Propozycje TVP Polonia wiosna 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje TVP Polonia wiosna 2011"

Transkrypt

1 Propozycje TVP Polonia wiosna 2011 Filmy Hity Polskiego Kina roda godz powtórka czwartek godz Girl Guide re. Juliusz Machulski roda Wynajmuj cy mieszkanie w Warszawie m ody góral Józek Galica jest absolwentem anglistyki. Kiedy da og oszenie do gazety, e w ci gu sze ciu tygodni mo e nauczy j zyka. Pewnego dnia, zach cona prasowym anonsem, zg asza si do niego Kinga, która chce yskawicznie opanowa angielski z mi ci do Amerykanina Gary'ego Wise'a. Godz c si na udzielenie lekcji licznej dziewczynie, w której si zakochuje, Józek wpl tuje si w gangstersko - szpiegowsk afer o mi dzynarodowym zasi gu. Wszystko zaczyna si od tajemniczego znikni cia ukochanego Kingi, Gary'ego. lady prowadz ku ameryka skiej i arabskiej mafii a w gr wchodz du e pieni dze i urz dzenie do sterowania g owicami nuklearnymi o wdzi cznej nazwie "girl". Józka Galic nachodz podejrzani Arabowie, poszukuj cy cennego przedmiotu, który posiada a Wise. Tak tak re. Jacek G siorowski roda Lata siedemdziesi te. Marek - nie ustabilizowany yciowo student paryskiej Sorbony "zalicza" dziewczyn za dziewczyn. Na uczelni poznaje urodziw Karen, z któr wi e si na ej. Intensywny i wyczerpuj cy tryb ycia nie pozostaje bez wp ywu na zdrowie ch opaka. Wyniki bada s niepokoj ce - podejrzenie odmy p uc. Marek wraca do Polski. Za nim jedzie Karen, która wszak e bohatera ju nie interesuje. Mimo zdrowotnej niedyspozycji Marek postanawia kontynuowa erotyczne podboje. W szpitalu poznaje piel gniark Zuzi, która powodowana trosk o pacjenta nawet na sali przedoperacyjnej zrobi wszystko, by ul choremu. Efektem nowego romansu jest dziecko, które bohater obdarzy prawdziwym uczuciem. Niestety, Zuzia oczekuje od ojca swego syna wierno ci i odpowiedzialno ci, a to Markowi zupe nie nie w g owie. Tym bardziej, e poznaje Krystyn, on prominenta, która bardzo mu si podoba. By nie straci ukochanej jedzie za ni "na gap " do USA. Czeka go tam jednak srogie rozczarowanie..."tak, tak" to pierwszy film fabularny Jacka siorowskiego. Podobnie jak wiele innych debiutów, tak e i ten nie jest wolny od aluzji do biografii swego twórcy. Zgrabnie opowiedziana intryga i bezb dne aktorstwo s - 1 -

2 niew tpliwe g ówn zalet komedii G siorowskiego. M odemu re yserowi uda o si te zr cznie po czy elementy groteski z ciekawymi obserwacjami ycia politycznego i obyczajowego doby gierkowskiej. U Pana Boga za piecem re. Jacek Bromski roda Wschodni granic Polski przekracza autobus pe en drobnych handlarzy zza Buga, udaj cych si na przygraniczny bazar. W lesie autobus zostaje napadni ty przez band "reketierów", dowodzonych przez pewnego Ukrai ca, kamufluj cego si pod pseudonimem "Gruzin". Przest pcy zmuszaj handlarzy do z enia haraczu. W ród pokrzywdzonych jest m oda dziewczyna Marusia. Cho w porównaniu z innymi traci stosunkowo niewiele, to jako jedyna decyduje si zawiadomi policj. Najbli ej ma do komisariatu w Królowym Mo cie. Jest ównym wiadkiem napadu, miejscowy komisarz postanawia wi c na pewien czas zatrzyma j w miasteczku. Proboszcz, faktycznie osoba numer jeden w okolicy, umieszcza Marusi w domu m odego organisty Witka, wicz cego w nie "Ave Maria" na lub córki burmistrza. Urocza przybyszka od razu wpada ch opakowi w oko, lecz nie mia uniemo liwia mu rozpocz cie otwartych zalotów. Kiedy proboszcz odkrywa, e dziewczyna ma pi kny g os, postanawia za wszelk cen zatrzyma j do dnia lubu. Nie b dzie to jednak atwe, gdy Marusia my li przede wszystkim o odzyskaniu utraconej gotówki. Cho z drugiej strony zarówno miasteczko, jak i Witek coraz bardziej si jej podobaj. Dzi cio re. Jerzy Gruza roda Osi akcji s perypetie przeci tnego m czyzny, pantoflarza z natury, który na kilka dni zostaje s omianym wdowcem i - zazdroszcz c kolegom ich podbojów erotycznych - postanawia spróbowa romansu z jak atrakcyjn kobiet. Ale marzenia o wolno ci nie id w parze z przygotowaniem praktycznym. Panie s wprawdzie wyzwolone i ch tne, ale to - jak si niebawem okazuje - nie wystarczy. Stefan Waldek pracuje w "Supersamie", gdzie reklamuje towary, informuje o nowo ciach, doradza. Jego ona Mi ka odnosi sukcesy w strzelectwie, cz sto wyje a na zawody. Ich dziesi cioletni synek Pawe, dziecko nad wyraz powa ne, nawet nieco przem drza e, uwa nie obserwuje wiat doros ych. Pasj Stefana Waldka jest zbieranie p yt z nagranymi g osami ptaków i kiedy ona wyje a, on godzinami ucha ptasich treli. Swoimi zainteresowaniami próbowa podzieli si z kolegami z pracy, ale oni maj go za dziwaka, wr cz zbocze ca. A wszystko dlatego, e jak dot d Stefan nie zdoby si na najmniejszy nawet flircik. S owa kolegów wzbudzaj w nim w ko cu pewien niepokój i kolejne dni bez ony postanawia sp dzi zupe nie inaczej

3 Karate po polsku re. Wojciech Wójcik roda o sennego mazurskiego miasteczka przyje aj dwaj przyjaciele plastycy - Piotr i Micha. Wkrótce pojawia si pi kna dziewczyna Piotra, Dorota. Ca a trójka, jej sposób bycia, wygl d swego rodzaju wyzwaniem dla miejscowej grupy chuliganów, którym przewodzi Roman. Jedn z g ównych postaci dramatu, który wkrótce si rozegra, b dzie tak e krewny Romana, by y kapitan AK. Piotr jest wietnym karatek, który ch tnie demonstruje swoje umiej tno ci. Roman ju niejeden raz ze swoj grup bra udzia w bójkach. Gdy wi c dojdzie mi dzy do konfliktu miedzy miejscowymi a przybyszami, sytuacja stanie si bardzo dramatyczna. Sam re yser o swoim filmie mówi "Jest on skierowany przeciwko brakowi tolerancji, przeciwko ludziom, którzy uwa aj, e przemoc to jedyne rozwi zanie, a po cz ci te przeciwko tym wszystkim, którzy uprawiaj karate, kendo i inne sporty walki. Przyswajaj sobie si i wyrachowanie wynikaj ce z filozofii wi cej si z tymi sportami, nie przyswajaj c sobie jednocze nie jej zasad (...) Gdy znajd si w sytuacji podobnej do przedstawionej w filmie, to w sposób najbrutalniejszy, najbardziej bezwzgl dny wykorzystaj swoje umiej tno ci, zapominaj c o filozofii, o tym czemu sport walki powinien ". Paj czarki re. Barbara Sass roda Ewa i Magda s siostrami, które od niedawnego rozwodu Magdy mieszkaj razem w sublokatorskim pokoju wynajmowanym przez Ew u pewnej staruszki. Ewa jest studentk AWF, uprawia gimnastyk na przyrz dach, Magda jest bezrobotn dziennikark bezskutecznie szukaj pracy. Obie siostry s wiecznie bez pieni dzy. Planowany przez Ew wyjazd na zawody gimnastyczne do Nowego Jorku podsuwa Magdzie pomys, aby tak e wyjecha do Stanów. Poniewa jednak nie sta jej na kosztown podró, wymy la ryzykowny sposób zdobycia pieni dzy. Wykorzystuj c zdolno ci akrobatyczne Ewy Magda postanawia wydosta z mieszkania swego by ego m a, Jacka, ich wspólne oszcz dno ci. Wypróbowany sposób zach ca siostry do dalszego dzia ania: Ewa forsuje okna mieszka na wysokich pi trach nale cych do znajomych bogatych biznesmenów. Zdobyte w ten sposób pieni dze nie zaspokajaj wielkich apetytów Magdy. W czasie reprezentacyjnego balu w hotelu Forum dziewczyny poznaj dwóch ameryka skich biznesmenów, z którymi jad do Nowego Jorku, by robi interesy. Podró robi si finansowym fiaskiem: zbytnia zach anno Magdy gubi obie siostry a biznesmeni, którzy okazali si oszustami, s od nich sprytniejsi... Siostry wracaj do kraju, gdzie czeka je niespodzianka. Krytycy byli zgodni, e reklamowany jako komedia sensacyjna film nie jest najwy szym osi gni ciem w swoim gatunku. Niew tpliwym atutem jest natomiast dobre aktorstwo w wykonaniu duetu Adrianny Biedrzy skiej i Marii Pakulnis

4 Cudownie ocalony re. Janusz Zaorski roda Akcja filmu rozgrywa si na pocz tku lat 60. na Mazurach. Miko aj Biesaga jest cz owiekiem elaznych zasad, uczciwym i pobo nym, cho nieco porywczym. Ten wdowiec i by y nierz zosta w czasie wojny ci ko ranny. Przysi wówczas Naj wi tszej Panience, e je li prze yje, postawi swej wybawicielce kapliczk. Lata mija y, a "cudownie ocalony" Miko aj obietnicy nie spe nia. Pewnego dnia, czuj c, e chyba pora mu umiera, postanawia czym pr dzej dope ni zobowi za. Przewodnicz cy urz du gminnego odmawia mu jednak zgody na budow i przydzia u cementu, by go nie pos dzono o "szerzenie klerykalizmu", a ksi dz nie chce po wi ci "samowoli budowlanej" w obawie, e podpadnie w adzy. Ca a wie jest zreszt poch oni ta znacznie wa niejszym wydarzeniem: oto przybywa transport 20 wi niarek - z odziejek, malwersantek i prostytutek, które w miejscowym pegeerze maj odby resocjalizacj. Jest w ród nich Lola Katafalk, która przechytrzywszy stra nika wybiera si na rekonesans po okolicy. Na cmentarzu spotyka Miko aja, zagaduje go, podaj c si za artystk na go cinnych wyst pach. Wys uchawszy zwierze Miko aja, obiecuje mu pomoc i bierze potrzebny do tego "za cznik". Kiedy stary wiarus odkrywa, kim naprawd jest nieznajoma dama, Lola znika razem z pieni dzmi. Czarowi "resocjalizowanych" ulega odszy syn Miko aja, Tadzik, student rolnictwa, za co ojciec wyrzeka si go. Podobny los spotyka wkrótce córk Hani, któr ojciec przep dza z domu na wie, e za jej spraw zostanie dziadkiem. Tymczasem Loli, która d wign a co ci kiego, wypada dysk. Pomóc mo e tylko Miko aj, s ynny w ca ej okolicy kr garz. Biesaga nie chce jednak s ysze o leczeniu ladacznicy, która w dodatku go okrad a. Dopiero gdy nieszcz liwa Lola obiecuje, e zrobi dla niego wszystko, m czyzna przyst puje do pracy. Efekt dzia ania jego r k przechodzi naj mielsze oczekiwania: Loli nie tylko mija ból, ale czuje si tak dobrze, jak jeszcze nigdy z adnym jej nie by o. Próby odwdzi czenia si kr garzowi przerywa przybycie zaalarmowanego przez Hani starszego z synów Biesagi, Witka, partyjnego dygnitarza. Poniewa i on nie chce pomóc przy budowie kapliczki, ojciec te musi go wykl. Lola, wdzi czna za wyleczenie, za atwia kr garzowi cement. "Cudownie ocalony" postanawia i za ciosem. Wieczorem sprowadza j do siebie, domagaj c si... pomocy przy budowie kapliczki. Do rana wszystko jest gotowe: pos g Matki Boskiej spogl da na okolic z kamiennego postumentu. Ale dopiero wtedy zaczynaj si prawdziwe k opoty Miko aja: nachodzi go przewodnicz cy gminy, komornik. Jedynie Lola, wspólniczka "przest pstwa", lojalnie trzyma stron Biesagi, ostrzegaj c go przed kolejnymi posuni ciami w adz. Miko aj nie mo e pozosta oboj tny na jej starania

5 E=mc2 re. Olaf Lubaszenko roda Ciemne warszawskie podwórko. Na rodku m odzie gra w pi, pod cian m czy ni wys czaj z butelki ostatnie yki taniego wina. Nagle przez ciasn bram na podwórko wje a drogie zachodnie auto, czarne i z zaciemnionymi szybami. Na moment wszyscy cichn, gdy z samochodu wysiada Ramzes. Do odzianego w czarn, eleganck skór gangstera szybo przypada jeden z pij cych do tej pory wino m czyzn i prosi o pieni dze. Ramzes szybko wr cza pijakowi banknot, patrz cemu za na ca e wydarzenie z dezaprobat bratu t umaczy, e kolegom z podwórka trzeba pomaga. Gangster jest postaci dobrze znan w stolicy. Mimo m odego wieku znajduje si wysoko w mafijnej hierarchii. Jego znajomo ci i wp ywy daj mu poczucie bezkarno ci, przest pca nie obawia si policji ani polityków. Ostatnio jednak sny Ramzesa zak óca kilka problemów. Jednym z nich jest aktywno jego rywala, Arnolda. Obaj bandyci maj ze sob na pie ku, walcz o sporne terytorium. Kolejnych k opotów przysparza Ramzesowi jego dziewczyna, pi kna Stella, z któr ostatnio nie bardzo mu si uk ada. Gangster wci nie potrafi podj decyzji o rozwiedzeniu si z on. Dziecko z tego zwi zku, niepe nosprawna córeczka, jest oczkiem w owie Ramzesa. Tymczasem Stella zamierza zako czy studia. Nie w g owie jej jednak pisanie pracy magisterskiej. Woli skorzysta z us ug pracownika naukowego, Maksa. M ody doktor filozofii dorabia sobie do sk pej pensji na uczelni, pisz c ró ne prace na zamówienie. Oprócz Stelli klientem Maksa jest ambitny aktywista pewnej partii politycznej, wyj tkowo szybko wspinaj cej si na szczyty sonda y. Oczarowany pi kn dziewczyn Maks zapomina o zleceniu niedosz ego dyplomaty. Pewnego wieczora, po spotkaniu w sprawie kolejnego rozdzia u pracy magisterskiej, Maks odprowadza Stell do jej mieszkania. Tam spotyka Ramzesa, który jest wyj tkowo zazdrosny o wzgl dy swojej kochanki. Maksowi z trudem udaje si wyt umaczy, jak rol przysz o mu odegra w karierze naukowej Stelli i powstrzyma gniew gangstera. Nie jest to jednak koniec k opotów doktora. Ramzes, który swój dyplom magisterski te kupi, sk ada Maksowi propozycj nie do odrzucenia. M ody wyk adowca musi przygotowa gangstera do egzaminu doktoranckiego. W razie sprzeciwu Maks musi si liczy z utrat zdrowia, a nawet ycia. W dodatku jego uczucie do Stelli staje si coraz gor tsze. Z wzajemno ci, bowiem znudzona dotychczasowym zwi zkiem z gangsterem dziewczyna coraz yczliwiej patrzy na imponuj cego jej wiedz naukowca. Para musi bardzo uwa, aby romans nie wyszed na jaw, gdy wówczas zemsta Ramzesa mog aby by straszliwa. Wie ci o naukowych ambicjach gangstera rozchodz si szybko w przest pczym wiadku. Ramzesem interesuje si tajemniczy Doktor X, pot ny mafioso, którego organizacja ma mi dzynarodowe powi zania. Uaktywnia si tak e Arnold. Dla tego bandyty intelektualne zainteresowania jego g ównego rywala Ramzesa oznaczaj s abo. Arnold postanawia j wykorzysta i uderzy w znienawidzonego wroga

6 Trójk t bermudzki roda re. Wojciech Wójcik Henryk, znany krakowski lekarz ci le wspó pracuj cy ze wiatow Organizacj Zdrowia, przygotowuje si do lubu córki. W przeddzie uroczysto ci odwiedza go Zbyszek, m ody narkoman - dawna sympatia Moniki. W zamian za kilka tysi cy dolarów oferuje kaset z filmem pornograficznym, w którym dziewczyna zagra a g ówn rol. Przekonany, e kupuje jedyny egzemplarz, Henryk wyk ada dan kwot. Kilka godzin pó niej uczestniczy w wieczorze kawalerskim swego przysz ego zi cia Piotra, prezentera w jednej ze studenckich dyskotek. Kto przynosi kaset z filmem porno - w ten sposób Piotr dowiaduje si prawdy o przesz ci Moniki i zrywa zar czyny. Córka Henryka próbuje pope ni samobójstwo. Lekarz wywozi j na rok do Afryki, gdzie m oda para mia a sp dzi swój miesi c miodowy. Jarek, ciciel warsztatu samochodowego w Gda sku, dowiaduje si u notariusza, e wraz ze swym kuzynem Romanem jest spadkobierc wielomilionowej fortuny ich dziadka. Warunkiem otrzymania pieni dzy jest jednak pogodzenie si krewnych, a Roman odtr ca wyci gni na zgod d. Ludwik, ódzki adwokat, zostaje aresztowany pod zarzutem spowodowania mierci przechodnia, który wtargn pod jego samochód. Jest niewinny, lecz wszystkie okoliczno ci wskazuj na niego. Z dnia na dzie traci sw pozycj w rodowisku. Jarek wielokrotnie usi uje wp yn na Romana, by za egna konflikt sprzed lat. Kuzyn jednak odmawia, wie, e mechanik jest w sytuacji krytycznej - wszystkie pieni dze przegrywa na wy cigach. Trwa proces Ludwika. Zarówno Barbara, jego ona, jak i Krzysztof, klient z którym si spotka w dniu wypadku, nie potwierdzaj jego wersji wydarze. S d uznaje go winnym i skazuje na rok wi zienia. Przy po egnaniu z on dowiaduje si, e to w nie Barbara, korzystaj ca z jego samochodu, i Krzysztof ukartowali ca spraw, by kobieta mog a uzyska rozwód, zachowuj c jednocze nie maj tek m a. Up ywa rok. Barbara pod kierunkiem Krzysztofa stara si o licencj pilota sportowego. Jej loty bacznie obserwuje Jarek. Odbywaj cy kar Ludwik otrzymuje gryps - "Wszystko gotowe. Decyduj". Henryk powraca z Afryki, usi uje skontaktowa si z Ludwikiem, d ugo rozmawia telefonicznie z Jarkiem. Proponuje mu dewizow po yczk na kuracj sparali owanej ony. Adwokat za kilka dni wychodzi z wi zienia, prosi on o wycofanie pozwu rozwodowego. Barbara zdecydowanie odmawia. Mimo to prosi j o przekazanie Jarkowi wiadomo ci, e podj decyzj. Mechanik wyje a do odzi. W amuje si do hangaru, podk ada adunek wybuchowy w samolocie, na którym uczy si lata Barbara. W katastrofie lotniczej ginie tak e Krzysztof. Podj te ledztwo wyklucza udzia Ludwika w mierci Barbary. W tym samym czasie Henryk udaje si do Gda ska. Przez szyb wentylacyjny dostaje si na basen, gdzie codziennie rano p ywa Roman. Umieszcza w wodzie przewody wysokiego napi cia i pod cza je do sieci... Równie Jarek, który kilka dni wcze niej zg osi si do szpitala na obserwacj, znalaz si poza kr giem podejrzenia. Po wyj ciu z wi zienia Ludwik jedzie do Krakowa. Odnajduje wskazane przez lekarza mieszkanie Zbyszka, powoduje, e narkoman za ywa mierteln dawk. Nikt nie podejrzewa Henryka, który o tej samej porze topi swe smutki w alkoholu na oczach bywalców jednego z barów. Trzej przyjaciele spotykaj si w górach. Kiedy byli znanymi alpinistami, tworzyli wypróbowany zespó. Nieudana wyprawa na Annapurn sprawi a, e ich drogi si rozesz y, lecz wspólnie dokonana zbrodnia znów ich - 6 -

7 po czy a. Rado ze spotkania m ci fakt, e Jarek oszuka przyjació - nie potrzebowa pieni dzy na operacj ony, lecz na pokrycie swych ogromnych d ugów, spowodowanych hazardem. Nag a zmiana pogody zmusza ich do powrotu do chaty Henryka. Przebywa ju tam niefortunny turysta, który zasn czekaj c na gotuj si wod. Wrz tek zalewa palnik gazowy. Który z wracaj cych do chaty m czyzn zapala zapalniczk... Szczur re. Jan omnicki roda Jarek Bronko vel Branicki (bohater "Wielkiej wsypy") popada w finansowe tarapaty z powodu prze laduj cego go pecha, a zw aszcza nazbyt "kosztownego" uczucia do pewnej odej i atrakcyjnej kobiety. B c na skraju bankructwa chwyta si ró nych sposobów, by sp aci swych wierzycieli. Lawiruj c pomi dzy ich gorylami a rosyjsk mafi popada w konflikt z Urz dem Ochrony Pa stwa. Przypadek sprawia, e z tej beznadziejnej sytuacji ratuje go Clochard - przywódca bezdomnych, koczuj cych w podziemiach warszawskiego Dworca Centralnego, cz owiek dziwny i tajemniczy, którego jedynym przyjacielem jest szczur o imieniu Lwie Serce. Clochard obdarza Jarka zaufaniem. "Król" bezdomnych ma w sejfie na dworcu schowane tysi ce teczek dawnych wspó pracowników UB. Jarek zaczyna nimi szanta owa obecnych pos ów i senatorów. W rezultacie przyczynia si do mierci kilku bezdomnych, ataków UOP i policji na ich azyl, nara a te w asny dom i rodzin na niebezpiecze stwo. Dopiero wtedy przychodzi opami tanie. Jan omnicki zrealizowa swój film w konwencji dramatu sensacyjnego, cho s tu równiez elementy komedii, moralitetu i kina spo eczno-obyczajowego. W wartki tok akcji re yser wplót liczne, nierzadko krytyczne obserwacje otaczaj cej go rzeczywisto ci. Zadba te o czytelne przes anie "Szczura". Da oby si ono stre ci w zdaniu: W adza niszczy i degeneruje moralnie ka dego, kto j posiada. Operacja Samum re. W adys aw Pasikowski roda "Operacja Samum" to filmowa wariacja W adys awa Pasikowskiego na temat autentycznych, cho bardzo zagadkowych wydarze. Chodzi o ujawnion przez "Washington Post" brawurow akcj polskiego wywiadu w Iraku, tu przed wybuchem wojny w Zatoce Perskiej. CIA mia a wówczas poprosi nasze s by specjalne o pomoc w wywiezieniu ameryka skich szpiegów, którzy namierzeni przez iracki wywiad znale li si w bardzo nieciekawym po eniu. Bezprecedensowa misja polskiego wywiadu zako czy a si sukcesem, lecz jej okoliczno ci i personalia uczestników utajniono. I gdyby nie w cibstwo ameryka skich urnalistów, "Operacja Samum" zapewnie nigdy by nie powsta a. Tym bardziej e niech tnym okiem na zamiary filmowców patrzy te Gromos aw Czempi ski, szef polskiego wywiadu podczas irackiej akcji, który - jak sam powiedzia - d ugo i skutecznie blokowa przyznanie pieni dzy na projekt Pasikowskiego. Zmieni jednak zdanie pod wp ywem narastaj cej w mediach krytyki s b specjalnych i w rezultacie zosta merytorycznym konsultantem filmu, co oczywi cie nie znaczy, e dosz o do jakiegokolwiek naruszenia - 7 -

8 tajemnicy pa stwowej. G ówn rol w "Operacji..." gra Marek Kondrat. On to nak oni adys awa Pasikowskiego, by po raz pierwszy zrealizowa film na podstawie cudzego scenariusza. Tekst Dutkiewicza i Bruttera tak bardzo przypad aktorowi do gustu, e zdecydowa si zosta wspó producentem filmu. "Irackie" sceny plenerowe powsta y w Turcji. Muzyk do "Operacji..." napisa sam Goran Bregovic. Józef Mayer, kiedy as polskiego wywiadu postanawia ratowa aresztowanego i uwi zionego w Iraku syna. Rozpoczyna dzia ania na w asn r i wyrusza w bardzo ryzykown podró. Nie zdaje sobie sprawy, e uwolnienie syna nie b dzie jego jedyn misj. Byli szefowie, za jego plecami knuj spisek. Chc wykorzysta Mayera jako przyn na irackie s by bezpiecze stwa. Jego prywatna akcja ma odwróci uwag i zmyli czujno tajnej policji Saddama Hussaina. Polacy maj w tym czasie do wykonania bardzo wa ne, niebezpieczne i politycznie delikatne zadanie - musz wyprowadzi z Iraku ameryka skich szpiegów. W filmie OPERACJA SAMUM adys awa Pasikowskiego prawda miesza si z fikcj. W jakich proporcjach? Tego najprawdopodobniej nie dowiemy si nigdy. Szczegó y prawdziwej akcji s obj te tajemnic pa stwow. Wiemy jedynie, e w jej wyniku uda o si uratowa ameryka skich szpiegów i razem z nimi wywie z Iraku tajne mapy. Akcja mia a miejsce tu przed wojn w Zatoce Perskiej. Jej bohaterowie pozostan na zawsze anonimowi. Twarze i nazwiska b mieli jedynie w filmie W adys awa Pasikowskiego. Bro ski i Kosi ski - tak nazywaj si filmowi szpiedzy, w których role wcielili si Bogus aw Linda i Olaf Lubaszenko. Film W adys awa Pasikowskiego z za enia nie mia by wiernym odtworzeniem historii. Prawdziwe wydarzenia pos y tu do stworzenia atmosfery wokó fikcyjnej, szpiegowskiej intrygi. Na ich tle rozgrywaj si dramatyczne losy ojca i syna - Józefa i Paw a Mayerów. Pojawi si mi dzy nimi pi kna kobieta - ywio owa i intryguj ca agentka izraelskich s b specjalnych, Karen. To przez ni rozpoczn si wszystkie k opoty Paw a. Józef Mayer jest chory na serce. Ma wiadomo tego, e z jego zdrowiem nie jest najlepiej. Wiadomo o uwi zieniu syna spada na niego jak grom z jasnego nieba. Wie, e mo e liczy tylko na siebie i wypróbowane od dawna metody dzia ania. Zdaje sobie spraw, e Irak, a w szczególno ci irackie wi zienie to nie arty. Jak ma gwarancj, e syn jest faktycznie niewinny? Czy rzeczywi cie w nic si nie wpl ta? Co Irakijczycy maj mu do zarzucenia? Na te pytania nie zna odpowiedzi. Aresztowanie jego syna zbiega si w czasie z przygotowywanym przez polski wywiad na pro CIA wywiezieniem wa nych ameryka skich szpiegów z Iraku. To sprawa najwy szej wagi pa stwowej, by mo e jedyna okazja, by udowodni Amerykanom wiarygodno polskich s b, zaprezentowa prawdziwe zawodowstwo i odwag. Gra toczy si o du stawk, ale czy a tak wysok, eby wiadomie "wystawia " jednego z najlepszych i najbardziej zas onych oficerów? Czy byli szefowie i koledzy b na tyle bezwzgl dni, eby z pe premedytacj ryzykowa ycie Mayera? Przecie szansa na to, e wyjdzie z akcji ca o jest bliska zeru

9 C.K. Dezerterzy re. Janusz Majewski POL/HUN roda cz. I roda cz. II "C.K. Dezerterzy" pojawili si na ekranach polskich kin w okresie komediowej "posuchy". Film Janusza Majewskiego wype ni dotkliw luk, która powsta a w naszej kinematografii, gdy na chwil zamilkli Juliusz Machulski i Stanis aw Bareja - etatowi spece od komedii. Nic zatem dziwnego, e "Dezerterzy" szybko stali si przebojem sezonu. Wartka akcja, wietne aktorstwo, mnogo najcz ciej niewyszukanych gagów zapewni y filmowi spore powodzenie. Za podstaw scenariusza filmu pos a ma o znana i przez krytyk niezbyt ceniona powie Kazimierza Sejdy. Ksi ka ta pocz tkowo traktowana by a niemal jak plagiat "Przygód dobrego wojaka Szwejka" Jaros awa Haszka. Temat przecie ten sam - rozk ad C.K. Monarchii widziany przez pryzmat wojska. Bohaterowie i typ humoru - tak e podobni. Dopiero po jakim czasie okaza o si, e arcydzie o Haszka przet umaczono na polski dopiero po ukazaniu si powie ci Sejdy. Tak wi c Polak nie móg go zna. Tym bardziej daje do my lenia zbie no obserwacji, stylu i socjologiczno-historycznych konkluzji obu pisarzy. O ile jednak powie Haszka zas uguje na miano genialnej, o tyle ksi ka Sejdy jest jedynie barwnie napisanym "czytad em", cho w latach trzydziestych niezmiernie popularnym i przez ówczesn pras okrzykni tym "ksi miesi ca". Sprawnie skre lona intryga, wyrazisto ci bohaterowie, spi trzenie zabawnych sytuacji to z kolei cechy, które uczyni y z "C.K. Dezerterów" wdzi czny materia na filmowy scenariusz. W efekcie pracy Janusza Majewskiego i Pavla Hajnego powsta a historia pi ciu dezerterów, którzy najpierw drobiazgowo przygotowuj ucieczk (cz I), a potem "daj nog " ze znienawidzonych koszar, by na ko cu do nich wróci (cz II). Oryginalnym zamys em re ysera by o powierzenie pi ciu g ównych ról aktorom ró nych narodowo ci, zgodnie z liter scenariusza. Niestety zamiar ten spali na panewce. Ostatecznie rolami Polaka, Czecha, yda, W gra i ocha podzielili si aktorzy polscy i w gierscy. Rok Do ma ego garnizonu gdzie na gierskiej prowincji przybywa nowy zast pca dowódcy - oberleutnant von Nogay, pewny siebie Austriak, gor co pragn cy uczyni ze stacjonuj cej tu wielonarodowo ciowej zbieraniny dekowników i maruderów doborow kompani prawdziwych nierzy c.k. armii. Nowo przyby y zwraca szczególn uwag na osobników "podejrzanych politycznie". Jest ród nich m ody Polak - szeregowiec Jan Kaniowski, zwany Kani, cz owiek obdarzony niezwyk ym sprytem. To on, rozpowiadaj c wokó o ranie, która pozbawi a go m sko ci, zyska zaufanie w cicielki miejscowego domu publicznego, znajduj c w ten sposób drog do ka pi knej Mitzi, jej córki. On te - wraz z W grem Benedekiem - planuje operacj "Pierzyna", czyli dezercj. Haber, ydowski krawiec z Wiednia, s cy w garnizonie jako kancelista, domy la si zamierze przyjació. Jako swój udzia w operacji wnosi czyste blankiety rozkazów wyjazdu, niezb dnych w podró y po monarchii austro-w gierskiej. Ale na eskapad potrzebne s pieni dze. Kania zdobywa je podczas patroli, zatrzymuj c przyjezdnych bywalców restauracji oraz domu publicznego i odkrywaj c ich niezwyk e podobie stwo do poszukiwanych szpiegów. By unikn dalszych indagacji na odwachu, szacowni obywatele wykupuj si obfit zawarto ci swych portfeli. Podczas jednego z patroli zatrzymanym "szpiegiem" okazuje si major kontrwywiadu. Kania zostaje wezwany - 9 -

10 do kapitana Wagnera, dowódcy kompanii, ale zamiast spodziewanej kary ma zosta odznaczony za czujno. Dowiedziawszy si o przygotowanym wniosku o odznaczenie Kaniowskiego, rozw cieczony von Nogay wyprowadza kompani na nocne wiczenia. Po powrocie zostaje wezwany do Wagnera, który zaleca mu wstrzemi liwo w drako skim traktowaniu podw adnych, gro c wys aniem na front. Upokorzony porucznik wy adowuje si na swym ordynansie, w oskim je cu Baldinim. Na polecenie von Nogaya kapral Ulmbach przeprowadza lekcj piewania hymnu austriackiego, brutalnie traktuj c nierzy. Zainspirowani przez niejakiego Chudeja, odpowiadaj cego na ka de pytanie "Ich weis nicht", Kania i Benedek prowokuj kaprala, w wyniku czego podoficer zostaje odes any do szpitala psychiatrycznego. Baldini zaprzyja nia si z Kaniowskim. W rezultacie tej za ci von Nogay - za zn canie si nad ordynansem - zostaje noc zwi zany i przylepiony w kloace miejskiego szaletu. Po tym incydencie porucznik trafia do szpitala. Wraca stamt d w chwili, gdy w garnizonie odbywa si inspekcja, prowadzona przez despotycznego genera a. Poniewa Wagner wyjecha na urlop, a nieuprzedzeni o wizytacji podoficerowie zostali aresztowani, "honory domu" pe ni przedsi biorczy Kania, tego dnia dowódca warty. Szeregowiec poleca Baldiniemu zaprezentowa genera owi papug von Nogaya, któr och wyuczy kilku wywrotowych hase. Oburzony inspektor poleca aresztowa porucznika. Do aresztu trafia równie Kania. Noc Haber decyduje si na przeprowadzenie operacji "Pierzyna": wykrada blankiety dokumentów, podpala kartotek kompanii i otwiera areszt. P on ca kancelaria staje si sygna em do zbiorowej dezercji. Do Kani, Benedeka i Habera do czaj Baldini i Chudej, symuluj cy idiot drukarz z Pragi. Jeszcze w poci gu Kania naszywa sobie pagony sier anta i wype nia blankiet rozkazu podró y dla pododdzia u udaj cego si do Koszyc. Planowany tam nocleg przed a si do niemal tygodniowego poby-tu, sp dzonego w uroczym towarzystwie pi ciu dziewcz t z pó wiatka. Do budapeszte skiego poci gu dezerterzy wsiadaj jako konwój prowadz cy dwóch aresztowanych. Podczas podró y przysiada si do nich krewki wachmistrz andarmerii eskortuj cy fotografa, oskar onego o szpiegostwo. Poniewa andarm nie szcz dzi "sier antowi" Kani uwag dotycz cych policyjnego regulaminu, Kaniowski postanawia da mu nauczk. Na jednej ze stacji wyprowadza wachmistrza z poci gu i przykuwa kajdankami do semafora. W podzi ce za cudowne ocalenie fotograf funduje dezerterom weso y wieczór w Budapeszcie. Nast pnego dnia z prasy dowiaduj si o swoich wyczynach, dokonanych pod wp ywem alkoholu. Postanawiaj jak najszybciej wyjecha do Wiednia, tym bardziej e upokorzony przez Kani wachmistrz szuka rewan u. W poci gu dowiaduj si o buncie w swoim garnizonie i zwi zanym z tym wzmocnieniu patroli kontroluj cych drogi i rodki transportu. Podczas postoju w Trencinie Kania zostaje okradziony, za - jak si okazuje - portfel Habera z reszt pieni dzy zosta w hotelu w Budapeszcie. Poniewa nikt nie chce naby skromnego dobytku nierzy, by y kancelista sprzedaje ostatni czysty blankiet rozkazu wyjazdu, tak po dany przez snuj cych si po dworcach dezerterów. Przed przyjació mi staje konieczno zdobycia nowych dokumentów podró y. W ko cu udaje si to Benedekowi, ale rozkaz wyjazdu opiewa na kierunek przeciwny do zamierzonego. Mimo to Kania wraz z towarzyszami wsiada do wiede skiego poci gu, a przed kontrolerami umaczy to jako pomy. Wysadzeni na kolejnej stacji i wzi ci - zgodnie z okazanymi dokumentami - za pododdzia weterynaryjny, zostaj zmuszeni do zaj cia si chorym koniem. Z opresji ratuje ich przybycie prawdziwego weterynarza, ale w okolicy pojawia si

11 dny zemsty wachmistrz. Uciekaj przed nim do lasu, wkrótce jednak wpadaj w jego r ce. W rodzimym garnizonie odbywa si s d nad pi tk dezerterów. Zespo owi s dziowskiemu przewodzi despotyczny genera, oskar ycielem jest von Nogay, który da kary mierci. Rozpraw przerywa wiadomo o abdykacji cesarza. Oznacza to kres monarchii austro- gierskiej. Pe ni entuzjazmu nierze opuszczaj koszary, udaj c si do swoich domów. Przed bram pi kna Mitzi czeka na swego Kani. Dzieje grzechu re. Walerian Borowczyk roda "Romans kolejowy", "powie seksualna", "estetyczna katastrofa w dwóch tomach" - tak okre lano na pocz tku wieku "Dzieje grzechu" Stefana eromskiego. Drukowana na amach warszawskiej "Nowej Gazety" - od wrze nia 1906 do lutego powie sta a si skandalem literackim epoki. Filmowcy zainteresowali si ni ju w roku Za przyzwoleniem pisarza pierwszej ekranizacji - oczywi cie niemej - dokona wówczas Antoni Bednarczyk i by a to pierwsza w Polsce filmowa adaptacja literackiego utworu. W roku 1933 wersj d wi kow zrealizowa Henryk Szaro, film Waleriana Borowczyka jest wi c ju trzeci adaptacj powie ci eromskiego i to adaptacj bardzo wiern. "Czytaj c "Dzieje grzechu" my la em jednak mniej o bohaterach, a bardziej o samym pisarzu, o tym jaki by jego prawdziwy stosunek do nich, my la em te o czytelniku, o jego reakcjach i wyobra ni. Na tym g ównie polega wierno mojego filmu w stosunku do powie ci" - mówi re yser w jednym z wywiadów. Film zwraca uwag bogat scenografi i dba ci o szczegó y, wi ksza cz akcji rozgrywa si we wn trzach naturalnych, g ównie w odzi. Wszystko jest wiern kopi rzeczywisto ci, np. obrazy wisz ce w domach bohaterów w wi kszo ci zosta y wypo yczone z muzeum. Autorce scenografii Teresie Barskiej zadanie u atwi a drobiazgowo, z jak eromski opisywa wn trza. Walerian Borowczyk ogromn uwag przywi zuje nie tylko do scenografii, ale i do zdj, sam bowiem jest operatorem. Dlatego te wybra Zygmunta Samosiuka, którego uwa wówczas za najlepszego polskiego operatora, jak podkre la, jego zrozumienie roli operatora, ogromna elastyczno, umiej tno przystosowania si do ycze i temperamentu re ysera s przyk adowe". Akcja "Dziejów grzechu" rozgrywa si na prze omie wieków. Ewa Pobraty ska, m oda dziewczyna pochodz ca ze zubo ej rodziny ziemia skiej, pracuje w biurze kolejowym. Zarobione pieni dze odaje rodzicom, którzy utrzymuj si jedynie z wynajmowania pokojów sublokatorom. W nie mi dzy jednym z nich, ukaszem Niepo omskim, a Ew rodzi si mi. ukasz jest jednak onaty, a jego starania o rozwód nie przynosz efektów. Matka Ewy, przeczuwaj c zbli aj si tragedi, nak ania Niepo omskiego, by wyjecha z miasta. Zakochana Ewa trafia jednak na jego lad - dowiaduje si, e jej ukochany zosta ranny w pojedynku i jest w szpitalu. Dziewczyna rzuca dom i prac i jedzie do ukasza. Jej opieka sprawia, e szybko wraca on do zdrowia. Na czas rekonwalescencji wynajmuj pokój w ydowskiej dzielnicy. Szcz cie Ewy trwa jednak krótko, ukasz wyje a do Rzymu, by stara si o rozwód, a ona u wiadamia sobie, e jest w ci y. Pod wp ywem szoku Ewa zabija dziecko, które im si rodzi. Ew opiekuje si kochaj cy j hrabia Szczerbic. Ewa dowiaduje si, e ukasz po uzyskaniu rozwodu o eni si z posa pann. Zostaje kochank bandyty

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Stanisław Tymiński TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje ycie wielokrotnie przesz o w asne oczekiwania i los wyznaczy mi zadanie, przed

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved.

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved. Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life Tłumaczenie: Marta Czub Projekt okładki: Bogna Czartoryska ISBN: 978-83-246-3479-8 Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji 1 I. Po latach odr twienia i przygn bienia, spowodowanego kl ska, roku 1831, zacz si kolo roku 1840 budzi

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Dexter. Taki sympatyczny morderca

Dexter. Taki sympatyczny morderca IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi Dexter. Taki sympatyczny morderca Autor: Douglas L. Howard Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl PRZEGL D NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZE STWA ROK III NUMER 4 (9) Pozna 2010 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodnicz cy) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Fro owicz Magdalena Gawro ska-garstka

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli.

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli. Wszelkie prawa zastrze one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a

Bardziej szczegółowo