Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych"

Transkrypt

1 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych RAPORT Z BADANIA PILOTAŻOWEGO ZREALIZOWANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 penitencjarnych 2 SPIS TREŚCI ROZDZI AŁ NR STRONY 1. INFORMACJE O BADANIU 3 2. PRÓBA BADAWCZA 8 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYNIKI SZCZEGÓŁOWE Stosowanie przemocy w rodzinie przez badanych sprawców przemocy w rodzinie 4.2 Uczestnictwo w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 4.3 Korzystanie z innych form oddziaływań specjalistycznych Sytuacja prawna badanych sprawców przemocy w rodzinie Opinie respondentów na temat zjawiska przemocy w rodzinie i sposobów jej przeciwdziałania

3 penitencjarnych 3 1. INFORMACJE O BADANIU 1.1. Problematyka i cele badania Badanie, którego wyniki przedstawione są w niniejszym raporcie, jest częścią jednego spośród czterech etapów projektu badawczego zatytułowanego Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce. Projekt ten opracowany został i jest realizowany przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Realizowany projekt badawczy składa się z następujących badań: I. Ogólnopolskiego badania opinii na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków na temat przemocy w rodzinie II. Ogólnopolskiego badania profesjonalistów prowadzących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie III. Ogólnopolskiego badania osób stosujących przemoc w rodzinie, biorących udział w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych; obok niego zrealizowano omawiane w tym miejscu pilotażowe badanie osób stosujących przemoc w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności i osadzonych w jednostkach penitencjarnych IV. Badania eksperckiego IDEABLOG realizowanego na platformie internetowej wśród specjalistów zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie Omawiane w tym raporcie badanie dotyczyło osób stosujących przemoc w rodzinie, które decyzją sądu zostały skazane na karę pozbawienia wolności i osadzone w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2011 roku w 8 jednostkach penitencjarnych: w 5 jednostkach na terenie Warszawy i w 3 jednostkach poza Warszawą (w województwie łódzkim, podlaskim i opolskim). Badanie miało charakter sondująco-pilotażowy. Celem pilotażu było udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej zagadnienia badawcze. Dodatkowo zostały opisane zagadnienia metodologiczne przybliżające sposób prowadzenia wywiadu z osobami osadzonymi w jednostkach penitencjarnych i uczestniczącymi na ich terenie w programach oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W trakcie badania została bowiem dodatkowo

4 penitencjarnych 4 poddana testowi procedura i narzędzie badawcze (jego struktura logiczna i dynamiczna, język, zawartość merytoryczna). Przedstawione analizy danych są pełnowartościowym materiałem analitycznym. W części PODSUMOWANIE WYNIKÓW pojawiają się statystyki zbiorcze, zaś w części WYNIKI SZCZEGÓŁOWE zilustrowano dodatkowo sposób udzielania odpowiedzi, aparat pojęciowy i percepcję osób osadzonych w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Rekomendacje metodologiczne i realizacyjne zawarte zostały w oddzielnym dokumencie. Zagadnienia badawcze poruszone w niniejszym badaniu dotyczyły: 1. Charakterystyki społeczno-demograficznej osób stosujących przemoc w rodzinie 2. Stosowania przemocy w rodzinie: a. Form przemocy najczęściej stosowanych przez osoby stosujące przemoc w rodzinie z podziałem na przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną b. Kategorii osób, wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie c. Przyczyn i powodów stosowania przemocy w rodzinie 3. Sytuacji prawnej sprawców przemocy w rodzinie: a. Karalności osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym za podobne przestępstwo b. Rodzaju stosowanych kar i uprzedniego osadzenia w zakładzie karnym c. Stosowania środków zapobiegawczych, karnych lub probacyjnych oraz dozoru kuratora sądowego 4. Korzystania przez osoby stosujące przemoc w rodzinie z oddziaływań specjalistycznych, w tym z programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub terapii 5. Opinii na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce z perspektywy osób stosujących przemoc w rodzinie: w tym charakterystyki ofiar przemocy w rodzinie z perspektywy osób stosujących przemoc w rodzinie; a także opinii osób stosujących przemoc w rodzinie na temat skuteczności sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5 penitencjarnych Definicje Na potrzeby badania użyte zostały definicje przemocy w rodzinie określone w procedurze Niebieskie Karty. Przytaczano respondentom definicje przemocy fizycznej, psychicznej oraz seksualnej, zawierające przykładowe zachowania. W przypadku przemocy psychicznej były to: wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie, demoralizacja, ciągłe niepokojenie, izolacja. W przypadku przemocy fizycznej natomiast było to: popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie, a także uszkodzenia ciała, w tym zasinienia, zadrapania, krwawienie, oparzenia. Przemoc seksualna definiowana była jako zmuszanie do obcowania płciowego, jak i innych niechcianych czynności seksualnych. Kryterium definiującym sprawcę przemocy w rodzinie było posiadanie orzeczenia sądowego stwierdzającego fakt bycia winnym popełnienia przestępstwa przeciwko rodzinie. W zdecydowanej większości przypadków dotyczyło to artykułu Kodeksu Karnego. Wielu sprawców przemocy w rodzinie jest skazywanych w związku z wyrokiem za inne przestępstwa: artykuł 207 nie musi być orzeczeniem głównym. Zdarza się także, że kwalifikującym do udziału w programie readaptacyjnym dla sprawców przemocy jest inny artykuł Kodeksu Karnego, np. artykuł Kodeksu Karnego lub informacja o występującym problemie stosowania przemocy w rodzinie uzyskana na przykład z wywiadu środowiskowego czy w trakcie udziału w innym programie lub terapii. Uczestnikiem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie jest w tym badaniu osoba osadzona, która została zakwalifikowana do udziału w programie i uczestniczyła w ramach niego w zajęciach 3. Programy oddziaływań korekcyjno- 1 Art Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Jeżeli czyn określony w 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat Jeżeli następstwem czynu określonego w 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. (Roz. XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece) 2 Art Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. (Roz. XXIII Przestępstwa przeciwko wolności) 3 Zdecydowana większość respondentów (73%) uczestniczyła w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie według modelu Duluth lub w wersji autorskiej na nim opartej. Program adaptowany jest do warunków funkcjonowania instytucji penitencjarnej i do potrzeb skazanych. Kryteria kwalifikujące do udziału w programie

6 penitencjarnych 6 edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie stanowią jeden z programów readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności, mających na celu wsparcie procesu ich resocjalizacji. 4 W jednostkach objętych badaniem programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie były realizowane obok innych programów psychokorekcyjnych, terapeutycznych i edukacyjno-profilaktycznych przez kadrę Służby Więziennej lub pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ze środowiska lokalnego Metoda badawcza Badanie wśród osadzonych w jednostkach penitencjarnych sprawców przemocy w rodzinie przeprowadzone zostało metodą ankietową PAPI (Paper and Pencil Interview). Jest to technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na samodzielnym wypełnianiu papierowego kwestionariusza przez respondenta. Technika ta sprawdza się w badaniach dotyczących osobistych i drażliwych kwestii. Bezpośrednia interakcja respondenta z ankieterem jest ograniczona do omówienia realizacji badania. Technika PAPI zapewnia respondentowi zachowanie intymności i większe poczucie bezpieczeństwa przy udzielaniu odpowiedzi na pytania ankiety. Ankiety do samodzielnego wypełniania wręczane były respondentom przez zaproszonych do współpracy profesjonalistów prowadzących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. W podpróbie warszawskich jednostek penitencjarnych dodatkowo zostały przeprowadzone rozmowy z psychologami i wychowawcami, którzy realizowali badanie z uczestnikami prowadzonych przez siebie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Rozmowy służyły omówieniu, a następnie podsumowaniu realizacji ankiet wśród osadzonych oraz omówieniu specyfiki realizacji programu w warunkach penitencjarnych. według modelu Duluth ograniczają możliwość udziału w nim dla osób, które są chore psychicznie; osób z poważnymi zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej; nałogowych hazardzistów; osób uzależnionych od środków odurzających, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii. Pozostali respondenci (27%) uczestniczyli w autorskim programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 4 Zob. Oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne w zakładach karnych i aresztach śledczych w 2010 r., praca zbiorowa pod red. Tomasza Głowika, wydana przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa 2011, s

7 penitencjarnych 7 W celu zachowania anonimowości i zwiększenia poczucia poufności zebranych danych respondenci zwracali wypełnione ankiety w zamkniętych kopertach. Zastosowanie techniki PAPI gwarantuje rzetelność odpowiedzi poprzez: 1. Zapewnienie wysokiego stopnia anonimowości 2. Zmniejszenie odsetka odmów udziału w badaniu 3. Zwiększenie komfortu udziału w badaniu i ułatwienie udzielania pełnych i szczerych odpowiedzi 4. Dostosowanie czasu wypełnienia ankiety do indywidualnych potrzeb respondenta.

8 penitencjarnych 8 2. PRÓBA BADAWCZA 2.1. Dobór próby Dobór próby do badania miał charakter celowy. Badanie odbyło się w 8 jednostkach penitencjarnych, w których w 2011 roku realizowane były programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Badaniem objęci zostali uczestnicy programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, odbywający obecnie karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych. W badaniu wzięło łącznie udział 66 mężczyzn osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych 56% z nich było osadzonych w jednostkach penitencjarnych na terenie Warszawy, a 44% - poza Warszawą Charakterystyka społeczno-demograficzna próby Profil społeczno-demograficzny respondentów nie odbiega zasadniczo od charakterystyk sprawców przemocy w rodzinie skazanych na karę pozbawienia wolności, które przedstawione zostały w opracowaniu wydanym przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej pt. Oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne w zakładach karnych i aresztach śledczych w 2010 r. 5 Podobny zarys charakterystyk sprawców przemocy w rodzinie, którzy najczęściej zostają osadzeni w jednostkach penitencjarnych, przedstawiali także psychologowie i wychowawcy, z którymi odbywały się w toku badania rozmowy. Wszystkie osoby, które wzięły udział w badaniu, to mężczyźni. Odsetek sprawczyń przemocy w rodzinie osadzonych w jednostkach penitencjarnych jest stosunkowo niewielki i wynosi około 1%. ( ) według danych z dnia 5 stycznia 2011 roku w trakcie pełnego roku 2010 we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywały ogółem osoby, które wykonywały łącznie orzeczeń związanych z artykułem 207 Kodeksu Karnego. Oznacza to, że co 5 Irena Dybalska, Oddziaływania wobec sprawców przemocy w rodzinie w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w: Oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne, s

9 penitencjarnych 9 najmniej 3 tysiące skazanych odbywało więcej niż jeden wyrok za znęcanie się nad rodziną. 6 ( ) w trakcie roku łącznie 187 kobiet miało do odbycia 206 orzeczeń z artykułu 207 Kodeksu Karnego. 7 Większość respondentów (71%) mieszkała przed osadzeniem w mieście, pozostali na wsi (27%). Jedna osoba (2% próby) nie udzieliła na ten temat odpowiedzi. 21% respondentów nie podało informacji na temat swojego wieku. Wśród respondentów, którzy podali w ankiecie taką ą informację, najmłodszy miał 27 lat, a najstarszy - 64 lata. Najliczniejszą kategorię wiekową wśród tych badanych stanowiły osoby w wieku od 31 do 40 lat (33%). Zbliżony odsetek próby (35%) stanowią ą razem dwie starsze kategorie wiekowe (41-50 lat oraz lat). Najmniej liczni w próbie są ą najmłodsi (8%) i najstarsi (3%) respondenci. Wykres 1. Wiek brak odpowiedzi; 21% do 30 lat; 8% 60 i więcej lat; 3% lat; 33% lat; 17% Ogółem; N= lat; 18% Wszyscy respondenci podali informację na temat swojego wykształcenia. Największy odsetek badanych posiadał wykształcenie zasadnicze zawodowe (58%). Co piąty badany (21%) miał wykształcenie podstawowe. Łącznie z osobami, które nie ukończyły wykształcenia podstawowego, stanowili jedną czwartą próby (26%). Odsetek osób z wykształceniem średnim lub wyższym wyniósł jedną szóstą próby (17%). 6 Ibidem, s Ibidem, s. 118.

10 penitencjarnych 10 Wykres 2. Wykształcenie Pomaturalne/ policealne; 2% Średnie; 11% Wyższe ; 5% Nieukończone podstawowe lub podstawowe; 26% Zasadnicze zawodowe; 58% Ogółem; N=66 Prawie połowa respondentów była w chwili badania w związku zku małżeńskim ń bądź nieformalnym (47%). Jedna trzecia badanych (36%) była w trakcie separacji lub rozwodu (8%) albo po rozwodzie (29%). Odsetek osób samotnych (wdowców, kawalerów) wynosi w badanej próbie 15%. Wykres 3. Stan cywilny Wdowcy; 2% W separacji/w trakcie rozwodu; 8% Rozwiedzeni; 29% Kawalerowie; 14% Brak odpowiedzi; 2% Żonaci; 30% Ogółem; N=66 W związku nieformalnym; 17%

11 penitencjarnych 11 Na pytanie o to, czy w gospodarstwie domowym respondenta mieszkają dzieci lub dziecko, połowa z nich (53%*) odpowiedziała twierdząco. Ten odsetek okazał się jednak zaniżony. Część osób (9% próby), która odpowiedziała przecząco, udzieliła odpowiedzi w kolejnym pytaniu, w którym dopytywano o to, czyje są to dzieci (dziecko). W ten sposób odsetek osób posiadających dzieci mieszkające w ich gospodarstwie domowym okazał się być wyższy o 9 punktów procentowych i wyniósł 62%. Tabela 1. Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym mieszkają dzieci (dziecko)? Tak 41 62% Nie 21 32% Brak odpowiedzi 4 6% Tabela 2. Jeżeli w Pana(i) gospodarstwie domowym mieszkają dzieci (dziecko), to czyje to są dzieci? Moje z obecnego związku 30 45% Moje z poprzedniego związku (poprzednich związków) 5 8% Partnerki (partnera) z poprzedniego związku (poprzednich związków) 4 6% Innej osoby (innych osób) 1 2% Brak odpowiedzi 28 42% Pytanie wielowyborowe W gospodarstwie domowym większości osób w próbie mieszkają dzieci (dziecko) respondenta z obecnego związku (45%). Z własnymi dziećmi z obecnego lub poprzedniego związku mieszka wedle deklaracji ponad połowa respondentów (53%). Odsetek osób, które nie wskazały odpowiedzi na to pytanie (42%), stanowią osoby, które nie udzieliły odpowiedzi na oba pytania dotyczące dzieci (6%), osoby, które nie doprecyzowały, czyje dzieci mieszkają w ich gospodarstwie domowym (5%) oraz osoby, które udzieliły odpowiedzi przeczącej na pytanie o to, czy w gospodarstwie domowym respondenta mieszkają dzieci lub dziecko (32%).

12 penitencjarnych 12 Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z psychologami i wychowawcami pracującymi z osadzonymi sprawcami przemocy w rodzinie, osoby te stanowią stosunkowo różnorodną grupę ze względu na sytuację zawodową. Wśród nich znajdują się zarówno osoby, które wcześniej (przed osadzeniem) pracowały, były zadowolone ze swoich zarobków, ale także bezrobotni, osoby o trudnej sytuacji materialnej w rodzinie lub osoby zarabiające niskie kwoty. Warto wspomnieć przy tym, że w pytaniu dotyczącym powodów wywołujących stosowanie przemocy w rodzinie w różnych sytuacjach (por. dalej), ponad jedna trzecia (38%) respondentów wskazała, że powodem były ich problemy finansowe (17%), problemy w pracy (8%) lub brak pracy (14%).

13 penitencjarnych 13 Tabela 3. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów Liczebności Płeć mężczyźni % Wiek Wykształcenie Stan cywilny Posiadanie dzieci Miejscowość zamieszkania przed osadzeniem % N do 30 lat 5 8% 31 do 40 lat 22 33% 41 do 50 lat 12 18% 51 do 60 lat 11 17% 61 i więcej lat 2 3% brak odpowiedzi 14 21% niepełne podstawowe 3 5% podstawowe 14 21% zasadnicze zawodowe 38 58% średnie 7 11% pomaturalne/policealne 1 2% wyższe 3 5% żonaci 20 30% w związku nieformalnym 11 17% rozwiedzeni 19 29% w separacji/w trakcie rozwodu 5 8% wdowcy 1 2% kawalerowie 9 14% brak odpowiedzi 1 2% tak 41 62% nie 21 32% brak odpowiedzi 4 6% na wsi 18 27% w mieście 47 71% brak odpowiedzi 1 2%

14 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

15 penitencjarnych PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3.1 STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ BADANYCH SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE Osoby badane stosowały różne formy przemocy w rodzinie. Najczęściej była to przemoc psychiczna (91%) i fizyczna (83%). 12% badanych przyznało, że stosowali w rodzinie przemoc seksualną. Większość respondentów stosowała wobec bliskich zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Wszyscy sprawcy przemocy seksualnej przyznali, że stosowali także inne formy przemocy: psychiczną i fizyczną. Ofiarami przemocy w rodzinie były najczęściej żony lub partnerki (74%), dzieci (32%) oraz rodzice (29%). Przemoc w rodzinie współwystępuje z różnymi trudnościami pojawiającymi się w życiu rodzin. Wśród przyczyn i powodów skłaniających respondentów do użycia przemocy w rodzinie najliczniejsze odsetki wskazań dotyczyły niewłaściwego, tj. niezgodnego z oczekiwaniami sprawcy, zachowania drugiej osoby (59%), wynikały także z poczucia zawodu wywołanego przez bliską osobę, jej niesłowności czy niewierności (32%) albo jej niepodporządkowania się (24%). Kolejny wysoki odsetek dotyczył faktu bycia sprawcy przemocy w rodzinie pod wpływem środków odurzających: alkoholu (47%) lub innej substancji uzależniającej (2%). Problemy związane z sytuacją zawodową i finansową otrzymały w sumie niewiele mniej wskazań (38%). Respondenci wskazywali także swoje złe samopoczucie (25%) oraz stosowanie przemocy przez drugą stronę i konieczność samoobrony (17%). W ogólnym ujęciu przyczyny stosowania przemocy w rodzinie upatrywane są w rozmaitych zjawiskach społeczno-ekonomicznych i problemach życiowych i osobistych sprawców. Ponad połowa (55%) respondentów przyznała, że została im kiedyś postawiona diagnoza stwierdzająca uzależnienie od alkoholu. Większość (74%) respondentów przyznała, że doświadczyła w swoim życiu przemocy ze strony kogoś z rodziny. Ponad połowa (65%) respondentów doświadczyła przemocy ze strony kogoś bliskiego w dzieciństwie. Podobny, choć nieco niższy, odsetek respondentów przyznał, że doświadczył przemocy ze strony członka rodziny w życiu dorosłym (56%).

16 penitencjarnych KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE Z ODDZIAŁYWAŃ SPECJALISTYCZNYCH 73% respondentów uczestniczyło w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanym według lub w oparciu o model Duluth, najczęściej przez kadrę jednostek penitencjarnych. Pozostały odsetek badanych 27% uczestniczył w programach autorskich, realizowanych przez jednostki systemu pomocy społecznej. Zdecydowana większość respondentów brała udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2011 roku. 12% respondentów uczestniczyło wcześniej w programie oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i dla większości z nich (75%) był to jeden program. Zdecydowana większość (88%) respondentów uczestniczyła w programie bez nakazu sądowego. 6% respondentów twierdziło, że zostało skierowanych do udziału w programie na podstawie orzeczenia sądu. Ponad połowa (67%) respondentów przyznała, że ktoś przekonywał ich do uczestnictwa w tego typu oddziaływaniach. Najczęściej osobami, które przekonywały respondentów do udziału w programie, byli psychologowie/terapeuci (62%). Pojedyncze wskazania pojawiły się przy członkach rodziny głównie żonie/partnerce (6%). Kurator sądowy przekonywał do udziału w programie 5% respondentów. Na podstawie uzyskanych informacji można jednak przypuszczać, że respondenci dopiero niedawno zaczęli korzystać z różnych form oddziaływań specjalistycznych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Wskazują na to niskie odsetki wskazań przy poszczególnych formach oddziaływań zwłaszcza w przeszłości. Wyjątkiem jest jedynie terapia uzależnień: w przeszłości korzystało z niej wedle deklaracji 20% respondentów, a obecnie korzysta z niej 9%.

17 penitencjarnych SYTUACJA PRAWNA BADANYCH SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE Większość badanych była uznana kiedykolwiek przez sąd winnym popełnienia czynu z artykułu 207 Kodeksu Karnego (85%). Większość respondentów przyznała także, że byli uznani kiedykolwiek przez sąd za winnych popełnienia czynu z innego artykułu niż artykuł 207 Kodeksu Karnego (74%). Te inne artykuły nie dotyczyły jedynie czynów przemocy w rodzinie. Wobec 9 osób (14% ogółu respondentów) sąd warunkowo umorzył kiedykolwiek postępowanie karne w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego. Prawie połowa respondentów (48%) miała w przeszłości w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego orzeczoną przez sąd karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i okres warunkowego zawieszenia już upłynął. 45% respondentów miało wówczas także nałożony dozór kuratora sądowego. 61% badanych osób zadeklarowało, że w chwili obecnej sądownie nałożony jest wobec nich przynajmniej jeden z wymienionych obowiązków probacyjnych w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego. Najczęściej był to nakaz powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających (39%) i nakaz poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym (17%). 32% respondentów przyznało, że w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego obowiązki probacyjne były wobec nich nałożone przez sąd w przeszłości. Prawie połowa respondentów (48%) przyznała, że sąd orzekł wobec nich kiedykolwiek bezwzględną karę pozbawienia wolności w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego. Większość respondentów (77%) przyznała, że w chwili obecnej jest osadzona w zakładzie karnym w związku z artykułem 207 Kodeksu Karnego. Większość respondentów (65%) zadeklarowała, że nie była osadzona w zakładzie karnym w sprawie z artykułu 207 w przeszłości. 21% respondentów odpowiedziało, że w chwili badania w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego stosowane były wobec nich środki karne. Natomiast 14% respondentów odpowiedziało, że środki karne w sprawie dotyczącej artykułu 207 stosowane były wobec nich w przeszłości. Środkami karnymi, które respondenci najliczniej wskazali jako stosowane w chwili badania wobec nich, były: zakaz kontaktowania się z określonymi osobami (5%) i zakaz zbliżania się do określonych osób (5%).

18 penitencjarnych 18 W związku z innym artykułem niż artykuł 207 Kodeksu Karnego sąd umorzył kiedykolwiek warunkowo postępowanie karne wobec 18% badanych osób. Wobec połowy respondentów (52%) sąd orzekł kiedykolwiek karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w związku z innym artykułem niż artykuł 207 Kodeksu Karnego. 85% osób z nich miało wtedy także nałożony dozór kuratora sądowego. W sprawie dotyczącej innego artykułu niż artykuł 207 Kodeksu Karnego sąd orzekł kiedykolwiek bezwzględną karę pozbawienia wolności wobec ponad jednej trzeciej respondentów (36%). W chwili obecnej w związku z innym artykułem niż artykuł 207 Kodeksu Karnego osadzona jest w zakładzie karnym ponad połowa respondentów (55%). W przeszłości w sprawie z innego artykułu niż 207 Kodeksu Karnego osadzona była w zakładzie karnym niecała jedna trzecia badanych 30%. 3.4 OPINIE NA TEMAT SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POLSCE I SPOSOBÓW JEJ PRZECIWDZIAŁANIA Z PERSPEKTYWY OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Zdaniem zdecydowanej większości (85%) badanych zjawisko przemocy występuje w bardzo wielu rodzinach w Polsce. Zdecydowana większość (82%) badanych słyszała lub wie o jednej-dwóch bądź większej liczbie rodzin w swoim otoczeniu, w których występuje przemoc. Wyobrażenia respondentów na temat nasilenia występowania przemocy w rodzinie w Polsce są spójne z ich opiniami na temat częstego występowania przemocy w rodzinie w ich otoczeniu. Ponad połowa (56%) respondentów uważa, że przemoc w rodzinie w Polsce w ostatnich 5 latach zdarza się częściej niż w przeszłości. Zdaniem respondentów najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety (83%). W następnej kolejności najczęściej wskazywane były dzieci w wieku szkolnym od 6 do 13 roku życia (26%) oraz osoby starsze (15%). Nieco mniejsze odsetki wskazań pojawiły się w przypadku dzieci przedszkolnych (14%) i młodzieży szkolnej (12%). Ten profil ofiar przemocy w rodzinie wydaje się być spójny ze wskazywanymi przez badanych sprawców osobami przez nich pokrzywdzonymi. Zdaniem respondentów osoby, które nie mają pracy, są częściej ofiarami przemocy w rodzinie (8%) niż osoby pracujące (2%).

19 penitencjarnych 19 W opinii respondentów przemoc stosowana jest najczęściej w rodzinach alkoholików (80%), na wsi (20%) i w dużych miastach (20%) oraz w rodzinach o przeciętnej sytuacji materialnej (20%) i ubogich (18%). Według opinii badanych sprawców przemocy w rodzinie najbardziej skutecznymi sposobami przeciwdziałania przemocy w rodzinie są rozwiązania z zakresu wsparcia dla osób stosujących przemoc i ich rodzin. Z perspektywy osób stosujących przemoc w rodzinie najbardziej pożądanymi sposobami zmierzającymi do zmniejszenia skali przemocy w rodzinie są w związku z tym: dostępność bezpłatnej pomocy specjalistycznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie (73% wskazań odpowiedzi tak, to jest skuteczny sposób ), dostępność bezpłatnego poradnictwa psychologicznego dla rodzin w zakresie rozwiązywania rodzinnych problemów (71%), dostępność programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (65%) oraz kampanie informujące o tym, jak zapobiegać przemocy w rodzinie i jak sobie radzić w przypadku jej wystąpienia (64%). Najmniej skuteczne są, zdaniem ogółu respondentów, działania o charakterze penalizacyjnym, bez elementów wsparcia w rozwiązywaniu problemu. Najbardziej restrykcyjne rozwiązania uzyskały najniższe odsetki wskazań odpowiedzi tak, to jest skuteczny sposób. Jako najmniej skuteczne wskazano: karę pozbawienia wolności dla sprawcy przemocy w rodzinie (41%), zaostrzenie przepisów karnych za przemoc w rodzinie (39%), eksmisję z mieszkania zajmowanego z osobą poszkodowaną (39%) oraz zakaz zbliżania się do członków rodziny (33%).

20 penitencjarnych 20 WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

21 penitencjarnych STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE Z deklaracji respondentów wynika, że najczęściej stosowaną przez nich formą przemocy w rodzinie była przemoc psychiczna (91%) oraz fizyczna (83%). Najmniejszy odsetek wskazań wystąpił w przypadku przemocy seksualnej (12%). Tabela 4. Stosowanie przemocy w rodzinie Psychicznej 60 83% Fizycznej 55 91% Seksualnej 8 12% Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej żony lub partnerki (74%), dzieci (32%) oraz rodzice (29%). Tabela 5. Wobec kogo z rodziny/domowników zdarzyło się Panu(i) użyć przemocy? Żony/partnerki 49 74% Córki/pasierbicy 11 17% Syna/pasierba 10 15% Matki 10 15% Ojca/ojczyma 9 14% Innej osoby z rodziny/domowników płci żeńskiej 9 14% Innej osoby z rodziny/domowników płci męskiej 9 14% Brak odpowiedzi 3 5% Odpowiedzi zagregowane - przynajmniej jedno wskazanie dla formy psychicznej, fizycznej lub seksualnej. Pytanie wielowyborowe. Tabela przedstawia kategorie, które otrzymały przynajmniej jedno wskazanie.

22 penitencjarnych 22 W opinii specjalistów prowadzących programy dla sprawców przemocy w rodzinie rzadko kiedy przemoc w rodzinie stosowana jest w jednorodnej formie: To są formalne podziały. Najczęściej przynajmniej raz w życiu każdy [sprawca przemocy w rodzinie] posunął się do każdej z tych form. To się zawsze wszystko przeplata. Potwierdzają to wyniki badania. Poniższa tabela przedstawia odsetki respondentów, którzy przyznali, że stosują więcej niż jedną z form przemocy w rodzinie. Większość respondentów stosowała wobec bliskich zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Wszyscy sprawcy przemocy seksualnej przyznali, że stosowali także inne formy przemocy: psychiczną i fizyczną. Tabela 6. Stosowanie przemocy w rodzinie Fizycznej i psychicznej 50 76% Fizycznej i seksualnej 8 12% Psychicznej i seksualnej 8 12% Brak odpowiedzi 16 24% Obok przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, wyróżniana była także przez specjalistów, stosunkowo często ich zdaniem występująca, przemoc ekonomiczna.

23 penitencjarnych STOSOWANIE PRZEMOCY FIZYCZNEJ W RODZINIE Większość respondentów przyznała, że stosowała przemoc fizyczną wobec członka swojej rodziny. Na pytanie dotyczące stosowania przemocy fizycznej w rodzinie większość (71%*) respondentów udzieliła odpowiedzi twierdzącej, przyznając, że kiedykolwiek zastosowali taką formę przemocy wobec kogoś z rodziny. Ten odsetek okazał się jednak zaniżony. Część osób (12% próby), która odpowiedziała przecząco lub nie udzieliła żadnej odpowiedzi, udzieliła odpowiedzi w kolejnym pytaniu, w którym dopytywano o to, wobec kogo w ten sposób kiedykolwiek respondent się zachował. W ten sposób odsetek sprawców przemocy fizycznej okazał się być wyższy o 12 punktów procentowych i wyniósł 83%. Tabela 7. Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu(i) użyć przemocy fizycznej w rodzinie? Tak 55 83% Nie 8 12% Brak odpowiedzi 3 5%

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich

Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Paweł Ostaszewski Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich Warszawa 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Specyfika spraw nieletnich... 5 1.2. Opiniowanie diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej Załącznik 20 Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku Warszawa 2012 Spis treści Wstęp 5 1 Przestępczość ogółem... 7 2 Poczucie bezpieczeństwa Polaków. 15 3 Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

Przemoc wobec kobiet w rodzinie

Przemoc wobec kobiet w rodzinie N I E Z B Ę D N I K P S Y C H O L O G A Przemoc wobec kobiet w rodzinie Opracowanie: część 1 Zespół CPK część 2 Magdalena Jóźwik Warszawa 2007 2 3 Spis treści Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Wskazówki dla osób realizujących te zadania KIELCE 2012 Wojewoda Świętokrzyski Spis treści Wstęp... 3 1. Podstawowe kroki

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Białystok 2013 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Badania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Raport podsumowujący badania realizowane przez Pentor

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo część 2 1

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo część 2 1 Uwaga: Korzystając z raportu proszę go cytować jako: Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród

Bardziej szczegółowo