Ludność Polski w XX w.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ludność Polski w XX w."

Transkrypt

1 BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:] Tomaszewski Jerzy (red.), Adelson Józef, Prekerowa Teresa, Tomaszewski Jerzy, Wróbel Piotr (oprac.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s Aglomeracje miejskie w Polsce. Pojęcia i terminologia. 1973, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 79, Ajnenkiel Andrzej, 1977, Administracja w Polsce. Zarys historyczny. Książka i Wiedza, Banasiak Stefan, 1963, Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatria cyjnego na ziemiach odzyskanych w latach Prace Instytutu Zachodniego, 35, Poznań. Banasiak Stefan, 1968, Przesiedlenia Niemców z Polski w latach Uniwersytet Łódzki, Łódź. Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał, 1985, Historia państwa i prawa polskiego. Wyd. IV. PWN, Bartoszewski Władysław, 1974, 1859 dni Warszawy. Wydawnictwo Znak, Kraków. Berenstein Tatiana, 1957, Martyrologia, opór i zagłada ludności żydowskiej w dystrykcie lubelskim. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 21, s Berger Jan, 1993, Badania statystyczne na ziemiach polskich do 1918 r. Wiadomości Statystyczne, 38, 7, s Berger Jan, 2002, Spisy ludności na ziemiach polskich do 1918 r. Wiadomości Statystyczne, 47, 1, s Bierschenk Teodor, 1954, Die Deutsche Volksgruppe in Polen, Holzner Verlag, Würzburg. Bikont Anna, 2001, Mieli wódkę, broń i nienawiść. Gazeta Wyborcza , czerwiec 2001, s Bogacka Henryka, 1972a, Organizacja badań statystycznych ludności, [w:] Statystyka ludności (praca zbiorowa). Statystyka w Praktyce. PWE, Warszawa, s

2 506 Ludność Polski w XX w. Bogacka Henryka, 1972b, Rozwody w Polsce, [w:] Ludność. GUS, Warszawa, s Bogacka Henryka, 1974, Nowy system sprawozdawczości z ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. Wiadomości Statystyczne, 19, 9, s Bogucka Maria, Samsonowicz Henryk, 1986, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Ossolineum, Bogue Donald J., 1969, Principles of Demography. John Wiley and Sons, Inc., New York. Bohmann Alfred, 1969, Menschen und Grenzen. 1: Strukturwandel der deutschen Bevölkerung im polnischen Stats und Verwaltungsgebiet. 2: Bevölkerung Nationalitäten in Südosteeuropa. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln. Borowski Stanisław, 1975, Natural population movement, population, reproduction and the family, [w:] The Population of Poland. Polish Academy of Sciences, Committee for Demographic Studies. PWN, Warszawa, s Bronsztejn Szyja, 1963, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne. Ossolineum, Wrocław. Buławski Rajmund, 1930, Metody statystyczne badania stosunków naro dowościowych w spisach ludności. Sprawy Narodowościowe, IV, 1, Warszawa, s Przedruk [w:] Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS, Warszawa, 2002, s Buszko Józef, 2000, Od niewoli do niepodległości ( ), [w:] Wielka Historia Polski, t. 8. Wydawnictwo Fogra, Kraków. Bytnar Suboczowa Maria, 1955, Zagadnienia ludnościowe na Górnym Śląsku w latach , [w:] Górny Śląsk, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s Buzek Józef, 1915, Pogląd na wzrost ludności ziem polskich w wieku 19 tym. Wykład wygłoszony w maju 1915 r. na kursie ekonomicznym N.K.N. w Wiedniu. Wydawnictwo Instytutu Ekonomicznego Naczelnego Komitetu Narodowego, zeszyt 1. Kraków. Buzek Józef, 1930, Historia ogólna Głównego Urzędu Statystycznego od roku 1918 do roku Kwartalnik Statystyczny, GUS, Warszawa, s Cała Alina, Datner Śpiewak Helena, 1997, Dzieje Żydów w Polsce Teksty źródłowe. Żydowski Instytut Historyczny, Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz, 1998, Mniejszości narodowe w Polsce Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin. Chinciński Tomasz, 2005, Krew po obu stronach, Polityka, 35(2519), 3 wrzesień 2005, s Chojnowska Aldona, 1992, Operacja Wisła. Przesiedlenia ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie i północne w 1947 r. Zeszyty Historyczne, 102, Instytut Literacki, Paryż, s Chramiec Anna, Kosiński Leszek, 1957, Próba określenia zmiany w liczbie ludności i strukturze wieku ludności do roku Przegląd Statystyczny, 4, 3 4, s Chwalba Andrzej (red.), 2000, Dzieje Polski. Kalendarium. Wydawnictwo Literackie, Kraków. Chwalba Andrzej, 2001, Historia Polski Wydawnictwo Literackie, Kraków. Cichopek Anna, 2000, Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945 r. Żydowski Instytut Historyczny,

3 Bibliografia 507 Ciesielski Stanisław, Materski Wojciech, Paczkowski Andrzej, 2002, Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich. Raport. Wydanie II. Ośrodek Karta. Cukierman Icchak Antek, 2000, Nadmiar pamięci (siedem owych lat). Wspomnienia Wydawnictwo Naukowe PWN, Czapliński Władysław, 1993, Polska w okresie rozbiorów, [w:] Atlas historyczny Polski. PPWK, Warszawa, s Czarkowska Wanda, 1974, Prognozy demograficzne (wybrane zagadnienia). Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Prace Komisji Socjologicznej, 32. Ossolineum, Wrocław. Czekanowski Jan, 1918, Stosunki narodowościowo wyznaniowe na Litwie i Rusi w świetle źródeł oficjalnych z czterema mapami. Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, 1, Lwów. Czerniakiewicz Jan, 1987, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR PWN, Czubiński Antoni, 1998, Polska i Polacy po II wojnie światowej ( ), [w:] Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury (red. J. Topolski). Tom VI. Wydawnictwo UAM, Poznań. Datner Szymon, 1966, Eksterminacja Żydów w Okręgu Białostockim. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, 60, s Davies Norman, 1997, Orzeł biały czerwona gwiazda. Wojna polsko bolszewicka (tłum. A. Pawelec). Wydawnictwo Znak, Kraków. Davies Norman, 2000, Boże igrzysko. Historia Polski (tłum. E. Tabakowska). Wydawnictwo Znak, Kraków. Davies Norman, 2004, Powstanie 44 (tłum. E. Tabakowska). Wydawnictwo Znak, Kraków. Dąbrowska Maria, 1988, Dzienniki (Wybór, wstęp i przypisy T. Drewnowski). Czytelnik, Dmochowska Halina, 2000, Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Wiadomości Statystyczne, 45, 9, s Dobrowolski Kazimierz, 1973, Teoria procesów żywiołowych w zarysie. PAN Oddział w Krakowie, Prace Komisji Socjologicznej, 29, Wrocław. Drozd Roman, 1999, Polityka narodowościowa władz polskich wobec Ukraińców w Polsce Ludowej, [w:] Ukraina Polska. Kultura, wartości, zmagania duchowe (red. R. Drozd, R. Skeczkowski, M. Zymomrja). Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin, s Dulczewski Zygmunt, 1964, Społeczne aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich. Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały, 7. Poznań. Dunin Wąsowicz Krzysztof, 1963, Struktura demograficzna narodu polskiego w latach , [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 1. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Dunin Wąsowicz Krzysztof, 1974, Sytuacja demograficzna narodu polskiego w latach wojny, , [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 3. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Dzienio Kazimierz, 1960, Prognoza rozwoju ludności Polski w latach Sporządzona przez Wojewódzką Komisję Planowania Gospodarczego i Zespół Zatrudnienia i Płac Komisji Planowania przy Radzie Ministrów pod kierunkiem i wg założeń opracowanych przez Kazimierza Dzienio. Komisja Planowania przy RM, Zakład Planów Perspektywicznych, Zespół Zatrudnienia i Płac,

4 508 Ludność Polski w XX w. Dzienio Kazimierz (red.), 1971, Prognozy rozwoju demograficznego Polski. Komitet Badań i Prognoz Polska 2000 PAN. Polska 2000, t. 3. Ossolineum, Wrocław. Dzienio Kazimierz, Latuch Mikołaj, 1983, Polityka ludnościowa europejskich krajów socjalistycznych. PWE, Dziewoński Kazimierz, Kosiński Leszek, 1967, Rozwój i rozmieszczenie ludności Polski w XX wieku. PWN, Dziewoński Kazimierz, 1977, Analiza porównawcza rozmieszczenia ludności. [w:] Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 117, s Dziewoński Kazimierz, Gawryszewski Andrzej, Iwanicka Lyrowa Elżbieta, Jelonek Adam, Jerczyński Marek, Węcławowicz Grzegorz, 1977, Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 117. Dziewoński Kazimierz, Jerczyński Marek, 1977, Współczesne procesy urbanizacji w Polsce, [w:] Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące. Statystyka Polski, 85. GUS, Warszawa, s Dziewoński Kazimierz, 1983, Geografia osadnictwa i ludności w Polsce ( ). Mechanizmy rozwoju. Przegląd Geograficzny, 55, 3 4, s Dziewoński Kazimierz, 1990, Geografia osadnictwa i ludności w Polsce ( ). Mechanizmy rozwoju, [w:], Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa. (red. K. Dziewoński) Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 154, s Dziurzyński Patrycy, 1967, Spis ludności na Ziemiach Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1948, [w:] Polska Ludowa. T. 6. Materiały i Studia. Instytut Historii PAN, PWN, Warszawa, s Eberhardt Piotr, 1993, Polska granica wschodnia Editions Spotkania, Eisenbach Artur, 1966, Mobilność terytorialna ludności żydowskiej w Królestwie Polskim, [w:] Społeczeństwo Królestwa Polskiego (red. W. Kula), t. II, PWN, Warszawa, s Eisenbach Artur, 1972, Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim. Instytut Historii PAN, Książka i Wiedza, Eisenbach Artur, 1983, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku. Studia i szkice. PIW, Eisenbach Artur, 1988, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich na tle europejskim. PIW, Encyklopedia II wojny światowej, 1975, (red. K. Sobczak i inni; red. nauk. W. Biegański i inni). Wydawnictwo MON, Engelking Barbara, Leociak Jacek, 2001, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po powstaniu 1944, , PIW, Warszawa, T. 1, 2. Ficowski Jerzy, 1989, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje. Wydawnictwo Interpress, Filar Władysław, 1998, Rozwój ukraińskiego ruchu niepodległościowego na Wołyniu w latach Powstanie UPA, [w:] Polska Ukraina: trudne pytania, t. 1 2, Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Ukraińców w Polsce, Ośrodek Karta, Warszawa, s

5 Bibliografia 509 Filar Władysław, 2002, Ukraińsko polski konflikt narodowościowy na południowo wschodnich Kresach II RP: przebieg, skutki, przyczyny, wnioski na przyszłość: Polska Ukraina: trudne pytania. t. 9, Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Ukraińców w Polsce, Ośrodek Karta, Warszawa, s Firich Karol (opr.), 1921, Polskość Górnego Śląska, według urzędowych źródeł pruskich, a wyniki plebiscytu. Z przedmową W. Trąmpczyńskiego, Marszałka Sejmu Ustawodawczego. Nakładem Centralnego Komitetu Plebiscytowego, Warszawa, Gmach Sejmowy, maj Fogelson Samuel, 1932, Tablice wymieralności województw poznańskiego i pomorskiego 1927 roku. Przegląd Aktuarialny (cyt. za Vielrose, 1951). Fogelson Samuel, 1935, Wędrówki międzynarodowe na tle kryzysu gospodarczego. Statystyka Pracy, XIV, 1, s Fogelson Samuel, 1937, Rola wędrówek w rozwoju demograficznym Polski. Ekonomista, 1, s Fogelson Samuel, 1938a, Ludność, [w:] Encyklopedia nauk politycznych. Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego Biblioteka Polska. Tom III, Warszawa, s , Fogelson Samuel, 1938b, Struktura demograficzna ludności żydowskiej w Polsce. Sprawy Narodowościowe, Instytut Badań Spraw Narodowościowych, Warszawa, XII, 6, s Fras Zbigniew, 1999, Galicja. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. Frątczak Ewa, Strzelecki Zbigniew (red.), 1996, Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych. Próba bilansu. Polskie Towarzystwo Demograficzne, Frumkin Grzegorz, 1949, Population changes in Europe Economic Bulletin for Europe. Prepared by the Research and Planning Division, Econonomic Commission for Europe. United Nations, Geneva, 1, 1. Frumkin Grzegorz, 1951, Population Changes in Europe Since 1939; A Study of Population Changes in Europe During and Since World War II as Show by the Balance Sheets of Twenty four European Countries. A.M. Kelley, New York. Fuks Marian, 1999, Z dziejów wielkiej katastrofy narodu żydowskiego. Żydowski Instytut Historyczny INB, Wydawnictwo Sorus, Poznań. Garlicki Andrzej, 1981, Józef Piłsudski, [w:] Polski Słownik Biograficzny. T. 26/2, z Instytut Historii PAN, Ossolineum, Wrocław, s Garlicki Andrzej, 1998, Drugiej Rzeczypospolitej początki. Seria: A to Polska właśnie. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. Gawroński Stanisław, 1928, Repatriacja i emigracja, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa (red. M. Dąbrowski), Wydawnictwo Ilustrowanego Kuryera Codziennego, Kraków Warszawa, s Gawryszewski Andrzej, 1969, Polskie mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe. Bibliografia (lata ). Dokumentacja Geograficzna, 4. Gawryszewski Andrzej, 1977, Migracje ludności, [w:] Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 117, s Gawryszewski Andrzej, 1989, Przestrzenna ruchliwość ludności Polski Prace Habilitacyjne, 5, IGiPZ PAN,

6 510 Ludność Polski w XX w. Gawryszewski Andrzej, 1993, Struktura przestrzenna zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Zeszyty IGiPZ PAN, 13. Gawryszewski Andrzej, 1995, Mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe Polski wykonane przez autorów obcych. Bibliografia (lata ). Dokumentacja Geograficzna, 3. Gawryszewski Andrzej, 1997, Przestrzenna ruchliwość ludności Polski. Bibliografia (lata ). Dokumentacja Geograficzna, 7. Gierowska Kałłaur Joanna, 1999, Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Współdziałanie czy rywalizacja? Instytut Historii PAN. Wydawnictwo Neriton, Gierowska Kałłaur Joanna, 2003, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego września 1920). Instytut Historii PAN. Wydawnictwo Neriton, Gieysztorowa Irena, 1974, Ludność Polski w okresie , [w:] Polska. Zarys encyklopedyczny. PWN, Warszawa, s Gieysztorowa Irena, 1976, Wstęp do demografii staropolskiej. PWN, Gieysztorowa Irena, 1980, Niewiarygodność statystyki demograficznej ziem polskich w XIX w. i potrzeba jej korekty, [w:] Przeszłość demograficzna Polski, Materiały i Studia, 12, Komitet Nauk Demograficznych PAN, PWN, Warszawa, s Gilbert Martin, 1982, Atlas of the Holocaust. Board of Deputies of British Jews, London. Golachowski Stefan, Kostrubiec Beniamin, Zagożdżon Antoni, 1974, Metody badań geograficzno osadniczych. PWN, Gorzuchowski Stanisław, 1929, Ludność litewska na kresach Państwa Polskiego. Sprawy Narodowościowe, 3, 1, Instytut Badań Spraw Narodowościowych, Biblioteka Spraw Narodowościowych, 7. Górska Joanna, 1985, Bibliografia polskiego piśmiennictwa demograficznego Centralna Biblioteka Statystyczna, GUS, Górska Joanna, 1995, Bibliografia polskiego piśmiennictwa demograficznego Centralna Biblioteka Statystyczna, GUS, Grabowski Edward, 1916, Wpływ wędrówek na skupianie się ludności w Królestwie Kongresowym ( ). Praca referowana na posiedzeniu Wydziału historyczno filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie w dn. 22 listopada 1915 r. Skład Główny w Księgarni E. Wende i S ka, Groblewska Celina, 1992, Bibliografia opracowań demograficznych z lat Polskie Towarzystwo Demograficzne, Groniowski Krzysztof, 1963, Emigracja polska po powstaniach narodowych, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa, 3, s Groniowski Krzysztof, 1981, Emigracja zarobkowa, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku (red. A. Mączak). T. 1. Wiedza Powszechna, Warszawa, s Groniowski Krzysztof, 1984, Emigracja z ziem zaboru rosyjskiego, [w:] Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII XX w.), red. A. Pilch. PWN, Warszawa, s Gross Jan Tomasz, 1999, Studium zniewolenia. Wybory październikowe 22 X Wydawnictwo Universitas. Kraków. Grünberg Karol, Sprengler Bolesław, 2005, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko ukraińskie w X XX wieku. Książka i Wiedza, Gurjanow Aleksander, 1994, Cztery deportacje Karta, 12. Fundacja Karta, Warszawa, s

7 Bibliografia 511 Gurjanow Aleksander, 1999, Sowieckie represje wobec Polaków i obywateli polskich w latach w świetle danych sowieckich, [w:] Europa nieprowincjonalna (red. K. Jasiewicz). Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa Londyn, s Halicka Halina, 1947, Zmiany w zaludnieniu Polski w latach 1931/ Czasopismo Geograficzne, XVII, , 3/4, s Hauser Przemysław, 1998, Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym. Wydawnictwo UAM, Poznań. Hen Józef, 1990, Nikt nie woła, Wydawnictwo Literackie, Kraków. Hen Józef, 1996, Najpiękniejsze lata, Wydawnictwo Aneks, Londyn. Hlond August, 1931, Zarządzenie w sprawie projektu ustawy o małżeństwie. Komentarz do listu pasterskiego biskupów polskich z dnia 10 listopada Poznań, dnia 13 listopada Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej 46(1931), 11, s Hobsbawm Eric, 1999 (wyd. polskie), Wiek skrajności. Spojrzenie na Krótkie Dwudzieste Stulecie. Politeja, Hollenberg Juliusz, 1993, A nie przywykniesz zdechniesz, PIW, Holzer Jerzy, 1974, Ostatnie lata okupacji, , [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 3. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Holzer Jerzy Zdzisław, Józefowicz Adam, 1960, Dynamika zaludnienia ziem polskich Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego, III, 4. Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Holzer Jerzy Zdzisław, 1967, Prognozy rozwoju ludności Polski, [w:] Problemy demograficzne Polski Ludowej. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 4, GUS, Warszawa, s Holzer Jerzy Zdzisław, 1971, Krytyczna ocena zasad budowy współczesnych prognoz demograficznych w Polsce, [w:] Prognozy rozwoju demograficznego Polski (red. K. Dzienio). Komitet Badań i Prognoz Polska 2000 PAN. Polska 2000, t. 3. Ossolineum, Wrocław, s Holzer Jerzy Zdzisław, 1974, Prognozy demograficzne Polski do roku 2000, [w:] Społeczny rozwój Polski w pracach prognostycznych, red. Jana Daneckiego, Książka i Wiedza, Warszawa, s (wyd.2 rozsz. i uzup.). Holzer Jerzy Zdzisław, 1989, Demografia. PWE, Warszawa (wyd. III). Holzer Jerzy Zdzisław, 1990, Perspektywy demograficzne Polski do roku 2030: projekcje studialne założenia, wyniki liczbowe, wnioski. Monografie i Opracowania. Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno Gospodarczego Polski, 6. Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Holzer Jerzy Zdzisław, 1992, Kilka uwag o wyjazdach z Polski do Niemiec. Wiadomości Statystyczne, 37, 10, s Holzer Jerzy Zdzisław, 1994, Budowa i wyniki prognoz demograficznych opracowanych w Polsce w latach , [w:] Rozwój demografii polskiej Materiały z konferencji naukowej, Warszawa, 22 listopada 1993, PTD GUS, Warszawa, s Horak Stephan, 1961, Poland and Her National Minorities, Vontage Press, New York. Hrycak Jarosław, 2000, Historia Ukrainy Narodziny nowoczesnego narodu. Instytut Europy Środkowo Wschodniej, Lublin. Hryciuk Grzegorz, 1999, Straty ludności na Wołyniu w latach , [w:] Polska Ukraina: trudne pytania, t. 5, Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Ukraińców w Polsce, Ośrodek Karta, Warszawa, s

8 512 Ludność Polski w XX w. Ihnatowicz Ireneusz, 1982, Przemysł, handel, finanse, [w:] Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura (red. S. Kieniewicz), Wiedza Powszechna, Warszawa, s International Migration , 1957, International Labour Office, Geneva, s Jaczyński Stanisław, 1994, Losy jeńców i internowanych, [w:] Wojsko Polskie w II wojnie światowej (opr. zbiorowe). Wydawnictwo Bellona, Warszawa, s Jagielski Andrzej, 1977, Geografia ludności. PWN, Jagielski Andrzej, 1994, Geografia ludności i migracje wewnętrzne w Polsce, [w:] Rozwój demografii polskiej Materiały z konferencji naukowej, Warszawa, 22 listopada PTD GUS, Warszawa, s Janowska Halina, 1981, Emigracja zarobkowa z Polski PWN, Janowska Halina, 1984, Emigracja z Polski w latach , [w:] Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII XX w.), (red. A. Pilch), PWN, Warszawa, s Jastrzębski Włodzimierz, 1968, Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich wcielonych do Rzeszy w latach Badania nad okupacją niemiecką w Polsce. T. IX, Instytut Zachodni, Poznań. Jelonek Adam, 1967, Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r. Dokumentacja Geograficzna, 3/4. Jelonek Adam, 1981, Ruch naturalny i reprodukcja ludności Polski według województw w latach (w nowym podziale administracyjnym). Monografie i Opracowania, 105. SGPiS, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Jędruszczak Hanna, 1974, Miasta i przemysł w okresie odbudowy, [w:] Polska Ludowa Przemiany społeczne (opr. zbiorowe). Ossolineum, Warszawa, s Jokiel Barbara, Kostrubiec Beniamin, 1972, Koncentracja ludności Polski w latach Instytut Geografii PAN, Archiwum, Problem Węzłowy (nr 393/1), Jokiel Barbara, Kostrubiec Beniamin, 1981, Statystyka z elementami matematyki dla geografów. PWN, Józefowicz Adam, 1961, Zeszyt poświęcony bibliografii polskiego piśmiennictwa demograficznego za okres Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 5(7), Karpus Zbigniew, 1997, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Kersten Krystyna, 1963, Migracje powojenne w Polsce, (Próba klasyfikacji i ogólna charakterystyka zewnętrznych ruchów ludności), [w:] Polska Ludowa. Materiały i Studia. T. II, Instytut Historii PAN, PWN, Warszawa, s Kersten Krystyna, Szarota Tomasz, 1966, Kształtowanie się pierwszego planu osadnictwa Ziem Zachodnich w 1945 r. (Wybór dokumentów), [w:] Polska Ludowa. Materiały i Studia. T. V, Instytut Historii PAN, PWN, Warszawa, s Kersten Krystyna, 1967, Repatriacja Polaków z byłej Rzeszy Niemieckiej po drugiej wojnie światowej, [w:] Polska Ludowa. Materiały i Studia. T. VI, Instytut Historii PAN, PWN, Warszawa, s

9 Bibliografia 513 Kersten Krystyna, 1974a, Kształtowanie stosunków ludnościowych, [w]: Polska Ludowa Przemiany społeczne (oprac. zbiorowe). Ossolineum, Wrocław, s Kersten Krystyna, 1974b, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej (Studium historyczne). Ossolineum, Wrocław. Kersten Krystyna, 1992, Polacy Żydzi Komunizm. Anatomia półprawd Niezależna Oficyna Wydawnicza, Kieniewicz Stefan, 1980, Historia Polski PWN, Klimczyk Marian, 1978, Badania demograficzne w 60 leciu GUS. Wiadomości Statystyczne, 23, 7, s Klimczyk Marian, 1983, Zmiany w makroregionalnych obszarach planowania. Wiadomości Statystyczne, 29, 2, s Klonowicz Stefan, 1973, Zróżnicowanie regionalne zachorowalności na grypę. Główny Urząd Statystyczny, Statystyk Terenowy, 3, s Kochanowski Jerzy, 2001, W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce Wydawnictwo Neriton, Kołodziej Edward, 1982, Wychodźstwo zarobkowe z Polski Książka i Wiedza, Kołodziejczyk Ryszard, 1965, Miasta polskie w okresie porozbiorowym, [w:] Miasta polskie w Tysiącleciu, T. 1. Ossolineum, Wrocław, s Kondracki Jerzy, 1936, Zmiany w granicach województw. Przegląd Geograficzny, 16, s Konferowicz Stanisław, 1966, Początki myśli statystycznej w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 11, 11 (cz. I), s , z. 12 (cz. II), s Kopciowski Adam, brak daty, Kultura Żydów. Problemy bezpieczeństwa. Korzon Tadeusz, 1882, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta ( ). T. I, Kraków, s (cyt. za: Rozwój polskiej myśli statystycznej. Wybór pism statystyków polskich, PWE, Warszawa, 1968, s ). Kosiński Leszek, 1960, Pochodzenie terytorialne ludności ziem zachodnich w 1950 r. Dokumentacja Geograficzna, 2. Kosiński Leszek, 1963, Procesy ludnościowe na ziemiach odzyskanych w latach Prace Geograficzne, IG PAN, 40. Kosiński Leszek, 1965, Polacy u sąsiadów. Polityka, 44(452), 30 października. Kosiński Leszek, Jerczyński Marek, 1965, Koncentracja ludności w Polsce w latach Studia Demograficzne, 8, s Kosiński Leszek, 1967a, Geografia ludności. PWN, Kosiński Leszek, 1967b, Wędrówki wewnętrzne ludności w Polsce w latach , [w:] Problemy demograficzne Polski Ludowej. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 4, GUS, Warszawa, s Kosiński Leszek, 1968, Migracje ludności w Polsce w latach Prace Geograficzne, IG PAN, 72. Kosiński A. Leszek, 1971, Population censuses in East Central Europe in the twentieth century. East European Quarterly, V, 3, s Kostrzewski Jan, Magdzik Wiesław, Naruszewicz Lesiuk Danuta (red.), 2001, Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Kowalski Włodzimierz Tadeusz, Lippóczy Piotr (wyd.), 1971, Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej (Zbiór dokumentów i materiałów). Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

10 514 Ludność Polski w XX w. Krannhals Hans von, 1962, Der Warschauer Aufstand Bernard & Graefe Verlag für Wehrwessen, Frankfurt am Mein. Kranz Tomasz, 2005, Ewidencja zgonów i śmiertelność więźniów KL Lublin, Zeszyty Majdanka, XXIII, Państwowe Muzeum na Majdanku, s Krysiński Alfons, 1932, Ludność polska a mniejszości narodowe w świetle spisów 1921 i 1931 r. Sprawy Narodowościowe, 6, 4 5, s Krysiński Alfons, 1937, Struktura narodowościowa miast polskich. Biblioteka Spraw Narodowościowych 30, Warszawa; (wydane również w: Sprawy Narodowościowe, 11, 3). Krzeczkowski Henryk, 1986, W cieniu Warszawy. Pruszków w latach okupacji hitlerowskiej. Instytut Wydawniczy PAX, Krzywicki Ludwik, 1922, Rozbiór krytyczny wyników spisu. Miesięcznik Statystyczny, 5, 6. Krzyżanowski Adam, Kumaniecki Kazimierz, 1915, Statystyka Polski. Polskie Towarzystwo Statystyczne, Kraków. Kucharska Ciesielska Marlena, 1988, Urodzenia pozamałżeńskie. Wiadomości Statystyczne, 33, 5, s Kuciński Kazimierz, 1984, Koncentracja ludności a uprzemysłowienie. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN. PWN, Kuciński Kazimierz, 1987, Koncentracja ludności w Polsce a system osadniczy. SGPiS, Monografie i Opracowania, 213. Kulischer Eugene Michel, 1943, The Displacement of Population in Europe. International Labour Office, Montreal, Canada, P.S. King and Staples ltd. London. Kulischer Eugene Michel, 1948, Europe on the Move. War and Population Changes, Columbia Univ. Press, New York. Kurcz Zbigniew, 1994, Mniejszość niemiecka w Polsce. Kultura i Społeczeństwo, 38, 4, s Kurcz Zbigniew (red.), 1997, Mniejszości narodowe w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Kwilecki Andrzej, 1963, Mniejszości narodowe w Polsce Ludowej. Kultura i Społeczeństwo, 4, s Kwilecki Andrzej, 1986, Migracje pionierskie na Ziemiach Odzyskanych. Studia Socjologiczne, 1, s Lagzi István, 1980, Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej. Wydawnictwo MON, Landau Ludwik, Pański Jerzy, Strzelecki Edward (oprac.), 1939, Bezrobocie wśród chłopów. Sprawy Agrarne, 3, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy, , Gospodarka Polski międzywojennej T. I (1967), T. II (1971), T. III (1982), T. IV (1989). Książka i Wiedza, Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy, 1971, Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu Książka i Wiedza, Latuch Kazimierz, 1974a, Bilans migracji zagranicznych ludności Polski. Wiadomości Statystyczne, 19, 9, s ; wersja obszerniejsza w: Bilans migracji zagranicznych ludności w Polsce w latach 1944/ Departament Badań Demograficznych i Społecznych GUS (maszynopis powielany). Latuch Kazimierz, 1974b, Migracje zagraniczne ludności w Polsce w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego. Departament Badań Demograficznych i Społecznych GUS (maszynopis powielany).

11 Bibliografia 515 Latuch Kazimierz, 1974c, Struktura demograficzna ludności uczestniczącej w migracjach zagranicznych w Polsce w latach , [w:] Aktualne problemy demograficzne kraju. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 24. GUS, Warszawa, s Latuch Mikołaj, 1959, Współczesne migracje zewnętrzne ludności w Polsce. Zeszyty Naukowe SGPiS, XI, Zagadnienia statystyczno demograficzne, Warszawa, s Latuch Mikołaj, 1980, Demografia społeczno ekonomiczna. PWE, Latuch Mikołaj, 1992, Jeszcze o współczesnej emigracji ludności Polski. Wiadomości Statystyczne, 37, 8, s Latuch Mikołaj, 1994, Repatriacja ludności polskiej w latach na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych. Polskie Towarzystwo Demograficzne. Lech Elżbieta, 1996, Koncentracja przestrzenna ludności II Rzeczypospolitej. Wiadomości Statystyczne, 41, 9, s i mapa na okładce. Leonhard Migaczowa Helena, 1964, Geografia zaludnienia w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Czasopismo Geograficzne, 35, 3 4, s Lesiakowski Krzysztof, 1993, Emigracja osób pochodzenia żydowskiego z Polski w latach Dzieje Najnowsze, 25, 2, Leszczycki Stanisław, Eberhardt Piotr, Heřman Stanisław, 1971, Aglomeracje miejsko przemysłowe w Polsce Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 67, Lietz Zygmunt, 1958, Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 r. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Lijewski Teofil, 1978, Uprzemysłowienie Polski PWN, Linek Bernard, 1999, Przedpoczdamskie wysiedlenia ludności niemieckiej na Śląsku. Przegląd Zachodni, 55, 2, s Lintzel Ewa, 1977, Spis kadrowy Wiadomości Statystyczne, 22, 10, s Lintzel Ewa, 1984, Spis kadrowy Wiadomości Statystyczne, 29, 5, s Liszewski Stanisław (red.), 1993, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce, lata T. I, Ośrodki naukowo badawcze i ich dorobek (red. S. Liszewski), PTG, Sekcja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź. Liszewski Stanisław (red.), 1994, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce, lata T. II, Kierunki badań naukowych (red. S. Liszewski), PTG, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź. Liszewski Stanisław (red.), 1995, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce, lata T. III, Badacze (red. S. Liszewski), PTG, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź. Ludkiewicz Zdzisław, 1939, Osadnictwo wojskowe, [w:] Encyklopedia Nauk Politycznych, Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego Biblioteka Polska, Warszawa, IV, 2, s Łopieńska Barbara N., 2005, Lata , [w:] Kartki z PRL. Ludzie, fakty, wydarzenia. T. 1 ( ), (red. W. Władyka). Wydawnictwo Sens, Polityka, Poznań, s Łossowski Piotr, 1995a, Kształtowanie się państwa polskiego i walka o granice (listopad 1918 czerwiec 1921), [w:] Historia dyplomacji polskiej, T. IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s Łossowski Piotr, 1995b, Stabilizacja polityki międzynarodowej Polski (czerwiec 1918 marzec 1923), [w:] Historia dyplomacji polskiej, T. IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s

12 516 Ludność Polski w XX w. Łuczak Czesław, 1981, Roboty przymusowe, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku (red. A. Mączak). T. 1. Wiedza Powszechna, Warszawa, s Łuczak Czesław, 1993, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej. Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury (red. J. Topolski). T. V. Wydawnictwo UAM, Poznań. Madajczyk Czesław, 1970, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. T. 1, 2. PWN, Madajczyk Czesław, 2002, Ani pogrom, ani odwet. Zajścia antyżydowskie we Lwowie w 1918 roku. Przegląd, 45(151), 12 listopada, s Madajczyk Piotr, 1998, Niemcy, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce (red. P. Madajczyk). Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s Madajczyk Piotr, 2001, Niemcy polscy Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Mahler Rafael, 1967, Żydzi w dawnej Polsce w świetle liczb. Struktura demograficzna i społeczno ekonomiczna Żydów w Koronie w XVIII w. Przeszłość Demograficzna Polski: Materiały i Studia, 1, s Maryański Andrzej, 1962, Z zagadnień ludnościowych powiatu ustrzyckiego. Rocznik Naukowo Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 10, Prace Geograficzne. PWN Oddział Kraków, s Matelski Dariusz, 1997, Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. Matelski Dariusz, 1999, Niemcy w Polsce w XX wieku. Warszawa; Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. Mauersberg Stanisław, 1982, Oświata, [w:] Polska odrodzona Państwo, społeczeństwo, kultura (red. J. Tomicki). Wiedza Powszechna, Warszawa, s Michalewicz Jerzy, 1979, Elementy demografii historycznej. PWN, Michowicz Waldemar, 1982, Problemy mniejszości narodowych, [w:] Polska Odrodzona Państwo, społeczeństwo, kultura (red. J. Tomicki). Wiedza Powszechna, Warszawa, s Miedziński Florian, 1958, Repatriacja do NRF w ramach akcji łączenia rodzin. Przegląd Zachodni, 14, 2, s Mirga Andrzej, 1998, Romowie, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce (red. P. Madajczyk). Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s Mironowicz Eugeniusz, 1991, Białorusini w województwie białoruskim według spisu 1946 roku. Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 16 (1989), s Mironowicz Eugeniusz, 2003, Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi w latach Białoruskie Zeszyty Historyczne, 19, Białystok, s Misiło Eugeniusz, 1993, Akcja Wisła : dokumenty. Archiwum Ukraińskie. Zakład Wydawniczy Tyra, Misztal Jan, 1990, Weryfikacja narodowościowa na Ziemiach Odzyskanych. PWN, Misztal Jan, 1992, Osadnictwo Żydów polskich repatriowanych ze Związku Radzieckiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Przegląd Zachodni, 48, 2, s Modliński Eugeniusz, 1968, Ubezpieczenia społeczne, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, T. 11. PWN, Warszawa, s

13 Bibliografia 517 Mościcki Henryk, 1939, Epoka porozbiorowa, [w:] Encyklopedia Nauk Politycznych, IV, 3, Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego Biblioteka Polska, Warszawa, s Motyka Grzegorz, 1999, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko ukraińskie Oficyna Wydawnicza Wolumen, Murzynowska Krystyna, 1972, Polska emigracja zarobkowa przed 1914 r., [w:] Historia Polski. t. III, cz. II, Instytut Historii PAN. PWN, Warszawa, s Muszyńska Alicja, 1973, Koncentracja przestrzenna ludności. Tempo i skala zmian w latach Statystyka Regionalna, 36, GUS, Muszyńska Alicja, 1983, Wykształcenie ludności Polski. Statystyka Polski. Studia i Prace, 3, GUS, Muzioł Węcławowicz Alina, 1992, Miasta Polski w latach , [w:] Narodowy Spis Powszechny. Struktura demograficzna i zawodowa oraz warunki mieszkaniowe ludności miejskiej w latach Materiały i opracowania statystyczne NSP 88. GUS, Warszawa, s Myśliński Jerzy, 2005, Lata , [w:] Kartki z PRL. Ludzie, fakty, wydarzenia. T. 1 ( ), (red. W. Władyka). Wydawnictwo Sens, Polityka. Poznań, s Nadobnik Marcin, 1922, Ludność Polski. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, 1, Uniwersytet Poznański, Poznań, s Najdus Walentyna, 1974a, Sprawa polska w rewolucji lutowej i październikowej. Polacy w Rosji, marzec 1917 październik 1918, [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 3. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Najdus Walentyna, 1974b, Uchodźcy polscy w Rosji. Sprawa polska w polityce caratu, [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 3. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Nietyksza Maria, 1986, Rozwój miast i aglomeracji miejsko przemysłowych w Królestwie Polskim PWN, Nitschke Bernadetta, 2000, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les Communautés Europénnes, 1996, Revision 1, Eurostat, Luxembourg (NACE Rev. 1). Nowicka Wanda, Tajak Monika, 2000, Skutki ustawy antyaborcyjnej, [w:] Ustawa antyaborcyjna w Polsce (red. W. Nowicka). Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Raport wrzesień Ochocki Andrzej, 1974, Emigracja ludności z Polski do Republiki Federalnej Niemiec w latach , [w:] Społeczno ekonomiczne problemy migracji zewnętrznych w Polsce. IGS SGPiS, Warszawa, Okólski Marek, 1974, Polityka demograficzna: zagadnienia społeczno ekonomiczne. PWN, Okólski Marek, 1988, Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa. Polski syndrom. Książka i Wiedza, Okólski Marek, 1990, Teoria przejścia demograficznego. PWE, Okólski Marek, 2004, Demografia: podstawowe pojęcia procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Olechnowicz Mścisław, 1947, Akcja zaludnienia ziem zachodnich. Przegląd Zachodni, III, 3, s Ormicki Wiktor, 1924, Stosunki narodowościowe w Rzeczypospolitej Polskiej. Wiadomości Geograficzne, 2, 1, Warszawa, s

14 518 Ludność Polski w XX w. Ormicki Wiktor, 1937, Warunki i możliwości emigracji żydowskiej. Sprawy Narodowościowe, 11, 3, s Osękowski Czesław, 1994, Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach Procesy integracji i dezintegracji. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra. Pasierbska Helena, 1999, Wileńskie Ponary. Nakładem własnym, Gdańsk (Wyd. III uzup.). Pawłowski Stanisław, 1919, Ludność rzymsko katolicka w polsko ruskiej części Galicji. Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, 3. Książnica Polska Towarzystw Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów. Peuker Zygmunt, 1966, Badania kadrowe prowadzone w GUS. Wiadomości Statystyczne, 11, 8, s. 5. Peuker Zygmunt, 1974, Możliwości wykorzystania wyników spisu kadrowego. Wiadomości Statystyczne, 19, 2, s Pietkiewicz Stanisław, 1982, Człowiek, który wytyczał granice Rozmowa z prof. Stanisławem Pietkiewiczem (rozmawiała D. Tomczyk). Przyjaźń, Organ Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej, Warszawa, nr 28(1742), 17 września. Piesowicz Kazimierz, 1987, Demograficzne skutki II wojny światowej. Studia Demograficzne, 1/87, s Pilch Andrzej (red.), 1984, Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII XX w.), PWN, Piper Franciszek, 1992, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, Oświęcim. Pobóg Malinowski Władysław, 1990, Najnowsza historia polityczna Polski. Okres (T. II). Okres , (T. I). Oficyna Wydawnicza Graf, Gdańsk (reprint). Podhorizer Sandel E., 1959, O zagładzie Żydów w dystrykcie krakowskim. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 30, s Podlasek Maria, 1995, Wypędzenie Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Relacje świadków. Wydawnictwo Polsko Niemieckie, Podział administracyjny kraju. Poglądy i opinie, 1984, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 126. Podział administracyjny kraju, 1986, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 128. Podział administracyjny państwa, , Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. T. I V. Podział Górnego Śląska na zasadzie decyzji Rady Ambasadorów w październiku 1921 roku. 1921, Miesięcznik Statystyczny, IV: Biuletyn, s Pol Krzysztof, 2001, Moskiewski adwokat, polski patriota. Gazeta Wyborcza, , 4 5 sierpnia, s Polska Ukraina: trudne pytania, , Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Ukraińców w Polsce, Ośrodek Karta, T. 1 10, Polski Słownik Biograficzny (komitet red.: W. Konopczyński i inni). Polska Akademia Umiejętności, Kraków. Polskie siły zbrojne na Zachodzie, 2004, [hasło w:] Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s Poniatowski Józef, 1936, Przeludnienie wsi i rolnictwa. Wydawnictwo TOR,

15 Bibliografia 519 Prekerowa Teresa, 1993, Wojna i okupacja, [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (red. J. Tomaszewski). PWN, Warszawa, s Problematyka podziału terytorialnego kraju, 1974, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 83. Pudło Kazimierz, 1997, Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce ( ), [w:] Mniejszości narodowe w Polsce (red. Z. Kurcz), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s Radocki Henryk, 1939, Centralny Okręg Przemysłowy w Polsce. Nakładem Myśli Polskiej, Radzik Tadeusz, 1999, Lubelska dzielnica zamknięta. Wydawnictwo UMCS, Lublin. Reforma terytorialna Polski. Układ powiatowy, 1993, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 166. Represje sowieckie wobec Polski i obywateli polskich. 2002, Ośrodek Karta. Warszawa (Wyd. II), Ringelblum Emanuel, 1983, Kronika getta warszawskiego, wrzesień 1939 styczeń Czytelnik, Robotnicy sezonowi w Niemczech. 1922, Miesięcznik Statystyczny, V, 1, s Romaniuk Kazimierz, 1967, Skutki ekonomiczne wyżu demograficznego. [w:] Problemy demograficzne Polski Ludowej. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 4, GUS, Warszawa, s Romer Eugeniusz, 1916, Geograficzno statystyczny atlas Polski. Gebethner i Wolff (Zakład Kartograficzny Freytaga i Berndta), Warszawa-Kraków, 36 tabl. map. Romer Eugeniusz, 1919, Polacy na kresach pomorskich i pojeziernych. Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, 2. Książnica Polska Towarzystw Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów. Romer Eugeniusz, 1920, Spis ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (grudzień 1919). Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, 7. Książnica Polska Towarzystw Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów, s. 50, map 1. Romer Eugeniusz, 1921, Polski atlas kongresowy. Książnica Polska Towarzystw Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów-Warszawa, 40 tabl. map. Romer Eugeniusz, 1995, Dziennik. T. 1: , T. 2: Wydawnictwo Interlibro, Rosen Zawadzki Kazimierz, 1974, Ziemie polskie i ościenne terenem działań wojennych, , [w:] Historia Polski (red. S. Arnold i T. Manteuffel). T. III. Cz. 3. Instytut Historii PAN, Warszawa, s Rosset Edward, 1933, Prawa demograficzne wojny. Dziennik Zarządu m. Łodzi, 7 i 8. Rosset Edward, 1962, Perspektywy demograficzne Polski. PWE, Rosset Edward, 1965, Polska roku Wizja demograficzna. Współczesna Biblioteka Naukowa Omega, PWN, Rosset Edward, 1973, Demografia polska w służbie postępu społecznego Instytut Wydawniczy CRZZ, Rosset Edward, 1975, Demografia Polski. T. I: Stan, rozmieszczenie i struktura ludności. T. II: Reprodukcja ludności. PWN, Rosset Edward, 1986, Rozwody. PWE, Roszkowski Wojciech, 2003, Najnowsza historia Polski Wydawnictwo Świat Książki,

16 520 Ludność Polski w XX w. Ruchniewicz Małgorzata, 2000, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach Fundacja im. Bricha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Berta. Oficyna Wydawnicza Wolumen, Rutkowski Adam, 1955, Martyrologia, walka i zagłada ludności żydowskiej w dystrykcie radomskim podczas okupacji hitlerowskiej. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, 15 16, s Rutkowski Henryk, 1981, Terytorium, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, (red. A. Mączak), 2, Wiedza Powszechna, Warszawa, s Rykała Andrzej, 1999, Przemiany sytuacji społeczno politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, Łódź (praca doktorska). Sakson Andrzej, 1991, Mniejszość niemiecka na tle innych mniejszości narodowych we współczesnej Polsce. Przegląd Zachodni, 47, 2, s Sakson Andrzej, 1998, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach Ziemie Zachodnie Studia i Materiały, 21. Instytut Zachodni, Poznań. Schiper Ignacy, 1937, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Nakładem Centrali Związku Kupców w Warszawie, Schönker Henryk, 2005, Dotknięcie anioła. Seria: Żydzi Polscy. Ośrodek Karta, Schubert Günter, 2003, Bydgoska krwawa niedziela : śmierć legendy (tłum. I. Jakubowicz), Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Bydgoszcz. Siedlecki Julian, 1990, Losy Polaków w ZSRR w latach w latach , Bydgoszcz. Siemaszko Władysław, Ewa Siemaszko, 2000, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia T. 1 i 2, Wydawnictwo von Borowiecky, Skubiszewski Krzysztof, 1968, Wysiedlenie Niemców po II wojnie światowej. Książka i Wiedza, Składkowski Sławoj Felicjan, 1939, Odpowiedź premiera Sławoja Składkowskiego w dniu 21 stycznia 1939 r. na interpelację grupy posłów Obozu Zjednoczenia Narodowego w kwestii żydowskiej. Sprawy Narodowościowe, 13, 1 2, s Skorwider Danuta, 1983, Obóz przejściowy w Pruszkowie dla ludności powstańczej Warszawy (6 VIII I 1945), [w:] Dzieje Pruszkowa (red. A. Żarnowska). Książka i Wiedza, Warszawa, s Smoleński Jerzy, 1929, Mniejszości narodowe w Polsce, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa Kraków Warszawa, s Smoleński Jerzy, 1933, Ludność o języku ojczystym polskim na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Kwartalnik Statystyczny, 10, 4, s Smoleński Jerzy, 1935, Łemkowie i Łemkowszczyzna. Wierchy, 13, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Kraków, s Smoleński Paweł, 2000, I pryjde tretij deń. Gazeta Wyborcza, Warszawa, czerwca, s Smoliński Zbigniew, 1966, Ogólny przegląd ruchu naturalnego ludności, [w:] Ludność Polski w latach Studia i Prace Statystyczne, 1. GUS, Warszawa, s Smoliński Zbigniew, 1971, Rozrodczość w latach Studia i Prace Statystyczne, 28. GUS,

17 Bibliografia 521 Smoliński Zbigniew, 1989, Demograficzne aspekty przerywania ciąży. Wiadomości Statystyczne, 34, 9, s Sobczak Janusz, 1962, Przesiedleńcy w Niemieckiej Republice Federalnej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. Sobieszak Anna, 2003, Spisy ludności i mieszkań w krajach europejskich na przełomie wieków. Wiadomości Statystyczne, 48, 12, s Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej , 2002, Wybór pism demografów pod red. Z. Strzeleckiego i T. Toczyńskiego. Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS, Srokowski Stanisław, 1924, Stosunki wyznaniowe i narodowościowe Rzeczypospolitej Polskiej. Czasopismo Geograficzne, 2, 3. Srokowski Stanisław, 1937, Ludność Prus Wschodnich. Bellona, 19, 1, Warszawa, s Stanny Burak Monika, 2000, Zmiany koncentracji ludności w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 45, 4, s Stasiak Andrzej, 1957, O niektórych problemach tzw. deglomeracji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Wiadomości Statystyczne, 2, 4, s Steinhaus Hugo, 1992, Wspomnienia i zapiski. Wydawnictwo Aneks, Londyn. Stażewski Marek, 1994, Opcja ludności niemieckiej w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach dwudziestych. Instytut Zachodni w Poznaniu, Przegląd Zachodni, 50, 1, s Stażewski Marek, 1995, Rzesza w obliczu migracji po I wojnie światowej niektóre aspekty kwestii napływu niemieckich imigrantów z ziem byłego zaboru pruskiego, [w:] Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX w. (red. J. Borzyszkowski i M. Wojciechowski), Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Toruń Gdańsk, s Stobniak Smogorzewska Janina, 2003, Kresowe osadnictwo wojskowe Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm, Stoliński Zygmunt, 1927, Les Allemands en Pologne. Institut pour l Etude des Questions Minoritaires, Varsovie. Stpiczyński Tadeusz, 1969, Zmiany w strukturze biologicznej ludności Ziem Zachodnich i Północnych, [w:] Problemy demograficzne Ziem Zachodnich i Północnych PRL. Biblioteka Wiadomości Statystyczne, VI. GUS, Warszawa, s Stpiczyński Tadeusz, 1988, Migracje ludności w latach w badaniach GUS. Wiadomości Statystyczne, 33, 7, s Stpiczyński Tadeusz, 1992a, Emigracja z Polski. Wiadomości Statystyczne, 37, 1, s Stpiczyński Tadeusz, 1992b, W sprawie badania w GUS współczesnej emigracji z Polski. Wiadomości Statystyczne, 37, 8, s Stpiczyński Tadeusz, 1994, Problemy badania migracji zagranicznych. Wiadomości Statystyczne, 39, 1, s Stpiczyński Tadeusz, 1997, Badania migracji międzynarodowych. Wiadomości Statystyczne, 42, 2, s Stpiczyński Tadeusz, 1997, Ludnośc ziem polskich podczas pierwszej wojny światowej oraz państwa polskiego w latach [w:] Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia. T. 20. PAN, Komitet Nauk Demograficznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s

18 522 Ludność Polski w XX w. Strzelecki Edward, Czerniewski Konstanty, Jabłonkowski Roman, Bentlewska Kazimiera, 1937, Struktura społeczna wsi polskiej. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Sprawy Agrarne, 1, Strzelecki Edward, Latuch Mikołaj, 1963, Emigracja zarobkowa z Polski, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, 3, PWN, Warszawa, s Strzelecki Zbigniew, Ochocki Andrzej (red.), 2001, Polska a Europa: procesy demograficzne u progu XXI wieku: Polska a Europa: I Kongres Demograficzny w Polsce: sesja inauguracyjna, Warszawa, 15 wrzesień 2001 r. Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Strzelecki Zbigniew (red.), 2003, Procesy demograficzne u progu XXI wieku: Polska a Europa: I Kongres Demograficzny w Polsce: sesja końcowa, Warszawa, listopada 2002 r. Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Stypułkowski Zbigniew, 1991, Zaproszenie do Moskwy. Editions Spotkania, Warszawa (wyd. III). Sulik Bolesław, 1999, Generał Mojżesz. Gazeta Wyborcza, , września 1999, s System of National Accounts, 1993 (SNA 93), European Commission, IMF, OECD, United Nations, World Bank, paras Szarota Tomasz, 1974, Upowszechnienie kultury, [w]: Polska Ludowa Przemiany społeczne (oprac. zbiorowe). Ossolineum, Wrocław, s Szarota Tomasz, 2005, Żydzi u Eichmanna. Tuż przed Holocaustem. Rzeczpospolita, 9 10 lipca, s Szturm de Sztrem Edward, 1946, Prawdziwa statystyka. Kwartalnik Historyczny, 80, 1973, 3, s , z notatką Jerzego Tomaszewskiego. Przedruk z: Tygodnik Polski The Polish Weekly, nr 1, 16 III 1946 r. Również w: Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS, Warszawa, 2002, s Szturm de Sztrem Edward, 1955, Elementy demografii. Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Szukalski Piotr, 1999, Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 44, 10, s Szulc Stefan, 1920, Wartość materiałów statystycznych dotyczących stanu ludności b. Królestwa Polskiego. Przyczynki do statystyki byłego Królestwa Polskiego wydawane przez Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. T. I. Szulc Stefan, 1921, Ludność Rzeczypospolitej Polskiej w chwili obecnej. Miesięcznik Statystyczny, III, 1, s Szulc Stefan, 1928, Tablice wymieralności województw poznańskiego i pomorskiego 1922 roku. Kwartalnik Statystyczny, 5, s Szulc Stefan, 1931a, Fałszywe zgłaszanie dat urodzeń w Polsce. Dane za październik grudzień Kwartalnik Statystyczny, 8, 1, s Szulc Stefan, 1931b, Polskie tablice wymieralności Kwartalnik Statystyczny, 8, 1, s Szulc Stefan, 1936, I. Ruch naturalny ludności w latach II. Dokładność rejestracji urodzeń i zgonów, [w:] Zagadnienia demograficzne Polski. Statystyka Polski, seria C, 41. GUS, Warszawa, s (cz. I), (cz. II). Szulc Stefan, 1938, Ruch naturalny ludności, [w:] Encyklopedja nauk politycznych. Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego Biblioteka Polska w Warszawie. Tom III. Warszawa, s

19 Bibliografia 523 Szulc Stefan, 1967, Metody statystyczne. PWE, Targ Alojzy, 1947, Polska ludność rodzima na ziemiach odzyskanych. Przegląd Zachodni, III, 6, s Teheran Jałta Poczdam: dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, 1972 (tłum. W. Daszkiewicz, D. Rotfeld; wstęp W. T. Kowalski; przypisy oprac. W. Daszkiewicz). Wyd. 2. Książka i Wiedza, Tomaszewski Jerzy, 1985a, Ojczyzna nie tylko Polaków: mniejszości narodowe w Polsce w latach Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Tomaszewski Jerzy, 1985b, Rzeczpospolita wielu narodów. Czytelnik, Tomaszewski Jerzy, 1991, Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku. Editions Spotkania, Tomaszewski Jerzy (red.), Adelson Józef, Prekerowa Teresa, Tomaszewski Jerzy, Wróbel Piotr (oprac.), 1993, Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku). Wydawnictwo Naukowe PWN, Tomaszewski Jerzy, 1998, Preludium zagłady. Wygnanie żydów polskich z Niemiec w 1938 r. Wydawnictwo Naukowe PWN, Tomaszewski Jerzy, Żbikowski Andrzej (red.), 2001, Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon. Wydawnictwo Cyklady, Tomicki Jan (red.), 1982, Polska odrodzona Wiedza i Życie, Torzecki Ryszard, 1993, Polacy i Ukraińcy: sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Trzebiński Wojciech, 1955, Niemieckie podziały administracyjne ziem polskich w okresie Dokumentacja Geograficzna, 9. Trzebiński Wojciech, Borkiewicz Adam, 1956, Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie Dokumentacja Geograficzna, 4. Trzeciakowski Lech, 1975, Ziemie polskie pod panowaniem państw zaborczych ( ), [w:] Dzieje Polski (red. J. Topolski), PWN, Warszawa, s Turlejska Maria, 1989, Te pokolenia żałobami czarne. Wydawnictwo Aneks, Londyn. Tymczasowy podział administracyjny ziem, wcielonych do Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie umowy o preliminaryjnym pokoju z Rosją, podpisanej w Rydze, 1920, Miesięcznik Statystyczny, II: Biuletyn, s. 78. Tymieniecki Kazimierz, 1933, Koordynacja badań w dziedzinie osadnictwa i stanu posiadania ziemi pod względem narodowościowym na Pomorzu, [w:] Stan posiadania ziemi na Pomorzu. Zagadnienia historyczne i prawne. Protokół obrad oraz referaty naukowe wygłoszone na III Naukowym Zjeździe Pomorzoznawczym, odbytym dnia 31 października 1932 r. w Poznaniu. Toruń, s Tymowski Michał, Kieniewicz Stefan, Holzer Jerzy, 1987, Historia Polski. Editions Spotkania, Warszawa (Wyd. II popr.). Uhorczak Franciszek, 1937, Miasta w Polsce. Ilość, wielkość, rozmieszczenie. Miesięcznik Zbliska i Zdaleka, 9 10 z 1936 r. i 1 z 1937 r. Lwów (również w postaci samodzielnej nadbitki, s. 20, tabl. 2, mapek 23). Urban Kazimierz, 1994, Mniejszości religijne w Polsce (zarys statystyczny). Wydawnictwo Nomos, Kraków. Urban Thomas, 1994, Niemcy w Polsce: historia mniejszości w XX wieku (tłum. P. Żwak). Opole: Instytut Śląski.

20 524 Ludność Polski w XX w. Urbański Zygmunt, 1933, Mniejszości narodowe w Polsce. II wydanie, Wydawnictwo Mniejszości Narodowe, Vielrose Egon, 1951, Polskie tablice wymieralności 1948 roku. Studia i Prace Statystyczne, 2, 2 3, s Wakar Włodzimierz, 1914, Ludność polska. Ilość i rozprzestrzenienie z mapami. Wyd. M. Arcta, Wakar Włodzimierz, 1917, Rozwój terytorialny narodowości polskiej. Cz. II. Statystyka narodowościowa Królestwa Polskiego. Kasa im. Mianowskiego, Wakar Włodzimierz, 1918, Rozwój terytorialny narodowości polskiej. Cz. I. Statystyka narodowościowa dzielnicy pruskiej i austriackiej. Kasa im. Mianowskiego, Kielce. Wakar Włodzimierz, 1917, Rozwój terytorialny narodowości polskiej. Cz. III. Statystyka narodowościowa kresów wschodnich. Kasa im. Mianowskiego, Kielce. Wambaugh Sarah, 1933, Plebiscites Since the World War with a Collection of Official Documents. Cornegie Endowment for International Peace. 2 vol. Washington. Walichnowski Tadeusz (red.), 1989, Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR Przegląd piśmiennictwa. PWN, Wasilewski Leon, 1923, Wschodnia granica Polski. Miesięcznik Statystyczny, VI, 8, s Wasiutyński Bohdan, 1930, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studjum statystyczne. Kasa im. Mianowskiego, Waszak Stanisław, 1959, Liczba Niemców w Polsce w latach Przegląd Zachodni, 15, 6, s Waszak Stanisław, 1960, Rozwój demograficzny w planie perspektywicznym. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, 22, 2, s Wawer Zbigniew, 1994, Polskie siły zbrojne na obczyźnie, [w:] Wojsko Polskie w II wojnie światowej (opr. zbiorowe). Wydawnictwo Bellona, Warszawa, s Wielka Encyklopedia Polskiego Wydawnictwa Naukowego, , T Wydawnictwo Naukowe PWN, Więckowska Ewa, 2001, Zwalczanie chorób zakaźnych w Polsce w latach Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: Historia, 148. Wojecki Mieczysław, 1975, Ludność grecka w Polsce Ludowej. Przegląd Geograficzny, 47, 4, s Wojecki Mieczysław, 1977, Emigranci greccy w Krajach Demokracji Ludowej. Przegląd Geograficzny, 49, 3, s Wojtkowiak Stefan, 2000, Państwowe, administracyjne, wojskowe i wyznaniowe podziały terytorialne na ziemiach polskich (zarys dziejów). Na okładce tytuł: Jak przez wieki administracyjnie dzielono i jak ostatnio podzieliliśmy terytorium Polski. Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Łodzi, Łódź. Woroniecki W., 1926, Plebiscyt wschodnio pruski i jego skutki. Polska Zachodnia: tygodnik poświęcony sprawom narodowościowym na kresach Zachodnich. Zarząd Główny Związku Powstańców Śląskich. Katowice, s Wróbel Piotr, 2001, Migracje, [w:] Żydzi w Polsce. Leksykon (red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski). Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, s

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy

Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 65 93 Sylwia Bykowska * Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy Pojęcie integracji zajmuje współcześnie istotne miejsce

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 MATERIAŁ ROBOCZY kwiecień 2014 2 Zespół redakcyjny dr Michał Adamski, dr Piotr Łaszewski, Maciej Kostrzewa, Jarosław Kotliński, Jarosław Szałamacha Współpraca

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010 Rada Programowa Janusz Gmitruk przewodniczący, Romuald Turkowski sekretarz, członkowie: Mieczysław Adamczyk, Stanisław Durlej, Józef Hampel, Adam Koseski, Andrzej Lech, Piotr Matusak, Lesław Michnowski,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Słownik H istoryczny Bankowości P olskiej. do 1939 ROKU FUNDACJA BANKOW A IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. W o jc ie c h M o raw sk i.

Słownik H istoryczny Bankowości P olskiej. do 1939 ROKU FUNDACJA BANKOW A IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. W o jc ie c h M o raw sk i. FUNDACJA BANKOW A IM. LEOPOLDA KRONENBERGA FUNDATOR ZAŁOŻYCIEL: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA W o jc ie c h M o raw sk i Słownik H istoryczny Bankowości P olskiej do 1939 ROKU Jj ^ I m U ZA SA W ARSZAW

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo