Introduction to International Legal English

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Introduction to International Legal English"

Transkrypt

1 Professional English Introduction to International Legal English Indeks angielsko-polski terminów prawniczych wraz z objaśnieniami Tłumaczenie: Małgorzata Allit Konsultacja: dr Aneta Michalska-Warias

2 2009 Cambridge University Press This text is in copyright. No reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. Cambridge University Press Przedstawicielstwo w Polsce Pl. Przymierza Warszawa

3 accused oskarżony oskarżony o popełnienie przestępstwa w postępowaniu karnym action in tort In 'to:t/ powództwo wniesione przed sądem o odszkodowanie za czyn niedozwolony actus reus actus reus działanie, zaniechanie lub zdarzenie, które składa się na przestępstwo, element obiektywny (por. mens rea) adjudicate orzekać, wyrokować, rozpoznać (sprawę), być sędzią w sporze i wydać formalne orzeczenie administrative law 'lo:/ prawo administracyjne postanowienia, zarządzenia i zasady stworzone przez organy administracyjne i z tymi organami związane agency law "lo:/ prawo dotyczące pełnomocnictwa/relacji pomiędzy przyjmują - cym zlecenie (agent), który ma umocowanie do działania na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawca) agreement (international) porozumienie (międzynarodowe) pisemne porozumienie pomiędzy państwami lub narodami zgodne z prawem międzynarodowym alternative dispute resolution (ADR) di"spju:t "ei di: 'A:r/ alternatywna forma rozwiązywania sporów bez procesu sądowego arbiter arbiter bezstronna osoba rozstrzygająca spór arbitral tribunal trybunał arbitrażowy arbitration arbitraż metoda rozwiązywania sporów (alternatywa dla procesu sądowego), w której racje stron są rozstrzygane przez bezstronnego arbitra lub arbitrów wybranych przez strony sporu arbitrator arbiter sędzia arbitrażowy, bezstronna osoba powołana do rozstrzygnięcia sporu armed robbery /"A:md rozbój z bronią w ręku, przestępstwo zagarnięcia mienia należącego do innej osoby poprzez użycie siły, z bronią w ręku arson podpalenie przestępstwo ustanowione przez prawo precedensowe, polegające na umyślnym podpaleniu domu innej osoby articles of (GB) statut spółki dokument określający wewnętrzną strukturę i organizację spółki (US bylaws) assault (crim. law) napaść, groźba natychmiastowej napaści z zamiarem pobicia, grożenie naruszeniem nietykalności cielesnej assault groźba napaści umyślna próba lub grożenie innej osobie wyrządzeniem szkody na jej rzecz assignee /"{s.ai'ni:/ beneficjent osoba, na rzecz której przeniesiono prawa, własność, dokonano cesji assignment przeniesienie praw, cesja, odstąpienie, zrzeczenie się praw związanych z umową na rzecz osoby trzeciej assignor /"{s.ai'no:r/ przenoszący prawa, cedent, osoba przenosząca swoje prawa i obowiązki na rzecz osoby trzeciej attorney prawnik, adwokat balance of dowodowy standard prawdopodobieństwa odpowiedzialność musi być dowiedziona jako bardziej prawdopodobna niż nieprawdopodobna bankruptcy law 'lo:/ prawo upadłościowe prawo obejmujące procedury płatności wierzytelności niewypłacalnych osób fizycznych i prawnych. Cały ich majątek zostaje przejęty przez wyznaczonego przez sąd urzędnika (nadzorca, zarządca, syndyk) w celu spłacenia wierzytelności. barrister (GB) adwokat uprawniony do występowania przed sądami wyższych instancji; członek jednej z Izb Sądowych battery (crim. law) napaść, pobicie, przestępstwo polegające na użyciu przemocy fizycznej board of directors rada nadzorcza, zarząd, zespół osób wybranych przez udziałowców w celu podejmowania istotnych decyzji dotyczących spółki 3

4 body (international) /'bád.i organizacja (międzynarodowa) breach of contract 'kán.tr{kt/ naruszenie warunków umowy, niedopełnienie obowiązków wynikających z umowy lub utrudnienie dopełnienia obowiązków drugiej stronie, co daje jej prawo do roszczenia o zadośćuczynienie breaching party /'bri:ts.iî "pa:.ti/ strona naruszająca warunki umowy burden of 'pru:f/ ciężar dowodzenia wymóg przedstawienia wystarczającego dowodu na poparcie roszczenia burglary włamanie bezprawne wejście do budynku/pomieszczenia z zamysłem popełnienia przestępstwa business entity /"biz.nis 'en.ti.ti/ (GB) przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie struktura organizacyjna, której celem jest sprzedaż towarów i usług (US corporations) carriage of goods 'gudz/ przewóz, transport towarów; dziedzina dotycząca relacji prawnych pomiędzy nadawcą ładunku (lub właścicielem), przewoźnikiem a odbiorcą/ konsygnatariuszem certificate of certyfikat rejestracji spółki wydany przez instytucję państwową, nadający spółce status osoby prawnej chain of title historia tytułu własności kolejno przenoszony tytuł własności od pierwotnego właściciela do obecnego charge /tsa:dz/ oskarżyć kogoś o popełnienie przestępstwa, wysunąć formalny zarzut (przez prokuratora) popełnienia przestępstwa charter (international) karta (międzynarodowa) umowa międzynarodowa zawarta przez sygnatariuszy, przyznających tym samym pewne prawa organizacji międzynarodowej chattels mienie ruchome, osobiste (poza własnością nieruchomą) civil cases "keis.iz/ sprawy cywilne sprawy zajmujące się innymi kwestiami niż karne, dotyczące praw i zadośćuczynień 4 civil code (civil law) kodeks cywilny (prawo cywilne) zbiór przepisów wykorzystywany w systemach prawnych prawa stanowionego opartych na prawie rzymskim civil law 'lo:/ 1) prawo stanowione system prawny oparty na skodyfikowanym prawie rzymskim, ustanowiony przez państwo 2) dziedzina prawa dotycząca spraw nie mających charakteru karnego, praw i rodzajów zadośćuczynienia civil wrong 'ráî/ szkoda nie powstała w wyniku przestępstwa claimant (GB) powód osoba, która wnosi pozew (US plaintiff) clause /klo:z/ klauzula, paragraf lub część umowy commercial law 'lo:/ prawo handlowe zbiór praw regulujących relacje pomiędzy podmiotami obrotu gospodarczego commercial transactions transakcje handlowe transakcje i operacje handlowe w tym procedury tworzenia, przekształcenia, umowy i wymiany podczas prowadzania działalności gospodarczej common law (case law, judge-made law) 'lo:/ prawo precedensu, zwyczajowe zbiór praw powstałych z orzeczeń sądowych, w przeciwieństwie do ustanowionego prawa pisanego w aktach prawnych i ustawodawstwie pisanym community service order 'sæ:.vis nakaz przymusowej pracy na rzecz społeczeństwa, alternatywny dla wyroku pozbawienia wolności, nakazujący przestępcy niepłatną pracę na rzecz społeczeństwa company (GB) spółka instytucja stworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zwykle zrzeszenie osób (US corporation). Posiada osobowość prawną odrębną od jej właścicieli (zwanych udziałow - cami). W języku potocznym określana jako przedsiębiorstwo. company formation tworzenie spółek. Spółki mogą być tworzone przez osoby fizyczne, agentów, prawników lub księgowych.

5 company law 'lo:/ prawo o spół - kach zbiór praw regulujących tworzenie, rejestrowanie, zarządzanie i rozwiązywanie spółek comparative law "lo:/ prawo porównawcze nauka o różnicach, podobieństwach i współzależnościach pomiędzy różnymi systemami prawnymi compensation rekompensata, odszkodowanie, zadośćuczy - nienie; zapłata za wykonaną pracę lub odniesioną szkodę compensatory damages "d{m.idz.iz/ odszkodowanie kompensacyjne świadczenie pieniężne przyznane poszkodo - wanemu w wyniku roszczenia sądowego jako finansowe zadośćuczynienie za poniesioną szkodę competition law "lo:/ (GB) prawo dotyczące konkurencji zbiór praw regulujących działalność handlową i rynkową, głównie porozumienia i praktyki ograniczające konkurencję (US antitrust law) conflict of laws 'lo:z/ konflikt praw (zob. private international law) consideration świadczenie coś przedstawiającego wartość, przekazane stronie umowy w celu doprowadzenia do zawarcia umowy przez tę stronę. W prawie precedensowym świadczenie jest niezbędnym składnikiem wykonalnej umowy. constitutional documents dokumenty konstytutywne dokumenty definiujące istnienie jednostki prawnej i regulujące strukturę oraz kontrolę nad członkami jej organów. Forma takich dokumentów zależna jest od rodzaju osoby prawnej. Przykłady dokumentów konstytutywnych: umowa spółki (GB memorandum of association, US articles of incorporation) i statut spółki (GB articles of association, US bylaws) constitutional law "lo:/ prawo konstytucyjne zbiór praw zawierający ustawodawstwo oparte na konstytucji, czyli najważniejszy akt prawny kraju, jak również decyzje sądowe interpretujące i wdrażające konstytucję constructive dismissal wymuszone zwolnienie z pracy, rezygnacja z pracy w związku z taką zmianą warunków umowy przez pracodawcę, która nie pozostawia pracownikowi innej możliwości, jak się zwolnić contentious work "wæ:k/ praca nad przygotowaniem i prowadzeniem sporu. Często dotyczy konsekwencji naruszenia warunków umowy i zwana jest również litygacją. convention (international) konwencja (międzynaro- dowa) pisemne porozumienie pomiędzy państwami lub narodami uregulowane prawami międzynarodowymi, np. konwen - cja berneńska dotycząca ochrony praw autorskich conveyance przeniesienie praw własności na inny podmiot conviction skazanie, uznanie winy w procesie karnym corporal punishment kara cielesna, np. kara chłosty counsel adwokat, prawnik reprezentujący stronę w sprawie, prowadzący sprawę przed sądem counter-offer kontroferta nowa oferta zawierająca nowe warunki, złożona w odpowiedzi na otrzymaną ofertę court /ko:t/ sąd miejsce, gdzie rozpatrywa - ne są sprawy i wymierzana sprawied liwość. Sędziowie i inni urzędnicy sądowi oraz ławnicy również określani są mianem sądu. covenant umowa, zobowiąza - nie zwykle zawarte formalnie, na piśmie, np. zobowiązania najemcy creditor wierzyciel osoba fizyczna lub spółka, której należne są wierzytelności crime /kraim/ przestępstwo pogwałcenie praw publicznych podlegające karze grzywny lub pozbawienia wolności criminal law (penal law) 'lo:/ prawo karne dziedzina prawa dotycząca przestępstw, kar i środków karnych 5

6 6 custom zwyczaj obowiązująca od dawna praktyka, mająca moc prawną customary international law "lo:/ międzynarodowe prawo zwyczajowe międzynarodowe prawo, nie ustanawiane ani ratyfikowane lecz oparte głównie na prawie naturalnym, uznawane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i państwa członkowskie ONZ customs union unia celna grupa państw lub obszary taryf celnych powstałe w celu usunięcia granic celnych i ustalenia wspólnej polityki taryfowej w stosunku do państw poza unią celną damages /'d{m.idz.iz/ odszkodowanie świadczenie pieniężne przyznawane przez sąd w ramach rekompensaty za poniesione straty i szkody debtor and creditor "lo:/ prawo zobowiązaniowe zbiór praw odnoszących się do zobowiązań finansowych i współzależności prawnych, gdy jedna strona nie jest w stanie wywiązać się z pieniężnych wierzytelności względem drugiej. Zawiera przepisy dotyczące niewypłacalności, upadłości, zajęcia majątku i przeniesienia posiadania w celu odzyskania wierzytelności. deed /di:d/ formalna umowa, dokument, akt sporządzony w celu przeniesienia własności defamation zniesławienie delikt polegający na szkodzie spowodowanej słowem, wyrządzonej reputacji danej osoby defendant pozwany strona procesu prawnego, przeciwko której zostało wszczęte powództwo (również respondent pozwany np. w procesie rozwodowym). Defendant używane jest w przypadku odpowiedzi na roszczenie cywilne, a respondent w przypadku odpowiedzi na wniosek do sądu lub nakaz sądowy. discovery phase "feiz/ faza przedprocesowa etap przed rozpoczęciem procesu, kiedy następuje formalna wymiana informacji pomiędzy stronami disposition rozporządzenie (dysponowanie); dysponowanie, odrzucanie, rezygnowanie z własności; przekazanie objęcia lub posiadania dispute /di'spju:t/ spór, konflikt lub nieporozumienie dispute resolution /di'spju:t rozwiązanie sporu disputing parties /di'spju:t.iî "pa:.tiz/ strony sporu osoby prawne, w tym spółki lub agencje uwikłane w spór drug trafficking /'drög "tr{f.i.kiî/ przestępstwa związane z obrotem narkotykami (wytwarzanie, dostarczanie, posiadanie, obrót, import i eksport narkotyków) easement służebność prawo do wykonania czegoś lub niedopuszczenia jakiegoś działania związane z gruntem, nieruchomością embezzlement sprzeniewierzenie, malwersacja, przestępstwo polegające na przywłaszczeniu cudzego mienia przydzielonego przez zwierz ch - nika/pracodawcę podwładnemu /pracownikowi employment law "lo:/ prawo pracy zbiór praw regulujących relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w tym prawo do tworzenia związków zawodowych encumbrance obciążenie, roszczenie lub ciężar hipoteczny obciążający nieruchomość, np. dzierżawa, hipoteka enforce /In'fO:s/ egzekwować (wymagać wykonania). W przypadku umowy stronie przysługuje prawo wyegzekwowania dopełnienia zobowiązań drugiej strony. enforcement egzekwowanie, prawna możliwość zmuszenia strony umowy do wykonania tejże enforcement of egzekwowanie, stosowanie, wprowadzenie w życie orzeczeń (wyroków) entrapment prowokacja policyjna sprowokowanie kogoś do popełnienia przestępstwa w celu postawienia go w stan oskarżenia equity and trusts 'trösts/ system prawa słuszności i trustów (trust

7 zarząd powierniczy majątkiem lub kapitałem). Zasady prawa słuszności służą sprawiedliwości tam, gdzie zasady prawa są zbyt ostre. escrow depozyt; przechowywanie dokumentów, obligacji u osoby trzeciej essential terms 'tæ:mz/ zasadnicze warunki umowy niezbędne warunki tworzące umowę estate pur autre vie /I'steIt 'vi:/ prawo do majątku do końca życia drugiej osoby prawa do majątku przekazane tylko dożywotnio określonej osobie, innej niż nabywca tych praw exclusive possession /Iks'klu:.sIv wyłączne posiadanie wyłączne prawo do własności i korzyści z jej posiadania execution egzekucja, stracenie, kara śmierci extortion wymuszenie, wyłudzenie, osiągnięcie korzyści poprzez zastraszenie lub użycie przemocy family law /'f{m.i.li "lo:/ prawo rodzinne dział prawa regulujący stosunki rodzinne, szczególnie kwestie rozwodu, opieki nad dziećmi i adopcji fee simple /"fi: całkowity tytuł własności nieruchomości, całkowita własność, najszerzej pojęty tytuł własności istniejący w prawie precedensowym fee tail /"fi: 'teil/ tytuł własności nieruchomości z zastrzeżeniem dziedziczenia w linii prostej prawny tytuł do nieruchomości istniejący tak długo, jak żyje pierwotny nabywca tytułu lub jeden z jego zstępnych felony zbrodnia, przestępstwo karalne cięższym wyrokiem niż wykroczenie, występek file /fail/ złożyć dokument w odpowiednim urzędzie lub sądzie w celu zachowania np. w aktach forgery fałszerstwo, podrabianie lub przygotowanie fałszywego dokumentu w celu posługiwania się nim jak autentycznym formation tworzenie (się), powstawanie, kształtowanie umowy framework convention /'freim.wæ:k konwencja ramowa międzynarodowe porozumienie określające normy i wskazówki dla sygnatariuszy do stosowania w prawie krajowym fraudulent misrepresentation (fraud in the inducement) ("fro:d In Di świadome wprowadzenie w błąd (oszukańcze nakłanianie) w celu nakłonienia osoby do zawarcia umowy freehold estate I"steIt/ własność, której okres posiadania i użytkowania nie jest określony frivolous litigation postępowanie sporne oparte na błahych podstawach, któremu brak podstaw merytorycznych i w związku z tym szans na powodzenie future expected losses Ik"spekt.Id 'lás.iz/ spodziewane straty finansowe globalisation globalizacja proces postępujący w kierunku stworzenia większych współzależności światowych government agency agencja rządowa, departament, organ administracji rządowej utworzony aktem prawnym grantee /"gra:n'ti:/ beneficjent, nabywca, strona otrzymująca tytuł prawny do nieruchomości (np. kupujący) grantor /"gra:n'to:r/ zbywca, cedent, strona zbywająca, przenosząca na rzecz innej tytuł prawny do nieruchomości guilty beyond a reasonable doubt /'gil.ti 'daut/ winny ponad wszelką wątpliwość; wystarczający dowód konieczny do skazania oskarżonego o przestępstwo harmonisation (unification) harmonizacja (unifikacja) proces wdrażania praw podobnych lub identycznych jak w innych państwach (ujednolicanie) 7

8 hearing rozprawa formalne postępowanie przed organem władzy sądowniczej hearsay dowód ze słyszenia, pogłoska, oświadczenia wydane przez osoby nie będące świadkiem w sprawie, w związku z tym uznane za niedopuszczalne heir spadkobierca homicide /'hám.i.said/ zabójstwo housing law /'hau.ziî "lo:/ prawo mieszka - niowe zbiór praw regulujących prawa lokatorów i właścicieli nieruchomości oraz finansowania budownictwa mieszkaniowego impartial referee bezstronny arbiter, osoba (strona) trzecia wyznaczona do rozstrzygnięcia sporu impeachment odpowiedzialność konstytucyjna postawienie w stan oskarżenia osób niejako poza zasięgiem prawa za przestępstwa konstytucyjne imprisonment uwięzienie, ograniczenie wolności, przebywanie w więzieniu (także incarceration) incriminating statements /In"krIm.I.neI.tIÎ obciążające zeznania lub oświadczenia, które implikują winę za przestępstwo infringement naruszenie/złamanie/pogwałcenie prawa inheritable dziedziczne; rzeczy, które mogą być przekazane osobie wskazanej przez testatora jako spadkobiercy injunction oficjalny nakaz sądowy zabraniający lub nakazujący wykonanie czegoś injured party "pa:.ti/ strona/osoba poszkodowana, która doznała uszczerbku w prawnie chronionych interesach insider dealing 'di:.liî/ (GB) nielegalne transakcje zawarte na podstawie poufnych informacji; korzystanie z poufnych informacji, które mają wpływ na cenę akcji, podczas obrotu akcjami i obligacjami (US insider trading) instrument pisemny, formalny dokument prawny intellectual property law "lo:/ prawo własności intelektualnej prawo własności chroniące prawa twórcze, takie jak prawo autorskie, patent i znaki handlowe intentional tort "to:t/ umyślny czyn niedozwolony szkoda spowodowana umyślnie, nie powstała w wyniku czynu karalnego ani naruszenia umowy interference in contractual relations In niewłaściwe wykonanie umowy czyn niedozwolony polegający na umyśl - nym naruszeniu warunków wiążącej umowy intergovernmental organisations organizacje międzyrządowe instytucje międzynarodowe utworzone przez rządy państw w przeciwieństwie do ustanowio - nych prywatnie organizacji działających na arenie międzynarodowej international arbitration arbitraż międzynarodowy arbitraż w sporach pomiędzy stronami handlowych umów międzynarodowych joyriding /'dzoi"rai.diî/ lekkomyślna i nieostrożna jazda skradzionym pojazdem judge /dzödz/ sędzia jurisdiction jurysdykcja obszar lub terytorium podlegające sądowi uprawnionemu do rozpatrywania spraw jurisprudence prawoznawstwo dziedzina wiedzy o prawie, systemach prawnych oraz termin odnoszący się do orzecznictwa sądowego jury ława przysięgłych land law /'l{nd "lo:/ prawo ziemskie zbiór praw dotyczących własności ziemskiej, gruntu i położonych na nim budynków landlord and tenant law "lo:/ prawo regulujące warunki dzierżawy i najmu; zawiera zarówno prawa związane z umową, jak i prawem własności. Reguluje prawa własności nieruchomości mieszkaniowych oraz handlowych, 8

9 obowiązki właściciela i dzierżawcy określone umową dzierżawy. landlord or landlady /"l{nd.lo:d O: 'l{nd"leidi/ właściciel/właścicielka wynajmowanej /dzierżawionej nieruchomości larceny kradzież (wg Larceny Act z roku 1916 zastąpionego przez Theft Act z roku 1968) law clinic /'lo: "klin.ik/ biuro usług prawnych; usługa bezpłatnych lub tanich porad prawnych oferowanych przez studentów prawa pod nadzorem prawników law firm /'lo: "fæ:m/ kancelaria prawnicza, spółka tworzona przez praktykujących prawników law practice (zobacz law firm) /'lo: "pr{k.tis/ kancelaria prawnicza lawsuit (suit) /'lo:.sju:t/ proces sądowy lease /'li:s/ dzierżawa umowa polegająca na udostępnieniu własności na użytkowanie, zwykle w zamian za sumę pieniędzy (czynsz) leasehold nieruchomość dzierżawna, dla której określono okres własności lub użytkowania, lub dla której istnieje możliwość ustalenia takiego okresu legal assistance pomoc prawna, porady lub reprezentowanie w sprawach prawnych legal framework "freim.wæ:k/ kontekst prawny, szeroki system praw, które stanowią podstawę ustanowień legal person osoba prawna, utworzona przez prawo jednostka, osobowość posiadająca prawa i obowiązki, np. spółka legislature ciało ustawodawcze wybrany zespół osób, najczęściej drogą elekcji, obdarzonych władzą i odpowiedzialnością za tworzenie i unieważnianie prawa dla takich jednostek politycznych, jak państwo i naród liability odpowiedzialność prawna liable odpowiedzialność prawna; ponosić odpowiedzialność prawną licence (GB) licencja, prawo użytkowania jakiegoś dobra bez przyznawania posiadania czy własności. Prawo to może być odebrane z woli przyznającego (US license). licensee licencjobiorca, koncesjonariusz, osoba, której przyznano prawo użytkowania dobra w określonym celu lien li:n/ zastaw, prawo do zastawionego mienia dłużnika do czasu spłaty wierzytelności life estate /'laif I"steIt/ dożywotnie użytkowanie nieruchomości, prawo użytkowania przyznane do końca życia nabywcy prawa limited liability /'lim.i.tid ograniczona odpowiedzialność; ogranicze - nie odpowiedzialności finansowej właściciela/inwestora, zwykle do wartości zainwestowanych środków w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę partnerską litigation proces, spór rozstrzygany przez sąd litigation and spór/litygacja i arbitraż; spór wiąże się z wniesieniem powództwa sądowego, natomiast arbitraż jest alternatywną formą rozwiązywania sporu bez udziału sądu loss of earnings capacity 'Æ:.nIÎz utrata zdolności zarobkowej; stracić zdolność zarabiania na życie manslaughter nieumyślne spowodowanie śmierci mediation mediacja, sposób rozwiązywania sporów z aktywnym udziałem stron sporu w ich rozstrzygnięcie memorandum of (GB) umowa założenia spółki, dokument prawny zawierający niezbędne elementy umowy tj. nazwa, adres, cele spółki (US articles of incorporation) mens rea /"menz zły zamiar, świadomość szkodliwości działania (por. actus reus) 9

10 mercantile agency agencja handlowa instytucja dostarczająca informacji na temat wiarygodności kredytowej spółek innym spółkom i instytucjom finansowym misdemeanour (GB) występek, czyn zabroniony (US misdemeanor) misrepresentation wprowadzenie w błąd, fałszywe oświadczenie mające na celu nakłonienie kogoś do przystąpienia do umowy misstatement nieprawdziwe oświadczenie wprowadzające w błąd monopoly right "rait/ monopol przywilej nadany przez państwo (np. patent) jednemu podmiotowi i wyłączający innych z użytkowania, sprzedaży lub produkcji danego wynalazku mortgage(s) /'mo:.gidz, 'mo:.gidz.iz/ hipoteka przeniesienie prawnego tytułu własności do nieruchomości na inny podmiot jako zabezpieczenie spłaty długu nation state 'steit/ państwo narodowe niepodległe państwo, którego większość mieszkańców posługuje się tym samym językiem i ma to samo dziedzictwo kulturowe negligence zaniedbanie, niedopełnienie należytej staranności i ostrożności wymaganej przez prawo negligent tort "to:t/ czyn niedozwolony na wskutek zaniedbania; nieumyślne spowodowanie szkody w wyniku zaniedbania lub zaniechania działania negotiable instruments (GB) zbywalne dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej; pisemne i podpisane dokumenty dające prawo żądania zapłaty określonej sumy w określonym czasie. Przykłady: weksle trasowane, weksle własne, czeki bankowe lub certyfikaty depozytowe. (US commercial papers) negotiation negocjacje proces ustalania przez strony umowy jej warunków non-breaching party /'nán"bri:ts.iî "pa:.ti/ strona nienaruszająca umowy; strona, która jest poszkodowana w wyniku naruszenia umowy non-contentious work "wæ:k/ praca nie związana z przygotowa - niem i prowadzeniem sporów; praca prawnika polegająca głównie na udzielaniu porad klientom, np. sporządzanie umów norm /no:m/ norma, powszechnie akceptowany standard w zachowaniu i sposobie działania not guilty /'nát 'gilti/ niewinny; uniewinniający wyrok sądu nuisance naruszenie porządku publicznego; delikt prawa precedensowego polegający na naruszeniu porządku publicznego lub sąsiedzkie naruszenie posiadania obligations zobowiązania, obowiązki strony umowy zgodne z ustalonymi warunkami umowy offence przestępstwo, (am. offense) offender przestępca oral contract "kán.tr{kt/ umowa ustna niepisana, wiążąca umowa order nakaz, polecenie wydane przez upoważniony do tego organ lub osobę outline convention /"aut.lain zob. framework convention; używane zwykle w kontekście Unii Europejskiej pain and suffering ból i cierpienie; fizyczny, duchowy i moralny ból lub trauma, za które przysługuje zadośćuczynienie w sprawie o czyn niedozwolony parole zwolnienie warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia po odbyciu części kary, głównie pod nadzorem i na pewnych warunkach partnership spółka partnerska spółka, w której dwie lub więcej osób postanawia prowadzić działalność, dzieląc się zyskami i stratami party /'pa:.ti/ strona osoba przystępująca do umowy lub transakcji, uwikłana w spór prawny lub proces 10

11 patent prawo nadające wyłączne prawa wynalazcy do produkcji, użytkowania i sprzedaży wynalazku na określony czas personal property osobiste mienie ruchome mienie ruchome (w przeciwieństwie do nieruchomości), które może być przedmiotem własności. personality osobowość prawna, zwana również jednostką/osobą prawną, dająca osobom fizycznym zdolność prawną. Osoba prawna ma swoje prawa i obowiązki. petty theft /'pet.i "Teft/ drobna kradzież rzeczy o małej wartości (w niektórych jurysdykcjach wartość kradzieży poniżej 400 $) pleadings /'pli:.diîz/ uzasadnienie pozwu/odpowiedź na pozew formalne pisemne oświadczenia przedstawiające powództwo lub obronę procesową preponderance of the Di rozkład ciężaru dowodowego ciężar dowodu w sprawach cywilnych wymagający wykazania istnienia większego prawdopodobieństwa racji jednej ze stron pre-trial work "wæ:k/ czynności przedprocesowe wykonywane przed procesem sądowym private international law /'prai.vit "lo:/ prywatne prawo międzynarodowe zbiór norm prawnych dotyczących sporów pomiędzy osobami podlegającymi różnym jurysdykcjom i regulujących zastosowanie prawa, jurysdykcji oraz egzekwowanie orzecznictwa private law /'prai.vit "lo:/ prawo prywatne zbiór praw dotyczących aspektów zależności pomiędzy osobami fizycznymi, nie dotyczących i nie mających bezpośredniego wpływu na rząd i państwo. Zawiera prawo majątkowe i prawo trustów (instrumenty powiernicze), prawo rodzinne, prawo umów i prawo deliktu. probation warunkowe zawieszenie wykonania kary proceedings postępowanie sądowe formalne postępowanie z zachowaniem procedury należnej dla sporu lub procesu products liability /'prád.ökts odpowiedzialność z tytułu wad produktu odpowiedzialność strony lub stron uczestniczących w procesie wytwarzania produktu za szkody spowodowane przez ten produkt property interest udział we własności udział, roszczenie, tytuł lub prawo do własności proscribe zakazać prosecution oskarżenie; wniesienia oskarżenia w sprawie karnej przed sądem prosecutor prokurator, prawnik/funkcjonariusz publiczny wnoszący oskarżenie w sprawie karnej w imieniu państwa prostitution prostytucja public international law /'pöb.lik "lo:/ prawo międzynarodowe publiczne zbiór praw regulujących relacje pomiędzy państwami i narodami public law /"pöb.lik 'lo:/ prawo publiczne zbiór praw regulujących relacje pomiędzy państwem a jednostkami. Przykłady prawa publicznego: prawo konstytucyjne, karne, podatkowe i administracyjne. publicly listed company /'pöb.lik.li "list.id spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych public-order crime /"pöb.lik "kraim/ przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu karane ze względu na niezgodność z powszechnymi wartościami społecznymi. Zwykle nie ma bezpośredniej ofiary, poszkodowany jest ogół społeczeństwa. Przykłady: przestępstwa związane z narkotykami, pijaństwo, hazard. punitive damages /'pju:.ni.tiv "d{m.idz.iz/ odszkodowanie represyjne odszkodo - wanie, którego celem jest ukaranie strony naruszającej umowę za naganne postępowanie np. oszustwo (zob. exemplary damages) 11

12 put on parole /"put Án zwalniać warunkowo rape /reip/ gwałt ratify /'r{t.i.fai/ ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, legalizować, uprawomocnić; zatwierdzać przez jasno wyrażoną lub domniemaną akceptację działanie agenta lub podwładnego; ratyfikować traktat, poro - zumienie, umowę, nominację real estate I"steIt/ grunt i wszystko z nim trwale związane real property grunt i wszystko z nim trwale związane real property law 'lo:/ prawo nieruchomości zbiór praw regulujących obowiązki, użytkowanie i prawa związane z posiadaniem gruntu i wszystkiego co na nim rośnie, i jest wybudowane reasonable medical expenses Ik'spent.sIz/ uzasadnione wydatki medyczne koszty opieki medycznej w związ - ku z urazem powstałym w wyniku deliktu, pokrywane przez odszkodowanie przyznane przez sąd w sprawie dotyczącej tego deliktu regulation przepis, zarządzenie, zatwierdzone zasady postępowania lub zarządzenie wydane przez jednostkę ustawodawczą lub państwo, i mające moc prawną regulator organ nadzorujący organ lub osoba odpowiedzialna za kontrolę i nadzór wyszczególnionego obszaru działania lub interesu publicznego, i przestrzegania związanych z tym praw i zarządzeń reliance poleganie na czymś/kimś, działania strony wskazujące na oczekiwanie, że druga strona zachowa się w pewien określony sposób relief /ri'li:f/ zadośćuczynienie, przyznanie środka ochrony prawnej (np. odszkodowanie, zakaz, zwrot własności itp.) religious (or theological) legal systems 'sis.timz/ 'sis.timz/ prawne systemy religijne (teologiczne), systemy reguł prawnych oparte na naukach religijnych remedy zastosować środek ochrony prawnej, wyegzekwować prawo, naprawić lub zrekompensować szkodę rent /rent/ czynsz, opłata wniesiona za użytkowanie nieruchomości right of use 'ju:s/ prawo użytko - wania, prawo szczególnego użytkowania rzeczy, nie stanowiące pełnego prawa własności rights /raits/ prawa, uznane i chronione przez prawo secured transactions /si'kjo:d transakcje zabezpieczone pożyczki lub wierzytelności, gdzie udzie - lający pożyczki nabywa zabezpiecza jący udział we własności pożyczkobiorcy i ma prawo do przejęcia tej własności, jeżeli pożyczka nie jest spłacona securities /si'kjo:.ri.tiz/ papiery wartościowe sentence (to) (tu:)/ wydać wyrok, nałożyć karę settlement ugoda 1) porozumienie osiągnięte przez strony sporu w celu rozwiązania sporu; 2) suma zapłacona zgodnie z takim porozumieniem shareholders udziałowcy właściciele udziałów spółki/ korporacji shareholding members współwłaściciele/udziałowcy, inwestujący w spółkę i w zamian otrzymujący udziały jako proporcjonalny wymiar ich posiadania spółki socialist law (Soviet law) "lo:/ prawo socjalistyczne system zasad prawnych stosowanych w krajach socjalistycznych sole practitioner prawnik prowadzący jednoosobową praktykę sole proprietor przedsiębiorstwo jednoosobowe pojedyncza osoba, do której należą wszystkie zyski i odpowiedzialność osobista za wszystkie wierzytelności lub straty przedsiębiorstwa 12

13 solicitor (GB) adwokat (prawnik uprawniony do występowania w sądach niższej instancji), prawnik udzielający porad prawnych i sporządzający dokumenty prawne specific performance zobowiązanie do określonego świadczenia w przypadku nakazu sądu zarządzającego, aby strona naruszająca warunki umowy dopełniła swoich zobowiązań według umowy stakeholder partner, udziałowiec, wspólnik stalking /'sto:.kiî/ prześladowanie, nękanie ciągłym rodzajem zachowań odbieranych jako zagrażające, np. niechciana komunikacja, śledzenie itp. stamp duty /'st{mp "dju:.ti/ opłata skarbowa standard of 'pru:f/ standard dowodowy dowód potrzebny w niektórych rodzajach spraw, np. dowód w sprawach karnych to ponad uzasadnioną wątpliwość, podczas gdy w większości spraw cywilnych polega na wyższości dowodu prawdopodobieństwa racji jednej strony nad drugą (zob. guilty beyond a reasonable doubt oraz preponderance of the evidence) Statute of Frauds 'fro:dz/ ustawa o oszustwach ustawa stanowiąca, że niektóre rodzaje umów, np. dotyczące gruntów, przyrzeczenia małżeństwa oraz sprzedaży towarów o wartości przekraczającej pewną sumę zostaną unieważnione, jeśli nie są sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez obie strony. Ustawa angielska z roku 1677 stała się pierwowzorem amerykańskiej ustawy o oszustwach. statutory forms (statute) "fo:mz ('st{t.ju:t)/ formularze/dokumenty ustawowe znormalizowane dokumenty konstytutywne spółki, które można zastosować przy zakładaniu spółki. Pozwalają one określić istnienie spółki, regulować jej prawną i finansową strukturę, sprawować kontrolę nad spółką i zorganizować zarządzanie nią. strict liability crime /'strikt "kraim/ przestępstwo z odpowiedzialnością obiektywną przestępstwo, które nie wymaga istnienia zamysłu złamania prawa. Do takich przestępstw należą: naruszenie przepisów parkingowych, działania zagrażające bezpieczeństwu publicznemu, np. porzucanie toksycznych odpadów. strict liability tort /'strikt "to:t/ delikt odpowiedzialności obiektywnej odpowiedzialność za szkody nawet gdy nie stwierdzono winy lub zamysłu spowodo - wania szkody. Nie ma konieczności dowodzenia zaniedbania. substantive law "lo:/ prawo materialne zbiór praw określających prawa, obowiązki i wszystkie kwestie nie związane z procedurą sue (for) /'su: (fo:r)/ pozywać do sądu, wszcząć postępowanie cywilne w sądzie supranational law "lo:/ prawo ponadnarodowe prawo międzynarodowe zajmujące się ograniczeniami praw państw i narodów tax evasion /'t{ks uchylanie się od podatków tax law /'t{ks "lo:/ prawo podatkowe zbiór praw regulujących stawki podatkowe i podstawy obliczenia podatków finansowo zasilających skarb państwa tenancy agreement pisemna umowa najmu umowa ustalająca zobowiązania właściciela i najemcy tenant najemca osoba posiadająca prawo do użytkowania lub posiadania nieruchomości zwykle w zamian za czynsz third party (third-party beneficiary) /"TÆ:d 'pa:.ti ('TÆ:d "pa:.ti strona trzecia (beneficjent nie będący stroną umowy) osoba nie będąca stroną umowy ani powództwa, która może mieć pewien udział w tejże umowie lub powództwie title interest udział w tytule własności prawo do dysponowania lub zbycia rzeczy lub prawo własności do rzeczy tort /to:t/ czyn niedozwolony, powodujący szkodę, nie będący naruszeniem umowy, za który sąd może zasądzić odszkodowanie 13

14 tortfeasor osoba dopuszczająca się czynu niedozwolonego tortious conduct "kán.dökt/ działanie deliktowe, czyny niedozwolone typu deliktowego trade agreement /'treid porozumienie handlowe mające moc prawną zawarte przez dwa lub więcej państw i zobowiązujące do określonych norm handlowych, zwykle nadające korzystne ulgi, w tym zniesienie barier handlowych trespass naruszenie, przekroczenie, niedozwolone przez prawo naruszenie nietykalności osobistej, własności lub innych praw innej osoby trial proces prawne rozpoznanie sporu przed sądem unfair business practices "biz.niz 'pr{k.tis.iz/ nieuczciwe praktyki handlowe, wymierzone przeciw konsumentom, polegające na wprowadzaniu w błąd i nieuczciwości uniform law /'ju:.ni.fo:m "lo:/ jednolite prawo prawo takie samo lub podobne w różnych państwach vicarious liability odpowiedzialność zastępcza rodzaj odpowiedzialności ponoszonej za czyny innej osoby, np. pracodawcy za pracownika victim /'vik.tim/ ofiara, osoba lub strona poszkodowana w wyniku czynu niedozwolonego lub przestępstwa white-collar crime (business/corporate crime) "kraim ('biz.nis / "kraim)/ przestępczość białych kołnierzyków przestępstwa bez znamion przemocy, zwykle popełniane przez biznesmenów, urzędników państwowych, głównie natury ekonomicznej i majątkowej. Zaliczają się do nich: łapów - karstwo, pogwałcenie prawa ochrony środowiska, pranie pieniędzy i inne. 14

15 Tłumaczenie: Małgorzata Allit Zapis fonetyczny haseł: Marek Biedrzycki Skład i łamanie: Wojciech Posłuszny Redaktor inicjujący: Katarzyna Lorenc Redaktor prowadzący: Maja Zaworowska

16 ISBN

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-04 Druk nr 2680 Warszawa, 17 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 2013 WPHI w Moskwie WPHI Moskwa, lipiec 2013 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm.

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1982.19.147 art. 113 zm. Dz.U.1982.30.210 art. 268

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/232 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4. KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia Maj 1996 Zofia Szpringer Raport Nr 86 W opracowaniu przedstawiono niektóre zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD SPIS TREŚCI 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 3 2. Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej... 6 3. Wyłączenia...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 mgr Łukasz Ciołek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo