2/2012 Egzemplarz bezpłatny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2/2012 Egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 2/2012 Egzemplarz bezpłatny W tym numerze m.in: Ustawa antydyskryminacyjna i jej wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych - strona 8 Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- strona 10 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 1

2 Biuletyn został wydany w ramach projektu Pytasz-nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Nr 2/2012 Grudzień 2012 Adres redakcji: Olsztyn, al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17, lok. 108 tel./fax Wydawca: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn Wszystkie informacje zawarte w biuletynie zostały zebrane z należytą starannością. Nie stanowią one oficjalnego źródła prawa a jedynie są materiałem informacyjnym i pomocniczym. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji przez czytelnika oraz za szkody i skutki działań podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszej publikacji. Publikacja bezpłatna Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w biuletynie wymaga zgody redakcji. Nakład: 804 szt. Korekta, koncepcja graficzna, skład i druk: Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo - Marketingowa ul. Fabryczna 6B, Sędziszów Młp. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony: Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Copyright by Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 2 BIULETYN 2/2012

3 Od Redakcji Miło nam zaprezentować Państwu kolejny numer biuletynu informacyjnego, który wspiera rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego świadczonego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki pracy naszych doradców, pomagamy w rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych, z którymi mieszkańcy do nas przychodzą. Staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązania w sprawach trudnych i skomplikowanych. Czasami jedyną pomocą, której jesteśmy w stanie udzielić jest wysłuchanie klienta, okazanie mu empatii i zrozumienia. Dostrzegamy, jak dla wielu ludzi istotna jest możliwość rozmowy, podzielenia się swoimi problemami, mimo, że nie zawsze otrzymają konkretne wsparcie. To właśnie prawidłowa komunikacja, w znacznym stopniu zapobiega konfliktom i nieporozumieniom czy też alienacji niezależnie, czy wynikają one z uwarunkowań prawnych czy też społecznych. Coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem jest prowadzenie mediacji, które są skutecznym narzędziem ułatwiającym samoakceptację oraz nawiązanie prawidłowych relacji z otaczającymi nas ludźmi. Serdecznie zapraszamy do lektury biuletynu oraz do bezpośredniego korzystania z usług Regionalnych Ośrodków Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Jednocześnie wyrażamy wdzięczność za zaufanie, którym obdarzyły nas osoby, dotychczas korzystające z bezpłatnego poradnictwa w naszych Ośrodkach w Olsztynie, Ełku i Elblągu. Redakcja rochę słów o naszym projekcie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja przedsięwzięcia opiera się na współpracy Beneficjanta projektu: Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i Partnera projektu: Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. Okres realizacji projektu: r r. Celem projektu jest stworzenie efektywnego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko mazurskim poprzez utworzenie i prowadzenie 3 Regionalnych Ośrodków Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie, Elblągu i Ełku. Cele szczegółowe: - zwiększenie świadomości mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie możliwości korzystania z profesjonalnego bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego - zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony i realizacji ich praw - zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad - propagowanie idei poradnictwa wśród mieszkańców oraz JST i NGO. Zakres działania Regionalnych Ośrodków: informacja i poradnictwo obywatelskie i prawne świadczone w siedzibach Ośrodków, mobilne poradnictwo świadczone dla grup zorganizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mobilne poradnictwo świadczone indywidualnie dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (w uzasadnionych przypadkach), udostępnianie zasobów technicznych (sprzęt, wydawnictwa) dla klientów Ośrodków, działania informacyjne i edukacyjne w zakresie praw obywateli, współpraca z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w zakresie podejmowanych działań. Poradnictwo prawne i obywatelskie obejmuje udzielenie porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę, ze wskazaniem wynikających z niego praw i obowiązków oraz o trybie, podmiocie lub organizacji właściwych do jej załatwienia. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 3

4 Zasady funkcjonowania Ośrodków Zasady funkcjonowania Regionalnych Ośrodków Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego Kto może skorzystać z pomocy Regionalnych Ośrodków? każdy dorosły mieszkaniec województwa warmińsko mazurskiego potrzebujący pomocy w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. OFERTA DORADCZA OŚRODKÓW: Klient może uzyskać: - poradę prawną - poradę obywatelską Poradę można uzyskać: - ustnie - telefonicznie ZAKRES MERYTORYCZNY UDZIELANYCH PORAD: Prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i spadkowe Prawo karne Prawo administracyjne Prawo pracy Prawo ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej Prawo spółdzielcze Prawo gospodarcze publiczne i prywatne 4 Zapewniamy udzielanie porad z zachowaniem zasad: BEZPŁATNOŚCI Usługi Regionalnych Ośrodków Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego są całkowicie bezpłatne. BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI Osoba udzielająca porady nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia Klienta i jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu, nie kieruje się interesem kogokolwiek, tylko dobrem samego Klienta. POUFNOŚCI Zapewnione jest zachowanie tajemnicy o fakcie pobytu Klienta w Ośrodku jak i o udzielonych informacjach. AKTUALNOŚCI I RZETELNOŚCI INFORMACJI Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli. SAMODZIELNOŚCI KLIENTA Osoba udzielająca porady nie może podejmować decyzji za Klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru działania. BIULETYN 2/2012 Przepisy dotyczące osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych Świadczenia socjalne Prawa obywatelskie Prawa konsumenckie Stosunki międzyludzkie i sąsiedzkie PROCEDURA UDZIELANIA PORAD: 1. Zgłoszenie potrzeby skorzystania z porady: osobiście w siedzibie Ośrodka, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Ustalenie zakresu merytorycznego porady i terminu jej udzielenia, ewentualnie udzielenie porady bezpośrednio po zgłoszeniu takiej potrzeby - w przypadku spraw, które nie są skomplikowane, nie budzą wątpliwości prawnych oraz nie wymagają skorzystania z orzecznictwa i poglądów doktryny. 3. Udzielenie porady przez doradcę po zapoznaniu się i podpisaniu przez klienta pisemnego oświadczenia dot. ogólnych zasad udzielania porad lub w przypadku porady telefonicznej po pouczeniu klienta przez doradcę o treści tego oświadczenia. 4. Zakończenie sprawy lub ustalenie kolejnego terminu spotkania z klientem w przypadku konieczności kontynuacji sprawy.

5 Partner projektu radzi Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Prosta 23A Olsztyn tel. (89) Mediacja alternatywą rozwiązywania sporów w rodzinach dotkniętych niepełnosprawnością Marta Dziewiur Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie działający przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie Określenie niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna pojawiły się w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., co pozwoliło na ich definiowanie w rozumieniu ustawowym. Interpretując ustawę należy zauważyć, że za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby, które zostały zakwalifikowane do jednego z trzech stopni niepełnosprawności przez organy orzekające (stopień lekki, umiarkowany, znaczny). Należy też zauważyć, że dotyczy to również osób, które są całkowicie lub częściowo niezdolne do podjęcia pracy, a one same otrzymały orzeczenie wydane na podstawie określonej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych reprezentowanego przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych 1 Niepełnosprawność jest stanem, który może dotknąć każdego człowieka, na każdym etapie jego życia. Prawa Człowieka określają dla wszystkich jednostek jednakowe prawa, co dotyczy również osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, dotknięte różnymi dysfunkcjami organizmu mają niezbywalne prawo do tego, aby uczyć się, pracować, rozwijać się pozazawodowo, mieć rodziny. Dlatego też społeczeństwo pełnosprawne nie powinno tych praw odbierać niepełnosprawnym. Na dzień dzisiejszy, sytuację osób niepełnosprawnych nadal należy określić, jako trudną, bo i dzisiaj osoby niepełnosprawne doświadczają nietolerancji, wyizolowania a często też i wykluczenia społecznego, czyli życia na marginesie społeczeństwa zdrowego. Musimy wziąć pod uwagę to, iż współczesne czasy są niezwykle trudne dla prawidłowego funkcjonowania wielu polskich rodzin borykających się nie tylko z problemami życia codziennego, ale i z niepełnosprawnością, chorobami, brakiem środków do życia i wielu innymi. Między ludźmi coraz rzadziej dochodzi do prawidłowej komunikacji, powstaje wiele nieporozumień, których konsekwencją są konflikty, trudne często do rozwiązania. Zdarza się, że rodziny nie są w stanie rozwiązać swoich konfliktów, porozumieć się między sobą. Jest to trudne szczególnie wtedy, gdy stawką jest niepełnosprawność członka rodziny i zaakceptowanie tej niepełnosprawności.jednak ostatnie lata wskazały, że społeczeństwo polskie podejmuje wiele działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w zakresie integracji środowisk osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Szczególny nacisk we wszystkich działaniach kładzie się na kształcenie, aktywizację osób niepełnosprawnych po to, aby mogli uczestniczyć w aktywnym życiu zawodowym, społecznym bez odczuwania skutków dyskryminacji siebie jako niepełnosprawnych. Komfort życia osób niepełnosprawnych uzależniony jest od rodzaju schorzeń oraz dysfunkcji organizmu, a społeczeństwu powinno zależeć na tym, aby komfort ten był coraz wyższy, porównywalny z tym, w jakim żyją osoby pełnosprawne. Wszelkie działania państwa i społeczeństw lokalnych powinny sprowadzać się do tego, aby eliminować bariery adaptacyjne, społeczne, komunikacyjne, architektoniczne i integracyjne w jedną całość tworzącą społeczeństwo. Jednak nie zawsze eliminowanie powyższych barier czyni życie osób niepełnosprawnych komfortowym. Często problemem jest akceptacja niepełnosprawności nie tylko przez społeczeństwo, rodzinę, ale i przez same osoby niepełnosprawne. Konflikty związane z brakiem akceptacji niepełnosprawności można w obecnych czasach BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 5

6 Partner projektu radzi rozwiązywać przy pomocy osoby trzeciej- całkowicie bezstronnej, czyli mediatora i prowadzonej przez niego mediacji. Mediacja jest uważana za fenomen społeczny a mediator za osobę, która w sposób neutralny pomaga rozwiązywać wiele sporów i konfliktów. Adam Zienkiewicz uważany za specjalistę od definiowania i wprowadzania w życie mediacji zaznacza, opierając się na prawie obcym, że mediacje należy uznać za proces, gdzie neutralna (co jest niezwykle ważne) osoba trzecia jest podmiotem ułatwiającym rozwiązywanie sporów między stronami, które są skonfliktowane 2. Dla A. Zienkiewicza mediacja jest przyjaznym a zarazem pojednawczym sposobem rozwiązywania wielu sporów. To sposób, który zachęca strony do podjęcia takiej komunikacji, aby dzięki niej można było zidentyfikować spór czy problem oraz generować opcje porozumienia. Zasadniczym celem pracy mediatora jest spowodowanie i doprowadzenie do wzajemnie akceptowalnego rozwiązania sporu. Już w 2002 roku Komitet Ministrów Rady Europy wskazał, że mediacje są najlepszym sposobem rozwiązywania sporów pozwalającym na osiągnięcie ważnego dla stron kompromisu satysfakcjonującego każdą ze skonfliktowanych stron. To miękki proces wykorzystujący tzw. trzecią siłę pomagającą w dojściu do porozumienia. 6 BIULETYN 2/2012 Mediacje są coraz częściej wykorzystywane do rozwiązywania wielu ważnych kwestii dotyczących jednostek ludzkich. Mediator może być pośrednikiem jednoczącym rodziny w wielu sytuacjach konfliktowych, może również pomagać rozwiązywać kwestie związane z niepełnosprawnością, tym bardziej, iż problem ten dotyczy coraz szerszej grupy społecznej. Niepełnosprawność kojarzy się z barierami, konfliktami, dyskryminacją, ale też z drugiej strony niepełnosprawność można postrzegać jako czynnik po części integrujący społeczeństwo. Ważne, aby zauważyć, iż integracja buduje a bariery rujnują. Trudno żyć ze świadomością własnej niepełnosprawności, ale jeszcze trudniej jest pogodzić się z niepełnosprawnością własnych dzieci, członków rodziny i zaakceptować ją. Mediacje mogą przyczynić się do poprawy jakości życia nie tylko osób niepełnosprawnych ale i ich rodzin i społeczeństwa. Mogą pomóc w zrozumieniu niepełnosprawności i jej akceptacji. Niepełnosprawność fizyczna, psychiczna, intelektualna w zdecydowany sposób ogranicza życie dorosłego człowieka. Natomiast niepełnosprawność dziecka dotyczy nie tylko jego, ale i całej jego rodziny. Często stan ten jest nie akceptowany przez rodzinę bądź jej część. Rozpoczyna się walka z niepełnosprawnością lub też jej bierne akceptowanie. Podejmowanie walki jest niezwykle trudne, bo nie zawsze można zniwelować skutki niepełnosprawności, często jest też to walka, która w ostateczności powoduje negatywne relacje w rodzinie, narastanie konfliktów, zadrażnień. Często w rodzinach dotkniętych przez niepełnosprawność nie mówi się o niej, zapominając, iż prawidłowa komunikacja może wspomóc rodzinę, dorosłych jej członków i dzieci w akceptacji tejże niepełnosprawności. Są to takie stany, sytuacje, których rodzina nie potrafi pokonać sama bez wsparcia z zewnątrz, pomocy osób trzecich. Jak wspomniałam wcześniej, mediacje odgrywają ważną rolę w kwestii rozwiązywania sporów w różnych dziedzinach życia ludzkiego; mogą też być ważnym narzędziem służącym do zaakceptowania niepełnosprawności oraz zniwelowania skutków dyskryminujących osoby niepełnosprawne. Pracując wiele lat z osobami niepełnospraw-

7 Partner projektu radzi nymi, będąc sama niepełnosprawną, postanowiłam w swojej pracy wykorzystywać częściej mediacje, jako formę pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom (ukończyłam studia podyplomowe: Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów). Jest tak wiele rodzin, które rozpadają się w momencie, kiedy dowiadują się o chorobie dziecka, jedna ze stron często wypiera stan faktyczny, druga rozkłada tzw. parasol ochronny nad dzieckiem, strony nie potrafią dojść do porozumienia, nie rozmawiają ze sobą, obwiniają się nawzajem, narastają wzajemne pretensje, dochodzi do sytuacji konfliktowych. Ostatnio do Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w którym pracuję, trafiło do mnie małżeństwo, które dowiedziało się o bardzo ciężkiej chorobie swojego jedynego dziecka, która sprawiła, iż dziecko jest niepełnosprawne. Rodzice prawie ze sobą nie rozmawiali, myśleli o rozwodzie, narastały sytuacje konfliktowe, które były wynikiem problemów materialnych, mieszkaniowych, zawodowych itp. Jednak w trakcie rozmowy wyszło, iż tak naprawdę największym problemem w tej rodzinie jest brak komunikacji. Postanowiłam porozmawiać z każdym z rodziców z osobna. W trakcie rozmów okazało się, iż oni tak naprawdę od momentu postawienia diagnozy przez lekarzy nie rozmawiają ze sobą, a spowodowane jest to tym, iż każde z nich nie radziło sobie z sytuacją, każde obwiniało się za chorobę dziecka. Kobieta tak skoncentrowała się na dziecku, że zapomniała o mężu, o tym, że są rodziną, że ma obok siebie człowieka, który jeżeli tylko mu się na to pozwoli chętnie będzie uczestniczył w procesie rehabilitacji dziecka. Mąż czuł się niepotrzebny, co powodowało, iż tym bardziej było mu trudno pogodzić się z niepełnosprawnością dziecka. Podczas wizyty u mnie zaczęli ze sobą rozmawiać, odpowiadali na zadawane pytania, w wyniku czego dowiedzieli się o sobie wielu istotnych rzeczy, zrozumieli, że chcą być ze sobą, że będzie ciężko, ale chcą przejść przez to razem. Każde z nich uświadomiło sobie jak wiele błędów popełniało, jak bardzo krzywdziło tę drugą stronę, a wszystko to było spowodowane brakiem komunikacji - brakiem rozmów, były ciche dni, które tylko pogłębiały konflikt i problem w rodzinie. Aktualnie jesteśmy po kilku spotkaniach, wiele się w tej rodzinie zmieniło - najważniejsze, nie mówi sie już o rozwodzie, ale o wspólnej walce o dobro ich rodziny. Przypadek tej rodziny nie jest odosobniony, są ich setki, dlatego takich osób, które z boku, całkowicie bezstronnie mogłyby im pomagać jest potrzebnych bardzo wielu. Tak wiele rodzin można uratować, tak wielu osobom można pomóc w akceptacji ich niepełnosprawności, w akceptacji niepełnosprawności współmałżonka, partnera życiowego. Mediator mógłby być ogniwem łączącym osoby niepełnosprawne z pracodawcami, z instytucjami publicznymi, z placówkami edukacyjnymi, mógłby pomagać w zaakceptowaniu ludzi niepełnosprawnych przez pełnosprawnych, jak również odwrotnie. Powinniśmy się zastanowić nad tym, czy osoby niepełnosprawne wymagają szczególnego traktowania. Czy to szczególne traktowanie nie jest pewną formą dyskryminacji? Zauważmy, iż osoby pełnosprawne mają często takie same problemy jak te niepełnosprawne i jednym i drugim potrzebne jest prawidłowe komunikowanie, negocjacje czy mediacje, które pozwolą na godne, spokojne, bezkonfliktowe życie. Tak wiele łączy niepełnosprawnych i pełnosprawnych, wiele łączy ale również wiele dzieli, niestety nie ma często pomiędzy nimi komunikacji bądź jest niedostateczna i tu jest problem, który mógłby być rozwiązywany we współpracy z mediatorami. Jako osoba niepełnosprawna oraz mediator uważam, iż istotnym jest abyśmy sami próbowali poradzić sobie z własną niepełnosprawnością, z problemami, które w wyniku niej powstają. Nauczmy się otwierać na świat, na innych, szukać takich rozwiązań, które będą pomocne w dalszym naszym życiu. Pokażmy, iż jesteśmy pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, osobami które nie boją się wyzwań i przez to, że często muszą pokonywać wiele trudności są silniejsze, bardziej wytrwałe, ale nieraz potrzebujące pomocy osób pełnosprawnych ze względu na różnego rodzaju bariery. Może zwracając się do mediatora nauczymy się znajdować sedno problemu, które często związane jest z brakiem akceptacji naszej niepełnosprawności, niepełnosprawności członka rodziny, brakiem komunikacji z innymi ludźmi, których ten problem również dotyczy. Walczmy z poczuciem odrzucenia. Nieraz tak niewiele trzeba, aby poczuć, iż nasze życie jest niezwykłe, pomimo bólu i problemów, które napotykamy na swoje drodze. Nauczmy się komunikować, nie bójmy się prosić o pomoc innych, skorzystajmy z pomocy mediatora oraz osób, które chcą nam pomóc, ale nie wiedzą jak, może dzięki spotkaniom z mediatorem nauczymy się rozmawiać, komunikować w sposób, który przyniesie pozytywne efekty. Wykorzystując w pracy mediacje zauważyłam jak wiele można zmienić, co daje nadzieje, nie tylko niepełnosprawnym, ale również osobom, których ten problem nie dotyczy. 1 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 2 A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007, s.32. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 7

8 Ustawa antydyskryminacyjna Ustawa antydyskryminacyjna i jej wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych - założenia ustawy i jej konsekwencje Marta Budzińska - doradca Mianem ustawy antydyskryminacyjnej określa się ustawę z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700). Ustawa określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz organy właściwe w tym zakresie. Celem ustawy jest implementowanie przepisów równościowych z szeregu dyrektyw unijnych, a tym samym stworzenie prawnych i instytucjonalnych ram zwalczania dyskryminacji w Polsce. Ustawa zakłada, że każde obiektywnie nieuzasadnione traktowanie osoby fizycznej w sposób mniej korzystny od innych osób będących w porównywalnej sytuacji m.in. ze względu na jej niepełnosprawność, także na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania, również jeśli ma ono na celu lub jego skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery jest naruszeniem zasady równego traktowania. Zachęcanie lub nakazywanie powyższych zachowań jest również traktowane jako naruszenie. Działania takie są niedopuszczalne, a osoby ich doświadczające podlegają ochronie określonej w omawianym akcie prawnym. 8 BIULETYN 2/2012 W zakresie ochrony naruszania zasady równego traktowania m.in. ze względu na niepełnosprawność ustawa ma zastosowanie w zakresie: podejmowania kształcenia zawodowego; warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej; przystępowania i działania w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców oraz samorządach zawodowych, a także korzystania z uprawnień przysługujących członkom tych organizacji; dostępu i warunków korzystania z: a)instrumentów rynku pracy i usług rynku oferowanych przez instytucje rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy oferowanych przez inne podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu, b)zabezpieczenia społecznego, c)opieki zdrowotnej, d)oświaty i szkolnictwa wyższego, e)usług, w tym usług mieszkaniowych, rzeczy oraz nabywania praw i energii, jeżeli są one oferowane publicznie. Ustawa nie ma jednak zastosowania do każdej sytuacji, a mianowicie (odnosząc się do niepełnosprawności) nie będziemy mogli skorzystać z jej ochrony w zakresie sfery życia prywatnego i rodzinnego oraz czynności prawnych pozostających w związku z tymi sferami, a także kształcenia zawodowego, w tym w zakresie studiów wyższych, jeżeli rodzaj lub warunki wykonywania danej działalności zawodowej powodują, że przyczyna odmiennego traktowania jest rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym danej osobie fizycznej, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji tej osoby np. ograniczenie w naborze na stanowisko wymagające dużej sprawności fizycznej np. ochroniarz. Ustawa przewiduje, że każdy, wobec kogo zasada równego traktowania została naruszona, ma prawo do odszkodowania. W sprawach naruszenia powyższej zasady zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że każda osoba, która uważa, że doszło do naruszenia wobec niej zasady równego traktowania może dochodzić odszkodowania stanowiącego równowartość poniesionej szkody, która obejmuje straty jakie poniósł poszkodowany jak i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 361 k.c.). Ustawa odmiennie do zasad uregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego wprowadza tzw. zasadę odwróconego ciężaru dowodu. Zasada ta polega na tym, że osoba, która stawia zarzut dyskryminacji, będzie musiała jedynie uprawdopodobnić fakt naruszenia zasady równego traktowania, a gdy to uczyni, podmiot, któremu zarzucono naruszenie zasady równego traktowania,

9 Ustawa antydyskryminacyjna będzie zobowiązany wykazać, że nie dopuścił się jej naruszenia. Zatem dochodząc odszkodowania nie będzie konieczne udowodnienie, a jedynie przedstawienie prawdopodobnego przebiegu zdarzeń. To na osobie, której będziemy zarzucać naruszenie zasad równego traktowania ciążyć będzie obowiązek wykazania, że do naruszenia nie doszło. Konstrukcja ta ułatwia w znaczny sposób dochodzenie roszczenia, ponieważ niejednokrotnie do zachowań sprzecznych z ustawą dochodzi w czterech ścianach bez udziału osób trzecich. Należy pamiętać, że termin przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia zasady równego traktowania wynosi 3 lata od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu zasady równego traktowania, nie dłużej jednak niż 5 lat od zaistnienia zdarzenia stanowiącego naruszenie tej zasady. Dochodzenie roszczeń na podstawie omawianej ustawy nie pozbawia prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów innych ustaw (np. odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych, naprawienie szkody w postępowaniu karnym). Należy mieć jednak na uwadze, iż niejednokrotnie ustawa da nam większe możliwości, a mianowicie na podstawie ustawy antydyskryminacyjnej można dochodzić odszkodowania od podmiotu świadczącego usługę edukacyjną, który dopuścił się naruszenia zasady równego traktowania np. szkołę. W przypadku dochodzenia odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych żądać go możemy bezpośrednio od osoby naruszającej, ale już nie od w/w podmiotu. Skorzystanie z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania nie może być podstawą niekorzystnego traktowania, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec tego, kto z nich skorzystał. Działania takie nie mogą mieć również miejsca w stosunku do osoby, która udzieliła w jakiejkolwiek formie wsparcia korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania. Wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Równego Traktowania. Zadania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność Pełnomocnik wykonuje we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Do organów tych można zgłaszać wszelkie naruszenia zasady równego traktowania. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 9

10 Zmiany w ustawie rehabilitacji zawodowej i społecznej Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Iwona Szelkowka - doradca Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012, nr 986) wprowadziła w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) szereg zmian. Ustawa nowelizująca ogłoszona 31 sierpnia 2012 r. weszła w życie 15 września 2012 r., choć dla części przepisów przewidziano datę późniejszą. Zmiany w ustawie o rehabilitacji dotyczą m.in.: - wzmocnienia uprawnień kontrolnych Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON); - zakładów aktywności zawodowej, - sposobu ustalania podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Najważniejsze zmiany zostały przedstawione poniżej Lp. Przepis prawny ustawy o rehabilitacji Stan przed nowelizacją Stan po nowelizacji Data wejścia w życie 1. Art. 2 pkt 2 Za osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą pracy uważano osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Pod pojęciem osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy należy rozumieć osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiana wiąże się z utratą mocy obowiązującej przez ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu r. 2 Art. 6a ust. 1, 2 i Starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwany dalej powiatowym zespołem, po uzyskaniu zgody wojewody oraz przedkłada wojewodzie informacje o realizacji zadań. 2. Wojewoda po zasięgnięciu opinii starostów ustala obszar działania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat, oraz siedziby wyjazdowych składów orzekających w powiatach, w których nie powołano powiatowego zespołu. Wprowadzane zmiany polegają na konieczności uzyskania opinii Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 1) w zakresie zgody wojewody na powołanie lub odwołanie powiatowego zespołu (ust. 1); Wprowadzane zmiany polegają na konieczności uzyskania opinii Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 1) w zakresie zgody wojewody na powołanie lub odwołanie powiatowego zespołu (ust. 1); 2) w przedmiocie ustalenia obszaru działania powiatowego zespołu (ust. 2); 3) w kwestii powoływania i odwoływania wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (ust. 4) r. 10 BIULETYN 2/2012

11 Zmiany w ustawie rehabilitacji zawodowej i społecznej Lp Przepis prawny ustawy o rehabilitacji Art. 21 ust. 2e Art. 26a ust. 1a¹ Art. 26a ust. 9a Stan przed nowelizacją 4. Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwany dalej wojewódzkim zespołem, powołuje i odwołuje wojewoda. Art. 21 2e. Z wpłat [do Funduszu], o których mowa w ust. 1, zwolnione są publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi. 1a1. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. 9a. W przypadkach, o których mowa w art. 48a ust. 3, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania. Stan po nowelizacji Art. 21 2e. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są niedziałające w celu osiągnięcia zysku: 1) domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 2) hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej; 3) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Rozszerzono katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku dokonywania comiesięcznych wpłat do Funduszu, o których stanowi ust. 1 omawianego przepisu, zgodnie z którym: 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Ustawa nowelizująca przewiduje, że miesięczne dofinansowanie nie przysługuje także (poza sytuacją wskazaną w dotychczasowej wersji przepisu): jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych (ust. 1a¹ pkt 2); jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni (ust. 1a¹ pkt 3). Nowa wersja przepisu przewiduje zwiększenie uprawnień PFRON w zakresie kontroli wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń. Nowelizacja rozszerza kompetencje Prezesa Zarządu Funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 26a ust. 1a1 pkt 2 i 3 (patrz powyżej). Data wejścia w życie r r r. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 11

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich styczeń marzec 2014 r. 1 Spis treści I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 16 III. Kasacje oraz

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r.

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-138-10 Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo