PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi:"

Transkrypt

1 Spis treści Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie Lublin ul. Konrada Wallenroda 2e tel. (081) , fax (081) numer konta: w Banku PeKaO S.A. IV Oddział w Lublinie oraz w ING BANK ŚLĄSKI O/Lublin Redakcja: Redaguje zespół: Arkadiusz Bereza, Anna Fermus-Bobowiec. tel. (081) Rada Programowa: Arkadiusz Berezaprzewodniczący, Anna Fermus-Bobowiec, Zofia Filipek-Kraczek, Tadeusz Fita, Mariusz Nowachowicz Materiałów nie zamówionych Re dak cja nie zwraca i rezerwuje sobie pra wo do skracania, poprawiania oraz uzu peł nia nia otrzymanych tekstów, a także do da wa nia i zmiany tytułów. Druk i łamanie: Drukarnia EMBE Press, Lublin, ul. Tokarska 9A. tel.: (081) , Prawnik Nr II/18/2009 PRAWNIK Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Nr 2/ W numerze między innymi: INFORMACJE I KOMUNIKATY Składka...2 Dziekan do Prawnika...5 Kongres Generalny FEDRATION DES BARREAUX D EUROPE...7 Piłkarskie spotkanie w Łodzi...10 W tym roku remis...11 Wyjazdowe szkolenie Poznań Berlin...13 Z posiedzeń Rady...14 Świąteczne spotkanie z Arcybiskupem Życińskim...18 III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji...19 Przebieg akcji Niebieski Parasol w naszej Izbie...21 Szkolenia...22 WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ Espektatywy praw emerytalno rentowych...23 Hipoteka przymusowa na nieruchomości będącej majątkiem wspólnym małżonków...28 Z KART HISTORII Sądy lubelskie pomiędzy reformą sądową w 1950 r. a schyłkiem PRL-u w 1989 r...32 Dyżury członków Prezydium Rady Dziekan Rady - Arkadiusz Bereza wtorek w godz Wicedziekan Rady - Halina Ejsmond-Zając piątek w godz Wicedziekan Rady - Marek Pawłowski wtorek w godz Skarbnik Rady - Hanna Chabros środa w godz Sekretarz Rady - Zbigniew Chmiel poniedziałek w godz Rzecznik Dyscyplinarny - Patrycja Kozłowska- Kalisz II i IV poniedziałek miesiąca w godz. od do Rzecznik Funduszu Seniora - Irena Kopiec I piątek miesiąca w godz do

2 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty Składka Uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 65/VII/2009 z dnia 6 czerwca 2009 r. został przyjęty Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych, który wprowadził obowiązek uiszczania składki członkowskiej przez radców prawnych i aplikantów radcowskich najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, którego składka dotyczy ( 17). Zwracam się do Koleżanek i Kolegów o terminowe opłacanie składek członkowskich. W przypadku uchybienia terminowi płatności składek będą naliczane odsetki ustawowe. Przypominam, że obowiązek uiszczania składki członkowskiej wygasa w miesiącu następnym po miesiącu, w którym ustała przynależność do samorządu, względnie nastąpiło zdarzenie, z którym odrębne przepisy wiążą zwolnienie z obowiązku opłacania składki. W celu uniknięcia nieporozumień co do wysokości i terminu opłaty składek członkowskich w niższej wysokości, należy niezwłocznie poinformować OIRP o wszystkich zmianach statusu radcy prawnego, mających wpływ na wysokość składki członkowskiej, w tym na obowiązek opłacania bądź nie opłacania składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Informacja ta jest szczególnie istotna w zakresie składki na ubezpieczenie, gdyż stosownie do zawartych umów ubezpieczenia obowiązek ubezpieczenia ustaje od następnego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło: skreślenie z listy radców prawnych, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu, zawiadomienie właściwej izby o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Informacja o przejściu na emeryturę lub rentę powinna również zawierać jednoznaczne stanowisko co do dalszego wykonywania zawodu radcy prawnego bądź niewykonywania zawodu. W przypadku niepodania informacji co do zaprzestania wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, będą w dalszym ciągu odprowadzane składki na ubezpieczenie, jako że Izba jest zobowiązana do przekazywania składek ubezpieczycielowi do czasu poinformowania jej przez radcę prawnego o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Do składanych wniosków o umorzenie składek albo rozłożenia na raty należy dołączyć dokumenty lub ich kserokopie wskazujące na okoliczności uzasadniające złożenie wniosku. Stosownie do uchwały Nr 5/VII/2008 KRRP z dnia 25 stycznia 2008 r. należności z tytułu składki członkowskiej mogą być umorzone, rozłożone na raty na 2

3 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 udokumentowany wniosek zobowiązanego, wskazujący na jego trudną sytuację lub zły stan zdrowia. Wniosek aplikantów radcowskich o umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty opłaty za aplikację radcowską powinien być złożony nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia w danym roku szkoleniowym, a w przypadku zaistnienia w trakcie roku szkoleniowego okoliczności uzasadniających wystąpienie z wnioskiem, wniosek należy złożyć w terminie dwóch tygodni od powstania tych okoliczności. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Opłata za dany rok szkoleniowy może być rozłożona najwyżej na sześć rat. Uchwała KRRP regulująca zasady zwalniania aplikantów radcowskich od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania terminu jej płatności i rozkładania na raty znajduje się na stronach internetowych Izby. Skarbnik Rady Hanna Chabros Ślubowanie nowych radców prawnych W dniach 26 czerwca i 27 lipca br. odbyły się ślubowania radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego. Witamy Ich w naszym gronie, a poniżej zamieszczamy listę Koleżanek i Kolegów, którzy złożyli ślubowanie: 1. Borys Grzegorz 2. Czochra Paweł 3. Kozub Beata 4. Krzysiak Magdalena 5. Mazurek Kamil 6. Wach Katarzyna Szkolenia OIRP podsumowanie minionego roku szkoleniowego W okresie od lipca 2008 r. do czerwca 2009 r. OIRP w Lublinie zorganizowała: - 18 szkoleń jednodniowych, w których uczestniczyło 1055 osób; - 1 szkolenie trzydniowe wspólnie z OIRP Kielce, OIRP Rzeszów, w którym uczestniczyło 130 osób; - 1 szkolenie czterodniowe, w którym wzięło udział 37 osób. Ze szkoleń skorzystało łącznie 1222 radców prawnych. c. d. na str. 4 3

4 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty 4

5 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Zbliża się termin kolejnego egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, który zostanie przeprowadzony według nowych zasad określonych w ustawie o radcach prawnych (dalej: ustawa) po nowelizacji z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286). Zmiany zostały przeprowadzone pod szyldem nowelizacji potrybunałowej. Niemniej Ustawodawca nie ograniczył się do wniosków wypływających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. lecz niejako, przy okazji, wprowadził nowe reguły przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Zgodnie z obecnym stanem prawnym kandydat musi prawidłowo odpowiedzieć jedynie na 100 pytań w teście zamkniętym, jednokrotnego wyboru. Test liczy 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Zakres przedmiotowy testu ograniczony jest do gałęzi prawa wskazanych w ustawie (art.33 1 ust. 3 ustawy) i opiera się na 42 tekstach aktów prawnych podanych do publicznej wiadomości przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art.36 ust. 6 ustawy. Stopień trudności egzaminu wstępnego obecnie urąga zasadom przyzwoitości, której barierę przekroczono głosząc hasło otwarcia korporacji prawniczych. Będąc nauczycielem akademickim zastanawiam się, czy jakikolwiek egzamin z poważnego przedmiotu na studiach prawniczych jest tak łatwy do zdania, jak egzamin 5

6 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty wstępny na aplikację radcowską przeprowadzany pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak jest oczywiście łatwiej dla młodych ludzi, ale czy taka formuła egzaminu, która nie przeprowadza selekcji kandydatów jest w ogóle potrzebna. Na takie pytanie będzie musiała odpowiedzieć sobie w najbliższym czasie Krajowa Rada Radców Prawnych. Egzamin na aplikację radcowską zostanie przeprowadzony w sobotę 19 września 2009 r. Na czele komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla obszaru właściwości lubelskiej Izby stoi sędzia NSA Jerzy Dudek. Zgłosiło się około 400 kandydatów, co zmusiło radę, która zapewnia obsługę administracyjną i techniczną komisji, do wynajęcia hali sportowej Globus i jej przygotowania dla celów egzaminacyjnych. Należy się liczyć ze scenariuszem znacznego powiększenia liczby aplikantów radcowskich w naszej Izbie o około 100 % (obecnie mamy 185 aplikantów na trzech latach). Rzeczywistość zweryfikuje moją prognozę. Problemem jest nie tylko liczba aplikantów radcowskich. Poważniejszym jest mnożenie trybów odbywania aplikacji i zasad przeprowadzania końcowego egzaminu radcowskiego. Aplikanci I roku (po wrześniowym egzaminie wstępnym) odbywać będą aplikację trzyletnią. Aplikacja dla osób znajdujących się na II, III i IV roku trwa 3 i pół roku. Przygotowano już nowy rządowy projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (negatywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Radców Prawnych) przewidujący 2-letnią aplikację radcowską. Jeżeli zaś chodzi o egzamin radcowski to zasady jego stale się zmieniają, co nie sprzyja poczuciu stabilności przysługujących uprawnień. Przykładem mogą być aplikanci zdający z tym roku egzamin końcowy (21-23 października i 7-8 listopada 2009 r.) wg zasad określonych przez Krajową Radę Radców Prawnych na podstawie delegacji ustawowej. Mogą oni jedynie spekulować, w jakim trybie zdają egzamin końcowy poprawkowy, o ile on w ogóle im przysługuje. Wśród tych aplikantów jest tylko jedna osoba, której egzamin poprawkowy przysługuje, a to z uwagi na zastosowanie innego trybu opartego na innej podstawie odsyłającej do zasad dotychczasowych (tzn. starych zasad określanych przez samorząd radcowski) przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Łatwo więc zostać aplikantem, trudniej nim być. Zwłaszcza, że nie wiadomo co w najbliższym czasie zaproponują politycy w celu otwarcia zawodów prawniczych. Możemy być jednak pewni, że we wrześniu (gdy skończą się sejmowe wakacje) zostanie zainicjowana kolejna debata na temat potrzeby istnienia samorządu zawodowego, roli zawodu radcy prawnego i zliberalizowania rynku usług prawniczych. Dziekan Rady Arkadiusz Bereza 6

7 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 Kongres Generalny FEDRATION DES BARREAUX D EUROPE W dniach od 21 do 24 maja br. odbył się Kongres Generalny FEDRA- TION DES BARREAUX D EUROPE (FBE). Nazwę organizacji można przetłumaczyć jako Europejska Federacja Adwokatur. FBE zrzesza lokalne i krajowe organizacje prawników z krajów Unii Europejskiej. Powstała w czasie kongresu w Barcelonie w dniu 23 maja 1992 r., a aktualnie jej członkami jest około 190 samorządowych organizacji zrzeszających prawników z krajów starej i nowej Unii Europejskiej. Organizuje swoje kongresy dwa razy w roku sesje wiosenne i jesienne. Wiosenny Kongres odbył się w Brugii. Uczestniczyli w nim przedstawiciele delegaci prawie wszystkich (za wyjątkiem jednej) Okręgowych Izb Radców Prawnych. Zaproszenie zostało wystosowane przez FBE do wszystkich Izb, tak by delegaci mogli przyjrzeć się działaniu FBE oraz ocenić przydatność ewentualnego członkostwa w strukturach tej organizacji. Pomysł zaproszenia przedstawicieli Izb został zgłoszony i przeprowadzony przez mec. Marię Ślązak. Jest ona członkiem Komisji Zagranicznej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie (KRRP), zaangażowanym w prace FBE i utrzymywanie innych kontaktów międzynarodowych organów samorządu radcowskiego. Pobyt rozpoczęliśmy dzień przed terminem Kongresu w Brukseli. Osobą, która pełniła rolę naszego opiekuna i przewodnika był Pan Rafał Ciesielski, szef Przedstawicielstwa KRRP w Brukseli. Oprócz krótkiej wizyty w siedzibie Przedstawicielstwa, w Brukseli zostało zorganizowane spotkanie z Peterem McNamee, jako przedstawicielem innej organizacji skupiającej organizacje prawników Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). W jego trakcie zostały przedstawione cele i zadania CCBE, które można podsumować jako reprezentowanie środowisk prawniczych w strukturach ustawodawczych i wykonawczych Unii Europejskiej w sprawach dotyczących prawników i ich samorządów. Po przyjeździe do Brugii i zakwaterowaniu w hotelu, w piątek, 22 maja br., rozpoczął się właściwy Kongres. Otworzył go Michel Benichou Pierwszy Vice-Prezes FBE. Pierwszego dnia odbyły się dwie sesje. Tematem pierwszej z nich było finansowanie firm prawniczych w krajach, których członkowie należą do FBE. Referat przedstawiający sytuację w Polsce w tym zakresie przedstawiła Pani 7

8 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty Maria Ślązak. Głos w dyskusji zabrał również Anglik, który, z charakterystycznym dla swojego narodu stylem, rozpoczął wypowiedź od przeprosin za członków swojego parlamentu nadużywających stanowisk poprzez wydatkowanie wypłacanych przez Parlament pieniędzy do finansowania prywatnych celów. Wypowiedziało się kilkunastu członków Kongresu. Dyskusja w tym zakresie zakończona została podjęciem uchwały, z której wynikało, iż działalność w zakresie doradztwa prawnego może być prowadzona w formie spółek prawa handlowego (ta kwestia była przedmiotem największych kontrowersji) pod warunkiem, iż osoby nie posiadające uprawnień do wykonywania zawodu prawnika nie będą miały możliwości kontrolowania takiej spółki. Uchwała została oprotestowana przez przedstawiciela czeskich adwokatów, który niemal w stylu Rejtana stwierdził, że się na to nie zgadza. Tematem drugiej, popołudniowej sesji było omówienie sytuacji finansowej samorządów prawniczych. Temat tej sesji nie wzbudzał już tak wielkich kontrowersji. Następnego dnia, w sobotę, 23 maja, odbyło się podsumowanie Kongresu i jego zamknięcie. Należy podkreślić znakomitą organizację Kongresu. Uczestniczyło w nim około 140 osób z różnych krajów Unii Europejskiej. Obrady Kongresu były tłumaczone symultanicznie przez tłumaczy na co dzień wykonujących te obowiązki w Parlamencie Europejskim. Wystąpienia tłumaczono na pięć języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański, które były jednocześnie językami, w których wypowiadali się uczestnicy Kongresu. Organizatorzy zadbali, by uczestnicy Kongresu poza sesjami wykorzystali czas na ciekawe zajęcia stanowiące atrakcje turystyczne. Czwartek, poprzedzający otwarcie Kongresu, był dniem wolnym od pracy w Belgii z powodu Święta Krwi Pańskiej. Miesz- 8

9 Informacje i komunikaty kańcy miast, w tym i Brugii, wyjechali na długi weekend. Dzięki temu i Brugia była wyludniona. Można było w spokoju podziwiać miasto i jego walory. Tego dnia przez Stare Miasto przechodzi procesja, której tradycja sięga Średniowiecza. Ubrani w historyczne stroje potomkowie mieszczan, rycerstwa, członkowie cechów i gildii oraz inni przebierańcy maszerowali w ponad dwugodzinnym kondukcie, którego kulminacyjnym punktem była prezentacja relikwiarzy znajdujących się w świątyniach Brugii. W sobotę, po zakończeniu Kongresu, zapewniono wstęp na wystawę poświęconą średniowiecznemu władcy Karolowi Śmiałemu (zwanemu Łysym), który, sądząc z zachowanych eksponatów, był wybitnym, jak na rozmiar swojego księstwa, mecenasem kultury i sztuki na swoim dworze. Posiłki, szczególnie kolacje były wystawne, lecz umiarkowane w ilości. Organizowano je w zabytkowych miejscach (średniowieczny Ratusz i szpital Św. Jana przebudowany na centrum konferencyjne) lub w hotelu o ustalonej marce (Hotel Kempinsky). Prawnik Nr II/18/2009 Należy podkreślić, iż uczestnicy Kongresu byli ludźmi otwartymi, skorymi do wymiany poglądów, a organizatorzy umożliwiali to poprzez rozsadzanie przedstawicieli pochodzących z tego samego kraju. Chociaż autor niniejszej publikacji (nie znający języka włoskiego) w czasie jednej z kolacji miał za sąsiada prawnika pochodzącego z Sycylii, który nie znał języka innego, niż jego własny, to nie przeszkodziło to w nawiązaniu ożywionej rozmowy na uniwersalne tematy. Organizację pobytu w Brukseli zapewnił nasz opiekun, Pan Rafał Ciesielski, który oprowadził po mieście i pokazał budynki związane z instytucjami Unii Europejskiej oraz Stare Miasto. Kongres FBE okazał się być przyjazną dla jego uczestników platformą wymiany poglądów dotyczących środowiska prawniczego, form wykonywania zawodu, sposobu finansowania działalności prawniczej i innych zagadnień, które mają transgraniczny charakter z jednej strony, ale jednocześnie są oparte o te same wartości i zasady. Marek Pawłowski 9

10 Prawnik Nr II/18/2009 Sport Piłkarskie spotkanie w Łodzi Prezydium Rady OIRP w Łodzi i reprezentacja Izby Lubelskiej w ogrodzie na tyłach siedziby OIRP w Łodzi W dniu 9 maja br. został rozegrany mecz piłkarski pomiędzy drużynami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Do spotkania doszło w Ośrodku Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna, w pobliżu Bełchatowa. Miał on stanowić w odczuciu Kolegów rewanż za ostatnie spotkanie sportowe na terenie naszej Izby w Nałęczowie. Mecz, pomimo że rozgrywany był na nienajlepiej przygotowanej murawie, dostarczył widzom znacznych emocji i trzymał w napięciu do ostatnich minut. Obie drużyny włożyły w spotkanie maksimum wysiłku i woli walki, ale podkreślić należy, iż rywalizacja przebiegała w atmosferze fair play i stała jak zgodnie ocenili widzowie i sędziowie na całkiem przyzwoitym poziomie sportowym. Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 3 do 3, choć zaznaczyć należy, iż jeszcze 10 minut przed końcowym gwizdkiem nasza drużyna prowadziła 3 do 1. Jednak krótka ławka rezerwowych zawodników w jaskrawy sposób Dziekani Czesława Kołuda i Arkadiusz Bereza w czasie spotkania w pomieszczeniach Izby łódzkiej 10

11 Sport Prawnik Nr II/18/2009 uwidoczniła braki kondycyjne naszej drużyny, która w ostatnich minutach została zepchnięta do defensywy i dała szansę, by jeszcze raz sprawdziło się stare powiedzenie Szczęcie sprzyja gospodarzom. Po meczu zawodnicy OIRP Lublin wraz z Dziekanem Arkadiuszem Berezą odwiedzili także siedzibę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, gdzie byli podejmowani przez władze Izby w osobach Pani Dziekan Czesławy Kołudy, Pani Skarbnik Haliny Chrzanowskiej i pozostałych członków Prezydium. Należy podkreślić, iż spotkanie ponownie zorganizowali koledzy Sławomir Bartnik i Mieczysław Humka, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych, którym należy się podziękowanie za poświęcony czas i cenną inicjatywę przyczyniającą się do integracji środowiska radcowskiego. S.B. W tym roku remis Chwila optymizmu Już po raz 10 na stadionie Klubu Sportowego Budowlani w Lublinie odbył się coroczny mecz piłki nożnej rozgrywany pomiędzy drużyną OIRP w Lublinie (wspomaganej przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UMCS) z drużyną lubelskich prokuratorów i sędziów. Mecz rozgrywany był przy pięknej, słonecznej pogodzie, co korzystnie wpłynęło na frekwencję na trybunach stadionu. Zawodnicy obu drużyn nie zawiedli kibiców i stworzyli interesujące spotkanie, pełne emocji i wahań nastrojów od przygnębienia po euforię. Mecz był bardzo wyrównany i zakończył się sprawiedliwym remisem 2 do 2. Pierwsi bramkę strzelili radcowie prawni (konkretnie Kolega Darek Kowalski) i wynik taki utrzymywał się do przerwy. Druga połowa rozpoczęła się od intensywnych ataków drużyny prokuratorów, która dość szybko wyrównała stan meczu, a następnie, w niedługim odstępie czasu objęła prowadzenie. Nasza drużyna zdołała jednak opanować sytuację i w końcówce meczu pięknym strzałem z rzutu wolnego ponownie Kolega Darek Kowalski wyrównał wynik. 11

12 Prawnik Nr II/18/2009 Sport i zadumy w czasie przerwy meczu W naszej drużynie wystąpili radcowie: Marek Duszyński, Radosław Kulpa, Wojciech Kraczek, Piotr Bogusz, Sławomir Bereza, Cezary Palczarski, Dariusz Kowalski, Jerzy Bukowski, Dag Makary Opolski, Piotr Fałdyga, Paweł Wójcik, aplikanci: Robert Wosiewicz, Rafał Skrzypek i Krzysztof Kumor, a ponadto: Wiesław Stępniak, Krzysztof Kaczor i Krzysztof Toporowski. Po meczu zawodnicy i kibice, którzy licznie przybyli na stadion i dopingowali obie drużyny udali się na tradycyjne spotkanie towarzyskie przy grillu i muzyce zorganizowane w Lubelskim Klubie Jeździeckim. Wśród obecnych nie brakowało również najmłodszym, którym atmosfera debaty sportowej i gorącej jeszcze analizy wyniku meczu piłkarskiego najwidoczniej się udzielała. Mecz został zorganizowany przez OIRP Lublin, przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji UMCS. S.B. Najmłodszy kibic - Maksymilian Mazur 12

13 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 Wyjazdowe szkolenie POZNAŃ BERLIN Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zaprosiła radców prawnych na wyjazdowe szkolenie POZNAŃ BERLIN. Szkolenie połączone ze zwiedzaniem odbyło się w dniach 3 7 czerwca 2009 r. Część szkoleniowa została sprawnie zrealizowana w pierwszym dniu imprezy. Zajęcia prowadziła SSO Marta Gierczak-Kobylarz. Wygłosiła ona wykłady na temat: Skutki prawne oświadczeń woli z uwzględnieniem różnych ustrojów majątkowych małżonków oraz Uprawnienia wierzyciela wobec małżonków. Tryb dochodzenia roszczeń. W ramach indywidualnego zwiedzania bardziej aktywni koledzy mogli zwiedzić muzea: Pergamońskie, Starą i Nową Galerię na Wyspie Muzeów, dojrzeć popiersie Nefretete przeniesione z Muzeum Egipskiego, podziwiać wspaniałe malarstwo w Gemaldegalerii i Bergruen. Spragnieni wypoczynku powędrowali na Tropikalną wyspę w Krausnick, gdzie odpoczywali na piaszczystej plaży pod palmami. Wyjazd zakończył się krótką wizytą w Poznaniu. Dag Makary Opolski W kolejnych dniach dominowało zwiedzanie. Przy udziale profesjonalnego przewodnika, uczestnicy wycieczki objechali Berlin zwiedzając najistotniejsze punkty miasta (Brama Brandenburska, Reichstag, Alexanderplatz, Charlottenburg, okolice Dworca ZOO, Kurfürstendamm), popłynęli Szprewą oraz zwiedzali Poczdam. 13

14 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty Z posiedzeń Rady W dniu 13 maja 2009 r. odbyło się XI posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji. Posiedzenie Rady odbyło się z udziałem Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Moniki Kępy oraz Przewodniczącej Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Barbary Dubiel. Posiedzenie Rady w znacznej części było poświęcone zagadnieniom związanym z przygotowaniem materiałów na planowane na dzień 18 czerwca 2009 r. III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji. Skarbnik Rady Hanna Chabros przedstawiła projekt budżetu na 2009 rok, a także sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. i sprawozdanie finansowe za 2008 rok. Odbyła się dyskusja nad przedstawionymi dokumentami, po czym Rada przyjęła je celem przedłożenia do zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów. Sekretarz Rady Zbigniew Chmiel przedstawił projekt planu pracy Rady na 2009 rok. Rada nie wniosła poprawek i został on przyjęty przez Radę celem przedłożenia go do zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów. Dziekan Rady Arkadiusz Bereza przedstawił Radzie zawiadomienia Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu dochodzenia w sprawie skargi na radcę prawnego, o czterech przypadkach odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie ze skargi na radcę prawnego oraz o wszczęciu dochodzenia w sprawie ze skargi na radcę prawnego. Rada uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu 16 marca 2009 r. Kol. Wojciecha Pazury, a następnie dokonała z urzędu skreślenia zmarłego Kolegi z listy radców prawnych. Ponadto, Rada skreśliła z listy radców prawnych Kol. Annę Maciejewską-Szyszkę na Jej wniosek. Rada podjęła uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych czterech osób po innych aplikacjach. Na listę radców prawnych wpisane zostały Panie: Beata Kozub, Magdalena Krzysiak, Anna Lorenc-Chorębała, Katarzyna Wach. Rada dokonała również przeniesienia wpisu radcy prawnego Łukasza Burego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Kielcach na listę radców prawnych prowadzoną przez tut. Radę. Wobec złożenia przez 9 osób 14

15 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 odwołań od uchwał odmawiających wpisu na listę radców prawnych, Rada w ramach samokontroli jednogłośnie postanowiła nie zmieniać uprzednio podjętych uchwał w odniesieniu do wszystkich 9 osób i przesłać odwołania wraz z aktami spraw do Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Rozpatrzone zostały pozytywnie wnioski 6 radców prawnych o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. W związku z wykonywaniem zawodu adwokata podjęte zostały stosowne uchwały wobec Kol. Aleksandry Bury i Kol. Rafała Drozda, zaś w związku z podjęciem zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości wobec 4 osób, tj. Kol. Rafała Nozdryn-Płotnickiego, Kol. Karoliny Padewskiej-Kwiatkowskiej, Kol. Macieja Skowrońskiego i Kol. Anny Zając. Podjęto też, na wniosek Skarbnika Rady, uchwały dotyczące: umorzenia i odmowy umorzenia zaległych składek członkowskich, rozłożenia na raty rocznej opłaty za aplikację radcowską oraz w sprawie umorzenia postępowania wszczętego na podstawie art. 29 pkt 4a) ustawy o radcach prawnych z uwagi na dokonanie spłaty należności z tytułu zaległych składek członkowskich. Rada postanowiła uzupełnić listę wykładowców na aplikacji radcowskiej w roku 2008/2009 o dwie osoby. Dziekan Rady przedstawił plan szkoleń radców prawnych w roku szkoleniowym 2009/2010. Poinformował, że podjęte są starania o dofinansowanie ich przez Krajową Radę Radców Prawnych. Na wniosek Dziekana Rada zatwierdziła plan szkoleń. Rada zadecydowała o dofinansowaniu szkolenia wyjazdowego radców prawnych Poznań- Berlin, szkoleń wyjazdowych aplikantów radcowskich organizowanych w dniach maja i czerwca br., a także zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2009 r. spotkania sportowo - rekreacyjnego lubelskich środowisk prawniczych, w ramach którego zostanie rozegrany mecz piłki nożnej między reprezentacją lubelskich radców prawnych i pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a reprezentacją lubelskich prokuratorów i sędziów. Kol. Irena Kopiec poinformowała o powstaniu Fundacji Radców Prawnych Subsidio venire, która to fundacja prowadzi działalność charytatywną wśród radców prawnych i ich rodzin. W przyszłości planuje prowadzić Dom Prawnika i podejmuje działania w tym kierunku, a także chce uzyskać status organizacji pożytku publicznego po półrocznej działalności charytatywnej. Z tych względów fundacja stara się o pozyskanie środków na swoją działalność. Rada postanowiła wesprzeć słuszną ideę i zadecydowała o dokonaniu da- 15

16 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty rowizny w wysokości zł. Na zakończenie Dziekan Rady dziękując wszystkim za przybycie na posiedzenie, poinformował, że w dniach 9-10 maja 2009 r. reprezentację naszej Izby gościła OIRP w Łodzi. Rozegrany został mecz piłki nożnej między reprezentacjami obu Izb, który zakończył się wynikiem 3:3. Odbyło się też spotkanie w siedzibie Rady OIRP w Łodzi. Na dzień 26 czerwca 2009 r. zostało zwołane XII posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji. Posiedzenie zdominowały zagadnienia dotyczące organizacji egzaminu radcowskiego w 2009 r. Podjęto szereg uchwał w tym zakresie. Ustalono termin egzaminu radcowskiego w ten sposób, że część pisemna egzaminu odbędzie się 21, 22 i 23 października 2009 r., a część ustna 7 listopada 2009 r. Określono formę i sposób przeprowadzenia części pisemnej egzaminu radcowskiego. Dopuszczono do egzaminu radcowskiego 19 osób w tym 1 aplikanta radcowskiego wpisanego na listę aplikantów przed dniem 10 września 2005 r. Powołano komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2009 r. Ustalono koszt egzaminu radcowskiego opłatę za udział w egzaminie radcowskim, a także określono wysokość wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu radcowskiego. Rada podjęła uchwały o wpisaniu na listę radców prawnych następujących osób: Grzegorza Borysa, Pawła Czochry i Kamila Mazurka. Rozpatrzono wnioski Pana Emila Kowalika i Pana Krzysztofa Kumora o skreślenie z listy aplikantów radcowskich, podejmując stosowne uchwały o skreśleniu. Zadecydowano o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w stosunku do Kol. Magdaleny Krzysiak w związku z podjęciem zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości. Na wniosek Skarbnika Rady podjęto uchwałę dotyczącą rozłożenia na raty rocznej opłaty za aplikację radcowską. Na zakończenie Dziekan Rady przedstawił zawiadomienia Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu, o wszczęciu dochodzenia w sprawie przewinienia dyscyplinarnego z jednej skargi przeciwko dwom radcom prawnym, o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie skargi jednego radcy prawnego na drugiego radcę prawnego, o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie skargi na radcę prawnego oraz o wystąpieniu Rzecznika Dyscyplinarnego do Dziekana Rady z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia dziekańskiego. 16

17 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 Dnia 11 sierpnia 2009 r. członkowie Rady zebrali się na wakacyjnym, bardzo krótkim XIII posiedzeniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji, zwołanym przede wszystkim ze względu na konieczność rozpatrzenia złożonych wniosków o wpis na listę radców prawnych, o skreślenie z listy radców prawnych oraz o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu. Na listę radców prawnych została wpisana Pani Małgorzata Janowska. Podjęcie uchwały w tym względzie poprzedziło zreferowanie sprawy i aktualnego stanu prawnego przez Wicedziekan Rady Halinę Ejsmond-Zając oraz dyskusja. Rada podjęła uchwały zawieszające prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego w stosunku do: Kol. Grzegorza Borysa, Kol. Pawła Czochry i Kol. Katarzyny Wach, przychylając się do wniosku zainteresowanych. Dziekan Rady poinformował zebranych o śmierci radców prawnych tutejszej Izby - Kol. Waldemara Gąski i Kol. Anny Tatarczak- Zień. Wszyscy obecni uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy. Następnie Dziekan wniósł o skreślenie z urzędu Kol. Waldemara Gąski i Kol. Anny Tatarczak-Zień z listy radców prawnych, a Rada podjęła stosowne uchwały. Ponadto, na swój wniosek zostali skreśleni z listy radców prawnych Kol. Monika Sołowiej i Kol. Paweł Zdanikowski oraz Rada podjęła uchwałę o skreśleniu z listy radców prawnych prowadzonej przez tut. Radę Kol. Roberta Wydry, z uwagi na przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie. Dziekan poinformował o otrzymaniu zawiadomień Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęciu dwóch dochodzeń w sprawach ze skarg na radców prawnych, a także nadmienił, że w dniach października 2009 r. odbędzie się szkolenie radców prawnych naszej Izby oraz OIRP w Kielcach i Rzeszowie. Dziękując przybyłym za udział w obradach, zamknął posiedzenie Rady. Zbigniew Chmiel Sekretarz Rady 17

18 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty Świąteczne spotkanie z Arcybiskupem Życińskim W dniu 15 kwietnia 2009 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbyło się spotkanie z Arcybiskupem Józefem Życińskim Metropolitą Lubelskim. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Arkadiusz Bereza Dziekan Rady OIRP w Lublinie, Andrzej Kalwas wieloletni Prezes KRRP i Minister Sprawiedliwości w latach , nasi dotychczasowi dziekani Aleksander Gutthy ( ) i Dariusz Tomaszewski ( ), członkowie Rady i poszczególnych komisji, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny wraz z zastępcami. Arcybiskup Józef Życiński bardzo ciepło zareagował na pomysł Wielkanocnego spotkania w OIRP w Lublinie. Ale i lubelska Izba została perfekcyjnie przygotowana do tego spotkania, spotkania z Postacią pełniącą także urząd Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zdradźmy przykładowo, że tron dla Arcybiskupa został wypożyczony z Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Arcybiskup Józef Życiński, przywitawszy zgromadzonych przedstawicieli środowiska prawniczego, życzył im świątecznie, ale i ponadczasowo ( ) dostrzegania i przeżywania tego co wielkie w Bożych oczach, bo piękne, radosne i sensowne. Zdaniem Arcybiskupa, aby przeżyć zdumienie światem, trzeba przekroczyć zaczarowany krąg wstępnych pytań. Trzeba z niepewnością i krytycyzmem przyjąć określone założenia i podjąć ryzyko konsekwentnego wcielania ich w życie. Bez tego kroku nie można doświadczyć zadziwienia światem ( ). [J. Życiński: Głębia Bytu, Poznań 1988, s. 55.] Po oficjalnej części spotkania, Arcybiskup Józef Życiński podzielił się ze wszystkimi zgromadzonymi symbolicznym jajkiem i w bardzo życzliwy sposób rozmawiał o troskach i trudach, ale także o radościach i sukcesach środowiska prawniczego. Ewelina Mitręga 18

19 Informacje i komunikaty Prawnik Nr II/18/2009 III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji W dniu 18 czerwca 2009 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbyło się III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VII Kadencji. Zgromadzenie otworzył Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który przywitał Delegatów i Specjalnego Gościa Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Roberta Kamionowskiego. Zgromadzenie dokonało wyboru Kol. Sławomira Bartnika na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Kol. Zbigniewa Chmiela na Sekretarza Zgromadzenia. Zgromadzenie powołało Komisję Mandatową, w skład której weszli: Kol. Elżbieta Błasik, Kol. Bartosz Gdulewicz i Kol. Edward Kaczor. Komisja, po ukonstytuowaniu się, stwierdziła, że Zgromadzenie, ze względu na posiadane quorum, jest ważne i władne do podejmowania uchwał. Wiceprezes Robert Kamionowski poinformował o przyznaniu złotych i srebrnych odznak Zasłużony dla samorządu radców prawnych radcom prawnym naszej Izby, podziękował im za pracę na rzecz samorządu i dokonał wręczenia odznak. Złote odznaki otrzymali: Kol. Sławomir Bartnik Kol. Hanna Chabros Kol. Zbigniew Chmiel Kol. Barbara Dubiel Srebrne odznaki otrzymali: Kol. Grażyna Czerwińska Kol. Bartosz Gdulewicz Kol. Ewa Jarus Kol. Urszula Nieborak Kol. Teresa Silmanowicz Po uroczystości wręczenia odznak przemówił do zebranych Wiceprezes Robert Kamionowski. Poruszył zagadnienia dotyczące nowych egzaminów na aplikację radcowską i nowych egzaminów zawodowych, a także kwestię połączenia zawodów radcy prawnego i adwokata. 19

20 Prawnik Nr II/18/2009 Informacje i komunikaty W toku realizacji porządku obrad Sekretarz Rady Zbigniew Chmiel przedstawił sprawozdanie z działalności Rady. Sekretarz podziękował Koleżankom i Kolegom (a w szczególności spoza Rady) za zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu radcowskiego. Poinformował też, że w 2008 r. z grona radców prawnych tutejszej Izby odeszli na zawsze Koleżanki i Koledzy: Bolesław Aftyka, Zofia Gawdzik, Leszek Sylwester Guzek, Małgorzata Kurylcio-Chyła, Anna Walotek, Marian Wójcik, a w 2009 r. Waldemar Gąska, Maria Kaniewska-Jasina, Jerzy Kraszewski, Mirosława Radko, Danuta Targońska, Irena Tur. Zgromadzeni uczcili pamięć o zmarłych Koleżankach i Kolegach minutą ciszy. Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2008 przedstawił Skarbnik Rady OIRP w Lublinie Hanna Chabros. Ponadto przedstawione zostały sprawozdania za ostatni rok z działalności: Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przez Przewodniczącą Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Barbarę Dubiel oraz z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Huberta Ząbka. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Monika Kępa zapoznała zgromadzonych ze sprawozdaniem Okręgowej Komisji Rewizyjnej i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Radzie OIRP w Lublinie za 2008 rok. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Radzie i podjęło szereg niezbędnych dla działania tut. samorządu uchwał, tj. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z wykonania budżetu za rok 2008, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OIRP w Lublinie za rok 2008, w sprawie budżetu OIRP w Lublinie na rok 2009, w sprawie planu pracy Rady na rok Po podjęciu powyższych uchwał zabrała głos Kol. Teresa Stecyk członek Krajowej Rady Radców Prawnych, która przybliżyła zgromadzonym zakres zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o radcach prawnych. Na zakończenie zabrał głos Dziekan, informując o terminie egzaminu na aplikację radcowską, który odbędzie się 19 października 2009 r, oraz że egzamin radcowski odbędzie się na przełomie października i listopada 2009 r. Zamykając Zgromadzenie, Przewodniczący podziękował Delegatom i Gościom za przybycie. Zbigniew Chmiel Sekretarz Rady 20

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich styczeń marzec 2014 r. 1 Spis treści I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 16 III. Kasacje oraz

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy MIESIĘCZNIK NR 7 8 (28 29) LIPIEC SIERPIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Błędy projektanta Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy Prezydent RP podziękował byłemu premierowi i wskazał nowego. Zjazd Polskiej

Bardziej szczegółowo

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Czasy i ludzie Czasy i ludzie Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012 Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Materiały opracowały: mec. Helena Dobrosz,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 Białostocka Akademia Samorządowa - konferencja podsumowująca 20.01.2012 r. Seminarium Poradnictwo prawne na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE PROJEKTÓW. Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

SPRAWDZANIE PROJEKTÓW. Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 10 2007 Nr 10 (44) Październik 2007 PL ISNN 1732-3428 Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa SPRAWDZANIE PROJEKTÓW Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły Zawód Inżynier 7 Prezesi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny 28 NUMER LATO Zarządu Stowarzyszenia 2013 ISSN 1427-7093 Jak wykreować ogólnopolską reprezentację samorządowych organizatorów działalności kulturalnej? Pyta ZASP Związek Artystów

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C i C LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Korporacja zawodowa czy ma a? Samorządy zawodowe mają w procesie budowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS PiZS 5_2014.qxd 2014-05-14 17:39 Page 1 Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska,

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Obciążenie wiatrem. Fundamenty domu jednorodzinnego. Dodatek. specjalny. Wentylacja i klimatyzacja LUTY

Obciążenie wiatrem. Fundamenty domu jednorodzinnego. Dodatek. specjalny. Wentylacja i klimatyzacja LUTY Dodatek Wentylacja i klimatyzacja specjalny 2 2014 LUTY PL ISSN 1732-3428 MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Obciążenie wiatrem Fundamenty domu jednorodzinnego Problemy z wielką płytą spis

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Autor: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Aktualizacja: Radosław Skiba SPIS TREŚCI Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sędzia statystyczny

Temat numeru: Sędzia statystyczny 4/2013 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości Dobre praktyki: Profilowanie sprawców Wywiad: Prok. Kazimierz Olejnik Dr Adam Niedzielski Aplikacja i kariera: E-marketing dla prawnika ISSN

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo