STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu i życiu społeczno-politycznym oraz międzynarodowym życiu naukowym. W ramach badań naukowych przygotowywano podręczniki (niektóre w nowych wydaniach), monografie, rozprawy, artykuły, komentarze, glosy, opinie (zob. zamieszczone w tym tomie Zestawienie...). W serii wydawnictw z logo Wydziału ukazały się kolejne pozycje monograficzne, a wydawcami są LIBER księgarnia uniwersytecka, i Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Wydano też kolejne tomy serii <Studia Iuridica> i serii < Biblioteka Studia Iuridica> publikowanej przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział i jego instytuty organizowały nadal duża liczbę konferencji; na konferencje te przygotowano wiele interesujących referatów. Konferencję Wydziałową organizowaną corocznie z okazji święta Wydziału dla uczczenia jego nieprzerwanej pracy trwającej od 1918 roku poświęcono ważnemu tematowi: Etyka prawnika etyka nauczyciela zawodu prawniczego. Wydział jako pierwszy wśród Wydziałów Prawa w Polsce opracował dokumentację i złożył wniosek o akredytację Wydziału do Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Wzrosła liczba wniosków kierowanych do Komitetu Badań Naukowych o dofinansowanie konkretnych programów badawczych. W pracy dydaktycznej, przy dużej liczbie studentów, realizowano wprowadzanie systemu ECTS; od października 2001 roku system ten objął III rok studiów. Studentom umożliwiono w pełni dokonywanie wyboru przedmiotów grupy B i C, co pozwala im kształtować w dużym stopniu program zajęć według ich zainteresowań. Zarazem wzmocniono dyscyplinę studiów. Kontynuowano działalność szkół prawa obcego i rozpoczęto działalność szkoły prawa polskiego dla cudzoziemców. Podjęto prace dla zorganizowania kolejnych szkół: prawa włoskiego i europejskiego. Uruchomiono Zaoczne Studium Doktoranckie obok działającego od paru lat Stacjonarnego Studium Doktoranckiego; utworzono nowe studia podyplomowe. W ramach popularyzacji nauki Wydział uczestniczył w kolejnym Festiwalu Nauki Polskiej.

2 266 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 Przeprowadzono pierwszy etap remontu generalnego siedziby Wydziału przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Odnowiono i w poważnym stopniu zrekonstruowano fasadę XIX-wiecznego budynku, zainstalowano iluminację, przeprowadzono inwestycje wewnątrz budynku (centralne ogrzewanie, okna, parapety). Drugi etap remontu przewidziano na następny rok. I W gronie władz Wydziału nastąpiły zmiany. Dziekan Wydziału, prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego i zrzekł się dalszego pełnienia funkcji dziekana; zgodnie z przepisami prawa w tym momencie wygasły też mandaty prodziekanów. Wydziałowa Komisja Wyborcza przeprowadziła w dniu 3 grudnia 2001 wybory. Dziekanem został wybrany prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prodziekanami: dla spraw studenckich dr Jacek Petzel, dla spraw finansowych dr Witold Konieczny, którzy dotąd pełnili te funkcje. Profesor UW dr hab. Jacek Jagielski, któremu Dziekan zaproponował objęcie funkcji prodziekana dla spraw naukowych, nie przyjął kandydatury i Rada Wydziału w rozszerzonym składzie wybrała dwóch prodziekanów. Do spraw kadry naukowej i badań naukowych Dziekan powołał pełnomocnika w osobie prof. dr hab. Marii Zabłockiej, dyrektora Instytutu Historii Prawa. Rada Wydziału na posiedzeniu w październiku uzupełniła (w związku z ustąpieniem kilku osób) skład Komisji Konkursowej Wydziału, wybierając do niej prof. dr hab. Katarzynę Sójkę-Zielińską, dr hab. Elżbietę Kornberger-Sokołowską, dr. Zbigniewa Banaszczyka. Studentów w Radzie Wydziału w roku akademickim 2001/2002 reprezentowali: Joanna Adamczyk, Mateusz Błachucki, Radosław Brzeski, Karol Hoang, Agata Jaworska, Michał Kaczorowski, Emilia Kasperowicz, Rafał Kittel, Elżbieta Ossowska, Ireneusz Rotko. Rada Wydziału jako kandydata do składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata wybrała dr. hab. Andrzeja Zakrzewskiego; Senat UW spośród kandydatów wysuniętych przez wydziały wybrał dr. hab. A. Zakrzewskiego członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej. W gronie pracowników nastąpiły zmiany. W 2001 roku zmarli: 14 maja emerytowany profesor zwyczajny dr hab. Jerzy Harasimowicz, 2 maja adiunkt Katedry Prawa Rolnego dr Lech Kostórkiewicz. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na czas nieokreślony powołano dr. hab. Jerzego Pieńkosa (11 lutego), dr. hab. Jerzego Poczobuta (1 marca), dr hab. Małgorzatę Król-Bogomilską (1 lipca). Spośród pracowników Wydziału stopień doktora nauk prawnych uzyskała mgr Maria Rzewnicka-Rogacka (Instytut Prawa Karnego). Wydział nadał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych dr. Andrzejowi Zakrzewskiemu.

3 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Pracownicy Wydziału pełnili w Uczelni nadal wiele funkcji, na które zostali wybrani w 1999 roku. Pełnili też wiele funkcji poza Uniwersytetem: prof. dr hab. Maria Szyszkowska została wybrana senatorem Rzeczpospolitej; prof. dr hab. Marek Safjan został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności; prof. dr hab. Józef Okolski został wybrany rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce (kadencję Rektora tej Szkoły zakończyła prof. dr hab. Anna Turska); prof. dr hab. Lech Garlicki i prof. dr hab. Janusz Trzciński zakończyli ośmioletnią kadencję sędziów Trybunału Konstytucyjnego; sędzią Trybunału Konstytucyjnego został prof. dr hab. M. Wyrzykowski; prof. dr hab. Zdzisław Galicki został wybrany na drugą kadencję członkiem Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ, wybrano go wiceprzewodniczącym nowo utworzonej Grupy Multidyscyplinarnej Rady Europy dla Akcji Przeciwko Terroryzmowi, jest przewodniczącym Komitetu Ekspertów Rady Europy do spraw Obywatelstwa; dr Cezary Banasiński został szefem Urzędu Antymonopolowego. Redaktorem naczelnym nowego czasopisma prawniczego Ius et Lex został dr Janusz Kochanowski, a z grona pracowników Wydziału w skład kolegium redakcyjnego weszli: prof. M. Safjan, prof. dr hab. Andrzej Kojder, prof. M. Wyrzykowski, dr Wiesław Staśkiewicz. Prof. M. Safjan otrzymał Złoty Paragraf 2000 nagrodę przyznaną przez Prawo i Życie ; dyplom honorowy tego pisma przyznano Ośrodkowi Informacji Rady Europy Centrum Europejskiego UW, którego kierownikiem jest dr Hanna Machińska. Dr H. Machińska uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej została wyróżniona odznaką Adwokatura Zasłużonym. Dr Elżbieta Mikos-Skuza została członkiem międzynarodowej Komisji Śledczej do spraw Zbrodni Wojennych (International Humanitarian Fact Finding Commission), jest też członkiem Komisji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Międzynarodowym Instytucie Prawa Humanitarnego w San Remo. Na wniosek Wydziału zasłużeni dla Szkoły Prawa Niemieckiego: prof. Marcus Lutter (opiekun naukowy Szkoły, dyrektor Centrum Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu w Bonn) i dr Erhard Gralla (były dyrektor Instytutu Prawa Wschodnioeuropejskiego w Monachium i wydawca Jahrbuch für Ostrecht ) zostali odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. II Badania naukowe prowadzono w Instytutach, katedrach i zakładach. Komitet Badań Naukowych przyznał ośmiu osobom granty na określone tematy badawcze.

4 268 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 Uzyskano też dwa tzw. granty promotorskie dla doktorantów, których badania były zaawansowane (zob. część IV Kroniki...). W ramach badań statutowych kontynuowano prace nad bibliografią historycznoprawną pod kierownictwem prof. M. Zabłockiej i badania nad filozofią prawa XX wieku w Polsce na tle europejskiej filozofii prawa w latach pod kierownictwem prof. M. Szyszkowskiej. W ramach badań własnych, dofinansowywanych z funduszy przyznawanych przez KBN dla Uczelni, realizowano jedenaście tematów w tym siedem nowych. W Instytucie Nauk o Państwie i Prawie podjęto problem elit w ujęciu filozoficznoprawnym (na podstawie wybranych teorii XX wieku); w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych podjęto badania nad sądową kontrolą administracji w demokratycznym państwie prawnym; w Instytucie Prawa Karnego prowadzono badania nad: prawnokarnymi instrumentami ochrony konkurencji, prawnokarnymi zagadnieniami niepełnosprawności, problemem kontradyktoryjności w polskim procesie karnym, systemem monitorowania osób skazanych na karę aresztu domowego i inne kary ograniczenia wolności w Wielkiej Brytanii oraz na więzienia prywatne w USA i w Wielkiej Brytanii i możliwościami wykorzystania tych środków w warunkach polskich, problematyką badań cech grupowych i indywidualnych w piśmie ręcznym. W katedrach i zakładach prowadzono badania własne, przygotowywano opinie i ekspertyzy, podejmowano badania dla porównania polskiego prawa i przystosowywania jego norm do wymogów Unii Europejskiej (szerzej zob.: część IV Kroniki... i Zestawienie...). Podstawowe kierunki badań w Instytutach odnotowano także w Informatorze Wydziału Prawa i Administracji roku akademickiego 2000/2001 i w Informatorze... roku akademickiego 2001/2002. Konferencja naukowa Wydziału Etyka prawnika etyka nauczyciela zawodu prawniczego odbyła się 23 lutego, w ramach święta wydziałowego, obchodzonego z okazji kolejnej rocznicy podjęcia przez profesorów w 1918 roku nieprzerwanej dotąd pracy. Konferencję zorganizowano we współpracy z przedstawicielami zawodów prawniczych; do zaproszeń na konferencję dołączono tezy większości referentów. Otwierając konferencję dziekan prof. M. Wyrzykowski zwrócił uwagę na doniosłość podjętej tematyki w świetle niepokojących zjawisk dotyczących zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i prawniczego środowiska akademickiego. Prof. Jacek Hołówka z Instytutu Filozofii UW w obszernym wystąpieniu ukazał Dylematy moralne w zawodach prawniczych. W każdym z kolejnych paneli występowali przedstawiciel praktyki i pracownik Wydziału związany z daną dziedziną praktyki: I panel Etyka sędziego sędzia Teresa Romer i prof. M. Safjan; II panel Etyka adwokata mecenas Czesław Jaworski i prof. dr hab. Piotr Kruszyński; III panel Etyka prokuratora prokurator Leszek Woźniak i dr Zbigniew Szcząska; IV panel Etyka radcy prawnego mecenas Elżbieta Kwiatkowska-Falęcka i prof. dr hab. Hubert Izdebski; V panel Etyka nauczyciela zawodów prawniczych prof. K. Sójka-Zielińska, prof. dr hab. Michał Pietrzak, dr Elżbieta Łojko. Pod-

5 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI czas każdego z paneli po wystąpieniach referentów następowały pytania i interesujące wypowiedzi. Materiały z konferencji wydano jako pozycję czwartą <Biblioteki Studia Iuridica>, pod tytułem Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, pod redakcją naukową dr E. Łojko (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002). Wydział we współpracy z Instytutem Nauk o Państwie i Prawie przygotował konferencję: Trzy lata Konstytucji III Rzeczypospolitej, z okazji jubileuszu czterdziestopięciolecia pracy naukowej docenta dr. Zdzisława Jarosza, która odbyła się w dniu 18 stycznia Konferencję otworzył dziekan prof. M. Wyrzykowski, o dorobku naukowym Jubilata w laudacji mówił prof. H. Izdebski; Jubilatowi wręczono księgę jubileuszową Konstytucja, wybory, parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi (pod redakcją L. Garlickiego, wydaną z logo Wydziału przez wydawnictwo LIBER). W części naukowej konferencji referaty przedstawili: prof. dr hab. Wojciech Sokolewicz (PAN): Wybrane problemy procedur parlamentarnych w świetle Konstytucji RP, prof. dr hab. Wiesław Skrzydło (UMCS): Konstytucyjne założenia oraz praktyka ustrojowa Prezydenta oraz Prezesa Rady Ministrów i z naszego Wydziału prof. dr L. Garlicki: Trybunał Konstytucyjny a tworzenie nowej Konstytucji RP ( ) (sprawozdanie z konferencji zob.: <Studia Iuridica>, t. 40, s ). Wydział we współpracy z fundacją i czasopismem Ius et Lex podjął cykl corocznych wykładów im. Leona Petrażyckiego, organizowanych pod auspicjami Dziekana Wydziału i fundacji Ius et Lex. Pierwszy wykład w dniu 1 czerwca 2001 przedstawił prof. George P. Fletcher z Columbia University Law School (Nowy Jork) na temat: Ius et Lex. W roku akademickim 2001/2002 zorganizowano cykl 12 wykładów o charakterze ogólnym dla studentów Wydziału na temat Prawo wobec zjawisk globalizacji; wykłady wygłosili specjaliści z danej dyscypliny prawniczej. III W dziedzinie współpracy międzynarodowej Wydział kontynuował zawarte wcześniej umowy (w ramach umów podpisanych przez Uczelnię z uniwersytetami). Pracownicy Wydziału uczestniczyli w wielu kongresach, konferencjach, sympozjach (szczegółowo zob. część IV Kroniki...). Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego, podobnie jak w poprzednich latach, prowadziło cykl zajęć kursu: Wstęp do prawa francuskiego i europejskiego, i podyplomowe studium prawa gospodarczego francuskiego i europejskiego typu DESS. Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, jak co roku, prowadziło kursy wprowadzający i główny.

6 270 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Centrum Prawa Niemieckiego i Europejskiego zakończono kolejny rok i 19 stycznia odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku. Podczas inauguracji wykład: Europejska karta praw podstawowych, wygłosił prezes Sądu Najwyższego Niemiec prof. dr Günter Hirsch. W Centrum Prawa Amerykańskiego kurs zakończono uroczystością 18 czerwca, podczas której wystąpił z wykładem Dexter Douglass, adwokat. W Szkole Prawa Polskiego podjęto zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych. W ramach programu Erasmus w roku akademickim 2001/2002 Wydział podpisał porozumienia z 24 uczelniami partnerskimi, rozszerzając ofertę wyjazdów na studia do wielu renomowanych uczelni europejskich. W ramach programu wyjechało 24 studentów, z uczelni zagranicznych przyjechało 11 osób. W ramach wymiany nauczycieli akademickich przyjechali: dr T. Manchester i dr Mayer z Berlina, którzy wspólnie z prof. M. Wyrzykowskim poprowadzili wykład: Towards European Constitution. W dniach 3-6 maja odbyła się konferencja koordynatorów programu Sokrates- -Erasmus, w której uczestniczyli przedstawiciele 18 Wydziałów Prawa. Organizatorami byli dr Jerzy Krzynówek i mgr Jakub Urbanik. Wydział we współpracy z uniwersytetem w Poitiers, Cambrigde University, uniwersytetem w Bonn, University of Florida był organizatorem konferencji naukowej: Partie polityczne a ich finansowanie przez podmioty publiczne oraz grupy nacisku, w dniach października Podczas obrad referaty wygłosili prof. dr hab. Piotr Winczorek: Model finansowania partii politycznych, i dr W. Staśkiewicz: Regulacje prawne i doświadczenia Polski, a z grona gości prof. D. Breillat i dr C. Hiscock-Langeot (Poitiers), prof. K.D. Ewing (Londyn), prof. Grabenwartet (Bonn), prof. F. Lanchester (Włochy), prof. M.P. Luppi (Poitiers), prof. J. Pietzcker (Bonn), prof. R. Scher (Floryda). Na Wydziale wykłady wygłosili: prof. Josef Drexl z Ludwig-Maximilians- -Universität w Monachium: Modernization of German Private Law in European Context (3 marca zapraszającym był Instytut Prawa Cywilnego), prof. Jochen Frowein, dyrektor Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu: Niemieckie prawo konstytucyjne w świetle rozwoju integracji europejskiej (wykład w języku angielskim, 12 czerwca), prof. Jeffrey E. Lewis dziekan Wydziału Prawa Saint Louis University (Missouri): Advanced Legal Education in the United States in the 21st Century (19 czerwca), prof. Stuart Cohn z uniwersytetu Florydy wykład poświęcony U.S. Busines Law (5 czerwca współorganizatorem było Koło Naukowe Common Law). Wydział przystąpił do ELFA (European Law Faculties Association). Reprezentujący Wydział prodziekan dr Jacek Petzel wziął udział w posiedzeniu tej organizacji, podczas którego dyskutowano między innymi o perspektywie wprowadzenia jednolitego systemu kształcenia prawników europejskich ( , czyli 3 lata studiów licencjackich, 2 magisterskich, 3 doktoranckich) i o problemach związanych z wprowadzaniem i stosowaniem systemu ECTS.

7 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Czteroosobowa drużyna studentów WPiA, uczestnicząca w międzynarodowym konkursie krasomówczym Jessup International Moot Court Competition z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, organizowanym od wielu lat w Nowym Jorku, zajęła 14 miejsce wśród 86 reprezentacji z ponad 30 krajów. IV Instytut Historii Prawa W ramach badań statutowych (BTS) kontynuowano prace nad bibliografią historycznoprawną pod kierownictwem prof. M. Zabłockiej. Kontynuowano też badania własne (BW) nad położeniem prawnym Żydów w Królestwie Polskim w latach ; pracowano nad kartoteką osobową pracowników naukowych od 1915 roku. W ramach badań finansowanych przez KBN prowadzono pod kierownictwem prof. M. Pietrzaka badania nad tematem: sytuacja prawna Żydów w RP , prawa cywilne i polityczne; dr Anna Michałowska opracowywała ustawodawstwo Rzeczypospolitej w stosunku do ludności żydowskiej (do końca XVIII wieku); prof. M. Zabłocka prowadziła tematy: rozwód w prawie rzymskim i praktyce Egiptu i odpowiedzialność wspólników wobec osób trzecich w szczególnych rodzajach rzymskiej spółki (granty promotorskie). Instytut kontynuował badania w podstawowych kierunkach podjętych w latach poprzednich. Pracownicy Instytutu opublikowali wiele rozpraw, artykułów i recenzji. Rada Naukowa Instytutu, działając jako Komisja Rady Wydziału, przeprowadziła publiczne obrony prac doktorskich: mgr. Roberta Jastrzębskiego (Funkcje weksla w II RP), mgr. Roberta Kamińskiego (Opodatkowanie dochodów duchownych i osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce w latach ), mgr Zuzanny Służewskiej (Odpowiedzialność wspólników wobec osób trzecich w poszczególnych rodzajach spółki rzymskiej). Instytut aktywnie uczestniczył w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym. Współorganizowano (dr A. Zakrzewski wraz z Komisją Lituanistyczną przy Komitecie Nauk Historycznych PAN) konferencję na temat Polska-Litwa. Związki kulturalne i polityczne (XV-XIX w.), w której udział wziął prof. Juliusz Bardach (Warszawa, wrzesień). Podczas konferencji organizowanej wspólnie z Międzynarodową Szkołą Prawa Rzymskiego przy Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną UW (Warszawa, wrzesień) referaty wygłosili prof. J. Bardach: La recepzione del diritto romano, dr Agnieszka Kacprzak: Pojęcia i funkcje definicji u retorów i prawników rzymskich, dr J. Krzynówek: Rzymskie prawo przedsięwzięć handlowych, prof. M. Zabłocka: Podstawy i zasady bibliografii historycznoprawnej. W kon-

8 272 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 ferencji brali również udział: dr Franciszek Longchamsp de Bérier, dr Z. Służewska, mgr Agnieszka Stępkowska, mgr J. Urbanik. Profesor M. Zabłocka wygłosiła referaty: Problemy związane z rekonstrukcją najstarszych źródeł prawa rzymskiego i Ustawa XII Tablic źródłem zasad współczesnego prawa, podczas sympozjum naukowego na temat źródeł prawa rzymskiego (Padwa, marzec). Dr A. Zakrzewski przedstawił referat: Problemy wyznaniowe w działalności sejmików Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI-XVIII w.), podczas konferencji na temat stosunków wyznaniowych w Wielkim Księstwie Litewskim od XVI do XVIII w. (Grodno, maj), i referat: Ewolucja sejmików Wielkiego Księstwa Litewskiego od X do XIII wieku, podczas konferencji na temat tradycji i perspektyw instytucji parlamentarnych w Europie Środkowo-Wschodniej XV-XX w. (Mińsk, maj). Podczas konferencji Parlamentarnej Komisji Wspólnej Polsko-Litewskiej w Sejmie RP (Warszawa, czerwiec) prof. J. Bardach przedstawił referat: Konstytucja 3 Maja i Zaręczenie wzajemne obojga Narodów. Na międzynarodowej konferencji krajów kandydujących do Unii Europejskiej (Turyn, maja) prof. M. Pietrzak wygłosił referat: La situazione giuridica delle confessioni religiose in Polonia. Dr F. Longchamps de Bérier wygłosił referat: I la buona fede mortis causa? Le disposizioni poenae nomine e la querela inofficiosi testamenti, podczas Międzynarodowej Konferencji ku czci Alberto Burdese na temat Il ruolo della buona fede oggettiva nell esperienza giuridica storica e contemporanea (Padwa-Wenecja- -Treviso, czerwca). Dr A. Kacprzak referat: <Res furtiva> as art. Oject of sale, wygłosiła podczas 55 sesji La Société Internationale Fernand de Visscher pour l Histoire des Droits de l Antiquité na temat From taberna to negotiatio (Rotterdam, września). Podczas XXIII Kongresu Papirologicznego (Wiedeń, lipiec) przedstawił mgr J. Urbanik referat: Deeds of Divorce vs. Legal Orders of Roman Egypt: The Legal Meaning of the Document Clauses. W VI Międzynarodowym Seminarium Giudizio e giudizi (organizowanym przez Centro Romanistico Internazionale Copanello (Włochy, Soverato, 3-10 września) udział wzięły: dr A. Kacprzak i dr Z. Służewska. W sympozjum naukowym z udziałem prof. J.J. Auberta na temat funkcji peculium w rzymskiej praktyce gospodarczej (Łódź, październik) uczestniczyła dr Z. Służewska. Prof. J. Bardach uczestniczył w konferencji poświęconej dorobkowi naukowemu prof. Stanisława Grodziskiego (UJ, Kraków, 26 marca). Prof. M. Pietrzak na konferencji na temat statusu prawnego nierzymskokatolickich kościołów i związków wyznaniowych w Polsce XX wieku (organizowanej przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną (Warszawa, 18 maja) przedstawił referat: Status prawny nierzymskokatolickich kościołów i związków wyznanio-

9 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI wych w III Rzeczypospolitej, w konferencji tej wzięli też udział: mgr Paweł Borecki i mgr Paweł Leszczyński. Na konferencji Wydziału na temat etyki prawnika etyki nauczyciela zawodu prawniczego, prof. K. Sójka-Zielińska przedstawiła referat: Uniwersytet znaczy wspólnota (Warszawa, 23 lutego); w konferencji wzięli również udział wszyscy pracownicy Instytutu. Instytut Nauk o Państwie i Prawie W zakresie badań statutowych kontynuowano badania nad filozofią prawa XX wieku w Polsce z uwzględnieniem problemu likwidacji tego przedmiotu w uczelniach państwowych w latach (pod kierownictwem prof. M. Szyszkowskiej). Prowadzono też badania własne nad problemem elit w ujęciu filozoficznoprawnym (na tle wybranych teorii XX wieku) pod kierunkiem prof. M. Szyszkowskiej; kontynuowano pod kierownictwem dr E. Łojko badania nad kształceniem młodzieży prawniczej i losami zawodowymi absolwentów Wydziału Prawa UW. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w projektach finansowanych przez KBN prowadzonych w innych jednostkach. Zakończono dwuletni projekt dotyczący suwerenności państwa w kontekście integracji europejskiej. W ramach grantów KBN kontynuowano badania dotyczące: celów i skuteczności reformy administracji publicznej w RP w latach (temat pod kierownictwem prof. A. Piekary prowadzony w Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego; uczestnikiem była dr E. Łojko); roli i zadań prawników w zmieniającym się społeczeństwie (pod kierownictwem dr E. Łojko, uczestnikami byli dr Tomasz Kozłowski i mgr Monika Dziurnikowska-Stefańska). W ramach badań interdyscyplinarnych wraz z Centrum Adama Smitha kontynuowano badania nad zjawiskiem korupcji, pod kierownictwem prof. A. Kojdera (uczestnikiem był dr Władysław T. Kulesza). Dr Adam Bosiacki uczestniczył w programie badawczym w ramach Projektu Phare PL 9707 i Tempus JEP Special Expert for the European Commission; dr Marek Zubik był głównym wykonawcą tematu Budżet państwa w rozwiązaniach ustrojowych państw współczesnych, finansowanego ze środków KBN. Pracownicy Instytutu kontynuowali badania własne nad tematami zakreślonymi w poprzednim roku. Rada Naukowa Instytutu, działając jako komisja Rady Wydziału, przeprowadziła publiczną obronę prac doktorskich: mgr Tatiany Chauvin (Sprawiedliwość proceduralna: źródło wartości procesu ustawodawczego w demokratycznym państwie prawnym) oraz mgr. Aleksandra Stępkowskiego (Instytucja trustu w prawie szkockim jako mieszanym (anglosasko-kontynentalnym) systemie prawa prywatnego). Pracownicy Instytutu uczestniczyli w życiu uniwersyteckim, pełnili wiele funkcji na Wydziale, w Senacie UW i jego komisjach, Centrum Europejskim UW, Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.

10 274 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 Podczas konferencji Wydziałowej: Etyka prawnika etyka nauczyciela zawodu prawniczego, prof. H. Izdebski przedstawił referat dotyczący etyki zawodu radcy prawnego; uczestnikami byli też wszyscy pracownicy Instytutu. Na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC) i Katedrę Filozofii Prawa i Nauk o Państwie i Prawie: Polityka a wolność twórcy (31 marca), referaty wygłosili: dr W. Kulesza: Wolność twórcy według przemyśleń i doświadczeń Warłama Szałamowa i dr Tomasz Stawecki: Wolność twórczości artystycznej w oczach prawnika. Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie była organizatorem konferencji naukowej: Korupcja zjawisko, przyczyny, drogi naprawy (CIUW, 5 czerwca). Otwierając konferencję prof. H. Izdebski podkreślił wagę podejmowanej tematyki. Referentami byli zaproszeni przez Katedrę: prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis (UW), poseł Ludwik Dorn, prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński (Transparency International), dyskusję prowadził dr Jan Majchrowski. Katedra Filozofii Prawa i Nauk o Państwie w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Kultury Europejskiej była organizatorem konferencji: Pacyfizm w Polsce i na świecie (Białystok, 26 października); podczas konferencji referaty wygłosili: dr W. Kulesza: Cztery postacie pacyfizmu: fundamentalistyczna, integralna, pozorna oraz swojska, i dr J. Majchrowski: Walka i ofiara, które nadają życiu wartość. Prof. H. Izdebski referat na temat problemu korupcji w polskim samorządzie terytorialnym oraz organizacjach pozarządowych wygłosił podczas konferencji w London School of Slavonic and Eastern European Studies; na konferencji Sprawowanie władzy przez samorząd terytorialny w systemie polskiej demokracji referat na temat roli prawa w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego oraz podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego referat na temat prawnych podstaw zdrowia publicznego w Polsce. Wygłosił też referat podczas konferencji: Władza w okresie transformacji ustrojowych, organizowanej przez Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej WPiA UW Ius et civitas (24 kwietnia). Prof. M. Szyszkowska referat: Człowiek XXI wieku a odpowiedzialność mediów elektronicznych, wygłosiła podczas Międzynarodowej Konferencji Instytutu Łączności (Warszawa, 20 października); była też organizatorem i referentem na konferencji: Pacyfizm w Polsce i na świecie (Białystok, 26 października); uczestniczyła także w Międzyśrodowiskowej Ogólnopolskiej Konferencji: Tolerancja i utopie (Kuźnica, 6-8 kwietnia) oraz w interdyscyplinarnej konferencji: Tolerancja i kultura dialogu cywilizacji (Kielce, 18 czerwca). Wygłaszała także odczyty, między innymi: Społeczne i moralne konsekwencje realizowania myśli nadawców publicznych (podczas II konferencji nadawców publicznych, Kraków, 24 kwietnia); Etyka marketingu farmaceutycznego na filozofii farmacji jako nowy kierunek naukowy (podczas VI ogólnopolskiej konferencji aptekarzy, Wrocław, 25 października); Źródła kreatywności (na konferencji Business Centre Club, Warszawa, 22 kwietnia); Cnoty europejskie (Ognisko Młodej Myśli Pro-Europa, Wrocław, 4 czerwca); Człowiek współcześnie (Muzeum Bolesława Prusa, Pałac Małachowskich, Nałęczów, 12 czerwca); Przezwyciężanie bierności (Siedlce, 10 kwietnia).

11 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Prof. dr hab. Janusz Trzciński referat: Wpływ Konstytucji 3 Maja na konstytucje Polski, wygłosił podczas inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Prof. P. Winczorek uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej: Masses and elites in new democracies, zorganizowanej przez Research Committee on Socio-Politycal Pluralism IPS (Osnabrueck, wrzesień); podczas międzynarodowej konferencji: Partie polityczne a ich finansowanie przez podmioty publiczne oraz grupy nacisku, zorganizowanej przez WPiA UW (Warszawa, października) wygłosił referat: Kilka uwag o finansowaniu partii politycznych w Polsce, oraz referat: Dobre państwo; kryteria i wskaźniki. Spojrzenie prawnika, podczas konferencji zorganizowanej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (Warszawa, 7 grudnia). Doc. Z. Jarosz uczestniczył w XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja RP (Polańczyk, 31 maja-2 czerwca). Dr A. Bosiacki wygłosił referat: Poland Sovereignty Towards the Jurisdiction of the European Union podczas konferencji Training Judges (Assistance to the Legal System) (Wielka Brytania, 31 maja-2 czerwca); przebywał w Strasburgu na zaproszenie Rady Europy w ramach projektu Phare PL 9707 I Tempus JEP 2401 (10-14 czerwca); w dniach maja i lipca prowadził kwerendę archiwalną i biblioteczną w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. Michaiła Łomonosowa. Dr W. Kulesza przedstawił referat: Za proporcjonalną ordynacją wyborczą, podczas konferencji: Ordynacja jednomandatowa czy proporcjonalna dylematy wyboru, zorganizowanej przez Marszałka Sejmu (Warszawa, 17 marca); podczas Międzyśrodowiskowej Ogólnopolskiej Konferencji: Tolerancja i utopie referat: Między teorią a praktyką. Tolerancja w Anglii w czasach Johna Locke a (Kuźnica, 6-8 kwietnia); podczas seminarium prof. W. Kieżuna Ordynacja większościowa czy proporcjonalna (25 maja) koreferat: Ordynacja większościowa nie będzie remedium ; referat: Założenia i rozwiązania projektu ustawy o dostępie do informacji przygotowanego w Centrum A. Smitha podczas posiedzenia Grupy Antykorupcyjnej Warszawskiego Oddziału Banku Światowego, poświęcony analizie projektów ustawy o dostępie do informacji publicznej (25 czerwca). Dr J. Majchrowski uczestniczył w seminarium Fundacji im. Schumana na temat partii politycznych i ich finansowania przed wyborami w Polsce i w Bułgarii (Bratysława, kwietnia); wygłosił referat: Rok 1984 u Chestertona utopia czy rzeczywistość? podczas Międzyśrodowiskowej Ogólnopolskiej Konferencji: Tolerancja i utopie (Kuźnica, 6-8 kwietnia); referat: Walka i ofiara, które nadają wartość życiu podczas Konferencji Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) i Katedry Filozofii Prawa i Nauk o Państwie: Pacyfizm w Polsce i na świecie (Białystok, 26 października); uczestniczył w konferencji: Ordynacja jednomandatowa czy proporcjonalna dylematy wyboru, zorganizowanej przez Marszałka Sejmu (Warszawa, 17 marca); był organizatorem konferencji Katedry Filozofii

12 276 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 Prawa i Nauki o Państwie WPiA: Korupcja zjawisko, przyczyny, drogi naprawy (Warszawa, 5 czerwca). Dr W. Staśkiewicz na konferencji: Partie polityczne a ich finansowanie przez podmioty publiczne oraz grupy nacisku, zorganizowanej przez WPiA UW (Warszawa, października), przedstawił referat: Partie polityczne a konflikty interesów w demokratycznym państwie (Polska). Dr T. Stawecki przedstawił referat: Źródła i założenia Krajowego Rejestru Sądowego, podczas konferencji: Krajowy Rejestr Sądowy w praktyce, zorganizowanej przez Fundację Centrum Prawa Gospodarczego (Warszawa, 1 marca). Dr M. Zubik uczestniczył w seminarium Legislative Procedures on European Level and in the Candidate Countries. European Policy of Immigration and Asylum (Bruksela, 7-8 czerwca). Był organizatorem konferencji: Trzy lata Konstytucji w III RP (Warszawa, 18 stycznia), konferencji: Partie polityczne a ich finansowanie przez podmioty publiczne oraz grupy nacisku (Warszawa, października); uczestniczył w konferencji: Dysfunkcjonalność wymiaru sprawiedliwości (Warszawa, 5 kwietnia) i w XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego: Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja RP (Polańczyk, 31 maja-2 czerwca). Mgr Beata Szepietowska wygłosiła referat: Głosowanie w Sejmie, podczas seminarium dla posłów Sejmu IV kadencji (Warszawa, października); uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Szefa Kancelarii Sejmu: Projekty Regulaminu Sejmu (Warszawa, 19 kwietnia). Dr Aleksander Stępkowski przebywał na uniwersytecie w Edynburgu, gdzie prowadził kwerendę biblioteczną (marzec). Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych W ramach badań własnych prowadzono w Instytucie badania nad polskim prawem żywnościowym na tle prawa wspólnotowego, pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzaty Korzyckiej-Iwanow, i badania nad porozumieniem zbiorowym w stosunkach pracy, pod kierownictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki. Podjęto nową tematykę badania nad sądową kontrolą administracji w demokratycznym państwie prawnym, pod kierownictwem dr. Piotra Przybysza. Kontynuowano badania własne, przygotowywano podręczniki, monografie, artykuły. Instytut nadał stopień doktora nauk prawnych: mgr. Michałowi Bitnerowi (Skarbowe gwarancje kredytowe jako autonomiczna instytucja prawa budżetowego), mgr. Piotrowi Karwatowi (Obejście prawa podatkowego istota i sposoby przeciwdziałania zjawisku), mgr Iwonie Leśnik (Nadzór skonsolidowany nad instytucjami kredytowymi w Polsce w procesie dostosowania do przepisów prawnych Unii Europejskiej), mgr. Łukaszowi Pisarczykowi (Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę), mgr Annie Szmytt (Prawne aspekty planowania przestrzennego na

13 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI obszarach metropolitalnych), mgr Alicji Szymanowskiej (Administracyjnoprawne zagadnienia regulacji publicznego obrotu akcjami). Pracownicy Instytutu uczestniczyli w życiu naukowym międzynarodowym i krajowym. Prof. M. Korzycka-Iwanow uczestniczyła w konferencji na temat prawa rolnego i żywnościowego w Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Prawa Rolnego (Helsinki, maj), i przedstawiła referat o nowych polskich regulacjach w obszarze produktu rolnego i żywnościowego. Wzięła też udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa żywności, zorganizowanej przez Agra- -Europe z udziałem przedstawicieli UE (Bruksela, czerwiec). Instytut Prawa Cywilnego W Instytucie kontynuowano badania prowadzone w poprzednich latach oraz podejmowano nowe tematy. W ramach badań finansowanych przez KBN temat: Pełnomocnictwo zagadnienia cywilnoprawne, podjął mgr Marcin Gocłowski. Pracownicy Instytutu opublikowali szereg monografii, artykułów, recenzji. Instytut nadał stopień doktora nauk prawnych: mgr Małgorzacie Nanowskiej (Postępowanie nakazowe w procesie cywilnym), mgr. Marcinowi Olechowskiemu (Rola ustalonych zwyczajów w stosunkach cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stosunków bankowych), mgr. Rafałowi Stroińskiemu (Pojęcie, charakter prawny i zbycie przedsiębiorstwa w prawie amerykańskim, francuskim i polskim studium prawnoporównawcze), mgr. Wojciechowi Wąsowiczowi (Osoba prawna w organizacji), mgr. Karolowi Weitzowi (Postępowanie o stwierdzenie wykonalności według konwencji z Lugano), mgr. Jackowi Wiercińskiemu (Cześć i przesłanki jej niemajątkowej ochrony w prawie cywilnym), mgr Ewie Wojtaszek-Mik (Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego). Instytut wraz z Wydziałem był organizatorem sesji naukowej: Orzecznictwo Sądu Najwyższego w kształtowaniu wykładni prawa cywilnego, w dniu 22 marca, zorganizowanej w związku z publikacją księgi pamiątkowej Wykładnia prawa a orzecznictwo sądowe, przygotowanej dla uczczenia pamięci sędziego Sądu Najwyższego, Janusza Pietrzykowskiego. Autorami artykułów zamieszczonych w tej księdze są profesorowie Instytutu. Podczas sesji referaty przedstawili: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński: Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na wykładnię przepisów kodeksu postępowania cywilnego o kasacji ; prof. M. Safjan: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a orzecznictwo Sądu Najwyższego kilka uwag o wzajemnych relacjach ; prof. E. Skowrońska-Bocian: Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na wykładnię przepisów prawa rodzinnego i spadkowego. Instytut we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Catanii (Włochy) zorganizował konferencję: Rynki kapitałowe w Polsce i we Włoszech (22-27 maja).

14 278 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 Referaty ze strony gości wygłosili: prof. Luigi Arcidiacono: Problematic Profiles between Independent Authorities and Goverment ; prof. Agatino Cariola: In Search of a Uniform EU Supervisory Model ; prof. Emilio Castorina: Financial Markets and <Vigiliance Models>: Unity and Development According to European Community System ; prof. Ruggero Vigo: The Take-over Bids (o.p.a.) ; prof. Pietro Abbadessa: Listed Companies and Information to Public. Powers and Liabilities of CONSOB. Referaty ze strony polskiej wygłosili: dr Aleksander Chłopecki: Obowiązki informacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi i insider trading ; mgr Zbigniew Mrowiec: Publiczne wezwanie do sprzedaży lub zmiany akcji. Prof. T. Ereciński uczestniczył w konferencjach zorganizowanych przez Radę Europy (Strasburg i Dubrownik październik); w konferencji dotyczącej ujednolicenia prawa procesowego (Bruksela); w konferencji dotyczącej reformy prawa cywilnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Budapeszt). Na konferencjach międzynarodowych zorganizowanych z okazji XXV-lecia Grupy Roboczej do spraw Międzynarodowych Kontraktów Handlowych: Redagowanie kontraktów międzynarodowych (Paryż, 28 marca) i Kształtowanie treści kontraktów międzynarodowych (Mediolan, 6 października), prof. dr hab. Jerzy Rajski wygłosił referat na temat klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność w międzynarodowych kontraktach handlowych. Prof. dr hab. Adam Zieliński na sympozjum: The System of Justice in Transition in Central Europe, wygłosił referat: Changes in Court Decision Making in Poland after 1989 (Cardiff); a na Pierwszym Spotkaniu Konstytucjonalistów Latynoameryki i Europy Wschodniej (Wrocław) referat: Koncepcja urzędu ombudsmana w Polsce i Argentynie. Dr Rafał Stroiński uczestniczył w zjeździe i konferencji zorganizowanej przez European Association of Law and Economics (Wiedeń, września). Mgr Krzysztof Wojciechowski uczestniczył w posiedzeniach Komisji Prawnej, grupy do spraw prawa autorskiego, grupy do spraw prawa europejskiego, grupy ad hoc do spraw praw sportowych Europejskiej Unii Radiofonii i Telewizji (EBU) i przedstawił referaty: Zmiany w polskim prawie autorskim i projektowane zmiany ustawy o radiofonii i telewizji Komisja Prawna EBU (Londyn, października), Uregulowanie minimalnego udziału określonych audycji w programach radiowych i telewizyjnych w polskim prawie radiofonii i telewizji w świetle prawa wspólnotowego, Grupa Europa EBU (Genewa, 1 lutego). Prof. dr hab. Jan Błeszyński wygłosił referat: Perspektywy zmian prawa autorskiego w Polsce. Prof. E. Sokwrońska-Bocian na konferencji naukowej: Orzecznictwo Sądu Najwyższego w kształtowaniu wykładni Prawa cywilnego, wygłosiła referat: Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na wykładnię przepisów prawa rodzinnego i spadkowego (Warszawa, 23 marca). Na konferencji dotyczącej ochrony praw własności przemysłowej prof. dr hab. Monika Dąbrowska wygłosiła referat: Cywilnoprawna ochrona praw własności intelektualnej (Łódź, listopad).

15 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Prof. J. Okolski uczestniczył w zjeździe Katedr Prawa Handlowego; dr Jerzy Modrzejewski podczas zjazdu przedstawił referat dotyczący jednoosobowej spółki z o.o. (Kraków, 4-5 czerwca). Dr Aleksander Chłopecki uczestniczył w konferencjach dotyczących Corporate Governance, wygłaszając wykłady: Zasady dobrych praktyk walnych zgromadzeń i Zasady dobrych praktyk rad nadzorczych. Dr Teresa Grzeszak uczestniczyła w konferencji dotyczącej własności przemysłowej (Łódź, listopada). Dr Marta Litwińska podczas Ogólnopolskiej Konferencji: Spółki Prawa Handlowego, zorganizowanej przez The European Law Students Association, wygłosiła wykłady na temat podziału spółek według kodeksu spółek handlowych i wspólnie z dr J. Modrzejewskim referat: Umorzenie udziałów w spółce z o.o. (Jachranka, 30 listopada-2 grudnia). Dr Wojciech Machała na zebraniu Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej wygłosił referat: Napster a sprawa polska. Digitalizacja utworów muzycznych i wykorzystanie w sieci informatycznej a prawo autorskie (wspólnie z mgr. R. Sabińskim) (25 stycznia). Dr Andrzej Wach na konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Olimpijski i Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej przedstawił referat: Nowe regulacje transferowe FIFA (Warszawa, grudzień). Instytut Prawa Karnego W Instytucie utworzono dwie pracownie: Pracownię Problemów Kodyfikacji Karnych i Pracownię Technik Kryminalistycznych. W ramach badań własnych w Instytucie realizowano 5 nowych tematów badawczych: prawnokarne zagadnienia niepełnosprawności, prawnokarne instrumenty ochrony konkurencji, kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, system monitorowania osób skazanych na karę aresztu domowego i inne kary ograniczenia wolności w Wielkiej Brytanii oraz możliwości wykorzystania tych środków w warunkach polskich, problematykę badań cech grupowych i indywidualnych w piśmie ręcznym. Kontynuowano badania nad prawnokarną problematyką ochrony własności intelektualnej. W ramach badań finansowanych przez KBN temat: Możliwości identyfikacji dokumentów problematyka prawna i kryminalistyczna, podjął prof. T. Tomaszewski, temat: Kryminalistyczne i procesowe aspekty możliwości identyfikacyjnych badań dokumentów w kontekście dopuszczalności i kategoryczności dowodu z opinii biegłego dr Piotr Girdwoyń, temat: Nowe środki karne: electronic monitoring of curfew orders oraz więzienia prywatne dr J. Kochanowski. Pracownicy Instytutu opublikowali wiele rozpraw, artykułów i recenzji. Rada Naukowa Instytutu, działając jako Komisja Rady Wydziału, przeprowadziła publiczne obrony prac doktorskich: asystenta mgr Marii Rogackiej-Rzewnickiej (Kasacja w polskim procesie karnym), mgr. Cezariusza Sońty (Zorganizowana

16 280 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 grupa i związek przestępny we współczesnym polskim prawie karnym), mgr Renaty Włodarczyk (Kryminalistyczne badania uszkodzeń i zmian włosów ludzkich). Instytut aktywnie uczestniczył w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym. Katedra Postępowania Karnego była organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Karnego na temat: Proces karny XXI w. wyzwania współczesności. W konferencji uczestniczyli też Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny i Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Organizatora reprezentowali: prof. P. Kruszyński, prof. dr hab. Andrzej Murzynowski, dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, dr M. Rogacka-Rzewnicka, mgr Marek Wędrychowski, mgr Piotr Mierzejewski, mgr Anna Czapigo, mgr Jolanta Chankowska, mgr Katarzyna Kurowska (Popowo, października). Katedra Kryminalistyki była głównym organizatorem Zjazdu Katedr Kryminalistyki, podczas którego dr Ewa Gruza wygłosiła referat na temat prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim zajęć dydaktycznych z prawa i praktyki policyjnej (Wilga koło Warszawy, 3-5 października). Katedra Kryminalistyki i Koło Naukowe Temida, we współpracy z Centralnym Laboratorium Komendy Głównej Policji, Zakładem Kryminalistyki i Chemii Specjalnej Urzędu Ochrony Państwa oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, byli organizatorami II Warsztatów Kryminalistycznych, poświęconych technikom stosowanym w kryminalistyce; w warsztatach uczestniczyli wszyscy pracownicy Katedry (Warszawa, 22 lutego). W konferencji zorganizowanej przez Litewski Uniwersytet Prawa na temat: Kryminalistyka i ekspertyza sądowa nauka, studia, praktyka (Wilno, października), udział wzięli: prof. T. Tomaszewski, dr P. Girdwoyń, dr E. Gruza wygłosiła referat na temat opinii biegłego na tle zasady kontradyktoryjności w procesie karnym. W konferencji: Nauka wobec przestępczości (Kraków, 31 maja) udział wzięli: prof. T. Tomaszewski i dr E. Gruza. W konferencji: Znaczenie techniki kryminalistycznej w postępowaniu dowodowym (Wrocław, 19 czerwca) udział wzięli prof. T. Tomaszewski, dr P. Girdwoyń i dr E. Gruza. Podczas Warsztatów Kryminalistycznych, zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, dr E. Gruza wygłosiła referat: Kryteria oceny wiarygodności zeznań ze świadków analiza praktyki (Polańczyk, 8-14 lipca). Podczas III Krajowej Konferencji Kryminalistycznej: Techniczno-kryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, dr E. Gruza i mgr M. Korneć wygłosiły referat na temat fałszerstw czeków bankowych. W konferencji udział wzięli prof. T. Tomaszewski, dr P. Girdwoyń (Poznań, września). Dr Monika Płatek wykład: Uregulowanie w prawie karnym reguł postępowania z osobami seksualnie wykorzystującymi dzieci, wygłosiła w Radzie Europy podczas prac nad nowelizacją Rekomendacji 98 (Francja, Strasburg, 8-10 lutego); wykład: Prawna i polityczna pozycja kobiet w Polsce, na konferencji zorganizowanej przez Centrum Tretij Sektor i Program partnerstwa Alians Kaunterpart (Białoruś, Grodno, 2-3 marca); wykład: Planowanie strategiczne przemian w syste-

17 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI mie penitencjarnym Kazachstanu, podczas Warsztatów Strategicznych PRI, PSEP i OBWE (Londyn, marca); wykłady: Człowiek w sytuacji uwięzienia i Raport o stanie prawa karnego wykonawczego na Białorusi, podczas konferencji Penitencjarnej OBWE dla dyrektorów więzień na Białorusi (Białoruś, Mińsk, 5-8 kwietnia); wykład: Prawa człowieka na podwieczorek, czyli marynowana żaba w zielonym sosie, podczas warsztatów poświęconych wypracowaniu zajęć Z Prawem na Ty na Słowiańsko-Rosyjskim Uniwersytecie w Duszanbe (Tadżykistan, Duszanbe, kwietnia); wystąpienie: Możliwości wykorzystania duńskich doświadczeń w polskiej polityce karnej, na seminarium: Problemy praw człowieka w reformach polityki karnej. Probacja i kary alternatywne represja kontra rehabilitacja i resocjalizacja (Kopenhaga, maja); wykłady: International probational Standards (UN and Council of Europe) i Polish experience of probation model, na konferencji poświęconej środkom probacyjnym, zorganizowanej przez OBWE i PRI (Bukareszt, 9-11 września); wykłady: Prawa człowieka i Zarządzanie zakładem karnym, podczas Międzynarodowej Konferencji poświęconej problemom zarządzania i nauczania w szkole dla funkcjonariuszy służb wykonawczych w Kazachstanie (Kazachstan, Pawłodar, 2-5 listopada); podczas konferencji: Council of Europe Standards concerning the prohibition of torture. Penitentiary no 2 in Baku (Azerbajdżan, Baku, listopada), wygłosiła wykłady: Rights of Individuals established under Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights i Rights of Individuals deriving from Article 4 of the European Convention on Human Rights ; podczas międzynarodowej konferencji Global Alliance For Justice Education (GAJE) wygłosiła wykład: Impact of Clinical Legal Education on Justice Education (RPA, Durban, 5-14 grudnia); była organizatorem i prowadzącym (wraz z zespołem PSEP) ogólnopolskich warsztatów uniwersyteckich dla prowadzących zajęcia z Prawa na Co Dzień (Warszawa, października). Instytut Prawa Międzynarodowego W ramach badań własnych kontynuowano badania nad problematyką rozwoju prawa międzynarodowego w okresie przemian zachodzących we współczesnym świecie; zajmowano się: zagadnieniem systemu prawa międzynarodowego publicznego prof. J. Pieńkos, prawnomiędzynarodowymi i wewnętrznymi aspektami obywatelstwa prof. Z. Galicki, regułami prawnymi funkcjonowania Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej prof. dr hab. Eugeniusz Piontek, wybranymi aspektami prawa konsularnego prof. dr hab. Stefan Sawicki, nowymi typami umów w obrocie krajowym i międzynarodowym prof. J. Poczobut. Pracownicy Instytutu prowadzili też badania własne, opublikowano szereg prac. Instytut podjął prace programowe nad przygotowaniem i uruchomieniem na Wydziale Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego. Rada Naukowa Instytutu, działając jako komisja Rady Wydziału, przeprowadziła obrony publiczne prac doktorskich: mgr. Aleksandra Gubrynowicza (Ochrona po-

18 282 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 wietrza w świetle prawa międzynarodowego), mgr. Tomasza Kamińskiego (Status poczty dyplomatycznej w świetle Konwencji Wiedeńskiej z 1961 r.), mgr. Adama Łazowskiego (Ochrona praw jednostek w postępowaniu pozasądowym przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich), mgr Marii Michur (Status prawnomiędzynarodowy Wspólnoty Niepodległych Państw), mgr. Bernarda Rutkowskiego (Prawne aspekty Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego w świetle Traktatu o Unii Europejskiej), mgr Marii Sendrowicz (Kontrola łączenia przedsiębiorstw w praktyce organów Wspólnot Europejskich oraz polskich organów antymonopolowych), mgr Izabelli Szymajdy (Konkurencja w transporcie lotniczym. Prawo europejskie i problemy dostosowania prawa polskiego), mgr Wahab Amna Abdel (The Inter-Arab Investment Guarante Programme). Pracownicy Instytutu uczestniczyli w życiu Uczelni, jak również brali udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Instytut był organizatorem konferencji naukowej Wydziału: Odpowiedzialność państw w prawie międzynarodowym (19 kwietnia), w której uczestniczyło około 150 osób. Podczas konferencji słowo wprowadzające wygłosił prof. J. Poczobut, referat: Odpowiedzialność państw za naruszenie prawa międzynarodowego w pracach Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ, przedstawił prof. Z. Galicki. Referentami byli też prof. W. Czapliński (INP PAN), prof. G. Grabowska (Uniwersytet Śląski), prof. A. Wyrozumska (Uniwersytet Łódzki). Katedra Prawa Europejskiego w dniach czerwca zorganizowała polsko- -niemieckie studenckie seminarium naukowe, poświęcone zagadnieniom Traktatu Nicejskiego oraz problematyce rozszerzenia Unii Europejskiej. Wykłady wprowadzające wygłosili prof. Rainer Arnold z uniwersytetu w Ratyzbonie i prof. E. Piontek. Prof. Z. Galicki jako członek Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ uczestniczył w 53 sesji (Genewa, maj-sierpień); w listopadzie został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne NZ członkiem tej Komisji na następną, pięcioletnią kadencję; był przedstawicielem Polski na V sesji Komitetu Ad Hoc ONZ do spraw Terroryzmu (Nowy Jork, luty), przedstawił referat na II Europejskiej Konferencji w sprawie Obywatelstwa (Strasburg, październik), był członkiem polskiej delegacji na 56 sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ oraz przedstawicielem Polski w Komitecie Prawnym tego Zgromadzenia (Nowy Jork, październik-listopad). Został wiceprzewodniczącym nowo utworzonej Grupy Multidyscyplinarnej Rady Europy dla Akcji Przeciwko Terroryzmowi (wybrany na I sesji w grudniu, Strasburg). Prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska referat: The Concept of Sustainable Development in Polish Legislature, przedstawiła podczas konferencji: International Law and Sustainable Development: Principle and Practice, zorganizowanej przez Free University Amsterdam i International Law Association (Amsterdam, 29 listopada-1 grudnia). Prof. J. Poczobut uczestniczył w konferencji: Prawo prywatne w państwach federacyjnych (wybrane problemy), zorganizowanej przez Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburg, września), prze-

19 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI bywał na stażu w Universität des Saarlandes, Institut für Europäisches Recht, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht Handels- und Wirtschaftsrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (Saarbrücken, 27 sierpnia-9 września). Dr Karol Karski referat: Status osób prawnych w postępowaniu przed organami ustanowionymi przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, wygłosił podczas konferencji: Ochrona praw człowieka, zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Mierki, wrzesień), referaty: Historia nauczania prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim i Program nauczania prawa międzynarodowego publicznego, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na konferencji: Polska nauka prawa międzynarodowego w XX w. Próba podsumowania, zorganizowanej przez Zakład Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Puławy, październik). Dr E. Mikos-Skuza uczestnicząc w konferencji OBWE, wygłosiła referat: National Implementation of International Humanitarian Law (Warszawa, 26 września); komunikat: Ochrona praw człowieka w konfliktach zbrojnych, podczas konferencji: Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka standard prawa i jego realizacja a przyszłe wyzwania, zorganizowanej przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN (Poznań, marca); komunikat: Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych a Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, na konferencji: Ochrona dóbr kultury w sytuacji szczególnego zagrożenia, zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury (Warszawa, 20 kwietnia), referat: Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, na konferencji: Problemy społeczno-religijne świata na progu trzeciego tysiąclecia, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów (Krynica Morska, 4 czerwca), wykłady: Protection of Civilians in the Power of Enemy. Protection of Women and Children, podczas XIX Warsaw Course on International Humanitarian Law, dla młodych prawników z Europy i Ameryki Północnej (Mądralin koło Warszawy, 5 lipca), i International Humanitarian Law podczas X Międzynarodowej Szkoły Praw Człowieka (Poznań, 25 września). V W zakresie dydaktyki rok 2001 był rokiem intensywnej pracy. Nadal utrzymano zasadę przyjmowania dużej liczby młodzieży. Podczas rekrutacji na I rok studiów zamiast egzaminu dwuetapowego (pisemny egzamin testowy i egzamin ustny) przeprowadzono egzamin jednostopniowy, w postaci pisemnego testu. Przy przyjmowaniu na studia płatne o pierwszeństwie decydowała liczba punktów uzyskanych z testu pisemnego.

20 284 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 Systemem ECTS objęto kolejny rok i w tym systemie studiują studenci I, II i III roku. Po raz pierwszy studenci dokonują pełnego wyboru przedmiotów grupy B i C, co ukazuje zapotrzebowanie studentów na wiedzę z poszczególnych przedmiotów w nowym świetle. Przeprowadzono korektę programu studiów, rozszerzając nauczanie prawa europejskiego. W listopadzie podano studentom terminy egzaminów w sesji zimowej i w sesji letniej. Nastąpiła dalsza poprawa dyscypliny studiów, większość studentów zdaje egzaminy w pierwszym terminie. Wydano kolejny obszerny (w formie książki) Informator dla studentów, w którym podano informacje o Wydziale, program zajęć, opis przedmiotów i literaturę. W semestrze letnim prowadzono dla studentów Wydziału seminarium Wymowy Prawniczej zorganizowane wspólnie przez władze Wydziału, Fundację Adwokatury Polskiej, Ośrodek Badawczy Adwokatury i redakcję Edukacji Prawniczej. Grono wykładowców w stosunku do roku poprzedniego zostało powiększone o prof. Jerzego Bralczyka i p. Grażynę Matyszkiewicz (teksty wykładów opublikowało w serii skryptów Wydawnictwo C.H. Beck w 2002 roku). Uruchomiono Zaoczne Studium Doktoranckie pod kierownictwem prof. A. Turskiej; w jego pracach biorą udział 62 osoby. Uroczysta inauguracja tego Studium odbyła się 17 marca. W działającym od wielu lat Stacjonarnym Studium Doktoranckim w 2001 roku znacząco wzrosła liczba obronionych prac doktorskich (czasem przed upływem formalnego terminu). Wydział rozszerzył studia podyplomowe. Obok dotychczasowych Podyplomowego Studium Administracji, Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacji, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej powołano decyzją Rady Wydziału i Senatu UW nowe studia podyplomowe: Podatków i Prawa Podatkowego, Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny, Prawa Europejskiego, Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami, Prawa Ubezpieczeń Społecznych. Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2000/2001, połączone z wręczeniem dyplomów wyróżniającym się studentom, odbyło się 28 czerwca. Podczas uroczystości wykład: Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych, przedstawiła pani Jolanta Kwaśniewska (tekst opublikowany w: <Studia Iuridica>, t. 40). Inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale nastąpiła w dniu 26 września w Sali im. A. Mickiewicza Audytorium Maximum. Wykład inauguracyjny, Prawo, sądy, polityka, wygłosił prof. L. Garlicki. W ramach V Festiwalu Nauki Polskiej dyskusję otwierającą Festiwal, dotyczącą prawnych aspektów procesów globalizacji, prowadzili prof. M. Wąsowicz i prof. M. Wyrzykowski. W dniu 29 września w budynku Wydziału przy ul. Lipowej odbyły się dwie imprezy festiwalowe: przygotowana przez studentów pod kierownictwem dr Anny Rosner inscenizacja procesu Tomasza Morusa i pokaz komputerowy: I Ty zostaniesz detektywem, przygotowany przez dr P. Girdwoynia. Wśród słuchaczy przeważała młodzież licealna (szerzej o Festiwalach Nauki zob. artykuł dr A. Rosner w tym tomie).

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt 1 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia... 12 Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA... 14 Aktywność Przedstawicieli IA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

prawo europejskie w praktyce

prawo europejskie w praktyce prawo europejskie w praktyce Kurs specjalistyczny kształcenia ustawicznego prawników Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Warszawa, 2009 Spis Treści: I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii... 5 Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii...

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo