RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR. /./2008 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia Projekt GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok 1. Wprowadzenie. 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy. 3. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. Barcin 2008 r.

2 1. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz z 2006r. Nr 66, poz. 469 ze zmianami) oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został w oparciu o diagnozę sytuacji w gminie przez zespół w składzie: 1. Koordynator M/G Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii i Uzależnień. 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szeroka etiologia nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież sprawia, że trudno jest ustrzec młodzież przed sięganiem po te niebezpieczne środki. Nie oznacza to jednak, że podejmowane działania profilaktyczne są z góry skazane na niepowodzenie. Wręcz przeciwnie - tylko długofalowy program przyczyni się do podwyższenia świadomości społecznej na temat uzależnienia i nauczy adolescentów zaspakajania swoich potrzeb czy kompensowania braków w sposób prozdrowotny i prospołeczny. Gmina Barcin liczy mieszkańców, a samo miasto Barcin zamieszkują 7832 osoby. Drugą, co do wielkości miejscowością jest Piechcin, który liczy mieszkańców ( dane na dzień r.). W 2007 roku na terenie gminy według ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Barcina prywatną działalność prowadziło 561 przedsiębiorców, którzy posiadają aktualny wpis według PKD. Ze względu na podstawowy przedmiot działalność handlowo-usługową prowadzi 189 podmiotów (33,7%), działalność handlową 118 (21%), działalność produkcyjno-usługową 44 (7,8%), a pozostałe usługi materialne i niematerialne 210 (37,5%). Ponadto na obszarze gminy Barcin funkcjonuje ponad 690 indywidualnych gospodarstw rolnych gospodarujących na 7742 ha. Prywatyzacja największego na naszym terenie przedsiębiorstwa przyczyniła się zasadniczo do bardzo dużego bezrobocia w latach dziewięćdziesiątych i późniejszych. Nadal zauważalnym problem społecznym gminy jest bezrobocie. Stopa bezrobocia, w skali powiatu żnińskiego na koniec sierpnia 2008 roku kształtowała się na poziomie 19,6%, w kraju 9,4%. Ograniczony rynek pracy oraz niskie wynagrodzenia są jedną z przyczyn rozwiązywania problemów poprzez sięganie po środki psychoaktywne. Jednakże dziecko 2

3 może sięgać po narkotyki z wielu powodów. Zazwyczaj jest ich kilka i kumulują się. Należy do nich ciekawość, chęć poszukiwania i odczuwania nowych doznań. Narkotyki mogą być sposobem na zintegrowanie się z grupą, przejawem buntu, formą ucieczki od trudnej rzeczywistości, próbą stworzenia innego, lepszego świata. Tym bardziej można w tym miejscu przytoczyć słowa wypowiedziane przez Katarzynę Figura: Narkomana tworzy się: w domu, szkole, uczelni, na podwórku i na kolonii- wszędzie. Lepi się go z cudownej materii dziecięcej naiwności, chęci poznania świata, wrażliwości uczuć, porywów serca, najskrytszych tajemnic i szczerych łez. 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy Tegoroczna diagnoza oparta jest na badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2007 roku, wynikach ankiet przeprowadzonych w 2008 r. w Gimnazjum nr 1 i Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie oraz danych ogólnokrajowych. Ponowne, szersze badania porównawcze przeprowadzone będą w 2010 roku. Badanie w 2007 r. miało na celu pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Podstawowymi pytaniami badawczymi były pytania o liczbę młodych ludzi, którzy mieli doświadczenia z tego typu substancjami oraz o stopień nasilenia tych doświadczeń. Problematykę badania ujęto w następujących przekrojach: Rozpowszechnienie palenia papierosów, picia alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej, Wzory picia, wzory używania substancji psychoaktywnych, Ocena dostępności narkotyków, napojów alkoholowych, Postawy wobec nikotyny, alkoholu, narkotyków, Postulaty młodych ludzi wobec profilaktyki. Badaną populację stanowiła młodzież z III klas szkół gimnazjalnych (wiek15-16 lat) oraz II klasy szkoły ponadgimnazjalnej (wiek lat). Łącznie badaniami objęto 122 osoby (90 uczniów Gimnazjum i 32 Szkoły Zawodowej). Badanie zostało zrealizowane metodą anonimowej ankiety, wypełnianej przez uczniów w czasie lekcji do dyspozycji wychowawcy. 3

4 Osoby badane wywodzą się głównie ze środowisk robotniczych. Ponad połowa rodziców badanych uczniów ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, 30% rodziców ma wykształcenie średnie, a tylko 5% rodziców ma ukończone studia wyższe. Analiza wyników badania ankietowego w części dotyczącej używania narkotyków Ponad 50% badanych gimnazjalistów i ponad 40 % uczniów szkoły ponadgimnazjalnej słyszało o następujących substancjach psychoaktywnych: leki uspokajające i nasenne, marihuana lub haszysz, amfetamina, kokaina, heroina, ecstasy, polska heroina tzw. kompot. Badani uczniowie przyznają się do używania w czasie ostatnich 12 miesięcy marihuany (6% gimnazjalistów i 10% uczniów ponadgimnazjalnej), haszyszu (w obu grupach po 6%), leków uspokajających lub nasennych (2% gimnazjalistów i 6% uczniów ponadgimnazjalnej), amfetaminy (1% gimnazjalistów i 6% uczniów ponadgimnazjalnej). Ponadto 3% gimnazjalistów oświadczyło, że w ostatnich 12 miesiącach użyło alkohol razem z marihuaną, a 1 % kokainę, ecstasy, grzyby halucynogenne, alkohol razem z tabletkami, sterydy anaboliczne oraz kompot. 3% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w czasie ostatnich 12 miesięcy użyło alkohol z tabletkami, z marihuaną oraz sterydy anaboliczne. Marihuanę w całym życiu użyło 40 razy lub więcej 4% gimnazjalistów i 3% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, a haszysz 40 razy lub więcej 2% gimnazjalistów (nie miało to miejsca w szkole ponadgimnazjalne). Pośród badanej populacji 6% gimnazjalistów użyło marihuanę 3-5 razy, 9% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 1-2 razy. Ankietowani odpowiadają, że najczęściej zażywają substancje psychoaktywne wspólnie w grupie przyjaciół - dostają lub kupują od kolegi lub koleżanki, a najłatwiej można kupić marihuanę lub haszysz w dyskotece lub barze, w mieszkaniu dilera, w parku, na ulicy. Średnio dla 15% uczniów gimnazjum i 30% uczniów zawodówki bardzo łatwe jest zdobycie marihuany, amfetaminy, leków uspokajających, nasennych, sterydów anabolicznych, kleju i innych substancji wziewnych, ecstasy. Z badań wynika, że średni wiek inicjacji narkotykowej dla gimnazjalistów to 14 lat, dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 15 lat. Podobnie sytuacja przedstawia się z alkoholem: (12 lat dla uczniów gimnazjum i 14 dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej) i nikotyną: (12 lat dla uczniów gimnazjum, 14 lat dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej). Ponad 30% badanych w obu grupach zdecydowanie potępia zażywanie narkotyków. 4

5 Młodzi ludzie nie są pewni postaw swoich rodziców wobec upijania się czy używania narkotyków. Ponad 80% badanych uważa, że rodzice nie pozwoliliby na używanie środków psychoaktywnych, a 10% stwierdziło, że rodzice nie wiedzą o tym fakcie. Z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów losowo wybranych klas I, II i III Gimnazjum nr 1 w Barcinie w 2008 roku wynika, że kontakty z narkotykami pojawiły się tylko u 3 osób z klas III, co stanowi 2,36% grupy badanej. W badaniu uczniowie dwukrotnie potwierdzili propozycje otrzymania narkotyku na terenie Gimnazjum, jeden głos dotyczył oferty narkotykowej na terenie szkoły, drugi poza budynkiem. Uczniowie siedmiokrotnie otrzymali propozycję pozyskania narkotyku poza terenem szkoły (podawane lokalizacje były następujące: blisko, na blokach, na dworzu, w Bydgoszczy). Z analizy ankiet przeprowadzonych w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie w 2008 roku wynika, że uczniowie, tak jak w latach poprzednich nie sięgają po narkotyki. Stopień poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży jest na takim samym poziomie co w 2003 roku, natomiast stopień agresji wzrósł o 10%. Z rozmowy z osobą znającą kręgi narkomańskie dowiedziałam się, że w Barcinie znanych jest mu 12 narkomanów. Są to dwie dziewczyny w wieku od 18 i 28 lat, 10 mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat. Osobie tej znani są dwaj dilerzy oraz dwie dilerki w pobliskim mieście. Podał on ceny narkotyków, które na rynku kształtują się następująco: (1 gram) amfetaminy 20 zł, tabletka ecstasy 3 zł, worek marihuany (porcja) 10 zł. Należy więc stwierdzić, że dostępność do narkotyków jest nieograniczona i bardzo wielu młodych ludzi może sobie pozwolić na taki wydatek. Wobec powyższego nie można milczeć i przyglądać się temu obojętnie. Trzeba położyć większy nacisk na profilaktykę, żeby samemu więcej wiedzieć na temat narkotyków, by później rzeczowymi argumentami przekonać dziecko o ich szkodliwości. Działania te należy skierować do większej grupy osób. Używanie substancji psychoaktywnych niesie za sobą ryzyko pojawienia się konsekwencji zdrowotnych i społecznych, szczególnie w sytuacji, gdy sięga po nie nieświadoma zagrożenia młodzież. Dlatego też dużą rolę profilaktyczną odgrywa wiedza młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z używaniem tego typu środków. Dane o przyjętych do leczenia, prezentowane w tabelach w układzie terytorialnym, są agregowane według miejsca zamieszkania pacjenta. Agregacja według miejsca zamieszkania pozwala na śledzenie trendów problemowego używania narkotyków w poszczególnych miastach i gminach. Używana jest ona do analiz epidemiologicznych. 5

6 Wyniki danych ogólnopolskich z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Kod teryt. Nazwa Ludność 2006 Liczby pacjentów Wsk. na 100 tys. mieszk Oława , Świdnica , Barcin ,5 Z informacji uzyskanych od osób pracujących w instytucjach świadczących pomoc lub rozwiązujących powstałe problemy z powodu używania narkotyków (terapeutów uzależnień, pracowników pomocy społecznej, policjantów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) wynika, że problem eksperymentowania i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych jest większy, niż wynika to z danych statystycznych od w/w instytucji. Jest to wynikiem tego, że część młodych ludzi eksperymentalne używanie substancji psychoaktywnych nie uważa za zagrożenie, a tym bardziej nie traktuje to w kategorii problemu. Osoby te mówią o grupie młodych ludzi, w wieku od roku życia, które prawdopodobnie eksperymentują lub okazjonalnie zażywają marihuanę i amfetaminę. Na podstawie danych z wywiadów oszacowano liczbę 75 osób zażywających narkotyki, co stanowi 0,5% społeczeństwa gminy. Dane otrzymane od specjalistów psychoterapii uzależnień pracujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Barcinie. Osoby z terenu miasta i gminy Barcin korzystające z porad dotyczących problemu narkotyków Lata do r. 1. Ilość osób korzystających z porad w tym 4 spotkania z uczniami 6 klas SP 2. Osoby uzależnione od narkotyków Osoby nadużywające narkotyków: - Dorośli Młodzież

7 Typ narkotyku Marihuana Amfetamina Ekstazy Kleje i rozpuszczalniki Leki psychotropowe LSD (środki z grupy halucogenów) Wnioski z przeprowadzonego raportu: 1. Badani słyszeli o większości dostępnych na rynku środkach psychoaktywnych. 2. Średnio dla 15% uczniów gimnazjum i 30% uczniów zawodówki bardzo łatwe jest zdobycie marihuany, amfetaminy, leków uspokajających, nasennych, sterydów anabolicznych, kleju i innych substancji wziewnych, ecstasy. 3. Tylko ponad 30% badanych w obu grupach zdecydowanie potępia zażywanie narkotyków. 4. Młodzi ludzie eksperymentują ze środkami psychoaktywnymi. Szkody spowodowane używaniem narkotyków. Osobom i rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym udzielenia przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wyszczególnienie liczba rodzin objętych pomocą ( ogółem ) w tym: z tytułu problemów narkotykowych Lata ( I półrocze ) Ilość zdarzeń kryminalnych w Barcinie w latach WYSZCZEGÓ LNIENIE Lata

8 bójka i pobicia zgwałcenia kradzież mienia kradzież pojazdów kradzież z włamaniem rozboje i wymuszenia przestępstwa narkotykowe (postępowania za posiadanie ) przestępstwa gospodarcze Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Żninie, Komisariat Policji w Barcinie Osoby zatrzymane przez policję za czyny karalne naruszające ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie miasta i gminy Barcin Lp Wyszczególnienie Lata Wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych - art Wprowadzenie do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych - art Udostępnianie osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo nakłanianie do użycia - art Osiąganie korzyści majątkowych lub osobistych poprzez udzielania innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie lub nakłanianie do użycia -art Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych - art RAZEM : Źródło: Sąd Rejonowy w Szubinie Z powyższych danych wynika, że skutki, rezultaty oraz szkody wynikające z używania środków psychoaktywnych są widoczne i mierzalne w naszej gminie. Skala zjawiska narkomanii utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Można więc stwierdzić, że kierunek działań wyznaczony w Programie jest właściwy i zasadny. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją zadań realizowanych na terenie gminy Barcin w poprzednich latach. Przedstawia on wykaz działań będących zadaniami własnymi gminy w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, które będą podejmowane w 2009 roku. 8

9 Dla potrzeb realizacji Programu zdiagnozowane zostały dwa obszary problemowe 1. Zbyt swobodne eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi przez młodzież. 2. Liberalne postawy społeczeństwa wobec używania środków psychoaktywnych. Cel główny Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Ograniczenie eksperymentowania używania narkotyków oraz problemów z tym związanych. Będzie on realizowany poprzez: - podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku, - zmianę postaw dzieci, młodzieży i dorosłych wobec narkotyków - zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji Cele szczegółowe Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Cel szczegółowy I. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku II. Zmiana postaw dzieci, młodzieży i dorosłych wobec narkotyków III. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji Wskaźnik wyniki badań ankietowych na osobach dorosłych oraz młodzieży dane statystyczne osób zgłaszających się do specjalistów liczba osób korzystających z proponowanych form wyniki badań ankietowych liczba realizatorów programów liczba uczestników forma liczba osób korzystających z pomocy ilość udzielonych porad, konsultacji liczba instytucji zajmujących się pomocą Źródło pozyskania wskaźnika ankiety kwestionariusz umowy dzienniki umowy scenariusze zajęć dzienniki terapii, konsultacji umowy ze specjalistami sprawozdania 9

10 Zadania gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Cel I. PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH I MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA ZJAWISKU Zadanie Działanie Wskaźniki Źródła pozyskiwania wskaźników Odp. za realizację Budżet zadaniowy TERM I N 1.1. Realizacja programów edukacyjnych, psychoedukacycjnych, psychoprofilaktycznych - Sobą być dobrze żyć program obejmuje I klasy gimnazjum, ogłoszenie konkursu, realizatorów, liczba osób, ilość szkół, wyniki ankiet ewaluacyjnych, scenariusze, wnioski, scenariusze zajęć, sprawozdania, kierownik ROS, trener, psycholog, 1.920,- zgodnie z ofertą 1. 2.Wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców warsztaty: - psychoedukacycjne dla nauczycieli metoda kontaktu jako narzędzie interwencji profilaktycznej, - dla młodzieży jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, ogłoszenie konkursu, wybór realizatorów, liczba osób, ilość szkół, wyniki ankiet ewaluacyjnych, scenariusze zajęć, sprawozdania, kierownik ROS, koordynator realizator programu, 6.000,- cały rok 1. 3.Zajęcia profilaktyczne w połączeniu z zajęciami sportoworekreacyjnymi, ogłoszenie konkursu, realizatorów, wnioski. liczba dzieci i młodzieży, ilość zajęć. umowy zlec. scenariusze zajęć, sprawozdania, wyniki ankiet, sprawozdania. kierownik ROS, realizatorzy, pedagodzy, wychowawcy ,- cały rok 10

11 CEL II. ZMIANA POSTAW LUDZI WOBEC NARKOTYKÓW Zadanie DZI A Ł AN I A Wskaźniki Źródła pozyskiwania wskaźników Odp. za realizację Budżet zadaniowy Termin 2.1.Prowadzenie długofalowej działalności profilaktycznej i psychoprofilaktycznej nakierowanej na wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, lepszego porozumiewania się w rodzinie, nawiązanie cieplejszych i głębszych więzi rodzinnych Mini Akademia Rodzica ogłoszenie konkursu, ogłoszenie w prasie, kryteria i warunki oceny ofert, liczba osób, liczba realizatorów, wyniki ewaluacyjne, scenariusze zajęć, ankiety, dzienniki, kierownik ROS, psycholog, 800,- II półrocze 2.2.Prowadzenie kampanii informacyjnej dla społeczeństwa. Upowszechnianie materiałów informacyjnoedukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii. Współpraca z: TVL Barcin i innymi mediami np. Gazetą lokalną Pogłos Barcina, inne gazety regionalne. Odbiorcy mieszkańcy gminy informacje, wystąpienia, artykuły, scenariusze wystąpień, ulotki, artykuły, ogłoszenia, liczba pogadanek liczba publikacji liczba programów lokalnych liczba odbiorców, zlecenia, faktury, ilość artykułów, faktury, kierownik ROS, GKRPA, psycholog, terapeuci, kierownik ROS, pedagodzy, specjaliści terapeuci, 1.500, ,- cały rok przynajmniej raz w roku 2.3. Zakup ulotek, wydawnictw, publikacji zamówienia, dystrybucja, ilość pozycji faktury koordynator GKRPA 1.000,- cały rok 11

12 2.4 Szkolenia, Forum Koordynatorów i realizatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i inne, oferty, zaproszenia, informacje, ilość osób, ilość spotkań sprawozdania kierownik koordynator cały rok CEL III. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE LECZENIA I REHABILITACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Zadanie Działania Wskaźniki Źródła pozyskiwania wskaźników Odp. za realizację Budżet Termin 3.1. Kontynuacja zatrudnienia specjalisty terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym lub terapeuty prowadzącego inne formy pracy z osobami używającymi narkotyków, grupy wsparcia, oferty, porady, konsultacje, diagnozy, liczba osób zgłaszających się do terapeuty, ilość konsultacji, porad, umowa, sprawozdania, dziennik terapii, kierownik ROS, specjalista, terapeuta, ,- cały rok 3.2. Warsztaty psychoprofilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, 3.3. Zajęcia socjoterapeutyczne w tym: podwieczorki, wycieczki lub inne sposoby rekreacji 15 osób (1 grupa) oferty, dyskusje, analizy, ćwiczenia, wykłady, konkurs liczba osób, ilość spotkań, liczba dzieci, ilość zajęć, umowy, listy obecności, raporty, sprawozdania, ankiety, umowy, scenariusze, dzienniki, ankiety, kierownik ROS, specjalista, terapii uzależnień, kierownik ROS, socjoterapeuci, 6.000, ,- rok szkolny wg. oferty W przypadku wynegocjowania niższych kwot przewidzianych na realizację zadań zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeznaczone na działania wskazane przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 12

13 MONITORING i EWALUACJA Przez cały okres realizacji Program będzie podlegał monitoringowi, a na zakończenie nastąpi jego ewaluacja. Monitoring i ewaluację przeprowadzi specjalny Zespół ds. monitoringu i ewaluacji wyłoniony spośród członków Gminnej Komisji, w składzie: pedagog szkolny Barbara Krause, pedagog szkolny Maria Kowalska-Bembenek, psycholog Anna Rucińska Monitoring wszystkich zadań programu odbywać się będzie na podstawie: - sprawozdań realizatorów z przeprowadzonych działań, - raportów, - analizy, spostrzeżeń i refleksji z przebiegu zadań, - wizyt kontrolnych. Zespół będzie spotykał się w zależności od potrzeb. W czasie posiedzenia dokonywać będzie analizy danych od realizatorów oraz opracowywać kwartalny raport z monitoringu, który będzie dostarczany do koordynatora gminnego programu profilaktyki. W przypadku trudności z realizacją zadań, zespół przedstawi również propozycje działań korygujących, zapobiegawczych i niwelujących. Kontrolę finansową realizacji programu na bieżąco prowadzić będzie inspektor ds. księgowości we współpracy z koordynatorem programu. Ewaluację końcową przeprowadzać będziemy po realizacji wszystkich zadań programu w formie specjalnie opracowanej ankiety oraz w odniesieniu do wskaźników zadań programowych. W celu prawidłowego zrealizowania zadań zawartych w Programie osoby odpowiedzialne będą współpracować z następującymi partnerami: - specjalistami terapii uzależnień, psychologami, psychiatrą, pedagogami, nauczycielami, - funkcjonariuszami Policji, - Kuratorską Służbą Sądowniczą, - Pracownikami socjalnymi, - Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Poradniami Odwykowymi, Szpitalami Oddziały Odwykowe. Przygotowali: Koordynator M/GPPiRPANiU GKRPA 13

14 Harmonogram wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 - terapeuci lub inni specjaliści - umowy zlecenia - programy profilaktyczne, edukacyjne realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, - programy profilaktyczne kierowane do różnych grup zawodowych, - zajęcia socjoterapeutyczne, - zajęcia sportowo-rekreacyjne, 4210 zakup materiałów i wyposażenia - materiały i pomoce dla dzieci biorących udział w programach 2.o00,00 -rachunki, faktury lub zajęciach socjoterapeutycznych, - artykuły spożywcze podczas zajęć socjoterapeutycznych lub innych form edukacji, - broszury, wydawnictwa, ulotki itp. publikacje, - pozostałe zakupy pozostałe usługi - szkolenia, warsztaty, doskonalenie umiejętności dla różnych grup zawodowych, - kampanie profilaktyczno-edukacyjne lokalne-ogólnopolskie, - programy psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, - warsztaty terapeutyczne, psychoprofilaktyczne, - ogłoszenia, artykuły, 4410 Podróże służbowe OGÓŁEM ,00 -rachunki, faktury , ,00 14

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na 2008 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/128/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2007 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Dopóki szukamy szczęścia w świecie zewnętrznym, poza naszym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DLA GMINY TRZCIANKA na lata

DLA GMINY TRZCIANKA na lata 1 Załącznik do uchwały Nr XXXIV/220/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2012r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TRZCIANKA na lata 2012-2015 I. Wstęp Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2007 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2007 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Węgorzewie 29 sierpnia 2007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 2007 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu III. Założenia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK Załącznik do uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia

U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/235/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 28 października 2010r.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 28 października 2010r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie: Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK NA TERENIE GMINY PAKOŚĆ.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK NA TERENIE GMINY PAKOŚĆ. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK NA TERENIE GMINY PAKOŚĆ. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/266/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 05 marca 2010 r. WPROWADZENIE Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Załącznik do Uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2015r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Spis treści: I Diagnoza Środowiska 1.Badania ankietowe w ramach diagnozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ZALEWO NA ROK 2017 Spis treści ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015r. Kowala 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI NA LATA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI NA LATA 2016-2018 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 został opracowany zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO NA LATA

P R O J E K T GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO NA LATA .. P R O J E K T GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO NA LATA 2013-2015 1.Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015 opracowany został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miechów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 %

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 % BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-02-18 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0012.2.2.2015 Komisja ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jordanów Śląski

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jordanów Śląski Załącznik nr. 3 do Uchwały Nr IV/12/2007 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 5 lutego 2007 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jordanów Śląski 1 Wstęp Diagnoza problemów narkotykowych na

Bardziej szczegółowo

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ NA LATA 2011 2016 WSTĘP

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ NA LATA 2011 2016 WSTĘP Załącznik do Uchwały Nr X/44/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 09 sierpnia 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ NA LATA 2011 2016 WSTĘP Narkomania patologiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/434/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 19 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/434/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 19 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/44/206 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 9 grudnia 206 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Czeladź na lata 207-202. Na podstawie art.8 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 10 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY BARUCHOWO ZA ROK Opracował: Joanna Gawłowska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY BARUCHOWO ZA ROK Opracował: Joanna Gawłowska SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY BARUCHOWO ZA ROK 2011 Opracował: Joanna Gawłowska Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Baruchowo,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY

OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY Załącznik do Uchwały Nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia22 listopada 2012 roku MIEJSKO-GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2015 I. WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2012 roku części Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY MIELEC postanawia:

RADA GMINY MIELEC postanawia: UCHWAŁA NR XXXVIII/314/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2008 Narkomania jest problemem społecznym i aktualnym wyzwaniem cywilizacyjnym. W rozumieniu potocznym narkomanią nazywamy styl życia związany ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 A. Wprowadzenie Narkotyki są problemem wielowymiarowym, ograniczającym rozwój gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE RUCIANE-NIDA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE RUCIANE-NIDA NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/322/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2017 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE RUCIANE-NIDA NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/85/12 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU. z dnia 15 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/85/12 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU. z dnia 15 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/85/12 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lipsk na lata 2012 2016. Na podstawie art.. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Czeladź, marzec 2010 r. I. PROFILAKTYKA 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 marca 2015 roku

Uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 marca 2015 roku Uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Józefowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/97/09

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013r. Załącznik do Uchwały Nr..././ 2012r. Rady Gminy Smołdzino z dnia grudnia 2012r. Wstęp GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013r. Wg ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, narkomania to stałe lub

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 U C W A Ł A Nr XVIII /95 /08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 i 42 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały nr XXXIII/274/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26.10.2006 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Narkomania jest problemem społecznym i przynosi wielowymiarowe zagrożenie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2005 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXXII/203/2005 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2005 roku UCHWAŁA NR XXXII/203/2005 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik do uchwały Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Tworzony jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE na lata

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE na lata PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE na lata 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata opracowany został zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Załącznik do uchwały Nr XVIII/187/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 października 2011 r. I. WSTĘP MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/258/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 22 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/258/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 22 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/258/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bystra - Sidzina na rok 2010 Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXI/225/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 września 2010 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MYSZYNIEC

Załącznik do uchwały Nr XXXI/225/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 września 2010 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MYSZYNIEC Załącznik do uchwały Nr XXXI/225/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 września 2010 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MYSZYNIEC NA LATA 2010-2016 1 MYSZYNIEC 2010 Wstęp Gminny program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/278/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/278/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/278/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok UCHWAŁA NR XI/79/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U z 2012 roku,

Bardziej szczegółowo

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Załącznik Nr2douchwały Nr XLIV/114./09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 października r. w sprawie Zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/127/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2007 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok Barcin 2007r. Wstęp Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/243/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2014r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014r. Kowala 2014 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Gminy Baranów. Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2016 rok Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013

Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013 1 Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013 2 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok Uchwała Nr XXXII/229/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXX /280/2008 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 23 grudnia 2008 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Barcin 2008r. 2 Wstęp Gminny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr XXXIV/406/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 października 2012 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK I. WSTĘP Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/268/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW 1 ROZDZIAŁ I 1.1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/93/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26.10.2016. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA Urząd Miasta i Gminy Jutrosin ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/165/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 marca 2010 roku

UCHWAŁA Nr XXV/165/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 marca 2010 roku UCHWAŁA Nr XXV/165/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 571/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1.07.2013 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Wprowadzenie Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 171/6/XIX/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR 171/6/XIX/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR 171/6/XIX/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA LATA

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XVIII/136/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA LATA 2016-2018 Siechnice, 2015 I. Diagnoza obecnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/292/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LIV/292/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LIV/292/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo