ich oszuka³a. A przed uchwaleniem tej ustawy, na ¹danie czêœci zwi¹zków, nad jej zapisami prowadzone by- ³y przez kilka miesiêcy rozmowy zakoñczone strajkiem zorganizowanym przez te zwi¹zki. Dzisiaj, a minê³o od uchwalenia tej ustawy 14 lat, dalej jesteœmy przeciw wdra aniu jej przepisów. Mamy dziœ œwiadomoœæ, e brniêcie na si³ê w dalszym rozbijaniu i prywatyzowaniu kolei doprowadzi w przysz³oœci do jeszcze wiêkszych problemów w funkcjonowaniu naszego Pañstwa. Oczywiœcie, nie bêdzie wtedy winnych i nikomu takie zarzuty nie zostan¹ postawione, jak to u nas zwykle bywa. Za dzia³anie na niekorzyœæ Pañstwa nikt do tej pory nie odpowiada³ i nadal odpowiadaæ nie bêdzie. S¹dy powszechne s¹ u nas przepe³nione drobnymi sprawami, karz¹c nawet ludzi upoœledzonych za kilka z³otych, zwalniaj¹c bez kary winnych przestêpstw id¹cych w setki milionów z³otych. Natomiast s¹d, który winien s¹dziæ decydentów za b³êdy polityczne nara aj¹ce kraj na du e szkody jakim jest Trybuna³ Stanu, jest ci¹gle bezrobotny. Tak e nie ponios¹ konsekwencji przywódcy zwi¹zkowi akceptuj¹cy niekorzystne dla pracowników, a tak e i kraju zmiany prawa. W yciu tak bywa, i czêsto wykorzystuje siê zmienianie prawa dla wyci¹gniêcia z tych zmian w³asnych prywatnych korzyœci. Dzisiaj ka dy mo e przeczytaæ, e sprywatyzowany dotychczas maj¹tek naszego kraju zosta³ sprzedany za jedn¹ dziesi¹t¹ jego rzeczywistej wartoœci, a wiêc ktoœ na tym niechybnie nieÿle skorzysta³. Z braku jednoœci zwi¹zkowej korzystaj¹ pracodawcy. Od dwóch lat nie dzia³a na kolei Ponadzak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy, poniewa czêœæ zwi¹zków uwa a³a, i do wypowiedzenia tego uk³adu nie dojdzie, a kiedy do wypowiedzenia dosz³o, to uwa ali, e wypowiedzenie bêdzie nieskuteczne. Brak PUZP powoduje zmniejszenie ochrony naszych przepisów prawa pracy zapisanych w Zak³adowych Uk³adach Zbiorowych Pracy z tego powodu, i te uk³ady tak- e mo na wypowiedzieæ. Gdyby nadal dzia³a³ PUZP, to w przypadku wypowiedzenia uk³adu zak³adowego obejmowa³y by pracowników przepisy cytowanego wy ej PUZP. Na chwilê obecn¹, w przypadku wypowiedzenia uk³adu zak³adowego, pracodawca mo e podj¹æ pracê nad nowym uk³adem albo wprowadziæ regulamin wynagradzania. Trochê dziwiæ mo e rzesze pracowników kolejowych taka sytuacja w jakiej siê obecnie znajduj¹, i aden ze zwi¹zków aspiruj¹cych do przywództwa na kolei do tej pory nie wyst¹pi³ z inicjatyw¹ rozpoczêcia prac nad ponadzak³adowym uk³adem zbiorowym pracy dla pracowników kolejowych. Unia Europejska stawia na stosunki pracy oparte na uk³adach ponadzak³adowych dla ca³ych bran w spó³kach. Kolejarze maj¹ Zwi¹zek Pracodawców Kolejowych, a wiêc w stosunku do innych bran, które nie maj¹ zwi¹zków pracodawców, maj¹ z kim taki uk³ad negocjowaæ. Po ustaniu obowi¹zywania PUZP, pracodawcy przyst¹pili do negocjacji ze zwi¹zkami zawodowymi zmian przepisów obowi¹zuj¹cych zak³adowych uk³adów zbiorowych pracy. Proponowane zmiany zmierzaj¹ do likwidacji wielu sk³adników wynagrodzeñ, zastêpuj¹c Foto Janusz Stefañczyk je wynagrodzeniem zasadniczym, które mog³o by byæ porównywalne z wynagrodzeniami na ryku na podobnych stanowiskach pracy. St¹d tak e dzia³ania pracodawców zmierzaj¹ce do weryfikacji stanowisk w spó³kach i ujednolicenie ich ze stanowiskami wystêpuj¹cymi na rynku. Ze wzglêdu na specyfikê zawodu kolejarza nie wszystkie stanowiska da siê ujednoliciæ i to zwi¹zki zawodowe winne pracodawcom uœwiadomiæ. Trzeba tak e mieæ œwiadomoœæ, i nie da siê obroniæ dobrych zapisów zak³adowych uk³adów zbiorowych pracy gdy jednoœci zwi¹zkowej nie bêdzie. Dobr¹ wiadomoœci¹ jest to, e œwiadomoœæ jednoœci w tym przypadku, w niektórych spó³kach da siê zauwa- yæ. I to nape³nia optymizmem na wypracowanie rozwi¹zañ dobrych dla ogó³u pracowników.

3 Wiosna w PKP PLK S.A. Tak, jak co roku wraz z odejœciem zimy, s³onko coraz wy ej, dzieñ coraz d³u szy, wszystkie stworzonka budz¹ siê do ycia ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹. Równie nasze kolejowe podwórko przed siedzib¹ Zarz¹du Spó³ki PKP PLK S.A. w Warszawie zaczê³o têtniæ yciem. 5 marca br. odby³a siê pikieta przedstawicieli Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarnoœæ oraz pikieta cz³onków Rady Bran owej PKP PLK S.A. Federacji Zwi¹zków Zawodowych Pracowników PKP. Z wyst¹pieñ p³ynê³y apele do zarz¹du spó³ki o powstrzymanie, podsumowanie i rozliczenie dotychczasowego przebiegu restrukturyzacji, przerwania pozornego dialogu zarz¹du spó³ki ze zwi¹zkami zawodowymi oraz przestrzeganie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowi¹zañ stron ZUZP dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 11 stycznia 2005 r. Rozumiemy obawy naszych zwi¹zkowych kolegów wynikaj¹ce z prowadzonej polityki zarz¹dzania spó³k¹ przez obecne jej w³adze. Zarówno w naszej, jak i równie w pozosta³ych centralach zwi¹zkowych, nie wzbudzaj¹ one entuzjazmu i wywo³uj¹ okreœlone zachowanie adekwatne do zaistnia³ych procesów. Czy akurat skala podjêtych przez organizatorów dzia- ³añ w obecnej sytuacji by³a w³aœciwa, zostawiam to ocenie ich przedstawicieli. Natomiast niepokój nasz budzi fakt, i pozostali partnerzy spo³eczni pracuj¹cy przecie razem nad opiniowaniem propozycji zmian pracodawcy w strukturach spó³ki, o planowanych protestach zwi¹zkowych informowani s¹ przez pracodawcê. Byæ mo e to kolejne nowe zjawisko przyrodnicze zwi¹zane z budz¹c¹ siê por¹ roku, tak zwana fatamorgana wiosenna, w której ulotnym œwietle to co widzimy to nie jest rzeczywistoœæ, a tylko gra pozorów. Wracaj¹c do istotnych zagadnieñ, jakie s¹ przygotowywane ze strony zarz¹du dla pracowników wymienimy te, co budz¹ nasze najwiêksze zaniepokojenie: sta³y wzrost zatrudnienia w biurach Centrali Spó³ki, tworzenie nowych stanowisk dyrektorskich oraz dodatkowych struktur doradczych, co nie przek³ada siê na efektywnoœæ pracy biura centrali. Z p³yn¹cych od d³u - szego czasu informacji od naszych cz³onków zatrudnionych w biurach zak³adów wynika, i zatrudnianie na poziomie centrali spó³ki nowych pracowników, którzy nie maj¹ dostatecznej wiedzy na temat kolei, dezorganizuje prace podleg³ych jednostek ¹daniami niezliczonych wyjaœnieñ i opracowañ, które niejednokrotnie s¹ w zasiêgu rêki (s¹siedniego biurka) na szczeblu centrali, tworzenie kolejnych projektów zmian organizacyjnych dotychczasowych dobrze funkcjonuj¹cych struktur, w tym - zamiar likwidacji Oœrodków Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (OINTiE), dla wykazania siê oszczêdnoœciami wynikaj¹cymi z likwidacji 20 etatów, zaprzepaszczenie dostêpu do informacji bran owej i historycznej udokumentowanej w bazie rzetelnych Ÿróde³ informacji zawartych w zgromadzonych przepisach, instrukcjach, oraz specjalistycznych publikacjach naukowych czy materia³ach konferencyjnych niedostêpnych w adnych innych zbiorach, - kolejnych zmian organizacyjnych w Centrum Realizacji Inwestycji, proponowana likwidacja Oddzia³ów Regionalnych i utworzenie w ich miejsce piêciu Regionów wraz ze zmian¹ ich siedzib oraz zmiana w koncepcji strategii realizacji inwestycji czy projekt Nowej organizacji obszaru przygotowania inwestycji na etapie opra- Foto ukasz Derylak cowania studiów wykonalnoœci, wzbudza obawy o realizacjê zaplanowanych inwestycji wspó³finansowanych z funduszy UE jak i mo liwoœci skonsumowania przez PLK og³oszonego przez ministra Klepackiego wydatkowania 9 mld z³ na inwestycje w infrastrukturê kolejow¹. - plany utworzenia nowej jednostki organizacyjnej pod nazw¹ Centrum Us³ug Wspólnych dla obecnych pionów kadr i finansów dzia³aj¹cych we wszystkich zak³adach linii kolejowych, tylko prawdopodobnie w dwóch lokalizacjach w kraju skutkuj¹cy dla du ej czêœci pracowników zmian¹ miejsca pracy, wypowiedzeniami lub koniecznoœci¹ szukania innego zatrudnienia. - niesprecyzowane jeszcze, lecz ju w pantoflowej konsultacji plany zmniejszenia iloœci Sekcji Eksploatacji (ISE), które spowoduj¹ powstanie trudnych w zarz¹dzaniu komórek organizacyjnych o olbrzymiej powierzchni dzia³ania. Mo liwe skutki dla du ej czêœci pracowników to na pewno zmiana warunków i miejsca pracy, zmniejszona liczba sekcji bêdzie powodem zmiany iloœci zak³adów linii kolejowych. Obecnie pracownicy sekcji eksploatacji pokonuj¹ setki kilometrów realizuj¹c bie ¹ce zadania terenowe, czy pokonuj¹c drogê z konieczn¹ dokumentacj¹ do siedzib zak³adów. Powiêkszenie obszarów administracyjnych zarz¹dzanych dokoñczenie na str. 6

4 Jaka piêkna katastrofa, czyli rzecz o niechcianej pannie TK Przed wielu laty, jeszcze przed podzia³em Oddzia³ów Automatyki i Telekomunikacji, które jako jeden wspólny organ zajmowa³y siê kompleksowo problematyk¹ urz¹dzeñ sterowania ruchem oraz szeroko pojêt¹ telekomunikacj¹, wszystko funkcjonowa³o jak w przys³owiowym, pe³nosprawnym zegarku. PóŸniej przysz³y odgórne pomys³y na zmiany zgodnie z zapisami Ustawy z 8 wrzeœnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe, których konsekwencj¹ by³o rozdzielenie niechcianych i ju niepotrzebnych sióstr - Automatyki i Telekomunikacji. Siostra Automatyka, jako niesamodzielna, z niezbêdnej koniecznoœci, bo trudno by³o bez niej yæ, trafi³a do Zak³adów Infrastruktury w PLK, gdzie w Sekcjach Eksploatacji umieszczono bran- e drogow¹, in ynierii ruchu i automatykê. Natomiast siostra Telekomunikacja, powsta³a w 2001 roku jako Teleinformatyka Kolejowa. Spó³ka ta ze wzglêdu na krótkowzrocznoœæ, a wrêcz g³upotê decydentów, zosta³a pozbawiona na starcie szans na dynamiczny rozwój, bowiem PKP S.A. nie przekaza³a jej infrastruktury kablowej niezbêdnej do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, choæ interes ekonomiczny to nakazywa³. Za ten najcenniejszy maj¹tek - kable œwiat³owodowe - TK musia³a p³aciæ PKP S.A. kilkadziesi¹t mln z³ rocznie z tytu³u dzier awy. Skutek by³ taki, e spó³ka nie mog³a w pe³ni konkurowaæ na wolnym, a jak e trudnym rynku telekomunikacyjnym. Zad³awiono kurê mog¹c¹ znosiæ z³ote jajka. Jak wiadomo, firmy chêtne do zakupu TK Telekom w procesie prywatyzacji zainteresowane s¹ g³ównie œwiat³owodami i prawem drogi do ich rozbudowy. Koñcz¹c ten w¹tek o niew¹tpliwych zas³ugach PKP S.A. w rozwoju Telekomunikacji Kolejowej trudno nie przypomnieæ kuriozalnej sytuacji z 2006 roku, kiedy to po wygraniu przez TK przetargu na pasmo GSM 1800, w³aœciciel (PKP S.A.) zablokowa³ dalsze procedury, czego wynikiem by³a utrata pó³milionowego wadium i definitywna strata szansy na niekwestionowany rozwój firmy. Co ciekawe, mimo sugestii, e takie dzia- ³anie PKP S.A. mog³o mieæ drugie dno, o czym œwiadczy³ dalszy rozwój zdarzeñ, adne kompetentne pañstwowe s³u by nie zainteresowa³y siê t¹ spraw¹. Programy restrukturyzacyjne przedsiêbiorstw wynikaj¹ce z wymagañ rynku oraz ekonomicznych potrzeb, czêsto s³uszne i konieczne, nie zawsze - jak pokazuje ycie - spe³niaj¹ zamierzone oczekiwania. A mia³o byæ tak piêknie. Dzisiaj raczej powiedzia³bym, e mog³o tak byæ. Czas i nieub³agane prawa rynku, a tak e pierwotnie poprawne za³o enia i rozdawanie kart do gry przy zielonym stoliku niew³aœciwym graczom pokaza³y, i nie zawsze przynosi to zamierzony skutek. Zamiast perspektyw i planowanych sukcesów na nowej drodze ycia i jej œwietlanej przysz³oœci, siostra Telekomunikacja sta³a siê w krótkim czasie star¹ pann¹ z syndromem dziecka niechcianego i kul¹ u nogi, z któr¹ obecnie nie bardzo wiadomo co zrobiæ. Jaki dzisiaj mamy obraz tej e panny? Niedoinwestowana i przestarza³a infrastruktura teletransmisyjna, z³y stan kabli bliskiego i dalekiego zasiêgu, linii napowietrznych, nieustaj¹ce uszkodzenia tras œwiat³owodowych spowodowane kradzie ami i zniszczeniami wynikaj¹cymi z prac modernizacyjnych. Przyjêcie na siebie zadañ w ramach utrzymania i modernizacji linii kolejowych przy obecnie posiadanych zasobach ludzkich i sprzêtowych jest wrêcz nierealne do wykonania w normalnym trybie czasu pracy. Zmiany organizacyjne, redukcja zatrudnienia czy przeszeregowania wywo³uj¹ proces domina, który pogarsza efektywnoœæ zarz¹dzania zasobami naprawdê wartoœciowych pracowników za cenê efektów ekonomicznych. Brak perspektyw i awansu zawodowego, niepewnoœæ jutra powoduj¹ proces naturalnego lub przedwczesnego odejœcia pracowników przydatnych w dzia³alnoœci spó³ki. Pozostali w niej jeszcze najstarsi, najbardziej doœwiadczeni i posiadaj¹cy najwiêksz¹ wiedzê, gotowi ponieœæ wiele wyrzeczeñ i przyj¹æ zadania, które w normalnych warunkach nie powinny mieæ miejsca podczas oœmiu godzin pracy. Obecnie mog¹ tylko zapytaæ: co bêdzie z nami dalej, gdzie za chwilê i w jakiej spó³ce bêdziemy pracowaæ, czy w ogóle znajdziemy pracê? Tymczasem zmiany technologiczne i modernizacja infrastruktury w³asnej dotychczasowych us³ugobiorców, przechodzenie na samodzieln¹ obs³ugê i eksploatacjê tej e infrastruktury telekomunikacyjnej, powoduj¹ systematyczne pogarszanie siê kondycji spó³ki. Zatem z wewn¹trz, w sferach decyzyjnych i zarz¹dzania wszystko wy-

5 gl¹da ³adnie, poprawnie i funkcjonalnie, ale po przyjrzeniu siê bli ej z³o- onemu problemowi mo na zauwa- yæ wiele s³abych ogniw. Z perspektywy i punktu widzenia u ytkownika utrzymywanej infrastruktury ju tak ³adnie, niestety, nie jest. Obecnie czas trwania usterek ze wzglêdu na kradzie e, dewastacje kabli podczas prac modernizacyjnych szlaków kolejowych, przestarza³ych urz¹dzeñ, zbyt ma³ej iloœci pracowników liniowych przesuwa siê z dni na tygodnie, nawet miesi¹ce, a wiele z nich usuwanych jest doraÿnie, co skutkuje ich powtarzalnoœci¹. Coraz bardziej dotkliwe dla sekcji eksploatacji i jej bie ¹cej dzia³alnoœci s¹ uszkodzone ju nie pojedyncze punkty mediów transmisyjnych, ale wrêcz ca³e istotne arterie transmisyjne, gdy TK Telekom nie chce lub nie jest w stanie zadbaæ o nale yte utrzymanie linii przesy³owych. O istnieniu infrastruktury ³¹cznoœci, potrzebie jej funkcjonowania, a tak e pracownikach z ni¹ zwi¹zanych, o ga- ³êziach nerwów i yciodajnych arteriach komunikacji na odleg³oœæ, ³¹cznoœci radiowej, zapowiadawczej, internetowej, poczty elektronicznej, systemów SERWO, SWDR, SAP, itp., informacji i systemów nag³oœnieñ, telefonów stacjonarnych, poprawnoœci dzia³ania urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym, samoczynnych sygnalizacji przejazdowych, dowiadujemy siê i odczuwamy ich dotkliwy brak wówczas, kiedy tworz¹ siê perturbacje i coœ przestaje dzia³aæ, a z normalnego punktu widzenia dzia³aæ powinno. Wtedy zdziwieni zadajemy pytanie - co siê sta³o i dlaczego jeszcze lub tak d³ugo nie dzia³a? Oczywiœcie, problem d³ugotrwa- ³ych usterek le ¹cych po stronie TK powsta³ych z winy utrzymania jej infrastruktury, ale tak e niezale nych od niej przyczyn, jest ogólnie znany, zarówno eksploatacji, organom kontrolnym, jak równie IBR i UTK. Ponadto, w ramach nadzoru i ci¹g³ych raportów TK jest monitorowany przez Centralê PLK. W przypadku d³ugotrwa³ych usterek, które powoduj¹ wprowadzanie obostrzeñ, jazdy poci¹gów na sygna³y zastêpcze, ograniczanie prêdkoœci biegu poci¹gów nale y podejmowaæ stosowne dzia³ania celem ich eliminacji. Zatem ka dy winien robiæ swoje. Natomiast wskutek zamieszania dochodzi do swoistego b³êdnego ko³a, bowiem nie mo na w tej sytuacji rozwi¹zaæ w rozs¹dny sposób narastaj¹cych problemów. Zarz¹dca Infrastruktury zg³asza do systemu Modliszka usterki, wysy³a wielokrotnie monity i pisma interwencyjne. Poszkodowana TK zg³asza, e usterki wystêpuj¹ z powodu prowadzonych prac inwestycyjnych nie chc¹c ponosiæ wysokich kosztów napraw. Tymczasem IBR i UTK poleca i nakazuje przywróciæ infrastrukturê TK do stanu pierwotnego i eksploatacyjnej sprawnoœci zarz¹dcy infrastruktury, czyli Zak³adom Linii Kolejowych (sic!). Rozwi¹zania, które obecnie funkcjonuj¹ w zarz¹dzaniu t¹ niedocenian¹ bran ¹, jak¹ jest telekomunikacja kolejowa, powinny dawaæ wiele do myœlenia i zmusiæ do powa nej refleksji nad kierunkami i s³usznoœci¹ podejmowanych decyzji, przyjmuj¹c tym samym wiedzê, e dalej - tu na dole, u podstaw - nie powinno siê ju i wrêcz nie mo na bazowaæ na kilkuosobowych, zwyk³ych brygadach utrzymania, które z powodu dzia³ania na terenie ca³ych województw nie s¹ w stanie nale ycie nadzorowaæ, utrzymywaæ i prowadziæ zabiegów konserwacyjnych i naprawczych urz¹dzeñ ³¹cznoœci. Szukanie rozwi¹zañ na bazie obecnie istniej¹cego zatrudnienia i efektywniejszego dzia³ania spó³ki w oparciu o to zatrudnienie jest niemo liwe, czego dowodem s¹ wypracowane setki nadgodzin i zdaje siê przypominaæ odzwyczajanie konia od jedzenia, który po szeœciu dniach padnie - ale nie z powodu g³odówki, któr¹ mu zaaplikowa³ w³aœciciel. Pozostaje te odpowiedzieæ na pytanie: czy przeniesienie planowanej czêœci infrastruktury TK - tras kablowych krótkiego i dalekiego zasiêgu, linii napowietrznych, systemów pomiaru czasu czy zapowiadawczych do nowego w³aœciciela rozwi¹ e obecne problemy i kto poniesie wynikaj¹ce z tych rozwi¹zañ nak³ady finansowe? Trudno sobie wyobraziæ funkcjonowanie cz³owieka pozbawionego uk- ³adu nerwowego i krwionoœnego. Jeszcze trudniej zrozumieæ funkcjonowanie spó³ek kolejowych bez telekomunikacji. Wydaje siê jednak, e rodz¹ siê i maj¹ byæ wdra ane do realizacji pomys³y na kolej bez niechcianej ju panny TK, ale przecie najistotniejsz¹ wartoœæ cz³owieka, jego wiedzê, doœwiadczenie pracownicze i umiejêtnoœci, zniszczyæ jest naj- ³atwiej i najproœciej. Niestety.

6 Wiosna w PKP PLK S.A. dokoñczenie ze str. 3 przez te jednostki przy obecnym stanie zatrudnienia i posiadanych œrodków transportu budzi powa ne w¹tpliwoœci. Dzisiejsze zatrudnienie pracowników oœmiogodzinnych jest czyst¹ fikcj¹, poniewa rozleg³e dojazdy, nie tylko do siedzib jednostek, ale i wykonywanie obowi¹zków s³u - bowych, powoduje znaczne przekroczenia tej liczby godzin. Wymienione wy ej projekty zmian organizacyjnych wp³yn¹ na pewno na prawid³owe dzia³anie struktury organizacyjnej i zachowanie na prawid³owym poziomie bezpieczeñstwa ruchu poci¹gów. Równie w z³ym œwietle stawia obecny zarz¹d spó³ki PKP PLK S.A. sposób traktowania partnerów spo³ecznych. Przedstawiane do opiniowania i konsultacji materia³y czêsto nie spe³niaj¹ wymogów zawartych w Ustawie o zwi¹zkach zawodowych, ale tak e Porozumieniu w sprawie wzajemnych zobowi¹zañ stron ZUZP dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Niedotrzymywane s¹ terminy przedstawiania materia³ów do konsultacji, wielokrotnie próbuje siê uzyskaæ akceptacjê dla propozycji prezentowanych po raz pierwszy na spotkaniach lub dla materia³ów powstaj¹cych bez koniecznych analiz ich wp³ywu na funkcjonuj¹c¹ strukturê organizacyjn¹. Przekazywane przez stronê spo- ³eczn¹ wyst¹pienia czy opinie do przedstawionych projektów pozostaj¹ bez jednoznacznych odpowiedzi przez d³ugie miesi¹ce, a pracodawca informuje o wprowadzaniu swoich koncepcji. Przyk³adem organizacyjnego ba³aganu jest ci¹gn¹ca siê od d³ugiego czasu próba objêcia jednolit¹ obs³ug¹ socjaln¹ pracowników Centrali Spó³ki, Centrum Realizacji Inwestycji i Centrum Zarz¹dzania Ruchem Kolejowym, czy trwaj¹ce w nieskoñczonoœæ uzgodnienia projektu nowego wspólnego Regulaminu Pracy dla tych jednostek. Równie w takiej atmosferze rozpoczêto prace nad projektem istotnych zmian do obowi¹zuj¹cego Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Zaproponowano prace nad stworzeniem nowych obszarów zmian, które zmierzaj¹ do zwiêkszenia sprawnoœci dzia³ania naszej firmy, a tak e do zmian o charakterze spo- ³ecznym, które powinny zmieniæ kulturê organizacyjn¹ firmy, a tak e przyczyniæ siê do korzystnych zmian dla pracowników. Zaproponowano dziesiêæ obszarów tematycznych: 1. Etos Kolejarza, 2. Bezpieczeñstwo prowadzenia ruchu poci¹gów, 3. Zmiany organizacyjne w Spó³ce - w Centrali, IR, IZ, ISE, 4. Poprawa warunków pracy, 5. Chronometra e, etatyzacja, 6. Zdrowie pracowników (przeciwdzia³anie ryzyku wykluczenia znacznych grup pracowników z uwagi na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia), 7. Luka pokoleniowa, 8. ZUZP i wynagrodzenia, 9. Obs³uga klienta, 10. Walka z patologiami wystêpuj¹cymi w Spó³ce. Kolejne, nowe obsady na kluczowych stanowiskach w spó³ce prezentuj¹ programy naprawcze i szkoleniowe rozwi¹zania na zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Polskie Linie Kolejowe to nie jest poligon doœwiadczalny, czy kuÿnia pozyskiwania eksperymentalnych talentów w dziedzinie zarz¹dzania. To przedsiêbiorstwo, w którym zatrudnionych jest czterdzieœci tysiêcy pracowników, których wspólna praca przez lata zapewnia³a funkcjonowanie tego organizmu dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu poci¹gów. Jak wskazuje najnowszy raport Najwy szej Izby Kontroli, przy wprowadzaniu coraz to nowych eksperymentów organizacyjno-zarz¹dczych, stan Foto wikipedia.pl Polskich Kolei Pañstwowych jest niezadowalaj¹cy. Jedna pi¹ta wypadków œmiertelnych na kolejach w Europie, to wypadki w Polsce. NIK zarzuca brak nadzoru i dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa ze strony ministerstwa infrastruktury, które spóÿnia siê we wdra aniu procedur bezpieczeñstwa i nie interesuje siê ich realizacj¹. PKP PLK podjê³a niedostateczne wysi³ki, aby modernizowaæ infrastrukturê, której stan w znacznej czêœci uniemo liwia bezawaryjne prowadzenie ruchu poci¹gów. Zamiast sprawnego usuwania awarii i usterek na wielu odcinkach stosowano przez d³u szy czas liczne ograniczenia oraz awaryjny tryb sterowania ruchem przy u yciu sygna³u zastêpczego zale nego jedynie od uwagi cz³owieka, które s¹ obarczone ryzykiem pope³nienia b³êdu, a tym samym zwiêkszaj¹ zagro enie wyst¹pienia wypadków. Tymczasem kontrola NIK ujawni³a, e sygna³ zastêpczy - czyli procedura o potencjalnie najni szym stopniu ochrony przed wypadkami - by³ stosowany przez ponad 7 dni, w co najmniej 102 miejscach w kraju. Od dziesiêciu lat ten stan nie ulega poprawie, bowiem w latach liczba zmodernizowanych, wyremontowanych lub wybudowanych urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym zaledwie równowa- y³a liczbê urz¹dzeñ, które uleg³y degradacji technicznej, dewastacji lub stawa³y siê przedmiotem kradzie y. W du ej mierze opóÿnienia w usuwaniu awarii spowodowane by³y brakami w zatrudnieniu pracowników s³u b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo ruchu kolejowego. Brakowa³o odpowiednio wykwalifikowanych in ynierów i techników kolejowych. Z ostatniej chwili 19 marca br. ostatecznie uzgodniono treœæ regulaminu Programu Dobrowolnych Odejœæ w roku 2014 w PKP PLK S.A. Zasady finansowe pozostaj¹ bez zmian, wnioski mo na sk³adaæ do 31 maja. Istotn¹ nowoœci¹ jest mo liwoœæ udzielenia zgody dla pracownika na uczestnictwo w programie z jednoczesnym zatrudnieniem na jego miejsce w celu przyuczenia nowego pracownika z rekrutacji wewnêtrznej lub zewnêtrznej.

7 Tele7bój czêœæ pierwsza i oby nie ostatnia Pi³karze z Zak³adu Linii Kolejowych w Zielonej Górze mistrzami Polski kolejarzy W dniach 6-8 marca 2014 roku w W¹growcu odby³y siê XVII Otwarte Mistrzostwach Polski Kolejarzy w Halowej Pi³ce No nej w kategorii Oldboy. Zespó³ Zak³adu Linii Kolejowych w Zielonej Górze prowadzony przez graj¹cego trenera Marka Kurzawskiego odniós³ kolejny sukces zdobywaj¹c z³oty medal. W drodze do zwyciêstwa pi³karze z IZ Zielona Góra uzyskali nastêpuj¹ce wyniki: IZ Olsztyn 4:0, IZ Szczecin 1:1, PR Olsztyn 3:0, IZ Opole 6:1, CT Poznañ 3:2. Kolejnoœæ miejsc w turnieju: 1. IZ Zielona Góra 2. IZ Szczecin 3. CT Poznañ 4. IZ Olsztyn 5. IZ Opole 6. PR Olsztyn. Marek Kurzawski Kolejna, cykliczna impreza sportowo - rekreacyjna organizowana przez zwi¹zkowe centrale w spó³ce TK Telekom odby³a siê w dniach 28 luty - 2 marzec br. w Zakopanem. Zosta³ pobity rekord frekwencji, bowiem nie zdarzy³o siê do tej pory, aby w Tele7boju uczestniczy³o ponad 200 osób. Uroku imprezie doda³a niespotykana w tym miejscu i o tej porze roku prawdziwie wiosenna pogoda. Jakby wyczuwaj¹c piêkn¹ aurê, sporo uczestników przyby³o do Oœrodka Wypoczynkowego Natury Tour Kolejarz dzieñ wczeœniej, bowiem takie mo liwoœci stworzyli organizatorzy Tele7bóju. W komplecie wszyscy spotkali siê na pi¹tkowej biesiadzie, gdzie gwiazd¹ programu by³a góralska kapela Ogórki. W sobotni poranek rozpoczê³y siê zmagania sportowe. Pierwsz¹ dyscyplin¹ by³ bieg prze³ajowy, który odby³ siê w zakopiañskim parku miejskim. Wœród panów najszybszy okaza³ siê ukasz Wojciechowski, wœród pañ zwyciê y³a Wioletta Grzyb. Kolejn¹ konkurencj¹ by³y krêgle, w której triumfowali Bo ena Czarnotta i Andrzej Kalisz. W strzelaniu z pistoletu pneumatycznego najcelniejszym okiem wykazali siê Ma³gorzata Stanies³awska i Jaros³aw Duda. Turniej darta wygrali Janina Chmielowska i S³awomir Konopa. Turniej tenisa sto³owego ma od lat swoich faworytów, i tak te by³o teraz. Wœród pañ niepokonana by³a Ola Konieczka, a wœród panów Tadeusz P³ókarz. Najspokojniejsza dyscyplina Tele7boju toczy³a siê przy warcabowych planszach. Tu zwyciê yli Iwona Zieliñska oraz Andrzej Krupa. Wiele emocji dostarczy³y licznie zgromadzonym widzom zawody p³ywackie. Rewelacyjnie pop³ynê³a Katarzyna urawska, której wielu startuj¹cych panów mog³o pozazdroœciæ wyniku. Na wysokoœci zadania stan¹³ Grzegorz Seku³a - rekordzista zakopiañskiego basenu. Choæ niewiele zabrak³o do poprawienia rekordu, wystarczy³o na pewne, pierwsze miejsce. Dru ynowo pierwsze miejsce - podobnie jak ostatnio - zajê³a dru yna z Gdañska i zgodnie z regulaminem Tele7boju, przejê³a puchar na w³asnoœæ. Na drugiej pozycji uplasowa³ siê Kraków, na trzeciej zawodnicy z LB Warszawa. Kolejne miejsca zajê³y dru yny z Poznania, LDRU Warszawa, Szczecina, Lublina, Centrali, Katowic i Regionu Zachód. Wieczorem wrêczono zwyciêzcom puchary, medale dyplomy i nagrody, które zosta³y ufundowane przez sponsorów - zarz¹d spó³ki, centrale zwi¹zkowe i Kolejowy Klub Sportowy Pionier Szczecin. Imprezê zakoñczy³a wspólna zabawa, a o czêœæ muzyczna zadbali znakomicie pracownicy naszej spó³ki - Anna Mazurkiewicz i Marek Kowalski, czyli zespó³ Folk. Mimo niepewnej sytuacji zwi¹zanej z reorganizacj¹ spó³ki TK Telekom, wszyscy spontanicznie umówili sie na kolejn¹ edycjê Tele7boju we wrzeœniu br. w Ustroniu Morskim. (jk)

8 Posiedzenie Prezydium Federacji 20 marca br. odby³o siê posiedzenie Prezydium Federacji. G³ównym tematem spotkania by³a analiza spraw finansowych Federacji. Wprowadzony program oszczêdnoœciowy pozwoli³ na zaoszczêdzenie na wydatkach statutowych. Nastêpnie skupiono siê nad planem finansowym na rok Oszczêdnoœci pozwol¹ na przeznaczenie zwiêkszonego bud etu na jesienny zjazd sprawozdawczo - wyborczy Federacji. Nastêpnie przyjêto rozliczenie finansowe za rok 2013 i plan wydatków na rok Dokumenty zostan¹ przed³o one do akceptacji Radzie Federacji na najbli szym posiedzeniu. Omawiaj¹c sytuacjê w spó³ce TK Telekom pozytywnie przyjêto informacje o wynikach negocjacji dotycz¹cych PDO. Prezydium Federacji stoi na stanowisku, e program ten powinien byæ dostêpny dla wszystkich pracowników spó³ki. Osoby nie przewidziane do dalszego zatrudnienia w pionie ZCP3, a mog¹ce zarazem pracowaæ w pionach wydzielanych (ZCP1 i ZCP2) powinny mieæ mo liwoœæ skorzystania z PDO i zatrudnienia w ww. pionach. Rol¹ strony spo- ³ecznej jest w tym przypadku pomoc pracownikom w uwidocznieniu powy szych mo liwoœci wobec pracodawcy. Sprawa gwarancji zatrudnienia dla pracowników przekazywanych do TK Budownictwo bêdzie tematem dalszych rozmów w ramach sporu zbiorowego. 18 marca br. W³aœciciel powo³a³ spó³kê PKP Utrzymanie w organizacji. Powo³ano Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ spó³ki. Po okreœleniu siedziby i rejestracji w s¹dzie nast¹pi alokacja pracowników ZCP1. Wyjaœniana jest kwestia obs³ugi administracyjno - logistycznej, a 24 marca nowy Zarz¹d przedstawi propozycjê spó³ki w organizacji. Z uwagi na powy sze zmiany organizacyjne, Prezydium przyjê³o harmonogram dzia³añ w celu dopasowania struktury organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w spó³ce TK. Omawiaj¹c sytuacjê w spó³ce PLK Krótsza podró kolej¹ z Inowroc³awia do Jab³onowa Pomorskiego Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ - Jab³onowo Pomorskie prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawi, e ju pod koniec roku pasa erowie bêd¹ szybciej podró owali kolej¹ pomiêdzy tymi miastami. Docelowo w 2015 roku czas przejazdu skróci siê o ponad 20 minut. Inwestycja nie tylko przyœpieszy podró, ale i podwy szy jej bezpieczeñstwo. dokonano analizy PDO na rok 2014 ze szczególnym uwzglêdnieniem pracowników automatyki. Zwiêkszono limit na odejœcie do 75 osób z jednoczesnym daniem mo liwoœci odtworzenia stanowisk i przyjêcia m³odych pracowników w bran y. Rozpoczê³y siê prace nad ZUZP. Z pierwszego spotkania z pracodawc¹ wynika, e nie bêdzie tworzony nowy uk- ³ad, a rozpoczn¹ siê prace nad jego popraw¹. Prezydium zobowi¹za³o MOZZ-y do desygnowania swoich przedstawiciel do prac w dziesiêciu zespo³ach roboczych. Zespo³y ds. chronometra u i zmian organizacyjnych oraz bezpieczeñstwa ruchu kolejowego ju od 26 marca rozpoczynaj¹ pracê. Ustalono, e ostateczne decyzje zwi¹zane ze zjazdem sprawozdawczo - wyborczym Federacji w kwestii miejsca oraz materia³ów programowych zostan¹ zatwierdzone na czerwcowym posiedzeniu Rady Federacji. Wymiana torów, rozjazdów, elementów sieci trakcyjnej, remonty wiaduktów i przepustów usprawni¹ ruch kolejowy z Inowroc³awia do Jab³onowa. Poci¹gi pasa erskie przyœpiesz¹ do 120 km/h. Rewitalizacja pozwoli na przywrócenie parametrów technicznych linii, które zapewni odnowiona infrastruktura kolejowa na odcinku o ³¹cznej d³ugoœci 92 km. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzi³y prace na szlakach: Turzno - Kowalewo Pomorskie, Ksi¹ ki - Jab³onowo (tor nr jeden), Kowalewo Pomorskie - W¹brzeŸno (tor nr dwa), Papowo Toruñskie - Turzno (tor nr dwa). W marcu ruszy³y kolejne prace na odcinku Toruñ Wschodni - Papowo Toruñskie i Inowroc³aw - Wiêc³awice. Dziêki rewitalizacji linii, poci¹gi z Inowroc³awia, przez Toruñ, do Jab³onowa Pomorskiego pojad¹ o oko³o 25 minut krócej ni dotychczas. Inwestycja obejmuje wymianê torów, rozjazdów, elementów sieci trakcyjnej. Remontowane s¹ tak e obiekty in ynieryjne: wiadukty i przepusty. Po zakoñczeniu prac podwy szy siê poziom bezpieczeñstwa na przejazdach kolejowo-drogowych, dziêki monta owi nowych urz¹dzeñ stero-

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo