Ludność Polski w XX w.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ludność Polski w XX w."

Transkrypt

1 BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:] Tomaszewski Jerzy (red.), Adelson Józef, Prekerowa Teresa, Tomaszewski Jerzy, Wróbel Piotr (oprac.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s Aglomeracje miejskie w Polsce. Pojęcia i terminologia. 1973, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 79, Ajnenkiel Andrzej, 1977, Administracja w Polsce. Zarys historyczny. Książka i Wiedza, Banasiak Stefan, 1963, Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatria cyjnego na ziemiach odzyskanych w latach Prace Instytutu Zachodniego, 35, Poznań. Banasiak Stefan, 1968, Przesiedlenia Niemców z Polski w latach Uniwersytet Łódzki, Łódź. Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał, 1985, Historia państwa i prawa polskiego. Wyd. IV. PWN, Bartoszewski Władysław, 1974, 1859 dni Warszawy. Wydawnictwo Znak, Kraków. Berenstein Tatiana, 1957, Martyrologia, opór i zagłada ludności żydowskiej w dystrykcie lubelskim. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 21, s Berger Jan, 1993, Badania statystyczne na ziemiach polskich do 1918 r. Wiadomości Statystyczne, 38, 7, s Berger Jan, 2002, Spisy ludności na ziemiach polskich do 1918 r. Wiadomości Statystyczne, 47, 1, s Bierschenk Teodor, 1954, Die Deutsche Volksgruppe in Polen, Holzner Verlag, Würzburg. Bikont Anna, 2001, Mieli wódkę, broń i nienawiść. Gazeta Wyborcza , czerwiec 2001, s Bogacka Henryka, 1972a, Organizacja badań statystycznych ludności, [w:] Statystyka ludności (praca zbiorowa). Statystyka w Praktyce. PWE, Warszawa, s

2 506 Ludność Polski w XX w. Bogacka Henryka, 1972b, Rozwody w Polsce, [w:] Ludność. GUS, Warszawa, s Bogacka Henryka, 1974, Nowy system sprawozdawczości z ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. Wiadomości Statystyczne, 19, 9, s Bogucka Maria, Samsonowicz Henryk, 1986, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Ossolineum, Bogue Donald J., 1969, Principles of Demography. John Wiley and Sons, Inc., New York. Bohmann Alfred, 1969, Menschen und Grenzen. 1: Strukturwandel der deutschen Bevölkerung im polnischen Stats und Verwaltungsgebiet. 2: Bevölkerung Nationalitäten in Südosteeuropa. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln. Borowski Stanisław, 1975, Natural population movement, population, reproduction and the family, [w:] The Population of Poland. Polish Academy of Sciences, Committee for Demographic Studies. PWN, Warszawa, s Bronsztejn Szyja, 1963, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne. Ossolineum, Wrocław. Buławski Rajmund, 1930, Metody statystyczne badania stosunków naro dowościowych w spisach ludności. Sprawy Narodowościowe, IV, 1, Warszawa, s Przedruk [w:] Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS, Warszawa, 2002, s Buszko Józef, 2000, Od niewoli do niepodległości ( ), [w:] Wielka Historia Polski, t. 8. Wydawnictwo Fogra, Kraków. Bytnar Suboczowa Maria, 1955, Zagadnienia ludnościowe na Górnym Śląsku w latach , [w:] Górny Śląsk, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s Buzek Józef, 1915, Pogląd na wzrost ludności ziem polskich w wieku 19 tym. Wykład wygłoszony w maju 1915 r. na kursie ekonomicznym N.K.N. w Wiedniu. Wydawnictwo Instytutu Ekonomicznego Naczelnego Komitetu Narodowego, zeszyt 1. Kraków. Buzek Józef, 1930, Historia ogólna Głównego Urzędu Statystycznego od roku 1918 do roku Kwartalnik Statystyczny, GUS, Warszawa, s Cała Alina, Datner Śpiewak Helena, 1997, Dzieje Żydów w Polsce Teksty źródłowe. Żydowski Instytut Historyczny, Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz, 1998, Mniejszości narodowe w Polsce Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin. Chinciński Tomasz, 2005, Krew po obu stronach, Polityka, 35(2519), 3 wrzesień 2005, s Chojnowska Aldona, 1992, Operacja Wisła. Przesiedlenia ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie i północne w 1947 r. Zeszyty Historyczne, 102, Instytut Literacki, Paryż, s Chramiec Anna, Kosiński Leszek, 1957, Próba określenia zmiany w liczbie ludności i strukturze wieku ludności do roku Przegląd Statystyczny, 4, 3 4, s Chwalba Andrzej (red.), 2000, Dzieje Polski. Kalendarium. Wydawnictwo Literackie, Kraków. Chwalba Andrzej, 2001, Historia Polski Wydawnictwo Literackie, Kraków. Cichopek Anna, 2000, Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945 r. Żydowski Instytut Historyczny,

3 Bibliografia 507 Ciesielski Stanisław, Materski Wojciech, Paczkowski Andrzej, 2002, Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich. Raport. Wydanie II. Ośrodek Karta. Cukierman Icchak Antek, 2000, Nadmiar pamięci (siedem owych lat). Wspomnienia Wydawnictwo Naukowe PWN, Czapliński Władysław, 1993, Polska w okresie rozbiorów, [w:] Atlas historyczny Polski. PPWK, Warszawa, s Czarkowska Wanda, 1974, Prognozy demograficzne (wybrane zagadnienia). Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Prace Komisji Socjologicznej, 32. Ossolineum, Wrocław. Czekanowski Jan, 1918, Stosunki narodowościowo wyznaniowe na Litwie i Rusi w świetle źródeł oficjalnych z czterema mapami. Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, 1, Lwów. Czerniakiewicz Jan, 1987, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR PWN, Czubiński Antoni, 1998, Polska i Polacy po II wojnie światowej ( ), [w:] Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury (red. J. Topolski). Tom VI. Wydawnictwo UAM, Poznań. Datner Szymon, 1966, Eksterminacja Żydów w Okręgu Białostockim. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, 60, s Davies Norman, 1997, Orzeł biały czerwona gwiazda. Wojna polsko bolszewicka (tłum. A. Pawelec). Wydawnictwo Znak, Kraków. Davies Norman, 2000, Boże igrzysko. Historia Polski (tłum. E. Tabakowska). Wydawnictwo Znak, Kraków. Davies Norman, 2004, Powstanie 44 (tłum. E. Tabakowska). Wydawnictwo Znak, Kraków. Dąbrowska Maria, 1988, Dzienniki (Wybór, wstęp i przypisy T. Drewnowski). Czytelnik, Dmochowska Halina, 2000, Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Wiadomości Statystyczne, 45, 9, s Dobrowolski Kazimierz, 1973, Teoria procesów żywiołowych w zarysie. PAN Oddział w Krakowie, Prace Komisji Socjologicznej, 29, Wrocław. Drozd Roman, 1999, Polityka narodowościowa władz polskich wobec Ukraińców w Polsce Ludowej, [w:] Ukraina Polska. Kultura, wartości, zmagania duchowe (red. R. Drozd, R. Skeczkowski, M. Zymomrja). Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin, s Dulczewski Zygmunt, 1964, Społeczne aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich. Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały, 7. Poznań. Dunin Wąsowicz Krzysztof, 1963, Struktura demograficzna narodu polskiego w latach , [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 1. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Dunin Wąsowicz Krzysztof, 1974, Sytuacja demograficzna narodu polskiego w latach wojny, , [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 3. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Dzienio Kazimierz, 1960, Prognoza rozwoju ludności Polski w latach Sporządzona przez Wojewódzką Komisję Planowania Gospodarczego i Zespół Zatrudnienia i Płac Komisji Planowania przy Radzie Ministrów pod kierunkiem i wg założeń opracowanych przez Kazimierza Dzienio. Komisja Planowania przy RM, Zakład Planów Perspektywicznych, Zespół Zatrudnienia i Płac,

4 508 Ludność Polski w XX w. Dzienio Kazimierz (red.), 1971, Prognozy rozwoju demograficznego Polski. Komitet Badań i Prognoz Polska 2000 PAN. Polska 2000, t. 3. Ossolineum, Wrocław. Dzienio Kazimierz, Latuch Mikołaj, 1983, Polityka ludnościowa europejskich krajów socjalistycznych. PWE, Dziewoński Kazimierz, Kosiński Leszek, 1967, Rozwój i rozmieszczenie ludności Polski w XX wieku. PWN, Dziewoński Kazimierz, 1977, Analiza porównawcza rozmieszczenia ludności. [w:] Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 117, s Dziewoński Kazimierz, Gawryszewski Andrzej, Iwanicka Lyrowa Elżbieta, Jelonek Adam, Jerczyński Marek, Węcławowicz Grzegorz, 1977, Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 117. Dziewoński Kazimierz, Jerczyński Marek, 1977, Współczesne procesy urbanizacji w Polsce, [w:] Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące. Statystyka Polski, 85. GUS, Warszawa, s Dziewoński Kazimierz, 1983, Geografia osadnictwa i ludności w Polsce ( ). Mechanizmy rozwoju. Przegląd Geograficzny, 55, 3 4, s Dziewoński Kazimierz, 1990, Geografia osadnictwa i ludności w Polsce ( ). Mechanizmy rozwoju, [w:], Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa. (red. K. Dziewoński) Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 154, s Dziurzyński Patrycy, 1967, Spis ludności na Ziemiach Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1948, [w:] Polska Ludowa. T. 6. Materiały i Studia. Instytut Historii PAN, PWN, Warszawa, s Eberhardt Piotr, 1993, Polska granica wschodnia Editions Spotkania, Eisenbach Artur, 1966, Mobilność terytorialna ludności żydowskiej w Królestwie Polskim, [w:] Społeczeństwo Królestwa Polskiego (red. W. Kula), t. II, PWN, Warszawa, s Eisenbach Artur, 1972, Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim. Instytut Historii PAN, Książka i Wiedza, Eisenbach Artur, 1983, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku. Studia i szkice. PIW, Eisenbach Artur, 1988, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich na tle europejskim. PIW, Encyklopedia II wojny światowej, 1975, (red. K. Sobczak i inni; red. nauk. W. Biegański i inni). Wydawnictwo MON, Engelking Barbara, Leociak Jacek, 2001, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po powstaniu 1944, , PIW, Warszawa, T. 1, 2. Ficowski Jerzy, 1989, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje. Wydawnictwo Interpress, Filar Władysław, 1998, Rozwój ukraińskiego ruchu niepodległościowego na Wołyniu w latach Powstanie UPA, [w:] Polska Ukraina: trudne pytania, t. 1 2, Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Ukraińców w Polsce, Ośrodek Karta, Warszawa, s

5 Bibliografia 509 Filar Władysław, 2002, Ukraińsko polski konflikt narodowościowy na południowo wschodnich Kresach II RP: przebieg, skutki, przyczyny, wnioski na przyszłość: Polska Ukraina: trudne pytania. t. 9, Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Ukraińców w Polsce, Ośrodek Karta, Warszawa, s Firich Karol (opr.), 1921, Polskość Górnego Śląska, według urzędowych źródeł pruskich, a wyniki plebiscytu. Z przedmową W. Trąmpczyńskiego, Marszałka Sejmu Ustawodawczego. Nakładem Centralnego Komitetu Plebiscytowego, Warszawa, Gmach Sejmowy, maj Fogelson Samuel, 1932, Tablice wymieralności województw poznańskiego i pomorskiego 1927 roku. Przegląd Aktuarialny (cyt. za Vielrose, 1951). Fogelson Samuel, 1935, Wędrówki międzynarodowe na tle kryzysu gospodarczego. Statystyka Pracy, XIV, 1, s Fogelson Samuel, 1937, Rola wędrówek w rozwoju demograficznym Polski. Ekonomista, 1, s Fogelson Samuel, 1938a, Ludność, [w:] Encyklopedia nauk politycznych. Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego Biblioteka Polska. Tom III, Warszawa, s , Fogelson Samuel, 1938b, Struktura demograficzna ludności żydowskiej w Polsce. Sprawy Narodowościowe, Instytut Badań Spraw Narodowościowych, Warszawa, XII, 6, s Fras Zbigniew, 1999, Galicja. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. Frątczak Ewa, Strzelecki Zbigniew (red.), 1996, Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych. Próba bilansu. Polskie Towarzystwo Demograficzne, Frumkin Grzegorz, 1949, Population changes in Europe Economic Bulletin for Europe. Prepared by the Research and Planning Division, Econonomic Commission for Europe. United Nations, Geneva, 1, 1. Frumkin Grzegorz, 1951, Population Changes in Europe Since 1939; A Study of Population Changes in Europe During and Since World War II as Show by the Balance Sheets of Twenty four European Countries. A.M. Kelley, New York. Fuks Marian, 1999, Z dziejów wielkiej katastrofy narodu żydowskiego. Żydowski Instytut Historyczny INB, Wydawnictwo Sorus, Poznań. Garlicki Andrzej, 1981, Józef Piłsudski, [w:] Polski Słownik Biograficzny. T. 26/2, z Instytut Historii PAN, Ossolineum, Wrocław, s Garlicki Andrzej, 1998, Drugiej Rzeczypospolitej początki. Seria: A to Polska właśnie. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. Gawroński Stanisław, 1928, Repatriacja i emigracja, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa (red. M. Dąbrowski), Wydawnictwo Ilustrowanego Kuryera Codziennego, Kraków Warszawa, s Gawryszewski Andrzej, 1969, Polskie mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe. Bibliografia (lata ). Dokumentacja Geograficzna, 4. Gawryszewski Andrzej, 1977, Migracje ludności, [w:] Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 117, s Gawryszewski Andrzej, 1989, Przestrzenna ruchliwość ludności Polski Prace Habilitacyjne, 5, IGiPZ PAN,

6 510 Ludność Polski w XX w. Gawryszewski Andrzej, 1993, Struktura przestrzenna zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Zeszyty IGiPZ PAN, 13. Gawryszewski Andrzej, 1995, Mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe Polski wykonane przez autorów obcych. Bibliografia (lata ). Dokumentacja Geograficzna, 3. Gawryszewski Andrzej, 1997, Przestrzenna ruchliwość ludności Polski. Bibliografia (lata ). Dokumentacja Geograficzna, 7. Gierowska Kałłaur Joanna, 1999, Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Współdziałanie czy rywalizacja? Instytut Historii PAN. Wydawnictwo Neriton, Gierowska Kałłaur Joanna, 2003, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego września 1920). Instytut Historii PAN. Wydawnictwo Neriton, Gieysztorowa Irena, 1974, Ludność Polski w okresie , [w:] Polska. Zarys encyklopedyczny. PWN, Warszawa, s Gieysztorowa Irena, 1976, Wstęp do demografii staropolskiej. PWN, Gieysztorowa Irena, 1980, Niewiarygodność statystyki demograficznej ziem polskich w XIX w. i potrzeba jej korekty, [w:] Przeszłość demograficzna Polski, Materiały i Studia, 12, Komitet Nauk Demograficznych PAN, PWN, Warszawa, s Gilbert Martin, 1982, Atlas of the Holocaust. Board of Deputies of British Jews, London. Golachowski Stefan, Kostrubiec Beniamin, Zagożdżon Antoni, 1974, Metody badań geograficzno osadniczych. PWN, Gorzuchowski Stanisław, 1929, Ludność litewska na kresach Państwa Polskiego. Sprawy Narodowościowe, 3, 1, Instytut Badań Spraw Narodowościowych, Biblioteka Spraw Narodowościowych, 7. Górska Joanna, 1985, Bibliografia polskiego piśmiennictwa demograficznego Centralna Biblioteka Statystyczna, GUS, Górska Joanna, 1995, Bibliografia polskiego piśmiennictwa demograficznego Centralna Biblioteka Statystyczna, GUS, Grabowski Edward, 1916, Wpływ wędrówek na skupianie się ludności w Królestwie Kongresowym ( ). Praca referowana na posiedzeniu Wydziału historyczno filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie w dn. 22 listopada 1915 r. Skład Główny w Księgarni E. Wende i S ka, Groblewska Celina, 1992, Bibliografia opracowań demograficznych z lat Polskie Towarzystwo Demograficzne, Groniowski Krzysztof, 1963, Emigracja polska po powstaniach narodowych, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa, 3, s Groniowski Krzysztof, 1981, Emigracja zarobkowa, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku (red. A. Mączak). T. 1. Wiedza Powszechna, Warszawa, s Groniowski Krzysztof, 1984, Emigracja z ziem zaboru rosyjskiego, [w:] Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII XX w.), red. A. Pilch. PWN, Warszawa, s Gross Jan Tomasz, 1999, Studium zniewolenia. Wybory październikowe 22 X Wydawnictwo Universitas. Kraków. Grünberg Karol, Sprengler Bolesław, 2005, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko ukraińskie w X XX wieku. Książka i Wiedza, Gurjanow Aleksander, 1994, Cztery deportacje Karta, 12. Fundacja Karta, Warszawa, s

7 Bibliografia 511 Gurjanow Aleksander, 1999, Sowieckie represje wobec Polaków i obywateli polskich w latach w świetle danych sowieckich, [w:] Europa nieprowincjonalna (red. K. Jasiewicz). Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa Londyn, s Halicka Halina, 1947, Zmiany w zaludnieniu Polski w latach 1931/ Czasopismo Geograficzne, XVII, , 3/4, s Hauser Przemysław, 1998, Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym. Wydawnictwo UAM, Poznań. Hen Józef, 1990, Nikt nie woła, Wydawnictwo Literackie, Kraków. Hen Józef, 1996, Najpiękniejsze lata, Wydawnictwo Aneks, Londyn. Hlond August, 1931, Zarządzenie w sprawie projektu ustawy o małżeństwie. Komentarz do listu pasterskiego biskupów polskich z dnia 10 listopada Poznań, dnia 13 listopada Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej 46(1931), 11, s Hobsbawm Eric, 1999 (wyd. polskie), Wiek skrajności. Spojrzenie na Krótkie Dwudzieste Stulecie. Politeja, Hollenberg Juliusz, 1993, A nie przywykniesz zdechniesz, PIW, Holzer Jerzy, 1974, Ostatnie lata okupacji, , [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 3. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Holzer Jerzy Zdzisław, Józefowicz Adam, 1960, Dynamika zaludnienia ziem polskich Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego, III, 4. Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Holzer Jerzy Zdzisław, 1967, Prognozy rozwoju ludności Polski, [w:] Problemy demograficzne Polski Ludowej. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 4, GUS, Warszawa, s Holzer Jerzy Zdzisław, 1971, Krytyczna ocena zasad budowy współczesnych prognoz demograficznych w Polsce, [w:] Prognozy rozwoju demograficznego Polski (red. K. Dzienio). Komitet Badań i Prognoz Polska 2000 PAN. Polska 2000, t. 3. Ossolineum, Wrocław, s Holzer Jerzy Zdzisław, 1974, Prognozy demograficzne Polski do roku 2000, [w:] Społeczny rozwój Polski w pracach prognostycznych, red. Jana Daneckiego, Książka i Wiedza, Warszawa, s (wyd.2 rozsz. i uzup.). Holzer Jerzy Zdzisław, 1989, Demografia. PWE, Warszawa (wyd. III). Holzer Jerzy Zdzisław, 1990, Perspektywy demograficzne Polski do roku 2030: projekcje studialne założenia, wyniki liczbowe, wnioski. Monografie i Opracowania. Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno Gospodarczego Polski, 6. Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Holzer Jerzy Zdzisław, 1992, Kilka uwag o wyjazdach z Polski do Niemiec. Wiadomości Statystyczne, 37, 10, s Holzer Jerzy Zdzisław, 1994, Budowa i wyniki prognoz demograficznych opracowanych w Polsce w latach , [w:] Rozwój demografii polskiej Materiały z konferencji naukowej, Warszawa, 22 listopada 1993, PTD GUS, Warszawa, s Horak Stephan, 1961, Poland and Her National Minorities, Vontage Press, New York. Hrycak Jarosław, 2000, Historia Ukrainy Narodziny nowoczesnego narodu. Instytut Europy Środkowo Wschodniej, Lublin. Hryciuk Grzegorz, 1999, Straty ludności na Wołyniu w latach , [w:] Polska Ukraina: trudne pytania, t. 5, Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Ukraińców w Polsce, Ośrodek Karta, Warszawa, s

8 512 Ludność Polski w XX w. Ihnatowicz Ireneusz, 1982, Przemysł, handel, finanse, [w:] Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura (red. S. Kieniewicz), Wiedza Powszechna, Warszawa, s International Migration , 1957, International Labour Office, Geneva, s Jaczyński Stanisław, 1994, Losy jeńców i internowanych, [w:] Wojsko Polskie w II wojnie światowej (opr. zbiorowe). Wydawnictwo Bellona, Warszawa, s Jagielski Andrzej, 1977, Geografia ludności. PWN, Jagielski Andrzej, 1994, Geografia ludności i migracje wewnętrzne w Polsce, [w:] Rozwój demografii polskiej Materiały z konferencji naukowej, Warszawa, 22 listopada PTD GUS, Warszawa, s Janowska Halina, 1981, Emigracja zarobkowa z Polski PWN, Janowska Halina, 1984, Emigracja z Polski w latach , [w:] Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII XX w.), (red. A. Pilch), PWN, Warszawa, s Jastrzębski Włodzimierz, 1968, Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich wcielonych do Rzeszy w latach Badania nad okupacją niemiecką w Polsce. T. IX, Instytut Zachodni, Poznań. Jelonek Adam, 1967, Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r. Dokumentacja Geograficzna, 3/4. Jelonek Adam, 1981, Ruch naturalny i reprodukcja ludności Polski według województw w latach (w nowym podziale administracyjnym). Monografie i Opracowania, 105. SGPiS, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Jędruszczak Hanna, 1974, Miasta i przemysł w okresie odbudowy, [w:] Polska Ludowa Przemiany społeczne (opr. zbiorowe). Ossolineum, Warszawa, s Jokiel Barbara, Kostrubiec Beniamin, 1972, Koncentracja ludności Polski w latach Instytut Geografii PAN, Archiwum, Problem Węzłowy (nr 393/1), Jokiel Barbara, Kostrubiec Beniamin, 1981, Statystyka z elementami matematyki dla geografów. PWN, Józefowicz Adam, 1961, Zeszyt poświęcony bibliografii polskiego piśmiennictwa demograficznego za okres Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 5(7), Karpus Zbigniew, 1997, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Kersten Krystyna, 1963, Migracje powojenne w Polsce, (Próba klasyfikacji i ogólna charakterystyka zewnętrznych ruchów ludności), [w:] Polska Ludowa. Materiały i Studia. T. II, Instytut Historii PAN, PWN, Warszawa, s Kersten Krystyna, Szarota Tomasz, 1966, Kształtowanie się pierwszego planu osadnictwa Ziem Zachodnich w 1945 r. (Wybór dokumentów), [w:] Polska Ludowa. Materiały i Studia. T. V, Instytut Historii PAN, PWN, Warszawa, s Kersten Krystyna, 1967, Repatriacja Polaków z byłej Rzeszy Niemieckiej po drugiej wojnie światowej, [w:] Polska Ludowa. Materiały i Studia. T. VI, Instytut Historii PAN, PWN, Warszawa, s

9 Bibliografia 513 Kersten Krystyna, 1974a, Kształtowanie stosunków ludnościowych, [w]: Polska Ludowa Przemiany społeczne (oprac. zbiorowe). Ossolineum, Wrocław, s Kersten Krystyna, 1974b, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej (Studium historyczne). Ossolineum, Wrocław. Kersten Krystyna, 1992, Polacy Żydzi Komunizm. Anatomia półprawd Niezależna Oficyna Wydawnicza, Kieniewicz Stefan, 1980, Historia Polski PWN, Klimczyk Marian, 1978, Badania demograficzne w 60 leciu GUS. Wiadomości Statystyczne, 23, 7, s Klimczyk Marian, 1983, Zmiany w makroregionalnych obszarach planowania. Wiadomości Statystyczne, 29, 2, s Klonowicz Stefan, 1973, Zróżnicowanie regionalne zachorowalności na grypę. Główny Urząd Statystyczny, Statystyk Terenowy, 3, s Kochanowski Jerzy, 2001, W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce Wydawnictwo Neriton, Kołodziej Edward, 1982, Wychodźstwo zarobkowe z Polski Książka i Wiedza, Kołodziejczyk Ryszard, 1965, Miasta polskie w okresie porozbiorowym, [w:] Miasta polskie w Tysiącleciu, T. 1. Ossolineum, Wrocław, s Kondracki Jerzy, 1936, Zmiany w granicach województw. Przegląd Geograficzny, 16, s Konferowicz Stanisław, 1966, Początki myśli statystycznej w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 11, 11 (cz. I), s , z. 12 (cz. II), s Kopciowski Adam, brak daty, Kultura Żydów. Problemy bezpieczeństwa. Korzon Tadeusz, 1882, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta ( ). T. I, Kraków, s (cyt. za: Rozwój polskiej myśli statystycznej. Wybór pism statystyków polskich, PWE, Warszawa, 1968, s ). Kosiński Leszek, 1960, Pochodzenie terytorialne ludności ziem zachodnich w 1950 r. Dokumentacja Geograficzna, 2. Kosiński Leszek, 1963, Procesy ludnościowe na ziemiach odzyskanych w latach Prace Geograficzne, IG PAN, 40. Kosiński Leszek, 1965, Polacy u sąsiadów. Polityka, 44(452), 30 października. Kosiński Leszek, Jerczyński Marek, 1965, Koncentracja ludności w Polsce w latach Studia Demograficzne, 8, s Kosiński Leszek, 1967a, Geografia ludności. PWN, Kosiński Leszek, 1967b, Wędrówki wewnętrzne ludności w Polsce w latach , [w:] Problemy demograficzne Polski Ludowej. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 4, GUS, Warszawa, s Kosiński Leszek, 1968, Migracje ludności w Polsce w latach Prace Geograficzne, IG PAN, 72. Kosiński A. Leszek, 1971, Population censuses in East Central Europe in the twentieth century. East European Quarterly, V, 3, s Kostrzewski Jan, Magdzik Wiesław, Naruszewicz Lesiuk Danuta (red.), 2001, Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Kowalski Włodzimierz Tadeusz, Lippóczy Piotr (wyd.), 1971, Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej (Zbiór dokumentów i materiałów). Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

10 514 Ludność Polski w XX w. Krannhals Hans von, 1962, Der Warschauer Aufstand Bernard & Graefe Verlag für Wehrwessen, Frankfurt am Mein. Kranz Tomasz, 2005, Ewidencja zgonów i śmiertelność więźniów KL Lublin, Zeszyty Majdanka, XXIII, Państwowe Muzeum na Majdanku, s Krysiński Alfons, 1932, Ludność polska a mniejszości narodowe w świetle spisów 1921 i 1931 r. Sprawy Narodowościowe, 6, 4 5, s Krysiński Alfons, 1937, Struktura narodowościowa miast polskich. Biblioteka Spraw Narodowościowych 30, Warszawa; (wydane również w: Sprawy Narodowościowe, 11, 3). Krzeczkowski Henryk, 1986, W cieniu Warszawy. Pruszków w latach okupacji hitlerowskiej. Instytut Wydawniczy PAX, Krzywicki Ludwik, 1922, Rozbiór krytyczny wyników spisu. Miesięcznik Statystyczny, 5, 6. Krzyżanowski Adam, Kumaniecki Kazimierz, 1915, Statystyka Polski. Polskie Towarzystwo Statystyczne, Kraków. Kucharska Ciesielska Marlena, 1988, Urodzenia pozamałżeńskie. Wiadomości Statystyczne, 33, 5, s Kuciński Kazimierz, 1984, Koncentracja ludności a uprzemysłowienie. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN. PWN, Kuciński Kazimierz, 1987, Koncentracja ludności w Polsce a system osadniczy. SGPiS, Monografie i Opracowania, 213. Kulischer Eugene Michel, 1943, The Displacement of Population in Europe. International Labour Office, Montreal, Canada, P.S. King and Staples ltd. London. Kulischer Eugene Michel, 1948, Europe on the Move. War and Population Changes, Columbia Univ. Press, New York. Kurcz Zbigniew, 1994, Mniejszość niemiecka w Polsce. Kultura i Społeczeństwo, 38, 4, s Kurcz Zbigniew (red.), 1997, Mniejszości narodowe w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Kwilecki Andrzej, 1963, Mniejszości narodowe w Polsce Ludowej. Kultura i Społeczeństwo, 4, s Kwilecki Andrzej, 1986, Migracje pionierskie na Ziemiach Odzyskanych. Studia Socjologiczne, 1, s Lagzi István, 1980, Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej. Wydawnictwo MON, Landau Ludwik, Pański Jerzy, Strzelecki Edward (oprac.), 1939, Bezrobocie wśród chłopów. Sprawy Agrarne, 3, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy, , Gospodarka Polski międzywojennej T. I (1967), T. II (1971), T. III (1982), T. IV (1989). Książka i Wiedza, Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy, 1971, Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu Książka i Wiedza, Latuch Kazimierz, 1974a, Bilans migracji zagranicznych ludności Polski. Wiadomości Statystyczne, 19, 9, s ; wersja obszerniejsza w: Bilans migracji zagranicznych ludności w Polsce w latach 1944/ Departament Badań Demograficznych i Społecznych GUS (maszynopis powielany). Latuch Kazimierz, 1974b, Migracje zagraniczne ludności w Polsce w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego. Departament Badań Demograficznych i Społecznych GUS (maszynopis powielany).

11 Bibliografia 515 Latuch Kazimierz, 1974c, Struktura demograficzna ludności uczestniczącej w migracjach zagranicznych w Polsce w latach , [w:] Aktualne problemy demograficzne kraju. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 24. GUS, Warszawa, s Latuch Mikołaj, 1959, Współczesne migracje zewnętrzne ludności w Polsce. Zeszyty Naukowe SGPiS, XI, Zagadnienia statystyczno demograficzne, Warszawa, s Latuch Mikołaj, 1980, Demografia społeczno ekonomiczna. PWE, Latuch Mikołaj, 1992, Jeszcze o współczesnej emigracji ludności Polski. Wiadomości Statystyczne, 37, 8, s Latuch Mikołaj, 1994, Repatriacja ludności polskiej w latach na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych. Polskie Towarzystwo Demograficzne. Lech Elżbieta, 1996, Koncentracja przestrzenna ludności II Rzeczypospolitej. Wiadomości Statystyczne, 41, 9, s i mapa na okładce. Leonhard Migaczowa Helena, 1964, Geografia zaludnienia w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Czasopismo Geograficzne, 35, 3 4, s Lesiakowski Krzysztof, 1993, Emigracja osób pochodzenia żydowskiego z Polski w latach Dzieje Najnowsze, 25, 2, Leszczycki Stanisław, Eberhardt Piotr, Heřman Stanisław, 1971, Aglomeracje miejsko przemysłowe w Polsce Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 67, Lietz Zygmunt, 1958, Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 r. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Lijewski Teofil, 1978, Uprzemysłowienie Polski PWN, Linek Bernard, 1999, Przedpoczdamskie wysiedlenia ludności niemieckiej na Śląsku. Przegląd Zachodni, 55, 2, s Lintzel Ewa, 1977, Spis kadrowy Wiadomości Statystyczne, 22, 10, s Lintzel Ewa, 1984, Spis kadrowy Wiadomości Statystyczne, 29, 5, s Liszewski Stanisław (red.), 1993, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce, lata T. I, Ośrodki naukowo badawcze i ich dorobek (red. S. Liszewski), PTG, Sekcja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź. Liszewski Stanisław (red.), 1994, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce, lata T. II, Kierunki badań naukowych (red. S. Liszewski), PTG, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź. Liszewski Stanisław (red.), 1995, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce, lata T. III, Badacze (red. S. Liszewski), PTG, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź. Ludkiewicz Zdzisław, 1939, Osadnictwo wojskowe, [w:] Encyklopedia Nauk Politycznych, Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego Biblioteka Polska, Warszawa, IV, 2, s Łopieńska Barbara N., 2005, Lata , [w:] Kartki z PRL. Ludzie, fakty, wydarzenia. T. 1 ( ), (red. W. Władyka). Wydawnictwo Sens, Polityka, Poznań, s Łossowski Piotr, 1995a, Kształtowanie się państwa polskiego i walka o granice (listopad 1918 czerwiec 1921), [w:] Historia dyplomacji polskiej, T. IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s Łossowski Piotr, 1995b, Stabilizacja polityki międzynarodowej Polski (czerwiec 1918 marzec 1923), [w:] Historia dyplomacji polskiej, T. IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s

12 516 Ludność Polski w XX w. Łuczak Czesław, 1981, Roboty przymusowe, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku (red. A. Mączak). T. 1. Wiedza Powszechna, Warszawa, s Łuczak Czesław, 1993, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej. Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury (red. J. Topolski). T. V. Wydawnictwo UAM, Poznań. Madajczyk Czesław, 1970, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. T. 1, 2. PWN, Madajczyk Czesław, 2002, Ani pogrom, ani odwet. Zajścia antyżydowskie we Lwowie w 1918 roku. Przegląd, 45(151), 12 listopada, s Madajczyk Piotr, 1998, Niemcy, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce (red. P. Madajczyk). Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s Madajczyk Piotr, 2001, Niemcy polscy Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Mahler Rafael, 1967, Żydzi w dawnej Polsce w świetle liczb. Struktura demograficzna i społeczno ekonomiczna Żydów w Koronie w XVIII w. Przeszłość Demograficzna Polski: Materiały i Studia, 1, s Maryański Andrzej, 1962, Z zagadnień ludnościowych powiatu ustrzyckiego. Rocznik Naukowo Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 10, Prace Geograficzne. PWN Oddział Kraków, s Matelski Dariusz, 1997, Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. Matelski Dariusz, 1999, Niemcy w Polsce w XX wieku. Warszawa; Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. Mauersberg Stanisław, 1982, Oświata, [w:] Polska odrodzona Państwo, społeczeństwo, kultura (red. J. Tomicki). Wiedza Powszechna, Warszawa, s Michalewicz Jerzy, 1979, Elementy demografii historycznej. PWN, Michowicz Waldemar, 1982, Problemy mniejszości narodowych, [w:] Polska Odrodzona Państwo, społeczeństwo, kultura (red. J. Tomicki). Wiedza Powszechna, Warszawa, s Miedziński Florian, 1958, Repatriacja do NRF w ramach akcji łączenia rodzin. Przegląd Zachodni, 14, 2, s Mirga Andrzej, 1998, Romowie, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce (red. P. Madajczyk). Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s Mironowicz Eugeniusz, 1991, Białorusini w województwie białoruskim według spisu 1946 roku. Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 16 (1989), s Mironowicz Eugeniusz, 2003, Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi w latach Białoruskie Zeszyty Historyczne, 19, Białystok, s Misiło Eugeniusz, 1993, Akcja Wisła : dokumenty. Archiwum Ukraińskie. Zakład Wydawniczy Tyra, Misztal Jan, 1990, Weryfikacja narodowościowa na Ziemiach Odzyskanych. PWN, Misztal Jan, 1992, Osadnictwo Żydów polskich repatriowanych ze Związku Radzieckiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Przegląd Zachodni, 48, 2, s Modliński Eugeniusz, 1968, Ubezpieczenia społeczne, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, T. 11. PWN, Warszawa, s

13 Bibliografia 517 Mościcki Henryk, 1939, Epoka porozbiorowa, [w:] Encyklopedia Nauk Politycznych, IV, 3, Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego Biblioteka Polska, Warszawa, s Motyka Grzegorz, 1999, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko ukraińskie Oficyna Wydawnicza Wolumen, Murzynowska Krystyna, 1972, Polska emigracja zarobkowa przed 1914 r., [w:] Historia Polski. t. III, cz. II, Instytut Historii PAN. PWN, Warszawa, s Muszyńska Alicja, 1973, Koncentracja przestrzenna ludności. Tempo i skala zmian w latach Statystyka Regionalna, 36, GUS, Muszyńska Alicja, 1983, Wykształcenie ludności Polski. Statystyka Polski. Studia i Prace, 3, GUS, Muzioł Węcławowicz Alina, 1992, Miasta Polski w latach , [w:] Narodowy Spis Powszechny. Struktura demograficzna i zawodowa oraz warunki mieszkaniowe ludności miejskiej w latach Materiały i opracowania statystyczne NSP 88. GUS, Warszawa, s Myśliński Jerzy, 2005, Lata , [w:] Kartki z PRL. Ludzie, fakty, wydarzenia. T. 1 ( ), (red. W. Władyka). Wydawnictwo Sens, Polityka. Poznań, s Nadobnik Marcin, 1922, Ludność Polski. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, 1, Uniwersytet Poznański, Poznań, s Najdus Walentyna, 1974a, Sprawa polska w rewolucji lutowej i październikowej. Polacy w Rosji, marzec 1917 październik 1918, [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 3. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Najdus Walentyna, 1974b, Uchodźcy polscy w Rosji. Sprawa polska w polityce caratu, [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 3. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Nietyksza Maria, 1986, Rozwój miast i aglomeracji miejsko przemysłowych w Królestwie Polskim PWN, Nitschke Bernadetta, 2000, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les Communautés Europénnes, 1996, Revision 1, Eurostat, Luxembourg (NACE Rev. 1). Nowicka Wanda, Tajak Monika, 2000, Skutki ustawy antyaborcyjnej, [w:] Ustawa antyaborcyjna w Polsce (red. W. Nowicka). Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Raport wrzesień Ochocki Andrzej, 1974, Emigracja ludności z Polski do Republiki Federalnej Niemiec w latach , [w:] Społeczno ekonomiczne problemy migracji zewnętrznych w Polsce. IGS SGPiS, Warszawa, Okólski Marek, 1974, Polityka demograficzna: zagadnienia społeczno ekonomiczne. PWN, Okólski Marek, 1988, Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa. Polski syndrom. Książka i Wiedza, Okólski Marek, 1990, Teoria przejścia demograficznego. PWE, Okólski Marek, 2004, Demografia: podstawowe pojęcia procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Olechnowicz Mścisław, 1947, Akcja zaludnienia ziem zachodnich. Przegląd Zachodni, III, 3, s Ormicki Wiktor, 1924, Stosunki narodowościowe w Rzeczypospolitej Polskiej. Wiadomości Geograficzne, 2, 1, Warszawa, s

14 518 Ludność Polski w XX w. Ormicki Wiktor, 1937, Warunki i możliwości emigracji żydowskiej. Sprawy Narodowościowe, 11, 3, s Osękowski Czesław, 1994, Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach Procesy integracji i dezintegracji. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra. Pasierbska Helena, 1999, Wileńskie Ponary. Nakładem własnym, Gdańsk (Wyd. III uzup.). Pawłowski Stanisław, 1919, Ludność rzymsko katolicka w polsko ruskiej części Galicji. Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, 3. Książnica Polska Towarzystw Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów. Peuker Zygmunt, 1966, Badania kadrowe prowadzone w GUS. Wiadomości Statystyczne, 11, 8, s. 5. Peuker Zygmunt, 1974, Możliwości wykorzystania wyników spisu kadrowego. Wiadomości Statystyczne, 19, 2, s Pietkiewicz Stanisław, 1982, Człowiek, który wytyczał granice Rozmowa z prof. Stanisławem Pietkiewiczem (rozmawiała D. Tomczyk). Przyjaźń, Organ Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej, Warszawa, nr 28(1742), 17 września. Piesowicz Kazimierz, 1987, Demograficzne skutki II wojny światowej. Studia Demograficzne, 1/87, s Pilch Andrzej (red.), 1984, Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII XX w.), PWN, Piper Franciszek, 1992, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, Oświęcim. Pobóg Malinowski Władysław, 1990, Najnowsza historia polityczna Polski. Okres (T. II). Okres , (T. I). Oficyna Wydawnicza Graf, Gdańsk (reprint). Podhorizer Sandel E., 1959, O zagładzie Żydów w dystrykcie krakowskim. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 30, s Podlasek Maria, 1995, Wypędzenie Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Relacje świadków. Wydawnictwo Polsko Niemieckie, Podział administracyjny kraju. Poglądy i opinie, 1984, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 126. Podział administracyjny kraju, 1986, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 128. Podział administracyjny państwa, , Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. T. I V. Podział Górnego Śląska na zasadzie decyzji Rady Ambasadorów w październiku 1921 roku. 1921, Miesięcznik Statystyczny, IV: Biuletyn, s Pol Krzysztof, 2001, Moskiewski adwokat, polski patriota. Gazeta Wyborcza, , 4 5 sierpnia, s Polska Ukraina: trudne pytania, , Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Ukraińców w Polsce, Ośrodek Karta, T. 1 10, Polski Słownik Biograficzny (komitet red.: W. Konopczyński i inni). Polska Akademia Umiejętności, Kraków. Polskie siły zbrojne na Zachodzie, 2004, [hasło w:] Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s Poniatowski Józef, 1936, Przeludnienie wsi i rolnictwa. Wydawnictwo TOR,

15 Bibliografia 519 Prekerowa Teresa, 1993, Wojna i okupacja, [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (red. J. Tomaszewski). PWN, Warszawa, s Problematyka podziału terytorialnego kraju, 1974, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 83. Pudło Kazimierz, 1997, Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce ( ), [w:] Mniejszości narodowe w Polsce (red. Z. Kurcz), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s Radocki Henryk, 1939, Centralny Okręg Przemysłowy w Polsce. Nakładem Myśli Polskiej, Radzik Tadeusz, 1999, Lubelska dzielnica zamknięta. Wydawnictwo UMCS, Lublin. Reforma terytorialna Polski. Układ powiatowy, 1993, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 166. Represje sowieckie wobec Polski i obywateli polskich. 2002, Ośrodek Karta. Warszawa (Wyd. II), Ringelblum Emanuel, 1983, Kronika getta warszawskiego, wrzesień 1939 styczeń Czytelnik, Robotnicy sezonowi w Niemczech. 1922, Miesięcznik Statystyczny, V, 1, s Romaniuk Kazimierz, 1967, Skutki ekonomiczne wyżu demograficznego. [w:] Problemy demograficzne Polski Ludowej. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 4, GUS, Warszawa, s Romer Eugeniusz, 1916, Geograficzno statystyczny atlas Polski. Gebethner i Wolff (Zakład Kartograficzny Freytaga i Berndta), Warszawa-Kraków, 36 tabl. map. Romer Eugeniusz, 1919, Polacy na kresach pomorskich i pojeziernych. Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, 2. Książnica Polska Towarzystw Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów. Romer Eugeniusz, 1920, Spis ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (grudzień 1919). Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, 7. Książnica Polska Towarzystw Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów, s. 50, map 1. Romer Eugeniusz, 1921, Polski atlas kongresowy. Książnica Polska Towarzystw Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów-Warszawa, 40 tabl. map. Romer Eugeniusz, 1995, Dziennik. T. 1: , T. 2: Wydawnictwo Interlibro, Rosen Zawadzki Kazimierz, 1974, Ziemie polskie i ościenne terenem działań wojennych, , [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 3. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Rosset Edward, 1933, Prawa demograficzne wojny. Dziennik Zarządu m. Łodzi, 7 i 8. Rosset Edward, 1962, Perspektywy demograficzne Polski. PWE, Rosset Edward, 1965, Polska roku Wizja demograficzna. Współczesna Biblioteka Naukowa Omega, PWN, Rosset Edward, 1973, Demografia polska w służbie postępu społecznego Instytut Wydawniczy CRZZ, Rosset Edward, 1975, Demografia Polski. T. I: Stan, rozmieszczenie i struktura ludności. T. II: Reprodukcja ludności. PWN, Rosset Edward, 1986, Rozwody. PWE, Roszkowski Wojciech, 2003, Najnowsza historia Polski Wydawnictwo Świat Książki,

16 520 Ludność Polski w XX w. Ruchniewicz Małgorzata, 2000, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach Fundacja im. Bricha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Berta. Oficyna Wydawnicza Wolumen, Rutkowski Adam, 1955, Martyrologia, walka i zagłada ludności żydowskiej w dystrykcie radomskim podczas okupacji hitlerowskiej. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, 15 16, s Rutkowski Henryk, 1981, Terytorium, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, (red. A. Mączak), 2, Wiedza Powszechna, Warszawa, s Rykała Andrzej, 1999, Przemiany sytuacji społeczno politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, Łódź (praca doktorska). Sakson Andrzej, 1991, Mniejszość niemiecka na tle innych mniejszości narodowych we współczesnej Polsce. Przegląd Zachodni, 47, 2, s Sakson Andrzej, 1998, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach Ziemie Zachodnie Studia i Materiały, 21. Instytut Zachodni, Poznań. Schiper Ignacy, 1937, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Nakładem Centrali Związku Kupców w Warszawie, Schönker Henryk, 2005, Dotknięcie anioła. Seria: Żydzi Polscy. Ośrodek Karta, Schubert Günter, 2003, Bydgoska krwawa niedziela : śmierć legendy (tłum. I. Jakubowicz), Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Bydgoszcz. Siedlecki Julian, 1990, Losy Polaków w ZSRR w latach w latach , Bydgoszcz. Siemaszko Władysław, Ewa Siemaszko, 2000, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia T. 1 i 2, Wydawnictwo von Borowiecky, Skubiszewski Krzysztof, 1968, Wysiedlenie Niemców po II wojnie światowej. Książka i Wiedza, Składkowski Sławoj Felicjan, 1939, Odpowiedź premiera Sławoja Składkowskiego w dniu 21 stycznia 1939 r. na interpelację grupy posłów Obozu Zjednoczenia Narodowego w kwestii żydowskiej. Sprawy Narodowościowe, 13, 1 2, s Skorwider Danuta, 1983, Obóz przejściowy w Pruszkowie dla ludności powstańczej Warszawy (6 VIII I 1945), [w:] Dzieje Pruszkowa (red. A. Żarnowska). Książka i Wiedza, Warszawa, s Smoleński Jerzy, 1929, Mniejszości narodowe w Polsce, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa Kraków Warszawa, s Smoleński Jerzy, 1933, Ludność o języku ojczystym polskim na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Kwartalnik Statystyczny, 10, 4, s Smoleński Jerzy, 1935, Łemkowie i Łemkowszczyzna. Wierchy, 13, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Kraków, s Smoleński Paweł, 2000, I pryjde tretij deń. Gazeta Wyborcza, Warszawa, czerwca, s Smoliński Zbigniew, 1966, Ogólny przegląd ruchu naturalnego ludności, [w:] Ludność Polski w latach Studia i Prace Statystyczne, 1. GUS, Warszawa, s Smoliński Zbigniew, 1971, Rozrodczość w latach Studia i Prace Statystyczne, 28. GUS,

17 Bibliografia 521 Smoliński Zbigniew, 1989, Demograficzne aspekty przerywania ciąży. Wiadomości Statystyczne, 34, 9, s Sobczak Janusz, 1962, Przesiedleńcy w Niemieckiej Republice Federalnej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. Sobieszak Anna, 2003, Spisy ludności i mieszkań w krajach europejskich na przełomie wieków. Wiadomości Statystyczne, 48, 12, s Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej , 2002, Wybór pism demografów pod red. Z. Strzeleckiego i T. Toczyńskiego. Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS, Srokowski Stanisław, 1924, Stosunki wyznaniowe i narodowościowe Rzeczypospolitej Polskiej. Czasopismo Geograficzne, 2, 3. Srokowski Stanisław, 1937, Ludność Prus Wschodnich. Bellona, 19, 1, Warszawa, s Stanny Burak Monika, 2000, Zmiany koncentracji ludności w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 45, 4, s Stasiak Andrzej, 1957, O niektórych problemach tzw. deglomeracji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Wiadomości Statystyczne, 2, 4, s Steinhaus Hugo, 1992, Wspomnienia i zapiski. Wydawnictwo Aneks, Londyn. Stażewski Marek, 1994, Opcja ludności niemieckiej w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach dwudziestych. Instytut Zachodni w Poznaniu, Przegląd Zachodni, 50, 1, s Stażewski Marek, 1995, Rzesza w obliczu migracji po I wojnie światowej niektóre aspekty kwestii napływu niemieckich imigrantów z ziem byłego zaboru pruskiego, [w:] Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX w. (red. J. Borzyszkowski i M. Wojciechowski), Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Toruń Gdańsk, s Stobniak Smogorzewska Janina, 2003, Kresowe osadnictwo wojskowe Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm, Stoliński Zygmunt, 1927, Les Allemands en Pologne. Institut pour l Etude des Questions Minoritaires, Varsovie. Stpiczyński Tadeusz, 1969, Zmiany w strukturze biologicznej ludności Ziem Zachodnich i Północnych, [w:] Problemy demograficzne Ziem Zachodnich i Północnych PRL. Biblioteka Wiadomości Statystyczne, VI. GUS, Warszawa, s Stpiczyński Tadeusz, 1988, Migracje ludności w latach w badaniach GUS. Wiadomości Statystyczne, 33, 7, s Stpiczyński Tadeusz, 1992a, Emigracja z Polski. Wiadomości Statystyczne, 37, 1, s Stpiczyński Tadeusz, 1992b, W sprawie badania w GUS współczesnej emigracji z Polski. Wiadomości Statystyczne, 37, 8, s Stpiczyński Tadeusz, 1994, Problemy badania migracji zagranicznych. Wiadomości Statystyczne, 39, 1, s Stpiczyński Tadeusz, 1997, Badania migracji międzynarodowych. Wiadomości Statystyczne, 42, 2, s Stpiczyński Tadeusz, 1997, Ludnośc ziem polskich podczas pierwszej wojny światowej oraz państwa polskiego w latach [w:] Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia. T. 20. PAN, Komitet Nauk Demograficznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s

18 522 Ludność Polski w XX w. Strzelecki Edward, Czerniewski Konstanty, Jabłonkowski Roman, Bentlewska Kazimiera, 1937, Struktura społeczna wsi polskiej. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Sprawy Agrarne, 1, Strzelecki Edward, Latuch Mikołaj, 1963, Emigracja zarobkowa z Polski, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, 3, PWN, Warszawa, s Strzelecki Zbigniew, Ochocki Andrzej (red.), 2001, Polska a Europa: procesy demograficzne u progu XXI wieku: Polska a Europa: I Kongres Demograficzny w Polsce: sesja inauguracyjna, Warszawa, 15 wrzesień 2001 r. Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Strzelecki Zbigniew (red.), 2003, Procesy demograficzne u progu XXI wieku: Polska a Europa: I Kongres Demograficzny w Polsce: sesja końcowa, Warszawa, listopada 2002 r. Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Stypułkowski Zbigniew, 1991, Zaproszenie do Moskwy. Editions Spotkania, Warszawa (wyd. III). Sulik Bolesław, 1999, Generał Mojżesz. Gazeta Wyborcza, , września 1999, s System of National Accounts, 1993 (SNA 93), European Commission, IMF, OECD, United Nations, World Bank, paras Szarota Tomasz, 1974, Upowszechnienie kultury, [w]: Polska Ludowa Przemiany społeczne (oprac. zbiorowe). Ossolineum, Wrocław, s Szarota Tomasz, 2005, Żydzi u Eichmanna. Tuż przed Holocaustem. Rzeczpospolita, 9 10 lipca, s Szturm de Sztrem Edward, 1946, Prawdziwa statystyka. Kwartalnik Historyczny, 80, 1973, 3, s , z notatką Jerzego Tomaszewskiego. Przedruk z: Tygodnik Polski The Polish Weekly, nr 1, 16 III 1946 r. Również w: Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS, Warszawa, 2002, s Szturm de Sztrem Edward, 1955, Elementy demografii. Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Szukalski Piotr, 1999, Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 44, 10, s Szulc Stefan, 1920, Wartość materiałów statystycznych dotyczących stanu ludności b. Królestwa Polskiego. Przyczynki do statystyki byłego Królestwa Polskiego wydawane przez Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. T. I. Szulc Stefan, 1921, Ludność Rzeczypospolitej Polskiej w chwili obecnej. Miesięcznik Statystyczny, III, 1, s Szulc Stefan, 1928, Tablice wymieralności województw poznańskiego i pomorskiego 1922 roku. Kwartalnik Statystyczny, 5, s Szulc Stefan, 1931a, Fałszywe zgłaszanie dat urodzeń w Polsce. Dane za październik grudzień Kwartalnik Statystyczny, 8, 1, s Szulc Stefan, 1931b, Polskie tablice wymieralności Kwartalnik Statystyczny, 8, 1, s Szulc Stefan, 1936, I. Ruch naturalny ludności w latach II. Dokładność rejestracji urodzeń i zgonów, [w:] Zagadnienia demograficzne Polski. Statystyka Polski, seria C, 41. GUS, Warszawa, s (cz. I), (cz. II). Szulc Stefan, 1938, Ruch naturalny ludności, [w:] Encyklopedja nauk politycznych. Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego Biblioteka Polska w Warszawie. Tom III. Warszawa, s

19 Bibliografia 523 Szulc Stefan, 1967, Metody statystyczne. PWE, Targ Alojzy, 1947, Polska ludność rodzima na ziemiach odzyskanych. Przegląd Zachodni, III, 6, s Teheran Jałta Poczdam: dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, 1972 (tłum. W. Daszkiewicz, D. Rotfeld; wstęp W. T. Kowalski; przypisy oprac. W. Daszkiewicz). Wyd. 2. Książka i Wiedza, Tomaszewski Jerzy, 1985a, Ojczyzna nie tylko Polaków: mniejszości narodowe w Polsce w latach Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Tomaszewski Jerzy, 1985b, Rzeczpospolita wielu narodów. Czytelnik, Tomaszewski Jerzy, 1991, Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku. Editions Spotkania, Tomaszewski Jerzy (red.), Adelson Józef, Prekerowa Teresa, Tomaszewski Jerzy, Wróbel Piotr (oprac.), 1993, Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku). Wydawnictwo Naukowe PWN, Tomaszewski Jerzy, 1998, Preludium zagłady. Wygnanie żydów polskich z Niemiec w 1938 r. Wydawnictwo Naukowe PWN, Tomaszewski Jerzy, Żbikowski Andrzej (red.), 2001, Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon. Wydawnictwo Cyklady, Tomicki Jan (red.), 1982, Polska odrodzona Wiedza i Życie, Torzecki Ryszard, 1993, Polacy i Ukraińcy: sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Trzebiński Wojciech, 1955, Niemieckie podziały administracyjne ziem polskich w okresie Dokumentacja Geograficzna, 9. Trzebiński Wojciech, Borkiewicz Adam, 1956, Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie Dokumentacja Geograficzna, 4. Trzeciakowski Lech, 1975, Ziemie polskie pod panowaniem państw zaborczych ( ), [w:] Dzieje Polski (red. J. Topolski), PWN, Warszawa, s Turlejska Maria, 1989, Te pokolenia żałobami czarne. Wydawnictwo Aneks, Londyn. Tymczasowy podział administracyjny ziem, wcielonych do Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie umowy o preliminaryjnym pokoju z Rosją, podpisanej w Rydze, 1920, Miesięcznik Statystyczny, II: Biuletyn, s. 78. Tymieniecki Kazimierz, 1933, Koordynacja badań w dziedzinie osadnictwa i stanu posiadania ziemi pod względem narodowościowym na Pomorzu, [w:] Stan posiadania ziemi na Pomorzu. Zagadnienia historyczne i prawne. Protokół obrad oraz referaty naukowe wygłoszone na III Naukowym Zjeździe Pomorzoznawczym, odbytym dnia 31 października 1932 r. w Poznaniu. Toruń, s Tymowski Michał, Kieniewicz Stefan, Holzer Jerzy, 1987, Historia Polski. Editions Spotkania, Warszawa (Wyd. II popr.). Uhorczak Franciszek, 1937, Miasta w Polsce. Ilość, wielkość, rozmieszczenie. Miesięcznik Zbliska i Zdaleka, 9 10 z 1936 r. i 1 z 1937 r. Lwów (również w postaci samodzielnej nadbitki, s. 20, tabl. 2, mapek 23). Urban Kazimierz, 1994, Mniejszości religijne w Polsce (zarys statystyczny). Wydawnictwo Nomos, Kraków. Urban Thomas, 1994, Niemcy w Polsce: historia mniejszości w XX wieku (tłum. P. Żwak). Opole: Instytut Śląski.

20 524 Ludność Polski w XX w. Urbański Zygmunt, 1933, Mniejszości narodowe w Polsce. II wydanie, Wydawnictwo Mniejszości Narodowe, Vielrose Egon, 1951, Polskie tablice wymieralności 1948 roku. Studia i Prace Statystyczne, 2, 2 3, s Wakar Włodzimierz, 1914, Ludność polska. Ilość i rozprzestrzenienie z mapami. Wyd. M. Arcta, Wakar Włodzimierz, 1917, Rozwój terytorialny narodowości polskiej. Cz. II. Statystyka narodowościowa Królestwa Polskiego. Kasa im. Mianowskiego, Wakar Włodzimierz, 1918, Rozwój terytorialny narodowości polskiej. Cz. I. Statystyka narodowościowa dzielnicy pruskiej i austriackiej. Kasa im. Mianowskiego, Kielce. Wakar Włodzimierz, 1917, Rozwój terytorialny narodowości polskiej. Cz. III. Statystyka narodowościowa kresów wschodnich. Kasa im. Mianowskiego, Kielce. Wambaugh Sarah, 1933, Plebiscites Since the World War with a Collection of Official Documents. Cornegie Endowment for International Peace. 2 vol. Washington. Walichnowski Tadeusz (red.), 1989, Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR Przegląd piśmiennictwa. PWN, Wasilewski Leon, 1923, Wschodnia granica Polski. Miesięcznik Statystyczny, VI, 8, s Wasiutyński Bohdan, 1930, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studjum statystyczne. Kasa im. Mianowskiego, Waszak Stanisław, 1959, Liczba Niemców w Polsce w latach Przegląd Zachodni, 15, 6, s Waszak Stanisław, 1960, Rozwój demograficzny w planie perspektywicznym. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, 22, 2, s Wawer Zbigniew, 1994, Polskie siły zbrojne na obczyźnie, [w:] Wojsko Polskie w II wojnie światowej (opr. zbiorowe). Wydawnictwo Bellona, Warszawa, s Wielka Encyklopedia Polskiego Wydawnictwa Naukowego, , T Wydawnictwo Naukowe PWN, Więckowska Ewa, 2001, Zwalczanie chorób zakaźnych w Polsce w latach Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: Historia, 148. Wojecki Mieczysław, 1975, Ludność grecka w Polsce Ludowej. Przegląd Geograficzny, 47, 4, s Wojecki Mieczysław, 1977, Emigranci greccy w Krajach Demokracji Ludowej. Przegląd Geograficzny, 49, 3, s Wojtkowiak Stefan, 2000, Państwowe, administracyjne, wojskowe i wyznaniowe podziały terytorialne na ziemiach polskich (zarys dziejów). Na okładce tytuł: Jak przez wieki administracyjnie dzielono i jak ostatnio podzieliliśmy terytorium Polski. Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Łodzi, Łódź. Woroniecki W., 1926, Plebiscyt wschodnio pruski i jego skutki. Polska Zachodnia: tygodnik poświęcony sprawom narodowościowym na kresach Zachodnich. Zarząd Główny Związku Powstańców Śląskich. Katowice, s Wróbel Piotr, 2001, Migracje, [w:] Żydzi w Polsce. Leksykon (red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski). Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, s

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Dr hab. BARBARA STOCZEWSKA Monografie: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Kraków 2006. Kraków 2007. Kraków 2009. Litwa, Białoruś,

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów SOCJOLOGIA. Kod kursu..

Kierunek studiów SOCJOLOGIA. Kod kursu.. Kierunek studiów SOCJOLOGIA Nazwa kursu PROCESY LUDNOŚCIOWE Kod kursu.. Wymiar godzinowy / forma zajęć: 40 W i 0 CW Semestr studiów: IV i V Tryb studiów: niestacjonarne Warunki zaliczenia: praca zaliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane 1. 2. 3. Źródła Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. Prawda Białej Podlaskiej. Organ Tymczasowego Zarządu Miasta i Powiatu Białej Podlaskiej. Rozkaz nr 1 do garnizonu

Bardziej szczegółowo

1. Społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym

1. Społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym 1. Społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: - wymienia narodowości, które zamieszkiwały II RP, - wymienia największe miasta II RP, - definiuje pojęcie

Bardziej szczegółowo

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ. bibliografia

Bardziej szczegółowo

Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40 z dnia 14 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań

Bardziej szczegółowo

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 Organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały przez liczne grupy nieukraińców Radziecki spadek - to spadek niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski Ludność polska

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze)

OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze) OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze) 1. BAROK Barok / red. Sławomir Żurawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 279, [1] s. ; 24 cm. - (Epoki Literackie) Sygn.: 72038 2. BAROK

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PROGRAM ORGANIZATORZY Zakład Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka POLITYKA S Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka Katowice 2008 SPIS TREŚCI I. INTEGRACJA ŚRODOWISKA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH 7 Andrzej Rączaszek OD USTRONIA WIELKOPOLSKIEGO DO SIENIAWY. DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję naukową

zapraszają na konferencję naukową Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury ZR 0001 ZR 0002 ZR 0003 ZR 0004 ZR 0005 ZR 0006 ZR 0007 ZR 0008 ZR 0009 ZR 0010

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU GOSPODARKA POLSKU XX wieku POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE Warszawa 1998 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 i GOSPODARKA ZIEM POLSKICH 1 POD ZABORAMI 13 Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk, Bożena Lewandowska Kielce 2011 1. Anar : Marszałek

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VII Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: prof. dr hab. Jan Jacek Bruski Redaktor

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Migracje w demografii

Migracje w demografii Migracje w demografii ze szczególnym uwzględnieniem emigracji i repatriacji Wykład z 14 lub 21 stycznia 2015 roku Definicje Migracja wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przyczyny migracji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI Informacji na temat ksiąŝki szukamy najpierw na stronie tytułowej. W dalszej kolejności korzystamy z karty przedtytułowej, metryki ksiąŝki i okładki. Obowiązkowe elementy opisu:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

Historia ziem polskich pod zaborami Kod przedmiotu

Historia ziem polskich pod zaborami Kod przedmiotu Historia ziem polskich pod zaborami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia ziem polskich pod zaborami Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-PL19/4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Roman Kabaczij. WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946

Roman Kabaczij. WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946 Roman Kabaczij WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946 SPIS TREŚCI Wstęp 11 Rozdział I. Koncepcja wysiedlenia Ukraińców z Polski w kontekście

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn kalendarium 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R.

ZADANIA NA WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R. Z ZADANIA NA WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R. Część I Proszę wykonać jedno z poniższych zadań: 1. Wykorzystując odpowiedni kwestionariusz (załącznik

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO BIBLIOGRAFIA / WYDAWNICTWA ZWARTE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA w 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego P R O G R A M Kijów, 25 marca 2015 roku 1 ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Hanna Kuzińska Data i miejsce urodzenia: 17. października 1951 r., Kołobrzeg Narodowość: polska Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Historia Matura 2012 materiały dla ucznia KSIĄŻKI: Historia : vademecum maturalne 2009. - Gdynia : "Operon", [2008]. - 815 s. Sygn. WypRz 233060

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury Tytuł Autor Rok i miejsce wydania Wydawca EŚ 0001 Program SAPARD Wniosek o pomoc finansową (zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12082,12-maja-1981-roku-sad-zarejestrowal-nszz-solidarnosc-rolnikow-indywidualnyc h.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo