Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Przedmowa do wydania drugiego Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Rozwód

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Przedmowa do wydania drugiego Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Rozwód"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Przedmowa do wydania drugiego Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Rozwód Rozwód podstawowe zagadnienia w ujęciu prawnym i historycznym Ogólna charakterystyka postępowania odrębnego w sprawie o rozwód Wyrok w sprawie o rozwód zakres materialnoprawnej ochrony praw podmiotowych ROZDZIAŁ 2. Postępowanie zabezpieczające ogólna charakterystyka Podstawowe zagadnienia historii rozwoju postępowania zabezpieczającego Tymczasowa ochrona prawna quasi-postępo wanie zabezpieczające w sprawach o rozwód analiza stanu prawnego przed nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 2 lipca 2004 r Charakter prawny polskiego modelu postępowania zabezpieczającego ROZDZIAŁ 3. Cele (funkcje) postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód ROZDZIAŁ 4. Przedmiot postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód ROZDZIAŁ 5. Przesłanki zabezpieczenia w postępowaniu rozwodowym Przesłanki dopuszczalności zabezpieczenia w sprawach rozwodowych Przesłanki zasadności zabezpieczenia w sprawach rozwodowych

4 Spis treści ROZDZIAŁ 6. Sposoby zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu rozwodowym Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych Sposoby zabezpieczenia roszczeń w sprawach rozwodowych typowe rozstrzyg nięcia Uwagi ogólne Zabezpieczenie alimentów Władza rodzicielska, kontakty oraz inne sprawy powiązane z władzą rodzicielską Zabezpieczenie polegające na wydaniu potrzebnych przedmiotów Zabezpieczenie w sprawach dotyczących mieszkania ROZDZIAŁ 7. Przebieg postępowania zabezpieczającego w sprawie o rozwód Wszczęcie postępowania zabezpieczającego Treść i forma wnios ku o udzielenie zabezpieczenia Właś ciwość oraz skład sądu Rozpoznanie wnios ku o udzielenie zabezpieczenia Orzeczenie o udzieleniu zabezpieczenia ROZDZIAŁ 8. Postanowienia zabezpieczające w sprawie o rozwód charakter prawny ROZDZIAŁ 9. Środki zaskarżenia oraz zmiana i uchylenie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia Zażalenie Uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia (upadek zabezpieczenia z mocy orzeczenia) Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ROZDZIAŁ 10. Upadek zabezpieczenia ROZDZIAŁ 11. Wykonanie postanowień zabezpieczających w sprawach o rozwód ROZDZIAŁ 12. Koszty postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód ROZDZIAŁ 13. Naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie rozwodowej Wnioski końcowe Bibliografia

5 Wykaz ważniejszych skrótów Akty prawne d.k.p.c. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 lis topada 1930 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 83, poz. 651; tekst jedn. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934; tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm. uchylone) k.c. ustawa z 23 kwiet nia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) k.h. rozporządzenie Prezydenta RP z 27 czerw ca 1934 r. Kodeks hand lowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm. uchylone) k.p.c. ustawa z 17 lis topada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) k.p.k. ustawa z 4 sierp nia 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) k.p.n. dekret z 18 lipca 1945 r. Kodeks postępowania niespornego Dz.U. Nr 27, poz. 169 ze zm. uchylony) k.r. ustawa z 27 czerw ca 1950 r. Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm. uchylona) k.r.o. ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) u.k.s.c. ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) u.o kom. ustawa z 29 sierp nia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz ze zm.) Czasopisma Biul. SN BMS Dz.U. GSW KPP Mon.Prawn. NP NPC OSA Biuletyn Sądu Najwyższego Biuletyn Ministerstwa Sprawied liwości Dziennik Ustaw Gazeta Sądowa Warszawska Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Prawniczy Nowe Prawo Nowy Proces Cywilny Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 7

6 Wykaz ważniejszych skrótów OSN Orzecznictwo Sądów Polskich. Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego ( ); Orzeczenia Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Izba Karna ( ); Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (1962 r.); Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r.) OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ( ) OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.) OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Pal. Palestra PE Przegląd Europejski PiP Państwo i Prawo PPC Polski Proces Cywilny PPE Przegląd Prawa Egzekucyjnego Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo PS Przegląd Sądowy RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RPE Ruch Prawniczy i Ekonomiczny SC Studia Cywilistyczne ZNIBPS Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Inne Lexis.pl Serwis Prawniczy LexisNexis SA Sąd Apelacyjny SIP System Informacji Prawnej wydawnictwa Wolters Kluwer SN Sąd Najwyższy SW Sąd Wojewódzki

7 Przedmowa do wydania drugiego Od czasu publikacji pierwszego wydania minęły 4 lata. W tym czasie postępowanie cywilne ulegało dalszym przeobrażeniom. Zmiany nie ominęły postępowania zabezpieczającego, co wpłynęło na kształt procedury w sprawach o rozwód. Obok zmian, wynikających z uchwalenia przepisów, pojawiły się nowe orzeczenia Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych dotyczące omawianej problematyki. W konsekwencji powstała konieczność aktualizacji książki. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że część postulatów de lege ferenda, zgłoszonych w pierwszym wydaniu pracy Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód, została uwzględniona przez ustawodawcę i orzecznictwo. Z drugiej strony autor, będąc czynnym frontowym adwokatem, mógł w toku codziennej pracy prawniczej swoje poglądy poddać próbie, modyfikując swoje stanowisko stosownie do nowych doświadczeń. W konsekwencji w drugim wydaniu książki rozwinięto pewne zagadnienia oraz w niewielkim stopniu doszło do weryfikacji poglądów. Kontakt autora ze środowiskiem akademickim, sędziowskim i adwokackim umożliwił mu przez minione 4 lata przyjrzenie się zarówno poglądom doktryny, jak i judykatury. Ważnym przyczynkiem dla prowadzonych rozważań były spotkania autora ze środowiskiem sędziowskim w ramach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Iustitia w dniach 20 wrześ nia 2013 r. oraz 14 lutego 2014 r. szkoleń. Głos sędziów pozwolił na poznanie stanowiska środowiska na temat postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód, co stało się dla autora ważną inspiracją, mającą również wpływ na przedstawione w książce poglądy. Wiele uwag sędziów, na co dzień orzekających w sprawach rozwodowych, stało się cennym źródłem wiedzy, a także pozwoliło autorowi ponownie przemyśleć pewne kwestie. 9

8 Wprowadzenie Podstawowym celem działań powoda w procesie cywilnym jest uzys kanie w możliwie najkrótszym czasie i najniższym kosztem wyroku rozstrzygającego w sposób wiążący w przedmiocie ochrony jego praw podmiotowych. Obowiązek państwa, w imieniu którego działają sądy, nie ogranicza się jednak do wydania wyroku, lecz polega także na stworzeniu odpowiednich środków, za pomocą których uprawniony będzie chroniony przed negatywnymi skutkami długotrwałości postępowania sądowego. Z jednej strony ten obowiązek państwa polega na zapewnieniu uprawnionemu ochrony przed działaniami osoby obowiązanej, mogącej udaremnić uzys kanie zaspokojenia. Z drugiej strony państwo ma za zadanie stworzenie takich rozwiązań normatywnych, które zagwarantują, że podmiot, który uprawdopodobni swoje roszczenie oraz interes prawny w uzys kaniu natychmiastowej ochrony prawnej, będzie mógł tymczasowo realizować swoje roszczenia już w trakcie toczącego się postępowania cywilnego. W takich wypadkach obowiązkowi państwa odpowiada prawo uprawnionego żądania zabezpieczenia przez sąd przez wydanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Należy zauważyć, że często natychmiastowe udzielenie ochrony prawnej przed wydaniem wyroku jest jedynym środkiem mogącym zapewnić zainteresowanemu osiąg nięcie słusznego celu prowadzonego postępowania. Duże znaczenie postępowania zabezpieczającego przejawia się w tym, że wydanie orzeczenia o zabezpieczeniu ma na tyle doniosłe znaczenie, iż może w sposób ostateczny regulować okreś lony spór wydanie wyroku staje się wówczas jedynie formalnością lub jest w ogóle zbędne ze względu na brak zainteresowania dalszym tokiem sprawy przez strony. Niniejsza rozprawa ma na celu szczegółowe przedstawienie pro blemów postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 1. Na skutek 1 Ustawa z 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804). 11

9 Wprowadzenie nowelizacji z 2 lipca 2004 r. nowe miejsce w systematyce prawa procesowego cywilnego uzys kało postępowanie zabezpieczające, które dotychczas pełniło w zasadzie jedynie funkcję postępowania pomocniczego 2. Ogólnie zmiany w obrębie postępowania zabezpieczającego, wprowadzone nowelizacją, ocenia się pozytywnie. Postępowanie zabezpieczające w obecnej formie jest bowiem nowoczesne i bardziej efektywne 3 ; nabrało samodzielnego charakteru zarówno w stosunku do postępowania egzekucyjnego, jak i rozpoznawczego 4. Aktualizują się tym samym poglądy M. Waligórskiego, który uważał postępowanie zabezpieczające za trzeci typ postępowania cywilnego (tzw. proces zabezpieczający), oprócz postępowania jurysdykcyjnego i egzekucyjnego 5. Wspomniana nowelizacja była wyrazem zarysowującej się już wcześ niej emancypacji postępowania zabezpieczającego 6. Na zmiany w dziedzinie postępowania zabezpieczającego oczekiwano stosunkowo długo, zapowiedzi modernizacji tych przepisów zaś odpowiadających potrzebom praktyki można było odnaleźć w wypowiedziach doktryny 7. Nowe uregulowania w zakresie postępowania zabezpieczającego nabrały szczególnego znaczenia w sprawach rozwodowych. Zamiast bowiem dotychczasowej procedury, zbliżonej do postępowania zabezpieczającego, 2 Patrz np. F. Zedler, Problemy postępowania zabezpieczającego w sprawach cywilnych, RPEiS 1988, nr 1, s. 67 i n.; P. Pogonowski, Postępowanie zabezpieczające, w: Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, t. 7, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2007, s Wywiad z K. Weitzem, Proces cywilny będzie mniej sformalizowany, Rzeczpospolita z 6 lipca 2009 r. 4 T. Ereciński, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciński, Warszawa 2009, s. 474; M. Jędrzejewska, Wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 2004, s. XXXI XXXII. 5 M. Waligórski, Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947, s. 361; tenże, Proces cywilny. Funkcja i struktura. Zarys polskiego procesu cywilnego, Kraków 1952, s. 21 okreś la on proces zabezpieczający jako trzeci typ funkcjonalny, którego funkcja ogranicza się do ustalenia treści zabezpieczenia in concreto i urzeczywistnienia tego zabezpieczenia. Uznając pomocniczy charakter postępowania zabezpieczającego, autor ten uważał, że ma ono charakter pomocniczy drugiego stopnia w stosunku do prawa materialnego. 6 Patrz A. Jakubecki, Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własnoś ci intelektualnej, Kraków 2000, s F. Zedler, Problemy postępowania, s. 67; T. Ereciński, Sprawozdanie z VIII Światowego Kongresu Prawa Procesowego (Utrecht sierp nia 1987 r.), PiP 1988, nr

10 Wprowadzenie regulującego na czas toczącego się postępowania prawa i obowiązki małżonków oraz dzieci wychowywanych w założonej przez tych małżonków rodzinie, ustawodawca zdecydował się, zachowując odrębność postępowania w sprawach małżeńskich, zastosować do tych spraw ogólny reżim postępowania zabezpieczającego. Uzasadnia to potrzebę szerokiego zaprezentowania nowych, szczegółowych aspektów ogólnego postępowania zabezpieczającego w postępowaniu procesowym, stosowanych celem udzielenia zabezpieczenia w sprawach rozwodowych. Stosunkowo niewielka liczba monografii w literaturze polskiej, dotyczących postępowania zabezpieczającego, zwłaszcza po zmianie stanu prawnego w 2004 r., pozwala postawić tezę, że mimo doniosłego znaczenia postępowania zabezpieczającego w praktyce sądowej instytucja ta nie doczekała się wystarczającego zainteresowania nauki prawa. Brakuje też aktualnych kompleksowych opracowań, dotyczących postępowania odrębnego w sprawach małżeńskich. Chociaż dostrzega się wyraźnie, że postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód ma charakter szczególny 8, nie ma w literaturze przedmiotu monografii poświęconej wyłącznie tym zagadnieniom, co powoduje, że obowiązujące unormowania prawne nie zostały dotychczas poddane całościowej analizie. Jedną z podstawowych tez niniejszej pracy jest twierdzenie, że obecna konstrukcja przesłanek zabezpieczenia (a zwłaszcza interes prawny), wynikająca z art k.p.c., daje zupełnie nowe, wszechstronne i elastyczne możliwości udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu rozwodowym. W sprawach tych odesłanie, zawarte w definicji interesu prawnego (art k.p.c.), do celu postępowania głównego jako podstawy uprawdopodobnienia tego interesu, stwarza potrzeby odwołania się do aksjologii prawa rodzinnego i opiekuńczego, której nie może w opracowaniu zabraknąć. Sprawy małżeńskie, jak wszystkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, wykazują bowiem wyraźną odrębność od spraw cywilnych sensu stricto. Pamiętać jednak należy, że zmiany systemowe, które dotknęły postępowania cywilnego po 1990 r., nie pozostały obojętne dla spraw rodzinnych, w tym spraw małżeńskich, a zwłaszcza procesów o rozwód, czyli sporów masowych o szczególnej wadze społecznej. Wybór tematu rozprawy zatem zobowiązuje również do rozważenia, na ile zasady naczelne postępowania cywilnego, a zwłaszcza dyspozycyjności, kontra- 8 Patrz J. Jagieła, Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2007, s

11 Wprowadzenie dyktoryjności, formalizmu procesowego, przy ograniczeniu aktywności sądu w prowadzeniu postępowania dowodowego, przeniknęły do postępowania rozwodowego. W tle pozostają też zmiany prawa materialnego rodzinnego 9, które pozwalają na świeże spojrzenie na instytucję rozwodu. Ta część rozważań, chociaż ze względu na procesowy charakter pracy ma charakter ograniczony, jest niezbędna, albowiem dopiero właś ciwe ujęcie zasad i celów prawa rodzinnego i opiekuńczego pozwala udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu wykładni ogólnych przepisów postępowania zabezpieczającego, mających zastosowanie wprost w sprawach rozwodowych. Uwadze nie powinno umknąć, że przepisy procesowe jako normy instrumentalne powinny odpowiadać konstrukcjom i celom prawa materialnego 10, a jednocześ nie gwarantować prawo do sądu. W pracy niezbędne było też sięgnięcie do przepisów już nieobowiązujących oraz narosłych wokół nich poglądów judykatury i doktryny. Jest to uzasadnione tym, że posiłkowo zastosowano tu wykładnię historyczną. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, które spowodowało, że pojawiły się nowe źródła prawa w zakresie omawianej problematyki 11, celowe jest zasygnalizowanie niektórych rozwiązań, przyjętych w szczególności w państwach europejskich oraz normach wspólnotowych. Rozważania ograniczają się do postępowania o rozwód, albowiem jest to najważniejszy z procesów rozstrzyganych w ramach postępowania odrębnego w sprawach małżeńskich. Większość omawianych zagadnień jednak można odnieść do spraw o separację oraz o unieważnienie małżeństwa, które jako sprawy rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich wykazują znaczne podobieństwa. 9 Ustawa z 17 czerw ca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1691) oraz ustawa z 6 lis topada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 220, poz. 1431). Patrz M. Sychowicz, Stosunki majątkowe łączące małżonków w świet le nowych uregulowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Rodzina i Prawo 2006, nr 1, s. 7 i n. 10 J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007, s W zakresie omawianej problematyki szczególne zainteresowanie budzi rozporządzenie Rady WE nr 2201/2003 z 27 lis topada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.Urz. UE 2003 L 338/1 ze zm.). 14

12 Rozdział 1 Rozwód 1.1. Rozwód podstawowe zagadnienia w ujęciu prawnym i historycznym Rozwód to instytucja prawna pozwalająca rozwiązać małżeństwo za życia małżonków 1. Okreś la się go także mianem złożonego zdarzenia prawnego wymagającego wytoczenia powództwa, jako przejawu woli małżonka, oraz prawomocnego orzeczenia sądu 2. Samo pojęcie rozwodu jest wieloznaczne i występuje w najszerszym socjologicznym ujęciu oraz węższym, prawnym 3. Rozwód jako instytucja prawa ma na celu uporządkowanie i zminimalizowanie skutków rozwiązania małżeństwa jako zjawiska społecznego 4. Już w czasach antycznych prawo dopuszczało rozwody. Instytucję tę znało prawo babilońskie, asyryjskie, hetyckie, egipskie, greckie i rzymskie 5. Początkowo w prawie rzymskim uprawnienie do żądania rozwodu mieli tylko mężczyźni, następnie uzys kały je również kobiety. W okresie poklasycznym ograniczono istniejącą pełną swobodę w zakresie uzyskiwania rozwodów 6. 1 Szerzej na temat instytucji rozwodu J. Winiarz, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.St. Piątowski, Ossolineum 1985, s. 544 i n., T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 1997, s , W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979, s. 84 i n., K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2001, s. 223 i n. 2 J. Winiarz, w: System prawa rodzinnego, s Na temat wieloznaczności pojęcia rozwodu T. Sokołowski, w: System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. XI, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 538 i n. 4 Tamże. 5 R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych, Warszawa 1955, s. 249 i n. 6 J. Winiarz, w: System prawa rodzinnego, s

13 Rozdział 1. Rozwód Rozwody były dopuszczalne także po upadku Rzymu, m.in. w dawnym prawie germańskim, i dopiero pod wpływem doktryny chrześcijańskiej, uznającej małżeństwo za związek sakramentalny (a zatem sprawę boską), rozwód stał się co do zasady niedopuszczalny 7. Zakwestionowanie sakramentalnego charakteru małżeństwa w okresie reformacji w XVI w. spowodowało skierowanie kwestii rozwiązania małżeństwa na drogę świecką. Nauki Lutra, a także Knoksa sprawiły, że w połowie XVI w. wprowadzono rozwody w ściśle okreś lonych przypadkach (głównie cudzołóstwa i porzucenia małżonka) 8. W dobie oświecenia uznano kontraktowy charakter małżeństwa (podobnie było w dawnym prawie niemieckim, według którego małżeństwo postrzegano jako prywatną umowę albo jednostronne oświadczenie). Od tego czasu rozwód stał się elementem państwowego porządku prawnego. Dalszym istotnym etapem w historii stało się rewolucyjne prawo francuskie z 1792 r., dopuszczające rozwód także za wzajemną zgodą małżonków oraz w razie niezgodności charakterów 9. Wprowadzenie tych rozwiązań prawnych było echem XVIII-wiecznych teorii liberalnych przede 7 B. Czech, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2001, s Na temat koncepcji małżeństwa i rozwodu szeroko pisze J. Sokołowski w: System prawa prywatnego, s. 548), wskazując, że aktualny jest podział na dwa nurty pojmowania małżeństwa pierwszy chrześcijański (a w zasadzie już tylko katolicki), uznający małżeństwo za węzeł dozgonny i odrzucający rozwód z pozostawieniem jedynie możliwości stwierdzenia nieważności małżeństwa ab initio albo orzeczenia separacji, oraz drugi (liberalna koncepcja) uznający zjawisko rozpadu rodziny za naturalną konsekwencję społecznego faktu zaniku więzi uczuciowej między małżonkami, co uzasadnia prawo żądania rozwodu. 8 Patrz J. Górecki, O rozwodzie w prawie angielskim, PiP 1963, nr 3, s Autor ten jednak zwraca uwagę, że kościół anglikański w zasadzie stosował w dalszym ciągu normy katolickiego prawa małżeńskiego, w tym zasadę nierozerwalności małżeństwa. Zasada ta była w niewielkim stopniu łagodzona przez instytucję nieważności małżeństwa oraz separację. Rozwody w Anglii pojawiły się dopiero pod koniec XVII w. w formie szczególnej udzielał ich nie sąd, lecz parlament; instytucja ta dotyczyła jedynie wielkich właś cicieli ziemskich. 9 J. Winiarz, w: System prawa rodzinnego, s. 545, zwraca uwagę, że następnie Kodeks Napoleona, utrzymując instytucję rozwodu, zmniejszył liczbę przesłanek jego orzekania (eliminując m.in. niezgodność charakteru). Natomiast całkowite odejście od rozwiązań rewolucyjnych nastąpiło po upadku cesarstwa i uchwaleniu Karty Konstytucyjnej z 1814 r., która religię katolicką uczyniła religią państwową, co spowodowało wyeliminowanie rozwodu z porządku prawnego. Rozwody we Francji przywrócono dopiero w okresie II Republiki w 1884 r. 16

14 1.1. Rozwód podstawowe zagadnienia w ujęciu prawnym i historycznym wszystkim Bouchotte a, który w pracy Observations sur le divorce głosił potrzebę wprowadzenia możliwości łatwego rozwiązywania małżeństw 10. W Polsce w okresie międzywojennym prawo małżeńskie nie zostało zunifikowane. Na terenie byłego Królestwa Kongresowego obowiązywało prawo małżeńskie z 1836 r., natomiast na pozostałym obszarze wschodnim dawnej Rzeczypospolitej było stosowane rosyjskie prawo cywilne z 1832 r. (tom X część pierwsza Zwodu Praw). Prawo małżeńskie dawnej Kongresówki przewidywało separację małżonków wszystkich wyznań, a rozwód dostosowywało do przepisów prawa wyznaniowego, co oznaczało, że w stosunku do katolików nie można było orzekać rozwodu. Na obszarze byłego zaboru pruskiego obowiązywał Kodeks cywilny niemiecki z 1896 r., dopuszczający separację i rozwód bez względu na wyznanie. Natomiast na terenie dawnego zaboru austriackiego obowiązywał Kodeks cywilny austriacki z 1811 r., który przewidywał separację i rozwód (także tutaj rozwód nie był dopuszczalny dla katolików). Dodać warto, że w Spiszu i Orawie obowiązywało prawo węgierskie (ustawa o małżeństwie z 1894 r.), które przewidywało zarówno separację, jak i rozwód 11. Rozwód stał się ogólnie dostępny dopiero od 1 stycznia 1946 r., tj. z chwilą wejścia w życie dekretu z 25 wrześ nia 1945 r. Prawo małżeńskie 12, znoszącego jednocześ nie instytucję separacji. Dekret ten w art. 24 okreś lał, że sąd na żądanie jednego z małżonków orzeka rozwód, jeżeli uzna, iż wzgląd na dobro niepełnoletnich dzieci nie stoi temu na przeszkodzie, oraz jeżeli stwierdzi stały rozkład pożycia małżeńskiego, w szczególności dlatego, że drugi z małżonków przykładowo dopuścił się cudzołóstwa, nastawał na życie małżonka, dziecka, odmawiał środków na utrzymanie rodziny, opuścił wspólne miejsce zamieszkania bez słusznej przyczyny, dopuścił się przestępstwa hańbiącego, wiódł hulaszcze lub rozwiązłe życie, uprawiał zajęcie hańbiące lub osiągał z tego zyski, nałogowo upijał się lub narkotyzował, zapadł na chorobę weneryczną lub inną zaraźliwą dla małżonka lub niebezpieczną dla potomstwa, chorobę psychiczną, cierpiał na niemoc płciową przed ukończeniem 50. roku życia. 10 Ē. Combier, Le divorce et la séparation de corps suivi d une étude sur les législations étrangères, Paris 1881, s Szerzej na ten temat J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji faktycznej, Poznań 1991, s. 38 i n. oraz powołane tam piś miennictwo. 12 Dz.U. Nr 48, poz

15 Rozdział 1. Rozwód Podstawą orzeczenia rozwodu był stały rozkład pożycia małżeńskiego wywołany przez przyczynę zawinioną lub niezawinioną. Na podstawie przytoczonego przepisu orzecznictwo sądowe doprowadziło do wykreowania zasady rekryminacji, polegającej na odmawianiu rozwodu małżonkowi, który wyłącznie swoim zawinionym zachowaniem doprowadził do rozkładu pożycia 13. Nowe unormowania wprowadził Kodeks rodzinny z 27 czerw ca 1950 r. 14, obowiązujący od 1 października 1950 r., który jako przesłankę rozwodu przyjął zupełny i trwały rozkład pożycia, wywołany przez ważne powody (art k.r.). Kodeks z 1950 r. nie wymieniał choćby przykładowo powodów rozkładu pożycia. Zgodnie z art k.r., mimo istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód nie był dopuszczalny, gdyby dobro małoletnich dzieci miało wskutek niego ucierpieć; ponadto rozwód nie mógł być orzeczony w wypadku, gdy żądał go jeden z małżonków wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi z małżonków wyraził zgodę na rozwód (art k.r.). W art k.r. wprowadzono także zasadę, że mimo braku zgody małżonka sąd, mając na względzie interes społeczny, mógł orzec rozwód w przypadkach wyjątkowych, jeżeli małżonkowie pozostawali w długotrwałym rozłączeniu. Obowiązujący Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ustawa z 25 lutego 1964 r. 15 ), który wszedł w życie 1 stycznia 1965 r., w art. 56 k.r.o. recypował z Kodeksu rodzinnego z 1950 r. podstawowe przesłanki rozwodowe, wprowadzając pewne zmiany mające na celu usunięcie nasuwających się wątpliwości przy interpretacji dotychczas obowiązujących przepisów. Według obowiązujących regulacji orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi, a nie istnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Jednakże zgodnie z art i 3 k.r.o. mimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w następujących wypadkach: jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków 16, jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny 13 B. Czech, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, s Patrz też orzeczenia SN: z 28 maja 1948 r., WA.C. 126/48, OSN 1948, nr III, poz. 128, oraz z 10 czerw ca 1948 r., IC 286/48, PiP 1948, nr 12, s. 111, z glosą J. Witeckiego. 14 Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm. 15 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm. 16 Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wyjaś niają pojęcia wspólnych dzieci małżonków. Powszechnie przyjęta wykładnia obejmuje nim zarówno małoletnie dzieci, 18

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Skierowanie stron do mediacji przez sąd Tomasz Strumiłło doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant radcowski Skierowanie stron do mediacji przez sąd I. Wprowadzenie Regulacja instytucji mediacji w sprawach

Bardziej szczegółowo

roszczeń deliktowych

roszczeń deliktowych Jednorazowe Przedawnienie odszkodowanie roszczeń z ubezpieczenia deliktowych wypadkowego Przemysław Sobolewski Michał Warciński Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym Jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Postępowanie przed sądem pierwszej instancji CASEBOOK Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert

Bardziej szczegółowo

Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym

Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym Andrzej Oklejak prof. UJ dr hab., WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny Radosław Flejszar dr, WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień 3 4/2009

marzec kwiecień 3 4/2009 marzec kwiecień 3 4/2009 marzec kwiecień 3 4/ 2009 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LIV nr 615 616 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom XLVIII SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Redakcja Maciej Bernatt Jakub Królikowski Michał Ziółkowski Warszawa 2013 Redaktor

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA POSIADACZA MECHANICZNEGO ŚRODKA KOMUNIKACJI ZA SZKODY WYRZĄDZONE W RUCHU LĄDOWYM

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA POSIADACZA MECHANICZNEGO ŚRODKA KOMUNIKACJI ZA SZKODY WYRZĄDZONE W RUCHU LĄDOWYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA POSIADACZA MECHANICZNEGO ŚRODKA KOMUNIKACJI ZA SZKODY WYRZĄDZONE W RUCHU LĄDOWYM 2 rozdział Recenzenci prof. dr hab. Józef Jan Skoczylas prof. dr hab. Stanisław Pikulski Jarosław

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY Karol Łapiński Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Rozwój instytucji umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Zeszyt 3(6)/2012 RADA PROGRAMOWA Stefan Babiarz, Jerzy Bralczyk, Stanisław Dąbrowski, Piotr Hofmański, Andrzej Jakubecki, Joanna Lemańska (Przewodnicząca Rady Programowej), Lech Morawski, Leszek Pietraszko,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo

POZYCJA PRAWNA OSKARŻONEGO Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Sebastian Ładoś

POZYCJA PRAWNA OSKARŻONEGO Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Sebastian Ładoś POZYCJA PRAWNA OSKARŻONEGO Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Sebastian Ładoś Warszawa 2013 Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wprowadzenie / 15 Rozdział I Zaburzenia psychiczne sprawcy czynu zabronionego jako przedmiot

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Piotr Kasprzyk I Katedra Prawa Cywilnego Katolicki Uniwersytet Lubelski Stosunki majątkowe między małżonkami

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym część II

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym część II Transformacje Prawa Prywatnego 2/2008 ISSN 1641 1609 Kamila Szutowska * Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie ROBERT MATYSIAK PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Streszczenie Środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości w polskim porządku prawnym był

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA Agata Osińska TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Cezarego Kuleszy

Bardziej szczegółowo

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 -------

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Robert Trzaskowski 1 Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? uwagi na marginesie art. 77 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Biegli sądowi w Polsce

Biegli sądowi w Polsce Barbara Grabowska, Artur Pietryka, Marcin Wolny Współpraca naukowa: dr Adam Bodnar Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 2 SPIS TREŚCI Tezy... 3 Wstęp... 4 Metodologia Raportu... 5 1.Aktualny stan prawny... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne Sąd Najwyższy

Prawo Karne Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 7 1 k.k.... 7 18 1 k.k.... 7 42 2 k.k.... 7 115 2 k.k.... 8 190 1 k.k.... 8 231 1 k.k.... 9 280 2 k.k.... 9 294 1 k.k.... 9 7 k.p.k.... 10 28 3 k.p.k.... 10 40 3 k.p.k....

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH ZE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH ZE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA Lucyna Sroka* DOCHODZENIE ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH ZE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości dochodzenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU PIOTR BEDNARCZYK POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU Z serii Pierwsza wokanda Kraków 2014 Seria: Pierwsza wokanda Tytuł: Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Autor: Piotr Bednarczyk Krajowa

Bardziej szczegółowo