INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH"

Transkrypt

1 INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku. Już w czasie druku numeru dnia 16 lutego 1976 roku zmarł w wieku lat 91 prof. dr Piotr Bańkowski zasłużony, długoletni Redaktor Naczelny tego czasopisma naukowego. Omawiany tom otwiera artykuł Stanisława Nawrockiego zatytułowany: Zagadnienie opracowania tezaurusa archiwistyki (s. 9 25). Autor zaznacza, że jednym z podstawowych problemów współczesności jest zalew informacji, który przybiera bardzo różnorodne formy. Znajduje to również swoje odbicie w naszej działalności. Służba archiwalna musi zatem interesować się możliwościami w tym zakresie i czynić przygotowania do zastosowania nowoczesnej techniki w pracach archiwalnych. Największe perspektywy daje udostępnianie zasobu archiwalnego przy pomocy urządzeń elektronicznych. Techniczna strona tego zagadnienia jest już rozwiązana. Problemem pozostaje jednak przygotowanie procesu udostępniania w nowy sposób. Maszyna elektroniczna nie poradzi sobie bowiem z materiałami archiwalnymi w ich obecnej formie. Trzeba więc je przełożyć na język dla niej zrozumiały. Jedną z pomocy archiwalnych nowego typu, związaną z mechanicznym udostępnianiem materiałów źródłowych, staje się tezaurus. Określenie to oznacza słownik terminów stosowanych w danej dziedzinie wiedzy, uporządkowany alfabetycznie i hierarchicznie. Opracowanie tezaurusów pisze S. Nawrocki nie

2 należy do rzeczy łatwych. Materiały źródłowe przechowywane w archiwach pochodzą z zakładów pracy, reprezentujących wszystkie dziedziny życia. Dlatego też tezaurus, który służyłby komputerowemu udostępnianiu tych materiałów, musiałby obejmować całokształt problemów życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego. Służba archiwalna w żadnym kraju, a więc i w Polsce, nie jest w stanie przygotować takiego tezaurusa. Podejmowane są więc próby opracowania zagadnień teoretycznych i praktycznych, dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi, bez uwzględniania treści i zawartości tych materiałów. Podsumowując autor stwierdza, że nowoczesny system informacji nie może obejść się bez tezaurusa. W służbie archiwalnej należy wykorzystać przede wszystkim osiągnięcia innych instytucji w tym zakresie. Samo stosowanie tezaurusa czytamy będzie wymagało odpowiedniego przeszkolenia archiwistów, co umożliwi korzystanie z tego typu pomocy archiwalnej w sposób kompetentny i skuteczny. Następna pozycja to artykuł Ireny Sadurskiej, w którym autorka omawia sprawy związane z mikrobiologicznym rozkładem materiałów archiwalnych (s ). Wiele uwagi poświęca wpływowi mikroorganizmów na papier, pergamin i skórę, pieczęcie woskowe, mikrofilmy i klej. W części dotyczącej archiwoznawstwa Marceli Kosman pisze o archiwum Kapituły Wileńskiej (s ). Jadwiga Szyposz ogłosiła artykuł pt. Działalność grona konserwatorów Galicji Zachodniej w zakresie zabezpieczenia archiwaliów (s ). Donata Godlewska informuje o zachowanym w Archiwum Głównym Akt Dawnych planie lokali archiwów sądowych w Łomży z połowy XIX w. (s ). Edward Długajczyk pisze o układach dotyczących wzajemnej wymiany akt między Polską a Niemcami w związku z podziałem Górnego Śląska w roku 1922 (s ), zaś Tadeusz Bieda omawia źródła historyczne do dziejów okupacji hitlerowskiej zgromadzone w zbiorach archiwalnych województwa rzeszowskiego (s ). W dziale archiwów za granicą znajdują się dwa artykuły: Leona Chajna Narodowe systemy informacyjne (s ) oraz Franciszki Ramotowskiej Polonica w archiwum hr Teodora Berga, namiestnika w Królestwie Polskim w latach (s ). Numer 65 Archeionu (1977, s. 366) otwiera, zamieszczony w dziale

3 Problemy archiwistyki, artykuł Tadeusza Walichnowsikiego naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych pt. Aktualne zadania archiwów państwowych w Polsce (s. 9 25). Autor omawia problemy użyteczności archiwów, udostępniania archiwaliów, pracy naukowej w archiwach oraz doskonalenia planowania i organizacji pracy. Jeżeli chodzi o użyteczność archiwów to stwierdza się, że archiwiści muszą zaspokoić potrzeby państwa i społeczeństwa. Należy więc kontynuować dotychczasową tradycyjną praktykę użyteczności w zakresie informacji archiwalnej, na czoło jednak wysunąć praktykę informacji aktywnej. Archiwistę wojskowego zainteresować może artykuł Czesławy Ohryzko- Włodarskiej Inwentarz kartkowy jako materiał do opracowania innych pomocy archiwalnych poza inwentarzem książkowym (s ). Autorka postuluje, aby poszczególne archiwa wykorzystywały inwentarze kartkowe, po przepisaniu na książkowe, do sporządzania pomocy archiwalnych wyższego rzędu: przewodników po zespole, katalogów, indeksów osób, instytucji czy miejscowości. Na uwagę zasługuje również artykuł Bogdana Kroiła Charakter i perspektywy tradycyjnego systemu wyszukiwania informacji (s ). Autor podejmuje problematykę archiwalnego systemu wyszukiwania informacji, przedstawia obecnie stosowany system, jego wady i zalety oraz analizuje zasady nowego systemu opartego na zastosowaniu maszyn cyfrowych i języka informacyjno-wyszukiwawczego. Numer 66 Archeionu (1978, s. 373) otwiera nota od Redakcji, poświęcona 40- leciu pracy naukowej prof. dr Aleksandra Gieysztora. W dziale Problemy archiwistyki przedstawiono cztery artykuły. Publikacja A.P. Kurantowa, dyrektora Wszechzwiązkowego Instytutu Naukowo-Badawczego Dokumentoznawstwa i Archiwistyki w Moskwie pt. Z problemów naukowego zarządzania archiwami (s. 9 27) jest skróconą, na potrzeby Archeionu, wersją referatu wygłoszonego na VIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Waszyngtonie w 1976 roku. Autor omawia trzy aspekty zarządzania archiwami: naukowo-organizacyjny, naukowo-badawczy i naukowo-informacyjny. Aspekt naukowo-organizacyjny obejmuje takie zagadnienia, jak normy czasowe na podstawowe prace w archiwach, planowanie, koordynację prac między różnymi instytucjami archiwalnymi oraz wdrożenie w praktykę osiągnięć naukowych. W

4 aspekcie naukowo-badawczym autor przedstawia zagadnienia oceny znaczenia materiałów archiwalnych, użytkowania aparatu naukowo-informacyjnego, standaryzacji wykazów współczesnych dokumentów, a także podkreśla znaczenie poszukiwań nauk przyrodniczych i ścisłych dla wytworzenia optymalnych warunków dla zabezpieczenia i konserwacji materiałów archiwalnych. Aspekt naukowoinformacyjny polega na stosowaniu dla potrzeb informacyjnych techniki elektronicznej i obliczeniowej, co omówiono na przykładzie istniejących już w różnych państwach systemów informacyjnych. W końcowej części artykułu autor wyraża życzenie opracowania wielojęzycznej terminologii archiwalnej. Kolejną publikacją jest artykuł Andrzeja Tomczaka Kształcenie archiwistów w Polsce i w innych krajach europejskich (s ). Zofia Krupska omawia Problemy kształtowania narastającego zasobu archiwalnego w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (s ), natomiast Helena Karczowa Problemy oceny i archiwizacji materiałów fonograficznych (s ). Do interesujących należy również artykuł Ewy Koczorowskiej-Pielińskiej zatytułowany: Archiwum Dokumentacyjne Zamku Królewskiego w Warszawie (s ). Należy też wskazać na publikację Czesława Biernata zatytułowaną VIII Międzynarodowy Kongres Archiwów w Waszyngtonie (s ). Kongres obradował w dniach od 27 września do 1 października 1976 roku. Uczestniczyło w nim około 500 archiwistów reprezentujących ponad 100 -krajów. Przedmiotem obrad Kongresu była rewolucja archiwalna we współczesnym świecie. Numer 67 Archeionu otwiera artykuł Andrzeja Tomczaka zatytułowany Archiwalna zasada pertynencji terytorialnej a rozmieszczenie zasobu w archiwach polskich (s. 7 23). Rozważania poprzedzają informacje o literaturze problemu. Dalej autor zajmuje się interpretacją obowiązującej definicji zasada pertynencji terytorialnej według słownika archiwalnego, naświetlając również praktykę stosowaną dotychczas w kraju. Kończąc autor stwierdza, że zasada mająca kierować rozmieszczeniem zasobu w sieci archiwów nie znalazła pełnego uznania. W przyszłości jednak będzie na pewno brana pod uwagę przy planowaniu rozmieszczenia zasobu, lecz nie jako jedyna z możliwych do stosowania w odniesieniu do zasobu starszego. Natomiast jeśli idzie o zasób narastający i dopiero gromadzony w

5 archiwach czytamy ma szansę pozostać zasadą jedyną. Kolejne dwa artykuły omawiają problemy kształcenia kadr. Tak więc Irena Janosz-Biskupowa prezentuje Kształcenie archiwistów na uniwersytetach polskich (s ) zaś Stanisława Stanisławska oraz Maria Tarakanowska piszą o problemach kształcenia i doskonalenia kadr archiwalnych w świetle potrzeb państwowej służby archiwalnej (s ). Regina Piechota omawia Pomoce archiwalne. Stan obecny i perspektywy (s ). Naświetla pojęcia terminologiczne, prace prowadzone przez archiwa państwowe na odcinku tworzenia wszelkiego rodzaju pomocy, a także metody stosowane przy sporządzaniu inwentarzy ciągłych, przewodników oraz informatorów. W zakończeniu autorka formuje spostrzeżenia i postulaty oraz podaje zestaw wybranej literatury tematu. Należy wskazać na pozycję Zbigniewa Puzewicza i Marka Matczaka zatytułowaną Zastosowanie mikrofilmów holograficznych do magazynowania informacji naukowo-technicznej (s ), z której dowiadujemy się o nowych możliwościach zastosowania formy małego obrazu w archiwach. Doświadczenia w tym zakresie przeprowadzono w Instytucie Elektroniki Kwantowej Wojskowej Akademii Technicznej. W tej grupie problemów zainteresować może też artykuł Henryka Barczaka Archiwistyka a cybernetyka (s ). Autor prezentuje podstawowe pojęcia cybernetyczne dotyczące teorii układów samodzielnych, wskazując na możliwości zastosowania ich w badaniach naukowych w archiwistyce. W dziale Archiwoznawstwo publikują: Mieczysław Motas W sześćdziesiątą rocznicę objęcia archiwów i archiwaliów przez władze polskie na jesieni 1918 roku w byłej Kongresówce (s ); Stanisława Mika Pamiętnik i korespondencja Eustachego Petiona uczestnika powstania styczniowego (s ); Ewa Podgórska Koncern wydawniczy Ilustrowany Kurier Codzienny i pozostała po nim spuścizna fotograficzna (s ); Maria Stankowa Księgi sądów królewskich odbywanych na sejmach w Lublinie w XV i XVI wieku (s ). Dział Archiwa za granicą wypełniają artykuły: Tadeusza Walichnowskiego Radziecki dekret o reorganizacji archiwów (s ) oraz Sześcioletni plan

6 rozwoju międzynarodowej współpracy archiwów (s ); Stanisława Nawrockiego Zagadnienia nowoczesnego budownictwa archiwalnego na przykładzie Francji i Danii (s ) i Teresy Zielińskiej Archiwa holenderskie i przechowywane w nich polonika (s ). Omawiane numery zamykają recenzje, sprawozdania z książek, notaty bibliograficzne, przeglądy zagranicznych czasopism archiwalnych, kronika archiwalna oraz wspomnienia pośmiertne. Archiwista. Biuletyn Kwartalny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Omówienie obejmuje numery: 3 (46) i 4 (47) 1976, 1 2 (48 49) i 3 4 (50 51) 1977 oraz 1 2 (52 53) Zamieszczone w nich informacje czy artykuły mogą zainteresować archiwistów wojskowych. W numerze 3 (46) z 1976 roku ukazał się artykuł Z. Chmielowskiego omawiający rolę archiwów zakładowych w rewolucji archiwalnej zmierzającej w kierunku unowocześnienia informacji o zasobach archiwów oraz metod udostępniania materiałów źródłowych. Na uwagę zasługuje ponadto artykuł Z. Tobjańskiego zatytułowany: Kształcenie pracowników państwowej służby archiwalnej w Polsce. W numerze 4 (47) 1976 opublikowano dwa artykuły: E. Scholtza: Przepisy kancelaryjne w niektórych zjednoczeniach i przedsiębiorstwach przemysłowych na terenie Poznania oraz A. Piwonia: Uwagi o wizytacji archiwów zakładowych. Również numer 1 2 (48 49) 1977 zawiera dwa artykuły: B. Halbert Archiwa zjednoczeń (Przegląd stanu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, zasobu, personelu, lokali) oraz E. Derdowskiej-Szczepaniak Archiwa zakładowe resortu rolnictwa na terenie województwa kieleckiego (stan na 30 kwietnia 1974 roku). Kolejny numer podwójny 3 4 (50 51) z 1977 roku otwiera artykuł A. Muszyńskiego pt. Rola wojewódzkiego archiwum państwowego w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie normatywów kancelaryjno-archiwalnych. Autor podkreśla, że

7 państwowa służba archiwalna nie ogranicza nadzoru nad narastającym zasobem wyłącznie do kontroli sposobu przejmowania, przechowywania, ewidencjonowania, brakowania, przekazywania i udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach zakładowych. Korzystając z przysługujących jej uprawnień ocenia ona prawidłowość narastania zespołów akt już w biurach zakładów pracy, gdzie jak wiadomo proces ten regulowany jest instrukcją kancelaryjną, której integralną część stanowi rzeczowy wykaz akt. Następne pozycje to artykuły: E. Łysiak omawiający stan archiwów zakładowych w zjednoczeniach gospodarczych województwa opolskiego, R. Szczepaniaka o stanie i potrzebach archiwów zakładowych na terenie województwa kaliskiego oraz E. Długajczyka O wizytacjach archiwów zakładowych inaczej. Numer 1 2 (52 53) z 1978 roku zawiera również kilka interesujących pozycji. O uroczystościach z okazji 50-lecia działalności Archiwum Toruńskiego w służbie nauki i społeczeństwa informuje Janusz Tandecki. Działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach omawia Aleksander Piwoń. Kolejna publikacja Marii Tarnowskiej poświęcona jest udostępnianiu akt do celów naukowych w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie. Na uwagę zasługuje informacja Marii Żychowskiej o materiałach archiwalnych dotyczących Związku Harcerstwa Polskiego na terenie miasta Tarnowa. Działalność Państwowego Ośrodka Konserwacji Książek i Dokumentów w Hiszpanii przedstawia Bogdan Frankiewicz. Artykuł redakcyjny informuje o stanie prac nad słownikiem biograficznym archiwistów polskich. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Numer 19 Biuletynu (Warszawa 1976, s. 100) zawiera, podobnie jak poprzednie, kilka interesujących pozycji. Na wstępie zamieszczono informację o przebiegu uroczystości z okazji dwudziestolecia działalności Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN, która odbyła się 7 czerwca 1976 roku w Poznaniu. Kolejna pozycja to obszerny artykuł mgr Anny

8 Marciniak o dwudziestu latach pracy Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN. Autorka omawia okoliczności utworzenia Oddziału, stan zatrudnienia, zasób, inwentarze, sprawy udostępniania akt oraz dorobek naukowy pracowników. Następne trzy pozycje to inwentarze spuścizn archiwalnych opracowane przez pracowników Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu. Numer 20 (Warszawa 1977, s. 124) zawiera na wstępie, opublikowane w formie wkładki, reprodukcje 2 dokumentów dotyczących początków Polskiej Akademii Nauk: powołanie pierwszego składu członków PAN oraz pierwszego składu Prezydium PAN w dniu 9 kwietnia 1952 roku. Zamieszczono również rezolucję I sesji Grupy Roboczej do spraw wydania bibliografii archiwów akademii nauk krajów socjalistycznych (Leningrad roku). Biuletyn zawiera trzy inwentarze spuścizn archiwalnych przedstawicieli nauk biologicznych. Ziemie zachodnie i północne w latach Informator o materiałach archiwalnych. Tom. I Archiwa centralne. Opracowały: Maria Lewandowska i Maria Turlejska. Warszawa 1976, s Publikacja obejmuje szczegółowe informacje o przekazach źródłowych przechowywanych w sześciu archiwach centralnych: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Centralnym Archiwum Wojskowym, Centralnym Archiwum Komitetu Centralnego PZPR, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego i Centralnym Archiwum Historycznym Stronnictwa Demokratycznego. Poszczególne notki dotyczące zawartości aktowej zespołów ułożono w ramach danego archiwum w zależności od problematyki. Porządek ten nadano dzięki zastosowaniu wykazu haseł dotyczących następujących zagadnień: terytorium, kształtowania organów władzy i administracji, stanu ludności, osadnictwa i akcji uwłaszczeniowej, zagospodarowania rolniczego, polityczno-społecznych, oświaty, kultury, nauki i sztuki, służby zdrowia oraz opieki społecznej.

9 Regina Piechota, Archiwa Państwowe. Informator Wydanie II. Warszawa 1977, s. 55. Informator składa się ze wstępu i dwóch zasadniczych części. Część pierwsza omawia historię i organizację państwowej służby archiwalnej, państwowy zasób archiwalny i zadania państwowej służby archiwalnej. Część druga zawiera informacje o poszczególnych archiwach państwowych: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i podległe jej archiwa państwowe (centralne, wojewódzkie oraz ich oddziały), archiwa wydzielone podległe władzom resortowym, archiwa z powierzonym zasobem archiwalnym. Irena Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów Warszawa 1977, s ilustracje. Opracowanie prezentuje monarszą dyplomatykę polską końca XIV w. i pierwszej połowy XV w. Okres ten obejmuje trzy bardzo różne pod względem politycznym i ustrojowo-administracyjnym panowania: Ludwika Węgierskiego, Jadwigi i Jagiełły oraz Władysława Warneńczyka. Opracowanie składa się ze wstępu i siedmiu rozdziałów. W pierwszych trzech rozdziałach omówiono dokumenty polskiej kancelarii królewskiej z okresu trzech wspomnianych panowań. Rozdział czwarty poświęcony jest księgom kancelaryjnym. Rozdział piąty przedstawia prace kancelaryjne, szósty personel kancelarii królewskiej, siódmy miejsce kancelarii królewskiej w systemie zarządzania państwem. Katalog inwentarzy archiwalnych. Tom 2,

10 Warszawa 1977, s Staraniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ukazał się tom drugi Katalogu inwentarzy archiwalnych. Tom pierwszy został wydany w roku 1971 i objął wszystkie inwentarze opracowane przez archiwa centralne, wojewódzkie i archiwa terenowe podległe NDAP do roku Tom drugi Katalogu obejmuje inwentarze zespołów (zbiorów). Każdej pozycji wydawnictwa odpowiada inwentarz jednego zespołu (zbioru). Inwentarz akt II Rady Stanu Królestwa Polskiego z lat Opracowała Franciszka Ramotowska. Warszawa 1976, s. 89. Opublikowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych inwentarz obejmuje zespół akt przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych. II Rada Stanu Królestwa Polskiego była kontynuatorką I Rady Stanu z lat , zorganizowaną jednak na odmiennych niż jej poprzedniczka zasadach. Inwentarz akt I Rady Stanu został opublikowany w roku Inwentarz akt II Rady Stanu obejmuje 546 jednostek archiwalnych i składa się z trzech zasadniczych grup: I Akta spraw, II Protokoły posiedzeń, III Pomoce kancelaryjne. Informator o zasobie archiwalnym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie. Opracował Aleksander Piwoń. Leszno 1977, s. 18. Informator, który ukazał się staraniem Leszczyńskiego Towarzystwa 1 Tom pierwszy omówiony w Biuletynie Wojskowej Służby Archiwalnej nr 5, 1973, s Omówiono w Biuletynie Wojskowej Służby Archiwalnej nr 6, 1974, s

11 Kulturalnego, obejmuje zasady korzystania z materiałów archiwalnych oraz spis 167 zespołów akt. Zasób archiwalny Archiwum Państwowego Województwa Skierniewickiego. Opracowali: Z. Tobjański, A. Gryciuk, K. Jachimek. Rawa Mazowiecka 1976, s. 16. Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Skierniewicach z siedzibą w Rawie Mazowieckiej dotyczy zasad korzystania z materiałów archiwalnych i rysu historycznego Archiwum. Zawiera też spis zespołów przechowywanych w Rawie Mazowieckiej, Łowiczu i Żyrardowie. Zasób archiwalny WAP Łódź. Oddział Sieradz. Ekspozytura Pabianice. Opracował Zbigniew Tobjański. Łódź 1976, s. 12. Informator o zasobie Oddziału w Sieradzu i Ekspozytury w Pabianicach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi składa się z sześciu części obejmujących: informacje o zasadach korzystania z materiałów archiwalnych, sposób załatwiania kwerend, rys historyczny archiwów w Sieradzu i Pabianicach, wykaz archiwów działających na terenie byłego województwa łódzkiego oraz spisy zespołów Oddziału w Sieradzu i Ekspozytury w Pabianicach. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Opracował Zbigniew Tobjański. Łódź 1976, s. 16.

12 Opracowanie jest informatorem o zasobie aktowym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz jego ekspozytury w Tomaszowie Mazowieckim. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Informator o zasobie. Lublin 1978, s. 16. Informator ujmuje najważniejsze wiadomości o działalności archiwum. Zawiera więc rys historyczny, omawia też zadania i działalność zasłużonej placówki, gromadzącej ogółem ponad mb akt. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie. Informator o zasobie archiwalnym. Opracowali: Stanisława Mika i Janina Stoksik przy współpracy Zofii Homeckiej, Aleksandra Litewki i Heleny Zającowej. Kraków 1978, s. XXIII Informator jest drugim, ukazującym się po upływie 23 lat opracowaniem tego typu. Stanowi on jedną z publikacji przygotowywanych z okazji przypadającego w 1978 roku stulecia Archiwum Krakowskiego. Informator został poprzedzony wstępem oraz wykazem ważniejszych publikacji o archiwum i zasobie. Wraz z informatorem o zasobie archiwalnym z okazji setnej rocznicy naukowej działalności placówki wydany został folder zatytułowany: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie. Tadeusz Walichnowski, Przynależność terytorialna archiwaliów w stosunkach międzynarodowych. Warszawa 1977, s. 28.

13 Publikacja Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Zakład Naukowo- Badawczy Archiwistyki) związana jest z VIII Kongresem Międzynarodowej Rady Archiwów w Waszyngtonie (2 października 1976 roku). Wówczas to wystąpił z referatem Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Walichnowski, omawiając problem przynależności terytorialnej archiwaliów. Zagadnienia poruszone w publikacji dotyczą nowej geopolitycznej mapy świata po II wojnie światowej oraz pertynencji archiwaliów w wyniku rozpadu kolonializmu. Szeroko naświetlono następstwa drugiej wojny światowej w międzynarodowych stosunkach archiwalnych. W tym ujęciu wyraźnie podkreślony został fakt, że w Polsce do spraw związanych z likwidacją skutków wojny i z odzyskaniem materiałów archiwalnych zgodnie z zasadą pertynencji przywiązuje się wyjątkową wagę. Działalność naukowa archiwów polskich. Warszawa Łódź 1978, s Publikacja stanowi zbiór materiałów z I Konferencji Krajowej pracowników naukowo-badawczych archiwów państwowych, która odbyła się w Poznaniu 28 kwietnia 1977 roku. Wygłoszono wówczas następujące referaty: T. Walichnowski Działalność naukowa archiwów państwowych w Polsce; S. Kłys Z działalności naukowej Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu; M. Lewandowska Aktualny stan kadry naukowo-badawczej w archiwach państwowych. Uniwersyteckie kształcenie archiwistów. Warszawa Łódź 1978, s. 39. W dniu 9 grudnia 1977 roku w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego odbyła się konferencja poświęcona uniwersyteckiemu kształceniu archiwistów. Niniejsza publikacja Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

14 (Zakład Naukowo-Badawczy Archiwistyki) zawiera materiały z obrad, które zgromadziły pracowników naukowo-dydaktycznych, reprezentujących ośrodki uniwersyteckie, zajmujące się nauczaniem archiwistów. Na uwagę zasługują dwa referaty: A. Tomczaka o projekcie programu uniwersyteckiego kierunku oraz I. Ihnatowicza w sprawie uniwersyteckiego podyplomowego kształcenia archiwistów. Nauki pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu. Warszawa Łódź 1976, s Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Historycznego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod redakcją A. Tomczaka zawiera podstawowy materiał do poznania przebiegu obrad sekcji nauk pomocniczych na zjeździe historyków, który odbył się w dniach 9 13 września 1974 roku. Wówczas to wygłoszono między innymi następujące referaty: A. Tomczak Archiwistyka i nauki pomocnicze historii na powszechnych zjazdach historyków polskich, M. Bielińska Rozwój form kancelaryjnych w Polsce w okresie staropolskim. Stan badań i postulaty badawcze, B. Ryszewski Rozwój form kancelaryjnych w Polsce w XIX i XX wieku. Stan badań i postulaty badawcze oraz J. Rulka Film dokumentalny jako źródło do dziejów Polski Ludowej. Wydawnictwo zamyka artykuł A. Biernata zatytułowany: Polskie źródła epigraficzne XIX wieku. Propozycja nowej problematyki. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Toruniu. Informator o zasobie. Opracowała Karola Ciesielska. Toruń 1977, s wkładka. Informator zawiera przedmowę, zarys dziejów Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Toruniu, wykaz ważniejszych publikacji o archiwum i zasobie oraz spis zespołów przechowywanych w WAP Toruń, Ekspozyturze w Grudziądzu oraz

15 innych archiwach (Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Archiwum Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie, Geheimes Staatarchiv Berlin-Dahien). W spisie wymieniono nazwy w zasadzie wszystkich zespołów z podaniem dat skrajnych oraz ilości jednostek archiwalnych. Jedynie zespoły jednolite pod względem charakteru, jak akta komisji wyborczych do Sejmu i rad narodowych oraz akta spółdzielni produkcyjnych, zostały połączone w grupy według powiatów, których dotyczą i figurują w spisie pod jednym numerem. Wspólnym numerem oznaczone zostały również, zgodnie z obowiązującą zasadą, akta zespołów szczątkowych. Pomorze Szczecińskie ( ). Informator o materiałach archiwalnych. Część 1 i 2. Szczecin 1978, s Informator poświęcony jest materiałom archiwalnym z lat , zgromadzonym w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie i podległych placówkach w Płotach i Stargardzie, odnoszącym się głównie do terenów obecnego woj. szczecińskiego oraz byłych powiatów: chojeńskiego, choszczeńskiego i myśliborskiego. Część 1 publikacji informuje o zagadnieniach dotyczących administracji, ludności, osadnictwa i spraw polityczno-społecznych. Część 2 obejmuje odbudowę miast, gospodarkę, komunikację i zasób kartograficzny. W obrębie tych zagadnień wydzielone zostały bardziej szczegółowe grupy problemowe z podaniem odnośnych archiwaliów (nazwa zespołu, sygnatura). Podstawę do sporządzenia publikacji stanowiły inwentarze archiwalne, które sygnalizują zawartość treściową danej teczki akt. Informator ma zatem ułatwić szybkie dotarcie do określonych archiwaliów, wskazując źródła do ewentualnych tematów badawczych. Skarby szczecińskiego archiwum. Praca zbiorowa

16 pod redakcją Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin Inicjatorami tego wydawnictwa albumowego były: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Pomerania i Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. Całość składa się z trzech części. We wstępie (w języku polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim) przedstawiono zarys dziejów Pomorza Zachodniego i Szczecińskiego Archiwum. W części drugiej zamieszczono 79 ilustracji dokumentów, pieczęci, starodruków i listów. Najstarszy dokument pochodzi z roku 1273 i zawiera potwierdzenie księcia pomorskiego Barnima I miastu Gryfino prawa posiadania zakupionej wsi Dąbrowa. Najnowszy z prezentowanych dokumentów to plakat z 6 lipca 1945 roku głoszący, że Szczecin jest polski!. Część trzecią stanowi omówienie dokumentów. Album spopularyzuje z pewnością historię Pomorza Zachodniego i będzie wartościową pamiątką dla licznie przybywających na Pomorze Szczecińskie gości krajowych i zagranicznych. Wydawnictwo ukazało się z okazji 35-lecia PRL oraz V Tygodnia Archiwów w Polsce. Franciszka Ramotowska, Rząd Narodowy Polski w latach (Skład organizacja kancelaria). Warszawa 1978, s ilustracje. Sprawy poruszone w pracy Franciszki Ramotowskiej nie doczekały się odpowiedniego ujęcia w literaturze historycznej. Autorka starała się odpowiedzieć na pytanie... jak była zorganizowana, w czyich pozostawała rękach i jak funkcjonowała naczelna władza narodowa Polski tego okresu, władza, która przez ponad dwa lata kierowała stworzonym przez siebie podziemnym państwem, prowadzącym partyzancką wojnę o niepodległość z najpotężniejszym zaborcą caratem. Bazą źródłową opracowania, wydanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów

17 Państwowych, były ocalałe szczątki akt władz narodowych, w szczególności Rządu Narodowego, jego dokumenty opublikowane, zachowana korespondencja działaczy współczesnych, relacje i pamiętniki oraz zeznania śledcze. Praca składa się z przedmowy, czterech rozdziałów omawiających kolejne rządy narodowe, posłowia, aneksów, indeksu osób, indeksu nazw geograficznych oraz ilustracji. W aneksach opublikowano m.in. streszczenie raportu oberpolicmajstra m. Warszawy płka barona Platona Fredericksa dla namiestnika w Królestwie Polskim gen. Teodora Berga z 19/31 III 1864 roku w sprawie konfiskaty materiałów archiwalnych Rządu Narodowego oraz ich spis. Halina Zubala, Mikrofilmowanie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w Polsce Zarys rozwoju stan perspektywy. Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk 1978, s Opracowanie stanowi próbę zebrania spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie rozwoju mikrofilmowania tekstów w Polsce. Autorka systematyzuje przejawy i prawidłowości tego działania, jak też formułuje dalsze postulaty badawcze w zakresie praktycznych przedsięwzięć. Praca składa się z pięciu rozdziałów dotyczących: I ogólnej charakterystyki mikrofilmu (w tym pojęcia terminologiczne, zastosowanie mikrofilmu oraz jego sytuacja prawna); II organizacji mikrofilmowania (pracownie oraz ich wyposażenie); III powstawania zbiorów mikrofilmowych (plany, przygotowanie akt do mikrofilmowania, kontrola techniczna); IV zbiorów mikrofilmowanych w archiwach i bibliotekach (rozmieszczenie, nowe techniki mikrofilmowe); V metody opracowywania zbiorów mikrofilmowych (katalogi, magazynowanie, udostępnianie). Część końcową stanowi zestaw źródeł i literatury omawianego problemu. Ogłoszona przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk praca może służyć pomocą przy podejmowaniu badań w zakresie poznania rozwoju form małego obrazu

18 w archiwach krajowych i zagranicznych. Archiwa w służbie gospodarki narodowej. Warszawa Łódź 1979, s Publikacja stanowi zbiór materiałów z II Konferencji Krajowej pracowników naukowo-badawczych archiwów państwowych, która odbyła się w Katowicach 17 kwietnia 1978 roku. W czasie obrad wygłoszono następujące referaty: T. Walichnowski Znaczenie archiwów dla potrzeb gospodarki narodowej; A. Kałuża Znaczenie materiałów archiwalnych na przykładzie wybranych problemów gospodarczych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; J. Pabisz Z prac nad metodami wykorzystania zasobu archiwalnego dla potrzeb gospodarki narodowej; S. Kłys Wykorzystanie materiałów archiwalnych dla potrzeb gospodarki narodowej na przykładzie działalności Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Archiwum zakładowe - opis przedmiotu

Archiwum zakładowe - opis przedmiotu Archiwum zakładowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Archiwum zakładowe Kod przedmiotu 15.5-WH-ZDP-AZ Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Europeistyka i stosunki transgraniczne Profil

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Zasada przynależności zespołowej w praktyce archiwów państwowych Konferencja metodyczna archiwów państwowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Zasada przynależności zespołowej w praktyce archiwów państwowych Konferencja metodyczna archiwów państwowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Zasada przynależności zespołowej w praktyce archiwów państwowych Konferencja metodyczna archiwów państwowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. PROGRAM Termin: 27 czerwca 2016 r., godz. 10.00 16.00 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia STATUT Archiwum Państwowego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r.(dz. Urz. z 1951 r.nr 1,poz. 1),

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO*

ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO* ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO* 1. Początki Archiwum Dokumentacji Mechanicznej powołano na mocy zarządzenia prezesa Rady Ministrów nr 199 z dn. 16.08.1955

Bardziej szczegółowo

Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych. Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl

Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych. Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl Akty prawne obowiązujące w archiwach zakładowych instytucji PAN (zmiany w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt w bieżącej i archiwalnej obsłudze dokumentacji powiatowego urzędu pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Gliwice, 10 września

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek.

USTAWA. z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

22 października 2009 r. Warszawa (siedziba NDAP)

22 października 2009 r. Warszawa (siedziba NDAP) Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego DKN/0072/1/09 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY panelu dyskusyjnego poświęconego aktualnym problemom z zakresu nadzoru archiwalnego 22 października 2009 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik archiwista 348[02] Czerwiec [02] Strona 1 z 19

Komentarz Technik archiwista 348[02] Czerwiec [02] Strona 1 z 19 348[02]-01-122 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Załączniki zamieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 Strona 8 z 19 W pracy egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/23/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Śląska w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. 2 Zasady i tryb dofinansowania projektów edukacyjnych

Przepisy ogólne. 2 Zasady i tryb dofinansowania projektów edukacyjnych DECYZJA Nr 20 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu dofinansowania projektów edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych realizowanych w archiwach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

Wystawa i konferencja posiadają patronat honorowy:

Wystawa i konferencja posiadają patronat honorowy: Konferencję poprzedziła wystawa Archiwa warszawskie dawniej i dziś (Warszawa, Galeria Plenerowa, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście, róg Traugutta, 22 września 21 października 2011 r.). Wystawa i konferencja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane dr Ewa Perłakowska (NDAP) Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE ARCHIWUM PAN W STRUKTURZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

MIEJSCE ARCHIWUM PAN W STRUKTURZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 DARIUSZ KWIATKOWSKI Archiwum PAN w Warszawie MIEJSCE ARCHIWUM PAN W STRUKTURZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Polska Akademia nauk powstała w 1952 roku w wyniku uchwał obradującego rok wcześniej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Ukazał się kolejny 58 numer czasopisma naukowego NDAP,

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 Organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

państwowy i niepaństwowy

państwowy i niepaństwowy Archiwum Państwowe w Koszalinie jest urzędem administracji rządowej. Jego zadaniemjest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów powstałych w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Program Wspólnotowy eten -Deploying Trans-European e-services for All Czas trwania projektu Sierpień 2005 -

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

ArchNet Naukowy Portal Archiwalny. II Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Toruń, 3-4 grudnia 2009 r.

ArchNet Naukowy Portal Archiwalny. II Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Toruń, 3-4 grudnia 2009 r. Hanna Staszewska AP Poznań II Toruńskie Konfrontacje Archiwalne Toruń, 3-4 grudnia 2009 r. Konferencja odbyła się w budynku Pałacu Dąbskich, tuż przy toruńskiej starówce; organizatorami byli: Instytut

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWELIZACJI USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH ORAZ INNE AKTUALNE PROBLEMY PRAWA ARCHIWALNEGO

PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWELIZACJI USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH ORAZ INNE AKTUALNE PROBLEMY PRAWA ARCHIWALNEGO Konferencja: PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWELIZACJI USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH ORAZ INNE AKTUALNE PROBLEMY PRAWA ARCHIWALNEGO 14 stycznia 2016 r, Warszawa (centrum), Millenium Plaza Regulacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz.

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Zenon Mikos Anna Sadoch X Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane, 22-25 września 2009 r. Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Listopad

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 0 lutego 0 r. Pozycja 89 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ) z dnia 6 stycznia 0 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Art. 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Art. 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U.2012.642 USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek. Art. 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH dr Teresa Maresz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH SZLAK: ZAGADNIENIE NA PORTALU: TEMAT ZAJĘĆ: W okresie PRL 18 listopada

Bardziej szczegółowo

============================================================== ArchNet. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Naukowy Portal Archiwalny

============================================================== ArchNet. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Naukowy Portal Archiwalny 10 lecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Helena Kułdo Dokumentacja aktowa 1 10 lecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Przedmiotem zainteresowania archiwistów jest szeroko pojęta dokumentacja, która

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Edyta Wolter "Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956", Romuald Grzybowski, Toruń 2010 : [recenzja] Forum Pedagogiczne 1, 261-265

Edyta Wolter Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956, Romuald Grzybowski, Toruń 2010 : [recenzja] Forum Pedagogiczne 1, 261-265 Edyta Wolter "Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956", Romuald Grzybowski, Toruń 2010 : [recenzja] Forum Pedagogiczne 1, 261-265 2012 [261] RECENZJA KSIĄŻKI: ROMUALD GRZYBOWSKI... 261 Forum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945]

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Sygn. 251 Opracował: mgr Bernard

Bardziej szczegółowo

KOMITET WOJEWÓDZKI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ W ELBLĄGU Z LAT [ 1945- ] 1975-1990

KOMITET WOJEWÓDZKI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ W ELBLĄGU Z LAT [ 1945- ] 1975-1990 Tomasz Kukowski KOMITET WOJEWÓDZKI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ W ELBLĄGU Z LAT [ 1945- ] 1975-1990 WSTĘP DO INWENTARZA 1. Dzieje ustrojowe twórcy. Ustawa sejmowa z dnia 28 maja 1975 r., a

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie, t. V

Studia Gdańskie, t. V Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie, t. V W Konstancinie koło Warszawy 4 sierpnia 2007 roku zmarł Profesor Julian Radziewicz (ur. 29 maja 1937 r.), pedagog, publicysta, autor publikacji naukowych. Był absolwentem

Bardziej szczegółowo

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym UW Kierownik studiów dr Agnieszka Janiak-Jasińska Koordynator merytoryczny dr hab.

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/9506,konferencja-naukowa-z-cyklu-warszawska-jesien-archiwalna-warszawa-ma-wieletwarz.html Wygenerowano: Wtorek, 9 sierpnia 2016, 17:17

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne Ryszard Masłowski GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO Uwagi wstępne Przedmiotem artykułu są najważniejsze problemy gromadzenia wojskowego zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PW Kultura+, Priorytet "Digitalizacja" Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie - nabór 2013

PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie - nabór 2013 Numer miejsca na liście preferencji PW Kultura+, Priorytet "Digitalizacja" Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie - nabór 2013 punktacja Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa wniosku Proponowana wielkość dotacji

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

Projekt Baltic Connections, 20 kwietnia 2010 Stanislaw Flis, SAP Oddział w Gdańsku

Projekt Baltic Connections, 20 kwietnia 2010 Stanislaw Flis, SAP Oddział w Gdańsku Plan prezentacji: Cele projektu, Zakres projektu, Chronologia realizacji projektu, Uczestnicy projektu, Strona Internetowa projektu oraz baza danych, Przewodnik w języku angielskim, Przewodnik w języku

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, zwane dalej Muzeum, działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Notatnik Archiwalny 1/2007 WWW.FORUM.ARCHIWISTYKA.PL

Notatnik Archiwalny 1/2007 WWW.FORUM.ARCHIWISTYKA.PL Notatnik Archiwalny 1/2007 WWW.FORUM.ARCHIWISTYKA.PL Spis Treści Strona 2 - Spis Treści Strona 3 - Od Redakcji, stopka redakcyjna Strona 4 - Aktualności, Nowości wydawnicze Strona 5 - Artykuł: Archiwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA 1884; 1887; 1889-1891; 1893-1896; 1898-1899; 1903-1904; 1906-1907; 1909-1910;

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

dr Ewa Perłakowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

dr Ewa Perłakowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH dr Ewa Perłakowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Ogólnopolska Konferencja Praktyczne aspekty nowej instrukcji kancelaryjnej na przykładzie wdrożenia w Podlaskim

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym

Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XXXVIII 2006, 4 PL ISSN 0419-8824 Piotr Sykut Toruń Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA 1884, 1887, 1889-1891, 1893-1896, 1898-1899, 1903-1904, 1906-1907, 1909-1910,

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Postanowienia ogólne 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest państwową jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działająca

Bardziej szczegółowo

H. Robótka, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, Toruń 1985.

H. Robótka, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, Toruń 1985. Rafał Kubicki, dr Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Rozwój form dokumentacji aktowej XIX-XX w. (rok studiów 1, semestr 2), studia stacjonarne, specjalizacja archiwalna 2. 30

Bardziej szczegółowo

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY...

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY... Spis treści Wykaz wybranych skrótów............................... 9 Wprowadzenie i podziękowania........................... 11 DOKUMENTY....................................... 27 Wysoki Sejm raczy uchwalić

Bardziej szczegółowo

S T A T U T INSTYTUTU ROZWOJU MIAST. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T INSTYTUTU ROZWOJU MIAST. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33 Ministra Infrastruktury z dnia 17 sierpnia 2011 r. S T A T U T INSTYTUTU ROZWOJU MIAST Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Rozwoju Miast, będący kontynuatorem dorobku

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (15-21.11.2013) Powód usunięcia: użycie określnika rzeczowego niezgodne z notą stosowania 1 010 a p 2004509729 150 a Bibliotekarstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informacji naukowej 348 [03] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informacji naukowej 348 [03] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informacji naukowej 348 [03] Zadanie egzaminacyjne 1 2 3 4 5 6 Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik informacji naukowej polegało

Bardziej szczegółowo