Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla"

Transkrypt

1

2

3

4 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. RECENZENCI prof. dr hab. Kazimierz Baran ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier Tłumaczenie streszczeń z języka francuskiego prof. dr hab. Wacław Uruszczak PROJEKT OKŁADKI Jadwiga Burek Copyright by Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

5 [ ] my, Naród Polski wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski [ ] Z Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

6 SPIS TREŚCI (TABLE OF CONTENTS) Wykaz skrótów (List of abbreviation) Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Wprowadzenie Kościoły i inne związki wyznaniowe a zasada dobra wspólnego Ks. Józef Krukowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Konstytucyjna zasada współdziałania między państwem a kościołem dla dobra człowieka i dobra wspólnego Ks. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Instytucjonalne formy dialogu państwa ze związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Sobczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Dobro człowieka i dobro wspólne art. 25 ust. 3 in fine Konstytucji RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Tryby nabywania osobowości prawnej przez kościelne osoby prawne w Polsce Philippe Nélidoff (Université Toulouse 1 Capitole, France) Qu est-ce que la laïcité positive? Approches historique et juridique Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie rodzinie Ks. Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego jako pomoc w realizacji założeń prawa rodzinnego Ks. Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Wkład Kościoła katolickiego w umacnianie rodziny Justyna Krzywkowska, Aleksandra Bitowt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Rola kościołów i innych związków wyznaniowych w umacnianiu rodziny na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Proboszcz jako funkcjonariusz publiczny według prawa polskiego Ks. Tomasz Rozkrut (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Krakowie) Ochrona nierozerwalności małżeństwa w porządku prawnym Kościoła katolickiego Ks. Jan Krajczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Orzekanie w sprawach o nieważność małżeństwa a dobro wspólne

7 8 Spis treści (Table of contents) Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie społeczeństwu, kulturze i oświacie Ks. Artur Mezglewski (Uniwersytet Opolski) Dobro wspólne czy partykularne? Uwagi na temat celów duszpasterstwa w policji Ks. Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Archiwa diecezjalne w Polsce w służbie dobru wspólnemu (na przykładzie Archiwum Diecezjalnego w Płocku) Anna Tunia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Działalność turystyczno-pielgrzymkowa związków wyznaniowych jako przejaw swobody wykonywania funkcji religijnych i działania na rzecz dobra wspólnego Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) Dobro wspólne a dobra partykularne w kontekście obecności religii w polskiej oświacie publicznej (ujęcie prawne) Małgorzata Czuryk (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie) Dobro wspólne a wspieranie przez kościoły i inne związki wyznaniowe prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu w aspekcie historycznym Ks. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Akta urodzenia w Kodeksie Cywilnym Królestwa Polskiego z 1825 r Katarzyna Krzysztofek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Kongregacja Pań Dzieci Marii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie jako przykład działalności prospołecznej w Krakowie w okresie międzywojennym Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski) Przejęcie kościelnej organizacji charytatywnej Caritas przez władzę ludową w 1950 r Rafał Łatka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Kościół wobec Solidarności, czyli wsparcie idei niezależnych związków zawodowych Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski) Sprawa nauczania przedmiotu religioznawstwo jako próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego w życiu publicznym w okresie PRL-u Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu w aspekcie międzynarodowym Christine Mengès-Le Pape (Université Toulouse 1 Capitole, France) Enseigner les religions dans la France de la laïcité Jakub Cupriak (Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) Funkcje publiczne związków wyznaniowych w Niemczech a wystąpienie ze związku wyznaniowego

8 Spis treści (Table of contents) 9 Ks. Tomasz Białobrzeski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Działalność charytatywna katolickiej organizacji Manos Unidas w Hiszpanii na rzecz dobra wspólnego Ks. Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Współpraca władz publicznych z Kościołem katolickim i innymi wyznaniami w systemie prawa hiszpańskiego Michał Hucał (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) Służba dobru wspólnemu związków wyznaniowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Marek Stus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Zakat jako forma działalności dobroczynnej w kulturze prawnej islamu Biogramy Autorów

9 WPROWADZENIE Oddawany do rąk czytelników tom zatytułowany Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu nawiązuje do wyrażonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. w art. 25 ust. 3 zasady współdziałania państwa i związków wyznaniowych dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Współdziałanie państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych dla dobra wspólnego to szczególnego rodzaju konstytucyjny obowiązek spoczywający na państwie oraz związkach wyznaniowych, nakazujący wymienionym wspólnotom podejmowanie działań, których celem winno być dobro zarówno pojedynczych ludzi, jak i całej wspólnoty (dobro wspólne). Dobro wspólne (bonum commune) to w istocie dobro nasze, a więc powstała w następstwie współdziałania członków wspólnoty rzeczywista wspólna wartość. W pierwszej kolejności jest nim samo państwo Rzeczpospolita Polska, którą Konstytucja w pierwszym swoim artykule uznaje za dobro wspólne wszystkich obywateli. Dobro wspólne, jako wskazany w Konstytucji cel współpracy państwa i wspólnot religijnych, nie może być jednak utożsamiane z dobrem samego tylko państwa. Chodzi tutaj w istocie o dobro ludzi, obywateli państwa, a zarazem członków ludu Bożego: katolików, prawosławnych, protestantów, żydów i członków innych wspólnot wyznaniowych, w tym także nowych ruchów religijnych. Według konstytucji Vaticanum Secundum o kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes: Dobro wspólne jest środkiem do osiągnięcia doskonałości osoby ludzkiej i grup społecznych (26a). Między dobrem wspólnym a dobrem osoby istnieje ścisłe powiązanie, a nie przeciwieństwo. Jedno zależy od drugiego i odwrotnie. Trudno sobie wyobrazić, aby dobro wspólne mogło być realizowane przez całkowitą rezygnację z realizacji dobra jednostek. Konstytucja RP czyni z państwa i związków wyznaniowych partnerów w urzeczywistnianiu dobra wspólnego. Przesłanie to stanowi nić przewodnią zebranych w niniejszym tomie prac. Zamiarem jego redaktorów jest ukazanie dorobku polskiej nauki prawa wyznaniowego w tym zakresie, a zarazem uświadomienie potrzeb, a także zagrożeń będących często skutkiem niezrozumienia oczekiwań społecznych czy następstwem ideologicznych uprzedzeń. Całość liczy łącznie 28 opracowań, pogrupowanych w cztery krę-

10 16 Wprowadzenie gi tematyczne. Skupiają one, jak to wynika z ich brzmienia, rozważania nad problematyką dobra wspólnego urzeczywistnianego przez kościoły i inne związki wyznaniowe wieloaspektowo, w perspektywie prawnej, socjologicznej, historycznej, a także międzynarodowej. W Uniwersytecie Jagiellońskim, najstarszej polskiej uczelni, jego pełna chwały przeszłość jest traktowana jako zobowiązanie do jak najlepszej pracy naukowej i dydaktycznej dla dobra naszych studentów i jednocześnie dobra wspólnego naszej ojczyzny. W gronie specjalistów zgrupowanych w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ są prowadzone badania naukowe i kształcenie studentów w przekonaniu, że służy to dobru wspólnemu narodu i państwa. Zobowiązuje do tego także dewiza krakowskiego uniwersytetu: Plus ratio quam vis więcej znaczy rozum niż siła którą można w pełni odnieść do stosunków wyznaniowych w naszej ojczyźnie na płaszczyźnie relacji kościół państwo. Zawsze gdy kierowano się w nich rozumem, a nie siłą, urzeczywistniano dobro wspólne. Gdy dominowała siła, w szczególności po stronie rządzących, zwłaszcza dyktowana ideologicznymi uprzedzeniami, cierpiało na tym społeczeństwo. Ksiądz Stanisław Staszic, wybitny polski uczony czasów oświecenia, o dobru wspólnym Ojczyzny Polaków napisał: Rzeczpospolita, całość kraju, dobro powszechne, te polityczne istoty, którym miłość ojczyzny w potrzebie cały majątek i samo nawet życie obywatela poświęcić każe, nic innego nie znaczą, tylko społeczeństwa utrzymanie 1. Wacław Uruszczak 1 S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego [w:] idem, Pisma filozoficzne i społeczne, oprac. B. Suchudolski, Kraków 1954, s. 154.

11 BIOGRAMY AUTORÓW Ks. Tomasz Białobrzeski kapłan diecezji płockiej; doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; wiceoficjał Sądu Biskupiego Płockiego. Aleksandra Bitowt magister prawa i prawa kanonicznego; asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego); obrońca węzła małżeńskiego w Metropolitalnym Sądzie Archidiecezji Warmińskiej; członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Małgorzata Czuryk doktor nauk prawnych, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Uczestniczka stypendium naukowego w Instytucie Europejskim w Saarbrücken w Niemczech. Odbyła aplikację sędziowską zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Współpracownica kancelarii adwokatów i radców prawnych w Warszawie. Obecnie jest adiunktem i pełni obowiązki dyrektora Instytutu Prawa i Administracji na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Autorka wielu publikacji głównie z zakresu prawa administracyjnego. Jakub Cupriak magister, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Amsterdamie (LL.M.). Przygotowuje rozprawy doktorskie w dziedzinie prawa wyznaniowego na Wydziale Nauk o Prawie i Państwie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz w dziedzinie teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ks. Wojciech Góralski profesor doktor habilitowany, kapłan w diecezji płockiej, kierownik I Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor naczelny rocznika Ius Matrimoniale, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, sędzia diecezjalny, konsultor Trybunału Roty Rzymskiej, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Michał Hucał ur. w 1980 r. w Lublinie, magister nauk teologicznych w zakresie teologii ewangelickiej oraz doktor nauk teologicznych w zakresie prawa kościelnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego; autor m.in. monografii Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (C.H. Beck, Warszawa 2012); członek Ecclesiastical Law Society (Wielka Brytania).

12 448 Biogramy Autorów Józef Koredczuk doktor habilitowany, profesor w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Zainteresowania badawcze: historia prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem procesu karnego, dzieje nauki prawa w Polsce i w Niemczech, prawo wyznaniowe. Ks. Jan Krajczyński doktor habilitowany, profesor UKSW, kapłan diecezji płockiej, kierownik Katedry Prawa o Posłudze Nauczania na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor naczelny Przeglądu Prawa Wyznaniowego, sekretarz redakcji rocznika Ius Matrimoniale, autor ok. 90 publikacji naukowych, w tym Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Studium kanoniczno-pastoralne (Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2002), Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej (Wydawnictwo Apostolium, Płock 2007). Ks. Piotr Kroczek doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Rodzinnego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, sędzia Sądu Metropolitalnego w Krakowie, ostatnio opublikował: The Art of Legislation: the Principle of Lawgiving in the Church (Wydawnictwo Unum, Kraków 2011), Wychowanie: optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego (Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2013). Ks. Józef Krukowski profesor zwyczajny nauk prawnych (od 1985); dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przekształconego dzięki Jego staraniom w Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ( ); Profesor KUL (od 1978); Profesor Akademii Teologii Katolickiej ( ) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 1999); członek Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski ( ); konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych w Kurii Rzymskiej (od 1995); przedstawiciel Episkopatu Polski przy Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego ( ); ekspert Komisji Nadzwyczajnej ds. uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej Konkordat między Stolicą Apostolską a Polską ( ); członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP ( ); założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1991); Przewodniczący Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (od 1991); członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ( ); Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Oddziału PAN w Lublinie (od 2003). Odznaczony m.in.: przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim (2000) i Krzyżem Oficerskim (2009) Orderu Polonia Restituta ; przez Zarząd TN KUL Nagrodą ks. Idziego Radziszewskiego za całokształt działalności naukowej w duchu humanizmu chrześcijańskiego (2012). Autor ponad 750 publikacji z dziedziny nauk prawnych, zwłaszcza dotyczących relacji państwo kościół. Katarzyna Krzysztofek doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora uzyskała na podstawie obrony dysertacji: Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach Studium historyczno-prawne.

13 Biogramy Autorów 449 Justyna Krzywkowska doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego); członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Rafał Łatka magister, politolog, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Autor wielu publikacji naukowych i popularnych, w tym publikacji książkowej Pielgrzymki Jana Pawła do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów (IPN, Kraków 2012) Współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Myśli Politycznej i portalu promującego historię,,histmag. Christine Mengès-Le Pape profesor historii prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tuluzie (Toulouse 1 Capitole) Centrum historii prawa i idei politycznych w Tuluzie (EA 789). Ks. Artur Mezglewski profesor zw. nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawo na Drodze, autor ok. 150 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, wyznaniowego oraz prawa wykroczeń. Philippe Nélidoff profesor historii prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tuluzie (Toulouse 1 Capitole), centrum historii prawa i idei politycznych w Tuluzie (EA 789); dyrektor Studium Magisterskiego (Master) 2 z historii prawa; członek wybrany do Rady Wydziału Prawa w Tuluzie; członek wybrany do Rady Uniwersytetów we Francji. Bartosz Rakoczy profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego i konstytucyjnego. Ks. Tomasz Rozkrut profesor doktor habilitowany, doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w 1996 r. na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie na podstawie rozprawy pt. La natura teologico-giuridica del sinodo diocesano. W roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim. W 2011 r. Prezydent RP nadał ks. Tomaszowi Rozkrutowi tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 2014 r. profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie. Autor publikacji głównie z prawa dotyczącego organizacji Kościoła (zarówno w wymiarze powszechnym, jak i partykularnym) oraz kościelnego prawa procesowego. Organizator cyklicznych sympozjów naukowych dotyczących kanonicznego materialnego prawa małżeńskiego oraz procesowego (tzw. Ogólnopolskie Forum Sądowe: 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013).

14 450 Biogramy Autorów Ks. Mieczysław Różański doktor habilitowany, pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa archiwalnego, archiwistyki, prawa wyznaniowego i historii. Ks. Piotr Ryguła doktor habilitowany, prof. UWM, absolwent prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarryjskim w Pampelunie (Hiszpania). W 1998 r. na tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk prawnych z zakresu prawa kanonicznego. W roku 2010 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w powyższym zakresie. Do 2012 r. był adiunktem w Zakładzie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2012 r. jest kierownikiem Katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. Paweł Sobczyk doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Ks. Piotr Stanisz doktor habilitowany, profesor KUL, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego; redaktor naczelny Studiów z Prawa Wyznaniowego oraz Studiów Prawniczych KUL. Marek Stus doktor, prawnik, historyk prawa, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 r., a w 2010 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się: historia prawa prywatnego w XIX i XX wieku, muzułmańska kultura prawna ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej obecności muzułmanów w Europie, prawo lotnicze, prawo cywilne. Członek Société d Histoire du Droit w Paryżu i European Society for Comparative Legal History. Ks. Ryszard Sztychmiler profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UWM, specjalista w zakresie prawa kanonicznego, szczególnie małżeńskiego i procesowego, autor pięciu książek i ponad 300 artykułów z tego zakresu, członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL, członek Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (od 1988), członek założyciel kilku stowarzyszeń prawniczych: Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1990) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (od 2008); wieloletni oficjał Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Warmińskiej, a od kilku lat adwokat przy tym sądzie i przewodniczący Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce (od 2007).

15 Biogramy Autorów 451 Andrzej Szymański doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, historyk prawa. Profesor Uniwersytetu Opolskiego. Autor dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa kanonicznego, historii prawa i administracji oraz historii Śląska. Anna Tunia doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu; członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Autorka m.in. Wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego (współautor A. Mezglewski, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007). Wacław Uruszczak profesor nauk prawnych. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po aplikacji złożył egzamin sędziowski. W 1975 r. uzyskał stopień doktorski z zakresu historii prawa polskiego, habilitował się z zakresu historii prawa polskiego w 1981 r. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 1990 r. Profesor wizytujący uniwersytetów w Montpellier I, Limoges, Bordeaux I, Poitiers. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek korespondent PAU, członek korespondent Academie des Sciences et Lettres w Montpellier, Société d Histoire de Droit w Paryżu, Société d Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit w Montpellier, Société Jean Bodin pour l histoire comparative du droit et des institutions, Comission Internationale pour l Histoire des Assamblées d Etats et des Institutions Parlamentaires et Representatives. Redaktor naczelny czasopisma Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. Laureat licznych wyróżnień naukowych i nagród. Autor ponad 400 prac z zakresu historii prawa polskiego, historii prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego. Zdzisław Zarzycki doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych prac poświęconych prawu wyznaniowemu i historii prawa, w tym monografii Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach Studium historyczno-prawne (Kraków 2010). Tadeusz J. Zieliński doktor habilitowany, profesor w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

16 REDAKTOR Agnieszka Stęplewska ADIUSTACJA JĘZYKOWO-STYLISTYCZNA Lucyna Sadko Agnieszka Stęplewska KOREKTA Patrycjusz Pilawski SKŁAD I ŁAMANIE Wojciech Wojewoda Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

prawo europejskie w praktyce

prawo europejskie w praktyce prawo europejskie w praktyce Kurs specjalistyczny kształcenia ustawicznego prawników Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

Konteksty psychiatrii

Konteksty psychiatrii Konteksty psychiatrii pod redakcją Bogdana de Barbaro Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Konteksty psychiatrii Konteksty psychiatrii pod redakcją Bogdana de Barbaro Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt 1 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia... 12 Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA... 14 Aktywność Przedstawicieli IA...

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WYGAŚNIĘCIA KONKORDATU ZAWARTEGO MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A STOLICĄ APOSTOLSKĄ W DNIU 10 LUTEGO 1925 R.

PROBLEMATYKA WYGAŚNIĘCIA KONKORDATU ZAWARTEGO MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A STOLICĄ APOSTOLSKĄ W DNIU 10 LUTEGO 1925 R. Arnold Rzepecki (Wrocław) PROBLEMATYKA WYGAŚNIĘCIA KONKORDATU ZAWARTEGO MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A STOLICĄ APOSTOLSKĄ W DNIU 10 LUTEGO 1925 R. 1. Konkordat z dnia 10 lutego 1925 r. jako umowa międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik Piątek niedziela 26 28 września 2014 SCHODZĄCYCH GIAZD PRAA Prawnicy liderzy jutra 2014 Zobacz, kto zdobył tytuł. yniki konkursu 26 września w tygodniku Prawnik Organizatorzy: Patronat honorowy: SHUTTERSTOCK

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR AKADEMICKI

INFORMATOR AKADEMICKI PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE Sekcja św. Andrzeja Boboli COLLEGIUM BOBOLANUM INFORMATOR AKADEMICKI 2014 2015 Warszawa 2014 Spis treści 1.Aktualny stan i tło historyczne...5 2.Władze PWT w Warszawie...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Międzynarodowa konferencja naukowa Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Koordynacja: Marta Burgiel - koordynator główny konferencji (TBSP

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki. 25 lat realizacji idei uniwersytetu przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Gospodarki. 25 lat realizacji idei uniwersytetu przedsiębiorczości Wyższa Szkoła Gospodarki 25 lat realizacji idei uniwersytetu przedsiębiorczości Bydgoszcz 2014 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Kazimierz Marciniak (przewodniczący), Marek Grabiszewski (sekretarz), Marek Chamot KOREKTA

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Ewa Kotecka Definicja przemocy w rodzinie na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...13

Bardziej szczegółowo