Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla"

Transkrypt

1

2

3

4 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. RECENZENCI prof. dr hab. Kazimierz Baran ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier Tłumaczenie streszczeń z języka francuskiego prof. dr hab. Wacław Uruszczak PROJEKT OKŁADKI Jadwiga Burek Copyright by Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

5 [ ] my, Naród Polski wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski [ ] Z Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

6 SPIS TREŚCI (TABLE OF CONTENTS) Wykaz skrótów (List of abbreviation) Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Wprowadzenie Kościoły i inne związki wyznaniowe a zasada dobra wspólnego Ks. Józef Krukowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Konstytucyjna zasada współdziałania między państwem a kościołem dla dobra człowieka i dobra wspólnego Ks. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Instytucjonalne formy dialogu państwa ze związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Sobczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Dobro człowieka i dobro wspólne art. 25 ust. 3 in fine Konstytucji RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Tryby nabywania osobowości prawnej przez kościelne osoby prawne w Polsce Philippe Nélidoff (Université Toulouse 1 Capitole, France) Qu est-ce que la laïcité positive? Approches historique et juridique Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie rodzinie Ks. Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego jako pomoc w realizacji założeń prawa rodzinnego Ks. Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Wkład Kościoła katolickiego w umacnianie rodziny Justyna Krzywkowska, Aleksandra Bitowt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Rola kościołów i innych związków wyznaniowych w umacnianiu rodziny na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Proboszcz jako funkcjonariusz publiczny według prawa polskiego Ks. Tomasz Rozkrut (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Krakowie) Ochrona nierozerwalności małżeństwa w porządku prawnym Kościoła katolickiego Ks. Jan Krajczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Orzekanie w sprawach o nieważność małżeństwa a dobro wspólne

7 8 Spis treści (Table of contents) Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie społeczeństwu, kulturze i oświacie Ks. Artur Mezglewski (Uniwersytet Opolski) Dobro wspólne czy partykularne? Uwagi na temat celów duszpasterstwa w policji Ks. Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Archiwa diecezjalne w Polsce w służbie dobru wspólnemu (na przykładzie Archiwum Diecezjalnego w Płocku) Anna Tunia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Działalność turystyczno-pielgrzymkowa związków wyznaniowych jako przejaw swobody wykonywania funkcji religijnych i działania na rzecz dobra wspólnego Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) Dobro wspólne a dobra partykularne w kontekście obecności religii w polskiej oświacie publicznej (ujęcie prawne) Małgorzata Czuryk (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie) Dobro wspólne a wspieranie przez kościoły i inne związki wyznaniowe prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu w aspekcie historycznym Ks. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Akta urodzenia w Kodeksie Cywilnym Królestwa Polskiego z 1825 r Katarzyna Krzysztofek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Kongregacja Pań Dzieci Marii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie jako przykład działalności prospołecznej w Krakowie w okresie międzywojennym Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski) Przejęcie kościelnej organizacji charytatywnej Caritas przez władzę ludową w 1950 r Rafał Łatka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Kościół wobec Solidarności, czyli wsparcie idei niezależnych związków zawodowych Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski) Sprawa nauczania przedmiotu religioznawstwo jako próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego w życiu publicznym w okresie PRL-u Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu w aspekcie międzynarodowym Christine Mengès-Le Pape (Université Toulouse 1 Capitole, France) Enseigner les religions dans la France de la laïcité Jakub Cupriak (Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) Funkcje publiczne związków wyznaniowych w Niemczech a wystąpienie ze związku wyznaniowego

8 Spis treści (Table of contents) 9 Ks. Tomasz Białobrzeski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Działalność charytatywna katolickiej organizacji Manos Unidas w Hiszpanii na rzecz dobra wspólnego Ks. Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Współpraca władz publicznych z Kościołem katolickim i innymi wyznaniami w systemie prawa hiszpańskiego Michał Hucał (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) Służba dobru wspólnemu związków wyznaniowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Marek Stus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Zakat jako forma działalności dobroczynnej w kulturze prawnej islamu Biogramy Autorów

9 WPROWADZENIE Oddawany do rąk czytelników tom zatytułowany Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu nawiązuje do wyrażonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. w art. 25 ust. 3 zasady współdziałania państwa i związków wyznaniowych dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Współdziałanie państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych dla dobra wspólnego to szczególnego rodzaju konstytucyjny obowiązek spoczywający na państwie oraz związkach wyznaniowych, nakazujący wymienionym wspólnotom podejmowanie działań, których celem winno być dobro zarówno pojedynczych ludzi, jak i całej wspólnoty (dobro wspólne). Dobro wspólne (bonum commune) to w istocie dobro nasze, a więc powstała w następstwie współdziałania członków wspólnoty rzeczywista wspólna wartość. W pierwszej kolejności jest nim samo państwo Rzeczpospolita Polska, którą Konstytucja w pierwszym swoim artykule uznaje za dobro wspólne wszystkich obywateli. Dobro wspólne, jako wskazany w Konstytucji cel współpracy państwa i wspólnot religijnych, nie może być jednak utożsamiane z dobrem samego tylko państwa. Chodzi tutaj w istocie o dobro ludzi, obywateli państwa, a zarazem członków ludu Bożego: katolików, prawosławnych, protestantów, żydów i członków innych wspólnot wyznaniowych, w tym także nowych ruchów religijnych. Według konstytucji Vaticanum Secundum o kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes: Dobro wspólne jest środkiem do osiągnięcia doskonałości osoby ludzkiej i grup społecznych (26a). Między dobrem wspólnym a dobrem osoby istnieje ścisłe powiązanie, a nie przeciwieństwo. Jedno zależy od drugiego i odwrotnie. Trudno sobie wyobrazić, aby dobro wspólne mogło być realizowane przez całkowitą rezygnację z realizacji dobra jednostek. Konstytucja RP czyni z państwa i związków wyznaniowych partnerów w urzeczywistnianiu dobra wspólnego. Przesłanie to stanowi nić przewodnią zebranych w niniejszym tomie prac. Zamiarem jego redaktorów jest ukazanie dorobku polskiej nauki prawa wyznaniowego w tym zakresie, a zarazem uświadomienie potrzeb, a także zagrożeń będących często skutkiem niezrozumienia oczekiwań społecznych czy następstwem ideologicznych uprzedzeń. Całość liczy łącznie 28 opracowań, pogrupowanych w cztery krę-

10 16 Wprowadzenie gi tematyczne. Skupiają one, jak to wynika z ich brzmienia, rozważania nad problematyką dobra wspólnego urzeczywistnianego przez kościoły i inne związki wyznaniowe wieloaspektowo, w perspektywie prawnej, socjologicznej, historycznej, a także międzynarodowej. W Uniwersytecie Jagiellońskim, najstarszej polskiej uczelni, jego pełna chwały przeszłość jest traktowana jako zobowiązanie do jak najlepszej pracy naukowej i dydaktycznej dla dobra naszych studentów i jednocześnie dobra wspólnego naszej ojczyzny. W gronie specjalistów zgrupowanych w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ są prowadzone badania naukowe i kształcenie studentów w przekonaniu, że służy to dobru wspólnemu narodu i państwa. Zobowiązuje do tego także dewiza krakowskiego uniwersytetu: Plus ratio quam vis więcej znaczy rozum niż siła którą można w pełni odnieść do stosunków wyznaniowych w naszej ojczyźnie na płaszczyźnie relacji kościół państwo. Zawsze gdy kierowano się w nich rozumem, a nie siłą, urzeczywistniano dobro wspólne. Gdy dominowała siła, w szczególności po stronie rządzących, zwłaszcza dyktowana ideologicznymi uprzedzeniami, cierpiało na tym społeczeństwo. Ksiądz Stanisław Staszic, wybitny polski uczony czasów oświecenia, o dobru wspólnym Ojczyzny Polaków napisał: Rzeczpospolita, całość kraju, dobro powszechne, te polityczne istoty, którym miłość ojczyzny w potrzebie cały majątek i samo nawet życie obywatela poświęcić każe, nic innego nie znaczą, tylko społeczeństwa utrzymanie 1. Wacław Uruszczak 1 S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego [w:] idem, Pisma filozoficzne i społeczne, oprac. B. Suchudolski, Kraków 1954, s. 154.

11 BIOGRAMY AUTORÓW Ks. Tomasz Białobrzeski kapłan diecezji płockiej; doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; wiceoficjał Sądu Biskupiego Płockiego. Aleksandra Bitowt magister prawa i prawa kanonicznego; asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego); obrońca węzła małżeńskiego w Metropolitalnym Sądzie Archidiecezji Warmińskiej; członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Małgorzata Czuryk doktor nauk prawnych, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Uczestniczka stypendium naukowego w Instytucie Europejskim w Saarbrücken w Niemczech. Odbyła aplikację sędziowską zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Współpracownica kancelarii adwokatów i radców prawnych w Warszawie. Obecnie jest adiunktem i pełni obowiązki dyrektora Instytutu Prawa i Administracji na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Autorka wielu publikacji głównie z zakresu prawa administracyjnego. Jakub Cupriak magister, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Amsterdamie (LL.M.). Przygotowuje rozprawy doktorskie w dziedzinie prawa wyznaniowego na Wydziale Nauk o Prawie i Państwie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz w dziedzinie teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ks. Wojciech Góralski profesor doktor habilitowany, kapłan w diecezji płockiej, kierownik I Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor naczelny rocznika Ius Matrimoniale, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, sędzia diecezjalny, konsultor Trybunału Roty Rzymskiej, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Michał Hucał ur. w 1980 r. w Lublinie, magister nauk teologicznych w zakresie teologii ewangelickiej oraz doktor nauk teologicznych w zakresie prawa kościelnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego; autor m.in. monografii Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (C.H. Beck, Warszawa 2012); członek Ecclesiastical Law Society (Wielka Brytania).

12 448 Biogramy Autorów Józef Koredczuk doktor habilitowany, profesor w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Zainteresowania badawcze: historia prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem procesu karnego, dzieje nauki prawa w Polsce i w Niemczech, prawo wyznaniowe. Ks. Jan Krajczyński doktor habilitowany, profesor UKSW, kapłan diecezji płockiej, kierownik Katedry Prawa o Posłudze Nauczania na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor naczelny Przeglądu Prawa Wyznaniowego, sekretarz redakcji rocznika Ius Matrimoniale, autor ok. 90 publikacji naukowych, w tym Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Studium kanoniczno-pastoralne (Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2002), Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej (Wydawnictwo Apostolium, Płock 2007). Ks. Piotr Kroczek doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Rodzinnego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, sędzia Sądu Metropolitalnego w Krakowie, ostatnio opublikował: The Art of Legislation: the Principle of Lawgiving in the Church (Wydawnictwo Unum, Kraków 2011), Wychowanie: optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego (Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2013). Ks. Józef Krukowski profesor zwyczajny nauk prawnych (od 1985); dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przekształconego dzięki Jego staraniom w Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ( ); Profesor KUL (od 1978); Profesor Akademii Teologii Katolickiej ( ) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 1999); członek Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski ( ); konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych w Kurii Rzymskiej (od 1995); przedstawiciel Episkopatu Polski przy Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego ( ); ekspert Komisji Nadzwyczajnej ds. uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej Konkordat między Stolicą Apostolską a Polską ( ); członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP ( ); założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1991); Przewodniczący Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (od 1991); członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ( ); Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Oddziału PAN w Lublinie (od 2003). Odznaczony m.in.: przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim (2000) i Krzyżem Oficerskim (2009) Orderu Polonia Restituta ; przez Zarząd TN KUL Nagrodą ks. Idziego Radziszewskiego za całokształt działalności naukowej w duchu humanizmu chrześcijańskiego (2012). Autor ponad 750 publikacji z dziedziny nauk prawnych, zwłaszcza dotyczących relacji państwo kościół. Katarzyna Krzysztofek doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora uzyskała na podstawie obrony dysertacji: Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach Studium historyczno-prawne.

13 Biogramy Autorów 449 Justyna Krzywkowska doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego); członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Rafał Łatka magister, politolog, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Autor wielu publikacji naukowych i popularnych, w tym publikacji książkowej Pielgrzymki Jana Pawła do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów (IPN, Kraków 2012) Współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Myśli Politycznej i portalu promującego historię,,histmag. Christine Mengès-Le Pape profesor historii prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tuluzie (Toulouse 1 Capitole) Centrum historii prawa i idei politycznych w Tuluzie (EA 789). Ks. Artur Mezglewski profesor zw. nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawo na Drodze, autor ok. 150 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, wyznaniowego oraz prawa wykroczeń. Philippe Nélidoff profesor historii prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tuluzie (Toulouse 1 Capitole), centrum historii prawa i idei politycznych w Tuluzie (EA 789); dyrektor Studium Magisterskiego (Master) 2 z historii prawa; członek wybrany do Rady Wydziału Prawa w Tuluzie; członek wybrany do Rady Uniwersytetów we Francji. Bartosz Rakoczy profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego i konstytucyjnego. Ks. Tomasz Rozkrut profesor doktor habilitowany, doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w 1996 r. na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie na podstawie rozprawy pt. La natura teologico-giuridica del sinodo diocesano. W roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim. W 2011 r. Prezydent RP nadał ks. Tomaszowi Rozkrutowi tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 2014 r. profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie. Autor publikacji głównie z prawa dotyczącego organizacji Kościoła (zarówno w wymiarze powszechnym, jak i partykularnym) oraz kościelnego prawa procesowego. Organizator cyklicznych sympozjów naukowych dotyczących kanonicznego materialnego prawa małżeńskiego oraz procesowego (tzw. Ogólnopolskie Forum Sądowe: 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013).

14 450 Biogramy Autorów Ks. Mieczysław Różański doktor habilitowany, pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa archiwalnego, archiwistyki, prawa wyznaniowego i historii. Ks. Piotr Ryguła doktor habilitowany, prof. UWM, absolwent prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarryjskim w Pampelunie (Hiszpania). W 1998 r. na tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk prawnych z zakresu prawa kanonicznego. W roku 2010 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w powyższym zakresie. Do 2012 r. był adiunktem w Zakładzie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2012 r. jest kierownikiem Katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. Paweł Sobczyk doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Ks. Piotr Stanisz doktor habilitowany, profesor KUL, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego; redaktor naczelny Studiów z Prawa Wyznaniowego oraz Studiów Prawniczych KUL. Marek Stus doktor, prawnik, historyk prawa, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 r., a w 2010 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się: historia prawa prywatnego w XIX i XX wieku, muzułmańska kultura prawna ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej obecności muzułmanów w Europie, prawo lotnicze, prawo cywilne. Członek Société d Histoire du Droit w Paryżu i European Society for Comparative Legal History. Ks. Ryszard Sztychmiler profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UWM, specjalista w zakresie prawa kanonicznego, szczególnie małżeńskiego i procesowego, autor pięciu książek i ponad 300 artykułów z tego zakresu, członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL, członek Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (od 1988), członek założyciel kilku stowarzyszeń prawniczych: Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1990) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (od 2008); wieloletni oficjał Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Warmińskiej, a od kilku lat adwokat przy tym sądzie i przewodniczący Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce (od 2007).

15 Biogramy Autorów 451 Andrzej Szymański doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, historyk prawa. Profesor Uniwersytetu Opolskiego. Autor dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa kanonicznego, historii prawa i administracji oraz historii Śląska. Anna Tunia doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu; członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Autorka m.in. Wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego (współautor A. Mezglewski, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007). Wacław Uruszczak profesor nauk prawnych. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po aplikacji złożył egzamin sędziowski. W 1975 r. uzyskał stopień doktorski z zakresu historii prawa polskiego, habilitował się z zakresu historii prawa polskiego w 1981 r. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 1990 r. Profesor wizytujący uniwersytetów w Montpellier I, Limoges, Bordeaux I, Poitiers. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek korespondent PAU, członek korespondent Academie des Sciences et Lettres w Montpellier, Société d Histoire de Droit w Paryżu, Société d Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit w Montpellier, Société Jean Bodin pour l histoire comparative du droit et des institutions, Comission Internationale pour l Histoire des Assamblées d Etats et des Institutions Parlamentaires et Representatives. Redaktor naczelny czasopisma Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. Laureat licznych wyróżnień naukowych i nagród. Autor ponad 400 prac z zakresu historii prawa polskiego, historii prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego. Zdzisław Zarzycki doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych prac poświęconych prawu wyznaniowemu i historii prawa, w tym monografii Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach Studium historyczno-prawne (Kraków 2010). Tadeusz J. Zieliński doktor habilitowany, profesor w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

16 REDAKTOR Agnieszka Stęplewska ADIUSTACJA JĘZYKOWO-STYLISTYCZNA Lucyna Sadko Agnieszka Stęplewska KOREKTA Patrycjusz Pilawski SKŁAD I ŁAMANIE Wojciech Wojewoda Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska konferencja naukowa?małżeństwo na całe życie?? 11 maja 2011 r. Olsztyn? Kortowo Biblioteka Główna UWM, s. 116

II Ogólnopolska konferencja naukowa?małżeństwo na całe życie?? 11 maja 2011 r. Olsztyn? Kortowo Biblioteka Główna UWM, s. 116 II Ogólnopolska konferencja naukowa?małżeństwo na całe życie?? 11 maja 2011 r. Olsztyn? Kortowo Biblioteka Główna UWM, s. 116 Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wojciech Góralski Wzajemne relacje Kościoła katolickigo i państwa w konwencji między Stolicą Apostolską i Republiką Gwinei Równikowej 25

SPIS TREŚCI. Wojciech Góralski Wzajemne relacje Kościoła katolickigo i państwa w konwencji między Stolicą Apostolską i Republiką Gwinei Równikowej 25 423 SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Katarzyna Krzysztofek Związek pomiędzy wyznaniowym charakterem państwa a uprawnieniami pracownika w świetle kodeksów pracy wybranych krajów Zatoki Perskiej 5 Wojciech Góralski

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Zakład Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego Zakład Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego mają zaszczyt zaprosić do udziału w VI Ogólnopolskim Sympozjum

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ Bogusław Trzeciak SJ KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ LUBLIN TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie Konkordatu

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. prawo kanoniczne

KUL. Lubelski Jana Pawła II. prawo kanoniczne KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prawo kanoniczne 2 prawo kanoniczne Tryby studiów stacjonarne jednolite magisterskie, studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne i niestacjonarne dla

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. - o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.

Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. - o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski Noty o autorach Lic. Paweł Drobot, redemptorysta, ur. w 1971 roku w Dębicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. W 2000 roku rozpoczął studia licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia tekstu umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice (stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk Księgarnia św. Jacka Katowice Drukarnia Archidiecezjalna Katowice SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Słowo wstępne I. MIEJSCE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA KRZYSZTOFEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

KATARZYNA KRZYSZTOFEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2013; 6 (1), s. 77 82 KATARZYNA KRZYSZTOFEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Kościoły i inne związki wyznaniowe

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO SĘDZIOWSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO SĘDZIOWSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO SĘDZIOWSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W związku z obwieszczeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia... (M.P. z... r., poz... ) zgłaszam

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr hab. Anna Gołębiowska Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Rodzina w prawie administracyjnym

Rodzina w prawie administracyjnym Rodzina w prawie administracyjnym NR 3353 Rodzina w prawie administracyjnym pod redakcją Agnieszki Ziółkowskiej, Anny Gronkiewicz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2015 Redaktor serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo wyznaniowe na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo wyznaniowe na kierunku Prawo Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski Kierownik Katedry Historii Ustroju Państw OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo wyznaniowe na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PRAWNO GOSPODARCZE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PARAFIĄ studia podyplomowe

PRAWNO GOSPODARCZE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PARAFIĄ studia podyplomowe PRAWNO GOSPODARCZE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PARAFIĄ studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Instytucje kościelne powinny być organizowane i prowadzone z

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA w WARSZAWIE. Rok LVI Zeszyt 2 ROCZNIK TEOLOGICZNY

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA w WARSZAWIE. Rok LVI Zeszyt 2 ROCZNIK TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA w WARSZAWIE Rok LVI Zeszyt 2 ROCZNIK TEOLOGICZNY WARSZAWA 2014 Spis treści ROZPRAWY J S, Ale nie współżył z nią, aż nie urodziła syna Mt 1,25a w świetle starotestamentowych

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo Poznań, 29 września 2015 Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski Kierownik Katedry Historii Ustroju Państw OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw Adwokat, ukończył LL.M na University of Michigan; międzynarodowy arbiter i mediator,

Bardziej szczegółowo

Nowe życie w Chrystusie

Nowe życie w Chrystusie Nowe życie w Chrystusie ISSN 0239-801X Imprimatur 883/15/A Kuria Metropolitalna Białostocka Spis 32 Roczników Studiów Teologicznych dostępny pod adresami: 1) www.studiateologiczne.pl; 2) www.archibial.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Nb. Rozdzia³ I. Wiadomoœci wstêpne... 1 1 1. Wprowadzenie do prawa wyznaniowego... 1 1 I. Pojêcie prawa wyznaniowego... 1 1 II. Prawo wyznaniowe

Bardziej szczegółowo

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, Pierwsze w Polsce! Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych Cel studium: Celem studium jest opanowanie przez słuchaczy rozwiązań prawnych obowiązujących w obszarze zbiorowego prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO ASESORSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO ASESORSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO ASESORSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W związku z obwieszczeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia. ( M.P. z. r. poz. ) zgłaszam

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW www.most.amu.edu.pl PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW CO TO JEST PROGRAM MOST? MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 SEMESTR LETNI

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 SEMESTR LETNI AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 SEMESTR LETNI NAZWA PRZEDMIOTU Kanoniczne prawo małżeńskie NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU ANGIELSKIM KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej ŚW VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY WIELCY POLACY XX W.. JAN PAWEŁ II, PRYMAS STEFAN WYSZY PROF. MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP OSOBA RODZINA NARÓD YSZYŃSKI, Organizator Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Prawo do nauczania religii Wprowadzenie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Prawo do nauczania religii Wprowadzenie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Prawo do nauczania religii Wprowadzenie Nauczanie religii katolickiej w polskim systemie edukacji trwa już ponad 20 lat i zadomowiło się tam na dobre. Pomimo pojedynczych głosów krytyki religia w szkole

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów Kortowski Przegląd Prawniczy

Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów Kortowski Przegląd Prawniczy Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów Kortowski Przegląd Prawniczy mają zaszczyt zaprosić do udziału w II Ogólnopolskim Seminarium Studenckich

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami Marta Derlatka Wydanie 3 Warszawa 2012 Tytuły do artykułów sporządziła: Marta Derlatka Opracowanie redakcyjne: Anna Popławska Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału roku

NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału roku WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UKSW KIERUNEK: PRAWO KANONICZNE NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału 12.05.2015 roku STUDIA NIESTACJONARNE SPECJALNOŚĆ KANONICZNA ADMINISTRACYJNO-SĄDOWA ROK

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Andrzej Banaszkiewicz W 1964 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Lublinie. W latach 1986 1989 zastępca rzecznika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

Notki o autorach. Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 17,

Notki o autorach. Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 17, Notki o autorach Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 17, 343-346 2010 343 Ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Bardziej szczegółowo

NAUKA-ETYKA-WIARA 2011 NEW`11 KONFERENCJA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO FORUM PRACOWNIKÓW NAUKI

NAUKA-ETYKA-WIARA 2011 NEW`11 KONFERENCJA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO FORUM PRACOWNIKÓW NAUKI NAUKA-ETYKA-WIARA 2011 NEW`11 KONFERENCJA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO FORUM PRACOWNIKÓW NAUKI DOBIESZKÓW 23 26 czerwca 2011 NAUKA-ETYKA-WIARA 2011 NEW`11 KONFERENCJA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO FORUM PRACOWNIKÓW NAUKI DOBIESZKÓW

Bardziej szczegółowo

Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej. Rafał Dmowski

Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej. Rafał Dmowski Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Rafał Dmowski Unitis Viribus Diecezja Podlaska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" obowiązującą od 1 września 2005, a niektóre jej postanowienia dotyczące pracownikowi uczelni obowiązujące od 1 września 2006 r., pozbawiła

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH... 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH POPRZEZ MASS MEDIA... 97 DZIEDZICTWO KULTUROWE A DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH... 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH POPRZEZ MASS MEDIA... 97 DZIEDZICTWO KULTUROWE A DZIAŁALNOŚĆ Spis treści Słowo wstępne........................................ XI Lista autorów......................................... XIII Lista haseł............................................ XV Wykaz podstawowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego MONOGRAFIE PRAWNICZE Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Perspektywa prawna i kryminologiczna Redaktorzy Wiesław Pływaczewski Bartłomiej Gadecki Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz.

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz. SZKOLENIE: Zasady ochrony danych osobowych w instytucjach finansowych oraz danych osobowych kadrowo płacowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firm outsourcingowych Prowadzenie: dr Paweł Litwiński

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 1914 Sekretarz Towarzystwa Numizmatyczno-Archeologicznego w Krakowie Członek Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust.

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 1. W związku z wejściem w życie Konkordatu między Stolicą

Bardziej szczegółowo

Dziesiątka XXV. Olimpiady Teologii Katolickiej: I miejsce - Robert Kolarczyk (archidiecezja katowicka),

Dziesiątka XXV. Olimpiady Teologii Katolickiej: I miejsce - Robert Kolarczyk (archidiecezja katowicka), Joanna Pawlina z VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zajęła 8. miejsce w ogólnopolskim finale XXV. Olimpiady Teologii Katolickiej. Finał odbył się w Łomży w dniach 16-18 kwietnia. Temat tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

PRAWNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA

PRAWNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA RAFAŁ PAPRZYCKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE RAFAŁ PAPRZYCKI PRAWNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku)

Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku) Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku) Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2 (39), 249-252 2014 Z ŻYCIA FEDERACJI Fides.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania tytułów, medali i wyróżnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 1

Regulamin przyznawania tytułów, medali i wyróżnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 1 Regulamin przyznawania tytułów, medali i wyróżnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 1 I. Zasady ogólne 1 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zwany dalej Uniwersytetem, może

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Teorii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej W dniu 19 listopada 2015 r przedstawiciele kadry i studentów Wydziału Administracji wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1 2002 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redakcja: Federacja B ibliotek K ościelnych FIDES Redaktor naczelny: k s.jan B edn arczyk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencji

Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencji Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw Materiały z konferencji Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 51 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/58960

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno dność filozofii w kształtowaniu towaniu społecze eczeństwa obywatelskiego Kuźnica na Helu, Gryf, 26-29.X.2012 PIĄTEK 17.oo. Otwarcie konferencji Prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Problematyka etyczna buddyzmu i jej aspekt pedagogiczny.

Problematyka etyczna buddyzmu i jej aspekt pedagogiczny. Imię i nazwisko: Mariusz Ciszek Storpień/tytuł naukowy: doktor Sylwetka naukowa: Dr Mariusz Ciszek stopień magistra pedagogika uzyskał w 1999r. w WSRP w Siedlcach, gdzie przygotował pracę magisterską na

Bardziej szczegółowo

Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Warszawski

Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Warszawski Imię oraz nazwisko: Tomasz Kuczur Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej Wykształcenie: 2012-2014 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek: Prawo

Bardziej szczegółowo