ROLA ERP W TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA ERP W TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII"

Transkrypt

1 ROLA ERP W TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII Streszczenie Sławomir Kłos, Justyna Patalas Uniwersytet Zielonogórski Zbigniew Banaszak Politechnika Koszalińska Jak wynika z badań [AAZ03], [HoKi02], sukces wdroŝenia systemu ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest uzaleŝniony od wielu czynników związanych zarówno z rodzajem działalności operacyjnej prowadzonej przez firmę, jak i sposobem zarządzania projektem wdroŝenia ERP. Implementacja systemu ERP zawsze związana jest z transferem wiedzy i technologii do przedsiębiorstwa. W artykule tym przedstawiono metodykę wdroŝenia systemu ERP zorientowaną na korzyści MŚP oraz dokonano oceny roli tych systemów w transferze know-how i technologii. Słowa kluczowe: ERP, transfer technologii, zwrot z inwestycji Wstęp System zarządzania zasobami przedsiębiorstwa ERP jest przystosowywaną do potrzeb klienta, standardową aplikacją programową, obejmującą zintegrowane rozwiązania biznesowe w zakresie kluczowych procesów (np.: planowanie i sterowanie produkcją, gospodarka magazynowa) i głównych funkcji administracyjnych (np.: księgowość, kadry i płace) przedsiębiorstwa [Ro99]. ERP jest procesowo zorientowanym narzędziem informatycznym słuŝącym do poprawy efektywności prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Dynamiczny rozwój systemów klasy ERP w ostatnim dziesięcioleciu, a takŝe dynamika wzrostu sprzedaŝy tych systemów są najlepszym dowodem na to, Ŝe są one narzędziem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem na miarę 21 wieku. Najwięksi producenci systemów ERP jak SAP, Oracle, IFS, Baan itp. głównie konkurują na rynku duŝych firm. Utarło się, Ŝe implementacja systemu ERP jest projektem bardzo kosztownym, wiąŝącym się z reinŝynierią procesów i duŝym ryzykiem nieudanego wdroŝenia. Obecne wiele małych i średnich firm (MŚP) dostrzega potrzebę posiadania zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, na rynku zaś istnieje bogata oferta systemów ERP skierowana głównie dla MŚP. Zakładając, Ŝe

2 544 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania wdroŝenie ERP w duŝym przedsiębiorstwie obarczone jest duŝym ryzykiem i okres wdroŝenia liczony jest w latach, moŝna by domniemywać, Ŝe implementacja takiego systemu w przedsiębiorstwie średnim lub małym będzie trwała krócej, a sukces będzie pewniejszy. PoniewaŜ większość systemów ERP oferowanych na rynku spełnia podobne funkcje, zatem załoŝenia dotyczące wdroŝenia systemu wymagają głównie określenia potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologiczno-informatycznego wsparcia poszczególnych obszarów funkcjonalnych. Ogólny problem postawiony w niniejszym artykule został sformułowany w następujący sposób: Dany jest zbiór systemów klasy ERP dostępnych na rynku. Jakie czynniki decydują o sukcesie wdroŝenia systemu ERP w rozwaŝanym przedsiębiorstwie i jaki system zapewni wsparcie w obszarach kluczowych dla działalności operacyjnej przedsiębiorstwa? WdroŜenie systemu ERP jest decyzją strategiczną, której skutki decydują o przebiegu procesów biznesowych, wykorzystaniu zasobów i efektywności zarządzania, a więc o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Potrzeba wdroŝenia takiego systemu w MŚP pojawia się najczęściej w momencie dramatycznego wzrostu liczby zleceń, kiedy zarząd dochodzi do wniosku, Ŝe bez informatycznego wspomagania procesów decyzyjnych, przedsiębiorstwo moŝe ogarnąć chaos, zaś realizowane do tej pory rozwiązania wyspowe w obszarze IT (ang. Information Technology) nie sprawdzają się. Ten moment jest najbardziej niekorzystny na rozpoczęcie projektu implementacji systemu ERP, poniewaŝ zasoby ludzkie są najczęściej przeciąŝone zaś realizacja wymaga oderwania wielu pracowników (najczęściej tych najlepszych) od rutynowych działań i pełne zaanga- Ŝowanie w realizację wdroŝenia. PoniewaŜ dla większości MŚP rozpoczęcie okresu dynamicznego rozwoju jest duŝym zaskoczeniem, trudno je winić za brak planów wdroŝenia ERP. W momencie dynamicznego wzrostu przychodów w przedsiębiorstwie pojawiają się środki umoŝliwiające finansowanie projektu wdroŝenia ERP. W wielu przypadkach wdroŝenie ERP w MŚP będzie wiązało się z szeregiem problemów, z których największym jest zbyt mała waga przywiązywana przez pracowników i zarząd do realizacje tego przedsięwzięcia ze względu na zaangaŝowanie w bieŝącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa. PoniewaŜ wdroŝenie systemu ERP w przedsiębiorstwie naleŝy rozpatrywać w kategorii zarządzania projektem, zatem sukces wdroŝenia jest determinowany przez budŝet, zakres i harmonogram realizacji takiego przedsięwzięcia. Dodatkowo naleŝy wziąć pod uwagę korzyści związane z wdroŝeniem systemu ERP w perspektywie oraz efektywność jego funkcjonowania. W badaniach dotyczących systemów ERP jako waŝne kryterium decydujące o udanym wdroŝeniu, wyróŝnia się dopasowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do systemu ERP [HoKi02]. Korzyści związane z wdroŝeniem ERP zostały podzielone na następujące grupy [ShSe00]:

3 Rola ERP w transferze wiedzy i technologii 545 Korzyści operacyjne - dotyczące redukcji kosztów, redukcji czasu trwania cykli, poprawa produktywności, poprawa jakości oraz usprawnienie obsługi klientów. Korzyści zarządzania - sprawniejsze zarządzanie zasobami, usprawnienie procesu planowania i podejmowania decyzji, usprawnienie wydajności. Korzyści strategiczne związane ze wsparciem rozwoju przedsiębiorstwa i kooperacji, rozwojem innowacyjności przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produktów, rejestracją kosztów zarządzania oraz budową interfejsów z partnerami zewnętrznymi. Korzyści dla infrastruktury IT - dotyczące uelastycznienia procesów biznesowych przedsiębiorstwa, redukcji kosztów i rozwój moŝliwości infrastruktury informatycznej. Korzyści organizacyjne związane ze wspomaganiem zmian organizacyjnych, usprawnieniem procesu szkolenia pracowników, budową struktury uprawnień i tworzeniem spójnej wizji rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zdecydowane na implementację systemu ERP powinno w fazie selekcji systemu określić najwaŝniejsze korzyści, które firma chce osiągnąć w poszczególnych grupach. Planowane korzyści określają zakres projektu oraz obszary funkcjonalne, w których zastosowane zostaną rozwiązania innowacyjne. W następnym rozdziale opisano nowe technologie, których rozwój w przedsiębiorstwie determinuje implementacja systemów ERP. Rozdział trzeci dotyczy metodyki wyboru systemu ERP zorientowanej na osiągnięcie korzyści dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych i know-how w zakresie zarządzania. Nowe technologie w systemach ERP Rozwój systemów ERP zaowocował w ostatnich latach opracowaniem nowych technologii w obszarach rozwoju infrastruktury przedsiębiorstwa, komunikacją z otoczeniem zewnętrznym (technologie internetowe) oraz zarządzania danymi i wiedzą (Tab. 1). Przedsiębiorstwa zdecydowane na implementację systemu klasy ERP (szczególnie małe i średnie firmy) powinny w fazie selekcji systemu rozstrzygnąć czy rozwiązania oferowane przez dostawców oprogramowania klasy ERP pozwolą zrealizować załoŝone cele i osiągnąć określone korzyści. Dlatego z jednej strony muszą one posiadać wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań w obszarze ERP z drugiej muszą dokładnie zdefiniować swoje potrzeby. Implementacja najnowszych technologii z obszaru ERP nie moŝe stać się celem samym w sobie (lub wynikać z nacisku firm dostarczających system ERP) lecz powinno być dokładnie zbilansowane z punktu widzenia kosztów i ewentualnych korzyści. W Tabeli 1 opisano kilka nowych technologii oraz wy-

4 546 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania róŝniono obszary funkcjonalne oraz ewentualne korzyści, jakie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zyskać poprzez wdroŝenie takiej technologii. Technologia/ Rozwiązanie Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management SCM) Kluczowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Stanowi o konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania logistycznego. Techniki internetowe wspierające ERP B2B, B2C, portal przedsiębiorstwa Rozwiązania mobilne Zarządzanie relacjami z klientami - CRM Przykłady nowych technologii w obszarze ERP Opis Zintegrowane rozwiązanie słuŝące do zarządzania nowoczesnym, sieciowym łańcuchem dostaw - począwszy od fazy projektowania wyrobu do wyboru źródeł zaopatrzenia, od planowania popytu na wyroby do sterowania ich fizyczną dystrybucją. Obsługa zleceń od klientów przy pomocy Internetu, informowanie dostawców i odbiorców o stanie zobowiązań i naleŝności, sprzedaŝ towarów i usług poprzez Internet, moŝliwość pracy zdalnej. Business Intelligence Zarządzanie know-how przedsiębiorstwa, wielowymiarowe analizy danych. UmoŜliwia zdalny dostęp do systemu ERP, sprawniejsze i dokładniejsze gromadzenie danych. Wspieranie kontaktów z klientami, transakcji i serwisu przez ERP w celu zagwarantowania ścisłej i długofalowej Grupy korzyści Organizacyjne Infrastruktury IT Organizacyjne Infrastruktury IT Zalecenia Tabela 1 procesu sprzeda- Ŝy i marketingu. Udostępnienie aplikacji ERP w siedzibie klienta poprzez Internet. procesów analitycznych, szkoleń pracowników i komunikacji wewnątrz firmy. pracowników pracujących poza firmą np.: handlowców, zarząd, zakupy. procesów sprzedaŝy i marketingu.

5 Rola ERP w transferze wiedzy i technologii 547 współpracy. Workflow Management zarządzania i automatyzacja przebiegu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Organizacyjne procesów informacyjnodecyzyjnych, obiegu dokumentacji i szkolenia nowego personelu. Obok nowych rozwiązań, firmy oferujące aplikacje ERP, prześcigają się w rozwoju dotychczasowych funkcji systemowych. NaleŜy do nich np.: zastosowanie nowych algorytmów planowania produkcji, nowe metody prognozowania potrzeb materiałowych, wyznaczanie indywidualnej wydajności pracowników w oparciu o analizę czasów pochodzących z rejestracji czasu pracy i rejestracji operacji wykonywanych w przedsiębiorstwie (np. programistów, konstruktorów, technologów, itp.). DuŜa konkurencja na rynku oprogramowania ERP sprawia, Ŝe systemy proste i w pierwotnym załoŝeniu przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, w krótkim czasie rozrastają się i stają się niedostępne dla MŚP ze względu na wysokie koszty zakupu. Systemy ERP najczęściej mają budowę modułową, co pozwala inwestorom ograniczać koszty i zaplanować wdroŝenie ERP. Z analizy funkcjonalności systemów ERP najczęściej wynika, Ŝe w danym przedsiębiorstwie celowe jest zaimplementowanie tylko niektórych rozwiązań oferowanych przez dostawcę oprogramowania. Metodyka wyboru systemu ERP zorientowana na wybrane korzyści Wybór ERP przez zarząd przedsiębiorstwa powinien z góry określać korzyści, jakie odniesie przedsiębiorstwo po jego implementacji, koszty związane z implementacją ERP, zwrot inwestycji oraz strategiczny plan rozwoju systemu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Korzyści operacyjne, zarządzania, strategiczne, infrastruktury IT i operacyjne naleŝy oszacować w przeliczeniu na pieniądze związane z oszczędnościami lub dodatkowym zyskiem w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa (sprzedaŝ, zaopatrzenie, konstrukcja i technologia, zaopatrzenie, produkcja, itd.). W ten sposób przedsiębiorstwo inwestujące w ERP określa priorytety wdroŝenia, a równocześnie określone zostają wskaźniki kontrolne, które determinują miarę sukcesu wdroŝenia. Przykłady planowanych korzyści, z podziałem na obszary funkcjonalne zostały pokazane w Tabeli 2.

6 548 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Korzyści Grupa korzyści Redukcja wartości magazynowanych materiałów Skrócenie opracowania konstrukcji czasu nowej Redukcja liczby reklamacji Skrócenie średniego czasu realizacji zlecenia Przykłady planowanych korzyści z ERP Obszar funkcjonalny Gospodarka materiałowa Konstrukcja Produkcji SprzedaŜ Produkcja Dystrybucja Miara Tabela 2 Wartość PLN/rok Liczba godzin/rok Liczba zleceń/ rok Procentowo 35% Planowane wartości pokazane w Tabeli 2 naleŝy przeliczyć na pieniądze i w ten sposób moŝna oszacować korzyści wynikające z implementacji ERP. Dokonując analizy kosztów implementacji ERP najlepiej posłuŝyć się metodą pełnych kosztów posiadania TCO (ang. Total Cost of Ownership) opracowaną przez Gartner Group. Szacując koszty przy uŝyciu tej metody naleŝy wziąć pod uwagę nie tylko koszty sprzętu, oprogramowania i wdroŝenia, ale równieŝ trzeba uwzględnić koszty przestojów, zarządzania, rozwoju, komunikacji, przestojów, wspomagania oraz koszty poniesione przez uŝytkownika końcowego. Po dokonaniu oceny korzyści i szacunku kosztów moŝna dokonać analizę zwrotu z inwestycji. Niestety ze względu na dynamikę, która charakteryzuje realizację projektu wdroŝenia ERP, najbardziej popularna metoda ROI nie uwzględnia złoŝoności inwestycji przedsiębiorstwa w system ERP. Istnieje kilka metod dedykowanych do oceny rentowności inwestycji informatycznych takich jak: metoda zarobionej wartości dodanej EVA (ang. Earned Value Addet), zwrot na zarządzaniu ROM (ang. Return on Management), zwrot na wykorzystanej okazji ROO (ang. Return on Opportunity) oraz zmodyfikowana metoda TCO pełne korzyści posiadania (systemu informatycznego) TBO (ang. Total Benefits of Ownership). Wymienione metody uwzględniają efekty trudne do zmierzenia, a wynikające z wdroŝenia systemu ERP i przeliczają je na pieniądze z uwzględnieniem nakładów w czasie i ryzyka. Ostatnim czynnikiem, który naleŝy wziąć po uwagę jest plan rozwoju systemu ERP w przedsiębiorstwie po zakończeniu wdroŝenia. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój systemów ERP moŝna przyjąć, Ŝe implementacja takiego systemu w przedsiębiorstwie nigdy się nie zakończy (tylko nie będzie tak pracochłonna). Planowanie rozwoju systemu ERP wraz z roz-

7 Rola ERP w transferze wiedzy i technologii 549 wojem przedsiębiorstwa powinien obejmować wspomaganie rozwoju nowych produktów, uwzględniać wielozakładowość, współpracę z nowymi technologiami w zakresie logistyki (magazyny wysokiego składowania, automatyczna identyfikacja, itp.) czy produkcji (współpraca z elastycznymi liniami produkcyjnymi, monitorowanie produkcji w toku, itp.) Określenie korzyści wynikających z wdroŝenia ERP w przedsiębiorstwie Określenie priorytetów wdro- Ŝenia i wskaźników kontrolnych do oceny efektywności wdroŝenia Preselekcja systemów ERP, według planowane korzyści. Określenie kosztów według TCO Koszty sprzętu, oprogramowania, wdroŝenia, zarządzania, rozwoju, komunikacji, przestojów, wspomagania, uŝytkownika końcowego. Wybór metody wyliczania zwrotu z inwestycji dla rozpatrywanych pakietów ERP ROI, EVA, ROM, ROO, TBO Planowanie rozwoju ERP przy uwzględnieniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa Współpraca ERP z nowymi technologiami wdraŝanymi w obszarze logistyki, produkcji konstrukcji, technologii, itp. Wybór systemu ERP Rys 1. Metodyka wyboru ERP zorientowana na wybrane korzyści W końcowym etapie wyboru systemu ERP naleŝy oczywiście wziąć pod uwagę prestiŝ dostawcy, listę referencyjnych wdroŝeń i doświadczenia dostawcy w branŝy reprezentowanej przez inwestora.

8 550 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Podsumowanie W artykule tym przedstawiono metodykę wyboru systemu ERP opartą na analizie korzyści związanych z implementacją nowych technologii w zakresie zintegrowanych systemów informatycznych. Proponowana metodyka nadaje się szczególnie dla małych i średnich firm, w których system ERP będzie rozwijał się równocześnie z rozwojem przedsiębiorstwa i obejmował swoim zasięgiem coraz więcej obszarów funkcjonalnych, począwszy od obszarów, w których przyniesie najwięcej korzyści. Literatura [AAZ03] [HoKi02] [KłWo02] [Ro99] [ShSe00] Al-Mashari M., Al-Mudimigh A., Zairi M., ERP: A taxonomy of critical factors, European Journal of Operational Research, 2003, pp Hong K., Kim Y., The critical success factors for ERP implementation: an organizational fit perspective, Information & Management, 2002, pp Kłos S. Woźniak W., From enterprise resource planning systems to the virtual enterprises, ERPing Conference Plzen, 2002, Zapadoceska Univerzita, ISBN: , s Rosemann M., ERP-software-characteristics and consequences. In: Proceedings of the 7th European Conference on Information Systems, 1999-ECIS 99, Copenhaven DK. Shang S., Seddon P., A comprehensive framework for classyfing the benefits of ERP systems, 2000 In:Proceedings of AM- CIS 2000, vol. II, pp THE ROLE OF ERP IN THE TRANSFER OF TECHNOLOGY AND KNOW-HOW In this paper a methodology of implementation of ERP system in the small and medium enterprices is desscribed. The metodology is based on benefits analysis and take into accout implementation of a new technoloy and know-how during the ERP implementation process.the main assumption is that the implementation of the ERP system will be developed together with the developing of the enterprise. Key words: Enterprise Resource Planning, technology transfer, return of investment.

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 61 12.1. Charakterystyka systemów informatycznych PPC Zintegrowane systemy informatyczne to systemy, w których następuje połączenie procesów technologicznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ. 1. Wprowadzenie

WYBÓR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ. 1. Wprowadzenie B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 2005 Adam WASILEWSKI*, Eliza WRÓBEL** WYBÓR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ Przedstawiono podstawowe

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU ORGANIZACJI PROCESOWEJ

ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU ORGANIZACJI PROCESOWEJ POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 282 (60), 103 116 Janusz Myszczyszyn ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU

Bardziej szczegółowo

MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Wzrost wymagań w stosunku do systemów informatycznych oraz ograniczone

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM Teresa Porębska-Miąc PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM Wprowadzenie Pozyskiwanie nowych klientów jest procesem bardzo kosztownym. Szacuje się, że jedynie 1% wykonanych przez sprzedawcę rozmów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH Marek KOKOT Streszczenie: W artykule przedstawiono korzyści i zagroŝenia płynące z zastosowania programów typu CRM w małych

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

Efektywność wdroŝenia systemu ERP APS w warunkach niepewności ocena czasu przedsięwzięcia z uwzględnieniem stanu przygotowania przedsiębiorstwa

Efektywność wdroŝenia systemu ERP APS w warunkach niepewności ocena czasu przedsięwzięcia z uwzględnieniem stanu przygotowania przedsiębiorstwa Lilianna WAśNA, Paweł KUśDOWICZ Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: l.wazna@wez.uz.zgora.pl, p.kuzdowicz@wez.uz.zgora.pl Efektywność wdroŝenia systemu ERP

Bardziej szczegółowo

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW)

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) Jesień 2014 Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) udostępnienie w polskich centrach Komputerów Dużej Mocy, nowych architektur obliczeniowych, które pozwolą na prowadzenie badań wymagających

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP

SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP Anna Lenart Wprowadzenie W warunkach globalnej konkurencji rozwój organizacji jest ściśle związany z doskonaleniem systemów wspomagania organizacji.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo