Propozycje TVP Polonia wiosna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje TVP Polonia wiosna 2011"

Transkrypt

1 Propozycje TVP Polonia wiosna 2011 Filmy Hity Polskiego Kina roda godz powtórka czwartek godz Girl Guide re. Juliusz Machulski roda Wynajmuj cy mieszkanie w Warszawie m ody góral Józek Galica jest absolwentem anglistyki. Kiedy da og oszenie do gazety, e w ci gu sze ciu tygodni mo e nauczy j zyka. Pewnego dnia, zach cona prasowym anonsem, zg asza si do niego Kinga, która chce yskawicznie opanowa angielski z mi ci do Amerykanina Gary'ego Wise'a. Godz c si na udzielenie lekcji licznej dziewczynie, w której si zakochuje, Józek wpl tuje si w gangstersko - szpiegowsk afer o mi dzynarodowym zasi gu. Wszystko zaczyna si od tajemniczego znikni cia ukochanego Kingi, Gary'ego. lady prowadz ku ameryka skiej i arabskiej mafii a w gr wchodz du e pieni dze i urz dzenie do sterowania g owicami nuklearnymi o wdzi cznej nazwie "girl". Józka Galic nachodz podejrzani Arabowie, poszukuj cy cennego przedmiotu, który posiada a Wise. Tak tak re. Jacek G siorowski roda Lata siedemdziesi te. Marek - nie ustabilizowany yciowo student paryskiej Sorbony "zalicza" dziewczyn za dziewczyn. Na uczelni poznaje urodziw Karen, z któr wi e si na ej. Intensywny i wyczerpuj cy tryb ycia nie pozostaje bez wp ywu na zdrowie ch opaka. Wyniki bada s niepokoj ce - podejrzenie odmy p uc. Marek wraca do Polski. Za nim jedzie Karen, która wszak e bohatera ju nie interesuje. Mimo zdrowotnej niedyspozycji Marek postanawia kontynuowa erotyczne podboje. W szpitalu poznaje piel gniark Zuzi, która powodowana trosk o pacjenta nawet na sali przedoperacyjnej zrobi wszystko, by ul choremu. Efektem nowego romansu jest dziecko, które bohater obdarzy prawdziwym uczuciem. Niestety, Zuzia oczekuje od ojca swego syna wierno ci i odpowiedzialno ci, a to Markowi zupe nie nie w g owie. Tym bardziej, e poznaje Krystyn, on prominenta, która bardzo mu si podoba. By nie straci ukochanej jedzie za ni "na gap " do USA. Czeka go tam jednak srogie rozczarowanie..."tak, tak" to pierwszy film fabularny Jacka siorowskiego. Podobnie jak wiele innych debiutów, tak e i ten nie jest wolny od aluzji do biografii swego twórcy. Zgrabnie opowiedziana intryga i bezb dne aktorstwo s - 1 -

2 niew tpliwe g ówn zalet komedii G siorowskiego. M odemu re yserowi uda o si te zr cznie po czy elementy groteski z ciekawymi obserwacjami ycia politycznego i obyczajowego doby gierkowskiej. U Pana Boga za piecem re. Jacek Bromski roda Wschodni granic Polski przekracza autobus pe en drobnych handlarzy zza Buga, udaj cych si na przygraniczny bazar. W lesie autobus zostaje napadni ty przez band "reketierów", dowodzonych przez pewnego Ukrai ca, kamufluj cego si pod pseudonimem "Gruzin". Przest pcy zmuszaj handlarzy do z enia haraczu. W ród pokrzywdzonych jest m oda dziewczyna Marusia. Cho w porównaniu z innymi traci stosunkowo niewiele, to jako jedyna decyduje si zawiadomi policj. Najbli ej ma do komisariatu w Królowym Mo cie. Jest ównym wiadkiem napadu, miejscowy komisarz postanawia wi c na pewien czas zatrzyma j w miasteczku. Proboszcz, faktycznie osoba numer jeden w okolicy, umieszcza Marusi w domu m odego organisty Witka, wicz cego w nie "Ave Maria" na lub córki burmistrza. Urocza przybyszka od razu wpada ch opakowi w oko, lecz nie mia uniemo liwia mu rozpocz cie otwartych zalotów. Kiedy proboszcz odkrywa, e dziewczyna ma pi kny g os, postanawia za wszelk cen zatrzyma j do dnia lubu. Nie b dzie to jednak atwe, gdy Marusia my li przede wszystkim o odzyskaniu utraconej gotówki. Cho z drugiej strony zarówno miasteczko, jak i Witek coraz bardziej si jej podobaj. Dzi cio re. Jerzy Gruza roda Osi akcji s perypetie przeci tnego m czyzny, pantoflarza z natury, który na kilka dni zostaje s omianym wdowcem i - zazdroszcz c kolegom ich podbojów erotycznych - postanawia spróbowa romansu z jak atrakcyjn kobiet. Ale marzenia o wolno ci nie id w parze z przygotowaniem praktycznym. Panie s wprawdzie wyzwolone i ch tne, ale to - jak si niebawem okazuje - nie wystarczy. Stefan Waldek pracuje w "Supersamie", gdzie reklamuje towary, informuje o nowo ciach, doradza. Jego ona Mi ka odnosi sukcesy w strzelectwie, cz sto wyje a na zawody. Ich dziesi cioletni synek Pawe, dziecko nad wyraz powa ne, nawet nieco przem drza e, uwa nie obserwuje wiat doros ych. Pasj Stefana Waldka jest zbieranie p yt z nagranymi g osami ptaków i kiedy ona wyje a, on godzinami ucha ptasich treli. Swoimi zainteresowaniami próbowa podzieli si z kolegami z pracy, ale oni maj go za dziwaka, wr cz zbocze ca. A wszystko dlatego, e jak dot d Stefan nie zdoby si na najmniejszy nawet flircik. S owa kolegów wzbudzaj w nim w ko cu pewien niepokój i kolejne dni bez ony postanawia sp dzi zupe nie inaczej

3 Karate po polsku re. Wojciech Wójcik roda o sennego mazurskiego miasteczka przyje aj dwaj przyjaciele plastycy - Piotr i Micha. Wkrótce pojawia si pi kna dziewczyna Piotra, Dorota. Ca a trójka, jej sposób bycia, wygl d swego rodzaju wyzwaniem dla miejscowej grupy chuliganów, którym przewodzi Roman. Jedn z g ównych postaci dramatu, który wkrótce si rozegra, b dzie tak e krewny Romana, by y kapitan AK. Piotr jest wietnym karatek, który ch tnie demonstruje swoje umiej tno ci. Roman ju niejeden raz ze swoj grup bra udzia w bójkach. Gdy wi c dojdzie mi dzy do konfliktu miedzy miejscowymi a przybyszami, sytuacja stanie si bardzo dramatyczna. Sam re yser o swoim filmie mówi "Jest on skierowany przeciwko brakowi tolerancji, przeciwko ludziom, którzy uwa aj, e przemoc to jedyne rozwi zanie, a po cz ci te przeciwko tym wszystkim, którzy uprawiaj karate, kendo i inne sporty walki. Przyswajaj sobie si i wyrachowanie wynikaj ce z filozofii wi cej si z tymi sportami, nie przyswajaj c sobie jednocze nie jej zasad (...) Gdy znajd si w sytuacji podobnej do przedstawionej w filmie, to w sposób najbrutalniejszy, najbardziej bezwzgl dny wykorzystaj swoje umiej tno ci, zapominaj c o filozofii, o tym czemu sport walki powinien ". Paj czarki re. Barbara Sass roda Ewa i Magda s siostrami, które od niedawnego rozwodu Magdy mieszkaj razem w sublokatorskim pokoju wynajmowanym przez Ew u pewnej staruszki. Ewa jest studentk AWF, uprawia gimnastyk na przyrz dach, Magda jest bezrobotn dziennikark bezskutecznie szukaj pracy. Obie siostry s wiecznie bez pieni dzy. Planowany przez Ew wyjazd na zawody gimnastyczne do Nowego Jorku podsuwa Magdzie pomys, aby tak e wyjecha do Stanów. Poniewa jednak nie sta jej na kosztown podró, wymy la ryzykowny sposób zdobycia pieni dzy. Wykorzystuj c zdolno ci akrobatyczne Ewy Magda postanawia wydosta z mieszkania swego by ego m a, Jacka, ich wspólne oszcz dno ci. Wypróbowany sposób zach ca siostry do dalszego dzia ania: Ewa forsuje okna mieszka na wysokich pi trach nale cych do znajomych bogatych biznesmenów. Zdobyte w ten sposób pieni dze nie zaspokajaj wielkich apetytów Magdy. W czasie reprezentacyjnego balu w hotelu Forum dziewczyny poznaj dwóch ameryka skich biznesmenów, z którymi jad do Nowego Jorku, by robi interesy. Podró robi si finansowym fiaskiem: zbytnia zach anno Magdy gubi obie siostry a biznesmeni, którzy okazali si oszustami, s od nich sprytniejsi... Siostry wracaj do kraju, gdzie czeka je niespodzianka. Krytycy byli zgodni, e reklamowany jako komedia sensacyjna film nie jest najwy szym osi gni ciem w swoim gatunku. Niew tpliwym atutem jest natomiast dobre aktorstwo w wykonaniu duetu Adrianny Biedrzy skiej i Marii Pakulnis

4 Cudownie ocalony re. Janusz Zaorski roda Akcja filmu rozgrywa si na pocz tku lat 60. na Mazurach. Miko aj Biesaga jest cz owiekiem elaznych zasad, uczciwym i pobo nym, cho nieco porywczym. Ten wdowiec i by y nierz zosta w czasie wojny ci ko ranny. Przysi wówczas Naj wi tszej Panience, e je li prze yje, postawi swej wybawicielce kapliczk. Lata mija y, a "cudownie ocalony" Miko aj obietnicy nie spe nia. Pewnego dnia, czuj c, e chyba pora mu umiera, postanawia czym pr dzej dope ni zobowi za. Przewodnicz cy urz du gminnego odmawia mu jednak zgody na budow i przydzia u cementu, by go nie pos dzono o "szerzenie klerykalizmu", a ksi dz nie chce po wi ci "samowoli budowlanej" w obawie, e podpadnie w adzy. Ca a wie jest zreszt poch oni ta znacznie wa niejszym wydarzeniem: oto przybywa transport 20 wi niarek - z odziejek, malwersantek i prostytutek, które w miejscowym pegeerze maj odby resocjalizacj. Jest w ród nich Lola Katafalk, która przechytrzywszy stra nika wybiera si na rekonesans po okolicy. Na cmentarzu spotyka Miko aja, zagaduje go, podaj c si za artystk na go cinnych wyst pach. Wys uchawszy zwierze Miko aja, obiecuje mu pomoc i bierze potrzebny do tego "za cznik". Kiedy stary wiarus odkrywa, kim naprawd jest nieznajoma dama, Lola znika razem z pieni dzmi. Czarowi "resocjalizowanych" ulega odszy syn Miko aja, Tadzik, student rolnictwa, za co ojciec wyrzeka si go. Podobny los spotyka wkrótce córk Hani, któr ojciec przep dza z domu na wie, e za jej spraw zostanie dziadkiem. Tymczasem Loli, która d wign a co ci kiego, wypada dysk. Pomóc mo e tylko Miko aj, s ynny w ca ej okolicy kr garz. Biesaga nie chce jednak s ysze o leczeniu ladacznicy, która w dodatku go okrad a. Dopiero gdy nieszcz liwa Lola obiecuje, e zrobi dla niego wszystko, m czyzna przyst puje do pracy. Efekt dzia ania jego r k przechodzi naj mielsze oczekiwania: Loli nie tylko mija ból, ale czuje si tak dobrze, jak jeszcze nigdy z adnym jej nie by o. Próby odwdzi czenia si kr garzowi przerywa przybycie zaalarmowanego przez Hani starszego z synów Biesagi, Witka, partyjnego dygnitarza. Poniewa i on nie chce pomóc przy budowie kapliczki, ojciec te musi go wykl. Lola, wdzi czna za wyleczenie, za atwia kr garzowi cement. "Cudownie ocalony" postanawia i za ciosem. Wieczorem sprowadza j do siebie, domagaj c si... pomocy przy budowie kapliczki. Do rana wszystko jest gotowe: pos g Matki Boskiej spogl da na okolic z kamiennego postumentu. Ale dopiero wtedy zaczynaj si prawdziwe k opoty Miko aja: nachodzi go przewodnicz cy gminy, komornik. Jedynie Lola, wspólniczka "przest pstwa", lojalnie trzyma stron Biesagi, ostrzegaj c go przed kolejnymi posuni ciami w adz. Miko aj nie mo e pozosta oboj tny na jej starania

5 E=mc2 re. Olaf Lubaszenko roda Ciemne warszawskie podwórko. Na rodku m odzie gra w pi, pod cian m czy ni wys czaj z butelki ostatnie yki taniego wina. Nagle przez ciasn bram na podwórko wje a drogie zachodnie auto, czarne i z zaciemnionymi szybami. Na moment wszyscy cichn, gdy z samochodu wysiada Ramzes. Do odzianego w czarn, eleganck skór gangstera szybo przypada jeden z pij cych do tej pory wino m czyzn i prosi o pieni dze. Ramzes szybko wr cza pijakowi banknot, patrz cemu za na ca e wydarzenie z dezaprobat bratu t umaczy, e kolegom z podwórka trzeba pomaga. Gangster jest postaci dobrze znan w stolicy. Mimo m odego wieku znajduje si wysoko w mafijnej hierarchii. Jego znajomo ci i wp ywy daj mu poczucie bezkarno ci, przest pca nie obawia si policji ani polityków. Ostatnio jednak sny Ramzesa zak óca kilka problemów. Jednym z nich jest aktywno jego rywala, Arnolda. Obaj bandyci maj ze sob na pie ku, walcz o sporne terytorium. Kolejnych k opotów przysparza Ramzesowi jego dziewczyna, pi kna Stella, z któr ostatnio nie bardzo mu si uk ada. Gangster wci nie potrafi podj decyzji o rozwiedzeniu si z on. Dziecko z tego zwi zku, niepe nosprawna córeczka, jest oczkiem w owie Ramzesa. Tymczasem Stella zamierza zako czy studia. Nie w g owie jej jednak pisanie pracy magisterskiej. Woli skorzysta z us ug pracownika naukowego, Maksa. M ody doktor filozofii dorabia sobie do sk pej pensji na uczelni, pisz c ró ne prace na zamówienie. Oprócz Stelli klientem Maksa jest ambitny aktywista pewnej partii politycznej, wyj tkowo szybko wspinaj cej si na szczyty sonda y. Oczarowany pi kn dziewczyn Maks zapomina o zleceniu niedosz ego dyplomaty. Pewnego wieczora, po spotkaniu w sprawie kolejnego rozdzia u pracy magisterskiej, Maks odprowadza Stell do jej mieszkania. Tam spotyka Ramzesa, który jest wyj tkowo zazdrosny o wzgl dy swojej kochanki. Maksowi z trudem udaje si wyt umaczy, jak rol przysz o mu odegra w karierze naukowej Stelli i powstrzyma gniew gangstera. Nie jest to jednak koniec k opotów doktora. Ramzes, który swój dyplom magisterski te kupi, sk ada Maksowi propozycj nie do odrzucenia. M ody wyk adowca musi przygotowa gangstera do egzaminu doktoranckiego. W razie sprzeciwu Maks musi si liczy z utrat zdrowia, a nawet ycia. W dodatku jego uczucie do Stelli staje si coraz gor tsze. Z wzajemno ci, bowiem znudzona dotychczasowym zwi zkiem z gangsterem dziewczyna coraz yczliwiej patrzy na imponuj cego jej wiedz naukowca. Para musi bardzo uwa, aby romans nie wyszed na jaw, gdy wówczas zemsta Ramzesa mog aby by straszliwa. Wie ci o naukowych ambicjach gangstera rozchodz si szybko w przest pczym wiadku. Ramzesem interesuje si tajemniczy Doktor X, pot ny mafioso, którego organizacja ma mi dzynarodowe powi zania. Uaktywnia si tak e Arnold. Dla tego bandyty intelektualne zainteresowania jego g ównego rywala Ramzesa oznaczaj s abo. Arnold postanawia j wykorzysta i uderzy w znienawidzonego wroga

6 Trójk t bermudzki roda re. Wojciech Wójcik Henryk, znany krakowski lekarz ci le wspó pracuj cy ze wiatow Organizacj Zdrowia, przygotowuje si do lubu córki. W przeddzie uroczysto ci odwiedza go Zbyszek, m ody narkoman - dawna sympatia Moniki. W zamian za kilka tysi cy dolarów oferuje kaset z filmem pornograficznym, w którym dziewczyna zagra a g ówn rol. Przekonany, e kupuje jedyny egzemplarz, Henryk wyk ada dan kwot. Kilka godzin pó niej uczestniczy w wieczorze kawalerskim swego przysz ego zi cia Piotra, prezentera w jednej ze studenckich dyskotek. Kto przynosi kaset z filmem porno - w ten sposób Piotr dowiaduje si prawdy o przesz ci Moniki i zrywa zar czyny. Córka Henryka próbuje pope ni samobójstwo. Lekarz wywozi j na rok do Afryki, gdzie m oda para mia a sp dzi swój miesi c miodowy. Jarek, ciciel warsztatu samochodowego w Gda sku, dowiaduje si u notariusza, e wraz ze swym kuzynem Romanem jest spadkobierc wielomilionowej fortuny ich dziadka. Warunkiem otrzymania pieni dzy jest jednak pogodzenie si krewnych, a Roman odtr ca wyci gni na zgod d. Ludwik, ódzki adwokat, zostaje aresztowany pod zarzutem spowodowania mierci przechodnia, który wtargn pod jego samochód. Jest niewinny, lecz wszystkie okoliczno ci wskazuj na niego. Z dnia na dzie traci sw pozycj w rodowisku. Jarek wielokrotnie usi uje wp yn na Romana, by za egna konflikt sprzed lat. Kuzyn jednak odmawia, wie, e mechanik jest w sytuacji krytycznej - wszystkie pieni dze przegrywa na wy cigach. Trwa proces Ludwika. Zarówno Barbara, jego ona, jak i Krzysztof, klient z którym si spotka w dniu wypadku, nie potwierdzaj jego wersji wydarze. S d uznaje go winnym i skazuje na rok wi zienia. Przy po egnaniu z on dowiaduje si, e to w nie Barbara, korzystaj ca z jego samochodu, i Krzysztof ukartowali ca spraw, by kobieta mog a uzyska rozwód, zachowuj c jednocze nie maj tek m a. Up ywa rok. Barbara pod kierunkiem Krzysztofa stara si o licencj pilota sportowego. Jej loty bacznie obserwuje Jarek. Odbywaj cy kar Ludwik otrzymuje gryps - "Wszystko gotowe. Decyduj". Henryk powraca z Afryki, usi uje skontaktowa si z Ludwikiem, d ugo rozmawia telefonicznie z Jarkiem. Proponuje mu dewizow po yczk na kuracj sparali owanej ony. Adwokat za kilka dni wychodzi z wi zienia, prosi on o wycofanie pozwu rozwodowego. Barbara zdecydowanie odmawia. Mimo to prosi j o przekazanie Jarkowi wiadomo ci, e podj decyzj. Mechanik wyje a do odzi. W amuje si do hangaru, podk ada adunek wybuchowy w samolocie, na którym uczy si lata Barbara. W katastrofie lotniczej ginie tak e Krzysztof. Podj te ledztwo wyklucza udzia Ludwika w mierci Barbary. W tym samym czasie Henryk udaje si do Gda ska. Przez szyb wentylacyjny dostaje si na basen, gdzie codziennie rano p ywa Roman. Umieszcza w wodzie przewody wysokiego napi cia i pod cza je do sieci... Równie Jarek, który kilka dni wcze niej zg osi si do szpitala na obserwacj, znalaz si poza kr giem podejrzenia. Po wyj ciu z wi zienia Ludwik jedzie do Krakowa. Odnajduje wskazane przez lekarza mieszkanie Zbyszka, powoduje, e narkoman za ywa mierteln dawk. Nikt nie podejrzewa Henryka, który o tej samej porze topi swe smutki w alkoholu na oczach bywalców jednego z barów. Trzej przyjaciele spotykaj si w górach. Kiedy byli znanymi alpinistami, tworzyli wypróbowany zespó. Nieudana wyprawa na Annapurn sprawi a, e ich drogi si rozesz y, lecz wspólnie dokonana zbrodnia znów ich - 6 -

7 po czy a. Rado ze spotkania m ci fakt, e Jarek oszuka przyjació - nie potrzebowa pieni dzy na operacj ony, lecz na pokrycie swych ogromnych d ugów, spowodowanych hazardem. Nag a zmiana pogody zmusza ich do powrotu do chaty Henryka. Przebywa ju tam niefortunny turysta, który zasn czekaj c na gotuj si wod. Wrz tek zalewa palnik gazowy. Który z wracaj cych do chaty m czyzn zapala zapalniczk... Szczur re. Jan omnicki roda Jarek Bronko vel Branicki (bohater "Wielkiej wsypy") popada w finansowe tarapaty z powodu prze laduj cego go pecha, a zw aszcza nazbyt "kosztownego" uczucia do pewnej odej i atrakcyjnej kobiety. B c na skraju bankructwa chwyta si ró nych sposobów, by sp aci swych wierzycieli. Lawiruj c pomi dzy ich gorylami a rosyjsk mafi popada w konflikt z Urz dem Ochrony Pa stwa. Przypadek sprawia, e z tej beznadziejnej sytuacji ratuje go Clochard - przywódca bezdomnych, koczuj cych w podziemiach warszawskiego Dworca Centralnego, cz owiek dziwny i tajemniczy, którego jedynym przyjacielem jest szczur o imieniu Lwie Serce. Clochard obdarza Jarka zaufaniem. "Król" bezdomnych ma w sejfie na dworcu schowane tysi ce teczek dawnych wspó pracowników UB. Jarek zaczyna nimi szanta owa obecnych pos ów i senatorów. W rezultacie przyczynia si do mierci kilku bezdomnych, ataków UOP i policji na ich azyl, nara a te w asny dom i rodzin na niebezpiecze stwo. Dopiero wtedy przychodzi opami tanie. Jan omnicki zrealizowa swój film w konwencji dramatu sensacyjnego, cho s tu równiez elementy komedii, moralitetu i kina spo eczno-obyczajowego. W wartki tok akcji re yser wplót liczne, nierzadko krytyczne obserwacje otaczaj cej go rzeczywisto ci. Zadba te o czytelne przes anie "Szczura". Da oby si ono stre ci w zdaniu: W adza niszczy i degeneruje moralnie ka dego, kto j posiada. Operacja Samum re. W adys aw Pasikowski roda "Operacja Samum" to filmowa wariacja W adys awa Pasikowskiego na temat autentycznych, cho bardzo zagadkowych wydarze. Chodzi o ujawnion przez "Washington Post" brawurow akcj polskiego wywiadu w Iraku, tu przed wybuchem wojny w Zatoce Perskiej. CIA mia a wówczas poprosi nasze s by specjalne o pomoc w wywiezieniu ameryka skich szpiegów, którzy namierzeni przez iracki wywiad znale li si w bardzo nieciekawym po eniu. Bezprecedensowa misja polskiego wywiadu zako czy a si sukcesem, lecz jej okoliczno ci i personalia uczestników utajniono. I gdyby nie w cibstwo ameryka skich urnalistów, "Operacja Samum" zapewnie nigdy by nie powsta a. Tym bardziej e niech tnym okiem na zamiary filmowców patrzy te Gromos aw Czempi ski, szef polskiego wywiadu podczas irackiej akcji, który - jak sam powiedzia - d ugo i skutecznie blokowa przyznanie pieni dzy na projekt Pasikowskiego. Zmieni jednak zdanie pod wp ywem narastaj cej w mediach krytyki s b specjalnych i w rezultacie zosta merytorycznym konsultantem filmu, co oczywi cie nie znaczy, e dosz o do jakiegokolwiek naruszenia - 7 -

8 tajemnicy pa stwowej. G ówn rol w "Operacji..." gra Marek Kondrat. On to nak oni adys awa Pasikowskiego, by po raz pierwszy zrealizowa film na podstawie cudzego scenariusza. Tekst Dutkiewicza i Bruttera tak bardzo przypad aktorowi do gustu, e zdecydowa si zosta wspó producentem filmu. "Irackie" sceny plenerowe powsta y w Turcji. Muzyk do "Operacji..." napisa sam Goran Bregovic. Józef Mayer, kiedy as polskiego wywiadu postanawia ratowa aresztowanego i uwi zionego w Iraku syna. Rozpoczyna dzia ania na w asn r i wyrusza w bardzo ryzykown podró. Nie zdaje sobie sprawy, e uwolnienie syna nie b dzie jego jedyn misj. Byli szefowie, za jego plecami knuj spisek. Chc wykorzysta Mayera jako przyn na irackie s by bezpiecze stwa. Jego prywatna akcja ma odwróci uwag i zmyli czujno tajnej policji Saddama Hussaina. Polacy maj w tym czasie do wykonania bardzo wa ne, niebezpieczne i politycznie delikatne zadanie - musz wyprowadzi z Iraku ameryka skich szpiegów. W filmie OPERACJA SAMUM adys awa Pasikowskiego prawda miesza si z fikcj. W jakich proporcjach? Tego najprawdopodobniej nie dowiemy si nigdy. Szczegó y prawdziwej akcji s obj te tajemnic pa stwow. Wiemy jedynie, e w jej wyniku uda o si uratowa ameryka skich szpiegów i razem z nimi wywie z Iraku tajne mapy. Akcja mia a miejsce tu przed wojn w Zatoce Perskiej. Jej bohaterowie pozostan na zawsze anonimowi. Twarze i nazwiska b mieli jedynie w filmie W adys awa Pasikowskiego. Bro ski i Kosi ski - tak nazywaj si filmowi szpiedzy, w których role wcielili si Bogus aw Linda i Olaf Lubaszenko. Film W adys awa Pasikowskiego z za enia nie mia by wiernym odtworzeniem historii. Prawdziwe wydarzenia pos y tu do stworzenia atmosfery wokó fikcyjnej, szpiegowskiej intrygi. Na ich tle rozgrywaj si dramatyczne losy ojca i syna - Józefa i Paw a Mayerów. Pojawi si mi dzy nimi pi kna kobieta - ywio owa i intryguj ca agentka izraelskich s b specjalnych, Karen. To przez ni rozpoczn si wszystkie k opoty Paw a. Józef Mayer jest chory na serce. Ma wiadomo tego, e z jego zdrowiem nie jest najlepiej. Wiadomo o uwi zieniu syna spada na niego jak grom z jasnego nieba. Wie, e mo e liczy tylko na siebie i wypróbowane od dawna metody dzia ania. Zdaje sobie spraw, e Irak, a w szczególno ci irackie wi zienie to nie arty. Jak ma gwarancj, e syn jest faktycznie niewinny? Czy rzeczywi cie w nic si nie wpl ta? Co Irakijczycy maj mu do zarzucenia? Na te pytania nie zna odpowiedzi. Aresztowanie jego syna zbiega si w czasie z przygotowywanym przez polski wywiad na pro CIA wywiezieniem wa nych ameryka skich szpiegów z Iraku. To sprawa najwy szej wagi pa stwowej, by mo e jedyna okazja, by udowodni Amerykanom wiarygodno polskich s b, zaprezentowa prawdziwe zawodowstwo i odwag. Gra toczy si o du stawk, ale czy a tak wysok, eby wiadomie "wystawia " jednego z najlepszych i najbardziej zas onych oficerów? Czy byli szefowie i koledzy b na tyle bezwzgl dni, eby z pe premedytacj ryzykowa ycie Mayera? Przecie szansa na to, e wyjdzie z akcji ca o jest bliska zeru

9 C.K. Dezerterzy re. Janusz Majewski POL/HUN roda cz. I roda cz. II "C.K. Dezerterzy" pojawili si na ekranach polskich kin w okresie komediowej "posuchy". Film Janusza Majewskiego wype ni dotkliw luk, która powsta a w naszej kinematografii, gdy na chwil zamilkli Juliusz Machulski i Stanis aw Bareja - etatowi spece od komedii. Nic zatem dziwnego, e "Dezerterzy" szybko stali si przebojem sezonu. Wartka akcja, wietne aktorstwo, mnogo najcz ciej niewyszukanych gagów zapewni y filmowi spore powodzenie. Za podstaw scenariusza filmu pos a ma o znana i przez krytyk niezbyt ceniona powie Kazimierza Sejdy. Ksi ka ta pocz tkowo traktowana by a niemal jak plagiat "Przygód dobrego wojaka Szwejka" Jaros awa Haszka. Temat przecie ten sam - rozk ad C.K. Monarchii widziany przez pryzmat wojska. Bohaterowie i typ humoru - tak e podobni. Dopiero po jakim czasie okaza o si, e arcydzie o Haszka przet umaczono na polski dopiero po ukazaniu si powie ci Sejdy. Tak wi c Polak nie móg go zna. Tym bardziej daje do my lenia zbie no obserwacji, stylu i socjologiczno-historycznych konkluzji obu pisarzy. O ile jednak powie Haszka zas uguje na miano genialnej, o tyle ksi ka Sejdy jest jedynie barwnie napisanym "czytad em", cho w latach trzydziestych niezmiernie popularnym i przez ówczesn pras okrzykni tym "ksi miesi ca". Sprawnie skre lona intryga, wyrazisto ci bohaterowie, spi trzenie zabawnych sytuacji to z kolei cechy, które uczyni y z "C.K. Dezerterów" wdzi czny materia na filmowy scenariusz. W efekcie pracy Janusza Majewskiego i Pavla Hajnego powsta a historia pi ciu dezerterów, którzy najpierw drobiazgowo przygotowuj ucieczk (cz I), a potem "daj nog " ze znienawidzonych koszar, by na ko cu do nich wróci (cz II). Oryginalnym zamys em re ysera by o powierzenie pi ciu g ównych ról aktorom ró nych narodowo ci, zgodnie z liter scenariusza. Niestety zamiar ten spali na panewce. Ostatecznie rolami Polaka, Czecha, yda, W gra i ocha podzielili si aktorzy polscy i w gierscy. Rok Do ma ego garnizonu gdzie na gierskiej prowincji przybywa nowy zast pca dowódcy - oberleutnant von Nogay, pewny siebie Austriak, gor co pragn cy uczyni ze stacjonuj cej tu wielonarodowo ciowej zbieraniny dekowników i maruderów doborow kompani prawdziwych nierzy c.k. armii. Nowo przyby y zwraca szczególn uwag na osobników "podejrzanych politycznie". Jest ród nich m ody Polak - szeregowiec Jan Kaniowski, zwany Kani, cz owiek obdarzony niezwyk ym sprytem. To on, rozpowiadaj c wokó o ranie, która pozbawi a go m sko ci, zyska zaufanie w cicielki miejscowego domu publicznego, znajduj c w ten sposób drog do ka pi knej Mitzi, jej córki. On te - wraz z W grem Benedekiem - planuje operacj "Pierzyna", czyli dezercj. Haber, ydowski krawiec z Wiednia, s cy w garnizonie jako kancelista, domy la si zamierze przyjació. Jako swój udzia w operacji wnosi czyste blankiety rozkazów wyjazdu, niezb dnych w podró y po monarchii austro-w gierskiej. Ale na eskapad potrzebne s pieni dze. Kania zdobywa je podczas patroli, zatrzymuj c przyjezdnych bywalców restauracji oraz domu publicznego i odkrywaj c ich niezwyk e podobie stwo do poszukiwanych szpiegów. By unikn dalszych indagacji na odwachu, szacowni obywatele wykupuj si obfit zawarto ci swych portfeli. Podczas jednego z patroli zatrzymanym "szpiegiem" okazuje si major kontrwywiadu. Kania zostaje wezwany - 9 -

10 do kapitana Wagnera, dowódcy kompanii, ale zamiast spodziewanej kary ma zosta odznaczony za czujno. Dowiedziawszy si o przygotowanym wniosku o odznaczenie Kaniowskiego, rozw cieczony von Nogay wyprowadza kompani na nocne wiczenia. Po powrocie zostaje wezwany do Wagnera, który zaleca mu wstrzemi liwo w drako skim traktowaniu podw adnych, gro c wys aniem na front. Upokorzony porucznik wy adowuje si na swym ordynansie, w oskim je cu Baldinim. Na polecenie von Nogaya kapral Ulmbach przeprowadza lekcj piewania hymnu austriackiego, brutalnie traktuj c nierzy. Zainspirowani przez niejakiego Chudeja, odpowiadaj cego na ka de pytanie "Ich weis nicht", Kania i Benedek prowokuj kaprala, w wyniku czego podoficer zostaje odes any do szpitala psychiatrycznego. Baldini zaprzyja nia si z Kaniowskim. W rezultacie tej za ci von Nogay - za zn canie si nad ordynansem - zostaje noc zwi zany i przylepiony w kloace miejskiego szaletu. Po tym incydencie porucznik trafia do szpitala. Wraca stamt d w chwili, gdy w garnizonie odbywa si inspekcja, prowadzona przez despotycznego genera a. Poniewa Wagner wyjecha na urlop, a nieuprzedzeni o wizytacji podoficerowie zostali aresztowani, "honory domu" pe ni przedsi biorczy Kania, tego dnia dowódca warty. Szeregowiec poleca Baldiniemu zaprezentowa genera owi papug von Nogaya, któr och wyuczy kilku wywrotowych hase. Oburzony inspektor poleca aresztowa porucznika. Do aresztu trafia równie Kania. Noc Haber decyduje si na przeprowadzenie operacji "Pierzyna": wykrada blankiety dokumentów, podpala kartotek kompanii i otwiera areszt. P on ca kancelaria staje si sygna em do zbiorowej dezercji. Do Kani, Benedeka i Habera do czaj Baldini i Chudej, symuluj cy idiot drukarz z Pragi. Jeszcze w poci gu Kania naszywa sobie pagony sier anta i wype nia blankiet rozkazu podró y dla pododdzia u udaj cego si do Koszyc. Planowany tam nocleg przed a si do niemal tygodniowego poby-tu, sp dzonego w uroczym towarzystwie pi ciu dziewcz t z pó wiatka. Do budapeszte skiego poci gu dezerterzy wsiadaj jako konwój prowadz cy dwóch aresztowanych. Podczas podró y przysiada si do nich krewki wachmistrz andarmerii eskortuj cy fotografa, oskar onego o szpiegostwo. Poniewa andarm nie szcz dzi "sier antowi" Kani uwag dotycz cych policyjnego regulaminu, Kaniowski postanawia da mu nauczk. Na jednej ze stacji wyprowadza wachmistrza z poci gu i przykuwa kajdankami do semafora. W podzi ce za cudowne ocalenie fotograf funduje dezerterom weso y wieczór w Budapeszcie. Nast pnego dnia z prasy dowiaduj si o swoich wyczynach, dokonanych pod wp ywem alkoholu. Postanawiaj jak najszybciej wyjecha do Wiednia, tym bardziej e upokorzony przez Kani wachmistrz szuka rewan u. W poci gu dowiaduj si o buncie w swoim garnizonie i zwi zanym z tym wzmocnieniu patroli kontroluj cych drogi i rodki transportu. Podczas postoju w Trencinie Kania zostaje okradziony, za - jak si okazuje - portfel Habera z reszt pieni dzy zosta w hotelu w Budapeszcie. Poniewa nikt nie chce naby skromnego dobytku nierzy, by y kancelista sprzedaje ostatni czysty blankiet rozkazu wyjazdu, tak po dany przez snuj cych si po dworcach dezerterów. Przed przyjació mi staje konieczno zdobycia nowych dokumentów podró y. W ko cu udaje si to Benedekowi, ale rozkaz wyjazdu opiewa na kierunek przeciwny do zamierzonego. Mimo to Kania wraz z towarzyszami wsiada do wiede skiego poci gu, a przed kontrolerami umaczy to jako pomy. Wysadzeni na kolejnej stacji i wzi ci - zgodnie z okazanymi dokumentami - za pododdzia weterynaryjny, zostaj zmuszeni do zaj cia si chorym koniem. Z opresji ratuje ich przybycie prawdziwego weterynarza, ale w okolicy pojawia si

11 dny zemsty wachmistrz. Uciekaj przed nim do lasu, wkrótce jednak wpadaj w jego r ce. W rodzimym garnizonie odbywa si s d nad pi tk dezerterów. Zespo owi s dziowskiemu przewodzi despotyczny genera, oskar ycielem jest von Nogay, który da kary mierci. Rozpraw przerywa wiadomo o abdykacji cesarza. Oznacza to kres monarchii austro- gierskiej. Pe ni entuzjazmu nierze opuszczaj koszary, udaj c si do swoich domów. Przed bram pi kna Mitzi czeka na swego Kani. Dzieje grzechu re. Walerian Borowczyk roda "Romans kolejowy", "powie seksualna", "estetyczna katastrofa w dwóch tomach" - tak okre lano na pocz tku wieku "Dzieje grzechu" Stefana eromskiego. Drukowana na amach warszawskiej "Nowej Gazety" - od wrze nia 1906 do lutego powie sta a si skandalem literackim epoki. Filmowcy zainteresowali si ni ju w roku Za przyzwoleniem pisarza pierwszej ekranizacji - oczywi cie niemej - dokona wówczas Antoni Bednarczyk i by a to pierwsza w Polsce filmowa adaptacja literackiego utworu. W roku 1933 wersj d wi kow zrealizowa Henryk Szaro, film Waleriana Borowczyka jest wi c ju trzeci adaptacj powie ci eromskiego i to adaptacj bardzo wiern. "Czytaj c "Dzieje grzechu" my la em jednak mniej o bohaterach, a bardziej o samym pisarzu, o tym jaki by jego prawdziwy stosunek do nich, my la em te o czytelniku, o jego reakcjach i wyobra ni. Na tym g ównie polega wierno mojego filmu w stosunku do powie ci" - mówi re yser w jednym z wywiadów. Film zwraca uwag bogat scenografi i dba ci o szczegó y, wi ksza cz akcji rozgrywa si we wn trzach naturalnych, g ównie w odzi. Wszystko jest wiern kopi rzeczywisto ci, np. obrazy wisz ce w domach bohaterów w wi kszo ci zosta y wypo yczone z muzeum. Autorce scenografii Teresie Barskiej zadanie u atwi a drobiazgowo, z jak eromski opisywa wn trza. Walerian Borowczyk ogromn uwag przywi zuje nie tylko do scenografii, ale i do zdj, sam bowiem jest operatorem. Dlatego te wybra Zygmunta Samosiuka, którego uwa wówczas za najlepszego polskiego operatora, jak podkre la, jego zrozumienie roli operatora, ogromna elastyczno, umiej tno przystosowania si do ycze i temperamentu re ysera s przyk adowe". Akcja "Dziejów grzechu" rozgrywa si na prze omie wieków. Ewa Pobraty ska, m oda dziewczyna pochodz ca ze zubo ej rodziny ziemia skiej, pracuje w biurze kolejowym. Zarobione pieni dze odaje rodzicom, którzy utrzymuj si jedynie z wynajmowania pokojów sublokatorom. W nie mi dzy jednym z nich, ukaszem Niepo omskim, a Ew rodzi si mi. ukasz jest jednak onaty, a jego starania o rozwód nie przynosz efektów. Matka Ewy, przeczuwaj c zbli aj si tragedi, nak ania Niepo omskiego, by wyjecha z miasta. Zakochana Ewa trafia jednak na jego lad - dowiaduje si, e jej ukochany zosta ranny w pojedynku i jest w szpitalu. Dziewczyna rzuca dom i prac i jedzie do ukasza. Jej opieka sprawia, e szybko wraca on do zdrowia. Na czas rekonwalescencji wynajmuj pokój w ydowskiej dzielnicy. Szcz cie Ewy trwa jednak krótko, ukasz wyje a do Rzymu, by stara si o rozwód, a ona u wiadamia sobie, e jest w ci y. Pod wp ywem szoku Ewa zabija dziecko, które im si rodzi. Ew opiekuje si kochaj cy j hrabia Szczerbic. Ewa dowiaduje si, e ukasz po uzyskaniu rozwodu o eni si z posa pann. Zostaje kochank bandyty

12 Pochronia, którego wspólnik wie o zabitym dziecku. Szanta owana bierze udzia w rabunkowym morderstwie Szczerbica. Ucieka do Polski, zostaje prostytutk. Pochro organizuje napad na mieszkanie ukasza. Ewie udaje si go ostrzec, lecz sama, miertelnie ranna, umiera na r kach ukochanego. Papierowe ma stwo roda re. Krzysztof Lang Bohaterka filmu, Alicja Strza kowska, poznaje w czasie wakacji Anglika, lekarza, który proponuje jej ma stwo. Dziewczyna szybko podejmuje decyzj o wyje dzie. Sprzedaje ca y swój dobytek i wyrusza na Zachód w poszukiwaniu lepszego ycia. Okazuje si jednak, e "narzeczony" dawno zapomnia o wakacyjnej obietnicy. Alicja przypadkowo poznaje Aidena. Drobny przest pca, pogr ony w d ugach, nie jest odpowiednim partnerem, z którym mo na budowa przysz, w ka dym razie nie tak, o jakiej marzy a Polka. Alicja nie ma jednak wyboru. Nie chce wraca do kraju i decyduje si na fikcyjny lub z Aidenem, z czego wynika mnóstwo problemów. Przede wszystkim dziewczyna musi szybko zdoby pieni dze, by zap aci za "papierowe ma stwo", zw aszcza e m popad w nie w tarapaty finansowe. cigaj go wspólnicy ze wiata przest pczego, którym jest winien spor sum. Aiden postanawia zamieszka z on do czasu odzyskania ca ej gotówki. Cho Alicja nie jest zadowolona z takiego obrotu sprawy, nie mo e wyrzuci natr ta, który oficjalnie jest jej m em. Z czasem mi dzy obcymi sobie lud mi rodzi si jednak g bsze uczucie. ówn rol zagra a Joanna Trzepieci ska, a partneruje jej Gary Kemp, lider popularnego brytyjskiego zespo u Spandau Ballet. Lata dwudzieste, lata trzydzieste ( re. Janusz Rzeszewski roda In ynier Adam Dere prowadzi poszukiwania ropy naftowej na Podkarpaciu. By uzyska fundusze, organizuje wraz ze sw narzeczon Mart fa szywy wytrysk "wielkiej ropy". Zdemaskowani musz ucieka. By zem ci si na swych wspólnikach, Adam lokuje uzyskany kapita w przedsi biorstwie gwarantuj cym plajt - jest nim kabaret. Ten jednak rozkwita, a Liza, dziewczyna z prowincji, robi niespodziewanie osza amiaj karier. Adam z Mart, ju jako ma onkowie, wracaj na Podkarpacie, gdzie rzeczywi cie dowiercono si bogatych. Mimo niezbyt dobrej prasy po przedpremierowych pokazach "Lata dwudzieste..." okaza y si przebojem sezonu, jednym z najbardziej kasowych polskich filmów. Widzowie szturmem zdobywali sale kinowe. Tasiemcowe kolejki po bilety ustawia y si ju od wczesnych godzin rannych. Nie brak o równie amatorów na te pi ciokrotnie dro sze u koników. Nazwisko Janusza Rzeszewskiego natychmiast kojarzy si z telewizyjn rozrywk, pi knymi roznegli owanymi dziewczynami z rewii i wytwornymi panami w cylindrach i frakach. Spore zainteresowanie wzbudzi y równie dwa pierwsze filmy muzyczne re ysera: "Halo, Szpicbródka" i "Mi ci wszystko wybaczy", które podobnie jak "Lata dwudzieste..."

13 wprowadza y widzów w barwny wiat przedwojennych teatrzyków rewiowych stolicy. Jest to jeszcze jedna bajka o Kopciuszku, prowincjonalnej piosenkareczce, która niemal z dnia na dzie zostaje wielk gwiazd. Dzi ki tej interesuj cej roli Gra yna Szapo owska sta a si jedn z najpopularniejszych polskich aktorek. Partnerowa jej przystojny i uwodzicielski Tomasz Stockinger. Nocne graffiti re. Maciej Dutkiewicz roda Instruktor wojsk powietrzno - desantowych Marek Kossot dowiaduje si, e jego siostrzenica Monika za ywa narkotyki. Odwiedza Koksa, dealera i ch opaka Moniki. Chce go nastraszy i zmusi do opuszczenia miasta. Cho Koks to tylko p otka, bossowie narkotykowego rynku s zaniepokojeni akcj Kossota i nasy aj na niego "goryli", by zniech ci go do wtykania nosa w nie swoje sprawy. Ci ko kontuzjowany Kossot rzeczywi cie traci ochot na dalsze kontakty z gangiem do czasu jednak, gdy znajduje Monik nieprzytomn z przedawkowania. Organizuje ze swoich dawnych podopiecznych doborowy oddzia i rozpoczyna prywatn wojn z narkotykow mafi. Nie b dzie to proste zadanie w wiecie, gdzie ciemne interesy gangsterów niejednokrotnie krzy uj si z polityk i dzia alno ci stró ów prawa... G ówn zalet filmu Dutkiewicza, oprócz zgrabnie opowiedzianej intrygi, jest udzia wielu wietnych aktorów. W roli Kossota wyst pi Marek Kondrat, od czasu "Ekstradycji" specjalista od ról twardych m czyzn. Partneruj mu m.in. Katarzyna Skrzynecka, Zdzis aw Wardejn, Jan Frycz, Jan Peszek oraz gwiazdy rodzimej sceny muzycznej: Kasia Kowalska i Robert Janowski, którzy - trzeba przyzna - wywi zali si ze swych aktorskich powinno ci bez zarzutu. Godny odnotowania jest te fakt, e muzyk do filmu skomponowa Robert Janson - lider popularnej formacji Varius Manx

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka?

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka? Lepsze samopoczucie to lepsze oceny Jaka jest korzyść dla dziecka? Gdy dziecko przebywa w szkole, warunki nauki znacząco wpływają na jego samopoczucie i skuteczność przyswajania wiedzy. Uczenie się może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] str. 1 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 1. [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] 1. Organizatorami Konkursu na najlepszy scenariusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2216/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Piotr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 204 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zał. 1 do Regulaminu Świetlicy PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo