Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla"

Transkrypt

1

2

3

4 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. RECENZENCI prof. dr hab. Kazimierz Baran ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier Tłumaczenie streszczeń z języka francuskiego prof. dr hab. Wacław Uruszczak PROJEKT OKŁADKI Jadwiga Burek Copyright by Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

5 [ ] my, Naród Polski wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski [ ] Z Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

6 SPIS TREŚCI (TABLE OF CONTENTS) Wykaz skrótów (List of abbreviation) Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Wprowadzenie Kościoły i inne związki wyznaniowe a zasada dobra wspólnego Ks. Józef Krukowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Konstytucyjna zasada współdziałania między państwem a kościołem dla dobra człowieka i dobra wspólnego Ks. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Instytucjonalne formy dialogu państwa ze związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Sobczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Dobro człowieka i dobro wspólne art. 25 ust. 3 in fine Konstytucji RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Tryby nabywania osobowości prawnej przez kościelne osoby prawne w Polsce Philippe Nélidoff (Université Toulouse 1 Capitole, France) Qu est-ce que la laïcité positive? Approches historique et juridique Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie rodzinie Ks. Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego jako pomoc w realizacji założeń prawa rodzinnego Ks. Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Wkład Kościoła katolickiego w umacnianie rodziny Justyna Krzywkowska, Aleksandra Bitowt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Rola kościołów i innych związków wyznaniowych w umacnianiu rodziny na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Proboszcz jako funkcjonariusz publiczny według prawa polskiego Ks. Tomasz Rozkrut (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Krakowie) Ochrona nierozerwalności małżeństwa w porządku prawnym Kościoła katolickiego Ks. Jan Krajczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Orzekanie w sprawach o nieważność małżeństwa a dobro wspólne

7 8 Spis treści (Table of contents) Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie społeczeństwu, kulturze i oświacie Ks. Artur Mezglewski (Uniwersytet Opolski) Dobro wspólne czy partykularne? Uwagi na temat celów duszpasterstwa w policji Ks. Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Archiwa diecezjalne w Polsce w służbie dobru wspólnemu (na przykładzie Archiwum Diecezjalnego w Płocku) Anna Tunia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Działalność turystyczno-pielgrzymkowa związków wyznaniowych jako przejaw swobody wykonywania funkcji religijnych i działania na rzecz dobra wspólnego Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) Dobro wspólne a dobra partykularne w kontekście obecności religii w polskiej oświacie publicznej (ujęcie prawne) Małgorzata Czuryk (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie) Dobro wspólne a wspieranie przez kościoły i inne związki wyznaniowe prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu w aspekcie historycznym Ks. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Akta urodzenia w Kodeksie Cywilnym Królestwa Polskiego z 1825 r Katarzyna Krzysztofek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Kongregacja Pań Dzieci Marii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie jako przykład działalności prospołecznej w Krakowie w okresie międzywojennym Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski) Przejęcie kościelnej organizacji charytatywnej Caritas przez władzę ludową w 1950 r Rafał Łatka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Kościół wobec Solidarności, czyli wsparcie idei niezależnych związków zawodowych Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski) Sprawa nauczania przedmiotu religioznawstwo jako próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego w życiu publicznym w okresie PRL-u Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu w aspekcie międzynarodowym Christine Mengès-Le Pape (Université Toulouse 1 Capitole, France) Enseigner les religions dans la France de la laïcité Jakub Cupriak (Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) Funkcje publiczne związków wyznaniowych w Niemczech a wystąpienie ze związku wyznaniowego

8 Spis treści (Table of contents) 9 Ks. Tomasz Białobrzeski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Działalność charytatywna katolickiej organizacji Manos Unidas w Hiszpanii na rzecz dobra wspólnego Ks. Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Współpraca władz publicznych z Kościołem katolickim i innymi wyznaniami w systemie prawa hiszpańskiego Michał Hucał (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) Służba dobru wspólnemu związków wyznaniowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Marek Stus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Zakat jako forma działalności dobroczynnej w kulturze prawnej islamu Biogramy Autorów

9 WPROWADZENIE Oddawany do rąk czytelników tom zatytułowany Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu nawiązuje do wyrażonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. w art. 25 ust. 3 zasady współdziałania państwa i związków wyznaniowych dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Współdziałanie państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych dla dobra wspólnego to szczególnego rodzaju konstytucyjny obowiązek spoczywający na państwie oraz związkach wyznaniowych, nakazujący wymienionym wspólnotom podejmowanie działań, których celem winno być dobro zarówno pojedynczych ludzi, jak i całej wspólnoty (dobro wspólne). Dobro wspólne (bonum commune) to w istocie dobro nasze, a więc powstała w następstwie współdziałania członków wspólnoty rzeczywista wspólna wartość. W pierwszej kolejności jest nim samo państwo Rzeczpospolita Polska, którą Konstytucja w pierwszym swoim artykule uznaje za dobro wspólne wszystkich obywateli. Dobro wspólne, jako wskazany w Konstytucji cel współpracy państwa i wspólnot religijnych, nie może być jednak utożsamiane z dobrem samego tylko państwa. Chodzi tutaj w istocie o dobro ludzi, obywateli państwa, a zarazem członków ludu Bożego: katolików, prawosławnych, protestantów, żydów i członków innych wspólnot wyznaniowych, w tym także nowych ruchów religijnych. Według konstytucji Vaticanum Secundum o kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes: Dobro wspólne jest środkiem do osiągnięcia doskonałości osoby ludzkiej i grup społecznych (26a). Między dobrem wspólnym a dobrem osoby istnieje ścisłe powiązanie, a nie przeciwieństwo. Jedno zależy od drugiego i odwrotnie. Trudno sobie wyobrazić, aby dobro wspólne mogło być realizowane przez całkowitą rezygnację z realizacji dobra jednostek. Konstytucja RP czyni z państwa i związków wyznaniowych partnerów w urzeczywistnianiu dobra wspólnego. Przesłanie to stanowi nić przewodnią zebranych w niniejszym tomie prac. Zamiarem jego redaktorów jest ukazanie dorobku polskiej nauki prawa wyznaniowego w tym zakresie, a zarazem uświadomienie potrzeb, a także zagrożeń będących często skutkiem niezrozumienia oczekiwań społecznych czy następstwem ideologicznych uprzedzeń. Całość liczy łącznie 28 opracowań, pogrupowanych w cztery krę-

10 16 Wprowadzenie gi tematyczne. Skupiają one, jak to wynika z ich brzmienia, rozważania nad problematyką dobra wspólnego urzeczywistnianego przez kościoły i inne związki wyznaniowe wieloaspektowo, w perspektywie prawnej, socjologicznej, historycznej, a także międzynarodowej. W Uniwersytecie Jagiellońskim, najstarszej polskiej uczelni, jego pełna chwały przeszłość jest traktowana jako zobowiązanie do jak najlepszej pracy naukowej i dydaktycznej dla dobra naszych studentów i jednocześnie dobra wspólnego naszej ojczyzny. W gronie specjalistów zgrupowanych w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ są prowadzone badania naukowe i kształcenie studentów w przekonaniu, że służy to dobru wspólnemu narodu i państwa. Zobowiązuje do tego także dewiza krakowskiego uniwersytetu: Plus ratio quam vis więcej znaczy rozum niż siła którą można w pełni odnieść do stosunków wyznaniowych w naszej ojczyźnie na płaszczyźnie relacji kościół państwo. Zawsze gdy kierowano się w nich rozumem, a nie siłą, urzeczywistniano dobro wspólne. Gdy dominowała siła, w szczególności po stronie rządzących, zwłaszcza dyktowana ideologicznymi uprzedzeniami, cierpiało na tym społeczeństwo. Ksiądz Stanisław Staszic, wybitny polski uczony czasów oświecenia, o dobru wspólnym Ojczyzny Polaków napisał: Rzeczpospolita, całość kraju, dobro powszechne, te polityczne istoty, którym miłość ojczyzny w potrzebie cały majątek i samo nawet życie obywatela poświęcić każe, nic innego nie znaczą, tylko społeczeństwa utrzymanie 1. Wacław Uruszczak 1 S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego [w:] idem, Pisma filozoficzne i społeczne, oprac. B. Suchudolski, Kraków 1954, s. 154.

11 BIOGRAMY AUTORÓW Ks. Tomasz Białobrzeski kapłan diecezji płockiej; doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; wiceoficjał Sądu Biskupiego Płockiego. Aleksandra Bitowt magister prawa i prawa kanonicznego; asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego); obrońca węzła małżeńskiego w Metropolitalnym Sądzie Archidiecezji Warmińskiej; członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Małgorzata Czuryk doktor nauk prawnych, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Uczestniczka stypendium naukowego w Instytucie Europejskim w Saarbrücken w Niemczech. Odbyła aplikację sędziowską zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Współpracownica kancelarii adwokatów i radców prawnych w Warszawie. Obecnie jest adiunktem i pełni obowiązki dyrektora Instytutu Prawa i Administracji na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Autorka wielu publikacji głównie z zakresu prawa administracyjnego. Jakub Cupriak magister, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Amsterdamie (LL.M.). Przygotowuje rozprawy doktorskie w dziedzinie prawa wyznaniowego na Wydziale Nauk o Prawie i Państwie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz w dziedzinie teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ks. Wojciech Góralski profesor doktor habilitowany, kapłan w diecezji płockiej, kierownik I Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor naczelny rocznika Ius Matrimoniale, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, sędzia diecezjalny, konsultor Trybunału Roty Rzymskiej, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Michał Hucał ur. w 1980 r. w Lublinie, magister nauk teologicznych w zakresie teologii ewangelickiej oraz doktor nauk teologicznych w zakresie prawa kościelnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego; autor m.in. monografii Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (C.H. Beck, Warszawa 2012); członek Ecclesiastical Law Society (Wielka Brytania).

12 448 Biogramy Autorów Józef Koredczuk doktor habilitowany, profesor w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Zainteresowania badawcze: historia prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem procesu karnego, dzieje nauki prawa w Polsce i w Niemczech, prawo wyznaniowe. Ks. Jan Krajczyński doktor habilitowany, profesor UKSW, kapłan diecezji płockiej, kierownik Katedry Prawa o Posłudze Nauczania na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor naczelny Przeglądu Prawa Wyznaniowego, sekretarz redakcji rocznika Ius Matrimoniale, autor ok. 90 publikacji naukowych, w tym Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Studium kanoniczno-pastoralne (Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2002), Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej (Wydawnictwo Apostolium, Płock 2007). Ks. Piotr Kroczek doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Rodzinnego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, sędzia Sądu Metropolitalnego w Krakowie, ostatnio opublikował: The Art of Legislation: the Principle of Lawgiving in the Church (Wydawnictwo Unum, Kraków 2011), Wychowanie: optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego (Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2013). Ks. Józef Krukowski profesor zwyczajny nauk prawnych (od 1985); dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przekształconego dzięki Jego staraniom w Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ( ); Profesor KUL (od 1978); Profesor Akademii Teologii Katolickiej ( ) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 1999); członek Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski ( ); konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych w Kurii Rzymskiej (od 1995); przedstawiciel Episkopatu Polski przy Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego ( ); ekspert Komisji Nadzwyczajnej ds. uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej Konkordat między Stolicą Apostolską a Polską ( ); członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP ( ); założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1991); Przewodniczący Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (od 1991); członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ( ); Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Oddziału PAN w Lublinie (od 2003). Odznaczony m.in.: przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim (2000) i Krzyżem Oficerskim (2009) Orderu Polonia Restituta ; przez Zarząd TN KUL Nagrodą ks. Idziego Radziszewskiego za całokształt działalności naukowej w duchu humanizmu chrześcijańskiego (2012). Autor ponad 750 publikacji z dziedziny nauk prawnych, zwłaszcza dotyczących relacji państwo kościół. Katarzyna Krzysztofek doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora uzyskała na podstawie obrony dysertacji: Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach Studium historyczno-prawne.

13 Biogramy Autorów 449 Justyna Krzywkowska doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego); członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Rafał Łatka magister, politolog, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Autor wielu publikacji naukowych i popularnych, w tym publikacji książkowej Pielgrzymki Jana Pawła do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów (IPN, Kraków 2012) Współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Myśli Politycznej i portalu promującego historię,,histmag. Christine Mengès-Le Pape profesor historii prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tuluzie (Toulouse 1 Capitole) Centrum historii prawa i idei politycznych w Tuluzie (EA 789). Ks. Artur Mezglewski profesor zw. nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawo na Drodze, autor ok. 150 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, wyznaniowego oraz prawa wykroczeń. Philippe Nélidoff profesor historii prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tuluzie (Toulouse 1 Capitole), centrum historii prawa i idei politycznych w Tuluzie (EA 789); dyrektor Studium Magisterskiego (Master) 2 z historii prawa; członek wybrany do Rady Wydziału Prawa w Tuluzie; członek wybrany do Rady Uniwersytetów we Francji. Bartosz Rakoczy profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego i konstytucyjnego. Ks. Tomasz Rozkrut profesor doktor habilitowany, doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w 1996 r. na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie na podstawie rozprawy pt. La natura teologico-giuridica del sinodo diocesano. W roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim. W 2011 r. Prezydent RP nadał ks. Tomaszowi Rozkrutowi tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 2014 r. profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie. Autor publikacji głównie z prawa dotyczącego organizacji Kościoła (zarówno w wymiarze powszechnym, jak i partykularnym) oraz kościelnego prawa procesowego. Organizator cyklicznych sympozjów naukowych dotyczących kanonicznego materialnego prawa małżeńskiego oraz procesowego (tzw. Ogólnopolskie Forum Sądowe: 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013).

14 450 Biogramy Autorów Ks. Mieczysław Różański doktor habilitowany, pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa archiwalnego, archiwistyki, prawa wyznaniowego i historii. Ks. Piotr Ryguła doktor habilitowany, prof. UWM, absolwent prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarryjskim w Pampelunie (Hiszpania). W 1998 r. na tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk prawnych z zakresu prawa kanonicznego. W roku 2010 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w powyższym zakresie. Do 2012 r. był adiunktem w Zakładzie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2012 r. jest kierownikiem Katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. Paweł Sobczyk doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Ks. Piotr Stanisz doktor habilitowany, profesor KUL, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego; redaktor naczelny Studiów z Prawa Wyznaniowego oraz Studiów Prawniczych KUL. Marek Stus doktor, prawnik, historyk prawa, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 r., a w 2010 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się: historia prawa prywatnego w XIX i XX wieku, muzułmańska kultura prawna ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej obecności muzułmanów w Europie, prawo lotnicze, prawo cywilne. Członek Société d Histoire du Droit w Paryżu i European Society for Comparative Legal History. Ks. Ryszard Sztychmiler profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UWM, specjalista w zakresie prawa kanonicznego, szczególnie małżeńskiego i procesowego, autor pięciu książek i ponad 300 artykułów z tego zakresu, członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL, członek Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (od 1988), członek założyciel kilku stowarzyszeń prawniczych: Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1990) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (od 2008); wieloletni oficjał Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Warmińskiej, a od kilku lat adwokat przy tym sądzie i przewodniczący Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce (od 2007).

15 Biogramy Autorów 451 Andrzej Szymański doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, historyk prawa. Profesor Uniwersytetu Opolskiego. Autor dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa kanonicznego, historii prawa i administracji oraz historii Śląska. Anna Tunia doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu; członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Autorka m.in. Wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego (współautor A. Mezglewski, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007). Wacław Uruszczak profesor nauk prawnych. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po aplikacji złożył egzamin sędziowski. W 1975 r. uzyskał stopień doktorski z zakresu historii prawa polskiego, habilitował się z zakresu historii prawa polskiego w 1981 r. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 1990 r. Profesor wizytujący uniwersytetów w Montpellier I, Limoges, Bordeaux I, Poitiers. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek korespondent PAU, członek korespondent Academie des Sciences et Lettres w Montpellier, Société d Histoire de Droit w Paryżu, Société d Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit w Montpellier, Société Jean Bodin pour l histoire comparative du droit et des institutions, Comission Internationale pour l Histoire des Assamblées d Etats et des Institutions Parlamentaires et Representatives. Redaktor naczelny czasopisma Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. Laureat licznych wyróżnień naukowych i nagród. Autor ponad 400 prac z zakresu historii prawa polskiego, historii prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego. Zdzisław Zarzycki doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych prac poświęconych prawu wyznaniowemu i historii prawa, w tym monografii Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach Studium historyczno-prawne (Kraków 2010). Tadeusz J. Zieliński doktor habilitowany, profesor w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

16 REDAKTOR Agnieszka Stęplewska ADIUSTACJA JĘZYKOWO-STYLISTYCZNA Lucyna Sadko Agnieszka Stęplewska KOREKTA Patrycjusz Pilawski SKŁAD I ŁAMANIE Wojciech Wojewoda Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ Bogusław Trzeciak SJ KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ LUBLIN TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie Konkordatu

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia tekstu umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski Noty o autorach Lic. Paweł Drobot, redemptorysta, ur. w 1971 roku w Dębicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. W 2000 roku rozpoczął studia licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA KRZYSZTOFEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

KATARZYNA KRZYSZTOFEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2013; 6 (1), s. 77 82 KATARZYNA KRZYSZTOFEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Kościoły i inne związki wyznaniowe

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice (stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk Księgarnia św. Jacka Katowice Drukarnia Archidiecezjalna Katowice SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Słowo wstępne I. MIEJSCE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA w WARSZAWIE. Rok LVI Zeszyt 2 ROCZNIK TEOLOGICZNY

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA w WARSZAWIE. Rok LVI Zeszyt 2 ROCZNIK TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA w WARSZAWIE Rok LVI Zeszyt 2 ROCZNIK TEOLOGICZNY WARSZAWA 2014 Spis treści ROZPRAWY J S, Ale nie współżył z nią, aż nie urodziła syna Mt 1,25a w świetle starotestamentowych

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Nowe życie w Chrystusie

Nowe życie w Chrystusie Nowe życie w Chrystusie ISSN 0239-801X Imprimatur 883/15/A Kuria Metropolitalna Białostocka Spis 32 Roczników Studiów Teologicznych dostępny pod adresami: 1) www.studiateologiczne.pl; 2) www.archibial.pl

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo Poznań, 29 września 2015 Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski Kierownik Katedry Historii Ustroju Państw OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej ŚW VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY WIELCY POLACY XX W.. JAN PAWEŁ II, PRYMAS STEFAN WYSZY PROF. MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP OSOBA RODZINA NARÓD YSZYŃSKI, Organizator Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Nb. Rozdzia³ I. Wiadomoœci wstêpne... 1 1 1. Wprowadzenie do prawa wyznaniowego... 1 1 I. Pojêcie prawa wyznaniowego... 1 1 II. Prawo wyznaniowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, Pierwsze w Polsce! Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych Cel studium: Celem studium jest opanowanie przez słuchaczy rozwiązań prawnych obowiązujących w obszarze zbiorowego prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego MONOGRAFIE PRAWNICZE Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Perspektywa prawna i kryminologiczna Redaktorzy Wiesław Pływaczewski Bartłomiej Gadecki Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" obowiązującą od 1 września 2005, a niektóre jej postanowienia dotyczące pracownikowi uczelni obowiązujące od 1 września 2006 r., pozbawiła

Bardziej szczegółowo

Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej. Rafał Dmowski

Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej. Rafał Dmowski Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Rafał Dmowski Unitis Viribus Diecezja Podlaska

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 1914 Sekretarz Towarzystwa Numizmatyczno-Archeologicznego w Krakowie Członek Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1 2002 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redakcja: Federacja B ibliotek K ościelnych FIDES Redaktor naczelny: k s.jan B edn arczyk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Andrzej Banaszkiewicz W 1964 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Lublinie. W latach 1986 1989 zastępca rzecznika

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencji

Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencji Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw Materiały z konferencji Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 51 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/58960

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH... 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH POPRZEZ MASS MEDIA... 97 DZIEDZICTWO KULTUROWE A DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH... 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH POPRZEZ MASS MEDIA... 97 DZIEDZICTWO KULTUROWE A DZIAŁALNOŚĆ Spis treści Słowo wstępne........................................ XI Lista autorów......................................... XIII Lista haseł............................................ XV Wykaz podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej W dniu 19 listopada 2015 r przedstawiciele kadry i studentów Wydziału Administracji wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych

Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych pod redakcją Andrzeja Batora Mariusza Jabłońskiego Marka Maciejewskiego Krzysztofa Wójtowicza Wrocław 2013 WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE OCHRONY WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku)

Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku) Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku) Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2 (39), 249-252 2014 Z ŻYCIA FEDERACJI Fides.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz.

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz. SZKOLENIE: Zasady ochrony danych osobowych w instytucjach finansowych oraz danych osobowych kadrowo płacowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firm outsourcingowych Prowadzenie: dr Paweł Litwiński

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust.

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 1. W związku z wejściem w życie Konkordatu między Stolicą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów Kortowski Przegląd Prawniczy

Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów Kortowski Przegląd Prawniczy Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów Kortowski Przegląd Prawniczy mają zaszczyt zaprosić do udziału w II Ogólnopolskim Seminarium Studenckich

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

1994-1995- Studia podyplomowe etyczno filozoficzne - Katolicki Uniwersytet Lubelski

1994-1995- Studia podyplomowe etyczno filozoficzne - Katolicki Uniwersytet Lubelski IRENA GROCHOWSKA e-mail: i.grochowska@uksw.edu.pl Urodzenie: 14.06.1957 r. Pełnione funkcje: - od 2012 Członek Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego UKSW - od 2011 Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie 1. Zatrudnianie na stanowiskach naukowych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM ROK 0 dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM Monografie autorstwo/współautorstwo Mirosław Karpiuk, Instytucja wywłaszczenia nieruchomości, Elpil, Warszawa 0, ISBN 978-8-97687-8-, ss. 67; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Marcin Tkaczyk

Życiorys. Marcin Tkaczyk Życiorys Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk, ur. 19.05.1976 w Świdnicy, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie (dawniej wałbrzyskie), diecezja świdnicka (dawniej archidiecezja wrocławska), duchowny rzymskokatolicki

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno dność filozofii w kształtowaniu towaniu społecze eczeństwa obywatelskiego Kuźnica na Helu, Gryf, 26-29.X.2012 PIĄTEK 17.oo. Otwarcie konferencji Prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat patronat

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO w Olsztynie 1

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO w Olsztynie 1 Dokumentacja niepełna, do uzupełnienia w terminie do........... Olsztyn, dnia......... (czytelny podpis pracownika (czytelny podpis doktoranta Olsztyn, dnia... Pan(i Dziekan Wydziału UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-

Bardziej szczegółowo

- o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa.

- o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1411 Warszawa, 4 listopada 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

In memoriam Tadeusz Ślipko SJ ( )

In memoriam Tadeusz Ślipko SJ ( ) Rocznik Filozoficzny Ignatianum The Ignatianum Philosophical Yearbook PL ISSN 2300 1402 www.ignatianum.edu.pl/rfi XXI / 1 (2015), s. 93 97 Sylwetki filozofów Information about the Philosophers Redakcja

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo. Polsce. pod redakcją naukową Jolanty Blicharz Lidii Klat-Werteleckiej Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej. Wrocław 2014

Ubóstwo. Polsce. pod redakcją naukową Jolanty Blicharz Lidii Klat-Werteleckiej Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej. Wrocław 2014 Ubóstwo w Polsce pod redakcją naukową Jolanty Blicharz Lidii Klat-Werteleckiej Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej Wrocław 2014 Ubóstwo w Polsce Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Leksykon prawa wyznaniowego

Leksykon prawa wyznaniowego Leksykon prawa wyznaniowego 100 podstawowych pojęć pod redakcją Artura Mezglewskiego Wydawnictwo C.H.Beck Leksykon prawa wyznaniowego 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. M. Balcerzak,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org Fundacja Nauka i Pasja www.naukaipasja.org Witamy w Fundacji Nauka i Pasja Pomagamy finansowo uczniom i studentom pomiędzy 15. a 21. rokiem technicznych życia uzdolnionym w kierunkach i ścisłych. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUBLIN, 12 MAJA 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha Członkowie Prof. dr. hab. Janusz Kirenko Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Część II

Spis treści. Wstęp Część II ANEKSY 345 Spis treści Wstęp............................................... 5 Część I Konkordat zawarty między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w 1925 roku i jego losy. Kształtowanie się relacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie

Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie - z językiem angielskim w WSB w Bydgoszczy Oprócz

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Szczegółowy plan zajęć na podyplomowych studiach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2010 r. czerwiec 2011 r.*

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: RELIGIE I ZWIĄZKI WYZNANIOWE NA ŚWIECIE Nazwa w języku angielskim: RELIGIONS AND RELIGIOUS ASSOCIATIONS IN THE WORLD Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982

Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982 Dr hab. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Zbigniew Grzegorz Jędrzejewski Wykształcenie Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982 Stopień naukowy doktora nauk prawnych;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo