Szachowe Dni Białołęki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szachowe Dni Białołęki"

Transkrypt

1 Szachowe Dni Białołęki Organizacje pozarządowe, których przedstawiciele skupili się w Radzie Programowej Białołęckiego Ośrodka Kultury, wybrały drogę aktywnego wyjścia do mieszkańców Białołęki z programem obchodów Święta ich dzielnicy. Bogactwo i róŝnorodność pomysłów zagwarantowały, Ŝe kaŝdy mógł znaleźć coś dla siebie, a zarazem narzuciły rozszerzenie terminarza obchodów do trzech dni: r. KaŜdy z dni oddano innym organizacjom tworząc trzy oddzielne segmenty, cegiełki kultury, które w kompletną ofertę cementowało spoiwo: Białołęcki Ośrodek Kultury, zarazem oś (BOK i P. dyr. Tomasz SłuŜewski) i motor (Rada Programowa i jej dwaj przewodniczący: ustępujący P. Bartek Włodkowski i nowy P. Michał Chmielewski) wszelkich dalszych poczynań. Środkowy z dni, sobotę, powierzono Parafialnemu Klubowi Sportowemu Agape Białołęka, którego zarząd wybrał dyscyplinę z pogranicza sportu i kultury, nauki i sztuki szachy, jako najbardziej pasującą do kulturotwórczej formuły obchodów. Pomysłodawcą puenty tej cegiełki Święta Białołęki pokazu Ŝywych szachów, był sekretarz P. Jarek Filipowicz, którego wiara i zaufanie, Ŝe szachiści potrafią kiedyś doprowadzi niŝej podpisanego trenera-koordynatora sekcji szachowej do zawału serca, a na razie zmusza całą sekcję z jej prezesem P. Adamem Skwarnickim do stawiania czoła coraz to nowym wyzwaniom. Nie byłoby to moŝliwe bez cierpliwego wsparcia i talentów dyplomatycznych czyli mediacji, na które zawsze moŝna liczyć u opoki klubu, X. prezesa Andrzeja Kinowskiego. Jego zasługą jest niezaprzeczalny fakt, Ŝe w ramach jednego projektu koordynowanego przez klub Agape i tąŝ agape przepojonego, współpracują ze sobą nieraz zwaśnione na co dzień organizacje i ludzie, którzy nawet od święta za sobą nie przepadają. Mogliśmy wybierać pomiędzy lokalizacją w Ośrodku Kultury i w Ośrodku Sportu. Dyr. BOS P. Henryk Skrobek przedstawił niezwykle kuszącą i przemyślaną ofertę połączenia w jedną całość wzajemnie się uzupełniających imprez: balu Młodych Mistrzów Sportu i pokazu szachowego. Niestety czas postu wykluczał tu termin , a wcześniejszy stwarzał kolizję z innymi, niezwykle absorbującymi zobowiązaniami szachistów Agape meczami wyjazdowymi druŝyn seniorów i juniorów w ligach mazowieckich. Mimo rozwodu z powodu non consumatum cieszy zarówno otwartość P. dyr. Ośrodka Sportu na współpracę opartą na rozsądnych zasadach, jak i rozwój współdziałania z BOS na wszystkich polach krzewienia kultury fizycznej realizowanych przez PKS Agape. Rozsądnym wyborem był jednak Ośrodek Kultury z jego spiętrzoną amfiteatralnie widownią, balkonem i zapleczem scenicznym, które szczególnie w sferze audio wzbogaciło spektakl. I zachowanym pierwotnym terminem Jeszcze w listopadzie została napisana Geneza wierszowane wprowadzenie w realia historyczne bitwy o Białołękę, której rocznica jest terminem święta dzielnicy. Gdy znany białołęcki

2 historyk, P. Krzysztof Madej dał swoje placet potwierdzenie, Ŝe nie dałem się ponieść licentia poetica i zachowałem w wierszu prawdę historyczną, pozostał tylko drobiazg : znalezienie statystów i mundurów z epoki powstania listopadowego polskich i rosyjskich. Obydwa zapewnił komendant Stowarzyszenia Regimentów i Pułków Polskich Arsenał, P. Piotr M. Zalewski, który pomimo zaangaŝowania tego samego dnia (!) w inscenizację bitwy o Olszynkę Grochowską, zmobilizował dla białołęckich potrzeb nie tylko wojsko z dwóch stowarzyszeń o nazwie Arsenał lecz nawet prawdziwą armatę z czasów napoleońskich! Stronę polską reprezentowali członkowie jego Arsenału, a rosyjską (z armatą) Stowarzyszenie Artylerii Dawnej Arsenał. Zdecydowanie bardziej wolelibyśmy ujrzeć dzieci z białołęckich szkół cieszące oczy nas, dorosłych pokazem historycznym, ba! uczyniliśmy nawet wiele przygotowań w tym kierunku: wsparcia udzieliła nam najbardziej uszachowiona szkoła SP-112 z ul. Berensona. Za zgodą P. dyr. mgr Alicji Waś dzieci pod kierunkiem opiekunki koła szachowego, nauczycielki matematyki P. Anny NoŜyńskiej ćwiczyły na sucho przygotowanego do inscenizacji mata. Niestety koszt wypoŝyczenia odpowiednich strojów historycznych przekroczyłby połowę budŝetu obchodów wszystkich trzech (!) dni Białołęki. Dlatego z radością przyjęliśmy rozsądne propozycje miłośników tradycji oręŝa, zapalonych hobbystów-historyków z obu Arsenałów propozycje sprowadzające się praktycznie do ich kosztów własnych: prania i utrzymania mundurów i oporządzenia, konserwacji i amortyzacji armaty, dojazdów itp. Zwłaszcza, Ŝe na dokładkę zgromadzona na widowni młodzieŝ białołęckich szkół i rodzice uraczona została przez komendanta Zalewskiego pasjonującym wykładem na temat zaprezentowanych przez statystów mundurów! To miało miejsce juŝ po pokazie powróćmy do przygotowań: szachiści lubią przede wszystkim grać, a nie patrzeć jak inni grają, więc inscenizacja poprzedzona została turniejami szachowymi. W tym miejscu wielkie podziękowania naleŝą się P. dyrektor Zespołu Szkół Nr 106, mgr Alicji Małeckiej-Mierzwie: jest juŝ dobrą tradycją, Ŝe na tę szkołę moŝna liczyć w działaniach zapewniających godziwe, kulturalne spędzenie wolnego czasu przez młodzieŝ z całej Białołęki. Sala foyer na Van Gogha zapełniona została szkolnymi ławkami i krzesłami, zapewniono teŝ dekoracje, niezbędne dla masowej imprezy zaplecze funkcjonowało bez zarzutu! W pierwszym z turniejów, przewidzianym raczej dla dorosłych, grano tempem 15 o puchar Prezydenta Grupy Kapitałowej ComputerLand SA, P. Tomasza Sielickiego. Trofeum (i odpowiednią do I. miejsca nagrodę) zdobył mistrz FIDE (międzynarodowej federacji szachowej) P. Filip Bargłowski wyprzedzając posiadacza norm mistrza krajowego P. Piotra Szymańskiego i P. Tomasza Delegę. Trzeci nagrodzony znany jest bardziej z trudnych do przechwalenia walorów sędziowskich: kompetencji, taktu, zdecydowania, znajomości języków obcych i obiektywnego arbitraŝu. Temu arbitrowi powierzane są najpowaŝniejsze zawody jak choćby zeszłoroczne mistrzostwa Europy w

3 szachach szybkich na Torwarze. Szczycimy się, Ŝe P. Tomasz honorowo sędziował w styczniu Mecz Przyjaźni w ratuszu przy Modlińskiej i był arbitrem w pierwszym białołęckim turnieju zaliczanym do rankingu międzynarodowego w mistrzostwach Parafialnego Klubu Sportowego Agape Białołęka. Teraz uznał, Ŝe dobrze jest grać na Białołęce i pokazał lwi pazur jako zawodnik wyprzedzając graczy wyŝej ocenianych od niego w rankingu międzynarodowej federacji szachowej FIDE. NiŜej podpisany trener Agape, Maciej Brudziński tradycyjnie juŝ zajął najgorsze miejsce pierwsze nienagrodzone... Równolegle odbywał się turniej amatorów tempem 30 walczących o najniŝsze: V i IV kat. szachowe w turnieju o puchar Prezesa PKS Agape, X. Andrzeja Kinowskiego. Gros uczestników stanowiły dzieci: uczniowie SP-112 z ul.berensona i STO-2 z ul. Dziatwy kolejny raz rywalizowali o prymat w dzielnicy. Nauczyciele równieŝ zagrali: P. Arkadiusz Piotrowski (STO-2) jako rodzynek z kategorią centralną z amatorami, P. Anna NoŜyńska (SP-112) w powaŝniejszym, tym z udziałem mistrzów. Bakcyl sportu, który na prawo i lewo rozsiewa X. Andrzej Kinowski, dotarł takŝe do białołęckiego seminarium: najlepszy szachista spośród kleryków P. Mateusz Gałązka dał się wyprzedzić tylko faworytowi, Arkowi Piotrowskiemu. Jako trzeci na metę przybył P. Adam Olszewski. Najlepszych wyróŝniono znakomitymi ksiąŝkami szachowymi z Wydawnictwa Penelopa. NajwaŜniejsze, Ŝe sypnęło normami na kategorie szachowe i arbiter, IA P. Andrzej Szewczak, przewodniczący Kolegium Sędziów Maz. Związku Szachowego, miał pełne ręce roboty przy pisaniu sprawozdania. Część dzieci Ŝaliła się, Ŝe grały takŝe z dorosłymi dlatego następny turniej (17.marca w SP-112 przy ul. Berensona) będzie dostępny tylko dla uczniów. Po rozegraniu ostatniej partii dla zgromadzonych szachistów, rodziców, kibiców i tych, którzy przyszli wyłącznie na pokaz Ŝywych szachów, szeroko otwarto podwoje sali teatralnej BOK. Scenę pokryła z naddatkiem olbrzymia (8,5x8,5 m) szachownica wypoŝyczona nieodpłatnie od znanego propagatora szachów, prezesa Wydawnictwa Penelopa, P. Jerzego Morasia. Spośród wielu imprez organizowanych przez tego niestrudzonego działacza wymienić naleŝy Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy (Mokotów), Międzynarodowy Puchar Warszawy Seniorów (śoliborz), Memoriał Wojciecha Ehrenfeuchta (Praga), uczniowskie Grand Prix (Bielany), a pominąłem wiele, w tym wszystkie pozawarszawskie (Krynica!). Chciałem unaocznić wzorową współpracę świętującego jubileusz piętnastolecia warszawskiego Wydawnictwa Penelopa z samorządami praktycznie wszystkich dzielnic Stolicy. Gdy oczy widzów oswoiły się juŝ z ogromem pola walki na scenę wyszła czołowa szachistka Białołęki, wzorowa uczennica miejscowego Gimnazjum im. Charlesa de Gaulle a, Paulina StęŜycka. Nie speszyła się ani światłami jupiterów ani liczną publicznością i brawurowo przeczytała wierszowaną genezę bitwy białołęckiej. Tę lekcję historii i patriotyzmu wsparł swym autorytetem badacza historii P. Krzysztof Madej wygłaszając krótki komentarz historyczny.

4 Jednocześnie niczym Wołoszański w TV, rozstawił wojska na oczach zdumionej dziatwy wyczarował swą ręką nie tylko Ŝołnierzy w historycznych mundurach ale nawet armatę! Ta, chociaŝ wymiarami musiała być dostosowana do wielkości pola szachowego, w odpowiednim momencie nie tylko zagrzmiała, ale i rozbłysła ogniem! (ze względów bezpieczeństwa nie odpalono nawet miniślepaka z lufy, a jedynie proch armatni na panewce, a i to wywołało entuzjazm dzieciarni!). Ustawienie obu armii: białe /Polacy/: K(król)g2 czyli bezbronna Warszawa, H(hetman)c4, S(skoczek)e6 czarne /Rosjanie/: Kg8, Ha5, W(wieŜa - armata)d8, p(pionki)g7 i h7. Wreszcie wojska ruszyły ujęte w karby szachowych reguł i ruchów mata Beniowskiego. 1. Se6-g5+ szarŝuje polska kawaleria sprowokowana przez widok cofających się Rosjan /skoczek odsłania hetmana, który daje szacha carowi, car musi uciekać do rogu na f8 dostałby mata poprzez Hf7; pod szachem czarne nie mają czasu (ruchu) aby zbić skoczka/ Kg8-h8 2. Sg5-f7+ /kawaleria ściga cara, ten wraca pod osłonę artylerii/ Kh8-g8 3. Sf7-h6+ /podwójny szach: skoczek odsłania cara pod szach hetmanowi, sam daje szacha z atakowanego pola jest nietykalny, gdyŝ obu szachów uniknąć moŝna tylko poprzez ucieczkę; znów po Kf8 jest mat hetmanem car miota się bezładnie w panicznej ucieczce pomiędzy polami g8 i h8; pozostałe wojska rosyjskie twardo trzymają swoje pozycje Polacy muszą przełamać je sposobem ; skoczek kawaleria ponownie moŝe bić bronioną wieŝę armatę, ale w szachy gra się na mata!/ Kg8-h8 4. Hc4-g8+ /krwawy szturm głównych sił polskich bagnetem na armaty, szach z najbliŝszej odległości poniewaŝ hetmana broni skoczek car nie moŝe wyzwolić się bijąc samemu, na pomoc musi przyjść artyleria/ Huk! rozbłysk! dym! zapach prochu! w końcu jesteśmy na polu bitwy... Wd8:g8 /wieŝa bije hetmana oficer pada, armata jest przetaczana po wystrzale na zwolnione miejsce; ale teraz car choć szczelnie otoczony przez własne wojska, na pozór tylko jest ukryty dosięga go kawaleria skoczek daje mata/ 5. Sh6-f7 mat. Piękny mat Beniowskiego zawsze dostarcza widzom wiele emocji: skoczek białych co rusz staje pod biciem i jest...nietykalny! efektowne poświęcenie hetmana! bezradny król czarnych! mat ostatnią figurą wobec olbrzymiej materialnej przewagi czarnych! Gwoli prawdzie historycznej wyjaśnię, Ŝe cara pod Białołęką nie było w pole wypuszczał swoich generałów bezpiecznie siedząc w swojej stolicy. Ale w szachach na polu bitwy muszą być obaj monarchowie... Specyfikę mata Beniowskiego na specjalnej szachownicy magnetycznej dodatkowo wyjaśniał czołowy junior Agape, zwycięzca grudniowego Memoriału Ehrenfeuchta, Cezary Bartosiak. Gdy rozwiał się dym armatni pole do popisu mieli fotografowie, wśród których prym wiódł P. Paweł Suwarski, na co dzień arbiter FIDE międzynarodowej federacji szachowej, a tu autor najpiękniejszych zdjęć. Wspomniany juŝ wykład komendanta Arsenału wprowadził nas w arkana szamerunków, pendentów, wyciorów, wyłogów, stempli, panewek itp. wiedzy niezbędnej kaŝdemu

5 entuzjaście broni i barwy. Nic jednak tak nie przybliŝa odległej i abstrakcyjnej dla młodzi historii jak naoczne doświadczenie... Pole bitwy ponownie przeszło z rąk do rąk, gdy stowarzyszenia mundurowe zeszły, a prezes Autonomicznej Sekcji Szachowej Agape, P. Adam Skwarnicki i sekretarz PKS Agape Białołęka, P. Jarosław Filipowicz rozpoczęli celebrować zakończenie turniejów. Oprócz wymienionych juŝ zwycięzców zawodów rozegranych na Van Gogha, uhonorowano szachistów Agape za mistrzostwa klubu i ligę mazowiecką. W mistrzostwach klubu Agape złoty medal otrzymał wzięty adwokat P. Marcin Smoczyński, a srebrny - student, stypendysta MEN, P. Marcin Pieczonka. Chorzy: P. Andrzej Mokrzanowski i P. Sławomir Pieńkos odbiorą brązy przy innej okazji. Trener Agape, Maciej Brudziński, tradycyjnie był pierwszy za pudłem, tym razem ex aequo z członkiem rady nadzorczej STOEN, P. Adamem Skwarnickim. Szereg innych szachistów nie tylko Agape, ale i spośród naszych gości wyróŝniono ksiąŝkami Wydawnictwa Penelopa. Swą prywatną nagrodę dla najlepszej juniorki, Pauliny StęŜyckiej wręczyła P. Anna NoŜyńska, zwycięŝczyni w barwach Agape na kobiecej szachownicy Ligi Mazowieckiej. Z szachowego pola bitwy o Białołękę odchodziliśmy zmęczeni lecz zadowoleni... Na to, Ŝe wszystko się udało złoŝył się zespołowy wysiłek wielu ludzi, prócz juŝ wyŝej wymienionych byli to: PT Lech Lipski, Jacek Kundzik, Adam Wilczyński, Marcin Zakrzewski i spec od wybuchów Jakub śaba Jankowski. Specjalne podziękowania dla obu Arsenałów. /Maciej Brudziński/ autor jest dyplomowanym trenerem szachowym, prowadzi zajęcia m.in. w PKS Agape Białołęka

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu (2004-2008) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B.

Bardziej szczegółowo

Koło Nr 3 Emerytów i Rencistów w Mied nie 08.11.2006r Z YCIA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA w MIED NIE. 1 wrze nia 15 wrze nia 30 listopada I miejsce

Koło Nr 3 Emerytów i Rencistów w Mied nie 08.11.2006r Z YCIA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA w MIED NIE. 1 wrze nia 15 wrze nia 30 listopada I miejsce Koło Nr 3 Emerytów i Rencistów w Miedźnie 08.11.2006r w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnie odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła E.i R. prezes Koła Teresa Owczarek przedstawiła sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 00-697 WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 49 Tel/fax: (0-22) 841 41 92 oraz (0-22) 841 94 60 e-mail: biuro@pzszach.org.pl oraz a.filipowicz@szachista.com witryna:

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXIX / IX 2011 Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 Sukcesy nowodworskich kajakarzy str. 22 23 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Pismo dla Mieszkańców. Fot. Arch. WSZ. Tegoroczni Jubilaci Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Pismo dla Mieszkańców. Fot. Arch. WSZ. Tegoroczni Jubilaci Długoletniego Pożycia Małżeńskiego Obchody Święta Niepodległości www.bielany.waw.pl Pismo dla Mieszkańców 11 listopada br. NR 10 (162) Rok XIV Październik 2012 Bezpłatna gazeta Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. arszawy ISSN 1507-7195 numerze:

Bardziej szczegółowo

Wybrani Wspaniali Warszawy

Wybrani Wspaniali Warszawy ISSN: 1425-2996 b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y n r 6 / 2 2 4, c z e r w i e c 2 0 1 2 Wybrani Wspaniali Warszawy Ósemka Wspaniałych z Prezydent

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

Kolektory? Tak! str. 2, 7

Kolektory? Tak! str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXVIII / VIII 2011 Kolektory? Tak! str. 2, 7 Olimpiada Młodzieży w NDM str. 2, 7 Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 Kamienie milowe - od przeszłości

Bardziej szczegółowo

Co oprócz teatru łączy Cię z Targówkiem?

Co oprócz teatru łączy Cię z Targówkiem? 11/2009 Listopad (13) Magazyn mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza Moja dzielnica! Piotr Furman Aktor związany z Teatrem Rampa. Przez 10 lat był prowadzącym i autorem znanego w latach 90 Teleturnieju

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

To już taki odruch. Jak za oknem trochę

To już taki odruch. Jak za oknem trochę AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: Zbigniew Kowal Powitanie medalistów ME w LA 2006. Od lewej stoją: R. Haber, medaliści P. Rogowski, M. Jędrusiński i trener T. Osik Pismo Zarządu Głównego AZS

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Legniczanin. Nowy sponsor Miedzi. Krajowa.info. Andrzej Dadełło chce Legnicy w I lidze. więcej str. 10

Legniczanin. Nowy sponsor Miedzi. Krajowa.info. Andrzej Dadełło chce Legnicy w I lidze. więcej str. 10 Nr 005 (00071) www.legniczanin.pl TV-M Press Media 1 luty 2011 UdokumENtowany nakład 16.000 egz. tygodnik legnicki Seniorzy jednak będą musieli zapłacić za usługi opiekuńcze... str. 3 Legniczanin Krajowa.info

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku ::

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku :: www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 Pisanki wykonane przez dzieci i młodzież w GCKiKF :: Z kart historii :: Bitwa Jedlińska 11 czerwca 1809 roku str.

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Kryterium doboru inwestycji to potrzeby mieszkańców Polak w Bundeswehrze... Dżentelmen szympans 1 Str. 8 Str. 11 Str. 4 patria POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (7) (25 luty 2011)

Bardziej szczegółowo

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 MARZEC / KWIECIEŃ 2015 Konstantynów Łódzki Rok IX Numer 109 / 110 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Dzieląc z Państwem radość oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, symbolizujące

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU

NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU EDYCJA I Nagroda Przyjaznego Brzegu 2004 W roku 2004 pisaliśmy, rozpoczynając nasz konkurs: 1. Nagroda zainicjowana jest przez Komitet Organizacyjny Powitania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński

gazeta bezpłatna W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński nr 77 RADOM 22. I. 2015 W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński gazeta bezpłatna 100 mln zł na Stację Radom Ponad 100 milionów

Bardziej szczegółowo

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej Sprawozdanie z uroczystości Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dziękują teŝ tym, którzy przyjęli zaproszenie

Bardziej szczegółowo