Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Poznań, r. Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1. Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powstaje jako bibliograficzna baza danych w systemie Expertus. Baza jest ogólnie dostępna na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakładce: Bibliografia UP dostęp do zasobów. 2. Rejestracji w Bazie (zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 142/2013 z 26 września 2013 r. w sprawie obowiązku przekazywania publikacji pracowników do Biblioteki Głównej UP w Poznaniu) podlegają: a. publikacje w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych (z wyłączeniem dzienników), b. monografie, c. książki, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte, d. rozdziały w monografiach, e. rozdziały lub części książek, podręczników lub innych wydawnictw zwartych, f. referaty, komunikaty naukowe opublikowane w materiałach konferencyjnych, g. redakcja naukowa monografii, h. redakcja naukowa książek, podręczników lub innych wydawnictw zwartych, i. redakcja naczelna czasopisma, j. członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma 3. Opisy bibliograficzne publikacji sporządzane są w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w oparciu o dokumenty źródłowe i zgodnie z obowiązującymi normami bibliograficznymi na podstawie: a. oryginału publikacji, b. kserokopii lub skanu, c. adresu internetowego publikacji, która ukazała się wyłącznie w wersji elektronicznej. 4. W pierwszej kolejności w Bazie rejestrowane będą publikacje bieżące z roku 2013, następnie z lat W miarę możliwości oraz dostarczania materiałów prowadzona będzie bibliografia retrospektywna publikacji obejmująca lata Materiały w celu rejestracji w bazie należy przekazywać do wglądu do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeżeli Publikacja znajduje się w zbiorach Biblioteki wystarczy informacja o publikacji zgłoszona poprzez formularze rejestracyjne znajdujące się na stronie Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej w zakładce: Bibliografia UP - formularze 6. Przekazywany egzemplarz, kopia lub kopia cyfrowa powinny zawierać: a. w przypadku artykułów - cały artykuł wraz z pełną informacją o czasopiśmie (rok wydania, tom i/lub numer, numery stron, informacje o ilustracjach, bibliografii i ISSN), 1

2 b. w przypadku streszczeń z materiałów konferencyjnych - streszczenie wraz ze stroną tytułową oraz stroną redakcyjną (nazwa, tytuł, miejsce, data konferencji), c. w przypadku monografii, książek, podręczników, skryptów oraz innych wydawnictw zwartych, których autorami lub redaktorami są pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: i. okładkę, stronę tytułową oraz stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce wydania, numer wydania, ISBN i ilość arkuszy wydawniczych), ii. pełną publikację (do wglądu z podaniem arkuszy wydawniczych), d. w przypadku fragmentów z monografii, książek, podręczników, skryptów oraz innych wydawnictw zwartych: i. fragment z widocznymi numerami stron, ii. okładkę, stronę tytułową oraz stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce wydania, numer wydania, ISBN i ilość arkuszy wydawniczych, które zajmuje fragment czy rozdział), e. w przypadku innych form publikacji: dane pozwalające na identyfikację dokumentu. 7. Rejestrowane w Bazie opisy bibliograficzne publikacji otrzymują dodatkowe informacje: a. wskaźnik Impact Factor (IF), b. wskaźnik European Reference Index for the Humanities (ERIH), c. punktację czasopism według list opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, d. punktację wydawnictw zwartych i ich fragmentów, e. charakterystykę formalną i merytoryczną, f. charakterystykę zawartości publikacji w formie słów kluczowych. 8. Zasady punktacji: a. wskaźnik Impact Factor (wg dostępnego Journal Citation Report) podajemy wartość IF o rok wstecz w stosunku do daty wydania czasopisma tzn. czasopisma wydane w roku 2011 otrzymują IF zamieszczony w Journal Citation Report 2010; czasopisma wydane w roku 2012 otrzymują IF zamieszczony w Journal Citation Report 2011 itd., b. wskaźnik European Reference Index for the Humanities podajemy kategorię ERIH dostępną na stronie: https://www2.esf.org/asp/erih/foreword/search.asp, i. czasopisma z lat otrzymują kategorię z 2007 roku, ii. czasopisma z lat otrzymują kategorię z 2011 roku, iii. czasopisma bieżące (z roku 2013) otrzymują kategorię z 2011 roku c. punktacja czasopism wg list opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW): i. czasopisma opublikowane w 2009 Ujednolicony wykaz z r. wraz z Uzupełnieniem wykazu z r.; ii. czasopisma opublikowane w 2010 Lista zbiorcza za lata ; iii. czasopisma opublikowane w 2011 i 2012 Listy czasopism z r.; iv. od roku 2013 za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się liczbę punktów określoną w wykazie czasopism naukowych obowiązującym na koniec roku kalendarzowego, w którym ukazała się publikacja, d. punktacja publikacji wydanych w suplementach i/lub zeszytach specjalnych wydawnictw ciągłych: i. prace z lat i bieżące opublikowane w suplementach czy 2

3 zeszytach specjalnych wydawnictw ciągłych, których regularne zeszyty posiadają punktację podaną w Listach czasopism punktowanych nie otrzymują punktacji (na podstawie Listu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism obowiązującego przy przyszłej ocenie parametrycznej jednostek naukowych z dnia 30 października 2006 r. oraz na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych z dnia 29 maja 2013 r. dostępnego pod adresem: naukowych/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29- maja-2013-r-w-sprawie-kryteriow-i-trybu-oceny-czasopism- naukowychkomunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29- maja-2013-r-w-sprawie-kryteriow-i-trybu-oceny-czasopismnaukowych.html [dostęp: 11 października 2013 r.]), ii. prace z lat opublikowane w suplementach czy zeszytach specjalnych wydawnictw ciągłych, których regularne zeszyty posiadają Impact Factor nie otrzymują tego wskaźnika (na podstawie Oświadczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika impact factor do oceny dorobku jednostek naukowych z dnia 30 lipca 2008 r. dostępnego pod adresem: [dostęp: 11 października 2013 r.]), e. punktacja wydawnictw zwartych i fragmentów wydawnictw zwartych: i. od roku 2013 monografie naukowe i ich fragmenty (rozdziały) 1 otrzymują punktację określoną Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym z późniejszymi zmianami (Dz.U.2012, poz.877, Dz.U.2013, poz.199) warunkiem zamieszczenia tej punktacji jest podanie ilości arkuszy wydawniczych, które obejmuje publikacja, f. punktacja materiałów konferencyjnych (referatów): i. referaty konferencyjne z lat opublikowane w regularnych zeszytach wydawnictwach ciągłych traktowane są jako artykuły, jeżeli w chwili publikacji znajdują się na liście czasopism punktowanych MNiSW, Definicja monografii naukowej i jej rozdziału zawarta w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 13 lipca 2012r.: Monografia naukowa, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 1. stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe; 2. zawierają bibliografię naukową; 3. posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; 4. są opublikowane jako książki lub odrębne tomy; 5. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy Rozdział w monografii naukowej opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy. 3

4 ii. referaty (materiały) konferencyjne z lat opublikowane w wydawnictwach zwartych są traktowane jako fragmenty wydawnictw zwartych, g. punktacja wydawnictw seryjnych: i. prace z lat opublikowane w seriach wydawniczych, które posiadają jednocześnie numer ISSN i ISBN i są zamieszczone na Listach MNiSW będą formalnie opracowywane jako artykuły w czasopismach i zostanie przydzielona im odpowiednia punktacja, ii. prace z lat opublikowane w seriach wydawniczych, które posiadają jednocześnie numer ISSN i ISBN i nie są zamieszczone na listach MNiSW będą formalnie opracowywane jako wydawnictwa zwarte lub ich fragmenty, z podaniem serii wydawniczej, iii. prace z lat opublikowane w seriach wydawniczych, które posiadają tylko numer ISBN będą formalnie opracowywane jako wydawnictwa zwarte lub ich fragmenty, z podaniem serii wydawniczej Uwaga! W przypadku zmian kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym punktacja wydawnictw zwartych i ich fragmentów zostanie dostosowana do aktualnych przepisów. 9. Zasady przydzielania charakterystyk formalnych, merytorycznych i zamieszczania słów kluczowych: a. charakterystyka formalna (zależna od formy wydawniczej) określana przez Bibliotekę Główną UP w Poznaniu: i. wydawnictwo zwarte WZ ii. fragment wydawnictwa zwartego (np. rozdział monografii) FWZ iii. czasopismo CZ iv. publikacja w czasopiśmie PCZ (bez względu na formę wydawniczą) v. patent PT vi. dokument elektroniczny DE (np. artykuły zamieszczone na portalach internetowych) b. charakterystyka merytoryczna (zależna od treści publikacji) określana przez osobę zgłaszającą publikację: i. monografia naukowa MN ii. skrypt SK iii. podręcznik PD iv. książka KS v. inne wydawnictwo IWZ vi. rozdział/fragment monografii naukowej RMN vii. rozdział/fragment książki RKS viii. rozdział/fragment podręcznika RPD ix. rozdział/fragment skryptu RSK x. rozdział/fragment innego wydawnictwa zwartego RIWZ xi. recenzowany materiał konferencyjny (z bazy WoS) RMK xii. referat konferencyjny RK xiii. streszczenie konferencyjne STK xiv. komunikat naukowy KN xv. artykuł naukowy AN xvi. artykuł popularno-naukowy APN xvii. artykuł wstępny AW 4

5 xviii. artykuł polemiczny / polemika AP xix. biogram BI xx. list do redakcji LR xxi. notatka NOT xxii. recenzja REC xxiii. sprawozdanie SP xxiv. wywiad WY xxv. doniesienie naukowe DN xxvi. patent polski PTP xxvii. patent zagraniczny PTZ xxviii. dokument elektroniczny o dostępie zdalnym (dostępny online) DEZ xxix. redakcja naukowa monografii RNMN xxx. redakcja naukowa książki RNKS xxxi. redakcja naukowa podręcznika RNPD xxxii. redakcja naukowa skryptu RNSK xxxiii. redakcja naukowa innego wydawnictwa zwartego RNIWZ xxxiv. redakcja naczelna czasopisma RNCZ xxxv. komitet redakcyjny czasopisma KRCZ xxxvi. rada programowa czasopisma RPCZ xxxvii. komitet redakcyjny serii KRSE xxxviii. redakcja działu RD xxxix. rada redakcyjna czasopisma RRCZ c. słowa kluczowe opisy bibliograficzne prac od 2009 roku otrzymują słowa kluczowe przejęte z publikacji. W przypadku braku słów kluczowych w publikacjach, mogą zostać wprowadzone do charakterystyki treści słowa podane przez autora publikacji lub osobę zgłaszającą publikację. Powstający z wprowadzanych słów kluczowych słownik będzie kontrolowany w celu ujednolicenia pisowni, d. adres internetowy - przy opisach bibliograficznych publikacji, których podstawową wersją jest wersja drukowana podawany będzie adres internetowy publikacji (np. czasopisma lub artykułu) dostępnego w sieci www wraz z informacją o dacie ostatniego dostępu do tej publikacji. 10. Opisy bibliograficzne oznaczone gwiazdką [*] opisy wprowadzone do bazy przed wejściem w życie niniejszych Wytycznych, które nie zostały sporządzone na podstawie materiałów źródłowych są oznaczone gwiazdką [*] zamieszczoną na końcu tytułu publikacji. W przypadku dostarczenia publikacji i weryfikacji opisu bibliograficznego z autopsji gwiazdka [*] zostanie usunięta z opisu bibliograficznego. 11. Dodatkowe informacje na temat Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tel: ; i lub pisząc na adresy: lub 5

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym PROJEKT z dnia 30.06.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowanie prac licencjackich i magisterskich oraz innych prac pisemnych

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowanie prac licencjackich i magisterskich oraz innych prac pisemnych Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Przygotowanie prac licencjackich i magisterskich oraz innych prac pisemnych - 1 - Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Rodzaje prac pisemnych... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Proces selekcji czasopism w serwisie firmy Thomson Reuters

Proces selekcji czasopism w serwisie firmy Thomson Reuters Proces selekcji czasopism w serwisie firmy Thomson Reuters Celem firmy Thomson Reuters jest dostarczanie subskrybentom informacji o szerokiej gamie najważniejszych i najbardziej wpływowych na świecie czasopism,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA PWSZ YSA I STYTUT PIELĘG IARSTWA WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE PIELĘG IARSTWA W PWSZ W YSIE Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo przebiega zgodnie

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) na kierunku matematyka Wydziału

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH Gdańsk 2011 SPIS TREŚCI 1. Wymogi merytoryczne... 2 2. Wymogi redakcyjne... 5 2. 1. Przypisy... 6 2. 2. Budowa tabel

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W6/5/08-12 z dnia 1 września 2008 w sprawie prac dyplomowych i ich obrony Wytyczne dotyczące przygotowania i

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ POZNAŃ 2012 Strona 2 z 25 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Podstawowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej Wydział Prawa i Nauk Społecznych Regulamin pisania pracy licencjackiej Strona 1 z 18 1. Zagadnienia ogólne 1. Praca licencjacka na Wydziale Prawa i Nauk

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo