Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych"

Transkrypt

1 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych RAPORT Z BADANIA PILOTAŻOWEGO ZREALIZOWANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 penitencjarnych 2 SPIS TREŚCI ROZDZI AŁ NR STRONY 1. INFORMACJE O BADANIU 3 2. PRÓBA BADAWCZA 8 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYNIKI SZCZEGÓŁOWE Stosowanie przemocy w rodzinie przez badanych sprawców przemocy w rodzinie 4.2 Uczestnictwo w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 4.3 Korzystanie z innych form oddziaływań specjalistycznych Sytuacja prawna badanych sprawców przemocy w rodzinie Opinie respondentów na temat zjawiska przemocy w rodzinie i sposobów jej przeciwdziałania

3 penitencjarnych 3 1. INFORMACJE O BADANIU 1.1. Problematyka i cele badania Badanie, którego wyniki przedstawione są w niniejszym raporcie, jest częścią jednego spośród czterech etapów projektu badawczego zatytułowanego Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce. Projekt ten opracowany został i jest realizowany przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Realizowany projekt badawczy składa się z następujących badań: I. Ogólnopolskiego badania opinii na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków na temat przemocy w rodzinie II. Ogólnopolskiego badania profesjonalistów prowadzących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie III. Ogólnopolskiego badania osób stosujących przemoc w rodzinie, biorących udział w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych; obok niego zrealizowano omawiane w tym miejscu pilotażowe badanie osób stosujących przemoc w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności i osadzonych w jednostkach penitencjarnych IV. Badania eksperckiego IDEABLOG realizowanego na platformie internetowej wśród specjalistów zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie Omawiane w tym raporcie badanie dotyczyło osób stosujących przemoc w rodzinie, które decyzją sądu zostały skazane na karę pozbawienia wolności i osadzone w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2011 roku w 8 jednostkach penitencjarnych: w 5 jednostkach na terenie Warszawy i w 3 jednostkach poza Warszawą (w województwie łódzkim, podlaskim i opolskim). Badanie miało charakter sondująco-pilotażowy. Celem pilotażu było udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej zagadnienia badawcze. Dodatkowo zostały opisane zagadnienia metodologiczne przybliżające sposób prowadzenia wywiadu z osobami osadzonymi w jednostkach penitencjarnych i uczestniczącymi na ich terenie w programach oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W trakcie badania została bowiem dodatkowo

4 penitencjarnych 4 poddana testowi procedura i narzędzie badawcze (jego struktura logiczna i dynamiczna, język, zawartość merytoryczna). Przedstawione analizy danych są pełnowartościowym materiałem analitycznym. W części PODSUMOWANIE WYNIKÓW pojawiają się statystyki zbiorcze, zaś w części WYNIKI SZCZEGÓŁOWE zilustrowano dodatkowo sposób udzielania odpowiedzi, aparat pojęciowy i percepcję osób osadzonych w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Rekomendacje metodologiczne i realizacyjne zawarte zostały w oddzielnym dokumencie. Zagadnienia badawcze poruszone w niniejszym badaniu dotyczyły: 1. Charakterystyki społeczno-demograficznej osób stosujących przemoc w rodzinie 2. Stosowania przemocy w rodzinie: a. Form przemocy najczęściej stosowanych przez osoby stosujące przemoc w rodzinie z podziałem na przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną b. Kategorii osób, wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie c. Przyczyn i powodów stosowania przemocy w rodzinie 3. Sytuacji prawnej sprawców przemocy w rodzinie: a. Karalności osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym za podobne przestępstwo b. Rodzaju stosowanych kar i uprzedniego osadzenia w zakładzie karnym c. Stosowania środków zapobiegawczych, karnych lub probacyjnych oraz dozoru kuratora sądowego 4. Korzystania przez osoby stosujące przemoc w rodzinie z oddziaływań specjalistycznych, w tym z programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub terapii 5. Opinii na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce z perspektywy osób stosujących przemoc w rodzinie: w tym charakterystyki ofiar przemocy w rodzinie z perspektywy osób stosujących przemoc w rodzinie; a także opinii osób stosujących przemoc w rodzinie na temat skuteczności sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5 penitencjarnych Definicje Na potrzeby badania użyte zostały definicje przemocy w rodzinie określone w procedurze Niebieskie Karty. Przytaczano respondentom definicje przemocy fizycznej, psychicznej oraz seksualnej, zawierające przykładowe zachowania. W przypadku przemocy psychicznej były to: wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie, demoralizacja, ciągłe niepokojenie, izolacja. W przypadku przemocy fizycznej natomiast było to: popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie, a także uszkodzenia ciała, w tym zasinienia, zadrapania, krwawienie, oparzenia. Przemoc seksualna definiowana była jako zmuszanie do obcowania płciowego, jak i innych niechcianych czynności seksualnych. Kryterium definiującym sprawcę przemocy w rodzinie było posiadanie orzeczenia sądowego stwierdzającego fakt bycia winnym popełnienia przestępstwa przeciwko rodzinie. W zdecydowanej większości przypadków dotyczyło to artykułu Kodeksu Karnego. Wielu sprawców przemocy w rodzinie jest skazywanych w związku z wyrokiem za inne przestępstwa: artykuł 207 nie musi być orzeczeniem głównym. Zdarza się także, że kwalifikującym do udziału w programie readaptacyjnym dla sprawców przemocy jest inny artykuł Kodeksu Karnego, np. artykuł Kodeksu Karnego lub informacja o występującym problemie stosowania przemocy w rodzinie uzyskana na przykład z wywiadu środowiskowego czy w trakcie udziału w innym programie lub terapii. Uczestnikiem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie jest w tym badaniu osoba osadzona, która została zakwalifikowana do udziału w programie i uczestniczyła w ramach niego w zajęciach 3. Programy oddziaływań korekcyjno- 1 Art Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Jeżeli czyn określony w 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat Jeżeli następstwem czynu określonego w 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. (Roz. XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece) 2 Art Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. (Roz. XXIII Przestępstwa przeciwko wolności) 3 Zdecydowana większość respondentów (73%) uczestniczyła w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie według modelu Duluth lub w wersji autorskiej na nim opartej. Program adaptowany jest do warunków funkcjonowania instytucji penitencjarnej i do potrzeb skazanych. Kryteria kwalifikujące do udziału w programie

6 penitencjarnych 6 edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie stanowią jeden z programów readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności, mających na celu wsparcie procesu ich resocjalizacji. 4 W jednostkach objętych badaniem programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie były realizowane obok innych programów psychokorekcyjnych, terapeutycznych i edukacyjno-profilaktycznych przez kadrę Służby Więziennej lub pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ze środowiska lokalnego Metoda badawcza Badanie wśród osadzonych w jednostkach penitencjarnych sprawców przemocy w rodzinie przeprowadzone zostało metodą ankietową PAPI (Paper and Pencil Interview). Jest to technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na samodzielnym wypełnianiu papierowego kwestionariusza przez respondenta. Technika ta sprawdza się w badaniach dotyczących osobistych i drażliwych kwestii. Bezpośrednia interakcja respondenta z ankieterem jest ograniczona do omówienia realizacji badania. Technika PAPI zapewnia respondentowi zachowanie intymności i większe poczucie bezpieczeństwa przy udzielaniu odpowiedzi na pytania ankiety. Ankiety do samodzielnego wypełniania wręczane były respondentom przez zaproszonych do współpracy profesjonalistów prowadzących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. W podpróbie warszawskich jednostek penitencjarnych dodatkowo zostały przeprowadzone rozmowy z psychologami i wychowawcami, którzy realizowali badanie z uczestnikami prowadzonych przez siebie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Rozmowy służyły omówieniu, a następnie podsumowaniu realizacji ankiet wśród osadzonych oraz omówieniu specyfiki realizacji programu w warunkach penitencjarnych. według modelu Duluth ograniczają możliwość udziału w nim dla osób, które są chore psychicznie; osób z poważnymi zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej; nałogowych hazardzistów; osób uzależnionych od środków odurzających, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii. Pozostali respondenci (27%) uczestniczyli w autorskim programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 4 Zob. Oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne w zakładach karnych i aresztach śledczych w 2010 r., praca zbiorowa pod red. Tomasza Głowika, wydana przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa 2011, s

7 penitencjarnych 7 W celu zachowania anonimowości i zwiększenia poczucia poufności zebranych danych respondenci zwracali wypełnione ankiety w zamkniętych kopertach. Zastosowanie techniki PAPI gwarantuje rzetelność odpowiedzi poprzez: 1. Zapewnienie wysokiego stopnia anonimowości 2. Zmniejszenie odsetka odmów udziału w badaniu 3. Zwiększenie komfortu udziału w badaniu i ułatwienie udzielania pełnych i szczerych odpowiedzi 4. Dostosowanie czasu wypełnienia ankiety do indywidualnych potrzeb respondenta.

8 penitencjarnych 8 2. PRÓBA BADAWCZA 2.1. Dobór próby Dobór próby do badania miał charakter celowy. Badanie odbyło się w 8 jednostkach penitencjarnych, w których w 2011 roku realizowane były programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Badaniem objęci zostali uczestnicy programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, odbywający obecnie karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych. W badaniu wzięło łącznie udział 66 mężczyzn osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych 56% z nich było osadzonych w jednostkach penitencjarnych na terenie Warszawy, a 44% - poza Warszawą Charakterystyka społeczno-demograficzna próby Profil społeczno-demograficzny respondentów nie odbiega zasadniczo od charakterystyk sprawców przemocy w rodzinie skazanych na karę pozbawienia wolności, które przedstawione zostały w opracowaniu wydanym przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej pt. Oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne w zakładach karnych i aresztach śledczych w 2010 r. 5 Podobny zarys charakterystyk sprawców przemocy w rodzinie, którzy najczęściej zostają osadzeni w jednostkach penitencjarnych, przedstawiali także psychologowie i wychowawcy, z którymi odbywały się w toku badania rozmowy. Wszystkie osoby, które wzięły udział w badaniu, to mężczyźni. Odsetek sprawczyń przemocy w rodzinie osadzonych w jednostkach penitencjarnych jest stosunkowo niewielki i wynosi około 1%. ( ) według danych z dnia 5 stycznia 2011 roku w trakcie pełnego roku 2010 we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywały ogółem osoby, które wykonywały łącznie orzeczeń związanych z artykułem 207 Kodeksu Karnego. Oznacza to, że co 5 Irena Dybalska, Oddziaływania wobec sprawców przemocy w rodzinie w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w: Oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne, s

9 penitencjarnych 9 najmniej 3 tysiące skazanych odbywało więcej niż jeden wyrok za znęcanie się nad rodziną. 6 ( ) w trakcie roku łącznie 187 kobiet miało do odbycia 206 orzeczeń z artykułu 207 Kodeksu Karnego. 7 Większość respondentów (71%) mieszkała przed osadzeniem w mieście, pozostali na wsi (27%). Jedna osoba (2% próby) nie udzieliła na ten temat odpowiedzi. 21% respondentów nie podało informacji na temat swojego wieku. Wśród respondentów, którzy podali w ankiecie taką ą informację, najmłodszy miał 27 lat, a najstarszy - 64 lata. Najliczniejszą kategorię wiekową wśród tych badanych stanowiły osoby w wieku od 31 do 40 lat (33%). Zbliżony odsetek próby (35%) stanowią ą razem dwie starsze kategorie wiekowe (41-50 lat oraz lat). Najmniej liczni w próbie są ą najmłodsi (8%) i najstarsi (3%) respondenci. Wykres 1. Wiek brak odpowiedzi; 21% do 30 lat; 8% 60 i więcej lat; 3% lat; 33% lat; 17% Ogółem; N= lat; 18% Wszyscy respondenci podali informację na temat swojego wykształcenia. Największy odsetek badanych posiadał wykształcenie zasadnicze zawodowe (58%). Co piąty badany (21%) miał wykształcenie podstawowe. Łącznie z osobami, które nie ukończyły wykształcenia podstawowego, stanowili jedną czwartą próby (26%). Odsetek osób z wykształceniem średnim lub wyższym wyniósł jedną szóstą próby (17%). 6 Ibidem, s Ibidem, s. 118.

10 penitencjarnych 10 Wykres 2. Wykształcenie Pomaturalne/ policealne; 2% Średnie; 11% Wyższe ; 5% Nieukończone podstawowe lub podstawowe; 26% Zasadnicze zawodowe; 58% Ogółem; N=66 Prawie połowa respondentów była w chwili badania w związku zku małżeńskim ń bądź nieformalnym (47%). Jedna trzecia badanych (36%) była w trakcie separacji lub rozwodu (8%) albo po rozwodzie (29%). Odsetek osób samotnych (wdowców, kawalerów) wynosi w badanej próbie 15%. Wykres 3. Stan cywilny Wdowcy; 2% W separacji/w trakcie rozwodu; 8% Rozwiedzeni; 29% Kawalerowie; 14% Brak odpowiedzi; 2% Żonaci; 30% Ogółem; N=66 W związku nieformalnym; 17%

11 penitencjarnych 11 Na pytanie o to, czy w gospodarstwie domowym respondenta mieszkają dzieci lub dziecko, połowa z nich (53%*) odpowiedziała twierdząco. Ten odsetek okazał się jednak zaniżony. Część osób (9% próby), która odpowiedziała przecząco, udzieliła odpowiedzi w kolejnym pytaniu, w którym dopytywano o to, czyje są to dzieci (dziecko). W ten sposób odsetek osób posiadających dzieci mieszkające w ich gospodarstwie domowym okazał się być wyższy o 9 punktów procentowych i wyniósł 62%. Tabela 1. Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym mieszkają dzieci (dziecko)? Tak 41 62% Nie 21 32% Brak odpowiedzi 4 6% Tabela 2. Jeżeli w Pana(i) gospodarstwie domowym mieszkają dzieci (dziecko), to czyje to są dzieci? Moje z obecnego związku 30 45% Moje z poprzedniego związku (poprzednich związków) 5 8% Partnerki (partnera) z poprzedniego związku (poprzednich związków) 4 6% Innej osoby (innych osób) 1 2% Brak odpowiedzi 28 42% Pytanie wielowyborowe W gospodarstwie domowym większości osób w próbie mieszkają dzieci (dziecko) respondenta z obecnego związku (45%). Z własnymi dziećmi z obecnego lub poprzedniego związku mieszka wedle deklaracji ponad połowa respondentów (53%). Odsetek osób, które nie wskazały odpowiedzi na to pytanie (42%), stanowią osoby, które nie udzieliły odpowiedzi na oba pytania dotyczące dzieci (6%), osoby, które nie doprecyzowały, czyje dzieci mieszkają w ich gospodarstwie domowym (5%) oraz osoby, które udzieliły odpowiedzi przeczącej na pytanie o to, czy w gospodarstwie domowym respondenta mieszkają dzieci lub dziecko (32%).

12 penitencjarnych 12 Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z psychologami i wychowawcami pracującymi z osadzonymi sprawcami przemocy w rodzinie, osoby te stanowią stosunkowo różnorodną grupę ze względu na sytuację zawodową. Wśród nich znajdują się zarówno osoby, które wcześniej (przed osadzeniem) pracowały, były zadowolone ze swoich zarobków, ale także bezrobotni, osoby o trudnej sytuacji materialnej w rodzinie lub osoby zarabiające niskie kwoty. Warto wspomnieć przy tym, że w pytaniu dotyczącym powodów wywołujących stosowanie przemocy w rodzinie w różnych sytuacjach (por. dalej), ponad jedna trzecia (38%) respondentów wskazała, że powodem były ich problemy finansowe (17%), problemy w pracy (8%) lub brak pracy (14%).

13 penitencjarnych 13 Tabela 3. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów Liczebności Płeć mężczyźni % Wiek Wykształcenie Stan cywilny Posiadanie dzieci Miejscowość zamieszkania przed osadzeniem % N do 30 lat 5 8% 31 do 40 lat 22 33% 41 do 50 lat 12 18% 51 do 60 lat 11 17% 61 i więcej lat 2 3% brak odpowiedzi 14 21% niepełne podstawowe 3 5% podstawowe 14 21% zasadnicze zawodowe 38 58% średnie 7 11% pomaturalne/policealne 1 2% wyższe 3 5% żonaci 20 30% w związku nieformalnym 11 17% rozwiedzeni 19 29% w separacji/w trakcie rozwodu 5 8% wdowcy 1 2% kawalerowie 9 14% brak odpowiedzi 1 2% tak 41 62% nie 21 32% brak odpowiedzi 4 6% na wsi 18 27% w mieście 47 71% brak odpowiedzi 1 2%

14 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

15 penitencjarnych PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3.1 STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ BADANYCH SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE Osoby badane stosowały różne formy przemocy w rodzinie. Najczęściej była to przemoc psychiczna (91%) i fizyczna (83%). 12% badanych przyznało, że stosowali w rodzinie przemoc seksualną. Większość respondentów stosowała wobec bliskich zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Wszyscy sprawcy przemocy seksualnej przyznali, że stosowali także inne formy przemocy: psychiczną i fizyczną. Ofiarami przemocy w rodzinie były najczęściej żony lub partnerki (74%), dzieci (32%) oraz rodzice (29%). Przemoc w rodzinie współwystępuje z różnymi trudnościami pojawiającymi się w życiu rodzin. Wśród przyczyn i powodów skłaniających respondentów do użycia przemocy w rodzinie najliczniejsze odsetki wskazań dotyczyły niewłaściwego, tj. niezgodnego z oczekiwaniami sprawcy, zachowania drugiej osoby (59%), wynikały także z poczucia zawodu wywołanego przez bliską osobę, jej niesłowności czy niewierności (32%) albo jej niepodporządkowania się (24%). Kolejny wysoki odsetek dotyczył faktu bycia sprawcy przemocy w rodzinie pod wpływem środków odurzających: alkoholu (47%) lub innej substancji uzależniającej (2%). Problemy związane z sytuacją zawodową i finansową otrzymały w sumie niewiele mniej wskazań (38%). Respondenci wskazywali także swoje złe samopoczucie (25%) oraz stosowanie przemocy przez drugą stronę i konieczność samoobrony (17%). W ogólnym ujęciu przyczyny stosowania przemocy w rodzinie upatrywane są w rozmaitych zjawiskach społeczno-ekonomicznych i problemach życiowych i osobistych sprawców. Ponad połowa (55%) respondentów przyznała, że została im kiedyś postawiona diagnoza stwierdzająca uzależnienie od alkoholu. Większość (74%) respondentów przyznała, że doświadczyła w swoim życiu przemocy ze strony kogoś z rodziny. Ponad połowa (65%) respondentów doświadczyła przemocy ze strony kogoś bliskiego w dzieciństwie. Podobny, choć nieco niższy, odsetek respondentów przyznał, że doświadczył przemocy ze strony członka rodziny w życiu dorosłym (56%).

16 penitencjarnych KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE Z ODDZIAŁYWAŃ SPECJALISTYCZNYCH 73% respondentów uczestniczyło w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanym według lub w oparciu o model Duluth, najczęściej przez kadrę jednostek penitencjarnych. Pozostały odsetek badanych 27% uczestniczył w programach autorskich, realizowanych przez jednostki systemu pomocy społecznej. Zdecydowana większość respondentów brała udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2011 roku. 12% respondentów uczestniczyło wcześniej w programie oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i dla większości z nich (75%) był to jeden program. Zdecydowana większość (88%) respondentów uczestniczyła w programie bez nakazu sądowego. 6% respondentów twierdziło, że zostało skierowanych do udziału w programie na podstawie orzeczenia sądu. Ponad połowa (67%) respondentów przyznała, że ktoś przekonywał ich do uczestnictwa w tego typu oddziaływaniach. Najczęściej osobami, które przekonywały respondentów do udziału w programie, byli psychologowie/terapeuci (62%). Pojedyncze wskazania pojawiły się przy członkach rodziny głównie żonie/partnerce (6%). Kurator sądowy przekonywał do udziału w programie 5% respondentów. Na podstawie uzyskanych informacji można jednak przypuszczać, że respondenci dopiero niedawno zaczęli korzystać z różnych form oddziaływań specjalistycznych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Wskazują na to niskie odsetki wskazań przy poszczególnych formach oddziaływań zwłaszcza w przeszłości. Wyjątkiem jest jedynie terapia uzależnień: w przeszłości korzystało z niej wedle deklaracji 20% respondentów, a obecnie korzysta z niej 9%.

17 penitencjarnych SYTUACJA PRAWNA BADANYCH SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE Większość badanych była uznana kiedykolwiek przez sąd winnym popełnienia czynu z artykułu 207 Kodeksu Karnego (85%). Większość respondentów przyznała także, że byli uznani kiedykolwiek przez sąd za winnych popełnienia czynu z innego artykułu niż artykuł 207 Kodeksu Karnego (74%). Te inne artykuły nie dotyczyły jedynie czynów przemocy w rodzinie. Wobec 9 osób (14% ogółu respondentów) sąd warunkowo umorzył kiedykolwiek postępowanie karne w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego. Prawie połowa respondentów (48%) miała w przeszłości w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego orzeczoną przez sąd karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i okres warunkowego zawieszenia już upłynął. 45% respondentów miało wówczas także nałożony dozór kuratora sądowego. 61% badanych osób zadeklarowało, że w chwili obecnej sądownie nałożony jest wobec nich przynajmniej jeden z wymienionych obowiązków probacyjnych w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego. Najczęściej był to nakaz powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających (39%) i nakaz poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym (17%). 32% respondentów przyznało, że w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego obowiązki probacyjne były wobec nich nałożone przez sąd w przeszłości. Prawie połowa respondentów (48%) przyznała, że sąd orzekł wobec nich kiedykolwiek bezwzględną karę pozbawienia wolności w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego. Większość respondentów (77%) przyznała, że w chwili obecnej jest osadzona w zakładzie karnym w związku z artykułem 207 Kodeksu Karnego. Większość respondentów (65%) zadeklarowała, że nie była osadzona w zakładzie karnym w sprawie z artykułu 207 w przeszłości. 21% respondentów odpowiedziało, że w chwili badania w sprawie z artykułu 207 Kodeksu Karnego stosowane były wobec nich środki karne. Natomiast 14% respondentów odpowiedziało, że środki karne w sprawie dotyczącej artykułu 207 stosowane były wobec nich w przeszłości. Środkami karnymi, które respondenci najliczniej wskazali jako stosowane w chwili badania wobec nich, były: zakaz kontaktowania się z określonymi osobami (5%) i zakaz zbliżania się do określonych osób (5%).

18 penitencjarnych 18 W związku z innym artykułem niż artykuł 207 Kodeksu Karnego sąd umorzył kiedykolwiek warunkowo postępowanie karne wobec 18% badanych osób. Wobec połowy respondentów (52%) sąd orzekł kiedykolwiek karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w związku z innym artykułem niż artykuł 207 Kodeksu Karnego. 85% osób z nich miało wtedy także nałożony dozór kuratora sądowego. W sprawie dotyczącej innego artykułu niż artykuł 207 Kodeksu Karnego sąd orzekł kiedykolwiek bezwzględną karę pozbawienia wolności wobec ponad jednej trzeciej respondentów (36%). W chwili obecnej w związku z innym artykułem niż artykuł 207 Kodeksu Karnego osadzona jest w zakładzie karnym ponad połowa respondentów (55%). W przeszłości w sprawie z innego artykułu niż 207 Kodeksu Karnego osadzona była w zakładzie karnym niecała jedna trzecia badanych 30%. 3.4 OPINIE NA TEMAT SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POLSCE I SPOSOBÓW JEJ PRZECIWDZIAŁANIA Z PERSPEKTYWY OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Zdaniem zdecydowanej większości (85%) badanych zjawisko przemocy występuje w bardzo wielu rodzinach w Polsce. Zdecydowana większość (82%) badanych słyszała lub wie o jednej-dwóch bądź większej liczbie rodzin w swoim otoczeniu, w których występuje przemoc. Wyobrażenia respondentów na temat nasilenia występowania przemocy w rodzinie w Polsce są spójne z ich opiniami na temat częstego występowania przemocy w rodzinie w ich otoczeniu. Ponad połowa (56%) respondentów uważa, że przemoc w rodzinie w Polsce w ostatnich 5 latach zdarza się częściej niż w przeszłości. Zdaniem respondentów najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety (83%). W następnej kolejności najczęściej wskazywane były dzieci w wieku szkolnym od 6 do 13 roku życia (26%) oraz osoby starsze (15%). Nieco mniejsze odsetki wskazań pojawiły się w przypadku dzieci przedszkolnych (14%) i młodzieży szkolnej (12%). Ten profil ofiar przemocy w rodzinie wydaje się być spójny ze wskazywanymi przez badanych sprawców osobami przez nich pokrzywdzonymi. Zdaniem respondentów osoby, które nie mają pracy, są częściej ofiarami przemocy w rodzinie (8%) niż osoby pracujące (2%).

19 penitencjarnych 19 W opinii respondentów przemoc stosowana jest najczęściej w rodzinach alkoholików (80%), na wsi (20%) i w dużych miastach (20%) oraz w rodzinach o przeciętnej sytuacji materialnej (20%) i ubogich (18%). Według opinii badanych sprawców przemocy w rodzinie najbardziej skutecznymi sposobami przeciwdziałania przemocy w rodzinie są rozwiązania z zakresu wsparcia dla osób stosujących przemoc i ich rodzin. Z perspektywy osób stosujących przemoc w rodzinie najbardziej pożądanymi sposobami zmierzającymi do zmniejszenia skali przemocy w rodzinie są w związku z tym: dostępność bezpłatnej pomocy specjalistycznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie (73% wskazań odpowiedzi tak, to jest skuteczny sposób ), dostępność bezpłatnego poradnictwa psychologicznego dla rodzin w zakresie rozwiązywania rodzinnych problemów (71%), dostępność programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (65%) oraz kampanie informujące o tym, jak zapobiegać przemocy w rodzinie i jak sobie radzić w przypadku jej wystąpienia (64%). Najmniej skuteczne są, zdaniem ogółu respondentów, działania o charakterze penalizacyjnym, bez elementów wsparcia w rozwiązywaniu problemu. Najbardziej restrykcyjne rozwiązania uzyskały najniższe odsetki wskazań odpowiedzi tak, to jest skuteczny sposób. Jako najmniej skuteczne wskazano: karę pozbawienia wolności dla sprawcy przemocy w rodzinie (41%), zaostrzenie przepisów karnych za przemoc w rodzinie (39%), eksmisję z mieszkania zajmowanego z osobą poszkodowaną (39%) oraz zakaz zbliżania się do członków rodziny (33%).

20 penitencjarnych 20 WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

21 penitencjarnych STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE Z deklaracji respondentów wynika, że najczęściej stosowaną przez nich formą przemocy w rodzinie była przemoc psychiczna (91%) oraz fizyczna (83%). Najmniejszy odsetek wskazań wystąpił w przypadku przemocy seksualnej (12%). Tabela 4. Stosowanie przemocy w rodzinie Psychicznej 60 83% Fizycznej 55 91% Seksualnej 8 12% Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej żony lub partnerki (74%), dzieci (32%) oraz rodzice (29%). Tabela 5. Wobec kogo z rodziny/domowników zdarzyło się Panu(i) użyć przemocy? Żony/partnerki 49 74% Córki/pasierbicy 11 17% Syna/pasierba 10 15% Matki 10 15% Ojca/ojczyma 9 14% Innej osoby z rodziny/domowników płci żeńskiej 9 14% Innej osoby z rodziny/domowników płci męskiej 9 14% Brak odpowiedzi 3 5% Odpowiedzi zagregowane - przynajmniej jedno wskazanie dla formy psychicznej, fizycznej lub seksualnej. Pytanie wielowyborowe. Tabela przedstawia kategorie, które otrzymały przynajmniej jedno wskazanie.

22 penitencjarnych 22 W opinii specjalistów prowadzących programy dla sprawców przemocy w rodzinie rzadko kiedy przemoc w rodzinie stosowana jest w jednorodnej formie: To są formalne podziały. Najczęściej przynajmniej raz w życiu każdy [sprawca przemocy w rodzinie] posunął się do każdej z tych form. To się zawsze wszystko przeplata. Potwierdzają to wyniki badania. Poniższa tabela przedstawia odsetki respondentów, którzy przyznali, że stosują więcej niż jedną z form przemocy w rodzinie. Większość respondentów stosowała wobec bliskich zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Wszyscy sprawcy przemocy seksualnej przyznali, że stosowali także inne formy przemocy: psychiczną i fizyczną. Tabela 6. Stosowanie przemocy w rodzinie Fizycznej i psychicznej 50 76% Fizycznej i seksualnej 8 12% Psychicznej i seksualnej 8 12% Brak odpowiedzi 16 24% Obok przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, wyróżniana była także przez specjalistów, stosunkowo często ich zdaniem występująca, przemoc ekonomiczna.

23 penitencjarnych STOSOWANIE PRZEMOCY FIZYCZNEJ W RODZINIE Większość respondentów przyznała, że stosowała przemoc fizyczną wobec członka swojej rodziny. Na pytanie dotyczące stosowania przemocy fizycznej w rodzinie większość (71%*) respondentów udzieliła odpowiedzi twierdzącej, przyznając, że kiedykolwiek zastosowali taką formę przemocy wobec kogoś z rodziny. Ten odsetek okazał się jednak zaniżony. Część osób (12% próby), która odpowiedziała przecząco lub nie udzieliła żadnej odpowiedzi, udzieliła odpowiedzi w kolejnym pytaniu, w którym dopytywano o to, wobec kogo w ten sposób kiedykolwiek respondent się zachował. W ten sposób odsetek sprawców przemocy fizycznej okazał się być wyższy o 12 punktów procentowych i wyniósł 83%. Tabela 7. Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu(i) użyć przemocy fizycznej w rodzinie? Tak 55 83% Nie 8 12% Brak odpowiedzi 3 5%

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych RAPORT Z BADANIA OGÓLNOPOLSKIEGO ZREALIZOWANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA PRACY

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY. Art. 207.

KODEKS KARNY. Art. 207. KODEKS KARNY Art. 207. 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 grudnia 2012 r. Druk nr 258 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016

PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Zamościu Nr...z dnia... PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016 ZAMOŚĆ - SIERPIEŃ 2008 Program

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych

Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 1 Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie RAPORT Z BADANIA ZREALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce Analiza zjawiska z perspektywy dorosłej populacji Polski

PRZEMOC W RODZINIE Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce Analiza zjawiska z perspektywy dorosłej populacji Polski PRZEMOC W RODZINIE Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce Analiza zjawiska z perspektywy dorosłej populacji Polski Millward Brown SMG/KRC Listopad 2011 Informacje o badaniu Tematyka:

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA A ... ...

NIEBIESKA KARTA A ... ... NIEBIESKA KARTA A... (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz Niebieska Karta A ) 1)... (miejscowość,

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA A 1 I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

NIEBIESKA KARTA A 1 I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE BIESKA KARTA A 1 (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz Niebieska Karta A ). (miejscowość data)

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE W Y K A Z programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 kk na terenie działalności Sądu Okręgowego w Zamościu. PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR NIEBIESKA KARTA - A 1)... (miejscowość, data)

WZÓR NIEBIESKA KARTA - A 1)... (miejscowość, data) ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR BIESKA KARTA - A 1) (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz "Niebieska Karta

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata

Powiatowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XV/76/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 grudnia 2015 r. Powiatowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2020 1 I.

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część A

NIEBIESKA KARTA Część A NIEBIESKA KARTA Część A Załącznik nr 1... (pieczęć instytucji) Miejscowość, dn. I. DANE OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE 1. Imię i nazwisko:... 2. Imiona rodziców... 3. Miejsce stałego zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Powrotność do przestępstwa w latach

Powrotność do przestępstwa w latach Rozszerzenie opracowania z dnia 19 października 2015 r. Dodano informacje o osobach, wobec których orzeczono dozór kuratora sądowego przy karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. Powrotność do w latach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R. o realizacji Programu. Korekcyjno-Edukacyjnego. dla osób

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R. o realizacji Programu. Korekcyjno-Edukacyjnego. dla osób Strona1 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R o realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Strona2 1. PRZEPISY REGULUJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczy okresu od 2015-07

Raport dotyczy okresu od 2015-07 ZESTAWIENIE ROZMÓW OGÓLNOPOLSKIEGO TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" Raport dotyczy okresu od 2015-07 07-01 01 do 2015-07 07-31 Udział Średni czas rozmowy wszystkich rozmów 1154

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE Okręg SO w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 * ) niepotrzebne skreślić Dział 1. Dział 1.1. Apelacja łódzka

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa Przedmowa do 2. wydania... V Przedmowa... VII Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Istota środków zabezpieczających.... 1 1. Pojęcie i istota środków zabezpieczających.... 3 2. Środki zabezpieczające a kary

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy- podstawa prawna

Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy- podstawa prawna Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy- podstawa prawna Celem programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego

Bardziej szczegółowo

I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALEŻNIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu Artykuł 21.2. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Inne, jakie?... powyżej 5 lat. 3. Jakie były motywy podjęcia przez Pana/Panią pracy w Grupie Roboczej? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

ANKIETA. Inne, jakie?... powyżej 5 lat. 3. Jakie były motywy podjęcia przez Pana/Panią pracy w Grupie Roboczej? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi ANKIETA 1. Przedstawicielem/ką której instytucji jest Pan/Pani w Grupie Roboczej: Policji Ochrony zdrowia Oświaty Pomocy społecznej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych Inne, jakie?... 2. Jaki

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Alternatywy lecznicze alternatywy lecznicze pozostające w dyspozycji sądu: w fazie wyrokowania;

Bardziej szczegółowo

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; - udziela kompleksowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE Gać, 2015 rok Zadanie współfinansowane z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ełku Nr VII.73.2011 z dnia 31 marca 2011 r. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Powiat

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 25 listopada 2015r.

Uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 25 listopada 2015r. Uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI W ubiegłym roku działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Zmiana treści Krajowego Programu planowana jest w 2012 roku.

Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Zmiana treści Krajowego Programu planowana jest w 2012 roku. Wstęp PoniŜsze sprawozdanie stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Krajowy Program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2016-2020 Załącznik do UCHWAŁY Nr RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2016-2020 Milanówek 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Milczeć czy pomagać Śląski Błękitny Krzyż Bielsko- Biała 23 września 2011

Milczeć czy pomagać Śląski Błękitny Krzyż Bielsko- Biała 23 września 2011 Milczeć czy pomagać Śląski Błękitny Krzyż Bielsko- Biała 23 września 2011 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Nowe rozwiązania prawne Jarosław Polanowski PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE 1 Zespoły interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2015-2020

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2015-2020 Załącznik do uchwały Nr VI/44/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 2015 r. POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2015-2020 Inowrocław 2015

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 WSTĘP Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015R. PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015R. PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015R. PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty przemocy w rodzinie

Wybrane aspekty przemocy w rodzinie Wybrane aspekty przemocy w rodzinie RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE Fizyczna (bicie, kopanie, popychanie, straszenie użyciem broni) Psychiczna/emocjonalna (wyśmiewanie, kontrola, dręczenie, upokarzanie i poniżanie,

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 Specjaliści terapii uzależnień i współuzależnienia zatrudnieni w Punkcie Pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z 29 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINY ROKIETNICA 2011-2013 WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,

Bardziej szczegółowo

w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

Etap I - Przyjęcie zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Etap I - Przyjęcie zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie. Metody udzielania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie oraz postępowania wobec sprawców przemocy w rodzinie zalecenia do pracy dla pracowników socjalnych Wprowadzenie Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2011 R. W SPRAWIE PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY ORAZ WZORÓW FORMULARZY NIEBIESKA KARTA (DZU 2011 NR 209, POZ. 1245) Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2007 rok

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2007 rok Załącznik do sprawozdania z działalności PCPR za 2007 rok Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2007 rok System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Świeckim

Bardziej szczegółowo

Joanna Czabajska Pastuszek

Joanna Czabajska Pastuszek Joanna Czabajska Pastuszek Przemoc wobec kobiet: wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część C

NIEBIESKA KARTA Część C NIEBIESKA KARTA Część C Załącznik Nr 3 Członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej otrzymali zgłoszenie w ramach procedury Niebieskie Karty, że jest Pani/Pan osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Zapisy telefonicznie lub osobiście: -indywidualne konsultacje diagnostyczne (kwalifikujące, motywujące)

Zapisy telefonicznie lub osobiście: -indywidualne konsultacje diagnostyczne (kwalifikujące, motywujące) Ogólnomiejska oferta programowa kierowana do w rodzinie na terenie m. st. Warszawy w roku 2011( informacja na dzień 21 lutego 2011 r.) Nazwa placówki/ organizacji realizującej ofertę Stowarzyszenie na

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 258/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 258/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 258/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 21 grudnia 2015 r. w przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE

OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE Nowelizacja ustawy zakłada rozszerzenie form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie o możliwość m.in. bezpłatnego badania lekarskiego dla ustalenia przyczyn

Bardziej szczegółowo

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok Zał. do pisma zn. S-I.9452.2.2015.EK Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę. dane za 2014 rok Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia r. Projekt z dnia 13 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Programu Profilaktycznego

Ewaluacja Programu Profilaktycznego Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/261/10 Rady Gminy w Damasławku z dnia 26 października 2010r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020 - 1 - I. PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2013 Dyrektora PCPR w NML z dnia 27.12.2013 RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 1 Nowe Miasto Lubawskie 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

:19. MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat)

:19. MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat) 2015-01-16 10:19 MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat) - MS informuje: Sejm RP uchwalił 15 stycznia 2015 r. przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Przemoc w rodzinie stanowi niewątpliwie problem wstydliwy i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dziennik Ustaw rok 2011 nr 209 poz. 1245 wersja obowiązująca od 2011-10-18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska

Bardziej szczegółowo

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom 2013-2015

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom 2013-2015 Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom 2013-2015 RADOM 2013 Wstęp Program oddziaływań korekcyjno edukacyjnych adresowany do

Bardziej szczegółowo

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293 TABELE ANALITYCZNE Art. lub Ustawy 299 1. Kodeks postępowania administracyjnego 221 247 299 2. Ustawa o opłatach w sprawach karnych 15, 17 303 3. Prawo prasowe 13 304 4. Ustawa o Służbie Więziennej 1,

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Tarnowie Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Analiza zjawiska i aspekt prawny.

Analiza zjawiska i aspekt prawny. Analiza zjawiska i aspekt prawny. Wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej. Typowe środki przemocy

Bardziej szczegółowo

Karta czynności dozoru

Karta czynności dozoru Dziennik Ustaw 13 Poz. 969 Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. (poz. 969) Załącznik nr 1 WZÓR 1... (imię i nazwisko kuratora zawodowego/społecznego * ) Karta

Bardziej szczegółowo

1. DANE OSOBY DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY Imię i nazwisko:.. Imiona rodziców... Miejsce stałego zameldowania: Czy pracuje, w jakim systemie...

1. DANE OSOBY DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY Imię i nazwisko:.. Imiona rodziców... Miejsce stałego zameldowania: Czy pracuje, w jakim systemie... Komisja Rozwiązywania Problemów Druk P2 Warszawa,.... ROZMOWA Z OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY 1. DANE OSOBY DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY Imię i nazwisko:.. Imiona rodziców... Miejsce stałego zameldowania: Kod pocztowy:.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2014-01-19 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/387/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LX/387/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LX/387/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DZIAŁAŃ GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

PROJEKT DZIAŁAŃ GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE PROJEKT REALIZACJI III GRUPY ZADAŃ PROJEKT DZIAŁAŃ GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Wstęp Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2011 roku przystąpił do realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY Od 18 października 2011r. obowiązek założenia Niebieskiej Karty" mają m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec ucznia

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy PROCEDURA POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCA W RODZINIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE I UTRUDNIAJĄCE UDZIELANIE SKUTECZNEJ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE I UTRUDNIAJĄCE UDZIELANIE SKUTECZNEJ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE I UTRUDNIAJĄCE UDZIELANIE SKUTECZNEJ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM Raport z wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2015 r. Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podkom. dr Katarzyna ZAREMBA Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

KOBIETA W WIĘZIENIU. Instytut Rozwoju Służb Społecznych. polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008

KOBIETA W WIĘZIENIU. Instytut Rozwoju Służb Społecznych. polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 KOBIETA W WIĘZIENIU polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 Opracowanie zbiorowe pod redakcją Ireny Dybalskiej Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa 2009 Irena Dybalska Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Krok za krokiem do świata bez przemocy kontrolujemy /edukujemy / pomagamy. Częstochowa,

Krok za krokiem do świata bez przemocy kontrolujemy /edukujemy / pomagamy. Częstochowa, Krok za krokiem do świata bez przemocy kontrolujemy /edukujemy / pomagamy Częstochowa, 09.12.2015 Fundacja Pozytywnych Zmian powstała w lutym 2012 roku. Działamy na terenie Bielska-Białej i województwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szkolenie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie dr Monika Florczak-Wątor Szkolenie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie PRZEMOC (art. 2 pkt 2 ustawy): Jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2014-2015

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2014-2015 POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2014-2015 Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na Wydział Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE. Podstawa prawne. Co to jest przemoc?

PRZEMOC W RODZINIE. Podstawa prawne. Co to jest przemoc? PRZEMOC W RODZINIE Podstawa prawne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 13 wreześnia

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim W miesiącu listopadzie i grudniu 2005 r. na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA BIELSK PODLASKI UCHWAŁA NR. RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na

Bardziej szczegółowo

30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 6 213 30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie form i metod wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełniących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 1 I. WSTĘP Rodzina jest podstawowym i najważniejszym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020 Załącznik do Uchwały Nr 103/XI/15 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020 2015

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podinsp. Agnieszka GUZA Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo