1(2) Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1(2) Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Transkrypt

1 1(2) 2014 Studncki czasopiso naukow Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo :38:56

2 Księgarnia Ad sp z oo ul św Anny 6, Krów tl/fax: www Poliarchia Studncki czasopiso naukow Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo ul Gołębia 24, Krów tl: ww (rdtor naczlny) Rcnznci dr Łusz Arndt (Uniwrsytt Łódzki) dr Sławoir Czch (Uniwrsytt Ekonozny w Katowach) dr Mhał Jacuński (Uniwrsytt Wrocławski) dr hab, prof nzw Krzysztof Jasicki (Instytut Filozofii i Socjologii Polskij Adii Nauk) dr Pawł Kaczarczyk (Uniwrsytt Warszawski) dr Katarzyna Kąc (Uniwrsytt Mikołaja Koprni w Toruniu) dr Toasz Klin (Uniwrsytt Wrocławski) dr Mhał Łuszczuk (Uniwrsytt Jana Kochanowskigo) dr Ada Płoszaj (Uniwrsytt Warszawski) dr Andrzj Polus (Uniwrsytt Wrocławski) dr Patrycja Matusz Protasiwz (Uniwrsytt Wrocławski) dr Piotr Okulwz (Uniwrsytt i Adaa Mkiwza w Poznaniu) dr Rigiusz Roski (Uniwrsytt i Adaa Mkiwza w Poznaniu) dr Anna Rytl-Warzocha (Uniwrsytt Gdański) dr Mark Sioa (Uniwrsytt Marii Curi-Skłodowskij w Lublini) dr Łusz Tol (Collgiu Civitas) dr hab Łusz Tocz (Uniwrsytt Szczciński) prof dr hab Jan Marcin Węsławski (Pols Adia Nauk) prof dr hab Katarzyna Żukrows (Szkoła Główna Handlowa) Publja współfinansowana przz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz przdsiębiorstwo IDC Polonia SA ISSN Rdcja tkstów: Ewa Wrona Projkt okłki: Łusz Fydrk Typografia, skł i łaani: wwwanatta Nł: 100 gz Publja wydana w dwóch wrsjach: lktronznj i drukowanj Wrsją pirwotną czasopisa jst forat lktronzny Poliarchia jst i Politycznych U tych nauk polityc Zapraszay s rozpatrywanych cnzji książk Przyjujy Ostatczna d tywngo wyniku są wyznaczani pr Wyagania f 1 Tksty w for 2 Artykuł powi z przypisai szynopisu, po czony tytuł 3 Przypisy i bi Szczgółow dostępn są p wwwwsipu

3 Studncki czasopiso naukow Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych POLIARCHIA Krów 2014 Piso uzuj się pod patronat dzina Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo RADA PROGRAMOWA prof dr hab Bogdan Szlachta (Przwodnzący Ry Prograowj) Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ dr hab Moni Banaś Instytut Studiów Rgionalnych UJ prof Noran Davis Oxford Univrsity dr hab Joachi Dic, prof UJ Instytut Rosji i Europy Wschodnij UJ prof dr hab Antoni Dudk Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ dr hab Piotr Kila Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ dr hab Robrt Kłosowz, prof UJ Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ ks prof dr hab Krzysztof Kościlni Instytut Bliskigo i Dalkigo Wschodu UJ prof dr hab Włodziirz Mokry Katdra Ukrainoznawstwa UJ dr hab Dariusz Nidźwidzki Instytut Europistyki UJ Nr 2 REDAKTOR NACZELNY CZASOPISMA gr Ardiusz Nyzio Skrtarz Rdcji Magdalna Raczyńs

4 Spis trści 3 Ardiusz Nyzio, Drodzy Czytlny! Drogi Kolżanki, drodzy Koldzy! 5 Bartosz Biliszczuk, Dwa lata po Fukushii Sktor nrgtyczny, stratgia rządu i przyszłość Japonii 37 Robrt Posłajko, Rozwój uropjskij polityki cyfrowj 63 Julita Dudzi, East Cntral Europ in th Contxt of th Varitis of Capitalis Approach 81 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I GEOPOLITYKA GOSPODARKA Magdalna Mj, Probly i wyzwania Arct govrnanc 103 Jub Lrcl, Przciwdziałani nilgalnj iigracji w Unii Europjskij Stan prawny po wjściu w życi trtatu lizbońskigo 127 Marta Hoffann, Powstani Państwa Izrala w ujęciu konstruktywistyczny POLITYKA WEWNĘTRZNA I bzpiczństwo 147 Bartosz Światłowski, Protjs racja stanu Źródła i dzij ruchu protjskigo w II Rzczpospolitj 181 Justyna Magira, Parlant Saów w Szwcji fora przjściowa czy ostatczna? 199 Ardiusz Nyzio, W słabości siła Bilans wolucji polskh partii politycznych w latach

5 Prof dr hab Štfan Kassay jst przs ry nzorczj koncrnu IDC Holding SA największgo słowackigo producnta słodyczy i jdnj z największych fir branży spożywczj w Europi (in właścila popularnych w Polsc ark Vrbna i Góralki) Jgo rira zawodowa związana jst z pracą ndżrską oraz naukowo-bawczą To jdn z najważnijszych słowackh autoryttów w dzidzini gospodarki, ksprt w tworzniu stratgii arktingowych, rinżynirii oraz torii holdingu Jst autor szrgu publji naukowych i prac bawczych, wyróżniany za działalność biznsową i docniany za pracę naukową Moi crdo życiowy jst sybioza nauki z prtyką Wszystko, co rozważa tortyczni, usi pot ić fkt ralizacyjny Jst przkonany, ż sns nauki jst upowszchniani widzy i wspoagani prtyki ówi prof Štfan Kassay Przdsiębiorstwo i przdsiębiorczość, t2, Gospodar i finans to koljna część koksowgo opracowania, poświęcongo zarządzaniu nowoczsną firą Opirając się na własnych doświczniach w budowaniu iędzynarodowgo sukcsu handlowgo IDC Holding SA, profsor Štfan Kassay przdstawia stratgię rozwoju i czynniki oddziałując na funkcjonowani przdsiębiorstw w ziniających się warunch gospodarki rynkowj Publja jst bogaty kopndiu widzy dla ndżrów i konoistów Skupia się na zarządzaniu jo dyscyini o uniwrsalny znaczniu, dlatgo jst tż rkondowana spcjalisto z różnych dzidzin, którzy podjują kluczow dcyzj w zrsi zarządzania przdsiębiorstw Połączni widzy tortycznj z doświczni prtyczny, pozwoliło autorowi na opisani i usystatyzowani czynników ających wartość stabilizacyjną w działalności biznsowj

6 Spcjalni dla naszych czytlników drukujy fragnt książki prof dr hab Štfana Kassaya Przdsiębiorstwo i przdsiębiorczość, t 2, Gospodar i finans, która nł Księgarni Adkij uzała się w Polsc w listopzi ubigłgo roku Rozdział 3 Tndncj globalizacyjn w gospodarc rynkowj Globalizacja stała się procs niodwracalny Z jdnj strony w wybranych grupach jdnostk, przdsiębiorstw (korporacji) i narodów dochodzi do koncntracji włzy i bogactwa, z drugij zaś do arginalizacji innych czynników Główną rolę odgrywa aspkt konozny globalizacji1, który odznacza się wzrost wolunu produkcji iędzynarodowj, intgracją na iędzynarodowych rynch finansowych i rosnącą rolą spółk ponnarodowych Wyraz procsów związanych z globalizacją jst powstani nowj gospodarki, w którj główny nacisk kłzi się na zdobyci wyższj konkurncyjności, zastosowani tchnologii inforacyjnych, rozwój nauki i na trwały wzrost gospodarczy, zapwniony przz zbliżani clów gospodarczych i kologznych Wsponiany procs opira się na rozwoju tchnologii inforacyjnych i społczństwi inforacyjny2 Ponto coraz większgo znacznia nabira aspkt kologzny globalizacji Na życi ludzi w coraz większy stopniu zaczynają oddziaływać probly globaln, będąc odbi stosunku człowi i społczństwa do środowis naturalngo Cchą chartrystyczną pogłębiającj się globalizacji jst szybki rozwój handlu iędzynarodowgo, zwiększając się powiązani narodowych rynków produktów, j równiż rosnąc woluny transcji na iędzynarodowych rynch finansowych Wszystki t fty w wyraźny sposób wpływają na zarządzani finansow przdsiębiorstw, zarówno jśli idzi o pozyskiwani pitału dla zralizowania clów gospodarczych, j i podział osiągniętych wyników finansowych W tych warunch nizbędna jst uijętność przystosowania się przdsiębiorstwa zarówno do tualngo rozwoju na światowych rynch produktów, j i rynch finansowych Dla wyznacznia clów przdsiębiorstwa w warunch globalizacji szczgólngo znacznia nabirają rynki finansow, któr oddziałują przd wszystki na politykę finansową przdsiębiorstw w zrsi: pozyskiwania w różnj postaci zagranznych bzzwrotnych środków finansowych, pozyskiwania środków finansowych w fori bzpośrdnh inwstycji zagranznych oraz inwstycji portflowych inwstorów zagranznych, a tż alocji wolnych środków finansowych przdsiębiorstw Znaczny wpływ globalizacji na politykę finansową przdsiębiorstw widoczny jst przd wszystki w ziniający się otoczniu rokonozny Wyjątki są jdyni duż koncrny iędzynarodow, al równiż h powstani jst fkt tndncji globalizacyjnych w gospodarc Globalizacja sprawia, ż na cl przdsiębiorstwa, a ty say na jgo politykę finansową na pozioi ro, oddziałują przd wszystki polity gospodarcza państwa oraz cyklzny rozwój gospodarki W tych warunch do najważnijszych uijętności kirowntwa przdsiębiorstwa nalży zdolność aptacji i ragowania Jj zdobyci wyaga poświęcnia uwagi zarządzaniu procsai finansowyi i to na wszystkh cztrch pozioach (anowani, dcyzj, organizowani oraz analiza i kontrola) Dla przdsiębiorstwa rozwój globalizacji oznacza now szans, al równiż zagrożnia w przypku, gdy ni będzi ono zdoln do doskonalnia się, a następni ragowania na now wyzwania W tych warunch kirowntwo przdsiębiorstwa usi większą uwagę poświęcić poszukiwaniu fktywnych for intacji najnowszych zdobyczy widzy do prtyki W związku z ty, ż główny nosil widzy jst człowik, w warunch gospodarki opartj na widzy pitał ludzki ożna uważać za najważnijszy czynnik w osiąganiu clów przdsiębiorstwa ( ) 1 Globalizacja jst zjawiski wilowyiarowy Ma trzy podstawow aspkty: konozny, polityczny i społczny 2 Aspkt trytorialny związany z rozwoj gospodarki opartj na widzy uwidacznia się w trzch najważnijszych kirunch: globalizacji, intgracji oraz obustronnj zalżności, która jst ściśl związana z procs globalizacji Jst to pogłębiani obustronnj zalżności gospodark narodowych w oparciu o podział pracy

7 DOI: /Poliarchia Drodzy Czytlny! Drogi Kolżanki, drodzy Koldzy! Witay na łaach drugigo nuru Poliarchii czasopisa naukowgo studntów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo Po pirwszy nurz, który w całości poświęciliśy tatyc polskij ( Studia Polona ), zapraszay do zapoznania się z wydani, w który przntujy fkty różnorodnych i oryginalnych bań studntów WSMiP UJ Z duą inforujy o cztrch ważnych zianach, któr wprowziliśy w ostat nh isiącach Począwszy od nuru, który trzyaci w ręch, wszystki artykuły publikowan na łaach Poliarchii przchodzą przz procs tzw podwójnj ślpj rcnzji (doubl blind rviw) Oznacza to, ż rcnznt i autor ni znają wzajni swo h prsonaliów, a wszyscy rcnznci pochodzą spoza Uniwrsyttu Jagillońskigo Syst tn, nowatorski w przypku pis studnckh, gwarantuj wysoki pozio rytoryczny Poliarchii na jj łaach użą się wyłączni najlpsz spośród studnc kh artykułów Drugą zianą jst poszrzni Ry Naukowj pisa dołączyło do nij grono uznanych spcjalistów rprzntujących najbardzij rnoowan ośrodki bawcz na świci W drugi nurz Poliarchii pojawił się tż po raz pirwszy artykuł w języku angilski, co uznać nalży za trzcią istotną zianę Dklarujy chęć rozwijania tgo kirunku i zachęcay wszystkh studntów do przygotowywania tkstów w różnych języch obcych W wilki stopniu poszrza to bowi zasięg oddziaływania pisa i zwiększa jgo rolę w procsi cyrkulacji widzy naukowj To zaś ściśl wiąż się z czwartą zianą Poliarchia stała się częścią Cntral and Eastrn Europan Onlin Library (CEEOL), co jst istotny kroki w budowaniu prstiżu pisa, zwiększaniu jgo rozpoznawalności, poszrzaniu dostępności i cytowalności Wszystki t ziany i powstani drugigo nuru Poliarchii ni byłyby ożliw, gdyby ni pooc wilu osób Wyrazy wdzięczności nalżą się przd wszystki rcnzn to, których ntuzjaz dla Poliarchii przrósł nasz oczkiwania Dziękujy wydaw ntwu Księgarnia Ad za udaną współpracę Dziękujy równiż Bartoszowi Zawiślowi za korktę tkstu w języku angilski i abstrtów artykułów Dziękujy za współpracę autoro artykułów i zachęcay do paiętania o Poliarchii Odrębn wyrazy podziękowania kirujy w stronę naszych darczyńców: Dzina WSMiP UJ, Pana prof dr hab Bogdana Szlachty, patrona Poliarchii, oraz przdsię biorstwa IDC Polonia SA Bz Państwa poocy ninijsza publja ni ogłaby się uzać Życzyy iłj lktury i zapraszay do konttu Ardiusz Nyzio rdtor naczlny Poliarchii

8

9 GOSPODARKA DOI: /Poliarchia Bartosz BIELISZCZUK DWA LATA PO FUKUSHIMIE Two yars aftr th Fukushia disastr: Japan s futur, poly and nrgy industry In 2011, Japan was hit by an unprcdntd disastr an arthqu and a tsu nai that ld to on of th biggst nuclar accidnts in world s history This papr analyss Japan s nrgy situation bfor and aftr th vnt, focusing on whthr or not and if, how this tragdy changd th country s nrgy poli cy To achiv this ai, th author focuss on Japan s nrgy profil, nrgy ix and charactriss th country s accssibility to natural rsourcs including natu ral gas, oil and hard coal Th artl also discusss th country s lctr nrgy production, warhousing and transission infrastructur It provids a dtaild analysis of lgal rgulations and coptncis of rlvant inistris, as wll as govrnntal polis, stratgis and ais Anothr signifant issu raisd is th inclusion of rnwabl nrgy sourcs in Japan s futur nrgy ix Th papr also ts into considration th Japans publ s raction to th Fukushia dis astr and tracs th changing attitud of th Japans to nuclar nrgy Th con clusions dscrib possibl futur nrgy scnarios and thir consquncs for th country s nrgy and cono scurity Japan, Fukushia, nrgy, poly, nuclar kywords Abstract SEKTOR ENERGETYCZNY, STRATEGIA RZĄDU I PRZYSZŁOŚĆ JAPONII

10 Bartosz Biliszczuk 6 Poliarchia 2/2014 WSTĘP T Młynarski, Probl rorintacji polityki nrgtycznj Japonii po tastrofi lktrowni jądrowj Fukushia, Politja Piso Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo 2011, nr 17, s 129 Ang nrgy ix udział poszczgólnych źródł nrgii (gaz ziny, ropa naftowa, nrgia odnawial na tc) w produkcji nrgii danj gospodarki 1 Japonia rozwijała krajową nrgtykę jądrową od połowy lat 50 Od tgo czasu r tory atoow stanowiły ważn źródło nrgii lktrycznj1 Dla ubogigo w surow c kraju istotn są równiż inn źródła nrgii: ropa naftowa, gaz ziny i węgil Dotychczasowy iks nrgtyczny2 Japonii a się jdn zinić Jst to związan za równo z tragznyi wydarzniai z 2011 r, j i z dtrinacją polityków, by sku pić się na nrgii odnawialnj (odnawialn źródła nrgii, OZE) Wkrótc na rynk azjatycki trafią równiż większ ilości gazu; Japonia jst jdny z największych jgo konsuntów Spk cn surowca oż zwiększyć jgo udział w gospodarc Kraju Kwitnącj Wiśni Długotrinowo ożliw jst tż wykorzystani nowych tchnolo gii do produkcji gazu z złóż nikonwncjonalnych, co oż całkowi odinić sytu ację Japonii Wydaj się, ż poio wyłącznia wszystkh rtorów atoowych, kraj tn zapwn ni zrzygnuj całkowi z nrgii nuklarnj Początkow, bardzo śiał zapowidzi polityków zostały dość szybko zwryfikowan przz rzczywistość: rachu nk konozny oraz lobbing kręgów gospodarczych Ninij ngatywn nastawi ni wobc nrgtyki jądrowj utrzyuj się w say społczństwi, na co poprawkę będzi usiała wziąć żda koljna kipa rządowa Otwart pozostaj zat pytani, do jigo stopnia zostani odtworzony (pod nowyi przpisai i procdurai bz piczństwa) japoński sktor atoowy Autor ninijszgo artykułu postawił sobi za cl dokłn przybliżni sytuacji japoń skigo sktora nrgtyczngo po tlizi z 2011 r Przdiot analizy jst sytuacja na rynku ropy naftowj, gazu, węgla oraz nrgii lktrycznj przd tsunai i po ni, rcja włz, społczństwa, a tż podjęt przz Tokio działania (w ty opubliko wan dokunty stratgzn) Autor bazował zarówno na danych ofjalnych (rgula cj, biał księgi, dan narodowych koncrnów), j i pochodzących od nizalżnych pod iotów Spośród nh szczgólni warty wsponinia jst japoński Institut of Enrgy Econos (IEEJ), poświęcający dużo uwagi japońskij nrgtyc oraz sytuacji po ta strofi w Fukushii Analiza koncntruj się na następujących aspktach związanych z japońską nrgty ką: iksi nrgtyczny, urgulowaniach prawnych i organach odpowidzialnych za prowzni polityki nrgtycznj, a tż japońskij poly oraz dokuntach stratgz nych (rozdziały 1 3); chartrystyc żdgo z sktorów nrgtyki (rozdział 4); przbi gu i bzpośrdnh skutch tsunai z 2011 r oraz późnijszych zianach politycznych w Japonii (rozdział 5); kwstiach konozno społcznych związanych z ponowny uru choini lktrowni atoowych (rozdział 6) W końcowych rozdziałach pracy autor opisuj ożliw scnariusz dla japońskij nrgtyki oraz przdstawia własn wnioski 2

11 KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp z oo Adrs: ul św Anny 6, Krów, tl/fax (12) , tl (12) w 1167 KRS: , NIP:

Jacobi Lanhaus Opis podróży

Jacobi Lanhaus Opis podróży Jacobi Lanhaus Opis podróży Wstęp, objaśniniai i dodati opatrzyli Bogdan Rok i Marian Chachaj Itinrariu (1768-1769) Vol I Prgrinations Sarataru Itinrariu (1768-1769) Wstęp, objaśniniai i dodati opatrzyli

Bardziej szczegółowo

L ING V ARIA. Nr 1 (19)

L ING V ARIA. Nr 1 (19) L ING V ARIA Rocznik (X) 2015 Nr 1 (19) L i n g Va r i a Półrocznik wydziału polonistyki uniwrsyttu jagillońskigo rok X (2015), nr 1 (19) L i n g Va r i a Ra Naukowa prof Włysław T Miodun (Uniwrsytt

Bardziej szczegółowo

CORPUS STUDIOSORUM UNIVERSITATIS IAGELLONICAE 1850/51 1917/18 T-Ż

CORPUS STUDIOSORUM UNIVERSITATIS IAGELLONICAE 1850/51 1917/18 T-Ż 5 kon - 12 aj 2015indd 5 1 CORPUS STUDIOSORUM UNIVERSITATIS IAGELLONICAE 1850/51 1917/18 T-Ż kon - 12 aj 2015indd 1 2 Z PRAC ARCHIWUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Rdtor naukowy SERIA C: KRZYSZTOF STOPKA

Bardziej szczegółowo

pismo kresowe krakowskie Źródła: Wystarczy maszyna do pisania Listy Romana Aftanazego do Wiktora Swiatełyka Artykuły: Aleksander Iwaszczonek

pismo kresowe krakowskie Źródła: Wystarczy maszyna do pisania Listy Romana Aftanazego do Wiktora Swiatełyka Artykuły: Aleksander Iwaszczonek krowski piso krsow ROCZNIK 11 (2010) Źródła: Wystarczy aszyna do pisania Listy Roana Aftanazgo do Wiktora Swiatły Rola klasztoru Karlitów Bosych w Głęboki Magdalna Broniark Sacru i profanu w przstrzni

Bardziej szczegółowo

Diarium itineris Romam (1750)

Diarium itineris Romam (1750) Rigii Zawzki Diariu itinris Roa (1750) Diariusz podróży do Rzyu (1750) Marian Chachaj Z rękopisu odczytałi opracował Vol II Prgrinations Sarataru Diariusz podróży Rigiusza Zawzkigo pilgrzyującgo do Rzyu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

Michał Brzozowski Wykład 40 h Makrokonomia zaawansowana Część I: Ekonomia Montarna Dyżur: onidziałki.30 2.45, p. 409 E-mail: brzozowski@wn.uw.du.pl http://coin.wn.uw.du.pl/brzozowski lan wykładu. Czym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych Laboratorium Półprzwodniki Dilktryki Magntyki Ćwiczni nr Badani matriałów frromagntycznych I. Zagadninia do przygotowania:. Podstawow wilkości charaktryzując matriały magntyczn. Związki pomiędzy B, H i

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowj w Rogowi Sobóckim tmat lkcji Wymagania podstawow Uczń: ocna dopuszczająca ocna dostatczna ocna dobra Wymagania ponadpodstawow

Bardziej szczegółowo

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek 1 Matriał tortyczny do ćwicznia dostępny jst w oddzilnym dokumnci, jak równiż w książc: Hrmann T., Farmakokintyka. Toria i praktyka. Wydawnictwa Lkarski PZWL, Warszawa 2002, s. 13-74 Ćwiczni 6: Farmakokintyka

Bardziej szczegółowo

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu Danil Lazur Podborz 00 Zspół Szkół w Milcu Tmat 8. Zaangażowani gmin na rzcz rozwoju Odnawialnych Źródł Enrgii czy twoja gmina jst aktywna? Przdstawini możliwości rozwoju OZE w Gmini Przcław, na tl zaangażowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 13 MG Premium Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 75/6, Kraków Tel

Strona 1 z 13 MG Premium Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 75/6, Kraków Tel PO IR 1.1.1 Badania przmysłow i prac rozwojow ralizowan przz a- MŚP 1.1.1 Badania przmysłow i prac rozwojow ralizowan przz aduż 1.1.2 Prac B+R związan z wytworznim instalacji pilotażowj/dmonstracyj nj

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wasyl. w przedautonomicznej Galicji. Studium. demograficzno-historyczne

Franciszek Wasyl. w przedautonomicznej Galicji. Studium. demograficzno-historyczne Franciszk Wasyl ORMIANIE Studiu dografzno-historyczn w przdautonoznj Galji Oriani w przdautonoznj Galji To 4 Franciszk Wasyl Oriani w przdautonoznj Galji Studiu dografzno-historyczn Krów Copyright by

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

akademicka.pl Publikacja sfinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych U cenzji książek.

akademicka.pl Publikacja sfinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych U cenzji książek. Publikacja sfinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Poliarchia, studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ.

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Ewa Czapla Instytut Ekonomii i Zarządzania Politchnika Koszalińska WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Stopy procntow

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

W 2012r. do urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiło się 203 bezrobotnych legitymujących się zawodem nauczyciel języka angielskiego,

W 2012r. do urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiło się 203 bezrobotnych legitymujących się zawodem nauczyciel języka angielskiego, INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG ANGIELSKI (nauczycil języka angilskigo) kod zawodu- 233008 W klasyfikacji zawodów i spcjalności na potrzby rynku pracy (Dz. U. z 2010r. nr 82, poz. 537 z późn. zm.)jdnym

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Tak Tak Ni Ni Ni Inclusion Dfinicj Ostry zawał srca (AMI) Tlmdycyna DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbirani danych w projkci DUQuE AMI (świży zawał

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica Dwumisięcznik dla osób z problmami słuchu i mowy Wydani Spcjaln 16 lipca 2012 ISSN 1429-5040 Najważnijsz daty ostatnich 20 lat wspomninia prof. Hnryka Skarżyńskigo 20. Rocznica pirwszgo implantu ślimakowgo

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012)

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) Spis trści: 1.Ogólna charaktrystyka kirunku studiów. 2.Ogólna informacja o kirunku studiów. 3.Warunki rkrutacji na studia. 4.Zasady studiowania.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka. Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Gówna UE w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka. Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Gówna UE w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, GRECJA GRECJA Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce nasze Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomii. Czasopismo zawiera

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych Prztwarzani sygnałów biomdycznych dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof. PW Człowik- najlpsza inwstycja Projkt współfinansowany przz Unię Europjską w ramach Europjskigo Funduszu Społczngo Wykład XI Filtracja

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. e-learning w biznesie

TRENDS 2011. e-learning w biznesie Raport Summr 2011 I Edycja 12 lipca 2011 www.langloo.com -larning Pirwsz w Polsc ddykowan badani intrnautów na tmat -larningu przy współpracy z firmą badawczą Gmius Partnr badania www.tstbynt.com -larning

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

GettyImages WOLFSBURG HISTORIA SUKCESÓW W PIGUŁCE WMG WSPARCIE PROMOCJI, RUCHU TURYSTYCZNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW W WOLFSBURGU FASCYNUJĄCO MŁODE

GettyImages WOLFSBURG HISTORIA SUKCESÓW W PIGUŁCE WMG WSPARCIE PROMOCJI, RUCHU TURYSTYCZNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW W WOLFSBURGU FASCYNUJĄCO MŁODE GttyImags WOLFSBURG HISTORIA SUKCESÓW W PIGUŁCE WMG WSPARCIE PROMOCJI, RUCHU TURYSTYCZNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW W WOLFSBURGU FASCYNUJĄCO MŁODE bi O 17 Stllfldr Straß Oststra ß Laagbrg 39 aß ich-eb rtst r

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI

POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 03 KONTAKT 2014 Cisco an/or its affiliats. All rights rsrv. This ocumnt is Cisco Public. zastosowani w zarzązaniu opartym o wizę. lktronicznych, portali społcznościowych, a przstrzń,

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

rok I studiów drugiego stopnia semest letni rok akademicki 2015/2016

rok I studiów drugiego stopnia semest letni rok akademicki 2015/2016 rok dziń godzina grupa forma zajęć tytuł imię nazwisko przdmiot sala 4 WT 10.15-11.45 FP 2 językoznawczgo dr Małgorzata Misiak Lksykografia i lksyka dawna i współczsna 222 4 WT 12.00-13.30 FP 1 językoznawczgo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne Kilka slajdów z wykładu Andrzej Szczęśniak ekspert rynku energii i bezpieczeństwa www.szczesniak.pl Agenda wykładu 1. Fundamenty 2. Globalne wyzwania i USA 3. Europa i Rosja

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE P.N.: KOMPLEKSOWY

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012 LifProtct Ubzpiczni w razi poważngo zachorowania. Maj 2012 Nasz plan ubzpiczniowy dotyczący poważnych zachorowań stanowi najbardzij komplksową ochronę tgo typu dostępną w Irlandii. Podniśliśmy jakość polisy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE I KALIBRACJA MODELU MATEMATYCZNEGO AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO

OPRACOWANIE I KALIBRACJA MODELU MATEMATYCZNEGO AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO Zszyty Problmow Maszyny Elktryczn Nr /1 (99) 5 Wojcich Moćko 1,, Magdalna Szymańska 1,, Andrzj Wojcichowski 1 1 Instytut Transportu Samochodowgo, Warszawa Instytut Podstawowych Problmów Tchniki, Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawi zmian w budżci gminy na 2013 r. Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007 Tadusz Uhl*, Macij Kaliski*, Łukasz Sękiwicz* *Akadmia Górniczo - Hutnicza w Krakowi ASY PALI IE I E II STRESZCZENIE Artykuł zawira informacj na tmat zastosowania ogniw paliwowych jako gnratorów nrgii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Fizjoterapii

Turystyki i Fizjoterapii Lp. Nazwisko i imię Tmatyka INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I FIZJOTERAPII WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU SEMINARIUM MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w Małopolsce. Prezes Zarządu: Lilianna Piwowarska-Solarz

Dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w Małopolsce. Prezes Zarządu: Lilianna Piwowarska-Solarz Dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w Małopolsce Prezes Zarządu: Lilianna Piwowarska-Solarz Małopolska Agencja Energii i Środowiska Jesteśmy pierwszą w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Województwo Śląskie

WZÓR. Województwo Śląskie WZÓR Wojwództwo Śląski Wniosk o dofinansowani ralizacji projktu w ramach Rgionalngo Programu Opracyjngo Wojwództwa Śląskigo na lata 2007-2013 I. TYTUŁ PROJEKTU Pol tkstow (kopiowan z pkt. D.1) II. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

12.45 Na pokazie filmu Deszcz dzieci (reż. Vincent Ward) będzie obecny reżyser filmów i bohater tegorocznej retrospektywy.

12.45 Na pokazie filmu Deszcz dzieci (reż. Vincent Ward) będzie obecny reżyser filmów i bohater tegorocznej retrospektywy. na zdjęciu: Vincnt Ward Ha i n s w o r th w Op r z Piotr Łazarkiwicz Wy w i a d y: Ro g r Do n a l d s o n, Vincnt Ward wydarznia czas rlaksu 13.00 Godzina rlaksu z misięcznikim Zwirciadło : warsztaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. Rozdział 2 Wpływ inflacji na koszt użycia kapitału... 17 2.1 Inflacja i koszt użycia kapitału...17 2.2 Finansowanie pożyczkami...

Wstęp... 1. Rozdział 2 Wpływ inflacji na koszt użycia kapitału... 17 2.1 Inflacja i koszt użycia kapitału...17 2.2 Finansowanie pożyczkami... Spis rści Wsęp... Rozdział Podakowa rozja kapiału a warość przdsiębiorswa... 3.. Isoa rozji kapiału...3... Gospodarka bz podaków... 3..2. Gospodarka z podakai... 4..3. Ilusracja podakowj rozji kapiału...

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącgo zarządzania ryzykim w przdsiębiorstwach Spis trści Liczba pracowników w jdnostc lokalnj... 5 A.Przyczyny źródłow... 8 A1. Zarządzani BHP, w

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG NAFTA-GAZ styczń 2012 RO LXVIII Andrzj Adamkiwicz, Czary Bhrndt Akadmia Morska w Szczcini Ocna porównawcza silników dwupaliwowych o zapłoni samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG Wprowadzni

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ń ń ć ść ń ść ść ż ć ż ć ść ś ź ś ń ż ść ż ć ś ż ż Ź ć Ę Ę ć ń ć ż ń ć ż ć ść Ź ż ć ż ść ń ż ść ż Ź ć ż ść Ę ść ć ś Ę ż ż ć ś ń ć ż ć ć ść ś ś ń ć ż ść ś ż ć ż ść ć ś Ę ć ż ć ć ś ż ź ć ść ś ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia) KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Tchniki rlkscjn Rlion chniqus Kod Punkcj CTS* 1 Koornor mgr lżbi Sionko Zspół dkczn mgr lżbi Sionko Opis kursu (cl kszłcni) Clm kursu js zpoznni sudn z pojęcim srsu i snu rlksu,

Bardziej szczegółowo

MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ

MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ Michał Purczyński * MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ Wstęp Tmatyka modli popytu konsumpcyjngo dla branż piwowarskij i spirytusowj jst szroko obcna w litraturz polskij

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Integracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systemie GIS Mokrad³a

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Integracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systemie GIS Mokrad³a POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Intgracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systmi GIS Mokrad³a ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 6 67 INTEGRACJA BAZ DANYCH O POLSKICH

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Dr Marcin Sienkiewicz Dyrektor TGE Hub Polska. IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 2016 Strona Agenda Co to jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści WIEDZA - RAPORT Y- DIAGNOZY - ANALIZY - PRZYKŁADY. Nyse Euronext s.62

Spis treści WIEDZA - RAPORT Y- DIAGNOZY - ANALIZY - PRZYKŁADY. Nyse Euronext s.62 WIEDZA - RAPORT Y- DIAGNOZY - ANALIZY - PRZYKŁADY Spis treści Innowacyjność polskiej gospodarki 6 Pułapka średniego dochodu i niska innowacyjność 6 Innowacyjność polskiej gospodarki diagnoza 8 Handel elektroniczny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-chniczn aspky wykorzysania gazu w nrgyc anusz oowicz Wydział Inżynirii i Ochrony Środowiska Polichnika Częsochowska zacowani nakładów inwsycyjnych na projky wykorzysania gazu w nrgyc anusz

Bardziej szczegółowo

Publikacja artykułów naukowych w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com w roku 2012

Publikacja artykułów naukowych w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com w roku 2012 Publikacja artykułów naukowych w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com w roku 2012 W ramach organizowanej cyklicznie Konferencji Naukowej pt: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nieco historii Instalacje naftowe w Polsce, początek XX w. Nieco historii

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uwagi do dokumentu Polityki energetycznej Polski do 2050 roku w ramach wstępnych konsultacji społecznych

Uwagi do dokumentu Polityki energetycznej Polski do 2050 roku w ramach wstępnych konsultacji społecznych Warszawa 1 września 2014 Uwagi do dokumentu Polityki energetycznej Polski do 2050 roku w ramach wstępnych konsultacji społecznych W ramach konsultacji społecznych PEP 2050 IESCS przedstawia uwagi do niniejszego

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Język obcy (angielski) 2 30 z/o 09.0 2 Wstęp do filozofii

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ż ż ż Ś Ł Ę ż ż ż ż ż ż Ź ż Ę ż ż ć ż Ś Ś ć Ź Ę ż ż Ł Ś Ś ć Ś Ś ć ć Ś Ść ż Ś Ś ć Ś Ść Ś Ść ć Ł Ź Ś Ś ć Ś ż Ść Ś Ś Ś Ś ć Ś Ś Ź ć Ę Ś ć Ę Ć Ś Ę Ń ć ż ź ź Ę ż ż Ść ć Ę ć ż ź ż ż ż Ść ż Ś ć ć ć Ł ć ż

Bardziej szczegółowo

Ę ć Ń Ń ŁĄ ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ł Ś ć ć ć ć Ę ć ć ć ź ć Ę Ńć ć ć ź Ę Ę ć Ę ć Ę ć Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ć ź ć

Bardziej szczegółowo