Kompetencje i rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompetencje i rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich"

Transkrypt

1 Kompetencje i rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa 25 maja 2015 roku 1

2 Wstęp Niezmiernie istotną rolę w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce odgrywały i odgrywać będą nadal jednostki samorządu terytorialnego. Na szczeblu gminnym samorząd terytorialny został w Polsce reaktywowany w 1990 roku, po czterdziestoletniej przerwie. Stanowiło to jedno z najistotniejszych dokonań w procesie przechodzenia Polski od modelu autorytarnego do modelu demokratycznego i zdecentralizowanego. Gminie przyznano status jednostki samorządu terytorialnego, która jako odrębny od administracji państwa podmiot władzy publicznej została wyposażona w osobowość prawną, własny majątek oraz sądownie chronioną samodzielność. Wprowadzona w 1999 roku reforma ustrojowa państwa polegała na rozszerzeniu samorządu terytorialnego poprzez powołanie nowych jednostek: powiatów oraz 16 dużych województw - regionów. Administracja samorządowa realizuje zadania publiczne na zasadach samodzielności (we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność) oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez władze państwa. Generalnie do zadań jednostek samorządu terytorialnego należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców, w szczególności dotyczą: - ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, - lokalnego transportu zbiorowego, - ochrony zdrowia, - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, - komunalnego budownictwa mieszkalnego, - oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, - kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, - targowisk i hal targowych, - zieleni komunalnej i zadrzewień, - cmentarzy gminnych, - porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 1.Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rolnictwa Odnośnie do kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w rolnictwie, w tym w hodowli zwierząt gospodarskich, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.) sejmik województwa, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, prowadzących księgę linii pszczół, może, w drodze uchwały, zakazać na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub dopuścić utrzymywanie pszczół określonej linii. W tym zakresie sejmiki wojewódzkie stanowią akty prawa miejscowego. Ponadto samorząd terytorialny, np.: gminy, współpracuje ze związkami hodowców zwierząt przy organizacji wystaw zwierząt hodowlanych. Ma to istotne znaczenie w promowaniu wysokiej jakości zwierząt hodowlanych oraz upowszechnianiu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. 2

3 Samorządy województw realizują również zadania z zakresu wsparcia procesu konsolidacji producentów rolnych. Do zadań marszałków województw określonych ustawami należy rejestracja grup producentów, w tym producentów owoców i warzyw. W zakresie prowadzenia polityki rozwoju produkcji produktów żywnościowych wysokiej jakości art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 216, poz. 1368) określa, że marszałek województwa sprawdza wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych pod względem spełniania wymogów formalnych oraz dokonuje oceny w zakresie spełniania przez produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, którego dotyczy ten wniosek, wymagań jakie musi spełnić produkt, aby zostać wpisany na listę produktów tradycyjnych. Lista produktów tradycyjnych (LPT) to katalog produktów tradycyjnych, które posiadają 25- letnią udokumentowaną historię, są związane z tożsamością społeczności lokalnej oraz stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane. Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z marszałkami województw od 2005 roku. Obecnie na Liście Produktów Tradycyjnych wpisanych zostało ponad 1400 produktów z całego kraju. Samorządy lokalne odgrywają również znaczącą rolę w realizacji zadań administracji rządowej w zakresie wsparcia gospodarstw rolnych. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydenta miasta dokonuje zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego następuje na wniosek producenta rolnego składany w dwóch terminach (luty, sierpień); Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) i starosta realizują zadanie kontrolne w zakresie spełnienia przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Samorząd terytorialny wszystkich szczebli realizuje, ponadto, istotne zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym gospodarki gruntami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.), a tym samym: Samorząd gminny Podstawowym aktem prawa miejscowego sporządzanym i realizowanym przez samorząd gminny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, w tym obszary przewidziane na cele rolne. Wymieniona ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych zawiera bowiem szereg uregulowań, które mają przeciwdziałać nieracjonalnej gospodarce przestrzenią produkcyjną rolną i leśną. Uregulowania te wprowadzają ograniczenia administracyjne i ekonomiczne mające na celu ochronę przed przeznaczeniem na cele nierolnicze pod zainwestowanie gleb najlepszej jakości. Ograniczenia te występują już na etapie projektowania inwestycji, dlatego też 3

4 zgodnie z przepisem art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku projektowania inwestycji na gruntach rolnych klas I-III, położonych na obszarach wiejskich, istnieje obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze. Wyrażenie takiej zgody następuje na wniosek wójta (burmistrza), który jest przekazywany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez marszałka województwa wraz z jego opinią w terminie 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta. Realizując przepisy tej ustawy samorząd gminny przyczynia się do porządkowania obszarów zabudowy na gruntach rolnych przewidzianych pod zainwestowanie, w szczególności na gruntach o najwyższym potencjale produkcyjnym zaliczonych do klas I-III, położonych na obszarach wiejskich. W tym właśnie zakresie rola samorządu gminnego jest szczególnie ważna i bardzo istotna z punktu widzenia ochrony zwartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Samorząd powiatowy Przepisy omawianej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są również realizowane przez starostów powiatów, bowiem zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 tej ustawy właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a zadania starosty, o których mowa w tej ustawie są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Ww. ustawa oprócz bariery administracyjnej, wprowadzającej ograniczenia w dysponowaniu na cele inwestycyjne glebami dobrej jakości jaką jest wyrażanie zgody na przeznaczenie cele inwestycyjne gruntów rolnych I- III, położonych na obszarach wiejskich wprowadziła również ekonomiczne mechanizmy zmierzające do ograniczenia zainwestowania dobrej jakości gleb poprzez nałożenie na inwestorów realizujących zadania inwestycyjne na gruntach rolnych klas I-III oraz glebach pochodzenia organicznego, obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia tych gruntów z produkcji. Wielkość tych opłat wyrażana w złotych związana jest z jakością wyłączanych na cele inwestycyjne gruntów rolnych. Decyzje w zakresie wyłączenia tych gruntów z produkcji i ustalenia wysokości należności i opłat rocznych z tego tytułu wydaje właśnie starosta. Starosta jest również organem właściwym do wydania decyzji sankcyjnej na podstawie przepisu art. 28 ust. 1 i ust. 2, jeżeli stwierdzi, że grunty objęte ochroną zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami tej ustawy. Starosta jest również organem właściwym do wydania decyzji na podstawie art. 22 ust. 1 omawianej ustawy nakładającej obowiązek rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych zdewastowanych i zdegradowanych, położonych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a w przypadku nie wykonania tego zabiegu naprawczego do wydania decyzji sankcyjnej wynikającej z art. 28 ust. 4 ustawy. Reasumując, należy podkreślić, że zadania starosty wynikające z omawianej ustawy, mają bardzo duże znaczenie w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Samorząd województwa W ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych przewidziane zostały również zadania dla samorządów województw, bowiem zgodnie z art. 22b ustawy środki z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych gromadzi samorząd województwa na odrębnym rachunku bankowym i przeznacza je tylko na zadania wymienione w ustawie np. rekultywację gruntów, budowę i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obszarach wiejskich. System gromadzenia tych środków na szczeblu wojewódzkim, a następnie ich rozdział na poszczególne gminy i powiaty jest więc racjonalny i akceptowany przez zarządy gmin. Funkcjonowanie to oparte jest na założeniu, że straty jakie ponosi rolnictwo z tytułu zabudowywania najlepszych gruntów powinny być rekompensowane w innym miejscu przez zrekultywowanie gruntów lub poprawienie tam warunków produkcji (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, odkamienianie, odkrzaczanie) za środki, jakie inwestorzy wpłacają z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji. Dochody te generuje więc rolnictwo i są one wydatkowane na obszarach wiejskich. 4

5 Podsumowując należy podkreślić, że jedną z najbardziej niezbędnych, również dla przyszłych pokoleń naszego społeczeństwa, gałęzi gospodarki narodowej jest rolnictwo. Dlatego też w dobrze pojmowanym interesie społecznym uzasadniona jest ochrona gruntów rolnych oraz podejmowanie, w procesie planistycznym, skutecznych działań ograniczających, do niezbędnych potrzeb, przeznaczanie na cele nierolnicze najcenniejszych do produkcji rolniczej gruntów rolnych klas I III, a w tym zakresie rola samorządów szczególnie gminnych jest bardzo istotna. Jednym z zadań z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich będącym zadaniem z zakresu administracji rządowej ale zaleconym samorządom jest także realizacja scaleń gruntów. Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu, co przyczynia się do szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich. Postępowania scaleniowe prowadzone są obecnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700). Zgodnie z przepisami powyższej ustawy postępowanie scaleniowe wszczynane jest na wniosek zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych samorządu województwa, którymi są wyspecjalizowane w prowadzeniu tych prac biura geodezji i terenów rolnych. Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej prace te finansowane były wyłącznie ze środków budżetu państwa. Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość finansowania tych prac, z udziałem środków wspólnotowych na zasadach obowiązujących w krajach UE. Projekty realizowane po 2004 roku ze środków wspólnotowych do kosztów kwalifikowalnych zaliczają obok sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z prowadzonym postępowaniem scaleniowym, także prace obejmujące zagospodarowanie poscaleniowe (szerzej w dalszej części informacji). Kolejnym ważnym zakresem kompetencji jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego są melioracje wodne. W ramach tego zakresu samorząd powiatowy odpowiada za ustalanie szczegółowych zakresów i terminów wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w sytuacji gdy właściciele zmeliorowanych gruntów nie wywiązują się z tego obowiązku. Ponadto nadzoruje i kontroluje działalność spółek wodnych w następującym zakresie: zatwierdzanie statutu spółki wodnej podwyższanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej, orzekanie o nieważności uchwał organów spółki wodnej sprzecznych z prawem lub statutem spółki, rozwiązanie zarządu spółki wodnej i ustanowienie zarządu komisarycznego rozwiązanie spółki wodnej oraz powołanie likwidatora spółki wodnej. 5

6 Z kolei samorząd wojewódzki wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: - wykonywaniu praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, - wykonywaniu oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, - wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa za zwrotem części kosztów przez zainteresowanych właścicieli gruntów. - prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów. Ważna rola samorządu terytorialnego polega również na zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych między regionami, co jest uzależnione od aktywności poszczególnych jednostek samorządowych, od umiejętności wprowadzania innowacji, a także od zdolności wykorzystania własnego potencjału i przyciągania kapitału zewnętrznego. Zmniejszanie różnic rozwojowych wymaga działań ze strony parlamentu i administracji rządowej, decydujących o zakresie, kierunkach i ekonomicznych instrumentach wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. 2. Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Administracja samorządowa odgrywa od samego początku znaczącą rolę także w rozwoju obszarów wiejskich. Praktycznie od chwili powstania, jednostki samorządu terytorialnego, realizują zadania w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego. Jednostki samorządu terytorialnego odgrywają także wiodącą rolę w rozwoju infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, komunikacja, wysypiska śmieci, usługi komunalne) na obszarach wiejskich. Od roku 2000 samorząd terytorialny uczestniczy w programowaniu i wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, w ramach których realizowane są m.in. projekty rozwijające i modernizujące infrastrukturę techniczna i społeczną polskiej wsi. Już w ramach Programu SAPARD samorządy lokalne realizowały projekty, przede wszystkim z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi oraz budowy i modernizacji lokalnych dróg. Samorządy województw z powodzeniem pełniły i pełnią rolę instytucji wdrażających i pośredniczących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Natomiast samorządy lokalne (gminne i powiatowe) realizowały i realizują projekty finansowane w ramach ww. programów, modernizujące infrastrukturę techniczną oraz budynki i przestrzeń publiczną na obszarach wiejskich. Należy dostrzec również istotną role samorządu terytorialnego w aktywizacji społeczności lokalnych poprzez wdrażanie podejścia Leader. 2.1 PROW dla samorządu terytorialnego Przed administracją samorządową stoi obecnie kolejne wyzwanie. Od jej sprawności zależy w ogromnej mierze wykorzystanie środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce na lata i realizacja Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego dla 6

7 Rozwoju Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz działań samorządowych podjętych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Administracja samorządowa uczestniczyć będzie także w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Samorządom wojewódzkim powierzono realizację działań o charakterze regionalnym dotyczącym rozwoju infrastruktury technicznej, odnowy wsi oraz scaleń gruntów rolnych, a także wdrażanie rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc (RLKS). Poprzez podejście Leader. W ramach PROW samorządy będą realizowały następujące działania: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich. Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia i rozwoju działalności gospodarczej. W zakres działania wchodzą trzy odrębne poddziałania, w ramach których realizowany będzie szereg różnych typów operacji poprzez samorządy wojewódzkie. Beneficjentami tych projektów są przede wszystkim gminy. 1. Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, obejmuje dwa typy operacji. Gospodarka wodno - ściekowa. Poziom skanalizowania obszarów wiejskich w Polsce jest nadal bardzo niski. Niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę wodno ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości oraz wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców. Wsparcie gospodarki wodno ściekowej wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego dotyczacego wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu. Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Barierą rozwoju społeczno ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura). Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. 2. Poddziałanie: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społecznogospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Na obszarach wiejskich znajdują się pojedyncze obiekty zabytkowe, zespoły pałacowo ogrodowe, zespoły folwarczne, układy tradycyjnej zabudowy, które ulegają stopniowej degradacji, a w przypadku braku środków na ich renowacje zostaną całkowicie utracone. Realizacja inwestycji z zakresu ochrony zabytkówi budownictwa tradycyjnego przyczyni się do zachowa dziedzictwa kulturowego i poddniesie atrakcyjność turystyczną tych obszarów. Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć zł na miejscowość w okresie realizacji Programu 7

8 3. Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury obejmuje trzy typy operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Mieszkańcy obszarów wiejskich, w porównaniu do mieszkańców miast, mają słaby dostęp do podstawowych usług kulturalnych. Infrastruktura kulturalna na obszarach wiejskich jest niedoinwestowania. Realizacja inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne zapewni odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych. Kształtowanie przestrzeni publicznej. W wielu miejscowościach wiejskich rozwój przestrzenny nie następuje w oparciu o spójną koncepcję rozwoju przestrzennego, przez co miejscowości przestają być atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Inwestycje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej mają podnieść atrakcyjność obszarów wiejskich i promować rozwój przestrzenny w oparciu o zasady kształtowania polityki przestrzennej. Dla ww. zakresów, maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć zł na miejscowość w okresie realizacji Programu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Budowa i modernizacja infrastruktury handlowej (targowisk lokalnych w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców) ma na celu stworzenie miejsc gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych i umożliwi bezpośrednią sprzedaż produktów rolnych. Ma to szczególne znaczenie dla małych gospodarstw rolnych. Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Operacje realizowane w ramach działania są niekomercyjne ponieważ ich realizacja dotyczy zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Scalanie gruntów. Działanie w zakresie scalania powierzone zostało starostom W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolnicze, Dla zachowania wzrostu konkurencyjności niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalania gruntów rolnych i leśnych. W ramach zagospodarowania poscaleniowego terenu przeprowadza się także prace które obejmują stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych oraz regulacje stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniami. Zakres: a) opracowanie projektu scalenia: do 800 euro/ha dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, do 650 euro/ha pozostałe województwa. b) zagospodarowanie poscaleniowe: do 2 tys. euro/ha dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, 8

9 Administracja samorządowa współodpowiedzialna jest także za realizację programu Leader oraz za realizację działań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Leader Mając na uwadze, między innymi potrzebę ograniczenia i ubóstwa i wykluczenia społecznego, wzmocniono w ramach działania Leader wsparcie odnośnie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, któremu towarzyszyć będą szkolenia i doradztwo dostosowane do potrzeb indywidualnych. Wśród projektów realizowanych w ramach LSR premiowane będą projekty wykorzystujące zasoby lokalne i/lub adresowane do grup defaworyzowanych. W PROW w ramach działania Leader, zakłada się realizację poprzez Lokalne Strategie Rozwoju (LSR) znacznie szerszej gamy działań niż było to w PROW Lokalne Grupy Działania przygotowując LSR powinny w nich uwzględniać potrzeby mieszkańców, w tym także zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie. Poprzez LSR wspierane będą między innymi operacje mające na celu: wzmocnienie kapitału społecznego, rozwoju przedsiębiorczości, dywersyfikację źródeł dochodu, tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych, tworzenie sieci w zakresie utworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych, aktywizowanie bezrobotnych, wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy czy udostępniania zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich. Przewidywane wsparcie w ramach realizacji LSR wyniesie do: 300 tys. zł - na operacje, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, 100 tys. zł. na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, 50 tys. zł kwoty pomocy na operację własną. 2.2 Efekty działań realizowanych przez samorząd terytorialny w ramach PROW Działania samorządowe realizowane były też w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Efekty realizacji tych działań przedstawiają się następująco. Do 31 grudnia 2014 r. zatwierdzono do realizacji 110 operacji w ramach scalania gruntów rolnych i zakończone zostały 34 operacje. Zatwierdzone do realizacji operacje umożliwią scalenie łącznie 91,24 tys. ha gruntów, w tym ponad 82,6 tys. ha gruntów rolnych oraz prawie 8,6 tys. ha gruntów leśnych. W efekcie realizacji operacji dotyczących melioracji wodnych podstawowych: objęto ochroną przeciwpowodziową powierzchnię 129 tys. ha użytków gruntowych, ukształtowano przekrój podłużny i poprzeczny oraz układ poziomego koryta cieku naturalnego na długości 430 km, wybudowano m.in.: wały przeciwpowodziowe o długości ponad 219 km, kanały o długości ponad 58 km, budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne oraz obiekty służące do ujmowania wód 201 obiektów, 9

10 wyremontowano m.in.:przekrój podłużny i poprzeczny oraz układ poziomego koryta cieku naturalnego na długości ponad 168 km, wały przeciwpowodziowe o długości ponad 39 km, kanały o długości ponad 48 km. Zdecydowana większość operacji w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej :dotyczyła gospodarki wodno-ściekowej (2 737 operacji). Zrealizowano także m.in. 303 operacji z zakresu tworzenia systemu zbioru, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, 92 operacji dotyczących wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, 126 operacje dotyczące przebudowy, remontu, wyposażenia targowisk oraz 53 operacje dotyczące budowy targowisk. Ponadto wybudowano 18,7 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z wyłączeniem przyłączy, wykonano prawie 43 tys. sztuk kanalizacji zagrodowych, wybudowano 485 oczyszczalni ścieków, utworzono system zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, umożliwiający zagospodarowanie 252 tys. ton śmieci, stworzono możliwość wytwarzania 152 MW energii ze źródeł odnawialnych. Do 31 grudnia 2014 r. w ramach działania Odnowa i rozwój wsi zrealizowano operacji, m.in.: wybudowano, zmodernizowano lub wyposażono: budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, 198 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, 950 obiekty małej architektury, 391 terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku; odnowiono: 555 elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków, 91 budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowane na cele publiczne, ukształtowano obszarów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych. W ramach osi Leader 335 lokalnych grup działania realizuje lokalne strategie rozwoju na łącznym obszarze 291,3 tys. km 2 zamieszkałym przez ponad 18 mln ludzi. Małe projekty Zrealizowane operacje w ramach małych projektów dotyczyły najczęściej: organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych operacji, remontu lub wyposażenia świetlic wiejskich 3 424, budowy, odbudowy lub oznakowania małej infrastruktury turystycznej Dzięki tym operacjom m.in.: wybudowano, odbudowano lub przebudowano: obiekty małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; wyremontowano lub odrestaurowano świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcje, 518 obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, utworzono 522 miejsc pracy. Operacje z zakresu działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Zrealizowane operacje dotyczyły najczęściej: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 861 operacji (62%), 10

11 usług dla ludności 194 operacji (14%), usług turystycznych oraz usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem operacji (12%). Operacje z zakresu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Udzielone w ramach działania wsparcie dotyczyło najczęściej prowadzenia następujących rodzajów działalności: usługi dla ludności 257 zrealizowane operacje, roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne 117, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem 107. Do 31 grudnia 2014 r. w ramach zrealizowanych operacji stworzono nowych miejsc pracy Operacje z zakresu działania Odnowa i rozwój wsi W efekcie zrealizowanych operacji m.in.: wybudowano, zmodernizowano lub wyposażono: tys. budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społecznokulturalne, w tym świetlic i domów kultury, obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, 511 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, 894 obiektów małej architektury, 224 terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku; odnowiono: 243 elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków, 78 budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowane na cele publiczne, ukształtowano obszarów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych. 11

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Tabela 1. Działania samorządowe PROW 2014-2020. Typ operacji Warunki kwalifikowalności Limity wydatków Inwestycje w środki trwałe Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje: zgodne z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH 1 FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR wg

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Pawłowice, 19 lutego 2015 r. PROW 2007-2013 Oś II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Adam Kwaśniak Radny Województwa Małopolskiego Bochnia, 19.10.2016 PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 realizuje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU Dział Prac Urządzeniowo - Rolnych PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH TRZEPOWO marzec 2016 Przygotował: Kierownik Działu mgr inż. Marcin

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER w ramach PROW 2014-2020 1. Podejście LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 19 czerwca 2015 r. Harmonogram prac nad PROW 2014-2020 Harmonogram prac nad PROW 2014-2020 Rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ Historia podejścia Leader Ponad połowa ludności UE mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują 90% terytorium Unii. Leader jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 06.10.2006. Cel działania 1) wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ul. Piłsudskiego 17, Supraśl, tel/ fax: ,

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ul. Piłsudskiego 17, Supraśl, tel/ fax: , Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Opis rodzaju operacji Wsparcie w ramach tego poddziałania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

- zaspokajają te potrzeby mieszkańców właściwych im fragmentów regionu, które są również odczuwane przez mieszkańców całego regionu.

- zaspokajają te potrzeby mieszkańców właściwych im fragmentów regionu, które są również odczuwane przez mieszkańców całego regionu. Polityka intraregionalna pojęcie. - działalność instytucji publicznych funkcjonujących wewnątrz regionu, czyli województwa, - regionalny układ stosunków społecznych, w których występuje wyraźna obecność

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Finansowanie agroturystyki to działania skierowane bezpośrednio na dofinansowanie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Odnowa i rozwój wsi - kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich KONFERENCJA PRASOWA podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce

Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce Brdów, 20.05.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 1 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Wdraża: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, Wielkopolski Program Odnowy Wsi -program

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. 1. Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych budżet planowanego naboru

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016/RO Wójta Gminy Krośnice z dnia 10 lutego 2016 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania 2014-2020 Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w nowym okresie programowania

Podejście Leader w nowym okresie programowania Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, 15 października 2014 Umowa Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Działania samorządowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kontekście wsparcia RPO na obszarach wiejskich. marzec 2009

Działania samorządowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kontekście wsparcia RPO na obszarach wiejskich. marzec 2009 Działania samorządowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kontekście wsparcia RPO na obszarach wiejskich marzec 2009 Działania Samorządowe PROW 2007-2013 Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020 PAWEŁ ŚCIAŃSKI ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Katowice dn. 9. 7. 2015 r. PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Na jaki zakres będzie można otrzymać dofinansowanie z LSR? Kto będzie mógł wnioskować o dofinansowanie ze środków LSR? Opracowane na podstawie projektu rozporządzenia MRIRW https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12274100/katalog/12297

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych.

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Wszystkie państwowe zakłady budżetowe oraz niektóre

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Założenia do programu rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie

Stan realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Założenia do programu rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie Stan realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Założenia do programu rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 2014-2020 10 września 2013 PROW 2007-2013 Oś 1 Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Opracowali: Mikołaj Smyk Ewa Małek Joanna Piotrowska Wrocław, 28.05.2014

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 20 listopada 2015r.

Rzeszów, 20 listopada 2015r. Województwo Podkarpackie - charakterystyka Ma najmniejszy wskaźnik urbanizacji w kraju - 41,3%, (średnia dla kraju 60%). Posiada zdywersyfikowaną strukturę gospodarki z dużym udziałem przemysłu (27%).

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Załącznik do Uchwały Nr 16/ZZ/2016 Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 20.10.2016r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW Możliwy zakres projektów: rozwój przedsiębiorczości zakładanie działalności gospodarczej lub rozwój istniejącej działalności poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1. Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców

Cel ogólny 1. Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/11 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 24 listopada 2011 r. 4. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. LGD Dunajec-Biała

Wprowadzenie. LGD Dunajec-Biała Wprowadzenie Zakończył się okres realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Dunajec-Biała na lata 2009-2015: Gmina Ciężkowice Gmina Pleśna Gmina Wojnicz Gmina Zakliczyn Budżet zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo