LSZ /2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LSZ 4100-01-05/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LSZ /2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 1. Bogumiła Mędrzak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z 9 stycznia 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 2. Sylwia Melnik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 23 stycznia 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4) 3. Artur Matejko, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 3 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ul. Kaszubska 42, Szczecin (dowód: akta kontroli str. 5-6) Dyrektorem Sądu Okręgowego jest od 10 stycznia 2005 r. Pan Sławomir Kij (dalej: Dyrektor). (dowód: akta kontroli str. 7) Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 1 wykonanie planu finansowego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie (dalej: SO) w ramach wykonania w 2013 roku budżetu państwa (w części nr 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie). Wydatki SO zostały rzetelnie zaplanowane oraz zrealizowane w sposób celowy i gospodarny na kwotę ,4 tys. zł, stanowiącą 99,2% planu po zmianach, z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2. Pozytywna ocena wiarygodności ksiąg rachunkowych w odniesieniu do rocznych sprawozdań budżetowych i kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz ich zgodność z zasadami rachunkowości, a także skuteczności funkcjonowania systemu rachunkowości oraz mechanizmów kontroli zarządczej dotyczących operacji finansowych i gospodarczych została sformułowana na podstawie wyników kontroli 12,9% zrealizowanych przez SO wydatków. Wyniki badania wskazują, że księgi rachunkowe prowadzone były prawidłowo, a sprawozdania budżetowe sporządzono rzetelnie i terminowo. Powyższe ustalenia stanowią potwierdzenie skuteczności funkcjonowania w SO systemu rachunkowości i mechanizmów kontroli zarządczej dotyczących operacji finansowych i gospodarczych. Wyniki kontroli NIK wskazują, że Dyrektor SO sprawował skuteczny nadzór i kontrolę nad wykonaniem planu finansowego. 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Dz.U. z 2013 r., poz. 885 j.t. ze zm. 2

3 Opis stanu Opis stanu III. Wyniki kontroli 1. Dochody budżetowe Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania w 2013 r. budżetu państwa, kontrola dochodów budżetowych zrealizowanych przez SO została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. SO zrealizował w 2013 r. dochody w wysokości tys. zł, tj. 102,1% kwoty planowanej, głównie z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego ( ,9 tys. zł), a także z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( ,5 tys. zł). (dowód: akta kontroli str. 87) Na koniec 2013 r. należności w SO wynosiły 6.921,8 tys. zł, w tym zaległości stanowiły 6.113,9 tys. zł. W porównaniu do 2012 r. należności ogółem były wyższe o 495,4 tys. zł, a zaległości wyższe o 1.178,1 tys. zł. (dowód: akta kontroli str. 88) Dyrektor SO wyjaśnił m.in., że: wzrost należności ogółem w 2013 r. był spowodowany większą ilością spraw skierowanych do wykonania w zakresie grzywien i kosztów sądowych, natomiast na wzrost zaległości (należności powyżej 12 m-cy) wpłynęły duże kwoty grzywien pozostających do wyegzekwowania, które ulegają przedawnieniu po 10 latach. Sąd podejmował przewidziane prawem czynności, mające na celu poprawę windykacji i egzekucji należności sądowych, tj. bezzwłoczne przekazywanie uprawomocnionych orzeczeń do wykonania, terminowe wysyłanie wezwań do zapłaty dłużnikom, kierowanie większej ilości spraw do egzekucji komorniczej, ponaglanie komorników w przypadku przedłużającej się egzekucji komorniczej oraz w przypadku bezskutecznej egzekucji grzywny kierowanie spraw na posiedzenia celem zamiany na kary zastępcze w jak najszybszym terminie. (dowód: akta kontroli str. 123, ) Z ujętych w sprawozdaniu NS-I 3 kwot należności budżetowych, do końca 2013 r. przedawnieniu uległy należności na łączną kwotę zł, w tym zł stanowiły koszty sądowe, a zł grzywny. Powodem przedawnień było bezskuteczne prowadzenie egzekucji komorniczej. Dyrektor SO w 2013 r. umorzył należności (zaległości) na kwotę zł oraz rozłożył spłatę należności na raty na łączną kwotę zł. Nie odraczano w tym okresie terminu spłaty należności. (dowód: akta kontroli str ) 2. Wydatki budżetowe 2.1. Planowanie wydatków budżetowych W ramach prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 r. Główny księgowy SO zaplanował na 2013 r. wydatki w wysokości tys. zł. Głównym czynnikiem mającym wpływ na rzetelność wykazanych w projekcie planu finansowego kwot wydatków były informacje z lat ubiegłych zrealizowane w ramach wydatków zakupy towarów i usług w większości były zakupami powtarzalnymi w każdym roku budżetowym. (dowód akta kontroli str , 133) Pismem z dnia r. 4 Minister Sprawiedliwości ustalił w planie finansowym SO na 2013 r. wydatki na kwotę tys. zł. Ostatecznie, po nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 we wrześniu 2013 r. 5, planowane wydatki SO na ten rok zostały ustalone na łączną kwotę tys. zł. (dowód akta kontroli str ) 3 Z wykonania orzeczeń sądowych w zakresie grzywien, opłat i kosztów za IV kwartał 2013 r. 4 Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. - podpisanej przez Prezydenta RP r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 169). 5 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1212). 3

4 Ustalone nieprawidłowości Opis stanu W trakcie roku plan wydatków został zwiększony do wysokości ,6 tys. zł, per saldo o kwotę 7.927,6 tys. zł przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (dysponenta drugiego stopnia). Zmiany te były celowe i wynikały z potrzeb jednostki. Po dokonaniu zmian w planie finansowym SO w układzie tradycyjnym, jednocześnie wprowadzano zmiany w planie wydatków w układzie zadaniowym. Budżet SO w 2013 r. nie został zasilony środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej i celowej budżetu państwa. (dowód akta kontroli str , ) W działalności SO dotyczącej planowania wydatków budżetowych i dokonywania zmian w planie wydatków nie stwierdzono nieprawidłowości Realizacja wydatków budżetowych Zrealizowane przez SO wydatki wyniosły łącznie ,4 tys. zł 6, tj. 99,2% planu po zmianach. W porównaniu do 2012 r. były one wyższe o 4.575,9 tys. zł, tj. o 8,5%. Najwyższe wydatki poniesione w rozdziale Jednostki sądownictwa powszechnego dotyczyły: wynagrodzeń osobowych pracowników ( 4010) ,3 tys. zł, sędziów i prokuratorów ( 4030) ,8 tys. zł oraz pochodnych od wynagrodzeń ( 4110, 4120, 4140) tys. zł, a także zakupu usług remontowych ( 4270) 2.961,6 tys. zł, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 4610) 2.465,6 tys. zł. (dowód akta kontroli str , ) Badanie prawidłowości realizacji wydatków Badanie wydatków poniesionych na kwotę 7.567,8 tys. zł 7, tj. 12,9% wydatków ogółem zrealizowanych w 2013 r. wykazało, że SO dokonywał wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, oszczędnie gospodarując przyznanymi kwotami. Środki publiczne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na funkcjonowanie jednostki, w tym na remonty, sprzątanie i ochronę budynków SO, podatek od nieruchomości, zakup energii cieplnej i elektrycznej, usług telefonii stacjonarnej oraz zobowiązania za pracę sędziów, biegłych i adwokatów. (dowód akta kontroli str , ) W 2013 r. SO przeprowadził łącznie 12 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie w trybie przetargu nieograniczonego. (dowód akta kontroli str ) Kontrolą objęto 5 postępowań o udzielenie zamówienia (w trybie przetargu nieograniczonego) na kwotę ,4 tys. zł netto 8. Na realizację umów zawartych w wyniku prowadzonych postępowań 9 do r. wydatkowano łącznie 4.690,7 tys. zł (21,4% łącznej kwoty wynikającej z zawartych umów). Badanie wykazało, że postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 6 Dział tys. zł (w tym rozdział tys. zł i ,7 tys. zł); dział 753, rozdział ,3 tys. zł i dział 801, rozdział ,4 tys. zł 7 W tym badaniem celowym objęto łącznie kwotę 2.683,7 tys. zł (wydatki w 6050, 6060 oraz wydatki dotyczące realizacji umów 5 badanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ujętych w innych i nieobjętych badaniem MUS). 8 Szacunkowa wartość 5 postępowań objętych badaniem. Postępowania te dotyczyły zadań: 1. Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 - umowa nr 97/2013 z dnia r., zawarta z Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie (rejestr umów poz. 97/2013), do r. zawarto 4 aneksy do ww. umowy. 2. Przebudowa i remont budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 17 - umowa nr 114/2013 z dnia r., zawarta z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym PERFECT z siedzibą w Szczecinie (rejestr umów poz. 114/2013), do r. zawarto 7 aneksów do ww. umowy. 3. Usługa ochrony obiektów, osób i mienia SO w Szczecinie. Umowa nr VS/42/O/2013 z dnia r. z Agencją Ochrony Vega Security (rejestr umów poz. 145/2013). 4. Usługa serwisowa kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących na wyposażeniu SO w Szczecinie. Umowa nr 247/2013 z dnia r. z firmą Systemy Biurowe Integracja Marcola i Wspólnicy s.j. z siedzibą w Szczecinie (rejestr umów poz. 247/2013). 5. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby SO w Szczecinie. Umowa nr 280/2013 z dnia r. z firmą Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie (rejestr umów poz.280/2013). 9 Wartość 5 zawartych umów wynosiła łącznie ,4 tys. zł brutto. 4

5 Ustalone nieprawidłowości Opis stanu Prawo zamówień publicznych 10. Rzetelnie prowadzono dokumentację postępowań, a rozliczenia finansowe prawidłowo ujęto w księgach rachunkowych SO. (dowód akta kontroli str ) Zatrudnienie i wynagrodzenia W ramach kontroli sprawdzono stan zatrudnienia i realizację wydatków na wynagrodzenia. Przeciętne zatrudnienie 11 w 2013 r. w SO wyniosło 391,18 etatu i było niższe w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2012 r. o 1,14 etatu. Przeciętne wynagrodzenie w 2013 r. wynosiło zł i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2012 r. było wyższe o 259 zł, tj. o 4,5%. Wydatki na wynagrodzenia 12 wyniosły w 2013 r ,6 tys. zł i wzrosły w porównaniu do 2012 r. o 4,5%, tj. o 1.296,2 tys. zł. Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-28 z wykonania planu wydatków, w SO nie został przekroczony plan wydatków na wynagrodzenia. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w odniesieniu do roku poprzedniego wystąpił: - w grupie referendarzy - dokonano podwyższenia od r. wynagrodzenia zasadniczego referendarzy. Zgodnie z art. 151b 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 13 po 7 latach pracy na stanowisku należy się referendarzowi podwyższenie wynagrodzenia. Było to dla Sądu podwyższenie obligatoryjne. Zasady konstrukcji planu w zakresie wydatków płacowych określone były w wytycznych do planowania na każdy rok przez Ministerstwo Sprawiedliwości, - w grupie asystentów sędziego wzrost wynagrodzenia w 2013 r. był skutkiem pochodnych działań wykonanych w 2012 roku - w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziego 14. (dowód akta kontroli str. 104, 123, ) Wydatki na inwestycje ( 6050) i zakupy inwestycyjne ( 6060) zrealizowano w wysokości 2.530,3 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i były wyższe od wykonania w 2012 r. o 1.269,1 tys. zł. Wydatki te były uzasadnione z punktu widzenia realizowanych zadań i zostały poniesione między innymi na sfinansowanie remontu budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Małopolskiej oraz na zakup: sprzętu teleinformatycznego wraz z licencjami, klimatyzatorów, detektora metali. (dowód akta kontroli str , ) Zobowiązania SO na koniec 2013 r. wyniosły 2.542,8 tys. zł i w całości dotyczyły zobowiązań niewymagalnych. W porównaniu z rokiem 2012 r. zobowiązania te były wyższe o 58,2 tys. zł (tj. o 2,3%). Główną pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( ,6 tys. zł) i pochodnych od wynagrodzeń ( 4110 i ,7 tys. zł) a także zakupu energii ( ,4 tys. zł) oraz pozostałych usług ( ,6 tys. zł). (dowód akta kontroli str ) Wzrost w 2013 r. zobowiązań wynikał głównie ze wzrostu wynagrodzeń (oraz pochodnych) referendarzy i asystentów sędziego, co miało bezpośredni wpływ na wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego. (dowód akta kontroli str. 123, ) W działalności SO dotyczącej realizacji wydatków nie stwierdzono nieprawidłowości. 3. Wydatki budżetu środków europejskich SO w 2013 r. nie realizował projektów finansowanych z budżetu środków europejskich. (dowód akta kontroli str ) 10 Dz.U z 2013 r., poz. 907 j.t. ze zm. 11 W przeliczeniu na pełne etaty. 12 Wykazane w sprawozdaniu Rb Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz Dz. U. z 2012 r., poz

6 Opis stanu Ustalone nieprawidłowości 4. Księgi rachunkowe Przyjęta w SO dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości spełniała warunki określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 15 (uor). Określono w niej stosownie do standardów rachunkowości - stanowiska i zakresy obowiązków osób odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych czynności w ramach systemu rachunkowości, w tym kontroli funkcjonalnej. (dowód: akta kontroli, str. 133, ) W SO od dnia r. funkcjonował, zatwierdzony do stosowania przez Dyrektora Sądu, system księgowości komputerowej pn. FK Księgowość. 16 Zasady ochrony danych, w tym metody zabezpieczenia dostępu do danych oraz systemu ich przetwarzania określone zostały w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. System księgowości komputerowej spełniał wymagania określone w ww. uor, tj. zapewniał: ciągłość numeracji zapisów w dzienniku (lub dziennikach częściowych) oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu (art. 14 ust. 4 uor), kontrolę kompletności i poprawności zapisów, w tym poprawności sekwencji dat: operacji gospodarczej, dowodu i zapisu księgowego (art. 23 ust. 2 uor), trwałość zapisów i brak możliwości ich modyfikacji (art. 23 ust. 1 uor). (dowód: akta kontroli, str. 122, , ) Badanie przeprowadzono w SO w zakresie poprawności formalnej dowodów i zapisów księgowych (testy kontroli) oraz wiarygodności zapisów księgowych pod kątem prawidłowości wartości transakcji (zgodność z fakturą oraz zgodność faktury z umową, zamówieniem), okresu księgowania, ujęcia na kontach syntetycznych i analitycznych (a w konsekwencji ujęcia w sprawozdaniach budżetowych). (dowód: akta kontroli, str , ) Badaniem objęto próbę zapisów księgowych statystyczną metodą monetarną 18 na kwotę zł 19, przy założonym 5% ryzyku statystycznym badania i progu istotności 1,5%. Niezależnie badaniu poddano także 34 zapisy księgowe na łączną kwotę zł dobrane w sposób celowy. W zakresie spełnienia wymogów formalnych dotyczących poprawności dowodu, kontroli bieżącej i dekretacji dowodu oraz poprawności zapisu dowodu w księgach rachunkowych kontrolą objęto próbę łącznie 137 pozycji księgowych o wartości 7.567,8 tys. zł (wydatki objęte badaniem stanowiły 12,9% ogółem wydatków zrealizowanych w 2013 r. przez SO). W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że dowody i odpowiadające im zapisy księgowe zostały sporządzone poprawnie pod względem formalnym. Operacje gospodarcze udokumentowane badanymi dowodami księgowymi spełniały kryteria legalności, gospodarności i celowości. (dowód: akta kontroli, str ) W wyniku badania zasad rachunkowości funkcjonujących w SO, systemu f-k oraz próby wydatków pod kątem poprawności formalnej dowodów i zapisów księgowych, wiarygodności zapisów księgowych pod kątem prawidłowości wartości transakcji, okresu księgowania, ujęcia na kontach syntetycznych i analitycznych, nie stwierdzono nieprawidłowości. 15 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 j.t. ze zm.). 16 Wersja programu autorstwa firmy Albit Usługi Informatyczne z Kielc. 17 Próbę do badania wyznaczono ze wszystkich operacji księgowych wykazanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (wg daty księgowania) na kontach zespołu 4, z wyłączeniem: wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych - ze względu na niskie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, transakcji o niewielkiej wartości (poniżej 50 zł, wg. wartości bezwzględnej), zapisów objętych badaniem celowym (poza MUS), w tym 100% wydatków majątkowych z grupy paragrafowej na kwotę zł, wydatków wyselekcjonowanych w wyniku przeglądu analitycznego. 18 Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji (MUS). 19 Populację ocenianą stanowiły wydatki poniesione przez Sąd z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy i pochodnych od wynagrodzeń. Wyłączono z wydatków ogółem ( zł ) kwotę wydatków ujętych w paragrafach: , , i 444, tj zł. 6

7 Opis stanu 5. Prawidłowość i rzetelność rocznych sprawozdań budżetowych oraz kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych Dyrektor SO w Szczecinie w zarządzeniu nr 1/2013 w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 20, wskazał osoby (główny księgowy lub osoba go zastępująca) dokonujące kontroli formalno-rachunkowej sporządzanych sprawozdań. (dowód akta kontroli str. 133) Badaniem objęto prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2013 SO (będącego dysponentem trzeciego stopnia): - z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), - z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), - z wykonania wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym (Rb-BZ1), - o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23), a także - sprawozdań za IV kwartał 2013 r. o stanie: a) należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), b) zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo pod względem formalnym oraz w terminach określonych w przepisach rozporządzeń Ministra Finansów z dnia: 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 21 i 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 22. (dowód: akta kontroli str ) Wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-23 dochody wykonane i przekazane na rachunek bieżący budżetu państwa wyniosły zł i były zgodne z kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-27. Wydatki wykazane w kwocie zł były równe kwocie ujętej w sprawozdaniu Rb-28. Wykazany w sprawozdaniu Rb-23 zerowy stan środków na rachunku bieżącym, wg stanu na r., został potwierdzony przez Oddział Okręgowy NBP w Szczecinie w dniu r. (dowód: akta kontroli str. 105, ) Przedstawiona w rocznym sprawozdaniu Rb-27 kwota dochodów wykonanych była zgodna z ewidencją księgową, tj. z zapisami na koncie 130/2-Rachunek dochodów budżetowych i wynosiła zł. Analityczna ewidencja zrealizowanych dochodów budżetowych, prowadzona w systemie finansowo-księgowym do konta 130/2, uwzględniała podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). (dowód: akta kontroli str. 106, ) Kwota wydatków ogółem za 2013 r. wykazana w rocznym sprawozdaniu Rb-28 wyniosła zł i była zgodna z zapisami na koncie 130/1 po stronie Ma. Analityczna ewidencja zrealizowanych wydatków budżetowych, prowadzona do konta 130/1, uwzględniała podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). (dowód: akta kontroli, str. 107, ) Dane za IV kwartał 2013 r. wykazane w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N i kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z były zgodne z ewidencją księgową. (dowód: akta kontroli str ) Do okresów sprawozdawczych roku 2013 miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym 23. Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) zostało sporządzone terminowo, a kwoty wydatków ujęte w tych sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Kwoty wydatków wykazane w rocznym sprawozdaniu 20 Z dnia r. 21 Dz.U. Nr 20, poz Dz U. Nr 43, poz. 247 ze zm. 23 Dz. U. Nr 298, poz

8 Ustalone nieprawidłowości Wnioski pokontrolne Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Rb-BZ1 były zgodne z zapisami po stronie Ct konta 990 Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym. (dowód: akta kontroli str. 108, 119) W działalności SO w Szczecinie dotyczącej sprawozdawczości budżetowej nie stwierdzono nieprawidłowości. IV. Uwagi i wnioski Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 24, nie wnosi uwag i wniosków. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Szczecin, dnia marca 2014 r. Kontroler Sylwia Melnik Specjalista kontroli państwowej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Podpis Podpis 24 Dz.U. z 2012 r., poz. 82 j.t. ze zm. 8

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie LSZ-4100-001-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14 /001 - Wykonanie budżetu państwa w 2013

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Jezierski LWA 4100-07-01/2013 P/13/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/089

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-01-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-01-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-01-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/091 - Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części 15/03 Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

LGD 4100-002-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4100-002-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4100-002-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/091 Wykonanie budżetu

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/013 Wykonanie budŝetu państwa w 2012 r. cz. 86/15. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 30 marca 2011 r. LPO-4100-02-01/2011 P/10/008 Pan Jan Lewiński Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w 2013 r., cz. 86 Samorządowe

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4100-05-02/2012 P/12/130 Bydgoszcz, dnia kwietnia 2012 r. Pan Jerzy Kasprzak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

LWA 4100-09-04/2013 P/13/179 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4100-09-04/2013 P/13/179 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4100-09-04/2013 P/13/179 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/179 Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., cz. 85/14 Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 68 Państwowa Agencja Atomistyki

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 68 Państwowa Agencja Atomistyki N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-09-01/2013 Nr ewid. 42/2013/P/13/051/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 14 Rzecznik Praw Dziecka

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 14 Rzecznik Praw Dziecka N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-4100-001-05/2014 Nr ewid. 62/2014/P/14/001/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 14 Rzecznik

Bardziej szczegółowo

LRZ /2013 P/13/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2013 P/13/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4100-02-02/2013 P/13/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/098 Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., część 88 Powszechne

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Prezes NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF.410.001.04.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik

Bardziej szczegółowo

LOP-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 52 KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 52 KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA.430.002.2016 Nr ewid. 51/2016/P/16/001/LWA Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 52 KRAJOWA RADA

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Poznaniu LPO-4100-02-04/2013 P/13/167 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 14 Rzecznik Praw Dziecka

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 14 Rzecznik Praw Dziecka N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA.410.001.05.2015 Nr ewid. 78/2015/P/15/001/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 14 Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-4100-06-01/2013 Nr ewid. 55/2013/P/13/088/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2011 r. budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2011 r. budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka. LWA-4100-11-01/2012 P/12/174 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Krakowie LKR-4100-04-01/2013 P/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4100-01-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/091 Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części

Bardziej szczegółowo

LGD 4100-002-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4100-002-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4100-002-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/091 Wykonanie budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP.430.006.2016 Nr ewid. 58/2016/P/16/001/KGP Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Olsztyn, dnia 24 marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel./fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/007 LOL-410-04-01/09 Pani Beata Kurowska Prezes

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR-410.001.04.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR-410.001.04.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR-410.001.04.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r. Pani ElŜbieta Szudrowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy LWR-4100-04-01/2011 P/10/021 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-4100-02-01/2012 Nr ewid.76/2012/p/12/002/kap Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-03-01/2013 P/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-03-01/2013 P/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-03-01/2013 P/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy P/13/001 wykonanie budŝetu państwa w 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Jezierski KBF-4100-01-01/2013 P/13/023 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

Założenia metodyczne. do kontroli wykonania budżetu państwa

Założenia metodyczne. do kontroli wykonania budżetu państwa NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Budżetu i Finansów Założenia metodyczne do kontroli wykonania budżetu państwa Warszawa styczeń 2015 r. Wstęp Zgodnie z podstawowymi aktami prawnymi określającymi zasady

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Krakowie LKR 4100-01-02/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r.

Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r. Kielce, dnia marca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/06/133 LKI-4101-3-07

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Jezierski KBF-4100-05-01/2013 P/13/027 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA.430.001.2016 Nr ewid. 50/2016/P/16/001/LWA Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 10 GENERALNY

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

P/13/013 LBY /2013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/13/013 LBY /2013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/13/013 LBY 4100-04-01/2013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LGD-4100-003-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4100-003-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4100-003-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 7 kwietnia 2010 r. Pan Andrzej Zaręba Dyrektor Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru Geodezyjno- Kartograficznego w Warszawie LWA-4100-05-06/2010

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-4100-001-04/2014 Nr ewid. 61/2014/P/14/001/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 54 Urząd

Bardziej szczegółowo

LPO P/16/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/16/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.001.03.2016 P/16/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/16/001 Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP.430.003.2016 Nr ewid. 58/2016/P/16/001/KAP Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

LRZ 4100-01-05/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4100-01-05/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4100-01-05/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerzy] P/13/174 Wykonanie budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 80 Regionalne izby obrachunkowe

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 80 Regionalne izby obrachunkowe N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-4100-001-04/2014 Nr ewid. 80/2014/P/14/001/KAP Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części

Bardziej szczegółowo

LBY 4100-05-01/2013 P/13/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4100-05-01/2013 P/13/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4100-05-01/2013 P/13/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Dopierała Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze

Pan Piotr Dopierała Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze LZG-4101-14-01/2011, P/11/026 Zielona Góra, 3 stycznia 2012 r. Pan Piotr Dopierała Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

LKI 4100-03-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4100-03-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4100-03-01/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY.410.001.08.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/001 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KSI 4100-01-03/2013 P/13/121 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4100-01-03/2013 P/13/121 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI4100-01-03/2013 P/13/121 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/121 Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., cz. 41 Środowisko Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/139 LKI-4100-01-02/2012 Kielce, dnia kwietnia 2012 r. Pani Elżbieta Socha-Stolarska Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

LLU 4100-01-02/2013 P/13/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4100-01-02/2013 P/13/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4100-01-02/2013 P/13/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/155 - Wykonanie planu finansowego w 2012 roku przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora

Bardziej szczegółowo

Założenia metodyczne do kontroli wykonania budżetu państwa

Założenia metodyczne do kontroli wykonania budżetu państwa NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Budżetu i Finansów Założenia metodyczne do kontroli wykonania budżetu państwa Warszawa styczeń 2012 r. Wstęp Zadania i kompetencje Najwyższej Izby Kontroli w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 04 Sąd Najwyższy

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 04 Sąd Najwyższy NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-4100-001-01/2014 Nrewid. 58/2014/P/14/001/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 04 Sąd Najwyższy Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy

Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy - 1 - P/08/012 Wrocław, dnia 20 kwietnia 2009 r. LWR-410-09-1/2009 Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

LSZ 4100-02-01/2013 P/13/084 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4100-02-01/2013 P/13/084 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4100-02-01/2013 P/13/084 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/084 - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne 1 Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/012 LOL- 410-08-01/09 Pan Jan Przybyłek p.o.

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-7/K-51/J/14 Mariola Jaciuk Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

WK.60/P-7/K-51/J/14 Mariola Jaciuk Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Wrocław, 26 stycznia 2015 roku WK.60/P-7/K-51/J/14 Pani Mariola Jaciuk Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ul. Traugutta 2 58 400 Kamienna Góra Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 9 kwietnia 2010 r. LOP-4100-01-02/2010 P/09/163 Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU-4100-03-01/2012 P/12/086 Lublin, 13 kwietnia 2012 r. Pani Wiesława Zwierz Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/086 LKI-4100-04-01/2012 Kielce, dnia marca 2012 r. Pani Halina Ciągło Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.1611.6.2016 Łódź, 22 sierpnia 2016 r. Pani Urszula Sztuka - Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4111-03-01/2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 04 Sąd Najwyższy

Informacja o wynikach kontroli wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 04 Sąd Najwyższy N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W ŁODZI LLO.430.003.2017 Nr ewid. 135/2017/P/17/001/LLO Informacja o wynikach kontroli wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 04 Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LGD 4100-01-04/2013 P/13/140 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4100-01-04/2013 P/13/140 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4100-01-04/2013 P/13/140 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP.430.001.01.2016 Nr ewid. 57/2016/P/16/001/KAP Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA.410.001.06.2015 Nr ewid. 75/2015/P/15/001/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 54 Urząd do

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E KNO-4100-04-01/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LRZ 4100-01-07/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4100-01-07/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4100-01-07/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/174 Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. cz. 85/18 województwo

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Marian Cichosz KGP 4100-04-01/2013 P/13/046 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/046

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KGP.410.001.08.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo