1(2) Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1(2) Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Transkrypt

1 1(2) 2014 Studncki czasopiso naukow Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo :38:56

2 Księgarnia Ad sp z oo ul św Anny 6, Krów tl/fax: www Poliarchia Studncki czasopiso naukow Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo ul Gołębia 24, Krów tl: ww (rdtor naczlny) Rcnznci dr Łusz Arndt (Uniwrsytt Łódzki) dr Sławoir Czch (Uniwrsytt Ekonozny w Katowach) dr Mhał Jacuński (Uniwrsytt Wrocławski) dr hab, prof nzw Krzysztof Jasicki (Instytut Filozofii i Socjologii Polskij Adii Nauk) dr Pawł Kaczarczyk (Uniwrsytt Warszawski) dr Katarzyna Kąc (Uniwrsytt Mikołaja Koprni w Toruniu) dr Toasz Klin (Uniwrsytt Wrocławski) dr Mhał Łuszczuk (Uniwrsytt Jana Kochanowskigo) dr Ada Płoszaj (Uniwrsytt Warszawski) dr Andrzj Polus (Uniwrsytt Wrocławski) dr Patrycja Matusz Protasiwz (Uniwrsytt Wrocławski) dr Piotr Okulwz (Uniwrsytt i Adaa Mkiwza w Poznaniu) dr Rigiusz Roski (Uniwrsytt i Adaa Mkiwza w Poznaniu) dr Anna Rytl-Warzocha (Uniwrsytt Gdański) dr Mark Sioa (Uniwrsytt Marii Curi-Skłodowskij w Lublini) dr Łusz Tol (Collgiu Civitas) dr hab Łusz Tocz (Uniwrsytt Szczciński) prof dr hab Jan Marcin Węsławski (Pols Adia Nauk) prof dr hab Katarzyna Żukrows (Szkoła Główna Handlowa) Publja współfinansowana przz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz przdsiębiorstwo IDC Polonia SA ISSN Rdcja tkstów: Ewa Wrona Projkt okłki: Łusz Fydrk Typografia, skł i łaani: wwwanatta Nł: 100 gz Publja wydana w dwóch wrsjach: lktronznj i drukowanj Wrsją pirwotną czasopisa jst forat lktronzny Poliarchia jst i Politycznych U tych nauk polityc Zapraszay s rozpatrywanych cnzji książk Przyjujy Ostatczna d tywngo wyniku są wyznaczani pr Wyagania f 1 Tksty w for 2 Artykuł powi z przypisai szynopisu, po czony tytuł 3 Przypisy i bi Szczgółow dostępn są p wwwwsipu

3 Studncki czasopiso naukow Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych POLIARCHIA Krów 2014 Piso uzuj się pod patronat dzina Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo RADA PROGRAMOWA prof dr hab Bogdan Szlachta (Przwodnzący Ry Prograowj) Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ dr hab Moni Banaś Instytut Studiów Rgionalnych UJ prof Noran Davis Oxford Univrsity dr hab Joachi Dic, prof UJ Instytut Rosji i Europy Wschodnij UJ prof dr hab Antoni Dudk Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ dr hab Piotr Kila Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ dr hab Robrt Kłosowz, prof UJ Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ ks prof dr hab Krzysztof Kościlni Instytut Bliskigo i Dalkigo Wschodu UJ prof dr hab Włodziirz Mokry Katdra Ukrainoznawstwa UJ dr hab Dariusz Nidźwidzki Instytut Europistyki UJ Nr 2 REDAKTOR NACZELNY CZASOPISMA gr Ardiusz Nyzio Skrtarz Rdcji Magdalna Raczyńs

4 Spis trści 3 Ardiusz Nyzio, Drodzy Czytlny! Drogi Kolżanki, drodzy Koldzy! 5 Bartosz Biliszczuk, Dwa lata po Fukushii Sktor nrgtyczny, stratgia rządu i przyszłość Japonii 37 Robrt Posłajko, Rozwój uropjskij polityki cyfrowj 63 Julita Dudzi, East Cntral Europ in th Contxt of th Varitis of Capitalis Approach 81 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I GEOPOLITYKA GOSPODARKA Magdalna Mj, Probly i wyzwania Arct govrnanc 103 Jub Lrcl, Przciwdziałani nilgalnj iigracji w Unii Europjskij Stan prawny po wjściu w życi trtatu lizbońskigo 127 Marta Hoffann, Powstani Państwa Izrala w ujęciu konstruktywistyczny POLITYKA WEWNĘTRZNA I bzpiczństwo 147 Bartosz Światłowski, Protjs racja stanu Źródła i dzij ruchu protjskigo w II Rzczpospolitj 181 Justyna Magira, Parlant Saów w Szwcji fora przjściowa czy ostatczna? 199 Ardiusz Nyzio, W słabości siła Bilans wolucji polskh partii politycznych w latach

5 Prof dr hab Štfan Kassay jst przs ry nzorczj koncrnu IDC Holding SA największgo słowackigo producnta słodyczy i jdnj z największych fir branży spożywczj w Europi (in właścila popularnych w Polsc ark Vrbna i Góralki) Jgo rira zawodowa związana jst z pracą ndżrską oraz naukowo-bawczą To jdn z najważnijszych słowackh autoryttów w dzidzini gospodarki, ksprt w tworzniu stratgii arktingowych, rinżynirii oraz torii holdingu Jst autor szrgu publji naukowych i prac bawczych, wyróżniany za działalność biznsową i docniany za pracę naukową Moi crdo życiowy jst sybioza nauki z prtyką Wszystko, co rozważa tortyczni, usi pot ić fkt ralizacyjny Jst przkonany, ż sns nauki jst upowszchniani widzy i wspoagani prtyki ówi prof Štfan Kassay Przdsiębiorstwo i przdsiębiorczość, t2, Gospodar i finans to koljna część koksowgo opracowania, poświęcongo zarządzaniu nowoczsną firą Opirając się na własnych doświczniach w budowaniu iędzynarodowgo sukcsu handlowgo IDC Holding SA, profsor Štfan Kassay przdstawia stratgię rozwoju i czynniki oddziałując na funkcjonowani przdsiębiorstw w ziniających się warunch gospodarki rynkowj Publja jst bogaty kopndiu widzy dla ndżrów i konoistów Skupia się na zarządzaniu jo dyscyini o uniwrsalny znaczniu, dlatgo jst tż rkondowana spcjalisto z różnych dzidzin, którzy podjują kluczow dcyzj w zrsi zarządzania przdsiębiorstw Połączni widzy tortycznj z doświczni prtyczny, pozwoliło autorowi na opisani i usystatyzowani czynników ających wartość stabilizacyjną w działalności biznsowj

6 Spcjalni dla naszych czytlników drukujy fragnt książki prof dr hab Štfana Kassaya Przdsiębiorstwo i przdsiębiorczość, t 2, Gospodar i finans, która nł Księgarni Adkij uzała się w Polsc w listopzi ubigłgo roku Rozdział 3 Tndncj globalizacyjn w gospodarc rynkowj Globalizacja stała się procs niodwracalny Z jdnj strony w wybranych grupach jdnostk, przdsiębiorstw (korporacji) i narodów dochodzi do koncntracji włzy i bogactwa, z drugij zaś do arginalizacji innych czynników Główną rolę odgrywa aspkt konozny globalizacji1, który odznacza się wzrost wolunu produkcji iędzynarodowj, intgracją na iędzynarodowych rynch finansowych i rosnącą rolą spółk ponnarodowych Wyraz procsów związanych z globalizacją jst powstani nowj gospodarki, w którj główny nacisk kłzi się na zdobyci wyższj konkurncyjności, zastosowani tchnologii inforacyjnych, rozwój nauki i na trwały wzrost gospodarczy, zapwniony przz zbliżani clów gospodarczych i kologznych Wsponiany procs opira się na rozwoju tchnologii inforacyjnych i społczństwi inforacyjny2 Ponto coraz większgo znacznia nabira aspkt kologzny globalizacji Na życi ludzi w coraz większy stopniu zaczynają oddziaływać probly globaln, będąc odbi stosunku człowi i społczństwa do środowis naturalngo Cchą chartrystyczną pogłębiającj się globalizacji jst szybki rozwój handlu iędzynarodowgo, zwiększając się powiązani narodowych rynków produktów, j równiż rosnąc woluny transcji na iędzynarodowych rynch finansowych Wszystki t fty w wyraźny sposób wpływają na zarządzani finansow przdsiębiorstw, zarówno jśli idzi o pozyskiwani pitału dla zralizowania clów gospodarczych, j i podział osiągniętych wyników finansowych W tych warunch nizbędna jst uijętność przystosowania się przdsiębiorstwa zarówno do tualngo rozwoju na światowych rynch produktów, j i rynch finansowych Dla wyznacznia clów przdsiębiorstwa w warunch globalizacji szczgólngo znacznia nabirają rynki finansow, któr oddziałują przd wszystki na politykę finansową przdsiębiorstw w zrsi: pozyskiwania w różnj postaci zagranznych bzzwrotnych środków finansowych, pozyskiwania środków finansowych w fori bzpośrdnh inwstycji zagranznych oraz inwstycji portflowych inwstorów zagranznych, a tż alocji wolnych środków finansowych przdsiębiorstw Znaczny wpływ globalizacji na politykę finansową przdsiębiorstw widoczny jst przd wszystki w ziniający się otoczniu rokonozny Wyjątki są jdyni duż koncrny iędzynarodow, al równiż h powstani jst fkt tndncji globalizacyjnych w gospodarc Globalizacja sprawia, ż na cl przdsiębiorstwa, a ty say na jgo politykę finansową na pozioi ro, oddziałują przd wszystki polity gospodarcza państwa oraz cyklzny rozwój gospodarki W tych warunch do najważnijszych uijętności kirowntwa przdsiębiorstwa nalży zdolność aptacji i ragowania Jj zdobyci wyaga poświęcnia uwagi zarządzaniu procsai finansowyi i to na wszystkh cztrch pozioach (anowani, dcyzj, organizowani oraz analiza i kontrola) Dla przdsiębiorstwa rozwój globalizacji oznacza now szans, al równiż zagrożnia w przypku, gdy ni będzi ono zdoln do doskonalnia się, a następni ragowania na now wyzwania W tych warunch kirowntwo przdsiębiorstwa usi większą uwagę poświęcić poszukiwaniu fktywnych for intacji najnowszych zdobyczy widzy do prtyki W związku z ty, ż główny nosil widzy jst człowik, w warunch gospodarki opartj na widzy pitał ludzki ożna uważać za najważnijszy czynnik w osiąganiu clów przdsiębiorstwa ( ) 1 Globalizacja jst zjawiski wilowyiarowy Ma trzy podstawow aspkty: konozny, polityczny i społczny 2 Aspkt trytorialny związany z rozwoj gospodarki opartj na widzy uwidacznia się w trzch najważnijszych kirunch: globalizacji, intgracji oraz obustronnj zalżności, która jst ściśl związana z procs globalizacji Jst to pogłębiani obustronnj zalżności gospodark narodowych w oparciu o podział pracy

7 DOI: /Poliarchia Drodzy Czytlny! Drogi Kolżanki, drodzy Koldzy! Witay na łaach drugigo nuru Poliarchii czasopisa naukowgo studntów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo Po pirwszy nurz, który w całości poświęciliśy tatyc polskij ( Studia Polona ), zapraszay do zapoznania się z wydani, w który przntujy fkty różnorodnych i oryginalnych bań studntów WSMiP UJ Z duą inforujy o cztrch ważnych zianach, któr wprowziliśy w ostat nh isiącach Począwszy od nuru, który trzyaci w ręch, wszystki artykuły publikowan na łaach Poliarchii przchodzą przz procs tzw podwójnj ślpj rcnzji (doubl blind rviw) Oznacza to, ż rcnznt i autor ni znają wzajni swo h prsonaliów, a wszyscy rcnznci pochodzą spoza Uniwrsyttu Jagillońskigo Syst tn, nowatorski w przypku pis studnckh, gwarantuj wysoki pozio rytoryczny Poliarchii na jj łaach użą się wyłączni najlpsz spośród studnc kh artykułów Drugą zianą jst poszrzni Ry Naukowj pisa dołączyło do nij grono uznanych spcjalistów rprzntujących najbardzij rnoowan ośrodki bawcz na świci W drugi nurz Poliarchii pojawił się tż po raz pirwszy artykuł w języku angilski, co uznać nalży za trzcią istotną zianę Dklarujy chęć rozwijania tgo kirunku i zachęcay wszystkh studntów do przygotowywania tkstów w różnych języch obcych W wilki stopniu poszrza to bowi zasięg oddziaływania pisa i zwiększa jgo rolę w procsi cyrkulacji widzy naukowj To zaś ściśl wiąż się z czwartą zianą Poliarchia stała się częścią Cntral and Eastrn Europan Onlin Library (CEEOL), co jst istotny kroki w budowaniu prstiżu pisa, zwiększaniu jgo rozpoznawalności, poszrzaniu dostępności i cytowalności Wszystki t ziany i powstani drugigo nuru Poliarchii ni byłyby ożliw, gdyby ni pooc wilu osób Wyrazy wdzięczności nalżą się przd wszystki rcnzn to, których ntuzjaz dla Poliarchii przrósł nasz oczkiwania Dziękujy wydaw ntwu Księgarnia Ad za udaną współpracę Dziękujy równiż Bartoszowi Zawiślowi za korktę tkstu w języku angilski i abstrtów artykułów Dziękujy za współpracę autoro artykułów i zachęcay do paiętania o Poliarchii Odrębn wyrazy podziękowania kirujy w stronę naszych darczyńców: Dzina WSMiP UJ, Pana prof dr hab Bogdana Szlachty, patrona Poliarchii, oraz przdsię biorstwa IDC Polonia SA Bz Państwa poocy ninijsza publja ni ogłaby się uzać Życzyy iłj lktury i zapraszay do konttu Ardiusz Nyzio rdtor naczlny Poliarchii

8

9 GOSPODARKA DOI: /Poliarchia Bartosz BIELISZCZUK DWA LATA PO FUKUSHIMIE Two yars aftr th Fukushia disastr: Japan s futur, poly and nrgy industry In 2011, Japan was hit by an unprcdntd disastr an arthqu and a tsu nai that ld to on of th biggst nuclar accidnts in world s history This papr analyss Japan s nrgy situation bfor and aftr th vnt, focusing on whthr or not and if, how this tragdy changd th country s nrgy poli cy To achiv this ai, th author focuss on Japan s nrgy profil, nrgy ix and charactriss th country s accssibility to natural rsourcs including natu ral gas, oil and hard coal Th artl also discusss th country s lctr nrgy production, warhousing and transission infrastructur It provids a dtaild analysis of lgal rgulations and coptncis of rlvant inistris, as wll as govrnntal polis, stratgis and ais Anothr signifant issu raisd is th inclusion of rnwabl nrgy sourcs in Japan s futur nrgy ix Th papr also ts into considration th Japans publ s raction to th Fukushia dis astr and tracs th changing attitud of th Japans to nuclar nrgy Th con clusions dscrib possibl futur nrgy scnarios and thir consquncs for th country s nrgy and cono scurity Japan, Fukushia, nrgy, poly, nuclar kywords Abstract SEKTOR ENERGETYCZNY, STRATEGIA RZĄDU I PRZYSZŁOŚĆ JAPONII

10 Bartosz Biliszczuk 6 Poliarchia 2/2014 WSTĘP T Młynarski, Probl rorintacji polityki nrgtycznj Japonii po tastrofi lktrowni jądrowj Fukushia, Politja Piso Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo 2011, nr 17, s 129 Ang nrgy ix udział poszczgólnych źródł nrgii (gaz ziny, ropa naftowa, nrgia odnawial na tc) w produkcji nrgii danj gospodarki 1 Japonia rozwijała krajową nrgtykę jądrową od połowy lat 50 Od tgo czasu r tory atoow stanowiły ważn źródło nrgii lktrycznj1 Dla ubogigo w surow c kraju istotn są równiż inn źródła nrgii: ropa naftowa, gaz ziny i węgil Dotychczasowy iks nrgtyczny2 Japonii a się jdn zinić Jst to związan za równo z tragznyi wydarzniai z 2011 r, j i z dtrinacją polityków, by sku pić się na nrgii odnawialnj (odnawialn źródła nrgii, OZE) Wkrótc na rynk azjatycki trafią równiż większ ilości gazu; Japonia jst jdny z największych jgo konsuntów Spk cn surowca oż zwiększyć jgo udział w gospodarc Kraju Kwitnącj Wiśni Długotrinowo ożliw jst tż wykorzystani nowych tchnolo gii do produkcji gazu z złóż nikonwncjonalnych, co oż całkowi odinić sytu ację Japonii Wydaj się, ż poio wyłącznia wszystkh rtorów atoowych, kraj tn zapwn ni zrzygnuj całkowi z nrgii nuklarnj Początkow, bardzo śiał zapowidzi polityków zostały dość szybko zwryfikowan przz rzczywistość: rachu nk konozny oraz lobbing kręgów gospodarczych Ninij ngatywn nastawi ni wobc nrgtyki jądrowj utrzyuj się w say społczństwi, na co poprawkę będzi usiała wziąć żda koljna kipa rządowa Otwart pozostaj zat pytani, do jigo stopnia zostani odtworzony (pod nowyi przpisai i procdurai bz piczństwa) japoński sktor atoowy Autor ninijszgo artykułu postawił sobi za cl dokłn przybliżni sytuacji japoń skigo sktora nrgtyczngo po tlizi z 2011 r Przdiot analizy jst sytuacja na rynku ropy naftowj, gazu, węgla oraz nrgii lktrycznj przd tsunai i po ni, rcja włz, społczństwa, a tż podjęt przz Tokio działania (w ty opubliko wan dokunty stratgzn) Autor bazował zarówno na danych ofjalnych (rgula cj, biał księgi, dan narodowych koncrnów), j i pochodzących od nizalżnych pod iotów Spośród nh szczgólni warty wsponinia jst japoński Institut of Enrgy Econos (IEEJ), poświęcający dużo uwagi japońskij nrgtyc oraz sytuacji po ta strofi w Fukushii Analiza koncntruj się na następujących aspktach związanych z japońską nrgty ką: iksi nrgtyczny, urgulowaniach prawnych i organach odpowidzialnych za prowzni polityki nrgtycznj, a tż japońskij poly oraz dokuntach stratgz nych (rozdziały 1 3); chartrystyc żdgo z sktorów nrgtyki (rozdział 4); przbi gu i bzpośrdnh skutch tsunai z 2011 r oraz późnijszych zianach politycznych w Japonii (rozdział 5); kwstiach konozno społcznych związanych z ponowny uru choini lktrowni atoowych (rozdział 6) W końcowych rozdziałach pracy autor opisuj ożliw scnariusz dla japońskij nrgtyki oraz przdstawia własn wnioski 2

11 KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp z oo Adrs: ul św Anny 6, Krów, tl/fax (12) , tl (12) w 1167 KRS: , NIP:

Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Prowadzenie firmy staje się prostsze! TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia

Bardziej szczegółowo

BRICS KWINTET CZY. Tom pokonferencyjny PIĘCIU SOLISTÓW?

BRICS KWINTET CZY. Tom pokonferencyjny PIĘCIU SOLISTÓW? BRICS KWINTET CZY Tom pokonferencyjny PIĘCIU SOLISTÓW? 0 BRICS kwintet czy pięciu solistów? TOM POKONFERENCYJNY Kraków 2014 Publikacja Koła Nauk Politycznych Homo Politicus działającego przy Katedrze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami walutowymi zastosowania dla Polski *

Modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami walutowymi zastosowania dla Polski * 4 Makrokonomia BANK I KREDYT wrzsiƒ 2005 Modl wczsngo ostrzgania przd kryzysami walutowymi zastosowania dla Polski * Dobromi Srwa 1. Wprowadzni * WczÊnijszych obliczƒ, dotyczàcych analizy sygna owj, dokona

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE SUBSYSTEMU W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ W ŚWIETLE TEORII: PRZYPADEK AZJI WSCHODNIEJ I KRAJÓW ZATOKI PERSKIEJ

POWSTANIE SUBSYSTEMU W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ W ŚWIETLE TEORII: PRZYPADEK AZJI WSCHODNIEJ I KRAJÓW ZATOKI PERSKIEJ Kazimierz Starzyk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Toruńska Szkoła Wyższa POWSTANIE SUBSYSTEMU W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ W ŚWIETLE TEORII: PRZYPADEK AZJI WSCHODNIEJ I KRAJÓW ZATOKI PERSKIEJ Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

nr2(17)/2013 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w odzi

nr2(17)/2013 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w odzi nr2(17)/2013 Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem energetycznym na przyk³adzie importu gazu LNG z Kataru do Polski Nebras Al-Masny Pierwszy/ostatni kilometr w transporcie Andrzej D¹bek Zachowania prosumpcyjne polskich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Indie i kraje Azji Wschodniej

Indie i kraje Azji Wschodniej TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU Szko³a Wy sza Psychologii Spo³ecznej AZJA PACYFIK ROCZNIK TOM X (2007) Indie i kraje Azji Wschodniej RADA PROGRAMOWA Krzysztof Gawlikowski (przewodniczący), Piotr Balcerowicz,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3 Ewa Walińska Zakład Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Dorota Burzyńska, Dorota Czechowska, Joanna Działo, Marianna Greta Monika Marcinkowska,

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. T. Bartosz Kalinowski Dojrzałość procesowa a zarządzanie ryzykiem operacyjnym 2

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. T. Bartosz Kalinowski Dojrzałość procesowa a zarządzanie ryzykiem operacyjnym 2 Spis treści ROK LXV Nr 10 (1226) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nowe perspektywy

Zarządzanie nowe perspektywy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Zarządzanie nowe perspektywy Redakcja naukowa Ewa Gołębiowska Konrad Raczkowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO EWA MARIA ŚNIEŻEK Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych krytyczna ocena i propozycja modelu WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 2008 RECENZENT Anna Karmańska

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1(14) styczeń 2013, Rok wyd. V

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1(14) styczeń 2013, Rok wyd. V Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Numer 1(14) styczeń 2013, Rok wyd. V ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelna: Irena K. Hejduk Zastępca redaktor naczelnej: Andrzej Wilk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Czy Polska będzie coraz atrakcyjniejszym miejscem na rozwój kariery?

Czy Polska będzie coraz atrakcyjniejszym miejscem na rozwój kariery? Twoje wartości a skuteczność inwestowania Londyn za darmo ISSN: 1899-4202 Imigranci w natarciu NUMER 2 (53) MARZEC 2015 WWW.GAZETATREND.PL Temat numeru: Wyjeżdżać czy nie wyjeżdżać? Czy Polska będzie coraz

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ

KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ Gdańsk 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 63 tel. +48 58 524

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP 2012 Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP Jan Fazlagić Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA Studia krajowe i międzynarodowe National and International Studies PUBLIC ADMINISTRATION N r 1 ( 1 5 ) 2 0 1 0 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Bardziej szczegółowo