PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi:"

Transkrypt

1 Spis treści Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie Lublin ul. Konrada Wallenroda 2e tel. (081) , fax (081) numer konta: w Banku PeKaO S.A. IV Oddział w Lublinie oraz w ING BANK ŚLĄSKI O/Lublin Redakcja: Redaguje zespół: Arkadiusz Bereza, Anna Fermus-Bobowiec. tel. (081) Rada Programowa: Arkadiusz Berezaprzewodniczący, Anna Fermus-Bobowiec, Zofia Filipek-Kraczek, Tadeusz Fita, Mariusz Nowachowicz Materiałów nie zamówionych Re dak cja nie zwraca i rezerwuje sobie pra wo do skracania, poprawiania oraz uzu peł nia nia otrzymanych tekstów, a także do da wa nia i zmiany tytułów. Druk i łamanie: Drukarnia EMBE Press, Lublin, ul. Tokarska 9A. tel.: (081) , Prawnik Nr II/18/2009 PRAWNIK Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Nr 2/ W numerze między innymi: INFORMACJE I KOMUNIKATY Składka...2 Dziekan do Prawnika...5 Kongres Generalny FEDRATION DES BARREAUX D EUROPE...7 Piłkarskie spotkanie w Łodzi...10 W tym roku remis...11 Wyjazdowe szkolenie Poznań Berlin...13 Z posiedzeń Rady...14 Świąteczne spotkanie z Arcybiskupem Życińskim...18 III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji...19 Przebieg akcji Niebieski Parasol w naszej Izbie...21 Szkolenia...22 WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ Espektatywy praw emerytalno rentowych...23 Hipoteka przymusowa na nieruchomości będącej majątkiem wspólnym małżonków...28 Z KART HISTORII Sądy lubelskie pomiędzy reformą sądową w 1950 r. a schyłkiem PRL-u w 1989 r...32 Dyżury członków Prezydium Rady Dziekan Rady - Arkadiusz Bereza wtorek w godz Wicedziekan Rady - Halina Ejsmond-Zając piątek w godz Wicedziekan Rady - Marek Pawłowski wtorek w godz Skarbnik Rady - Hanna Chabros środa w godz Sekretarz Rady - Zbigniew Chmiel poniedziałek w godz Rzecznik Dyscyplinarny - Patrycja Kozłowska- Kalisz II i IV poniedziałek miesiąca w godz. od do Rzecznik Funduszu Seniora - Irena Kopiec I piątek miesiąca w godz do

2 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty Składka Uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 65/VII/2009 z dnia 6 czerwca 2009 r. został przyjęty Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych, który wprowadził obowiązek uiszczania składki członkowskiej przez radców prawnych i aplikantów radcowskich najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, którego składka dotyczy ( 17). Zwracam się do Koleżanek i Kolegów o terminowe opłacanie składek członkowskich. W przypadku uchybienia terminowi płatności składek będą naliczane odsetki ustawowe. Przypominam, że obowiązek uiszczania składki członkowskiej wygasa w miesiącu następnym po miesiącu, w którym ustała przynależność do samorządu, względnie nastąpiło zdarzenie, z którym odrębne przepisy wiążą zwolnienie z obowiązku opłacania składki. W celu uniknięcia nieporozumień co do wysokości i terminu opłaty składek członkowskich w niższej wysokości, należy niezwłocznie poinformować OIRP o wszystkich zmianach statusu radcy prawnego, mających wpływ na wysokość składki członkowskiej, w tym na obowiązek opłacania bądź nie opłacania składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Informacja ta jest szczególnie istotna w zakresie składki na ubezpieczenie, gdyż stosownie do zawartych umów ubezpieczenia obowiązek ubezpieczenia ustaje od następnego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło: skreślenie z listy radców prawnych, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu, zawiadomienie właściwej izby o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Informacja o przejściu na emeryturę lub rentę powinna również zawierać jednoznaczne stanowisko co do dalszego wykonywania zawodu radcy prawnego bądź niewykonywania zawodu. W przypadku niepodania informacji co do zaprzestania wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, będą w dalszym ciągu odprowadzane składki na ubezpieczenie, jako że Izba jest zobowiązana do przekazywania składek ubezpieczycielowi do czasu poinformowania jej przez radcę prawnego o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Do składanych wniosków o umorzenie składek albo rozłożenia na raty należy dołączyć dokumenty lub ich kserokopie wskazujące na okoliczności uzasadniające złożenie wniosku. Stosownie do uchwały Nr 5/VII/2008 KRRP z dnia 25 stycznia 2008 r. należności z tytułu składki członkowskiej mogą być umorzone, rozłożone na raty na 2

3 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 udokumentowany wniosek zobowiązanego, wskazujący na jego trudną sytuację lub zły stan zdrowia. Wniosek aplikantów radcowskich o umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty opłaty za aplikację radcowską powinien być złożony nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia w danym roku szkoleniowym, a w przypadku zaistnienia w trakcie roku szkoleniowego okoliczności uzasadniających wystąpienie z wnioskiem, wniosek należy złożyć w terminie dwóch tygodni od powstania tych okoliczności. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Opłata za dany rok szkoleniowy może być rozłożona najwyżej na sześć rat. Uchwała KRRP regulująca zasady zwalniania aplikantów radcowskich od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania terminu jej płatności i rozkładania na raty znajduje się na stronach internetowych Izby. Skarbnik Rady Hanna Chabros Ślubowanie nowych radców prawnych W dniach 26 czerwca i 27 lipca br. odbyły się ślubowania radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego. Witamy Ich w naszym gronie, a poniżej zamieszczamy listę Koleżanek i Kolegów, którzy złożyli ślubowanie: 1. Borys Grzegorz 2. Czochra Paweł 3. Kozub Beata 4. Krzysiak Magdalena 5. Mazurek Kamil 6. Wach Katarzyna Szkolenia OIRP podsumowanie minionego roku szkoleniowego W okresie od lipca 2008 r. do czerwca 2009 r. OIRP w Lublinie zorganizowała: - 18 szkoleń jednodniowych, w których uczestniczyło 1055 osób; - 1 szkolenie trzydniowe wspólnie z OIRP Kielce, OIRP Rzeszów, w którym uczestniczyło 130 osób; - 1 szkolenie czterodniowe, w którym wzięło udział 37 osób. Ze szkoleń skorzystało łącznie 1222 radców prawnych. c. d. na str. 4 3

4 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty 4

5 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Zbliża się termin kolejnego egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, który zostanie przeprowadzony według nowych zasad określonych w ustawie o radcach prawnych (dalej: ustawa) po nowelizacji z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286). Zmiany zostały przeprowadzone pod szyldem nowelizacji potrybunałowej. Niemniej Ustawodawca nie ograniczył się do wniosków wypływających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. lecz niejako, przy okazji, wprowadził nowe reguły przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Zgodnie z obecnym stanem prawnym kandydat musi prawidłowo odpowiedzieć jedynie na 100 pytań w teście zamkniętym, jednokrotnego wyboru. Test liczy 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Zakres przedmiotowy testu ograniczony jest do gałęzi prawa wskazanych w ustawie (art.33 1 ust. 3 ustawy) i opiera się na 42 tekstach aktów prawnych podanych do publicznej wiadomości przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art.36 ust. 6 ustawy. Stopień trudności egzaminu wstępnego obecnie urąga zasadom przyzwoitości, której barierę przekroczono głosząc hasło otwarcia korporacji prawniczych. Będąc nauczycielem akademickim zastanawiam się, czy jakikolwiek egzamin z poważnego przedmiotu na studiach prawniczych jest tak łatwy do zdania, jak egzamin 5

6 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty wstępny na aplikację radcowską przeprowadzany pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak jest oczywiście łatwiej dla młodych ludzi, ale czy taka formuła egzaminu, która nie przeprowadza selekcji kandydatów jest w ogóle potrzebna. Na takie pytanie będzie musiała odpowiedzieć sobie w najbliższym czasie Krajowa Rada Radców Prawnych. Egzamin na aplikację radcowską zostanie przeprowadzony w sobotę 19 września 2009 r. Na czele komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla obszaru właściwości lubelskiej Izby stoi sędzia NSA Jerzy Dudek. Zgłosiło się około 400 kandydatów, co zmusiło radę, która zapewnia obsługę administracyjną i techniczną komisji, do wynajęcia hali sportowej Globus i jej przygotowania dla celów egzaminacyjnych. Należy się liczyć ze scenariuszem znacznego powiększenia liczby aplikantów radcowskich w naszej Izbie o około 100 % (obecnie mamy 185 aplikantów na trzech latach). Rzeczywistość zweryfikuje moją prognozę. Problemem jest nie tylko liczba aplikantów radcowskich. Poważniejszym jest mnożenie trybów odbywania aplikacji i zasad przeprowadzania końcowego egzaminu radcowskiego. Aplikanci I roku (po wrześniowym egzaminie wstępnym) odbywać będą aplikację trzyletnią. Aplikacja dla osób znajdujących się na II, III i IV roku trwa 3 i pół roku. Przygotowano już nowy rządowy projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (negatywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Radców Prawnych) przewidujący 2-letnią aplikację radcowską. Jeżeli zaś chodzi o egzamin radcowski to zasady jego stale się zmieniają, co nie sprzyja poczuciu stabilności przysługujących uprawnień. Przykładem mogą być aplikanci zdający z tym roku egzamin końcowy (21-23 października i 7-8 listopada 2009 r.) wg zasad określonych przez Krajową Radę Radców Prawnych na podstawie delegacji ustawowej. Mogą oni jedynie spekulować, w jakim trybie zdają egzamin końcowy poprawkowy, o ile on w ogóle im przysługuje. Wśród tych aplikantów jest tylko jedna osoba, której egzamin poprawkowy przysługuje, a to z uwagi na zastosowanie innego trybu opartego na innej podstawie odsyłającej do zasad dotychczasowych (tzn. starych zasad określanych przez samorząd radcowski) przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Łatwo więc zostać aplikantem, trudniej nim być. Zwłaszcza, że nie wiadomo co w najbliższym czasie zaproponują politycy w celu otwarcia zawodów prawniczych. Możemy być jednak pewni, że we wrześniu (gdy skończą się sejmowe wakacje) zostanie zainicjowana kolejna debata na temat potrzeby istnienia samorządu zawodowego, roli zawodu radcy prawnego i zliberalizowania rynku usług prawniczych. Dziekan Rady Arkadiusz Bereza 6

7 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 Kongres Generalny FEDRATION DES BARREAUX D EUROPE W dniach od 21 do 24 maja br. odbył się Kongres Generalny FEDRA- TION DES BARREAUX D EUROPE (FBE). Nazwę organizacji można przetłumaczyć jako Europejska Federacja Adwokatur. FBE zrzesza lokalne i krajowe organizacje prawników z krajów Unii Europejskiej. Powstała w czasie kongresu w Barcelonie w dniu 23 maja 1992 r., a aktualnie jej członkami jest około 190 samorządowych organizacji zrzeszających prawników z krajów starej i nowej Unii Europejskiej. Organizuje swoje kongresy dwa razy w roku sesje wiosenne i jesienne. Wiosenny Kongres odbył się w Brugii. Uczestniczyli w nim przedstawiciele delegaci prawie wszystkich (za wyjątkiem jednej) Okręgowych Izb Radców Prawnych. Zaproszenie zostało wystosowane przez FBE do wszystkich Izb, tak by delegaci mogli przyjrzeć się działaniu FBE oraz ocenić przydatność ewentualnego członkostwa w strukturach tej organizacji. Pomysł zaproszenia przedstawicieli Izb został zgłoszony i przeprowadzony przez mec. Marię Ślązak. Jest ona członkiem Komisji Zagranicznej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie (KRRP), zaangażowanym w prace FBE i utrzymywanie innych kontaktów międzynarodowych organów samorządu radcowskiego. Pobyt rozpoczęliśmy dzień przed terminem Kongresu w Brukseli. Osobą, która pełniła rolę naszego opiekuna i przewodnika był Pan Rafał Ciesielski, szef Przedstawicielstwa KRRP w Brukseli. Oprócz krótkiej wizyty w siedzibie Przedstawicielstwa, w Brukseli zostało zorganizowane spotkanie z Peterem McNamee, jako przedstawicielem innej organizacji skupiającej organizacje prawników Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). W jego trakcie zostały przedstawione cele i zadania CCBE, które można podsumować jako reprezentowanie środowisk prawniczych w strukturach ustawodawczych i wykonawczych Unii Europejskiej w sprawach dotyczących prawników i ich samorządów. Po przyjeździe do Brugii i zakwaterowaniu w hotelu, w piątek, 22 maja br., rozpoczął się właściwy Kongres. Otworzył go Michel Benichou Pierwszy Vice-Prezes FBE. Pierwszego dnia odbyły się dwie sesje. Tematem pierwszej z nich było finansowanie firm prawniczych w krajach, których członkowie należą do FBE. Referat przedstawiający sytuację w Polsce w tym zakresie przedstawiła Pani 7

8 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty Maria Ślązak. Głos w dyskusji zabrał również Anglik, który, z charakterystycznym dla swojego narodu stylem, rozpoczął wypowiedź od przeprosin za członków swojego parlamentu nadużywających stanowisk poprzez wydatkowanie wypłacanych przez Parlament pieniędzy do finansowania prywatnych celów. Wypowiedziało się kilkunastu członków Kongresu. Dyskusja w tym zakresie zakończona została podjęciem uchwały, z której wynikało, iż działalność w zakresie doradztwa prawnego może być prowadzona w formie spółek prawa handlowego (ta kwestia była przedmiotem największych kontrowersji) pod warunkiem, iż osoby nie posiadające uprawnień do wykonywania zawodu prawnika nie będą miały możliwości kontrolowania takiej spółki. Uchwała została oprotestowana przez przedstawiciela czeskich adwokatów, który niemal w stylu Rejtana stwierdził, że się na to nie zgadza. Tematem drugiej, popołudniowej sesji było omówienie sytuacji finansowej samorządów prawniczych. Temat tej sesji nie wzbudzał już tak wielkich kontrowersji. Następnego dnia, w sobotę, 23 maja, odbyło się podsumowanie Kongresu i jego zamknięcie. Należy podkreślić znakomitą organizację Kongresu. Uczestniczyło w nim około 140 osób z różnych krajów Unii Europejskiej. Obrady Kongresu były tłumaczone symultanicznie przez tłumaczy na co dzień wykonujących te obowiązki w Parlamencie Europejskim. Wystąpienia tłumaczono na pięć języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański, które były jednocześnie językami, w których wypowiadali się uczestnicy Kongresu. Organizatorzy zadbali, by uczestnicy Kongresu poza sesjami wykorzystali czas na ciekawe zajęcia stanowiące atrakcje turystyczne. Czwartek, poprzedzający otwarcie Kongresu, był dniem wolnym od pracy w Belgii z powodu Święta Krwi Pańskiej. Miesz- 8

9 Informacje i komunikaty kańcy miast, w tym i Brugii, wyjechali na długi weekend. Dzięki temu i Brugia była wyludniona. Można było w spokoju podziwiać miasto i jego walory. Tego dnia przez Stare Miasto przechodzi procesja, której tradycja sięga Średniowiecza. Ubrani w historyczne stroje potomkowie mieszczan, rycerstwa, członkowie cechów i gildii oraz inni przebierańcy maszerowali w ponad dwugodzinnym kondukcie, którego kulminacyjnym punktem była prezentacja relikwiarzy znajdujących się w świątyniach Brugii. W sobotę, po zakończeniu Kongresu, zapewniono wstęp na wystawę poświęconą średniowiecznemu władcy Karolowi Śmiałemu (zwanemu Łysym), który, sądząc z zachowanych eksponatów, był wybitnym, jak na rozmiar swojego księstwa, mecenasem kultury i sztuki na swoim dworze. Posiłki, szczególnie kolacje były wystawne, lecz umiarkowane w ilości. Organizowano je w zabytkowych miejscach (średniowieczny Ratusz i szpital Św. Jana przebudowany na centrum konferencyjne) lub w hotelu o ustalonej marce (Hotel Kempinsky). Prawnik Nr II/18/2009 Należy podkreślić, iż uczestnicy Kongresu byli ludźmi otwartymi, skorymi do wymiany poglądów, a organizatorzy umożliwiali to poprzez rozsadzanie przedstawicieli pochodzących z tego samego kraju. Chociaż autor niniejszej publikacji (nie znający języka włoskiego) w czasie jednej z kolacji miał za sąsiada prawnika pochodzącego z Sycylii, który nie znał języka innego, niż jego własny, to nie przeszkodziło to w nawiązaniu ożywionej rozmowy na uniwersalne tematy. Organizację pobytu w Brukseli zapewnił nasz opiekun, Pan Rafał Ciesielski, który oprowadził po mieście i pokazał budynki związane z instytucjami Unii Europejskiej oraz Stare Miasto. Kongres FBE okazał się być przyjazną dla jego uczestników platformą wymiany poglądów dotyczących środowiska prawniczego, form wykonywania zawodu, sposobu finansowania działalności prawniczej i innych zagadnień, które mają transgraniczny charakter z jednej strony, ale jednocześnie są oparte o te same wartości i zasady. Marek Pawłowski 9

10 Prawnik Nr II/18/2009 Sport Piłkarskie spotkanie w Łodzi Prezydium Rady OIRP w Łodzi i reprezentacja Izby Lubelskiej w ogrodzie na tyłach siedziby OIRP w Łodzi W dniu 9 maja br. został rozegrany mecz piłkarski pomiędzy drużynami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Do spotkania doszło w Ośrodku Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna, w pobliżu Bełchatowa. Miał on stanowić w odczuciu Kolegów rewanż za ostatnie spotkanie sportowe na terenie naszej Izby w Nałęczowie. Mecz, pomimo że rozgrywany był na nienajlepiej przygotowanej murawie, dostarczył widzom znacznych emocji i trzymał w napięciu do ostatnich minut. Obie drużyny włożyły w spotkanie maksimum wysiłku i woli walki, ale podkreślić należy, iż rywalizacja przebiegała w atmosferze fair play i stała jak zgodnie ocenili widzowie i sędziowie na całkiem przyzwoitym poziomie sportowym. Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 3 do 3, choć zaznaczyć należy, iż jeszcze 10 minut przed końcowym gwizdkiem nasza drużyna prowadziła 3 do 1. Jednak krótka ławka rezerwowych zawodników w jaskrawy sposób Dziekani Czesława Kołuda i Arkadiusz Bereza w czasie spotkania w pomieszczeniach Izby łódzkiej 10

11 Sport Prawnik Nr II/18/2009 uwidoczniła braki kondycyjne naszej drużyny, która w ostatnich minutach została zepchnięta do defensywy i dała szansę, by jeszcze raz sprawdziło się stare powiedzenie Szczęcie sprzyja gospodarzom. Po meczu zawodnicy OIRP Lublin wraz z Dziekanem Arkadiuszem Berezą odwiedzili także siedzibę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, gdzie byli podejmowani przez władze Izby w osobach Pani Dziekan Czesławy Kołudy, Pani Skarbnik Haliny Chrzanowskiej i pozostałych członków Prezydium. Należy podkreślić, iż spotkanie ponownie zorganizowali koledzy Sławomir Bartnik i Mieczysław Humka, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych, którym należy się podziękowanie za poświęcony czas i cenną inicjatywę przyczyniającą się do integracji środowiska radcowskiego. S.B. W tym roku remis Chwila optymizmu Już po raz 10 na stadionie Klubu Sportowego Budowlani w Lublinie odbył się coroczny mecz piłki nożnej rozgrywany pomiędzy drużyną OIRP w Lublinie (wspomaganej przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UMCS) z drużyną lubelskich prokuratorów i sędziów. Mecz rozgrywany był przy pięknej, słonecznej pogodzie, co korzystnie wpłynęło na frekwencję na trybunach stadionu. Zawodnicy obu drużyn nie zawiedli kibiców i stworzyli interesujące spotkanie, pełne emocji i wahań nastrojów od przygnębienia po euforię. Mecz był bardzo wyrównany i zakończył się sprawiedliwym remisem 2 do 2. Pierwsi bramkę strzelili radcowie prawni (konkretnie Kolega Darek Kowalski) i wynik taki utrzymywał się do przerwy. Druga połowa rozpoczęła się od intensywnych ataków drużyny prokuratorów, która dość szybko wyrównała stan meczu, a następnie, w niedługim odstępie czasu objęła prowadzenie. Nasza drużyna zdołała jednak opanować sytuację i w końcówce meczu pięknym strzałem z rzutu wolnego ponownie Kolega Darek Kowalski wyrównał wynik. 11

12 Prawnik Nr II/18/2009 Sport i zadumy w czasie przerwy meczu W naszej drużynie wystąpili radcowie: Marek Duszyński, Radosław Kulpa, Wojciech Kraczek, Piotr Bogusz, Sławomir Bereza, Cezary Palczarski, Dariusz Kowalski, Jerzy Bukowski, Dag Makary Opolski, Piotr Fałdyga, Paweł Wójcik, aplikanci: Robert Wosiewicz, Rafał Skrzypek i Krzysztof Kumor, a ponadto: Wiesław Stępniak, Krzysztof Kaczor i Krzysztof Toporowski. Po meczu zawodnicy i kibice, którzy licznie przybyli na stadion i dopingowali obie drużyny udali się na tradycyjne spotkanie towarzyskie przy grillu i muzyce zorganizowane w Lubelskim Klubie Jeździeckim. Wśród obecnych nie brakowało również najmłodszym, którym atmosfera debaty sportowej i gorącej jeszcze analizy wyniku meczu piłkarskiego najwidoczniej się udzielała. Mecz został zorganizowany przez OIRP Lublin, przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji UMCS. S.B. Najmłodszy kibic - Maksymilian Mazur 12

13 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 Wyjazdowe szkolenie POZNAŃ BERLIN Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zaprosiła radców prawnych na wyjazdowe szkolenie POZNAŃ BERLIN. Szkolenie połączone ze zwiedzaniem odbyło się w dniach 3 7 czerwca 2009 r. Część szkoleniowa została sprawnie zrealizowana w pierwszym dniu imprezy. Zajęcia prowadziła SSO Marta Gierczak-Kobylarz. Wygłosiła ona wykłady na temat: Skutki prawne oświadczeń woli z uwzględnieniem różnych ustrojów majątkowych małżonków oraz Uprawnienia wierzyciela wobec małżonków. Tryb dochodzenia roszczeń. W ramach indywidualnego zwiedzania bardziej aktywni koledzy mogli zwiedzić muzea: Pergamońskie, Starą i Nową Galerię na Wyspie Muzeów, dojrzeć popiersie Nefretete przeniesione z Muzeum Egipskiego, podziwiać wspaniałe malarstwo w Gemaldegalerii i Bergruen. Spragnieni wypoczynku powędrowali na Tropikalną wyspę w Krausnick, gdzie odpoczywali na piaszczystej plaży pod palmami. Wyjazd zakończył się krótką wizytą w Poznaniu. Dag Makary Opolski W kolejnych dniach dominowało zwiedzanie. Przy udziale profesjonalnego przewodnika, uczestnicy wycieczki objechali Berlin zwiedzając najistotniejsze punkty miasta (Brama Brandenburska, Reichstag, Alexanderplatz, Charlottenburg, okolice Dworca ZOO, Kurfürstendamm), popłynęli Szprewą oraz zwiedzali Poczdam. 13

14 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty Z posiedzeń Rady W dniu 13 maja 2009 r. odbyło się XI posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji. Posiedzenie Rady odbyło się z udziałem Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Moniki Kępy oraz Przewodniczącej Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Barbary Dubiel. Posiedzenie Rady w znacznej części było poświęcone zagadnieniom związanym z przygotowaniem materiałów na planowane na dzień 18 czerwca 2009 r. III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji. Skarbnik Rady Hanna Chabros przedstawiła projekt budżetu na 2009 rok, a także sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. i sprawozdanie finansowe za 2008 rok. Odbyła się dyskusja nad przedstawionymi dokumentami, po czym Rada przyjęła je celem przedłożenia do zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów. Sekretarz Rady Zbigniew Chmiel przedstawił projekt planu pracy Rady na 2009 rok. Rada nie wniosła poprawek i został on przyjęty przez Radę celem przedłożenia go do zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów. Dziekan Rady Arkadiusz Bereza przedstawił Radzie zawiadomienia Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu dochodzenia w sprawie skargi na radcę prawnego, o czterech przypadkach odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie ze skargi na radcę prawnego oraz o wszczęciu dochodzenia w sprawie ze skargi na radcę prawnego. Rada uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu 16 marca 2009 r. Kol. Wojciecha Pazury, a następnie dokonała z urzędu skreślenia zmarłego Kolegi z listy radców prawnych. Ponadto, Rada skreśliła z listy radców prawnych Kol. Annę Maciejewską-Szyszkę na Jej wniosek. Rada podjęła uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych czterech osób po innych aplikacjach. Na listę radców prawnych wpisane zostały Panie: Beata Kozub, Magdalena Krzysiak, Anna Lorenc-Chorębała, Katarzyna Wach. Rada dokonała również przeniesienia wpisu radcy prawnego Łukasza Burego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Kielcach na listę radców prawnych prowadzoną przez tut. Radę. Wobec złożenia przez 9 osób 14

15 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 odwołań od uchwał odmawiających wpisu na listę radców prawnych, Rada w ramach samokontroli jednogłośnie postanowiła nie zmieniać uprzednio podjętych uchwał w odniesieniu do wszystkich 9 osób i przesłać odwołania wraz z aktami spraw do Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Rozpatrzone zostały pozytywnie wnioski 6 radców prawnych o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. W związku z wykonywaniem zawodu adwokata podjęte zostały stosowne uchwały wobec Kol. Aleksandry Bury i Kol. Rafała Drozda, zaś w związku z podjęciem zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości wobec 4 osób, tj. Kol. Rafała Nozdryn-Płotnickiego, Kol. Karoliny Padewskiej-Kwiatkowskiej, Kol. Macieja Skowrońskiego i Kol. Anny Zając. Podjęto też, na wniosek Skarbnika Rady, uchwały dotyczące: umorzenia i odmowy umorzenia zaległych składek członkowskich, rozłożenia na raty rocznej opłaty za aplikację radcowską oraz w sprawie umorzenia postępowania wszczętego na podstawie art. 29 pkt 4a) ustawy o radcach prawnych z uwagi na dokonanie spłaty należności z tytułu zaległych składek członkowskich. Rada postanowiła uzupełnić listę wykładowców na aplikacji radcowskiej w roku 2008/2009 o dwie osoby. Dziekan Rady przedstawił plan szkoleń radców prawnych w roku szkoleniowym 2009/2010. Poinformował, że podjęte są starania o dofinansowanie ich przez Krajową Radę Radców Prawnych. Na wniosek Dziekana Rada zatwierdziła plan szkoleń. Rada zadecydowała o dofinansowaniu szkolenia wyjazdowego radców prawnych Poznań- Berlin, szkoleń wyjazdowych aplikantów radcowskich organizowanych w dniach maja i czerwca br., a także zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2009 r. spotkania sportowo - rekreacyjnego lubelskich środowisk prawniczych, w ramach którego zostanie rozegrany mecz piłki nożnej między reprezentacją lubelskich radców prawnych i pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a reprezentacją lubelskich prokuratorów i sędziów. Kol. Irena Kopiec poinformowała o powstaniu Fundacji Radców Prawnych Subsidio venire, która to fundacja prowadzi działalność charytatywną wśród radców prawnych i ich rodzin. W przyszłości planuje prowadzić Dom Prawnika i podejmuje działania w tym kierunku, a także chce uzyskać status organizacji pożytku publicznego po półrocznej działalności charytatywnej. Z tych względów fundacja stara się o pozyskanie środków na swoją działalność. Rada postanowiła wesprzeć słuszną ideę i zadecydowała o dokonaniu da- 15

16 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty rowizny w wysokości zł. Na zakończenie Dziekan Rady dziękując wszystkim za przybycie na posiedzenie, poinformował, że w dniach 9-10 maja 2009 r. reprezentację naszej Izby gościła OIRP w Łodzi. Rozegrany został mecz piłki nożnej między reprezentacjami obu Izb, który zakończył się wynikiem 3:3. Odbyło się też spotkanie w siedzibie Rady OIRP w Łodzi. Na dzień 26 czerwca 2009 r. zostało zwołane XII posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji. Posiedzenie zdominowały zagadnienia dotyczące organizacji egzaminu radcowskiego w 2009 r. Podjęto szereg uchwał w tym zakresie. Ustalono termin egzaminu radcowskiego w ten sposób, że część pisemna egzaminu odbędzie się 21, 22 i 23 października 2009 r., a część ustna 7 listopada 2009 r. Określono formę i sposób przeprowadzenia części pisemnej egzaminu radcowskiego. Dopuszczono do egzaminu radcowskiego 19 osób w tym 1 aplikanta radcowskiego wpisanego na listę aplikantów przed dniem 10 września 2005 r. Powołano komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2009 r. Ustalono koszt egzaminu radcowskiego opłatę za udział w egzaminie radcowskim, a także określono wysokość wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu radcowskiego. Rada podjęła uchwały o wpisaniu na listę radców prawnych następujących osób: Grzegorza Borysa, Pawła Czochry i Kamila Mazurka. Rozpatrzono wnioski Pana Emila Kowalika i Pana Krzysztofa Kumora o skreślenie z listy aplikantów radcowskich, podejmując stosowne uchwały o skreśleniu. Zadecydowano o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w stosunku do Kol. Magdaleny Krzysiak w związku z podjęciem zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości. Na wniosek Skarbnika Rady podjęto uchwałę dotyczącą rozłożenia na raty rocznej opłaty za aplikację radcowską. Na zakończenie Dziekan Rady przedstawił zawiadomienia Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu, o wszczęciu dochodzenia w sprawie przewinienia dyscyplinarnego z jednej skargi przeciwko dwom radcom prawnym, o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie skargi jednego radcy prawnego na drugiego radcę prawnego, o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie skargi na radcę prawnego oraz o wystąpieniu Rzecznika Dyscyplinarnego do Dziekana Rady z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia dziekańskiego. 16

17 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 Dnia 11 sierpnia 2009 r. członkowie Rady zebrali się na wakacyjnym, bardzo krótkim XIII posiedzeniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji, zwołanym przede wszystkim ze względu na konieczność rozpatrzenia złożonych wniosków o wpis na listę radców prawnych, o skreślenie z listy radców prawnych oraz o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu. Na listę radców prawnych została wpisana Pani Małgorzata Janowska. Podjęcie uchwały w tym względzie poprzedziło zreferowanie sprawy i aktualnego stanu prawnego przez Wicedziekan Rady Halinę Ejsmond-Zając oraz dyskusja. Rada podjęła uchwały zawieszające prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego w stosunku do: Kol. Grzegorza Borysa, Kol. Pawła Czochry i Kol. Katarzyny Wach, przychylając się do wniosku zainteresowanych. Dziekan Rady poinformował zebranych o śmierci radców prawnych tutejszej Izby - Kol. Waldemara Gąski i Kol. Anny Tatarczak- Zień. Wszyscy obecni uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy. Następnie Dziekan wniósł o skreślenie z urzędu Kol. Waldemara Gąski i Kol. Anny Tatarczak-Zień z listy radców prawnych, a Rada podjęła stosowne uchwały. Ponadto, na swój wniosek zostali skreśleni z listy radców prawnych Kol. Monika Sołowiej i Kol. Paweł Zdanikowski oraz Rada podjęła uchwałę o skreśleniu z listy radców prawnych prowadzonej przez tut. Radę Kol. Roberta Wydry, z uwagi na przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie. Dziekan poinformował o otrzymaniu zawiadomień Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęciu dwóch dochodzeń w sprawach ze skarg na radców prawnych, a także nadmienił, że w dniach października 2009 r. odbędzie się szkolenie radców prawnych naszej Izby oraz OIRP w Kielcach i Rzeszowie. Dziękując przybyłym za udział w obradach, zamknął posiedzenie Rady. Zbigniew Chmiel Sekretarz Rady 17

18 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty Świąteczne spotkanie z Arcybiskupem Życińskim W dniu 15 kwietnia 2009 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbyło się spotkanie z Arcybiskupem Józefem Życińskim Metropolitą Lubelskim. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Arkadiusz Bereza Dziekan Rady OIRP w Lublinie, Andrzej Kalwas wieloletni Prezes KRRP i Minister Sprawiedliwości w latach , nasi dotychczasowi dziekani Aleksander Gutthy ( ) i Dariusz Tomaszewski ( ), członkowie Rady i poszczególnych komisji, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny wraz z zastępcami. Arcybiskup Józef Życiński bardzo ciepło zareagował na pomysł Wielkanocnego spotkania w OIRP w Lublinie. Ale i lubelska Izba została perfekcyjnie przygotowana do tego spotkania, spotkania z Postacią pełniącą także urząd Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zdradźmy przykładowo, że tron dla Arcybiskupa został wypożyczony z Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Arcybiskup Józef Życiński, przywitawszy zgromadzonych przedstawicieli środowiska prawniczego, życzył im świątecznie, ale i ponadczasowo ( ) dostrzegania i przeżywania tego co wielkie w Bożych oczach, bo piękne, radosne i sensowne. Zdaniem Arcybiskupa, aby przeżyć zdumienie światem, trzeba przekroczyć zaczarowany krąg wstępnych pytań. Trzeba z niepewnością i krytycyzmem przyjąć określone założenia i podjąć ryzyko konsekwentnego wcielania ich w życie. Bez tego kroku nie można doświadczyć zadziwienia światem ( ). [J. Życiński: Głębia Bytu, Poznań 1988, s. 55.] Po oficjalnej części spotkania, Arcybiskup Józef Życiński podzielił się ze wszystkimi zgromadzonymi symbolicznym jajkiem i w bardzo życzliwy sposób rozmawiał o troskach i trudach, ale także o radościach i sukcesach środowiska prawniczego. Ewelina Mitręga 18

19 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji W dniu 18 czerwca 2009 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbyło się III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji. Zgromadzenie otworzył Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który przywitał Delegatów i Specjalnego Gościa Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Roberta Kamionowskiego. Zgromadzenie dokonało wyboru Kol. Sławomira Bartnika na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Kol. Zbigniewa Chmiela na Sekretarza Zgromadzenia. Zgromadzenie powołało Komisję Mandatową, w skład której weszli: Kol. Elżbieta Błasik, Kol. Bartosz Gdulewicz i Kol. Edward Kaczor. Komisja, po ukonstytuowaniu się, stwierdziła, że Zgromadzenie, ze względu na posiadane quorum, jest ważne i władne do podejmowania uchwał. Wiceprezes Robert Kamionowski poinformował o przyznaniu złotych i srebrnych odznak Zasłużony dla samorządu radców prawnych radcom prawnym naszej Izby, podziękował im za pracę na rzecz samorządu i dokonał wręczenia odznak. Złote odznaki otrzymali: Kol. Sławomir Bartnik Kol. Hanna Chabros Kol. Zbigniew Chmiel Kol. Barbara Dubiel Srebrne odznaki otrzymali: Kol. Grażyna Czerwińska Kol. Bartosz Gdulewicz Kol. Ewa Jarus Kol. Urszula Nieborak Kol. Teresa Silmanowicz Po uroczystości wręczenia odznak przemówił do zebranych Wiceprezes Robert Kamionowski. Poruszył zagadnienia dotyczące nowych egzaminów na aplikację radcowską i nowych egzaminów zawodowych, a także kwestię połączenia zawodów radcy prawnego i adwokata. 19

20 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty W toku realizacji porządku obrad Sekretarz Rady Zbigniew Chmiel przedstawił sprawozdanie z działalności Rady. Sekretarz podziękował Koleżankom i Kolegom (a w szczególności spoza Rady) za zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu radcowskiego. Poinformował też, że w 2008 r. z grona radców prawnych tutejszej Izby odeszli na zawsze Koleżanki i Koledzy: Bolesław Aftyka, Zofia Gawdzik, Leszek Sylwester Guzek, Małgorzata Kurylcio-Chyła, Anna Walotek, Marian Wójcik, a w 2009 r. Waldemar Gąska, Maria Kaniewska-Jasina, Jerzy Kraszewski, Mirosława Radko, Danuta Targońska, Irena Tur. Zgromadzeni uczcili pamięć o zmarłych Koleżankach i Kolegach minutą ciszy. Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2008 przedstawił Skarbnik Rady OIRP w Lublinie Hanna Chabros. Ponadto przedstawione zostały sprawozdania za ostatni rok z działalności: Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przez Przewodniczącą Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Barbarę Dubiel oraz z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Huberta Ząbka. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Monika Kępa zapoznała zgromadzonych ze sprawozdaniem Okręgowej Komisji Rewizyjnej i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Radzie OIRP w Lublinie za 2008 rok. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Radzie i podjęło szereg niezbędnych dla działania tut. samorządu uchwał, tj. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z wykonania budżetu za rok 2008, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OIRP w Lublinie za rok 2008, w sprawie budżetu OIRP w Lublinie na rok 2009, w sprawie planu pracy Rady na rok Po podjęciu powyższych uchwał zabrała głos Kol. Teresa Stecyk członek Krajowej Rady Radców Prawnych, która przybliżyła zgromadzonym zakres zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o radcach prawnych. Na zakończenie zabrał głos Dziekan, informując o terminie egzaminu na aplikację radcowską, który odbędzie się 19 października 2009 r, oraz że egzamin radcowski odbędzie się na przełomie października i listopada 2009 r. Zamykając Zgromadzenie, Przewodniczący podziękował Delegatom i Gościom za przybycie. Zbigniew Chmiel Sekretarz Rady 20

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

- I rok aplikacji radcowskiej

- I rok aplikacji radcowskiej Pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy samorządu zawodu zaufania publicznego. 2. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

5) w art. 40 skreśla się pkt 4.

5) w art. 40 skreśla się pkt 4. W art. 2 projektu ustawy dodaje się następujące punkty:, zmieniając jednocześnie dalszą numerację: 1) Użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy okręgowa izba adwokacka zastępuje się użytymi

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1020 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzyciela

Bardziej szczegółowo

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r.

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r. Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we na rok szkoleniowy 2016 r. Zajęcia seminaryjne odbywają się na sali wykładowej w Izbie Komorniczej we przy u. Powstańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 653/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH KCSC 1410 33 / 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH PRAWO UPADŁOŚCIOWE W PRAKTYCE SĄDOWEJ ZałoŜenia programowe Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

ROK I - WTOREK PAŹDZIERNIK 2014. Przedmiot i wykładowca. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

ROK I - WTOREK PAŹDZIERNIK 2014. Przedmiot i wykładowca. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dzień grupa ROK I - WTOREK PAŹDZIERNIK 2014 9 00 11 30 11 30 14 30 15 00-17 30 Przedmiot i wykładowca sala grupa Przedmiot i wykładowca sala grupa Przedmiot i wykładowca sala 7.10 A B Blok I J. Pietrzak)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

L.dz. 11251/OBSiL/2015 Warszawa, dnia 26 października 2015 r.

L.dz. 11251/OBSiL/2015 Warszawa, dnia 26 października 2015 r. L.dz. 11251/OBSiL/2015 Warszawa, dnia 26 października 2015 r. Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, Szanowni Państwo, Równolegle z pracami nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony 1 )

(tekst ujednolicony 1 ) Uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 104/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Ewa Wolna

UCHWAŁA. Protokolant Ewa Wolna Sygn. akt II UZP 4/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lipca 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Protokolant Ewa Wolna w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 10 marca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM 140 3(5)/14 Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CSK 118/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 grudnia 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku Zakładu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Druk nr 99 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Miejsce: Warszawa Termin: 01-002016, poniedziałek - wtorek,

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe REGULAMIN Funduszu Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej uchwalony na sprawozdawczym Zgromadzeniu KIA w dniu 4 czerwca 2011roku ze zmianami uchwalonymi na Zgromadzeniu Izby w dniu 21 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław

STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Klub nosi nazwę Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław i w dalszych postanowieniach statutu zwany jest Klubem.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony 1 )

(tekst ujednolicony 1 ) Uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM W dniu 2 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. Radca prawny jako

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2013 r.

z dnia 2 lipca 2013 r. 5. Uchwała Nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 roku w sprawie legitymacji adwokackich z dnia 2 lipca 2013 r. Działając

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS?

Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS? Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS? Osoby prowadzące działalność gospodarczą niejednokrotnie dotyka problem braku środków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / redakcja naukowa Grażyna Szpor ; Zofia Kluszczyńska, Wiesław Koczur, Katarzyna Roszewska, Katarzyna Rubel, Grażyna Szpor, Tadeusz Szumlicz. 8.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia AML Polska. Rozdział I. Rozdział II. Cel i środki działania Stowarzyszenia. 1. Stowarzyszenie jest organizacją non profit.

Statut stowarzyszenia AML Polska. Rozdział I. Rozdział II. Cel i środki działania Stowarzyszenia. 1. Stowarzyszenie jest organizacją non profit. Statut stowarzyszenia AML Polska Rozdział I Nazwa, charakter, teren działalności i siedziba Stowarzyszenia 1 1. Stowarzyszenie AML Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją społeczną, zajmującą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOMENTARZ Edyta Gapska Warszawa 2013 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Rozdział 1. Pojęcie kosztów postępowania w sprawach cywilnych 13 Rozdział 2. Koszty sądowe

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 25 marca 1992 r. Sygn. akt (K. 11/91) Kazimierz Działocha - sprawozdawca Wojciech Łączkowski Janina Zakrzewska

Postanowienie z dnia 25 marca 1992 r. Sygn. akt (K. 11/91) Kazimierz Działocha - sprawozdawca Wojciech Łączkowski Janina Zakrzewska 14 Postanowienie z dnia 25 marca 1992 r. Sygn. akt (K. 11/91) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Przewodniczący: Sędziowie TK: sędzia TK Henryk Groszyk Czesław Bakalarski Kazimierz Działocha - sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego. 2. Na

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 9 marca 2006 r. II UZP 1/06. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie: SN Beata Gudowska, SA Zbigniew Korzeniowski.

Uchwała z dnia 9 marca 2006 r. II UZP 1/06. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie: SN Beata Gudowska, SA Zbigniew Korzeniowski. Uchwała z dnia 9 marca 2006 r. II UZP 1/06 Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie: SN Beata Gudowska, SA Zbigniew Korzeniowski. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Sprawdzenie przez poborcę podatkowego stanu majątkowego dłużnika na podstawie tytułów wykonawczych i sporządzenie z tej czynności protokołu w obecności dłużnika

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UZ 104/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 czerwca 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania C.

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł III. 6 Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia

R o z d z i a ł III. 6 Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW GEOFIZYKA TORUŃ SP. Z O.O. w Toruniu ul. Chrobrego 50 R o z d z i a ł I 1 Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Geofizyka Toruń Spółka z

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Załącznik do Uchwały nr 404/VII/2009 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 listopada 2009 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Rozdział I Przepisy ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 32/11. Dnia 21 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 32/11. Dnia 21 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 32/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2011 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA Marek Machnij w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C Kielce tel.(041) ,

kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C Kielce tel.(041) , kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C 25-363 Kielce tel.(041) 368-06-77, 334-02-25 e-mail: fundusz.alimentacyjny@mopr.kielce.pl Godziny pracy działu:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 204/13. Dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 204/13. Dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 204/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA"

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA" z dnia 16 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Lublin, dnia 21 stycznia 2013 r. OPINIA PRAWNA 1. Cel opinii: Celem opinii jest określenie charakteru prawnego oraz zasad udzielania i sposobu obliczania wymiaru płatnego urlopu, przysługującego pracownikowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Komornicza ul. Szpitalna 4/10 00-031 Warszawa tel. 22 827 71 13 faks 22 827 29 76 krk@komornik.pl www.komornik.pl

Krajowa Rada Komornicza ul. Szpitalna 4/10 00-031 Warszawa tel. 22 827 71 13 faks 22 827 29 76 krk@komornik.pl www.komornik.pl Warszawa, dnia 16 marca 2016 r. KRK/V/95/16 Szanowna Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa W imieniu Krajowej Rady Komorniczej, będącej reprezentantem komorników sądowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca).

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00 Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2001

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870)

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870) USTAWA z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PRZYJACIELE STASIA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wojciech Przemysław Rawecki zwany dalej fundatorem,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 27/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 września 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 411/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy ORLIK FORDON w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty Uchwała Nr XVI/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

19.VIII.2015 10.VII.2015 4.IX.2015 29.VI.2015 16.VII.2015 27.VIII.2015 11.IX.2015

19.VIII.2015 10.VII.2015 4.IX.2015 29.VI.2015 16.VII.2015 27.VIII.2015 11.IX.2015 ZRBS/44/2015 Warszawa, dnia 05.06.2015 r. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego W związku z uznaniem w dniu 14 kwietnia br. przez Trybunał Konstytucyjny bankowego tytułu egzekucyjnego za niezgodny

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 32/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 158/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 grudnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

STATUT Andrychów 2003 1/7

STATUT Andrychów 2003 1/7 STATUT Andrychów 2003 1/7 Statut Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta Andropol Andrychów - przyjęty uchwałą nr 2 Zebrania Założycielskiego z dnia 21 maja 2003r. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KCSC 141O 21/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POSTĘPOWANIE REJESTROWE W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZałoŜenia programowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r Ustawa z dnia 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Art.1 1. Na wniosek osoby podlegającej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 63/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2005 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Andrzej Wasilewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo