INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH"

Transkrypt

1 INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku. Już w czasie druku numeru dnia 16 lutego 1976 roku zmarł w wieku lat 91 prof. dr Piotr Bańkowski zasłużony, długoletni Redaktor Naczelny tego czasopisma naukowego. Omawiany tom otwiera artykuł Stanisława Nawrockiego zatytułowany: Zagadnienie opracowania tezaurusa archiwistyki (s. 9 25). Autor zaznacza, że jednym z podstawowych problemów współczesności jest zalew informacji, który przybiera bardzo różnorodne formy. Znajduje to również swoje odbicie w naszej działalności. Służba archiwalna musi zatem interesować się możliwościami w tym zakresie i czynić przygotowania do zastosowania nowoczesnej techniki w pracach archiwalnych. Największe perspektywy daje udostępnianie zasobu archiwalnego przy pomocy urządzeń elektronicznych. Techniczna strona tego zagadnienia jest już rozwiązana. Problemem pozostaje jednak przygotowanie procesu udostępniania w nowy sposób. Maszyna elektroniczna nie poradzi sobie bowiem z materiałami archiwalnymi w ich obecnej formie. Trzeba więc je przełożyć na język dla niej zrozumiały. Jedną z pomocy archiwalnych nowego typu, związaną z mechanicznym udostępnianiem materiałów źródłowych, staje się tezaurus. Określenie to oznacza słownik terminów stosowanych w danej dziedzinie wiedzy, uporządkowany alfabetycznie i hierarchicznie. Opracowanie tezaurusów pisze S. Nawrocki nie

2 należy do rzeczy łatwych. Materiały źródłowe przechowywane w archiwach pochodzą z zakładów pracy, reprezentujących wszystkie dziedziny życia. Dlatego też tezaurus, który służyłby komputerowemu udostępnianiu tych materiałów, musiałby obejmować całokształt problemów życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego. Służba archiwalna w żadnym kraju, a więc i w Polsce, nie jest w stanie przygotować takiego tezaurusa. Podejmowane są więc próby opracowania zagadnień teoretycznych i praktycznych, dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi, bez uwzględniania treści i zawartości tych materiałów. Podsumowując autor stwierdza, że nowoczesny system informacji nie może obejść się bez tezaurusa. W służbie archiwalnej należy wykorzystać przede wszystkim osiągnięcia innych instytucji w tym zakresie. Samo stosowanie tezaurusa czytamy będzie wymagało odpowiedniego przeszkolenia archiwistów, co umożliwi korzystanie z tego typu pomocy archiwalnej w sposób kompetentny i skuteczny. Następna pozycja to artykuł Ireny Sadurskiej, w którym autorka omawia sprawy związane z mikrobiologicznym rozkładem materiałów archiwalnych (s ). Wiele uwagi poświęca wpływowi mikroorganizmów na papier, pergamin i skórę, pieczęcie woskowe, mikrofilmy i klej. W części dotyczącej archiwoznawstwa Marceli Kosman pisze o archiwum Kapituły Wileńskiej (s ). Jadwiga Szyposz ogłosiła artykuł pt. Działalność grona konserwatorów Galicji Zachodniej w zakresie zabezpieczenia archiwaliów (s ). Donata Godlewska informuje o zachowanym w Archiwum Głównym Akt Dawnych planie lokali archiwów sądowych w Łomży z połowy XIX w. (s ). Edward Długajczyk pisze o układach dotyczących wzajemnej wymiany akt między Polską a Niemcami w związku z podziałem Górnego Śląska w roku 1922 (s ), zaś Tadeusz Bieda omawia źródła historyczne do dziejów okupacji hitlerowskiej zgromadzone w zbiorach archiwalnych województwa rzeszowskiego (s ). W dziale archiwów za granicą znajdują się dwa artykuły: Leona Chajna Narodowe systemy informacyjne (s ) oraz Franciszki Ramotowskiej Polonica w archiwum hr Teodora Berga, namiestnika w Królestwie Polskim w latach (s ). Numer 65 Archeionu (1977, s. 366) otwiera, zamieszczony w dziale

3 Problemy archiwistyki, artykuł Tadeusza Walichnowsikiego naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych pt. Aktualne zadania archiwów państwowych w Polsce (s. 9 25). Autor omawia problemy użyteczności archiwów, udostępniania archiwaliów, pracy naukowej w archiwach oraz doskonalenia planowania i organizacji pracy. Jeżeli chodzi o użyteczność archiwów to stwierdza się, że archiwiści muszą zaspokoić potrzeby państwa i społeczeństwa. Należy więc kontynuować dotychczasową tradycyjną praktykę użyteczności w zakresie informacji archiwalnej, na czoło jednak wysunąć praktykę informacji aktywnej. Archiwistę wojskowego zainteresować może artykuł Czesławy Ohryzko- Włodarskiej Inwentarz kartkowy jako materiał do opracowania innych pomocy archiwalnych poza inwentarzem książkowym (s ). Autorka postuluje, aby poszczególne archiwa wykorzystywały inwentarze kartkowe, po przepisaniu na książkowe, do sporządzania pomocy archiwalnych wyższego rzędu: przewodników po zespole, katalogów, indeksów osób, instytucji czy miejscowości. Na uwagę zasługuje również artykuł Bogdana Kroiła Charakter i perspektywy tradycyjnego systemu wyszukiwania informacji (s ). Autor podejmuje problematykę archiwalnego systemu wyszukiwania informacji, przedstawia obecnie stosowany system, jego wady i zalety oraz analizuje zasady nowego systemu opartego na zastosowaniu maszyn cyfrowych i języka informacyjno-wyszukiwawczego. Numer 66 Archeionu (1978, s. 373) otwiera nota od Redakcji, poświęcona 40- leciu pracy naukowej prof. dr Aleksandra Gieysztora. W dziale Problemy archiwistyki przedstawiono cztery artykuły. Publikacja A.P. Kurantowa, dyrektora Wszechzwiązkowego Instytutu Naukowo-Badawczego Dokumentoznawstwa i Archiwistyki w Moskwie pt. Z problemów naukowego zarządzania archiwami (s. 9 27) jest skróconą, na potrzeby Archeionu, wersją referatu wygłoszonego na VIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Waszyngtonie w 1976 roku. Autor omawia trzy aspekty zarządzania archiwami: naukowo-organizacyjny, naukowo-badawczy i naukowo-informacyjny. Aspekt naukowo-organizacyjny obejmuje takie zagadnienia, jak normy czasowe na podstawowe prace w archiwach, planowanie, koordynację prac między różnymi instytucjami archiwalnymi oraz wdrożenie w praktykę osiągnięć naukowych. W

4 aspekcie naukowo-badawczym autor przedstawia zagadnienia oceny znaczenia materiałów archiwalnych, użytkowania aparatu naukowo-informacyjnego, standaryzacji wykazów współczesnych dokumentów, a także podkreśla znaczenie poszukiwań nauk przyrodniczych i ścisłych dla wytworzenia optymalnych warunków dla zabezpieczenia i konserwacji materiałów archiwalnych. Aspekt naukowoinformacyjny polega na stosowaniu dla potrzeb informacyjnych techniki elektronicznej i obliczeniowej, co omówiono na przykładzie istniejących już w różnych państwach systemów informacyjnych. W końcowej części artykułu autor wyraża życzenie opracowania wielojęzycznej terminologii archiwalnej. Kolejną publikacją jest artykuł Andrzeja Tomczaka Kształcenie archiwistów w Polsce i w innych krajach europejskich (s ). Zofia Krupska omawia Problemy kształtowania narastającego zasobu archiwalnego w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (s ), natomiast Helena Karczowa Problemy oceny i archiwizacji materiałów fonograficznych (s ). Do interesujących należy również artykuł Ewy Koczorowskiej-Pielińskiej zatytułowany: Archiwum Dokumentacyjne Zamku Królewskiego w Warszawie (s ). Należy też wskazać na publikację Czesława Biernata zatytułowaną VIII Międzynarodowy Kongres Archiwów w Waszyngtonie (s ). Kongres obradował w dniach od 27 września do 1 października 1976 roku. Uczestniczyło w nim około 500 archiwistów reprezentujących ponad 100 -krajów. Przedmiotem obrad Kongresu była rewolucja archiwalna we współczesnym świecie. Numer 67 Archeionu otwiera artykuł Andrzeja Tomczaka zatytułowany Archiwalna zasada pertynencji terytorialnej a rozmieszczenie zasobu w archiwach polskich (s. 7 23). Rozważania poprzedzają informacje o literaturze problemu. Dalej autor zajmuje się interpretacją obowiązującej definicji zasada pertynencji terytorialnej według słownika archiwalnego, naświetlając również praktykę stosowaną dotychczas w kraju. Kończąc autor stwierdza, że zasada mająca kierować rozmieszczeniem zasobu w sieci archiwów nie znalazła pełnego uznania. W przyszłości jednak będzie na pewno brana pod uwagę przy planowaniu rozmieszczenia zasobu, lecz nie jako jedyna z możliwych do stosowania w odniesieniu do zasobu starszego. Natomiast jeśli idzie o zasób narastający i dopiero gromadzony w

5 archiwach czytamy ma szansę pozostać zasadą jedyną. Kolejne dwa artykuły omawiają problemy kształcenia kadr. Tak więc Irena Janosz-Biskupowa prezentuje Kształcenie archiwistów na uniwersytetach polskich (s ) zaś Stanisława Stanisławska oraz Maria Tarakanowska piszą o problemach kształcenia i doskonalenia kadr archiwalnych w świetle potrzeb państwowej służby archiwalnej (s ). Regina Piechota omawia Pomoce archiwalne. Stan obecny i perspektywy (s ). Naświetla pojęcia terminologiczne, prace prowadzone przez archiwa państwowe na odcinku tworzenia wszelkiego rodzaju pomocy, a także metody stosowane przy sporządzaniu inwentarzy ciągłych, przewodników oraz informatorów. W zakończeniu autorka formuje spostrzeżenia i postulaty oraz podaje zestaw wybranej literatury tematu. Należy wskazać na pozycję Zbigniewa Puzewicza i Marka Matczaka zatytułowaną Zastosowanie mikrofilmów holograficznych do magazynowania informacji naukowo-technicznej (s ), z której dowiadujemy się o nowych możliwościach zastosowania formy małego obrazu w archiwach. Doświadczenia w tym zakresie przeprowadzono w Instytucie Elektroniki Kwantowej Wojskowej Akademii Technicznej. W tej grupie problemów zainteresować może też artykuł Henryka Barczaka Archiwistyka a cybernetyka (s ). Autor prezentuje podstawowe pojęcia cybernetyczne dotyczące teorii układów samodzielnych, wskazując na możliwości zastosowania ich w badaniach naukowych w archiwistyce. W dziale Archiwoznawstwo publikują: Mieczysław Motas W sześćdziesiątą rocznicę objęcia archiwów i archiwaliów przez władze polskie na jesieni 1918 roku w byłej Kongresówce (s ); Stanisława Mika Pamiętnik i korespondencja Eustachego Petiona uczestnika powstania styczniowego (s ); Ewa Podgórska Koncern wydawniczy Ilustrowany Kurier Codzienny i pozostała po nim spuścizna fotograficzna (s ); Maria Stankowa Księgi sądów królewskich odbywanych na sejmach w Lublinie w XV i XVI wieku (s ). Dział Archiwa za granicą wypełniają artykuły: Tadeusza Walichnowskiego Radziecki dekret o reorganizacji archiwów (s ) oraz Sześcioletni plan

6 rozwoju międzynarodowej współpracy archiwów (s ); Stanisława Nawrockiego Zagadnienia nowoczesnego budownictwa archiwalnego na przykładzie Francji i Danii (s ) i Teresy Zielińskiej Archiwa holenderskie i przechowywane w nich polonika (s ). Omawiane numery zamykają recenzje, sprawozdania z książek, notaty bibliograficzne, przeglądy zagranicznych czasopism archiwalnych, kronika archiwalna oraz wspomnienia pośmiertne. Archiwista. Biuletyn Kwartalny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Omówienie obejmuje numery: 3 (46) i 4 (47) 1976, 1 2 (48 49) i 3 4 (50 51) 1977 oraz 1 2 (52 53) Zamieszczone w nich informacje czy artykuły mogą zainteresować archiwistów wojskowych. W numerze 3 (46) z 1976 roku ukazał się artykuł Z. Chmielowskiego omawiający rolę archiwów zakładowych w rewolucji archiwalnej zmierzającej w kierunku unowocześnienia informacji o zasobach archiwów oraz metod udostępniania materiałów źródłowych. Na uwagę zasługuje ponadto artykuł Z. Tobjańskiego zatytułowany: Kształcenie pracowników państwowej służby archiwalnej w Polsce. W numerze 4 (47) 1976 opublikowano dwa artykuły: E. Scholtza: Przepisy kancelaryjne w niektórych zjednoczeniach i przedsiębiorstwach przemysłowych na terenie Poznania oraz A. Piwonia: Uwagi o wizytacji archiwów zakładowych. Również numer 1 2 (48 49) 1977 zawiera dwa artykuły: B. Halbert Archiwa zjednoczeń (Przegląd stanu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, zasobu, personelu, lokali) oraz E. Derdowskiej-Szczepaniak Archiwa zakładowe resortu rolnictwa na terenie województwa kieleckiego (stan na 30 kwietnia 1974 roku). Kolejny numer podwójny 3 4 (50 51) z 1977 roku otwiera artykuł A. Muszyńskiego pt. Rola wojewódzkiego archiwum państwowego w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie normatywów kancelaryjno-archiwalnych. Autor podkreśla, że

7 państwowa służba archiwalna nie ogranicza nadzoru nad narastającym zasobem wyłącznie do kontroli sposobu przejmowania, przechowywania, ewidencjonowania, brakowania, przekazywania i udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach zakładowych. Korzystając z przysługujących jej uprawnień ocenia ona prawidłowość narastania zespołów akt już w biurach zakładów pracy, gdzie jak wiadomo proces ten regulowany jest instrukcją kancelaryjną, której integralną część stanowi rzeczowy wykaz akt. Następne pozycje to artykuły: E. Łysiak omawiający stan archiwów zakładowych w zjednoczeniach gospodarczych województwa opolskiego, R. Szczepaniaka o stanie i potrzebach archiwów zakładowych na terenie województwa kaliskiego oraz E. Długajczyka O wizytacjach archiwów zakładowych inaczej. Numer 1 2 (52 53) z 1978 roku zawiera również kilka interesujących pozycji. O uroczystościach z okazji 50-lecia działalności Archiwum Toruńskiego w służbie nauki i społeczeństwa informuje Janusz Tandecki. Działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach omawia Aleksander Piwoń. Kolejna publikacja Marii Tarnowskiej poświęcona jest udostępnianiu akt do celów naukowych w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie. Na uwagę zasługuje informacja Marii Żychowskiej o materiałach archiwalnych dotyczących Związku Harcerstwa Polskiego na terenie miasta Tarnowa. Działalność Państwowego Ośrodka Konserwacji Książek i Dokumentów w Hiszpanii przedstawia Bogdan Frankiewicz. Artykuł redakcyjny informuje o stanie prac nad słownikiem biograficznym archiwistów polskich. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Numer 19 Biuletynu (Warszawa 1976, s. 100) zawiera, podobnie jak poprzednie, kilka interesujących pozycji. Na wstępie zamieszczono informację o przebiegu uroczystości z okazji dwudziestolecia działalności Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN, która odbyła się 7 czerwca 1976 roku w Poznaniu. Kolejna pozycja to obszerny artykuł mgr Anny

8 Marciniak o dwudziestu latach pracy Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN. Autorka omawia okoliczności utworzenia Oddziału, stan zatrudnienia, zasób, inwentarze, sprawy udostępniania akt oraz dorobek naukowy pracowników. Następne trzy pozycje to inwentarze spuścizn archiwalnych opracowane przez pracowników Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu. Numer 20 (Warszawa 1977, s. 124) zawiera na wstępie, opublikowane w formie wkładki, reprodukcje 2 dokumentów dotyczących początków Polskiej Akademii Nauk: powołanie pierwszego składu członków PAN oraz pierwszego składu Prezydium PAN w dniu 9 kwietnia 1952 roku. Zamieszczono również rezolucję I sesji Grupy Roboczej do spraw wydania bibliografii archiwów akademii nauk krajów socjalistycznych (Leningrad roku). Biuletyn zawiera trzy inwentarze spuścizn archiwalnych przedstawicieli nauk biologicznych. Ziemie zachodnie i północne w latach Informator o materiałach archiwalnych. Tom. I Archiwa centralne. Opracowały: Maria Lewandowska i Maria Turlejska. Warszawa 1976, s Publikacja obejmuje szczegółowe informacje o przekazach źródłowych przechowywanych w sześciu archiwach centralnych: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Centralnym Archiwum Wojskowym, Centralnym Archiwum Komitetu Centralnego PZPR, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego i Centralnym Archiwum Historycznym Stronnictwa Demokratycznego. Poszczególne notki dotyczące zawartości aktowej zespołów ułożono w ramach danego archiwum w zależności od problematyki. Porządek ten nadano dzięki zastosowaniu wykazu haseł dotyczących następujących zagadnień: terytorium, kształtowania organów władzy i administracji, stanu ludności, osadnictwa i akcji uwłaszczeniowej, zagospodarowania rolniczego, polityczno-społecznych, oświaty, kultury, nauki i sztuki, służby zdrowia oraz opieki społecznej.

9 Regina Piechota, Archiwa Państwowe. Informator Wydanie II. Warszawa 1977, s. 55. Informator składa się ze wstępu i dwóch zasadniczych części. Część pierwsza omawia historię i organizację państwowej służby archiwalnej, państwowy zasób archiwalny i zadania państwowej służby archiwalnej. Część druga zawiera informacje o poszczególnych archiwach państwowych: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i podległe jej archiwa państwowe (centralne, wojewódzkie oraz ich oddziały), archiwa wydzielone podległe władzom resortowym, archiwa z powierzonym zasobem archiwalnym. Irena Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów Warszawa 1977, s ilustracje. Opracowanie prezentuje monarszą dyplomatykę polską końca XIV w. i pierwszej połowy XV w. Okres ten obejmuje trzy bardzo różne pod względem politycznym i ustrojowo-administracyjnym panowania: Ludwika Węgierskiego, Jadwigi i Jagiełły oraz Władysława Warneńczyka. Opracowanie składa się ze wstępu i siedmiu rozdziałów. W pierwszych trzech rozdziałach omówiono dokumenty polskiej kancelarii królewskiej z okresu trzech wspomnianych panowań. Rozdział czwarty poświęcony jest księgom kancelaryjnym. Rozdział piąty przedstawia prace kancelaryjne, szósty personel kancelarii królewskiej, siódmy miejsce kancelarii królewskiej w systemie zarządzania państwem. Katalog inwentarzy archiwalnych. Tom 2,

10 Warszawa 1977, s Staraniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ukazał się tom drugi Katalogu inwentarzy archiwalnych. Tom pierwszy został wydany w roku 1971 i objął wszystkie inwentarze opracowane przez archiwa centralne, wojewódzkie i archiwa terenowe podległe NDAP do roku Tom drugi Katalogu obejmuje inwentarze zespołów (zbiorów). Każdej pozycji wydawnictwa odpowiada inwentarz jednego zespołu (zbioru). Inwentarz akt II Rady Stanu Królestwa Polskiego z lat Opracowała Franciszka Ramotowska. Warszawa 1976, s. 89. Opublikowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych inwentarz obejmuje zespół akt przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych. II Rada Stanu Królestwa Polskiego była kontynuatorką I Rady Stanu z lat , zorganizowaną jednak na odmiennych niż jej poprzedniczka zasadach. Inwentarz akt I Rady Stanu został opublikowany w roku Inwentarz akt II Rady Stanu obejmuje 546 jednostek archiwalnych i składa się z trzech zasadniczych grup: I Akta spraw, II Protokoły posiedzeń, III Pomoce kancelaryjne. Informator o zasobie archiwalnym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie. Opracował Aleksander Piwoń. Leszno 1977, s. 18. Informator, który ukazał się staraniem Leszczyńskiego Towarzystwa 1 Tom pierwszy omówiony w Biuletynie Wojskowej Służby Archiwalnej nr 5, 1973, s Omówiono w Biuletynie Wojskowej Służby Archiwalnej nr 6, 1974, s

11 Kulturalnego, obejmuje zasady korzystania z materiałów archiwalnych oraz spis 167 zespołów akt. Zasób archiwalny Archiwum Państwowego Województwa Skierniewickiego. Opracowali: Z. Tobjański, A. Gryciuk, K. Jachimek. Rawa Mazowiecka 1976, s. 16. Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Skierniewicach z siedzibą w Rawie Mazowieckiej dotyczy zasad korzystania z materiałów archiwalnych i rysu historycznego Archiwum. Zawiera też spis zespołów przechowywanych w Rawie Mazowieckiej, Łowiczu i Żyrardowie. Zasób archiwalny WAP Łódź. Oddział Sieradz. Ekspozytura Pabianice. Opracował Zbigniew Tobjański. Łódź 1976, s. 12. Informator o zasobie Oddziału w Sieradzu i Ekspozytury w Pabianicach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi składa się z sześciu części obejmujących: informacje o zasadach korzystania z materiałów archiwalnych, sposób załatwiania kwerend, rys historyczny archiwów w Sieradzu i Pabianicach, wykaz archiwów działających na terenie byłego województwa łódzkiego oraz spisy zespołów Oddziału w Sieradzu i Ekspozytury w Pabianicach. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Opracował Zbigniew Tobjański. Łódź 1976, s. 16.

12 Opracowanie jest informatorem o zasobie aktowym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz jego ekspozytury w Tomaszowie Mazowieckim. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Informator o zasobie. Lublin 1978, s. 16. Informator ujmuje najważniejsze wiadomości o działalności archiwum. Zawiera więc rys historyczny, omawia też zadania i działalność zasłużonej placówki, gromadzącej ogółem ponad mb akt. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie. Informator o zasobie archiwalnym. Opracowali: Stanisława Mika i Janina Stoksik przy współpracy Zofii Homeckiej, Aleksandra Litewki i Heleny Zającowej. Kraków 1978, s. XXIII Informator jest drugim, ukazującym się po upływie 23 lat opracowaniem tego typu. Stanowi on jedną z publikacji przygotowywanych z okazji przypadającego w 1978 roku stulecia Archiwum Krakowskiego. Informator został poprzedzony wstępem oraz wykazem ważniejszych publikacji o archiwum i zasobie. Wraz z informatorem o zasobie archiwalnym z okazji setnej rocznicy naukowej działalności placówki wydany został folder zatytułowany: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie. Tadeusz Walichnowski, Przynależność terytorialna archiwaliów w stosunkach międzynarodowych. Warszawa 1977, s. 28.

13 Publikacja Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Zakład Naukowo- Badawczy Archiwistyki) związana jest z VIII Kongresem Międzynarodowej Rady Archiwów w Waszyngtonie (2 października 1976 roku). Wówczas to wystąpił z referatem Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Walichnowski, omawiając problem przynależności terytorialnej archiwaliów. Zagadnienia poruszone w publikacji dotyczą nowej geopolitycznej mapy świata po II wojnie światowej oraz pertynencji archiwaliów w wyniku rozpadu kolonializmu. Szeroko naświetlono następstwa drugiej wojny światowej w międzynarodowych stosunkach archiwalnych. W tym ujęciu wyraźnie podkreślony został fakt, że w Polsce do spraw związanych z likwidacją skutków wojny i z odzyskaniem materiałów archiwalnych zgodnie z zasadą pertynencji przywiązuje się wyjątkową wagę. Działalność naukowa archiwów polskich. Warszawa Łódź 1978, s Publikacja stanowi zbiór materiałów z I Konferencji Krajowej pracowników naukowo-badawczych archiwów państwowych, która odbyła się w Poznaniu 28 kwietnia 1977 roku. Wygłoszono wówczas następujące referaty: T. Walichnowski Działalność naukowa archiwów państwowych w Polsce; S. Kłys Z działalności naukowej Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu; M. Lewandowska Aktualny stan kadry naukowo-badawczej w archiwach państwowych. Uniwersyteckie kształcenie archiwistów. Warszawa Łódź 1978, s. 39. W dniu 9 grudnia 1977 roku w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego odbyła się konferencja poświęcona uniwersyteckiemu kształceniu archiwistów. Niniejsza publikacja Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

14 (Zakład Naukowo-Badawczy Archiwistyki) zawiera materiały z obrad, które zgromadziły pracowników naukowo-dydaktycznych, reprezentujących ośrodki uniwersyteckie, zajmujące się nauczaniem archiwistów. Na uwagę zasługują dwa referaty: A. Tomczaka o projekcie programu uniwersyteckiego kierunku oraz I. Ihnatowicza w sprawie uniwersyteckiego podyplomowego kształcenia archiwistów. Nauki pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu. Warszawa Łódź 1976, s Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Historycznego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod redakcją A. Tomczaka zawiera podstawowy materiał do poznania przebiegu obrad sekcji nauk pomocniczych na zjeździe historyków, który odbył się w dniach 9 13 września 1974 roku. Wówczas to wygłoszono między innymi następujące referaty: A. Tomczak Archiwistyka i nauki pomocnicze historii na powszechnych zjazdach historyków polskich, M. Bielińska Rozwój form kancelaryjnych w Polsce w okresie staropolskim. Stan badań i postulaty badawcze, B. Ryszewski Rozwój form kancelaryjnych w Polsce w XIX i XX wieku. Stan badań i postulaty badawcze oraz J. Rulka Film dokumentalny jako źródło do dziejów Polski Ludowej. Wydawnictwo zamyka artykuł A. Biernata zatytułowany: Polskie źródła epigraficzne XIX wieku. Propozycja nowej problematyki. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Toruniu. Informator o zasobie. Opracowała Karola Ciesielska. Toruń 1977, s wkładka. Informator zawiera przedmowę, zarys dziejów Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Toruniu, wykaz ważniejszych publikacji o archiwum i zasobie oraz spis zespołów przechowywanych w WAP Toruń, Ekspozyturze w Grudziądzu oraz

15 innych archiwach (Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Archiwum Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie, Geheimes Staatarchiv Berlin-Dahien). W spisie wymieniono nazwy w zasadzie wszystkich zespołów z podaniem dat skrajnych oraz ilości jednostek archiwalnych. Jedynie zespoły jednolite pod względem charakteru, jak akta komisji wyborczych do Sejmu i rad narodowych oraz akta spółdzielni produkcyjnych, zostały połączone w grupy według powiatów, których dotyczą i figurują w spisie pod jednym numerem. Wspólnym numerem oznaczone zostały również, zgodnie z obowiązującą zasadą, akta zespołów szczątkowych. Pomorze Szczecińskie ( ). Informator o materiałach archiwalnych. Część 1 i 2. Szczecin 1978, s Informator poświęcony jest materiałom archiwalnym z lat , zgromadzonym w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie i podległych placówkach w Płotach i Stargardzie, odnoszącym się głównie do terenów obecnego woj. szczecińskiego oraz byłych powiatów: chojeńskiego, choszczeńskiego i myśliborskiego. Część 1 publikacji informuje o zagadnieniach dotyczących administracji, ludności, osadnictwa i spraw polityczno-społecznych. Część 2 obejmuje odbudowę miast, gospodarkę, komunikację i zasób kartograficzny. W obrębie tych zagadnień wydzielone zostały bardziej szczegółowe grupy problemowe z podaniem odnośnych archiwaliów (nazwa zespołu, sygnatura). Podstawę do sporządzenia publikacji stanowiły inwentarze archiwalne, które sygnalizują zawartość treściową danej teczki akt. Informator ma zatem ułatwić szybkie dotarcie do określonych archiwaliów, wskazując źródła do ewentualnych tematów badawczych. Skarby szczecińskiego archiwum. Praca zbiorowa

16 pod redakcją Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin Inicjatorami tego wydawnictwa albumowego były: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Pomerania i Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. Całość składa się z trzech części. We wstępie (w języku polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim) przedstawiono zarys dziejów Pomorza Zachodniego i Szczecińskiego Archiwum. W części drugiej zamieszczono 79 ilustracji dokumentów, pieczęci, starodruków i listów. Najstarszy dokument pochodzi z roku 1273 i zawiera potwierdzenie księcia pomorskiego Barnima I miastu Gryfino prawa posiadania zakupionej wsi Dąbrowa. Najnowszy z prezentowanych dokumentów to plakat z 6 lipca 1945 roku głoszący, że Szczecin jest polski!. Część trzecią stanowi omówienie dokumentów. Album spopularyzuje z pewnością historię Pomorza Zachodniego i będzie wartościową pamiątką dla licznie przybywających na Pomorze Szczecińskie gości krajowych i zagranicznych. Wydawnictwo ukazało się z okazji 35-lecia PRL oraz V Tygodnia Archiwów w Polsce. Franciszka Ramotowska, Rząd Narodowy Polski w latach (Skład organizacja kancelaria). Warszawa 1978, s ilustracje. Sprawy poruszone w pracy Franciszki Ramotowskiej nie doczekały się odpowiedniego ujęcia w literaturze historycznej. Autorka starała się odpowiedzieć na pytanie... jak była zorganizowana, w czyich pozostawała rękach i jak funkcjonowała naczelna władza narodowa Polski tego okresu, władza, która przez ponad dwa lata kierowała stworzonym przez siebie podziemnym państwem, prowadzącym partyzancką wojnę o niepodległość z najpotężniejszym zaborcą caratem. Bazą źródłową opracowania, wydanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów

17 Państwowych, były ocalałe szczątki akt władz narodowych, w szczególności Rządu Narodowego, jego dokumenty opublikowane, zachowana korespondencja działaczy współczesnych, relacje i pamiętniki oraz zeznania śledcze. Praca składa się z przedmowy, czterech rozdziałów omawiających kolejne rządy narodowe, posłowia, aneksów, indeksu osób, indeksu nazw geograficznych oraz ilustracji. W aneksach opublikowano m.in. streszczenie raportu oberpolicmajstra m. Warszawy płka barona Platona Fredericksa dla namiestnika w Królestwie Polskim gen. Teodora Berga z 19/31 III 1864 roku w sprawie konfiskaty materiałów archiwalnych Rządu Narodowego oraz ich spis. Halina Zubala, Mikrofilmowanie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w Polsce Zarys rozwoju stan perspektywy. Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk 1978, s Opracowanie stanowi próbę zebrania spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie rozwoju mikrofilmowania tekstów w Polsce. Autorka systematyzuje przejawy i prawidłowości tego działania, jak też formułuje dalsze postulaty badawcze w zakresie praktycznych przedsięwzięć. Praca składa się z pięciu rozdziałów dotyczących: I ogólnej charakterystyki mikrofilmu (w tym pojęcia terminologiczne, zastosowanie mikrofilmu oraz jego sytuacja prawna); II organizacji mikrofilmowania (pracownie oraz ich wyposażenie); III powstawania zbiorów mikrofilmowych (plany, przygotowanie akt do mikrofilmowania, kontrola techniczna); IV zbiorów mikrofilmowanych w archiwach i bibliotekach (rozmieszczenie, nowe techniki mikrofilmowe); V metody opracowywania zbiorów mikrofilmowych (katalogi, magazynowanie, udostępnianie). Część końcową stanowi zestaw źródeł i literatury omawianego problemu. Ogłoszona przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk praca może służyć pomocą przy podejmowaniu badań w zakresie poznania rozwoju form małego obrazu

18 w archiwach krajowych i zagranicznych. Archiwa w służbie gospodarki narodowej. Warszawa Łódź 1979, s Publikacja stanowi zbiór materiałów z II Konferencji Krajowej pracowników naukowo-badawczych archiwów państwowych, która odbyła się w Katowicach 17 kwietnia 1978 roku. W czasie obrad wygłoszono następujące referaty: T. Walichnowski Znaczenie archiwów dla potrzeb gospodarki narodowej; A. Kałuża Znaczenie materiałów archiwalnych na przykładzie wybranych problemów gospodarczych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; J. Pabisz Z prac nad metodami wykorzystania zasobu archiwalnego dla potrzeb gospodarki narodowej; S. Kłys Wykorzystanie materiałów archiwalnych dla potrzeb gospodarki narodowej na przykładzie działalności Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu.

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 1 ISSN 1899 1254

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 1 ISSN 1899 1254 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 1 ISSN 1899 1254 WARSZAWA 2008 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 1 WARSZAWA 2008 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU Nasz znak: 031-2/09 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2008 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa się z: 2.749

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy

Bardziej szczegółowo

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: 031-2/10

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: 031-2/10 Nasz znak: 031-2/10 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2009 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa się z: 2.765

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Orzechowska

Agnieszka Orzechowska Agnieszka Orzechowska Polskie ustawodawstwo wojskowe w świetle akt grupy zespołów Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych z lat 1926 1939 Problematyka związana z ustawodawstwem wojskowym Drugiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 Z archiwalnych półek Konrad Świderek, Andrzej Pukos Katarzyna Sierawska DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 1. Wstęp Z a

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W PROCESIE WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W LUBLINIE

KOMUNIKACJA W PROCESIE WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W LUBLINIE 1 KOMUNIKACJA W PROCESIE WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W LUBLINIE Maria Nóżka "Komunikowanie" to termin pochodzący z języka łacińskiego od czasownika communico,

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION XCIX

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION XCIX NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION XCIX WARSZAWA 1998 ARCHEION XCIX PERIODICAL DEVOTED TO ARCHIVAL QUESTIONS ORGAN OF THE POLISH STATE ARCHIVES HEAD OFFICE * REVUE D ARCHIVES PUBLIÉE PAR LA

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji

Bardziej szczegółowo

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 3 I. Rys historyczny powstania publicznych służb zatrudnienia 4 II. Historia służb zatrudnienia w regionie 7 III. Służby zatrudnienia w okresie PRL (1945-1989) 13 IV. Publiczne

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo