Introduction to International Legal English

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Introduction to International Legal English"

Transkrypt

1 Professional English Introduction to International Legal English Indeks angielsko-polski terminów prawniczych wraz z objaśnieniami Tłumaczenie: Małgorzata Allit Konsultacja: dr Aneta Michalska-Warias

2 2009 Cambridge University Press This text is in copyright. No reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. Cambridge University Press Przedstawicielstwo w Polsce Pl. Przymierza Warszawa

3 accused oskarżony oskarżony o popełnienie przestępstwa w postępowaniu karnym action in tort In 'to:t/ powództwo wniesione przed sądem o odszkodowanie za czyn niedozwolony actus reus actus reus działanie, zaniechanie lub zdarzenie, które składa się na przestępstwo, element obiektywny (por. mens rea) adjudicate orzekać, wyrokować, rozpoznać (sprawę), być sędzią w sporze i wydać formalne orzeczenie administrative law 'lo:/ prawo administracyjne postanowienia, zarządzenia i zasady stworzone przez organy administracyjne i z tymi organami związane agency law "lo:/ prawo dotyczące pełnomocnictwa/relacji pomiędzy przyjmują - cym zlecenie (agent), który ma umocowanie do działania na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawca) agreement (international) porozumienie (międzynarodowe) pisemne porozumienie pomiędzy państwami lub narodami zgodne z prawem międzynarodowym alternative dispute resolution (ADR) di"spju:t "ei di: 'A:r/ alternatywna forma rozwiązywania sporów bez procesu sądowego arbiter arbiter bezstronna osoba rozstrzygająca spór arbitral tribunal trybunał arbitrażowy arbitration arbitraż metoda rozwiązywania sporów (alternatywa dla procesu sądowego), w której racje stron są rozstrzygane przez bezstronnego arbitra lub arbitrów wybranych przez strony sporu arbitrator arbiter sędzia arbitrażowy, bezstronna osoba powołana do rozstrzygnięcia sporu armed robbery /"A:md rozbój z bronią w ręku, przestępstwo zagarnięcia mienia należącego do innej osoby poprzez użycie siły, z bronią w ręku arson podpalenie przestępstwo ustanowione przez prawo precedensowe, polegające na umyślnym podpaleniu domu innej osoby articles of (GB) statut spółki dokument określający wewnętrzną strukturę i organizację spółki (US bylaws) assault (crim. law) napaść, groźba natychmiastowej napaści z zamiarem pobicia, grożenie naruszeniem nietykalności cielesnej assault groźba napaści umyślna próba lub grożenie innej osobie wyrządzeniem szkody na jej rzecz assignee /"{s.ai'ni:/ beneficjent osoba, na rzecz której przeniesiono prawa, własność, dokonano cesji assignment przeniesienie praw, cesja, odstąpienie, zrzeczenie się praw związanych z umową na rzecz osoby trzeciej assignor /"{s.ai'no:r/ przenoszący prawa, cedent, osoba przenosząca swoje prawa i obowiązki na rzecz osoby trzeciej attorney prawnik, adwokat balance of dowodowy standard prawdopodobieństwa odpowiedzialność musi być dowiedziona jako bardziej prawdopodobna niż nieprawdopodobna bankruptcy law 'lo:/ prawo upadłościowe prawo obejmujące procedury płatności wierzytelności niewypłacalnych osób fizycznych i prawnych. Cały ich majątek zostaje przejęty przez wyznaczonego przez sąd urzędnika (nadzorca, zarządca, syndyk) w celu spłacenia wierzytelności. barrister (GB) adwokat uprawniony do występowania przed sądami wyższych instancji; członek jednej z Izb Sądowych battery (crim. law) napaść, pobicie, przestępstwo polegające na użyciu przemocy fizycznej board of directors rada nadzorcza, zarząd, zespół osób wybranych przez udziałowców w celu podejmowania istotnych decyzji dotyczących spółki 3

4 body (international) /'bád.i organizacja (międzynarodowa) breach of contract 'kán.tr{kt/ naruszenie warunków umowy, niedopełnienie obowiązków wynikających z umowy lub utrudnienie dopełnienia obowiązków drugiej stronie, co daje jej prawo do roszczenia o zadośćuczynienie breaching party /'bri:ts.iî "pa:.ti/ strona naruszająca warunki umowy burden of 'pru:f/ ciężar dowodzenia wymóg przedstawienia wystarczającego dowodu na poparcie roszczenia burglary włamanie bezprawne wejście do budynku/pomieszczenia z zamysłem popełnienia przestępstwa business entity /"biz.nis 'en.ti.ti/ (GB) przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie struktura organizacyjna, której celem jest sprzedaż towarów i usług (US corporations) carriage of goods 'gudz/ przewóz, transport towarów; dziedzina dotycząca relacji prawnych pomiędzy nadawcą ładunku (lub właścicielem), przewoźnikiem a odbiorcą/ konsygnatariuszem certificate of certyfikat rejestracji spółki wydany przez instytucję państwową, nadający spółce status osoby prawnej chain of title historia tytułu własności kolejno przenoszony tytuł własności od pierwotnego właściciela do obecnego charge /tsa:dz/ oskarżyć kogoś o popełnienie przestępstwa, wysunąć formalny zarzut (przez prokuratora) popełnienia przestępstwa charter (international) karta (międzynarodowa) umowa międzynarodowa zawarta przez sygnatariuszy, przyznających tym samym pewne prawa organizacji międzynarodowej chattels mienie ruchome, osobiste (poza własnością nieruchomą) civil cases "keis.iz/ sprawy cywilne sprawy zajmujące się innymi kwestiami niż karne, dotyczące praw i zadośćuczynień 4 civil code (civil law) kodeks cywilny (prawo cywilne) zbiór przepisów wykorzystywany w systemach prawnych prawa stanowionego opartych na prawie rzymskim civil law 'lo:/ 1) prawo stanowione system prawny oparty na skodyfikowanym prawie rzymskim, ustanowiony przez państwo 2) dziedzina prawa dotycząca spraw nie mających charakteru karnego, praw i rodzajów zadośćuczynienia civil wrong 'ráî/ szkoda nie powstała w wyniku przestępstwa claimant (GB) powód osoba, która wnosi pozew (US plaintiff) clause /klo:z/ klauzula, paragraf lub część umowy commercial law 'lo:/ prawo handlowe zbiór praw regulujących relacje pomiędzy podmiotami obrotu gospodarczego commercial transactions transakcje handlowe transakcje i operacje handlowe w tym procedury tworzenia, przekształcenia, umowy i wymiany podczas prowadzania działalności gospodarczej common law (case law, judge-made law) 'lo:/ prawo precedensu, zwyczajowe zbiór praw powstałych z orzeczeń sądowych, w przeciwieństwie do ustanowionego prawa pisanego w aktach prawnych i ustawodawstwie pisanym community service order 'sæ:.vis nakaz przymusowej pracy na rzecz społeczeństwa, alternatywny dla wyroku pozbawienia wolności, nakazujący przestępcy niepłatną pracę na rzecz społeczeństwa company (GB) spółka instytucja stworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zwykle zrzeszenie osób (US corporation). Posiada osobowość prawną odrębną od jej właścicieli (zwanych udziałow - cami). W języku potocznym określana jako przedsiębiorstwo. company formation tworzenie spółek. Spółki mogą być tworzone przez osoby fizyczne, agentów, prawników lub księgowych.

5 company law 'lo:/ prawo o spół - kach zbiór praw regulujących tworzenie, rejestrowanie, zarządzanie i rozwiązywanie spółek comparative law "lo:/ prawo porównawcze nauka o różnicach, podobieństwach i współzależnościach pomiędzy różnymi systemami prawnymi compensation rekompensata, odszkodowanie, zadośćuczy - nienie; zapłata za wykonaną pracę lub odniesioną szkodę compensatory damages "d{m.idz.iz/ odszkodowanie kompensacyjne świadczenie pieniężne przyznane poszkodo - wanemu w wyniku roszczenia sądowego jako finansowe zadośćuczynienie za poniesioną szkodę competition law "lo:/ (GB) prawo dotyczące konkurencji zbiór praw regulujących działalność handlową i rynkową, głównie porozumienia i praktyki ograniczające konkurencję (US antitrust law) conflict of laws 'lo:z/ konflikt praw (zob. private international law) consideration świadczenie coś przedstawiającego wartość, przekazane stronie umowy w celu doprowadzenia do zawarcia umowy przez tę stronę. W prawie precedensowym świadczenie jest niezbędnym składnikiem wykonalnej umowy. constitutional documents dokumenty konstytutywne dokumenty definiujące istnienie jednostki prawnej i regulujące strukturę oraz kontrolę nad członkami jej organów. Forma takich dokumentów zależna jest od rodzaju osoby prawnej. Przykłady dokumentów konstytutywnych: umowa spółki (GB memorandum of association, US articles of incorporation) i statut spółki (GB articles of association, US bylaws) constitutional law "lo:/ prawo konstytucyjne zbiór praw zawierający ustawodawstwo oparte na konstytucji, czyli najważniejszy akt prawny kraju, jak również decyzje sądowe interpretujące i wdrażające konstytucję constructive dismissal wymuszone zwolnienie z pracy, rezygnacja z pracy w związku z taką zmianą warunków umowy przez pracodawcę, która nie pozostawia pracownikowi innej możliwości, jak się zwolnić contentious work "wæ:k/ praca nad przygotowaniem i prowadzeniem sporu. Często dotyczy konsekwencji naruszenia warunków umowy i zwana jest również litygacją. convention (international) konwencja (międzynaro- dowa) pisemne porozumienie pomiędzy państwami lub narodami uregulowane prawami międzynarodowymi, np. konwen - cja berneńska dotycząca ochrony praw autorskich conveyance przeniesienie praw własności na inny podmiot conviction skazanie, uznanie winy w procesie karnym corporal punishment kara cielesna, np. kara chłosty counsel adwokat, prawnik reprezentujący stronę w sprawie, prowadzący sprawę przed sądem counter-offer kontroferta nowa oferta zawierająca nowe warunki, złożona w odpowiedzi na otrzymaną ofertę court /ko:t/ sąd miejsce, gdzie rozpatrywa - ne są sprawy i wymierzana sprawied liwość. Sędziowie i inni urzędnicy sądowi oraz ławnicy również określani są mianem sądu. covenant umowa, zobowiąza - nie zwykle zawarte formalnie, na piśmie, np. zobowiązania najemcy creditor wierzyciel osoba fizyczna lub spółka, której należne są wierzytelności crime /kraim/ przestępstwo pogwałcenie praw publicznych podlegające karze grzywny lub pozbawienia wolności criminal law (penal law) 'lo:/ prawo karne dziedzina prawa dotycząca przestępstw, kar i środków karnych 5

6 6 custom zwyczaj obowiązująca od dawna praktyka, mająca moc prawną customary international law "lo:/ międzynarodowe prawo zwyczajowe międzynarodowe prawo, nie ustanawiane ani ratyfikowane lecz oparte głównie na prawie naturalnym, uznawane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i państwa członkowskie ONZ customs union unia celna grupa państw lub obszary taryf celnych powstałe w celu usunięcia granic celnych i ustalenia wspólnej polityki taryfowej w stosunku do państw poza unią celną damages /'d{m.idz.iz/ odszkodowanie świadczenie pieniężne przyznawane przez sąd w ramach rekompensaty za poniesione straty i szkody debtor and creditor "lo:/ prawo zobowiązaniowe zbiór praw odnoszących się do zobowiązań finansowych i współzależności prawnych, gdy jedna strona nie jest w stanie wywiązać się z pieniężnych wierzytelności względem drugiej. Zawiera przepisy dotyczące niewypłacalności, upadłości, zajęcia majątku i przeniesienia posiadania w celu odzyskania wierzytelności. deed /di:d/ formalna umowa, dokument, akt sporządzony w celu przeniesienia własności defamation zniesławienie delikt polegający na szkodzie spowodowanej słowem, wyrządzonej reputacji danej osoby defendant pozwany strona procesu prawnego, przeciwko której zostało wszczęte powództwo (również respondent pozwany np. w procesie rozwodowym). Defendant używane jest w przypadku odpowiedzi na roszczenie cywilne, a respondent w przypadku odpowiedzi na wniosek do sądu lub nakaz sądowy. discovery phase "feiz/ faza przedprocesowa etap przed rozpoczęciem procesu, kiedy następuje formalna wymiana informacji pomiędzy stronami disposition rozporządzenie (dysponowanie); dysponowanie, odrzucanie, rezygnowanie z własności; przekazanie objęcia lub posiadania dispute /di'spju:t/ spór, konflikt lub nieporozumienie dispute resolution /di'spju:t rozwiązanie sporu disputing parties /di'spju:t.iî "pa:.tiz/ strony sporu osoby prawne, w tym spółki lub agencje uwikłane w spór drug trafficking /'drög "tr{f.i.kiî/ przestępstwa związane z obrotem narkotykami (wytwarzanie, dostarczanie, posiadanie, obrót, import i eksport narkotyków) easement służebność prawo do wykonania czegoś lub niedopuszczenia jakiegoś działania związane z gruntem, nieruchomością embezzlement sprzeniewierzenie, malwersacja, przestępstwo polegające na przywłaszczeniu cudzego mienia przydzielonego przez zwierz ch - nika/pracodawcę podwładnemu /pracownikowi employment law "lo:/ prawo pracy zbiór praw regulujących relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w tym prawo do tworzenia związków zawodowych encumbrance obciążenie, roszczenie lub ciężar hipoteczny obciążający nieruchomość, np. dzierżawa, hipoteka enforce /In'fO:s/ egzekwować (wymagać wykonania). W przypadku umowy stronie przysługuje prawo wyegzekwowania dopełnienia zobowiązań drugiej strony. enforcement egzekwowanie, prawna możliwość zmuszenia strony umowy do wykonania tejże enforcement of egzekwowanie, stosowanie, wprowadzenie w życie orzeczeń (wyroków) entrapment prowokacja policyjna sprowokowanie kogoś do popełnienia przestępstwa w celu postawienia go w stan oskarżenia equity and trusts 'trösts/ system prawa słuszności i trustów (trust

7 zarząd powierniczy majątkiem lub kapitałem). Zasady prawa słuszności służą sprawiedliwości tam, gdzie zasady prawa są zbyt ostre. escrow depozyt; przechowywanie dokumentów, obligacji u osoby trzeciej essential terms 'tæ:mz/ zasadnicze warunki umowy niezbędne warunki tworzące umowę estate pur autre vie /I'steIt 'vi:/ prawo do majątku do końca życia drugiej osoby prawa do majątku przekazane tylko dożywotnio określonej osobie, innej niż nabywca tych praw exclusive possession /Iks'klu:.sIv wyłączne posiadanie wyłączne prawo do własności i korzyści z jej posiadania execution egzekucja, stracenie, kara śmierci extortion wymuszenie, wyłudzenie, osiągnięcie korzyści poprzez zastraszenie lub użycie przemocy family law /'f{m.i.li "lo:/ prawo rodzinne dział prawa regulujący stosunki rodzinne, szczególnie kwestie rozwodu, opieki nad dziećmi i adopcji fee simple /"fi: całkowity tytuł własności nieruchomości, całkowita własność, najszerzej pojęty tytuł własności istniejący w prawie precedensowym fee tail /"fi: 'teil/ tytuł własności nieruchomości z zastrzeżeniem dziedziczenia w linii prostej prawny tytuł do nieruchomości istniejący tak długo, jak żyje pierwotny nabywca tytułu lub jeden z jego zstępnych felony zbrodnia, przestępstwo karalne cięższym wyrokiem niż wykroczenie, występek file /fail/ złożyć dokument w odpowiednim urzędzie lub sądzie w celu zachowania np. w aktach forgery fałszerstwo, podrabianie lub przygotowanie fałszywego dokumentu w celu posługiwania się nim jak autentycznym formation tworzenie (się), powstawanie, kształtowanie umowy framework convention /'freim.wæ:k konwencja ramowa międzynarodowe porozumienie określające normy i wskazówki dla sygnatariuszy do stosowania w prawie krajowym fraudulent misrepresentation (fraud in the inducement) ("fro:d In Di świadome wprowadzenie w błąd (oszukańcze nakłanianie) w celu nakłonienia osoby do zawarcia umowy freehold estate I"steIt/ własność, której okres posiadania i użytkowania nie jest określony frivolous litigation postępowanie sporne oparte na błahych podstawach, któremu brak podstaw merytorycznych i w związku z tym szans na powodzenie future expected losses Ik"spekt.Id 'lás.iz/ spodziewane straty finansowe globalisation globalizacja proces postępujący w kierunku stworzenia większych współzależności światowych government agency agencja rządowa, departament, organ administracji rządowej utworzony aktem prawnym grantee /"gra:n'ti:/ beneficjent, nabywca, strona otrzymująca tytuł prawny do nieruchomości (np. kupujący) grantor /"gra:n'to:r/ zbywca, cedent, strona zbywająca, przenosząca na rzecz innej tytuł prawny do nieruchomości guilty beyond a reasonable doubt /'gil.ti 'daut/ winny ponad wszelką wątpliwość; wystarczający dowód konieczny do skazania oskarżonego o przestępstwo harmonisation (unification) harmonizacja (unifikacja) proces wdrażania praw podobnych lub identycznych jak w innych państwach (ujednolicanie) 7

8 hearing rozprawa formalne postępowanie przed organem władzy sądowniczej hearsay dowód ze słyszenia, pogłoska, oświadczenia wydane przez osoby nie będące świadkiem w sprawie, w związku z tym uznane za niedopuszczalne heir spadkobierca homicide /'hám.i.said/ zabójstwo housing law /'hau.ziî "lo:/ prawo mieszka - niowe zbiór praw regulujących prawa lokatorów i właścicieli nieruchomości oraz finansowania budownictwa mieszkaniowego impartial referee bezstronny arbiter, osoba (strona) trzecia wyznaczona do rozstrzygnięcia sporu impeachment odpowiedzialność konstytucyjna postawienie w stan oskarżenia osób niejako poza zasięgiem prawa za przestępstwa konstytucyjne imprisonment uwięzienie, ograniczenie wolności, przebywanie w więzieniu (także incarceration) incriminating statements /In"krIm.I.neI.tIÎ obciążające zeznania lub oświadczenia, które implikują winę za przestępstwo infringement naruszenie/złamanie/pogwałcenie prawa inheritable dziedziczne; rzeczy, które mogą być przekazane osobie wskazanej przez testatora jako spadkobiercy injunction oficjalny nakaz sądowy zabraniający lub nakazujący wykonanie czegoś injured party "pa:.ti/ strona/osoba poszkodowana, która doznała uszczerbku w prawnie chronionych interesach insider dealing 'di:.liî/ (GB) nielegalne transakcje zawarte na podstawie poufnych informacji; korzystanie z poufnych informacji, które mają wpływ na cenę akcji, podczas obrotu akcjami i obligacjami (US insider trading) instrument pisemny, formalny dokument prawny intellectual property law "lo:/ prawo własności intelektualnej prawo własności chroniące prawa twórcze, takie jak prawo autorskie, patent i znaki handlowe intentional tort "to:t/ umyślny czyn niedozwolony szkoda spowodowana umyślnie, nie powstała w wyniku czynu karalnego ani naruszenia umowy interference in contractual relations In niewłaściwe wykonanie umowy czyn niedozwolony polegający na umyśl - nym naruszeniu warunków wiążącej umowy intergovernmental organisations organizacje międzyrządowe instytucje międzynarodowe utworzone przez rządy państw w przeciwieństwie do ustanowio - nych prywatnie organizacji działających na arenie międzynarodowej international arbitration arbitraż międzynarodowy arbitraż w sporach pomiędzy stronami handlowych umów międzynarodowych joyriding /'dzoi"rai.diî/ lekkomyślna i nieostrożna jazda skradzionym pojazdem judge /dzödz/ sędzia jurisdiction jurysdykcja obszar lub terytorium podlegające sądowi uprawnionemu do rozpatrywania spraw jurisprudence prawoznawstwo dziedzina wiedzy o prawie, systemach prawnych oraz termin odnoszący się do orzecznictwa sądowego jury ława przysięgłych land law /'l{nd "lo:/ prawo ziemskie zbiór praw dotyczących własności ziemskiej, gruntu i położonych na nim budynków landlord and tenant law "lo:/ prawo regulujące warunki dzierżawy i najmu; zawiera zarówno prawa związane z umową, jak i prawem własności. Reguluje prawa własności nieruchomości mieszkaniowych oraz handlowych, 8

9 obowiązki właściciela i dzierżawcy określone umową dzierżawy. landlord or landlady /"l{nd.lo:d O: 'l{nd"leidi/ właściciel/właścicielka wynajmowanej /dzierżawionej nieruchomości larceny kradzież (wg Larceny Act z roku 1916 zastąpionego przez Theft Act z roku 1968) law clinic /'lo: "klin.ik/ biuro usług prawnych; usługa bezpłatnych lub tanich porad prawnych oferowanych przez studentów prawa pod nadzorem prawników law firm /'lo: "fæ:m/ kancelaria prawnicza, spółka tworzona przez praktykujących prawników law practice (zobacz law firm) /'lo: "pr{k.tis/ kancelaria prawnicza lawsuit (suit) /'lo:.sju:t/ proces sądowy lease /'li:s/ dzierżawa umowa polegająca na udostępnieniu własności na użytkowanie, zwykle w zamian za sumę pieniędzy (czynsz) leasehold nieruchomość dzierżawna, dla której określono okres własności lub użytkowania, lub dla której istnieje możliwość ustalenia takiego okresu legal assistance pomoc prawna, porady lub reprezentowanie w sprawach prawnych legal framework "freim.wæ:k/ kontekst prawny, szeroki system praw, które stanowią podstawę ustanowień legal person osoba prawna, utworzona przez prawo jednostka, osobowość posiadająca prawa i obowiązki, np. spółka legislature ciało ustawodawcze wybrany zespół osób, najczęściej drogą elekcji, obdarzonych władzą i odpowiedzialnością za tworzenie i unieważnianie prawa dla takich jednostek politycznych, jak państwo i naród liability odpowiedzialność prawna liable odpowiedzialność prawna; ponosić odpowiedzialność prawną licence (GB) licencja, prawo użytkowania jakiegoś dobra bez przyznawania posiadania czy własności. Prawo to może być odebrane z woli przyznającego (US license). licensee licencjobiorca, koncesjonariusz, osoba, której przyznano prawo użytkowania dobra w określonym celu lien li:n/ zastaw, prawo do zastawionego mienia dłużnika do czasu spłaty wierzytelności life estate /'laif I"steIt/ dożywotnie użytkowanie nieruchomości, prawo użytkowania przyznane do końca życia nabywcy prawa limited liability /'lim.i.tid ograniczona odpowiedzialność; ogranicze - nie odpowiedzialności finansowej właściciela/inwestora, zwykle do wartości zainwestowanych środków w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę partnerską litigation proces, spór rozstrzygany przez sąd litigation and spór/litygacja i arbitraż; spór wiąże się z wniesieniem powództwa sądowego, natomiast arbitraż jest alternatywną formą rozwiązywania sporu bez udziału sądu loss of earnings capacity 'Æ:.nIÎz utrata zdolności zarobkowej; stracić zdolność zarabiania na życie manslaughter nieumyślne spowodowanie śmierci mediation mediacja, sposób rozwiązywania sporów z aktywnym udziałem stron sporu w ich rozstrzygnięcie memorandum of (GB) umowa założenia spółki, dokument prawny zawierający niezbędne elementy umowy tj. nazwa, adres, cele spółki (US articles of incorporation) mens rea /"menz zły zamiar, świadomość szkodliwości działania (por. actus reus) 9

10 mercantile agency agencja handlowa instytucja dostarczająca informacji na temat wiarygodności kredytowej spółek innym spółkom i instytucjom finansowym misdemeanour (GB) występek, czyn zabroniony (US misdemeanor) misrepresentation wprowadzenie w błąd, fałszywe oświadczenie mające na celu nakłonienie kogoś do przystąpienia do umowy misstatement nieprawdziwe oświadczenie wprowadzające w błąd monopoly right "rait/ monopol przywilej nadany przez państwo (np. patent) jednemu podmiotowi i wyłączający innych z użytkowania, sprzedaży lub produkcji danego wynalazku mortgage(s) /'mo:.gidz, 'mo:.gidz.iz/ hipoteka przeniesienie prawnego tytułu własności do nieruchomości na inny podmiot jako zabezpieczenie spłaty długu nation state 'steit/ państwo narodowe niepodległe państwo, którego większość mieszkańców posługuje się tym samym językiem i ma to samo dziedzictwo kulturowe negligence zaniedbanie, niedopełnienie należytej staranności i ostrożności wymaganej przez prawo negligent tort "to:t/ czyn niedozwolony na wskutek zaniedbania; nieumyślne spowodowanie szkody w wyniku zaniedbania lub zaniechania działania negotiable instruments (GB) zbywalne dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej; pisemne i podpisane dokumenty dające prawo żądania zapłaty określonej sumy w określonym czasie. Przykłady: weksle trasowane, weksle własne, czeki bankowe lub certyfikaty depozytowe. (US commercial papers) negotiation negocjacje proces ustalania przez strony umowy jej warunków non-breaching party /'nán"bri:ts.iî "pa:.ti/ strona nienaruszająca umowy; strona, która jest poszkodowana w wyniku naruszenia umowy non-contentious work "wæ:k/ praca nie związana z przygotowa - niem i prowadzeniem sporów; praca prawnika polegająca głównie na udzielaniu porad klientom, np. sporządzanie umów norm /no:m/ norma, powszechnie akceptowany standard w zachowaniu i sposobie działania not guilty /'nát 'gilti/ niewinny; uniewinniający wyrok sądu nuisance naruszenie porządku publicznego; delikt prawa precedensowego polegający na naruszeniu porządku publicznego lub sąsiedzkie naruszenie posiadania obligations zobowiązania, obowiązki strony umowy zgodne z ustalonymi warunkami umowy offence przestępstwo, (am. offense) offender przestępca oral contract "kán.tr{kt/ umowa ustna niepisana, wiążąca umowa order nakaz, polecenie wydane przez upoważniony do tego organ lub osobę outline convention /"aut.lain zob. framework convention; używane zwykle w kontekście Unii Europejskiej pain and suffering ból i cierpienie; fizyczny, duchowy i moralny ból lub trauma, za które przysługuje zadośćuczynienie w sprawie o czyn niedozwolony parole zwolnienie warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia po odbyciu części kary, głównie pod nadzorem i na pewnych warunkach partnership spółka partnerska spółka, w której dwie lub więcej osób postanawia prowadzić działalność, dzieląc się zyskami i stratami party /'pa:.ti/ strona osoba przystępująca do umowy lub transakcji, uwikłana w spór prawny lub proces 10

11 patent prawo nadające wyłączne prawa wynalazcy do produkcji, użytkowania i sprzedaży wynalazku na określony czas personal property osobiste mienie ruchome mienie ruchome (w przeciwieństwie do nieruchomości), które może być przedmiotem własności. personality osobowość prawna, zwana również jednostką/osobą prawną, dająca osobom fizycznym zdolność prawną. Osoba prawna ma swoje prawa i obowiązki. petty theft /'pet.i "Teft/ drobna kradzież rzeczy o małej wartości (w niektórych jurysdykcjach wartość kradzieży poniżej 400 $) pleadings /'pli:.diîz/ uzasadnienie pozwu/odpowiedź na pozew formalne pisemne oświadczenia przedstawiające powództwo lub obronę procesową preponderance of the Di rozkład ciężaru dowodowego ciężar dowodu w sprawach cywilnych wymagający wykazania istnienia większego prawdopodobieństwa racji jednej ze stron pre-trial work "wæ:k/ czynności przedprocesowe wykonywane przed procesem sądowym private international law /'prai.vit "lo:/ prywatne prawo międzynarodowe zbiór norm prawnych dotyczących sporów pomiędzy osobami podlegającymi różnym jurysdykcjom i regulujących zastosowanie prawa, jurysdykcji oraz egzekwowanie orzecznictwa private law /'prai.vit "lo:/ prawo prywatne zbiór praw dotyczących aspektów zależności pomiędzy osobami fizycznymi, nie dotyczących i nie mających bezpośredniego wpływu na rząd i państwo. Zawiera prawo majątkowe i prawo trustów (instrumenty powiernicze), prawo rodzinne, prawo umów i prawo deliktu. probation warunkowe zawieszenie wykonania kary proceedings postępowanie sądowe formalne postępowanie z zachowaniem procedury należnej dla sporu lub procesu products liability /'prád.ökts odpowiedzialność z tytułu wad produktu odpowiedzialność strony lub stron uczestniczących w procesie wytwarzania produktu za szkody spowodowane przez ten produkt property interest udział we własności udział, roszczenie, tytuł lub prawo do własności proscribe zakazać prosecution oskarżenie; wniesienia oskarżenia w sprawie karnej przed sądem prosecutor prokurator, prawnik/funkcjonariusz publiczny wnoszący oskarżenie w sprawie karnej w imieniu państwa prostitution prostytucja public international law /'pöb.lik "lo:/ prawo międzynarodowe publiczne zbiór praw regulujących relacje pomiędzy państwami i narodami public law /"pöb.lik 'lo:/ prawo publiczne zbiór praw regulujących relacje pomiędzy państwem a jednostkami. Przykłady prawa publicznego: prawo konstytucyjne, karne, podatkowe i administracyjne. publicly listed company /'pöb.lik.li "list.id spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych public-order crime /"pöb.lik "kraim/ przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu karane ze względu na niezgodność z powszechnymi wartościami społecznymi. Zwykle nie ma bezpośredniej ofiary, poszkodowany jest ogół społeczeństwa. Przykłady: przestępstwa związane z narkotykami, pijaństwo, hazard. punitive damages /'pju:.ni.tiv "d{m.idz.iz/ odszkodowanie represyjne odszkodo - wanie, którego celem jest ukaranie strony naruszającej umowę za naganne postępowanie np. oszustwo (zob. exemplary damages) 11

12 put on parole /"put Án zwalniać warunkowo rape /reip/ gwałt ratify /'r{t.i.fai/ ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, legalizować, uprawomocnić; zatwierdzać przez jasno wyrażoną lub domniemaną akceptację działanie agenta lub podwładnego; ratyfikować traktat, poro - zumienie, umowę, nominację real estate I"steIt/ grunt i wszystko z nim trwale związane real property grunt i wszystko z nim trwale związane real property law 'lo:/ prawo nieruchomości zbiór praw regulujących obowiązki, użytkowanie i prawa związane z posiadaniem gruntu i wszystkiego co na nim rośnie, i jest wybudowane reasonable medical expenses Ik'spent.sIz/ uzasadnione wydatki medyczne koszty opieki medycznej w związ - ku z urazem powstałym w wyniku deliktu, pokrywane przez odszkodowanie przyznane przez sąd w sprawie dotyczącej tego deliktu regulation przepis, zarządzenie, zatwierdzone zasady postępowania lub zarządzenie wydane przez jednostkę ustawodawczą lub państwo, i mające moc prawną regulator organ nadzorujący organ lub osoba odpowiedzialna za kontrolę i nadzór wyszczególnionego obszaru działania lub interesu publicznego, i przestrzegania związanych z tym praw i zarządzeń reliance poleganie na czymś/kimś, działania strony wskazujące na oczekiwanie, że druga strona zachowa się w pewien określony sposób relief /ri'li:f/ zadośćuczynienie, przyznanie środka ochrony prawnej (np. odszkodowanie, zakaz, zwrot własności itp.) religious (or theological) legal systems 'sis.timz/ 'sis.timz/ prawne systemy religijne (teologiczne), systemy reguł prawnych oparte na naukach religijnych remedy zastosować środek ochrony prawnej, wyegzekwować prawo, naprawić lub zrekompensować szkodę rent /rent/ czynsz, opłata wniesiona za użytkowanie nieruchomości right of use 'ju:s/ prawo użytko - wania, prawo szczególnego użytkowania rzeczy, nie stanowiące pełnego prawa własności rights /raits/ prawa, uznane i chronione przez prawo secured transactions /si'kjo:d transakcje zabezpieczone pożyczki lub wierzytelności, gdzie udzie - lający pożyczki nabywa zabezpiecza jący udział we własności pożyczkobiorcy i ma prawo do przejęcia tej własności, jeżeli pożyczka nie jest spłacona securities /si'kjo:.ri.tiz/ papiery wartościowe sentence (to) (tu:)/ wydać wyrok, nałożyć karę settlement ugoda 1) porozumienie osiągnięte przez strony sporu w celu rozwiązania sporu; 2) suma zapłacona zgodnie z takim porozumieniem shareholders udziałowcy właściciele udziałów spółki/ korporacji shareholding members współwłaściciele/udziałowcy, inwestujący w spółkę i w zamian otrzymujący udziały jako proporcjonalny wymiar ich posiadania spółki socialist law (Soviet law) "lo:/ prawo socjalistyczne system zasad prawnych stosowanych w krajach socjalistycznych sole practitioner prawnik prowadzący jednoosobową praktykę sole proprietor przedsiębiorstwo jednoosobowe pojedyncza osoba, do której należą wszystkie zyski i odpowiedzialność osobista za wszystkie wierzytelności lub straty przedsiębiorstwa 12

13 solicitor (GB) adwokat (prawnik uprawniony do występowania w sądach niższej instancji), prawnik udzielający porad prawnych i sporządzający dokumenty prawne specific performance zobowiązanie do określonego świadczenia w przypadku nakazu sądu zarządzającego, aby strona naruszająca warunki umowy dopełniła swoich zobowiązań według umowy stakeholder partner, udziałowiec, wspólnik stalking /'sto:.kiî/ prześladowanie, nękanie ciągłym rodzajem zachowań odbieranych jako zagrażające, np. niechciana komunikacja, śledzenie itp. stamp duty /'st{mp "dju:.ti/ opłata skarbowa standard of 'pru:f/ standard dowodowy dowód potrzebny w niektórych rodzajach spraw, np. dowód w sprawach karnych to ponad uzasadnioną wątpliwość, podczas gdy w większości spraw cywilnych polega na wyższości dowodu prawdopodobieństwa racji jednej strony nad drugą (zob. guilty beyond a reasonable doubt oraz preponderance of the evidence) Statute of Frauds 'fro:dz/ ustawa o oszustwach ustawa stanowiąca, że niektóre rodzaje umów, np. dotyczące gruntów, przyrzeczenia małżeństwa oraz sprzedaży towarów o wartości przekraczającej pewną sumę zostaną unieważnione, jeśli nie są sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez obie strony. Ustawa angielska z roku 1677 stała się pierwowzorem amerykańskiej ustawy o oszustwach. statutory forms (statute) "fo:mz ('st{t.ju:t)/ formularze/dokumenty ustawowe znormalizowane dokumenty konstytutywne spółki, które można zastosować przy zakładaniu spółki. Pozwalają one określić istnienie spółki, regulować jej prawną i finansową strukturę, sprawować kontrolę nad spółką i zorganizować zarządzanie nią. strict liability crime /'strikt "kraim/ przestępstwo z odpowiedzialnością obiektywną przestępstwo, które nie wymaga istnienia zamysłu złamania prawa. Do takich przestępstw należą: naruszenie przepisów parkingowych, działania zagrażające bezpieczeństwu publicznemu, np. porzucanie toksycznych odpadów. strict liability tort /'strikt "to:t/ delikt odpowiedzialności obiektywnej odpowiedzialność za szkody nawet gdy nie stwierdzono winy lub zamysłu spowodo - wania szkody. Nie ma konieczności dowodzenia zaniedbania. substantive law "lo:/ prawo materialne zbiór praw określających prawa, obowiązki i wszystkie kwestie nie związane z procedurą sue (for) /'su: (fo:r)/ pozywać do sądu, wszcząć postępowanie cywilne w sądzie supranational law "lo:/ prawo ponadnarodowe prawo międzynarodowe zajmujące się ograniczeniami praw państw i narodów tax evasion /'t{ks uchylanie się od podatków tax law /'t{ks "lo:/ prawo podatkowe zbiór praw regulujących stawki podatkowe i podstawy obliczenia podatków finansowo zasilających skarb państwa tenancy agreement pisemna umowa najmu umowa ustalająca zobowiązania właściciela i najemcy tenant najemca osoba posiadająca prawo do użytkowania lub posiadania nieruchomości zwykle w zamian za czynsz third party (third-party beneficiary) /"TÆ:d 'pa:.ti ('TÆ:d "pa:.ti strona trzecia (beneficjent nie będący stroną umowy) osoba nie będąca stroną umowy ani powództwa, która może mieć pewien udział w tejże umowie lub powództwie title interest udział w tytule własności prawo do dysponowania lub zbycia rzeczy lub prawo własności do rzeczy tort /to:t/ czyn niedozwolony, powodujący szkodę, nie będący naruszeniem umowy, za który sąd może zasądzić odszkodowanie 13

14 tortfeasor osoba dopuszczająca się czynu niedozwolonego tortious conduct "kán.dökt/ działanie deliktowe, czyny niedozwolone typu deliktowego trade agreement /'treid porozumienie handlowe mające moc prawną zawarte przez dwa lub więcej państw i zobowiązujące do określonych norm handlowych, zwykle nadające korzystne ulgi, w tym zniesienie barier handlowych trespass naruszenie, przekroczenie, niedozwolone przez prawo naruszenie nietykalności osobistej, własności lub innych praw innej osoby trial proces prawne rozpoznanie sporu przed sądem unfair business practices "biz.niz 'pr{k.tis.iz/ nieuczciwe praktyki handlowe, wymierzone przeciw konsumentom, polegające na wprowadzaniu w błąd i nieuczciwości uniform law /'ju:.ni.fo:m "lo:/ jednolite prawo prawo takie samo lub podobne w różnych państwach vicarious liability odpowiedzialność zastępcza rodzaj odpowiedzialności ponoszonej za czyny innej osoby, np. pracodawcy za pracownika victim /'vik.tim/ ofiara, osoba lub strona poszkodowana w wyniku czynu niedozwolonego lub przestępstwa white-collar crime (business/corporate crime) "kraim ('biz.nis / "kraim)/ przestępczość białych kołnierzyków przestępstwa bez znamion przemocy, zwykle popełniane przez biznesmenów, urzędników państwowych, głównie natury ekonomicznej i majątkowej. Zaliczają się do nich: łapów - karstwo, pogwałcenie prawa ochrony środowiska, pranie pieniędzy i inne. 14

15 Tłumaczenie: Małgorzata Allit Zapis fonetyczny haseł: Marek Biedrzycki Skład i łamanie: Wojciech Posłuszny Redaktor inicjujący: Katarzyna Lorenc Redaktor prowadzący: Maja Zaworowska

16 ISBN

Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09

Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09 Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09 2 Niniejsze opracowanie odnosi się do tematyki uznawania orzeczeń sądów zagranicznych (w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o.

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o. Zgodnie z art. 18 1 KSH tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych może być członkiem zarządu. Inne ograniczenie wynika z 2 tego przepisu, w którym zapisane jest, że osoba skazana prawomocnym

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego Prawo cywilne składa się z następujących działów: CZĘŚĆ I - OGÓLNA - charakteryzuje podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne oraz osoby prawne. OSOBA FIZYCZNA to po prostu człowiek, który ze względu na

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

USTAWA O POSTĘPOWANIACH PRAWNYCH Z UDZIAŁEM KORONY Z 1947 R.

USTAWA O POSTĘPOWANIACH PRAWNYCH Z UDZIAŁEM KORONY Z 1947 R. USTAWA O POSTĘPOWANIACH PRAWNYCH Z UDZIAŁEM KORONY Z 1947 R. (Crown Proceedings Act, 1947) (10 & 11 Geo 6, c. 44) Ustawa zmieniająca prawo dotyczące odpowiedzialności cywilnej Korony i jej uprawnień oraz

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Część ogólna 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 2 Jeżeli węgierski partner nie jest w stanie lub nie chce dokonać zapłaty, to prawny przedstawiciel firmy zagranicznej na Węgrzech może podjąć działania

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański 24.11.2012 r. 9.45-11.15 (90 ) i 11.30 13.00 (90 ) 1. Pojęcie prawa cywilnego 2.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika Odpowiedzialność pracownika Odpowiedzialność pracownika oznacza, że pracodawca może stosować wobec pracownika określone sankcje za naganne wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych. Nazwa tej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r.

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r. WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny w Świdnicy Osadzony: Edward

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1996 Nr 114 poz. 542 USTAWA z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93,

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek Sygn. akt VI ACa 37/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2009 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Wykładowca: dr Janusz Orłowski Źródła zobowiązań Stosunki zobowiązaniowe w prawie cywilnym mogą powstać na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Tytuł II Wielość dłużników albo wierzycieli. Dział I Zobowiązania solidarne

Tytuł II Wielość dłużników albo wierzycieli. Dział I Zobowiązania solidarne Tytuł II Wielość dłużników albo wierzycieli 3. Jeżeli strona uprawniona do wyboru świadczenia wyboru tego nie dokona, druga strona może jej wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie

Bardziej szczegółowo

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. ozdział 68. Przepisy ogólne Art. 616 [Zakres kosztów] 1. Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI Anna Borysewicz ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI (z suplementem elektronicznym) ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 ROZDZIAŁ I Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej. Art. 758 [Pojęcie] 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z

Bardziej szczegółowo

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów powstałych między przedsiębiorcami a ich klientami lub kontrahentami na gruncie transakcji e commerce w obrocie krajowym MAGDALENA ROMATOWSKA Plan Wykładu I. Mediacja

Bardziej szczegółowo

Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości. Karol Bulenda

Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości. Karol Bulenda Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości Karol Bulenda wizerunek zarządcy nieruchomości oczekiwania podmiotów działających na rynku nieruchomości związane z zatrudnieniem zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Taksa notarialna stawki notarialne Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564) I.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora

Spis treści. Od autora Spis treści Od autora I. PODSTAWOWE WIADOMOŚ CI Z ZAKRES U PRAWA 1. Pojęcie prawa 1. Prawo a inne systemy normatywne w społeczeństwie 2. Cechy prawa jako systemu normatywnego 3. Poglądy na istotę prawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty przeciwdziałania. przemocy w rodzinie

Prawne aspekty przeciwdziałania. przemocy w rodzinie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie Przemoc jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? Bernadeta M. Kasztelan-Świetlik Listopad 2010 Biała księga KaŜdy, kto z powodu naruszenia prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo

Za porzucenie pracy pracownik zapłaci karę

Za porzucenie pracy pracownik zapłaci karę Za porzucenie pracy pracownik zapłaci karę Pracodawcy, którzy nie chcą płacić odszkodowań cywilnych, muszą starannie przestrzegać procedur zwolnienia. Przed sądem pracy pracownik musi udowodnić, że nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa...

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa... Spis treści Wstęp... 7 1. Definicja i struktura przestępstwa... 9 1.1. Definicja przestępstwa... 9 1.2. Elementy przestępstwa... 9 1.3. Ustawowe znamiona czynu zabronionego... 10 1.4. Podział przestępstw...

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99

Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99 Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99 Orzeczenie sądu karnego zobowiązujące skazanego do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przestępstwem, które nie nadaje się do egzekucji cywilnej,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE KORUPCJA BIERNA (SPRZEDAJNOŚĆ, ŁAPOWNICTWO) ART. 228 KK KORUPCJA CZYNNA (PRZEKUPSTWO) ART. 229 KK PŁATNA PROTEKCJA ART. 230-230a KK KORUPCJA WYBORCZA ART. 250a KK KORUPCJA MENADŻERSKA

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania z zakresu ochrony środowiska jako ryzyko w działalności instytucji finansowych

Zobowiązania z zakresu ochrony środowiska jako ryzyko w działalności instytucji finansowych Zobowiązania z zakresu ochrony środowiska jako ryzyko w działalności instytucji finansowych 16.03.2005 Waleria Szczuka-Skarżyńska Ryzyka z zakresu ochrony środowiska 1. Zobowiązania z zakresu ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: Taksa notarialna I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa do 3 000 zł 100 zł powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł powyżej

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo