Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9"

Transkrypt

1 ISSN Foto Maciej Dutkiewicz NR 03 (192) ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) MARZEC 2014 Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

2 Za dzia³anie na niekorzyœæ Pañstwa nikt do tej pory nie odpowiada³ i nadal odpowiadaæ nie bêdzie. S¹dy powszechne s¹ u nas przepe³nione drobnymi sprawami, karz¹c nawet ludzi upoœledzonych za kilka z³otych, zwalniaj¹c bez kary winnych przestêpstw id¹cych w setki milionów z³otych. Natomiast s¹d, który winien s¹dziæ decydentów za b³êdy polityczne nara aj¹ce kraj na du e szkody jakim jest Trybuna³ Stanu, jest ci¹gle bezrobotny. Tak e nie ponios¹ konsekwencji przywódcy zwi¹zkowi akceptuj¹cy niekorzystne dla pracowników, a tak e i kraju zmiany prawa. Zwi¹zki zawodowe to si³a, jeœli dzia³aj¹ razem. Czêsto jednak bywa tak, e interesy prywatne zwi¹zku lub jego przywódców stawiane s¹ ponad interesy pracowników. Takie sytuacje w przesz³oœci wielokrotnie mo na by- ³o zaobserwowaæ, a i teraz takie przypadki siê zdarzaj¹. Chocia jesteœmy dziœ bardziej doœwiadczeni, jakoœ trudno nam jest z tego wyci¹gaæ w³aœciwe wnioski. Nie mielibyœmy wielu problemów, gdyby wszystkie zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w 2000 roku nie wyrazi³y zgody na zmianê ustawy o przedsiêbiorstwie pañstwowym Polskie Koleje Pañstwowe. Zdarzy³o siê jednak, e tej jednoœci wtedy nie by³o z powodu drobnych korzyœci uzyskanych przez okreœlone zwi¹zki lub ich przywódców. Dziœ ówczesny minister transportu Jerzy Widzyk na konferencjach informuje, e gdyby nie poparcie czêœci kolejowych zwi¹zków zawodowych, do uchwalenia nowej ustawy o kolei by nie dosz³o. A uchwalona wtedy ustawa przysporzy³a i dalej przysparza problemów nie tylko zwi¹zkom zawodowym, ale ca³ej naszej spo³ecznoœci. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy ci, którzy byli za jej uchwaleniem protestowali przeciw jej wdra aniu podejmuj¹c nawet protest g³odowy. Na swoje usprawiedliwienie twierdz¹, e w 2000 roku w³adza ich oszuka³a. A przed uchwaleniem tej ustawy, na ¹danie czêœci zwi¹zków, nad jej zapisami prowadzone by- ³y przez kilka miesiêcy rozmowy zakoñczone strajkiem zorganizowanym przez te zwi¹zki. Dzisiaj, a minê³o od uchwalenia tej ustawy 14 lat, dalej jesteœmy przeciw wdra aniu jej przepisów. Mamy dziœ œwiadomoœæ, e brniêcie na si³ê w dalszym rozbijaniu i prywatyzowaniu kolei doprowadzi w przysz³oœci do jeszcze wiêkszych problemów w funkcjonowaniu naszego Pañstwa. Oczywiœcie, nie bêdzie wtedy winnych i nikomu takie zarzuty nie zostan¹ postawione, jak to u nas zwykle bywa. Za dzia³anie na niekorzyœæ Pañstwa nikt do tej pory nie odpowiada³ i nadal odpowiadaæ nie bêdzie. S¹dy powszechne s¹ u nas przepe³nione drobnymi sprawami, karz¹c nawet ludzi upoœledzonych za kilka z³otych, zwalniaj¹c bez kary winnych przestêpstw id¹cych w setki milionów z³otych. Natomiast s¹d, który winien s¹dziæ decydentów za b³êdy polityczne nara aj¹ce kraj na du e szkody jakim jest Trybuna³ Stanu, jest ci¹gle bezrobotny. Tak e nie ponios¹ konsekwencji przywódcy zwi¹zkowi akceptuj¹cy niekorzystne dla pracowników, a tak e i kraju zmiany prawa. W yciu tak bywa, i czêsto wykorzystuje siê zmienianie prawa dla wyci¹gniêcia z tych zmian w³asnych prywatnych korzyœci. Dzisiaj ka dy mo e przeczytaæ, e sprywatyzowany dotychczas maj¹tek naszego kraju zosta³ sprzedany za jedn¹ dziesi¹t¹ jego rzeczywistej wartoœci, a wiêc ktoœ na tym niechybnie nieÿle skorzysta³. Z braku jednoœci zwi¹zkowej korzystaj¹ pracodawcy. Od dwóch lat nie dzia³a na kolei Ponadzak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy, poniewa czêœæ zwi¹zków uwa a³a, i do wypowiedzenia tego uk³adu nie dojdzie, a kiedy do wypowiedzenia dosz³o, to uwa ali, e wypowiedzenie bêdzie nieskuteczne. Brak PUZP powoduje zmniejszenie ochrony naszych przepisów prawa pracy zapisanych w Zak³adowych Uk³adach Zbiorowych Pracy z tego powodu, i te uk³ady tak- e mo na wypowiedzieæ. Gdyby nadal dzia³a³ PUZP, to w przypadku wypowiedzenia uk³adu zak³adowego obejmowa³y by pracowników przepisy cytowanego wy ej PUZP. Na chwilê obecn¹, w przypadku wypowiedzenia uk³adu zak³adowego, pracodawca mo e podj¹æ pracê nad nowym uk³adem albo wprowadziæ regulamin wynagradzania. Trochê dziwiæ mo e rzesze pracowników kolejowych taka sytuacja w jakiej siê obecnie znajduj¹, i aden ze zwi¹zków aspiruj¹cych do przywództwa na kolei do tej pory nie wyst¹pi³ z inicjatyw¹ rozpoczêcia prac nad ponadzak³adowym uk³adem zbiorowym pracy dla pracowników kolejowych. Unia Europejska stawia na stosunki pracy oparte na uk³adach ponadzak³adowych dla ca³ych bran w spó³kach. Kolejarze maj¹ Zwi¹zek Pracodawców Kolejowych, a wiêc w stosunku do innych bran, które nie maj¹ zwi¹zków pracodawców, maj¹ z kim taki uk³ad negocjowaæ. Po ustaniu obowi¹zywania PUZP, pracodawcy przyst¹pili do negocjacji ze zwi¹zkami zawodowymi zmian przepisów obowi¹zuj¹cych zak³adowych uk³adów zbiorowych pracy. Proponowane zmiany zmierzaj¹ do likwidacji wielu sk³adników wynagrodzeñ, zastêpuj¹c Foto Janusz Stefañczyk je wynagrodzeniem zasadniczym, które mog³o by byæ porównywalne z wynagrodzeniami na ryku na podobnych stanowiskach pracy. St¹d tak e dzia³ania pracodawców zmierzaj¹ce do weryfikacji stanowisk w spó³kach i ujednolicenie ich ze stanowiskami wystêpuj¹cymi na rynku. Ze wzglêdu na specyfikê zawodu kolejarza nie wszystkie stanowiska da siê ujednoliciæ i to zwi¹zki zawodowe winne pracodawcom uœwiadomiæ. Trzeba tak e mieæ œwiadomoœæ, i nie da siê obroniæ dobrych zapisów zak³adowych uk³adów zbiorowych pracy gdy jednoœci zwi¹zkowej nie bêdzie. Dobr¹ wiadomoœci¹ jest to, e œwiadomoœæ jednoœci w tym przypadku, w niektórych spó³kach da siê zauwa- yæ. I to nape³nia optymizmem na wypracowanie rozwi¹zañ dobrych dla ogó³u pracowników.

3 Wiosna w PKP PLK S.A. Tak, jak co roku wraz z odejœciem zimy, s³onko coraz wy ej, dzieñ coraz d³u szy, wszystkie stworzonka budz¹ siê do ycia ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹. Równie nasze kolejowe podwórko przed siedzib¹ Zarz¹du Spó³ki PKP PLK S.A. w Warszawie zaczê³o têtniæ yciem. 5 marca br. odby³a siê pikieta przedstawicieli Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarnoœæ oraz pikieta cz³onków Rady Bran owej PKP PLK S.A. Federacji Zwi¹zków Zawodowych Pracowników PKP. Z wyst¹pieñ p³ynê³y apele do zarz¹du spó³ki o powstrzymanie, podsumowanie i rozliczenie dotychczasowego przebiegu restrukturyzacji, przerwania pozornego dialogu zarz¹du spó³ki ze zwi¹zkami zawodowymi oraz przestrzeganie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowi¹zañ stron ZUZP dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 11 stycznia 2005 r. Rozumiemy obawy naszych zwi¹zkowych kolegów wynikaj¹ce z prowadzonej polityki zarz¹dzania spó³k¹ przez obecne jej w³adze. Zarówno w naszej, jak i równie w pozosta³ych centralach zwi¹zkowych, nie wzbudzaj¹ one entuzjazmu i wywo³uj¹ okreœlone zachowanie adekwatne do zaistnia³ych procesów. Czy akurat skala podjêtych przez organizatorów dzia- ³añ w obecnej sytuacji by³a w³aœciwa, zostawiam to ocenie ich przedstawicieli. Natomiast niepokój nasz budzi fakt, i pozostali partnerzy spo³eczni pracuj¹cy przecie razem nad opiniowaniem propozycji zmian pracodawcy w strukturach spó³ki, o planowanych protestach zwi¹zkowych informowani s¹ przez pracodawcê. Byæ mo e to kolejne nowe zjawisko przyrodnicze zwi¹zane z budz¹c¹ siê por¹ roku, tak zwana fatamorgana wiosenna, w której ulotnym œwietle to co widzimy to nie jest rzeczywistoœæ, a tylko gra pozorów. Wracaj¹c do istotnych zagadnieñ, jakie s¹ przygotowywane ze strony zarz¹du dla pracowników wymienimy te, co budz¹ nasze najwiêksze zaniepokojenie: sta³y wzrost zatrudnienia w biurach Centrali Spó³ki, tworzenie nowych stanowisk dyrektorskich oraz dodatkowych struktur doradczych, co nie przek³ada siê na efektywnoœæ pracy biura centrali. Z p³yn¹cych od d³u - szego czasu informacji od naszych cz³onków zatrudnionych w biurach zak³adów wynika, i zatrudnianie na poziomie centrali spó³ki nowych pracowników, którzy nie maj¹ dostatecznej wiedzy na temat kolei, dezorganizuje prace podleg³ych jednostek ¹daniami niezliczonych wyjaœnieñ i opracowañ, które niejednokrotnie s¹ w zasiêgu rêki (s¹siedniego biurka) na szczeblu centrali, tworzenie kolejnych projektów zmian organizacyjnych dotychczasowych dobrze funkcjonuj¹cych struktur, w tym - zamiar likwidacji Oœrodków Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (OINTiE), dla wykazania siê oszczêdnoœciami wynikaj¹cymi z likwidacji 20 etatów, zaprzepaszczenie dostêpu do informacji bran owej i historycznej udokumentowanej w bazie rzetelnych Ÿróde³ informacji zawartych w zgromadzonych przepisach, instrukcjach, oraz specjalistycznych publikacjach naukowych czy materia³ach konferencyjnych niedostêpnych w adnych innych zbiorach, - kolejnych zmian organizacyjnych w Centrum Realizacji Inwestycji, proponowana likwidacja Oddzia³ów Regionalnych i utworzenie w ich miejsce piêciu Regionów wraz ze zmian¹ ich siedzib oraz zmiana w koncepcji strategii realizacji inwestycji czy projekt Nowej organizacji obszaru przygotowania inwestycji na etapie opra- Foto ukasz Derylak cowania studiów wykonalnoœci, wzbudza obawy o realizacjê zaplanowanych inwestycji wspó³finansowanych z funduszy UE jak i mo liwoœci skonsumowania przez PLK og³oszonego przez ministra Klepackiego wydatkowania 9 mld z³ na inwestycje w infrastrukturê kolejow¹. - plany utworzenia nowej jednostki organizacyjnej pod nazw¹ Centrum Us³ug Wspólnych dla obecnych pionów kadr i finansów dzia³aj¹cych we wszystkich zak³adach linii kolejowych, tylko prawdopodobnie w dwóch lokalizacjach w kraju skutkuj¹cy dla du ej czêœci pracowników zmian¹ miejsca pracy, wypowiedzeniami lub koniecznoœci¹ szukania innego zatrudnienia. - niesprecyzowane jeszcze, lecz ju w pantoflowej konsultacji plany zmniejszenia iloœci Sekcji Eksploatacji (ISE), które spowoduj¹ powstanie trudnych w zarz¹dzaniu komórek organizacyjnych o olbrzymiej powierzchni dzia³ania. Mo liwe skutki dla du ej czêœci pracowników to na pewno zmiana warunków i miejsca pracy, zmniejszona liczba sekcji bêdzie powodem zmiany iloœci zak³adów linii kolejowych. Obecnie pracownicy sekcji eksploatacji pokonuj¹ setki kilometrów realizuj¹c bie ¹ce zadania terenowe, czy pokonuj¹c drogê z konieczn¹ dokumentacj¹ do siedzib zak³adów. Powiêkszenie obszarów administracyjnych zarz¹dzanych dokoñczenie na str. 6

4 Jaka piêkna katastrofa, czyli rzecz o niechcianej pannie TK Przed wielu laty, jeszcze przed podzia³em Oddzia³ów Automatyki i Telekomunikacji, które jako jeden wspólny organ zajmowa³y siê kompleksowo problematyk¹ urz¹dzeñ sterowania ruchem oraz szeroko pojêt¹ telekomunikacj¹, wszystko funkcjonowa³o jak w przys³owiowym, pe³nosprawnym zegarku. PóŸniej przysz³y odgórne pomys³y na zmiany zgodnie z zapisami Ustawy z 8 wrzeœnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe, których konsekwencj¹ by³o rozdzielenie niechcianych i ju niepotrzebnych sióstr - Automatyki i Telekomunikacji. Siostra Automatyka, jako niesamodzielna, z niezbêdnej koniecznoœci, bo trudno by³o bez niej yæ, trafi³a do Zak³adów Infrastruktury w PLK, gdzie w Sekcjach Eksploatacji umieszczono bran- e drogow¹, in ynierii ruchu i automatykê. Natomiast siostra Telekomunikacja, powsta³a w 2001 roku jako Teleinformatyka Kolejowa. Spó³ka ta ze wzglêdu na krótkowzrocznoœæ, a wrêcz g³upotê decydentów, zosta³a pozbawiona na starcie szans na dynamiczny rozwój, bowiem PKP S.A. nie przekaza³a jej infrastruktury kablowej niezbêdnej do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, choæ interes ekonomiczny to nakazywa³. Za ten najcenniejszy maj¹tek - kable œwiat³owodowe - TK musia³a p³aciæ PKP S.A. kilkadziesi¹t mln z³ rocznie z tytu³u dzier awy. Skutek by³ taki, e spó³ka nie mog³a w pe³ni konkurowaæ na wolnym, a jak e trudnym rynku telekomunikacyjnym. Zad³awiono kurê mog¹c¹ znosiæ z³ote jajka. Jak wiadomo, firmy chêtne do zakupu TK Telekom w procesie prywatyzacji zainteresowane s¹ g³ównie œwiat³owodami i prawem drogi do ich rozbudowy. Koñcz¹c ten w¹tek o niew¹tpliwych zas³ugach PKP S.A. w rozwoju Telekomunikacji Kolejowej trudno nie przypomnieæ kuriozalnej sytuacji z 2006 roku, kiedy to po wygraniu przez TK przetargu na pasmo GSM 1800, w³aœciciel (PKP S.A.) zablokowa³ dalsze procedury, czego wynikiem by³a utrata pó³milionowego wadium i definitywna strata szansy na niekwestionowany rozwój firmy. Co ciekawe, mimo sugestii, e takie dzia- ³anie PKP S.A. mog³o mieæ drugie dno, o czym œwiadczy³ dalszy rozwój zdarzeñ, adne kompetentne pañstwowe s³u by nie zainteresowa³y siê t¹ spraw¹. Programy restrukturyzacyjne przedsiêbiorstw wynikaj¹ce z wymagañ rynku oraz ekonomicznych potrzeb, czêsto s³uszne i konieczne, nie zawsze - jak pokazuje ycie - spe³niaj¹ zamierzone oczekiwania. A mia³o byæ tak piêknie. Dzisiaj raczej powiedzia³bym, e mog³o tak byæ. Czas i nieub³agane prawa rynku, a tak e pierwotnie poprawne za³o enia i rozdawanie kart do gry przy zielonym stoliku niew³aœciwym graczom pokaza³y, i nie zawsze przynosi to zamierzony skutek. Zamiast perspektyw i planowanych sukcesów na nowej drodze ycia i jej œwietlanej przysz³oœci, siostra Telekomunikacja sta³a siê w krótkim czasie star¹ pann¹ z syndromem dziecka niechcianego i kul¹ u nogi, z któr¹ obecnie nie bardzo wiadomo co zrobiæ. Jaki dzisiaj mamy obraz tej e panny? Niedoinwestowana i przestarza³a infrastruktura teletransmisyjna, z³y stan kabli bliskiego i dalekiego zasiêgu, linii napowietrznych, nieustaj¹ce uszkodzenia tras œwiat³owodowych spowodowane kradzie ami i zniszczeniami wynikaj¹cymi z prac modernizacyjnych. Przyjêcie na siebie zadañ w ramach utrzymania i modernizacji linii kolejowych przy obecnie posiadanych zasobach ludzkich i sprzêtowych jest wrêcz nierealne do wykonania w normalnym trybie czasu pracy. Zmiany organizacyjne, redukcja zatrudnienia czy przeszeregowania wywo³uj¹ proces domina, który pogarsza efektywnoœæ zarz¹dzania zasobami naprawdê wartoœciowych pracowników za cenê efektów ekonomicznych. Brak perspektyw i awansu zawodowego, niepewnoœæ jutra powoduj¹ proces naturalnego lub przedwczesnego odejœcia pracowników przydatnych w dzia³alnoœci spó³ki. Pozostali w niej jeszcze najstarsi, najbardziej doœwiadczeni i posiadaj¹cy najwiêksz¹ wiedzê, gotowi ponieœæ wiele wyrzeczeñ i przyj¹æ zadania, które w normalnych warunkach nie powinny mieæ miejsca podczas oœmiu godzin pracy. Obecnie mog¹ tylko zapytaæ: co bêdzie z nami dalej, gdzie za chwilê i w jakiej spó³ce bêdziemy pracowaæ, czy w ogóle znajdziemy pracê? Tymczasem zmiany technologiczne i modernizacja infrastruktury w³asnej dotychczasowych us³ugobiorców, przechodzenie na samodzieln¹ obs³ugê i eksploatacjê tej e infrastruktury telekomunikacyjnej, powoduj¹ systematyczne pogarszanie siê kondycji spó³ki. Zatem z wewn¹trz, w sferach decyzyjnych i zarz¹dzania wszystko wy-

5 gl¹da ³adnie, poprawnie i funkcjonalnie, ale po przyjrzeniu siê bli ej z³o- onemu problemowi mo na zauwa- yæ wiele s³abych ogniw. Z perspektywy i punktu widzenia u ytkownika utrzymywanej infrastruktury ju tak ³adnie, niestety, nie jest. Obecnie czas trwania usterek ze wzglêdu na kradzie e, dewastacje kabli podczas prac modernizacyjnych szlaków kolejowych, przestarza³ych urz¹dzeñ, zbyt ma³ej iloœci pracowników liniowych przesuwa siê z dni na tygodnie, nawet miesi¹ce, a wiele z nich usuwanych jest doraÿnie, co skutkuje ich powtarzalnoœci¹. Coraz bardziej dotkliwe dla sekcji eksploatacji i jej bie ¹cej dzia³alnoœci s¹ uszkodzone ju nie pojedyncze punkty mediów transmisyjnych, ale wrêcz ca³e istotne arterie transmisyjne, gdy TK Telekom nie chce lub nie jest w stanie zadbaæ o nale yte utrzymanie linii przesy³owych. O istnieniu infrastruktury ³¹cznoœci, potrzebie jej funkcjonowania, a tak e pracownikach z ni¹ zwi¹zanych, o ga- ³êziach nerwów i yciodajnych arteriach komunikacji na odleg³oœæ, ³¹cznoœci radiowej, zapowiadawczej, internetowej, poczty elektronicznej, systemów SERWO, SWDR, SAP, itp., informacji i systemów nag³oœnieñ, telefonów stacjonarnych, poprawnoœci dzia³ania urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym, samoczynnych sygnalizacji przejazdowych, dowiadujemy siê i odczuwamy ich dotkliwy brak wówczas, kiedy tworz¹ siê perturbacje i coœ przestaje dzia³aæ, a z normalnego punktu widzenia dzia³aæ powinno. Wtedy zdziwieni zadajemy pytanie - co siê sta³o i dlaczego jeszcze lub tak d³ugo nie dzia³a? Oczywiœcie, problem d³ugotrwa- ³ych usterek le ¹cych po stronie TK powsta³ych z winy utrzymania jej infrastruktury, ale tak e niezale nych od niej przyczyn, jest ogólnie znany, zarówno eksploatacji, organom kontrolnym, jak równie IBR i UTK. Ponadto, w ramach nadzoru i ci¹g³ych raportów TK jest monitorowany przez Centralê PLK. W przypadku d³ugotrwa³ych usterek, które powoduj¹ wprowadzanie obostrzeñ, jazdy poci¹gów na sygna³y zastêpcze, ograniczanie prêdkoœci biegu poci¹gów nale y podejmowaæ stosowne dzia³ania celem ich eliminacji. Zatem ka dy winien robiæ swoje. Natomiast wskutek zamieszania dochodzi do swoistego b³êdnego ko³a, bowiem nie mo na w tej sytuacji rozwi¹zaæ w rozs¹dny sposób narastaj¹cych problemów. Zarz¹dca Infrastruktury zg³asza do systemu Modliszka usterki, wysy³a wielokrotnie monity i pisma interwencyjne. Poszkodowana TK zg³asza, e usterki wystêpuj¹ z powodu prowadzonych prac inwestycyjnych nie chc¹c ponosiæ wysokich kosztów napraw. Tymczasem IBR i UTK poleca i nakazuje przywróciæ infrastrukturê TK do stanu pierwotnego i eksploatacyjnej sprawnoœci zarz¹dcy infrastruktury, czyli Zak³adom Linii Kolejowych (sic!). Rozwi¹zania, które obecnie funkcjonuj¹ w zarz¹dzaniu t¹ niedocenian¹ bran ¹, jak¹ jest telekomunikacja kolejowa, powinny dawaæ wiele do myœlenia i zmusiæ do powa nej refleksji nad kierunkami i s³usznoœci¹ podejmowanych decyzji, przyjmuj¹c tym samym wiedzê, e dalej - tu na dole, u podstaw - nie powinno siê ju i wrêcz nie mo na bazowaæ na kilkuosobowych, zwyk³ych brygadach utrzymania, które z powodu dzia³ania na terenie ca³ych województw nie s¹ w stanie nale ycie nadzorowaæ, utrzymywaæ i prowadziæ zabiegów konserwacyjnych i naprawczych urz¹dzeñ ³¹cznoœci. Szukanie rozwi¹zañ na bazie obecnie istniej¹cego zatrudnienia i efektywniejszego dzia³ania spó³ki w oparciu o to zatrudnienie jest niemo liwe, czego dowodem s¹ wypracowane setki nadgodzin i zdaje siê przypominaæ odzwyczajanie konia od jedzenia, który po szeœciu dniach padnie - ale nie z powodu g³odówki, któr¹ mu zaaplikowa³ w³aœciciel. Pozostaje te odpowiedzieæ na pytanie: czy przeniesienie planowanej czêœci infrastruktury TK - tras kablowych krótkiego i dalekiego zasiêgu, linii napowietrznych, systemów pomiaru czasu czy zapowiadawczych do nowego w³aœciciela rozwi¹ e obecne problemy i kto poniesie wynikaj¹ce z tych rozwi¹zañ nak³ady finansowe? Trudno sobie wyobraziæ funkcjonowanie cz³owieka pozbawionego uk- ³adu nerwowego i krwionoœnego. Jeszcze trudniej zrozumieæ funkcjonowanie spó³ek kolejowych bez telekomunikacji. Wydaje siê jednak, e rodz¹ siê i maj¹ byæ wdra ane do realizacji pomys³y na kolej bez niechcianej ju panny TK, ale przecie najistotniejsz¹ wartoœæ cz³owieka, jego wiedzê, doœwiadczenie pracownicze i umiejêtnoœci, zniszczyæ jest naj- ³atwiej i najproœciej. Niestety.

6 Wiosna w PKP PLK S.A. dokoñczenie ze str. 3 przez te jednostki przy obecnym stanie zatrudnienia i posiadanych œrodków transportu budzi powa ne w¹tpliwoœci. Dzisiejsze zatrudnienie pracowników oœmiogodzinnych jest czyst¹ fikcj¹, poniewa rozleg³e dojazdy, nie tylko do siedzib jednostek, ale i wykonywanie obowi¹zków s³u - bowych, powoduje znaczne przekroczenia tej liczby godzin. Wymienione wy ej projekty zmian organizacyjnych wp³yn¹ na pewno na prawid³owe dzia³anie struktury organizacyjnej i zachowanie na prawid³owym poziomie bezpieczeñstwa ruchu poci¹gów. Równie w z³ym œwietle stawia obecny zarz¹d spó³ki PKP PLK S.A. sposób traktowania partnerów spo³ecznych. Przedstawiane do opiniowania i konsultacji materia³y czêsto nie spe³niaj¹ wymogów zawartych w Ustawie o zwi¹zkach zawodowych, ale tak e Porozumieniu w sprawie wzajemnych zobowi¹zañ stron ZUZP dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Niedotrzymywane s¹ terminy przedstawiania materia³ów do konsultacji, wielokrotnie próbuje siê uzyskaæ akceptacjê dla propozycji prezentowanych po raz pierwszy na spotkaniach lub dla materia³ów powstaj¹cych bez koniecznych analiz ich wp³ywu na funkcjonuj¹c¹ strukturê organizacyjn¹. Przekazywane przez stronê spo- ³eczn¹ wyst¹pienia czy opinie do przedstawionych projektów pozostaj¹ bez jednoznacznych odpowiedzi przez d³ugie miesi¹ce, a pracodawca informuje o wprowadzaniu swoich koncepcji. Przyk³adem organizacyjnego ba³aganu jest ci¹gn¹ca siê od d³ugiego czasu próba objêcia jednolit¹ obs³ug¹ socjaln¹ pracowników Centrali Spó³ki, Centrum Realizacji Inwestycji i Centrum Zarz¹dzania Ruchem Kolejowym, czy trwaj¹ce w nieskoñczonoœæ uzgodnienia projektu nowego wspólnego Regulaminu Pracy dla tych jednostek. Równie w takiej atmosferze rozpoczêto prace nad projektem istotnych zmian do obowi¹zuj¹cego Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Zaproponowano prace nad stworzeniem nowych obszarów zmian, które zmierzaj¹ do zwiêkszenia sprawnoœci dzia³ania naszej firmy, a tak e do zmian o charakterze spo- ³ecznym, które powinny zmieniæ kulturê organizacyjn¹ firmy, a tak e przyczyniæ siê do korzystnych zmian dla pracowników. Zaproponowano dziesiêæ obszarów tematycznych: 1. Etos Kolejarza, 2. Bezpieczeñstwo prowadzenia ruchu poci¹gów, 3. Zmiany organizacyjne w Spó³ce - w Centrali, IR, IZ, ISE, 4. Poprawa warunków pracy, 5. Chronometra e, etatyzacja, 6. Zdrowie pracowników (przeciwdzia³anie ryzyku wykluczenia znacznych grup pracowników z uwagi na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia), 7. Luka pokoleniowa, 8. ZUZP i wynagrodzenia, 9. Obs³uga klienta, 10. Walka z patologiami wystêpuj¹cymi w Spó³ce. Kolejne, nowe obsady na kluczowych stanowiskach w spó³ce prezentuj¹ programy naprawcze i szkoleniowe rozwi¹zania na zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Polskie Linie Kolejowe to nie jest poligon doœwiadczalny, czy kuÿnia pozyskiwania eksperymentalnych talentów w dziedzinie zarz¹dzania. To przedsiêbiorstwo, w którym zatrudnionych jest czterdzieœci tysiêcy pracowników, których wspólna praca przez lata zapewnia³a funkcjonowanie tego organizmu dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu poci¹gów. Jak wskazuje najnowszy raport Najwy szej Izby Kontroli, przy wprowadzaniu coraz to nowych eksperymentów organizacyjno-zarz¹dczych, stan Foto wikipedia.pl Polskich Kolei Pañstwowych jest niezadowalaj¹cy. Jedna pi¹ta wypadków œmiertelnych na kolejach w Europie, to wypadki w Polsce. NIK zarzuca brak nadzoru i dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa ze strony ministerstwa infrastruktury, które spóÿnia siê we wdra aniu procedur bezpieczeñstwa i nie interesuje siê ich realizacj¹. PKP PLK podjê³a niedostateczne wysi³ki, aby modernizowaæ infrastrukturê, której stan w znacznej czêœci uniemo liwia bezawaryjne prowadzenie ruchu poci¹gów. Zamiast sprawnego usuwania awarii i usterek na wielu odcinkach stosowano przez d³u szy czas liczne ograniczenia oraz awaryjny tryb sterowania ruchem przy u yciu sygna³u zastêpczego zale nego jedynie od uwagi cz³owieka, które s¹ obarczone ryzykiem pope³nienia b³êdu, a tym samym zwiêkszaj¹ zagro enie wyst¹pienia wypadków. Tymczasem kontrola NIK ujawni³a, e sygna³ zastêpczy - czyli procedura o potencjalnie najni szym stopniu ochrony przed wypadkami - by³ stosowany przez ponad 7 dni, w co najmniej 102 miejscach w kraju. Od dziesiêciu lat ten stan nie ulega poprawie, bowiem w latach liczba zmodernizowanych, wyremontowanych lub wybudowanych urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym zaledwie równowa- y³a liczbê urz¹dzeñ, które uleg³y degradacji technicznej, dewastacji lub stawa³y siê przedmiotem kradzie y. W du ej mierze opóÿnienia w usuwaniu awarii spowodowane by³y brakami w zatrudnieniu pracowników s³u b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo ruchu kolejowego. Brakowa³o odpowiednio wykwalifikowanych in ynierów i techników kolejowych. Z ostatniej chwili 19 marca br. ostatecznie uzgodniono treœæ regulaminu Programu Dobrowolnych Odejœæ w roku 2014 w PKP PLK S.A. Zasady finansowe pozostaj¹ bez zmian, wnioski mo na sk³adaæ do 31 maja. Istotn¹ nowoœci¹ jest mo liwoœæ udzielenia zgody dla pracownika na uczestnictwo w programie z jednoczesnym zatrudnieniem na jego miejsce w celu przyuczenia nowego pracownika z rekrutacji wewnêtrznej lub zewnêtrznej.

7 Tele7bój czêœæ pierwsza i oby nie ostatnia Pi³karze z Zak³adu Linii Kolejowych w Zielonej Górze mistrzami Polski kolejarzy W dniach 6-8 marca 2014 roku w W¹growcu odby³y siê XVII Otwarte Mistrzostwach Polski Kolejarzy w Halowej Pi³ce No nej w kategorii Oldboy. Zespó³ Zak³adu Linii Kolejowych w Zielonej Górze prowadzony przez graj¹cego trenera Marka Kurzawskiego odniós³ kolejny sukces zdobywaj¹c z³oty medal. W drodze do zwyciêstwa pi³karze z IZ Zielona Góra uzyskali nastêpuj¹ce wyniki: IZ Olsztyn 4:0, IZ Szczecin 1:1, PR Olsztyn 3:0, IZ Opole 6:1, CT Poznañ 3:2. Kolejnoœæ miejsc w turnieju: 1. IZ Zielona Góra 2. IZ Szczecin 3. CT Poznañ 4. IZ Olsztyn 5. IZ Opole 6. PR Olsztyn. Marek Kurzawski Kolejna, cykliczna impreza sportowo - rekreacyjna organizowana przez zwi¹zkowe centrale w spó³ce TK Telekom odby³a siê w dniach 28 luty - 2 marzec br. w Zakopanem. Zosta³ pobity rekord frekwencji, bowiem nie zdarzy³o siê do tej pory, aby w Tele7boju uczestniczy³o ponad 200 osób. Uroku imprezie doda³a niespotykana w tym miejscu i o tej porze roku prawdziwie wiosenna pogoda. Jakby wyczuwaj¹c piêkn¹ aurê, sporo uczestników przyby³o do Oœrodka Wypoczynkowego Natury Tour Kolejarz dzieñ wczeœniej, bowiem takie mo liwoœci stworzyli organizatorzy Tele7bóju. W komplecie wszyscy spotkali siê na pi¹tkowej biesiadzie, gdzie gwiazd¹ programu by³a góralska kapela Ogórki. W sobotni poranek rozpoczê³y siê zmagania sportowe. Pierwsz¹ dyscyplin¹ by³ bieg prze³ajowy, który odby³ siê w zakopiañskim parku miejskim. Wœród panów najszybszy okaza³ siê ukasz Wojciechowski, wœród pañ zwyciê y³a Wioletta Grzyb. Kolejn¹ konkurencj¹ by³y krêgle, w której triumfowali Bo ena Czarnotta i Andrzej Kalisz. W strzelaniu z pistoletu pneumatycznego najcelniejszym okiem wykazali siê Ma³gorzata Stanies³awska i Jaros³aw Duda. Turniej darta wygrali Janina Chmielowska i S³awomir Konopa. Turniej tenisa sto³owego ma od lat swoich faworytów, i tak te by³o teraz. Wœród pañ niepokonana by³a Ola Konieczka, a wœród panów Tadeusz P³ókarz. Najspokojniejsza dyscyplina Tele7boju toczy³a siê przy warcabowych planszach. Tu zwyciê yli Iwona Zieliñska oraz Andrzej Krupa. Wiele emocji dostarczy³y licznie zgromadzonym widzom zawody p³ywackie. Rewelacyjnie pop³ynê³a Katarzyna urawska, której wielu startuj¹cych panów mog³o pozazdroœciæ wyniku. Na wysokoœci zadania stan¹³ Grzegorz Seku³a - rekordzista zakopiañskiego basenu. Choæ niewiele zabrak³o do poprawienia rekordu, wystarczy³o na pewne, pierwsze miejsce. Dru ynowo pierwsze miejsce - podobnie jak ostatnio - zajê³a dru yna z Gdañska i zgodnie z regulaminem Tele7boju, przejê³a puchar na w³asnoœæ. Na drugiej pozycji uplasowa³ siê Kraków, na trzeciej zawodnicy z LB Warszawa. Kolejne miejsca zajê³y dru yny z Poznania, LDRU Warszawa, Szczecina, Lublina, Centrali, Katowic i Regionu Zachód. Wieczorem wrêczono zwyciêzcom puchary, medale dyplomy i nagrody, które zosta³y ufundowane przez sponsorów - zarz¹d spó³ki, centrale zwi¹zkowe i Kolejowy Klub Sportowy Pionier Szczecin. Imprezê zakoñczy³a wspólna zabawa, a o czêœæ muzyczna zadbali znakomicie pracownicy naszej spó³ki - Anna Mazurkiewicz i Marek Kowalski, czyli zespó³ Folk. Mimo niepewnej sytuacji zwi¹zanej z reorganizacj¹ spó³ki TK Telekom, wszyscy spontanicznie umówili sie na kolejn¹ edycjê Tele7boju we wrzeœniu br. w Ustroniu Morskim. (jk)

8 Posiedzenie Prezydium Federacji 20 marca br. odby³o siê posiedzenie Prezydium Federacji. G³ównym tematem spotkania by³a analiza spraw finansowych Federacji. Wprowadzony program oszczêdnoœciowy pozwoli³ na zaoszczêdzenie na wydatkach statutowych. Nastêpnie skupiono siê nad planem finansowym na rok Oszczêdnoœci pozwol¹ na przeznaczenie zwiêkszonego bud etu na jesienny zjazd sprawozdawczo - wyborczy Federacji. Nastêpnie przyjêto rozliczenie finansowe za rok 2013 i plan wydatków na rok Dokumenty zostan¹ przed³o one do akceptacji Radzie Federacji na najbli szym posiedzeniu. Omawiaj¹c sytuacjê w spó³ce TK Telekom pozytywnie przyjêto informacje o wynikach negocjacji dotycz¹cych PDO. Prezydium Federacji stoi na stanowisku, e program ten powinien byæ dostêpny dla wszystkich pracowników spó³ki. Osoby nie przewidziane do dalszego zatrudnienia w pionie ZCP3, a mog¹ce zarazem pracowaæ w pionach wydzielanych (ZCP1 i ZCP2) powinny mieæ mo liwoœæ skorzystania z PDO i zatrudnienia w ww. pionach. Rol¹ strony spo- ³ecznej jest w tym przypadku pomoc pracownikom w uwidocznieniu powy szych mo liwoœci wobec pracodawcy. Sprawa gwarancji zatrudnienia dla pracowników przekazywanych do TK Budownictwo bêdzie tematem dalszych rozmów w ramach sporu zbiorowego. 18 marca br. W³aœciciel powo³a³ spó³kê PKP Utrzymanie w organizacji. Powo³ano Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ spó³ki. Po okreœleniu siedziby i rejestracji w s¹dzie nast¹pi alokacja pracowników ZCP1. Wyjaœniana jest kwestia obs³ugi administracyjno - logistycznej, a 24 marca nowy Zarz¹d przedstawi propozycjê spó³ki w organizacji. Z uwagi na powy sze zmiany organizacyjne, Prezydium przyjê³o harmonogram dzia³añ w celu dopasowania struktury organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w spó³ce TK. Omawiaj¹c sytuacjê w spó³ce PLK Krótsza podró kolej¹ z Inowroc³awia do Jab³onowa Pomorskiego Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ - Jab³onowo Pomorskie prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawi, e ju pod koniec roku pasa erowie bêd¹ szybciej podró owali kolej¹ pomiêdzy tymi miastami. Docelowo w 2015 roku czas przejazdu skróci siê o ponad 20 minut. Inwestycja nie tylko przyœpieszy podró, ale i podwy szy jej bezpieczeñstwo. dokonano analizy PDO na rok 2014 ze szczególnym uwzglêdnieniem pracowników automatyki. Zwiêkszono limit na odejœcie do 75 osób z jednoczesnym daniem mo liwoœci odtworzenia stanowisk i przyjêcia m³odych pracowników w bran y. Rozpoczê³y siê prace nad ZUZP. Z pierwszego spotkania z pracodawc¹ wynika, e nie bêdzie tworzony nowy uk- ³ad, a rozpoczn¹ siê prace nad jego popraw¹. Prezydium zobowi¹za³o MOZZ-y do desygnowania swoich przedstawiciel do prac w dziesiêciu zespo³ach roboczych. Zespo³y ds. chronometra u i zmian organizacyjnych oraz bezpieczeñstwa ruchu kolejowego ju od 26 marca rozpoczynaj¹ pracê. Ustalono, e ostateczne decyzje zwi¹zane ze zjazdem sprawozdawczo - wyborczym Federacji w kwestii miejsca oraz materia³ów programowych zostan¹ zatwierdzone na czerwcowym posiedzeniu Rady Federacji. Wymiana torów, rozjazdów, elementów sieci trakcyjnej, remonty wiaduktów i przepustów usprawni¹ ruch kolejowy z Inowroc³awia do Jab³onowa. Poci¹gi pasa erskie przyœpiesz¹ do 120 km/h. Rewitalizacja pozwoli na przywrócenie parametrów technicznych linii, które zapewni odnowiona infrastruktura kolejowa na odcinku o ³¹cznej d³ugoœci 92 km. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzi³y prace na szlakach: Turzno - Kowalewo Pomorskie, Ksi¹ ki - Jab³onowo (tor nr jeden), Kowalewo Pomorskie - W¹brzeŸno (tor nr dwa), Papowo Toruñskie - Turzno (tor nr dwa). W marcu ruszy³y kolejne prace na odcinku Toruñ Wschodni - Papowo Toruñskie i Inowroc³aw - Wiêc³awice. Dziêki rewitalizacji linii, poci¹gi z Inowroc³awia, przez Toruñ, do Jab³onowa Pomorskiego pojad¹ o oko³o 25 minut krócej ni dotychczas. Inwestycja obejmuje wymianê torów, rozjazdów, elementów sieci trakcyjnej. Remontowane s¹ tak e obiekty in ynieryjne: wiadukty i przepusty. Po zakoñczeniu prac podwy szy siê poziom bezpieczeñstwa na przejazdach kolejowo-drogowych, dziêki monta owi nowych urz¹dzeñ stero-

9 wania ruchem i naprawie nawierzchni drogowej. Zakoñczenie prac na trasie Inowroc³aw - Jab³onowo Pomorskie w ramach projektu POIiŒ Polepszenie jakoœci us³ug przewozowych poprzez poprawê stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowroc³aw - Jab³onowo Pomorskie (z wy³¹czeniem odcinka Toruñ G³ówny - Toruñ Wschodni), planowane jest w maju 2015 r. Ca³kowity koszt inwestycji to ponad 200 milionów z³otych. PKP PLK S.A. Porady prawne Porad prawnych dla czytelników PrzekaŸnika udziela mecenas Agnieszka Rzepka z Kancelarii Adwokackiej w Warszawie ( Wszelkie pytania prosimy kierowaæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres: Rozwód i separacja Z chwil¹ zawarcia ma³ eñstwa ma³ onkowie s¹ zobowi¹zani do wspólnego po- ycia, do wzajemnej pomocy i wiernoœci, oraz do wspó³dzia³ania dla dobra rodziny, któr¹ za³o yli. Zdarza siê jednak, e ma³- eñstwo siê nie uk³ada, przesta³o przypominaæ sielankê i bardziej mêczy, ni uszczêœliwia - pojawia siê wówczas pytanie - co dalej? Rozwód, czy mo e separacja? W³aœciwie jaka jest ró nica miêdzy jednym a drugim? Czym jest separacja faktyczna, a czym separacja prawna? Separacja jak i rozwód jest instytucj¹ przewidzian¹ na wypadek problemów w zwi¹zku ma³ eñskim. Separacja ma³- onków jest rozwi¹zaniem, które umo liwia tymczasowe uchylenie ma³ eñstwa, jest realn¹ szans¹ na rozwi¹zanie ma³- eñskich problemów, umo liwienie ma³- onkom przemyœlenia celowoœci rozejœcia siê i ewentualnego powrotu do wspólnego po ycia. W przypadku separacji nie dochodzi do rozwi¹zania zwi¹zku ma³- eñskiego tak jak to ma miejsce podczas rozwodu. Rozwód jest natomiast zakoñczeniem pewnego etapu w yciu ma³ onków. Ma³ eñstwo rozwi¹zane przez rozwód przestaje istnieæ. Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy pomiêdzy ma³ onkami nast¹pi³ zupe³ny i trwa³y rozk³ad po ycia ma³ eñskiego (obie te przes³anki w przypadku rozwodu musz¹ wyst¹piæ ³¹cznie). Przes- ³anki separacji s¹ ³agodniejsze. Dla orzeczenia separacji wystarczaj¹ce jest ustalenie, e po ycie ma³ eñskie uleg³o zupe³nemu rozk³adowi nie musi byæ on trwa³y. W ka dej sprawie to s¹d musi indywidualnie oceniæ, czy taki rozk³ad po ycia wystêpuje. Wiele osób z pewnoœci¹ zadaje sobie teraz pytanie czym jest zupe³ny, a czym trwa³y rozk³ad po ycia. Rozk³ad po ycia jest zupe³ny, je eli usta³y wiêzi ³¹cz¹ce ma³ onków (wiêÿ duchowa, fizyczna, gospodarcza), trwa³y, je eli wiêzi te usta³y na tyle dawno, e wedle zasad doœwiadczenia yciowego powrót ma³ onków do wspólnego po ycia jest niemo liwy i dalsze utrzymywanie formalno - prawnych wiêzów jest bezzasadne. W niektórych przepadkach rozwód czy separacja jest niedopuszczalna, nie mo e byæ orzeczona je eli wskutek niej mia- ³oby ucierpieæ dobro wspólnych ma³oletnich dzieci ma³ onków, albo jeœli z innych wzglêdów orzeczenie separacji czy te rozwodu by³oby sprzeczne z zasadami wspó³ ycia spo³ecznego. W relacjach miêdzy ma³ onkami wyró niæ mo na dwa rodzaje separacji: separacja faktyczna oraz separacja w rozumieniu przepisów prawa. Separacja faktyczna to taka, która nie jest usankcjonowana orzeczeniem s¹dowym. Ten rodzaj separacji nie rodzi adnych skutków w stosunkach maj¹tkowych, nie powoduje wygaœniêcia obowi¹zku przyczyniania siê do zaspokajania potrzeb rodziny, która w œwietle prawa nadal istnieje, jak równie utrzymane s¹ uprawnienia do dziedziczenia po sobie. Separacja prawna jest wynikiem orzeczenia s¹du. W tym przypadku zachodz¹ te same skutki, jak przy rozwodzie z jedn¹ ró nic¹ - nie dochodzi do rozwi¹zania zwi¹zku ma³ eñskiego, tzn. ma³ eñstwo formalnie nadal istnieje. Separacja stanowi alternatywê dla ma³- onków, którzy z ró nych powodów nie chc¹ orzeczenia rozwodu. Skutki separacji, poza ustaniem ma³ eñstwa, zbli one s¹ do skutków rozwodu. Separacja mo e spe³niæ rolê paliatywn¹, stanowi¹c etap przejœciowy do nawi¹zania przez ma³ onków zerwanych wiêzi. Najwa niejsze skutki orzeczenia separacji s¹dowej polegaj¹ na tym, e: - ma³ onek pozostaj¹cy w separacji nie mo e zawrzeæ ma³ eñstwa, - powstanie miêdzy ma³ onkami rozdzielnoœæ maj¹tkowa, - nast¹pi odsuniêcie pozostaj¹cego w separacji ma³ onka od dziedziczenia ustawowego, - konieczne bêdzie ustalenie sposobu wykonywania w³adzy rodzicielskiej nad wspólnym ma³oletnim dzieckiem stron oraz ustalenie wysokoœci œwiadczeñ alimentacyjnych na rzecz dziecka, - uchylone zostanie domniemanie, e dziecko urodzone przez onê pozostaj¹c¹ w separacji jest dzieckiem mê a. Separacja to dobre rozwi¹zanie w sytuacji, gdy ma³ onkowie potrzebuj¹ czasu na przemyœlenie i naprawê tego, co przesta³o w ich zwi¹zku funkcjonowaæ. Orzeczenie separacji jest ³atwiejsze i przebiega szybciej ni orzeczenie rozwodu, gdy przed s¹dem nie trzeba udowadniaæ, e rozk³ad po ycia jest trwa³y. - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. z 1964r. nr 9, poz. 59 ze zm.) - G. Jêdrejek - Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Ma³ eñstwo. Komentarz do art. 1-61(6), Warszawa 2013 r.

10 W lutym na przejazdach i niedozwolonych przejœciach W lutym dosz³o do 18 wypadków na przejazdach kolejowo - drogowych, w których zginê³o 5 osób a 6 zosta³o rannych. Wœród ofiar œmiertelnych by³y a 3 osoby piesze. Niecodzienny przebieg mia³ wypadek na przejeÿdzie kategorii C w Strzebielewie na szlaku Kolin - Stargard Szczeciñski. Samochodem marki polonez podró owa³o starsze ma³ eñstwo. Na przejeÿdzie samochód zgas³, a 77-letnia kobieta usi³owa³a go zepchn¹æ. Niestety, nie zd¹ y³a, zginê³a potr¹cona przez nadje d aj¹cy poci¹g IC relacji Szczecin G³ówny - Zakopane. Starszy o 4 lata m¹ ofiary odniós³ obra enia i zosta³ przewieziony do stargardzkiego szpitala. Foto KWP Szczecin Kolejne, œmiertelne wypadki na przejazadach wydarzy³y siê w przedostatnim dniu lutego. Na przejeÿdzie kolejowym kategorii D na szlaku Gutkowo - Gamerki Wielkie pod poci¹g Przewozów Regionalnych relacji Elblag - Olsztyn wjecha³ 39-letni kierowca opla astry. Mê czyzna zmar³ w trakcie reanimacji. Foto SOK Foto KWP Gorzów Wlkp. Foto KMPSP w Olsztynie Do kolejnego wypadku dosz³o nieopodal Biernatowia w województwie wielkopolskim, równie na przejeÿdzie kategorii D. Pod szynobus Przewozów Regionalnych relacji Pi³a - Krzy wjecha³ kieruj¹cy samochodem marki ford maverick. Za chwilê nieuwagi 46-letni Foto Pawe³ Winnicki (wrphoto.eu) kierowca auta zap³aci³ najwy sz¹ cenê, zgin¹³ na miejscu. 14 wypadków na dzikich przejœciach wydarzy³o siê w ubieg³ym miesi¹cu. Mimo szeroko zakrojonych akcji profilaktycznych prowadzonych przez Stra Ochrony Kolei i Policjê, ycie straci³o 8 osób, natomiast 5 odnios³o obra enia. O wielkim szczêœciu mo e mówiæ mê czyzna, którego na stacji w Gdyni potr¹ci³ poci¹g relacji Warszawa - Gdynia. Kontakt z poci¹giem zakoñczy³ bez obra eñ w izbie wytrzeÿwieñ. (jk) Naszemu Koledze Marianowi Kwiatkowskiemu cz³onkowi Komisji Zak³adowej ZZPAiT PKP w Gdyni wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci Ojca sk³adaj¹ kole anki i koledzy z Komisji Zak³adowej Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Automatyki i Telekomunikacji w Gdyni Naszemu Koledze Markowi Jêdrzejczykowi zastêpcy naczelnika ds. automatyki w Sekcji Eksploatacji w Brzegu wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci ony sk³adaj¹ kole anki i koledzy z Miêdzyzak³adowego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP we Wroc³awiu i Komisji Zak³adowej przy Zak³adzie Linii Kolejowych w Opolu Foto KW PSP ódÿ Narastaj¹cy konflikt na Ukrainie nie napawa optymizmem. Wielu z nas zadaje sobie pytania, jak to wszystko siê skoñczy. Niemal 20 lat mija od tragicznej wojny w Jugos³awii. Równie wtedy budzi³o to wielki niepokój, jednak po czteroletniej gehennie na mapie Europy pojawi³o siê szeœæ nowych pañstw, a na Ba³kanach zaoponowa³ spokój. Ka dy konflikt w tej czêœci œwiata niesie za sob¹ konfrontacjê Rosji i USA - mocarstw, które chc¹ niepodzielnie panowaæ i dyktowaæ swoje warunki. W ka dej takiej sytuacji liczy siê na zdrowy rozs¹dek tych, którzy rozdaj¹ karty. Historia jednak dowodzi, e rozwój zdarzeñ mo e byæ nieprzewidywalny. Oby siê tak nie sta³o tym razem. Rozkrêca siê kampania wyborcza do europarlamentu. Partie polityczne dokonuj¹ cudów w umieszczaniu swoich kandydatów na listach. Najmniej istotny jest w tym przypadku adres zameldowania, listy pe³ne s¹ tzw. spadochroniarzy. I nie ma siê co dziwiæ. Zaradny pose³ mo e rocznie wyci¹gn¹æ z Brukseli nawet milion z³otych i spokojnie czekaæ na sowit¹ emeryturê. Zarobki prezydenta, premiera czy ministrów s¹ w tej konfrontacji wprost œmieszne. Tradycyjnie rubrykê koñczymy przemyœleniami sportowymi. Kiedy zamykaliœmy lutowy numer PrzekaŸnika, dobiega³a koñca zimowa olimpiada w Soczi. Nikt pewnie siê nie spodziewa³, e nasi sportowcy przywioz¹ z Rosji 2 razy wiêcej z³otych medali, ni z letnich igrzysk w Londynie. Ci, co s¹dzili, e koniec kariery Ma- ³ysza jest koñcem polskich skoków byli w wielkim b³êdzie. Jest to bez w¹tpienia powód do dumy, a Kamil Stoch zapewni³ sobie z³otem i kryszta³em miano najlepszego polskiego sportowca 2014 roku. foto M. S-K. Degrengolada polskiej pi³ki no nej postêpuje z niezwyk³¹ si³¹, wiêc przemilczymy starcie naszych gwiazd z przeciêtn¹ Szkocj¹.

11 O obowi¹zuj¹cych przepisach z zakresu prawa pracy i BHP informuje i odpowiada na pytania naszych Czytelników na ³amach PrzekaŸnika Barbara Przychliñska - specjalista ds. BHP w Zak³adzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierowaæ poczt¹ elektroniczn¹: Foto KP Wo³omin Nowe wysokoœci kwot jednorazowych odszkodowañ z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce stawki: Za ka dy procent sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu. Za ka dy procent sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, z tytu³u zwiêkszenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych. Z tytu³u orzeczenia ca³kowitej niezdolnoœci do pracy oraz niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego. Z tytu³u orzeczenia ca³kowitej niezdolnoœci do pracy oraz niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia siê stanu zdrowia rencisty. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest ma³ onek lub dziecko zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest cz³onek rodziny zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty inny ni ma³ onek lub dziecko. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni s¹ równoczeœnie ma³ onek i jedno lub wiêcej dzieci zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty oraz z³ z tytu³u zwiêkszenia tego odszkodowania przys³uguj¹cego na ka de z tych dzieci. 730 z³ 730 z³ z³ z³ z³ z³ z³ Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równoczeœnie dwoje lub wiêcej dzieci zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty oraz z³ z tytu³u zwiêkszenia tego odszkodowania przys³uguj¹cego na drugie i ka de nastêpne dziecko z³ Gdy obok ma³ onka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni s¹ równoczeœnie inni cz³onkowie rodziny zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty, ka demu z nich niezale nie od odszkodowania przys³uguj¹cego ma³ onkowi lub dzieciom z³ Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni s¹ tylko cz³onkowie rodziny inni ni ma³ onek lub dzieci zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty oraz z³ z tytu³u zwiêkszenia tego odszkodowania przys³uguj¹cego na drugiego i ka dego nastêpnego uprawnionego z³ Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Spo³ecznej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokoœci kwot jednorazowych odszkodowañ z tytu³u wypadków przy pracy lub chorób zawodowych (Monitor Polski z r., poz. 187). Nazwa Funduszu Wartoœæ jednostki uczestnictwa Poprzednia wartoœæ jedn. uczestn. Zmiana % Zmiana % od pocz¹tku dzia³alnoœci Foto Rafa³ Wilgusiak/KAW WARTOŒÆ AKTYWÓW NETTO PRZYPADAJ CA NA JEDNOSTKÊ UCZESTNICTWA 20 MARCA 2014 R. Wartoœæ aktywów netto FWP PKP 162,54 160,69 +1, , ,07

12

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2014 ROKU

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2014 ROKU OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2014 ROKU L.p. NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA ADRESACI 1 Szkolenie podstawowe-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r. Strona 1 z 5 Wrocław, 10.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo