system obsługi etykietowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "system obsługi etykietowania"

Transkrypt

1 LogicPrint system obsługi etykietowania System LogicPrint jest jednym z produktów z grupy LogicSuite. Grupę produktów LogicSuite kierunkujemy do przedsiębiorstw produkcyjnych. Cel usprawnid procesy produkcyjne i procesy organizacyjne. Jesteśmy ilabo - żeby Twoja organizacja działała lepiej. Grupa produktów LogicSuite to: LogicPrint - drukuje etykiety w cyklu synchronicznym. Obsługuje wydruk na urządzeniach automatycznych typu print&apply (aplikatory etykiet) ale również na drukarkach stacjonarnych. Synchronizuje się z linią aby drukowad właściwe etykiety na właściwych produktach które pojawiają się na linii. Obsługuje kolejkowanie produktów na linii. Potrzebujesz prostego i skutecznego rozwiązania do etykietowania na pojedynczym stanowisku? Po to wymyśliliśmy LogicPrint. zarządzanie etykietowaniem. Najlepiej sprawdza się tam gdzie mamy od kilku do n punktów etykietujących zarówno automatycznych maszyn typu print&apply jak również stacjonarnych drukarek etykiet. Chcesz zarządzad szablonami etykiety w całej organizacji i modyfikowad je just-on-time? Chcesz wiedzied co i gdzie i jak jest etykietowane? Chcesz znad statystyki wyprodukowanych etykiet dla produktów? Po to wymyśliliśmy zapewnia kontrolę ciągłości procesów produkcyjnych. Monitoruje maszyny i całe linie produkcyjne. Na bieżąco liczy moc produkcyjną przedsiębiorstwa i kalkuje koszt jednostkowy produktu. Wdrażając u siebie naszą technogię będziesz znał odpowiedź na pytania: czy działa, z jaką wydajnością, jakie błędy, jakie przestoje i ich przyczyny. Będziesz wiedział co zrobid aby twoja produkcja zawsze działała z pełną mocą. Po to wymyśliliśmy system przetwarzania spraw. Porządkuje procesy organizacyjne. W każdej organizacji są procesu. Cześd z nich realizujesz w systemie ERP. A co z pozostałymi? Z obiegiem akceptacyjnym kosztów (faktur), z obiegiem wniosków urlopowych, ze zgłoszeniami/incydentami serwisowymi. Jeżeli w Twoich procesach powstają sprawy, jeżeli sprawy przechodzą po etapach, jeżeli w każdym etapie masz ludzi którzy muszą wykonad jakieś zadania, jeżeli chcesz stwierdzid na którym etapie sprawa trwa za długo i dlaczego, jeżeli chcesz umieścid w jednym miejscu wszystkie polityki organizacyjne po to wymyśliliśmy

2 Opis LogicPrint System LogicPrint jest elastycznym systemem do obsługi etykietowania logistycznego. Bazuje na kolejce jednostek logistycznych (palet). System prowadzi rejestr towarów i zleceo produkcyjnych. Rejestry są źródłem danych do zmiennych pól używanych w etykiecie. Zasilanie w dane zmiennych pól jest parametryzowane ustawiane na etapie wdrożenia. System obsługuje podawanie w cyklu/synchronicznie etykiety zarówno do urządzenia automatycznego (aplikator) jak również na drukarkę ręczną. Z aplikatorem system pracuje przez moduł BasicPrint (w trybie usługa ). Wybór docelowego urządzenia może się odbywad automatycznie wg informacji sterujących z automatyki linii (np. za niskie palety zostaną automatycznie przekserowane na drukarkę ręczną), lub ręcznie - np. przestawienie całej kolejki palet na drukarkę ręczną z powodu awarii aplikatora. System ewidencjonuje wyniki etykietowania z dokładnością do każdej palety, nadanego numeru sekwencyjnego SSCC, wyniku etykietowania i rodzaju wydruku (automatyczny/ręczny). Dzięki zapamiętaniu dla każdej wydrukowanej etykiety kompletnego zestawu wartości użytych w etykiecie możliwe jest uzyskanie kopii etykiety dla określonego numeru SSCC. Oprócz obsługi kolejki i automatycznego procesu etykietowania, możliwy jest wydruk ad-hoc z rejestru zleceo i/lub rejestru towarów. W systemie dostępne są wbudowane raporty z przebiegu procesu produkcyjnego. System pracuje na bazie danych Microsoft SQLExpress2008 R2. Możliwa jest instalacja wielostanowiskowa, z jedną bazą danych i wieloma stanowiskami operatorskimi.

3 Architektura systemu: Komputer PC lub panelowy do ERP Aplikacja LogicPrint Moduł potwierdzani a do ERP (ERPConfirma tion.dll) Baza danych LP (SQLExpress 2008 R2) KOLEJKA Moduł mapowania /generacji zmiennych (Mapping.dll) ZPL WYNIK Aplikacja BasicPrint COM1 COM2 COM3 Aplikator typu JetPack sterownik drukarka moduł weryfikacji Moduł zasilania w zlecenia (OrdersManagement.dll) Moduł obsługi skanera towarów na linii (ScannerProcessing.dll) Kod towaru z linii skaner towarów linii zlecenia (z ERP) System ma budowę modułową. Wydzielone zostały do oddzielnych bibliotek.dll te części systemu które ulegają dostosowaniu do specyfiki wdrożenia u klienta. Pozwala to zachowad wspólną aplikację a jedynie dostarczad specjalizowane dla klienta funkcje. Moduł obsługi skanera towarów na linii: ScannerProcessing.dll biblioteka odpowiada za tzw. rozparsowanie danych ze skanera towarów na linii. Ponieważ algorytm wyłuskania z danych ze skanera: identyfikatora towaru lub zlecenia jest różny u klientów stąd wyniesienie tego algorytmu do oddzielnego modułu. W standardzie: dane ze skanera to kod produktu w bazie. Możliwe jest zasilanie kolejki jednostek logistycznych (palet) w inny sposób, niż ze skanera towarów na linii (np. WebService, przekazanie na IP/PORT po protokole TCP (sockets), lub podstawienie pliku z danymi towaru na linii) jako rozszerzenie systemu Moduł zasilania w zlecenia produkcyjne: OrderManagement.dll - źródłem jest system ERP lub inny system który odpowiada za zarządzanie zleceniami produkcyjnymi. Pobieranie zleceo może byd zrealizowane przez sprawdzenie plików w katalogu, lub sprawdzenie zleceo w oddzielnej bazie danych. Obsługa zasilania w zlecenia odbywa się w tle głównego procesu aplikacji W standardzie: czytanie plików ze zleceniami w formacie MAK165 z określonego w konfiguracji folderu Moduł potwierdzania wyników do ERP: ERPConfirmation.dll przy włączonym potwierdzaniu system generuje na podstawie danych zapisanych w logu systemu potwierdzenie zakooczenia produkcji palety (etykiety) do systemu ERP. W standardzie: zapis pliku w formacie MAK70 do katalogu określonego w konfiguracji. Możliwa jest praca bez potwierdzania do ERP. Moduł mapowania/generacji zmiennych do etykiety: Mapping.dll moduł implementuje specyficzne funkcje transformujące dane ze zleceo produkcyjnych i kartoteki towarów do danych etykiety. W standardzie: funkcje standardowe na danych wejściowych do wykorzystania w module mapowania.

4 Główny ekran aplikacji: Aplikacja dostosowana jest do pracy na komputerach panelowych (ekrany dotykowe duże przyciski, klawiatura ekranowa) - główny ekran aplikacji dostosowany jest do pracy dotykowej. Dostęp do wybranych funkcji jest chroniony jednym z dwóch poziomów dostępu: administrator/operator. Funkcjonalnośd Kolejka indeksów System prowadzi kolejkę indeksów towarowych na podstawie których wybiera odpowiednie zlecenie i/lub towar z rejestru zleceo/towarów. Indeksy towarowe pobierane są do kolejki domyślnie z portu COM na który dane podaje skaner towarów na linii. Dane ze skanera podlegają transformacji wg przygotowanych (na etapie parametryzacji systemu) funkcji w module ScannerProcessing.dll Możliwe jest pobieranie danych do kolejki za pomocą innego mechanizmu (jako rozszerzenie) Kartoteka towarów System prowadzi rejestr towarów. Rejestr jest zasilany z ekranu operatora poprzez import z pliku EXCEL (lub.csv). Rejestr towarów jest źródłem danych dla etykiety. Może byd przedmiotem zlecenia produkcyjnego. Zakłada się, że towary są niezmienne w czasie w związku z tym nie ma konieczności przygotowywad dynamicznego interfejsu zasilania w towary (jak dla zleceo) wystarczający jest okresowy import z pliku wykonywany przez operatora. Zlecenia produkcyjne Podstawą etykietowania jest zlecenie produkcyjne. Definicja atrybutów zlecenia jest określana na etapie parametryzacji systemu.

5 Zlecenie produkcyjne może zawierad kompletne dane do utworzenia etykiety, lub może odnosid się do towaru w kartotece towarów. Zlecenia produkcyjne powinny trafiad do systemu LogicPrint w miarę pojawiania się ich w systemie do harmonogramowania produkcji w przedsiębiorstwie. Zasilanie w zlecenia produkcyjne jest różne w różnych wdrożeniach stąd moduł zasilania w zlecenia wydzielony jest do oddzielnej biblioteki OrdersManagement.dll. Model zasilania który wbudowany jest w standardzie w system zakłada okresowe przeglądanie przez aplikację katalogu na zlecenia (domyślnie \IDOC\MAK165_DIR_IN) i sprawdzanie czy nie pojawiły się nowe do wczytania. Ten model może zostad zmieniony na etapie parametryzacji systemu np. odpytanie zewnętrznego systemu o aktualne zlecenia produkcyjne. W aplikacji możliwe jest również ręczne dodawanie zleceo. System umożliwia wydruk etykiety na żądanie dla wskazanego zlecenia. Dla pracy tylko z kartoteką towarów jako źródłem danych do etykiet możliwe jest zarejestrowanie jednego zlecenia nagłówkowego w którym nie ma jawnej referencji do towaru, bo towar wskazywany jest kodem ze skanera. Takie zlecenie pełni rolę rekordu ze wspólnymi danymi dla wszystkich towarów (np. kod dostawcy). Dane do etykiety W systemie dane do etykiety są generowane na podstawie danych zapisanych w określonym zleceniu produkcyjnym i towarze (wskazywanym przez zlecenie produkcyjne lub bezpośrednio przez dane z kolejki) Dane te są transformowane na dane do etykiety przez moduł Mapping.dll w którym dostarczone są funkcje specyficzne dla danego klienta oraz również wspólne W przypadku prostego mapowania atrybutów

6 zlecenia/towaru na cechy etykiety (zmienne w etykiecie) możliwe jest pozostawienie standardowego modułu Mapping.dll. Mapowanie atrybutów zlecenia/towaru na etykietę zapisane jest również w bazie danych i określane na etapie parametryzacji systemu. Możliwe jest przekazanie przygotowanych danych przez zewnętrzny system. Domyślnie odbywa się to przez pliki (katalog UnDir\Labal_data). W takim trybie pracy do systemu ERP wysłane jest żądanie danych w postaci wystawienia pliku z żądaniem w odpowiednim katalogu np. UnDir\DATA _RQST. Jeżeli system ERP nie jest w stanie dostarczyd danych do etykiety na podstawie żądania, podstawia plik z błędem. Plik ZPL do drukarki jest generowany na podstawie wyznaczonych zmiennych i pliku wzorca etykiety w którym jest referencja do wskazanych zmiennych. Plik wzorca etykiety domyślnie przechowywany jest w katalogu \Config. Możliwe jest zdefiniowanie odrębnego wzorca dla wydruku na urządzenie automatyczne a innego na drukarkę ręczną. Tryby wydruku System ma możliwośd określenia trybu wydruku: drukarka ręczna, drukarka automatyczna (JP). W aplikacji istnieje możliwośd przełączenia trybu pracy na żądanie, jak również poprzez odpowiednie przygotowanie pliku z danymi etykiety. Funkcjonalnośd przełączanych trybów będzie stosowana w następujących sytuacjach: - uszkodzenie/wyłączenie głównego aplikatora koniecznośd przekierowania na drukarkę ręczną - wskazanie z automatyki linii że dana paleta jest za niska do automatycznego etykietowania - do wydruków resztkowych wtedy możliwe jest przełączenie aplikacji na jedną paletę (tuż przed jej oklejeniem) w tryb ręczny z zatrzymaniem procesu w celu edycji danych do etykiety (np. zmiana ilości paczek) Kontrola numeru seryjnego W systemie możliwe jest włączenie kontroli numeru seryjnego nadrukowanej jednostki (SSCC) lub praca z zewnętrznym numerem SSCC. Obsługa wielu linii produkcyjnych System umożliwia wykorzystanie wielu linii produkcyjnych i równoległą ich obsługę. W takim przypadku wyszukanie właściwego zlecenia produkcyjnego odbywa się na postawie dodatkowego atrybutu: nr linii. W trakcie obsługi wybranych zleceo system prowadzi rejestr/bufor zleceo będących aktualnie w produkcji, oraz prowadzi liczniki ilości prawidłowo oklejonych palet.

7 Logi System generuje następujące zapisy historyczne i logi: - w bazie danych log/rejestr oklejonych palet (poprawnie i niepoprawnie i wg rodzaju wydruku) - logi diagnostyczne /z przetwarzania w plikach w katalogu wg konfiguracji - logi deweloperskie tzw. pliki trace przydatne na etapie wdrożenia, bardzo szczegółowe.

8 Obsługa kopii wydruku System umożliwia przegląd logów wykonawczych i wydrukowanie na drukarce ręcznej kopii etykiety na podstawie danych z logu. Obsługa wydruku na żądanie operatora Dla obsługi wydruków resztkowych możliwe będzie wygenerowanie etykiety poprzez wskazanie zlecenia i wywołanie przez operatora operacji druku manualnie w określonej ilości. W takim trybie dane generowane do etykiety mogą podlegad edycji. Funkcjonalnośd będzie stosowana do obsługi wydruków resztkowych. Raporty W systemie możliwe jest wygenerowanie raportów na podstawie logów zapisanych w bazie danych. W szczególności: - raport za zadany okres dotyczący prawidłowo zakooczonych jednostek (palet) - raport za okres dotyczący ilości przetworzonych jednostek dla zleceo Główny proces W wersji podstawowej (bez modelera) system posiada następujący podstawowy proces obsługi wydruku etykiet. Do kolejki wchodzą dane odpowiadające towarom do etykietowania (np. informacje ze skanera SICK nt odczytanego kodu EAN). Na podstawie 1wszego indeksu z kolejki po otrzymaniu pliku żądania etykiety z modułu BasicPrint system wyszukuje właściwe zlecenie produkcyjne dla pierwszego towaru z kolejki. Znalezione zlecenie produkcyjne jest prezentowane na głównym ekranie aplikacji. Jeżeli zlecenie nie zostanie znalezione system wyświetli monit o braku zlecenia. Konstruowany jest plik z danymi etykiety (w formacie: parametr, wartośd) i tworzony plik wykonawczy dla drukarki. Ten plik przekazywany jest do aplikacji BasicPrint pracującej w trybie usługa. Po wykonaniu pracy (nadrukowaniu wg wskazanej ilości z weryfikacją) system generuje potwierdzenie nadrukowania etykiet w postaci zapisu do logu wykonaczego oraz do pliku wyjściowego w określonym formacie (domyślnie katalog \OUT) W przypadku błędu (wydruku lub weryfikacji) system komunikuje błędy dla operatora. Po ostatecznej rezygnacji operatora z etykietowania generowany jest plik potwierdzenia z błędem (do katalogu \ErrOut). Powyższy proces jest wbudowany w standardową aplikację. W przypadku zakupu modelera procesu możliwa jest dowolna zmiana tego procesu przez osobę biznesową Moduł BasicPrint - komunikacja z aplikatorem Moduł służy do obsługi cyklu etykietowania. Współpracuje z aplikatorem o określonym protokole komunikacyjnym (sekwencji wymiany komunikatów). Do modułu przekazany zostaje plik z gotową etykietą w formacie ZPL z nadrzędnego systemu, a rolą i zadaniem modułu jest prawidłowe podawanie etykiety do urządzenia wykonawczego (aplikatora) zgodnie z sygnałami sterującymi wg wybranego cyklu pracy i obsługa sytuacji wyjątkowych (błędów). Moduł połączony jest z następującymi elementami z urządzenia wykonawczego (aplikatora) - sterownik aplikatora, drukarka etykiet, skaner kodów Moduł umożliwia: - generację żądania pliku z danymi (ZPL) do nadrzędnego systemu (np. LogicPrint) (wg sygnałów z aplikatora) - zarządzanie wydrukiem etykiet na urządzeniu wykonawczym wg cyklu n-etykiet (do 3) - weryfikację jakości wydrukowanej/naklejonej etykiety (do 3 kodów), ponowienie wydruku - pracę jako aplikacja "master" (lub inaczej "end-user") lub jako usługa - zmiana cyklu dynamiczna razem z przekazaniem pliku ZPL

9 Ekran modułu Moduł dostosowany jest do pracy na komputerach panelowych (ekrany dotykowe duże przyciski, klawiatura ekranowa) Moduły dodatkowe (opcjonalne) dla wersji LogicPrint Extended LogicPrint Admin Podstawowe funkcjonalności modułu: - definiowanie użytkowników i ról (operator, administrator) - definiowanie uprawnieo - przegląd logów LogicPrint Modeler Modeler procesu służy do ustawienia/parametryzacji procesu etykietowania. Za pomocą modelera następuje ustawienie danego procesu etykietowania zgodnego z wymaganiami klienta. W modelowaniu używamy: 1. Definicji urządzeo we/wy (np. JP1: port1, DRUK1: port2, SKAN1: port3, JP2:port12, DRUK22: SKAN2: port 32 ) 2. Obiektów z bazy danych (t.j zlecenie, towar, wzór etykiety etc ) 3. Zestawu czynności (tzw. activities, np.: wyslij dane, skonwertuj na plik, zapisz log, czekaj na sygnał, wygeneruj komunikat dla użytkownika) Modelowanie polega na odpowiednim ustawieniu w sekwencję wywołao poszczególnych czynności i określeniu warunków przejśd i rozgałęzieo lub warunków oczekiwania na zdarzenie zewnętrzne (np. odbiór danych ze skanera). Modelowanie odbywa się w dedykowanej aplikacji do modelowania (nie wymaga kodowania, może byd wykonane przez osobę biznesową ). Przygotowany proces etykietowania może zostad przypisany do danego zlecenia/towaru (w szczególności dla każdego inny)