BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ KATOWICE, 2001

2 STRESZCZENIE W pracy dokonano analizy bibliometrycznej 1810 czasopism z 56 dyscyplin z nauk społecznych indeksowanych w bazie danych Social Sciences Citation Index. Do badań zastosowano metodykę I. Marszakowej- Szajkiewicz umożliwiającej ocenę czasopism naukowych niezależnie od dziedziny. Analiza objęła lata Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny prenumeraty czasopism zagranicznych kupowanych przez biblioteki polskie w latach Szczególną uwagę zwrócono na 13 uniwersytetów największych ośrodków skupiających badania z nauk społecznych oraz jedną uczelnię niepaństwową, ze względu na duży zbiór czasopism objętych prenumeratą. Wyniki badań, w formie 115 tabel zostały zebrane w Tomie 2 pracy, jako Załączniki przedstawione są w formie tradycyjnej oraz na nośniku CD- ROM. Struktura pracy zawiera Wstęp, sześć rozdziałów, Zakończenie oraz bibliografię. SŁOWA KLUCZOWE BIBLIOMETRIA, OCENA, CYTOWANIE, JOURNAL CITATION REPORTS, CZASOPISMO, BAZA DANYCH, DZIEDZINA WIEDZY, IMPACT FACTOR (IP), WZGLĘDNY IMPACT FACTOR K, WSKAŹNIK IG, SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX, IINTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION. 2

3 SPIS TREŚCI WYKAZ TABEL... 4 WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 ROZDZIAŁ I: CYTOWANIE W NAUCE WSTĘP: FENOMEN CYTOWANIA WYSZUKIWANIE DOKUMENTÓW OCENA BIBLIOMETRYCZNA BADACZY I PLACÓWEK NAUKOWYCH ZA POMOCĄ ANALIZY CYTOWAŃ20 4. WYKORZYSTANIE CYTOWAŃ W BADANIACH STRUKTURY NAUKI PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ II: METODY OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH WSTĘP PRZEGLĄD METODYK OCENY CZASOPISM (W POLSCE I NA ŚWIECIE) WYBÓR METODYKI DLA ANALIZY CZASOPISM Z NAUK SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ III: BAZA DANYCH JOURNAL CITATION REPORTS WSTĘP: BAZY DANYCH ISI BAZA DANYCH JOURNAL CITATION REPORTS IMPACT FACTOR IMMEDIACY INDEX PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ IV: METODYKA OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH STANDARDOWY WSKAŹNIK OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH K ANALIZA DZIEDZIN WIEDZY PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ V: ANALIZA CZASOPISM WSTĘP ANALIZA CZASOPISM WG STANDARDOWEGO WSKAŹNIKA WPŁYWU K ANALIZA CZASOPISM W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH ANALIZA CZASOPISM WEDŁUG PAŃSTW ANALIZA CZASOPISM Z BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ VI: PRENUMERATA CZASOPISM PRZEZ BIBLIOTEKI POLSKIE WSTĘP OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZASOPISM PRENUMEROWANYCH W POLSCE PRENUMERATA CZASOPISM WEDŁUG DZIEDZIN CZASOPISMA PRENUMEROWANE W POLSCE W 1998 ROKU W 13 UNIWERSYTETACH I JEDNEJ UCZELNI NIEPAŃSTWOWEJ PODSUMOWANIE ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA STRONY 169 WYKAZ BAZ DANYCH

4 WYKAZ TABEL Tabela 1 Średnia liczba cytowań jednej publikacji w niektórych dziedzinach (na podstawie bazy NSI za lata ) [Wróblewski, 2001, s.43]...27 Tabela 2 Najczęściej cytowane publikacje pracowników Wydziału Filologicznego (bez danych dotyczących Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej) na podstawie Arts & Humanities Citation Index ( )...32 Tabela 3 Najczęściej cytowane prace pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej...33 Tabela 4 Cytowania pracowników Wydziału Filologicznego w podziale na poszczególne jednostki...33 Tabela 5 Cytowania pracowników Wydziału Nauk Społecznych w podziale na poszczególne jednostki...35 Tabela 6 Cytowania pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii w podziale na poszczególne jednostki...37 Tabela 7 Prenumerata baz danych ISI przez biblioteki w Polsce...66 Tabela 8 Zmiana pozycji czasopisma Contemporary Sociology po wprowadzeniu poprawnych danych...74 Tabela 9 Porównanie czasopism o najwyższym (w swojej dziedzinie) Ip na kilku przykładach75 Tabela 10 Porównanie K oraz Ip dla wybranych czasopism...79 Tabela 11 Przykładowe wyliczenie wskaźnika Ig dla dziedziny bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (library and information science) za rok 1997 (Ig=1.54)...80 Tabela 12 Średnia wartość wskaźnika Ig' za lata oraz dla niektórych dziedzin nauk społecznych...82 Tabela 13 Wskaźniki wpływu dziedziny wiedzy w latach Tabela 14 Wykaz dyscyplin nauk społecznych (według klasyfikacji ISI) wraz z liczbą badanych czasopism...87 Tabela 15 Rozkład wskaźnika K dla czasopism z nauk społecznych

5 Tabela 16 Liczba czasopism w latach w poszczególnych dziedzinach...97 Tabela 17 Przykłady związków zachodzących między dyscyplinami (w nawiasie liczba czasopism) Tabela 18 Rozkład czasopism wydawanych w poszczególnych krajach Tabela 19 Dane dotyczące ilości czasopism z USA, Wielkiej Brytanii oraz innych krajów dla wszystkich dziedzin Tabela 19 Liczba badanych czasopism bibliotekoznawczych w poszczególnych krajach (dane w nawiasie dotyczą roku 1998) Tabela 20 Wartości wskaźnika K w latach dla badanych czasopism Tabela 21 Zagraniczne czasopisma z dziedziny bibliotekoznawstwa prenumerowane przez biblioteki polskie w 1999 roku

6 WYKAZ SKRÓTÓW 1. ISI Institute for Scientific Information 2. JCR-SE Journal Citation Reports. Science Edidtion 3. JCR-SSE Journal Citation Reports. Social Sciences Edidtion 4. SCI Science Citation Index 5. SSCI Social Sciences Citation Index 6. Ip Impact factor 7. Ig wskaźnik wpływu dziedziny wiedzy 8. K wskaźnik wpływu czasopisma 1. NSĄCZ Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu 2. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski 3. UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4. UBS Uniwersytet w Białymstoku 5. UG Uniwersytet Gdański 6. UJ Uniwersytet Jagielloński 7. UŁ Uniwersytet Łódzki 8. UMCS Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 9. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 10. UOP Uniwersytet Opolski 11. USZ Uniwersytet Szczeciński 12. UŚ Uniwersytet Śląski 13. UW Uniwersytet Warszawski 14. UWR Uniwersytet Wrocławski 1. ANTR Anthropology Antropologia 2. ARCH Archaeology Archeologia 3. AR-S Area Studies Studia Regionalne 4. BUS Business Biznes 5. BUS-F Business, Finance Biznes i Finanse 6. COMM Communication Komunikacja 7. CRIM-P Criminology & Penology Kryminologia i Penologia 8. DEM Demography Demografia 9. ECON Economics Ekonomia 10. EDUC-R Education & Educational Research Badania nad Edukacją 11. EDUC-S Education, Special Pedagogika Specjalna 12. ENV Environmental Studies Studia nad Środowiskiem 13. ERG Ergonomics Ergonomia 14. ETH Ethnic Studies Studia Etniczne 15. FAM Family Studies Studia nad Rodziną 16. GEO Geography Geografia 17. GER Geriatrics & Gerontology Geriatria i Gerontologia 18. HLT-P Health Policy & Services Polityka Zdrowia I Usług 19. HIST History Historia 20. HIST-PS History & Philosophy of Science Historia i Filozofia Nauki 21. HIST-S History of Social Sciences Historia Nauk Społecznych 22. IND-R Industrial Relations & Labor Stosunki Przemysłowe 23. INF-S Information Science & Library Science Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa 24. INT-R International Relations Stosunki Międzynarodowe 25. LANG Language & Linguistics Językoznawstwo 26. LAW Law Prawo 6

7 27. MAN Management Zarządzanie 28. MED-L Medicine, Legal Medycyna Sądowa 29. NUR Nursing Pielęgniarstwo 30. PHIL Philosophy Filozofia 31. PLAN Planning & Development Planowanie I Rozwój 32. POL-S Political Science Nauki Polityczne 33. PSCHR Psychiatry Psychiatria 34. PSYCH Psychology Psychologia 35. PS-A Psychology, Applied Psychologia Stosowana 36. PS-B Psychology, Biological Psychologia Biologiczna 37. PS-C Psychology, Clinical Psychologia Kliniczna 38. PS-D Psychology, Develpomental Psychologia Rozwojowa 39. PS-ED Psychology, Educational Psychologia Wychowawcza 40. PS-EX Psychology, Experimental Psychologia Eksperymentalna 41. PS-M Psychology, Mathematical Psychologia Matematyczna 42. PS-P Psychology, Psychoanalysis Psychologia Psychoanalizy 43. PS-S Psychology, Social Psychologia Społeczna 44. PUB-A Public Administration Administracja Publiczna 45. PUB-E Public Health=Public Zdrowie Publiczne Environmental & Occupational Health (od 1996) 46. REH Rehabilitation Rehabilitacja 47. SOC-IS Social Issues Problemy Społeczne 48. SOC-B Social Sciences, Biomedical Społeczne Aspekty Medycyny 49. SOC-IN Social Sciences, Interdisciplinary Interdyscyplinarne Nauki Społeczne Metody Matematyczne w Naukach Społecznych 50. SOC-M Social Sciences, Mathematical Methods 51. SOC-W Social Work Praca Społeczna 52. SOC Sociology Socjologia 53. SUB-A Substance Abuse Środki Uzależniające 54. TRANS Transportation Transport 55. URB-S Urban Studies Studia Urbanistyczne 56. WOM-S Women s Studies Studia Nad Kobietą 7

8 WSTĘP Rozwój nauki jest nierozerwalnie związany z przekazywaniem jej wyników uczonym zainteresowanym danym zagadnieniem, a także z ich rozpowszechnianiem jak najszerszej społeczności. Przed upowszechnieniem druku przekazywanie informacji o osiągnięciach naukowych miało charakter bezpośredni (dyskusje, korespondencja). Dopiero wynalezienie prasy drukarskiej przez Gutenberga umożliwiło tanie powielanie tekstów. Powstanie w konsekwencji nowej formy wydawniczej czasopisma naukowego stało się punktem zwrotnym w procesie rozpowszechnienia informacji. Nowa forma okazała się idealna, zwłaszcza do prezentacji prac oryginalnych, a także publikacji omawiających nowe odkrycia czy eksperymenty. Stąd też w ciągu kilkudziesięciu lat od pojawienia się pierwszego czasopisma naukowego Journal des Sçavans (w latach ) powstało w Europie 330 tytułów czasopism [Stefaniak, 1987b, s.13]. Wzrost ilości publikacji oryginalnych spowodował konieczność stworzenia nowego wydawnictwa, które zamieszczałoby streszczenia opublikowanych prac i umożliwiałoby orientację w całości piśmiennictwa z danej dziedziny. Wydawnictwa te, dziś zwane przeglądami dokumentacyjnymi pojawiły się na początku XVIII wieku i bardzo szybko stały się cenionym źródłem do pozyskiwania informacji. Z czasem literatury zaczęło przybywać w takim tempie, iż opracowywanie przeglądów dokumentacyjnych na podstawie dużej ilości dokumentów pierwotnych okazało się prawie niemożliwe tylko przy użyciu metod i narzędzi tradycyjnych. Rozwój techniki w XX przyniósł rozwiązanie problemu. Usprawnił proces wydawniczy oraz umożliwił przetwarzanie danych. Rozwój nauki oraz usprawnienie procesu gromadzenia i wyszukiwania informacji zaczęły być przedmiotem badań i studiów metodami ilościowymi [Stefaniak, 1987b, s.14]. B.Stefaniak w swej publikacji przyjmuje, iż początek ilościowego badania piśmiennictwa zapoczątkował rosyjski chemik P.J. Walden, który jako pierwszy poddał analizie cytowania bibliograficzne w 8

9 najpopularniejszych pracach z historii chemii. P.J.Walden wyniki swych analiz opublikował w 1911 roku w pracy O rozwoju chemii w Rosji, w której ukazał wkład uczonych w rozwój chemii [Stefaniak, 1987b, s.14-15]. Natomiast część źródeł uznaje za pierwszą pracę bibliometryczną analizę F.J Cole'a oraz N.B. Eales'a, którzy w 1917 roku przeanalizowali publikacje z zakresu anatomii porównawczej za lata [Skalska- Zlat, 1988, s.260]. Terminu "bibliografia statystyczna" (statistical bibliography), który poprzedził termin "bibliometria", użył jako pierwszy E.W. Hulme, który w 1923 roku w swojej pracy Statistical Bibliography in Relation to the Growth of Modern Civilisation poddał analizie zawartość International Catalogue of Scientific Literature za 13 lat, co pozwoliło na ukazanie zależności między publikacjami oraz zmian w rozwoju nauki [Skalska-Zlat, 1988, s.263]. W dalszych latach pojawiły się podstawowe prawa bibliometryczne Lotki w 1926 roku, Bradforda w 1934 i 1948 oraz Zipfa w Termin "bibliometria" zastosował po raz pierwszy Alan Pritchard w 1969 roku, który zdefiniował ją jako "zastosowanie matematycznych i statystycznych metod do książek i innych środków komunikacji" [Skalska-Zlat, 1988, s.259]. I ta definicja, mimo wielu modyfikacji, stała się definicją wyjściową dla wszystkich późniejszych. Podkreślano w nich związki bibliometrii z komunikacją pisaną. W Polsce termin bibliometria pojawił się w 1979 roku w Słowniku terminologicznym informacji naukowej, jako "badanie stanu ilościowego i tendencji rozwoju piśmiennictwa metodą statystyczną na podstawie opisów bibliograficznych lub statystyki wydawnictw" [Słownik, 1979, s.30]. W literaturze oprócz terminu "bibliometria" pojawia się także naukometria, która zajmuje się analizą wszystkich elementów stanowiących organizację nauki, a jednym z nich jest właśnie badanie piśmiennictwa. Z tego właśnie punktu widzenia bibliometria może stanowić część naukometrii. Podobnie rzecz się ma z trzecim terminem informetrią, który czasem jest zamiennie stosowany z bibliometrią, choć nie wszyscy się z tym zgadzają [Stefaniak, 1987b, s.22]. Obecnie większość analiz bibliometrycznych opiera się przede wszystkim na danych pozyskiwanych z baz Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (Institute for Scientific Information ISI) indeksów cytowań 9

10 (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index) oraz informatorów statystycznych Journal Citation Reports. Z roku na rok pojawia się coraz większa liczba prac wykorzystujących metody bibliometryczne i naukometryczne do analiz piśmiennictwa i ocen stanu nauki. W bazie danych Library and Information Science Abstracts, indeksującej prace z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, można znaleźć 3009 dokumentów (z lat ) według jednego z następujących słów kluczowych: informetria (informetrics), naukometria (scientometrics) lub bibliometria (bibliometrics). Z tego 1583 ukazało się w latach dziewięćdziesiątych publikacje zostały zamieszczone w czasopiśmie poświęconym naukometrii Scientometrics, które ukazuje się od 1978 roku. Poza tym artykuły poświęcone tej tematyce zamieszczają liczne czasopisma z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, takie jak: Journal of the American Society and Information Science, Information Processing and Management, Journal of Documentation, Libri, Journal of Information Science, Research Policy i wielu innych. Od 1987 roku co 2 lata organizowane są konferencje poświęcone w całości tym zagadnieniom. Pierwsza z nich (nazwana First International Conference on Bibliometrics and Theoretical Aspects of Information Retrieval) miała miejsce w Diepenbeek w Belgii w dniach sierpnia 1987 roku. Materiały z tej konferencji zostały wydane pod tytułem: Informetrics-87/88 [Pindlowa, 1994, s.24]. Od 1999 roku konferencje odbywają się co dwa lata. Siódma z kolei konferencja miała miejsce w Meksyku w 1999, a ostatnia odbyła się w Australii, w dniach lipca 2001 roku. Czasopisma, ze względu na krótki czas publikowania, stały się w XX wieku podstawowym środkiem komunikacji między uczonymi. Szybkość przekazania wyników badań jest szczególnie ważna w naukach przyrodniczych i dlatego w tym przypadku wzrasta rola czasopism jako miejsca publikacji najnowszych danych. Stworzenie czasopism elektronicznych jeszcze bardziej skróciło drogę między nadawcą a odbiorcą, gdyż w przypadku zamieszczania artykułów w elektronicznych wersjach czasopism (coraz częściej istniejących tylko w wersji 10

11 elektronicznej) eliminuje się czas druku oraz przesłania każdego numeru do prenumeratora. Nawet pobieżne przejrzenie bibliografii załącznikowych dołączanych do artykułów ukazuje stale rosnącą pozycje czasopisma, jako środka komunikacji między uczonymi. Rosnąca liczba tytułów czasopism zmusza do wszechstronnych ocen i weryfikacji jakości tego typu wydawnictw. Oceny takie stały się bardzo ważne dla różnych grup użytkowników, którzy ze względu na dużą ilość tytułów muszą dokonać koniecznej selekcji. I najważniejszym wówczas problemem jest wybór czasopism najlepszych. Rankingi czasopism, oparte na różnych metodach oceny wykorzystywane są do różnych celów. Uczeni chcą wiedzieć, co warto przejrzeć, aby śledzić na bieżąco informacje o badaniach znajdujących się w obszarze ich zainteresowań. Z drugiej strony ważne jest gdzie publikować rezultaty swej pracy, aby dotarły do jak najszerszego grona osób zajmujących się daną tematyką. Redaktorzy czasopism muszą obserwować pozycję swojego czasopisma wśród innych z tej samej dziedziny. Informacje takie mogą wpłynąć znacząco na zmianę polityki redakcyjnej i oczywiście poprawę jakości. Ocena czasopism jest także ważna dla bibliotek, które musza podejmować decyzje dotyczące prenumeraty. Oceny mogą stać się w tym przypadku dodatkowym argumentem przemawiającym za prenumeratą czasopisma lub też rezygnacją z niej. Tak więc problem oceny czasopism jest bardzo ważnym i aktualnym zagadnieniem, co znajduje odzwierciedlenie na łamach literatury poświęconej temu tematowi. Stanowi ważny problem poruszany na międzynarodowych konferencjach. Celem niniejszej pracy była analiza bibliometryczna czasopism z nauk społecznych indeksowanych w bazie danych Social Sciences Citation Index Ocena dotyczyła 1810 tytułów, reprezentujących 56 dyscyplin nauk społecznych. Badane czasopisma wydawane są na wszystkich kontynentach w 40 krajach. Analizą objęto pięcioletni okres Przeprowadzone badanie umożliwiło także ocenę prenumeraty czasopism zagranicznych w bibliotekach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem 13 uniwersytetów oraz jednej uczelni niepaństwowej Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Do badań wybrano uniwersytety, gdyż są one 11

12 największymi i najbardziej zróżnicowanymi ośrodkami jeśli chodzi o badania z zakresu nauk społecznych. Wkład uniwersytetów w ogólnoświatowy rozwój nauk społecznych wynosi 56% [Marszakowa- Szajkiewicz, 2000, s.188]. Wybór jedynej, wśród 201 prenumeratorów, uczelni niepaństwowej został dokonany ze względu na bogaty zbiór literatury z nauk społecznych oraz politykę gromadzenia wydawnictw ciągłych, która może stać się wzorem dla uczelni tego typu w Polsce. Celem pracy było też ukazanie dynamiki rozwoju dyscyplin z nauk społecznych pod koniec lat dziewięćdziesiątych. W niniejszej części pracy zastosowano metodę bibliometryczną opartą na danych uzyskanych z baz Journal Citation Reports za lata W badaniach wykorzystano metodykę I. Marszakowej-Szajkiewicz, która pozwoliła na wyliczenie wskaźnika K i ocenę wszystkich czasopism z nauk społecznych, niezależnie od dyscypliny lub dyscyplin, do jakich należą. Metodyka ta ma duże znaczenie, zwłaszcza w naukach społecznych, które mają często charakter multidyscyplinarny. Wśród 1810 tytułów 30% to czasopisma obejmujące swym zakresem dwie lub więcej dziedzin. Wyliczenie nowego wskaźnika umożliwiło również ocenę prenumeraty czasopism zagranicznych w bibliotekach polskich. Struktura pracy obejmuje Wstęp, 6 rozdziałów, Zakończenie oraz Załączniki wyeksponowane jak drugi tom niniejszej pracy. Załączniki zapisane zostały również na nośniku CD-ROM Rozdział I poświęcony jest roli cytowania w nauce. Wymieniono cele cytowań, omówiono 3 aspekty wykorzystania cytowań: poszukiwanie danych bibliograficznych, ocena jednostek naukowych i uczonych oraz badanie struktury nauki. W wyszukiwaniu informacji bibliograficznych zwrócono uwagę na metodę powiązań bibliograficznych (bibliographical coupling) opracowaną przez M. Kesslera. W podrozdziale o ocenie uczonych i jednostek za pomocą analizy cytowań przedstawione zostały publikacje dotyczące Polski, w której autorzy wykorzystywali informacje o cytowaniach. Szczegółowo rozpatrzone zostały 3 wydziały Uniwersytetu Śląskiego, których obszarem zainteresowań są nauki społeczne i humanistyczne Wydział Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i 12

13 Psychologii oraz Wydział Filologiczny. Dane dotyczące cytowań uzyskanych przez konkretne jednostki ujęte zostały w sposób tabelaryczny. W ostatnim z podrozdziałów zwrócono uwagę na wszystkie niuanse indeksów cytowań o jakich należy pamiętać przy zbieraniu danych oraz ich późniejszej interpretacji. Rozdział II przedstawia metody oceny czasopism w Polsce i na świecie. Wśród nich dominują metody bibliometryczne, dla których materiału badawczego dostarczają bazy danych ISI. W ostatnim podrozdziale wskazano na wybór metodyki oceny czasopism niezależnie od dziedziny wiedzy. W Rozdziale III scharakteryzowane zostały bazy danych ISI, ze szczególnym uwzględnieniem Journal Citation Reports oraz dwa wskaźniki służące ocenie czasopism Impact factor, Immediacy index. Rozdział IV omawia metodykę oceny czasopism naukowych; charakteryzuje wskaźnik K, służący ocenie czasopism oraz wskaźnik dziedziny wiedzy Ig, analiza którego ukazała dynamikę rozwoju poszczególnych dyscyplin nauk społecznych. Rozdział V to analiza 1810 czasopism z 56 dziedzin nauk społecznych. Wyróżniono i scharakteryzowano 357 najlepszych czasopism o wskaźniku K ( ) >50%. Ukazano rozkład terytorialny czasopism wydawanych w 40 krajach, zwrócono uwagę na 317 tytułów wydawanych w innych krajach niż Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Przeprowadzono analiza czasopism w poszczególnych dziedzinach pod względem średniej wartości wskaźnika K. Na podstawie czasopism i ich przynależności do różnych dyscyplin ukazano przykłady związków zachodzących między dziedzinami, co ukazuje wzajemne przenikanie ich pól badawczych. Szczegółowo zanalizowano 68 tytułów z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (information science & library science) pod względem wskaźnika K (w dwóch trzyletnich okresach i ) oraz prenumeraty czasopism z tej dziedziny w bibliotekach polskich. Rozdział VI, to analiza 1220 tytułów czasopism prenumerowanych przez biblioteki polskie. Dane o prenumeracie pochodzą z Centralnego 13

14 Katalogu Czasopism Zagranicznych, opracowywanych przez Bibliotekę Narodową. Badanie przyniosło krótką charakterystykę każdej z dziedzin; ukazało obecność czasopism z najwyższym K w bibliotekach oraz pozwoliło na wyszczególnienie konkretnych tytułów wartych prenumeraty. Szczegółowo zanalizowano prenumeratę w 1998 roku dokonaną przez 14 uczelni, wyróżniono dziedziny najlepiej i najsłabiej reprezentowane w zagraniczne czasopisma naukowe. W zakonczeniu przedstawiono podsumowanie podstawowych wyników analizy bibliometrycznej czasopism z bazy danych SSCI przeprowadzonej za lata Wyniki badań zamieszczone zostały w Tomie 2, jako Załączniki. Informacje są ujęte w 115 tabelach i składają się z następujących informacji: skrót tytułu (używany w bazie JCR), pełny tytuł czasopisma (łącznie z informacją o ewentualnej zmianie), kraj wydania, skrót dziedziny (wraz z wszelkimi zmianami), 11 wskaźników (Impact factor, K, K ( )) za lata , na podstawie których przeprowadzona została ocena. Tabela 1 to lista wszystkich czasopism uporządkowanych alfabetycznie. Tabela 2 zawiera listę czasopism uporządkowaną według K ( ). Tabele 3.1A-3.56A zawierają czasopisma z poszczególnych dziedzin w kolejności alfabetycznej, a Tabele 3.1B-3.56B według K ( ). Tabela 4 podaje dane dotyczące wskaźnika Ig dla poszczególnych dziedzin nauk społecznych w latach Informacje o prenumeracie czasopism zostały przedstawione graficznie. Każde z prenumerowanych w Polsce czasopism zaznaczone jest w Tabelach kolorem szarym. Załącznik, zawierający wszystkie tabele, zostały zamieszczone na CD- ROM-ie. Do pracy dołączona jest Bibliografia Załącznikowa złożona ze 177 pozycji. 14

15 ROZDZIAŁ I: CYTOWANIE W NAUCE 1. Wstęp: fenomen cytowania Na obecnym etapie rozwoju nauki niezwykle trudno sobie wyobrazić powstanie jakiejkolwiek publikacji naukowej nie wykorzystującej prac wcześniejszych z tej tematyki. Rozpoczęcie badań wiąże się z uprzednim przejrzeniem bibliografii oraz bibliograficznych baz danych w celu wyszukania literatury na ten sam lub podobny temat, czy też wykorzystujących podobne metody badawcze. Przeszukiwania tego typu i, co za tym idzie, zapoznanie się z wybranymi pracami są niezbędne chociażby po to, aby nie powielać badań, które ktoś już kiedyś przeprowadził. Naturalną konsekwencją zapoznania się z literatura przez autora jest powołanie się na nią w przypisach bibliograficznych, czy też bibliografii załącznikowej dołączonej do każdej pracy. Cytowanie, czyli powołanie autora na prace poprzedników, jako norma zaczyna się pojawiać w XIX wieku, kiedy to czasopismo naukowe zaczyna być najważniejszym narzędziem komunikacji pomiędzy uczonymi [Price, 1966]. Cytowanie przestało wtedy pełnić jedynie funkcję etyczną, a i zaczęło pełnić rolę środka komunikacji naukowej. W XX wieku cytowanie stało się podstawowym przedmiotem badań bibliometrycznych. Analiza cytowań, stanowiąca jedną z metod bibliometryczncyh, może służyć ocenie jakości prac naukowych oraz placówek badawczych. Poprzez cytowanie autor w sposób naturalny włącza się w obieg nauki, a kolejne pozycje bibliograficzne tworzą z pracami cytującymi je swoistą siatkę powiązań; niewidzialnych, a istniejących nitek. Nie tylko ułatwiają poszukiwania bibliograficzne, ale przede wszystkim odzwierciedlają jednolity system nauki. Istnieje wiele powodów, dla których autorzy cytują prace wcześniejsze. Garfield wymienia 15 powodów cytowań: - składanie hołdu pionierom poprzez cytowanie prac klasycznych; - składanie hołdu równym sobie poprzez cytowanie pokrewnych prac współczesnych; 15

16 - wykorzystywanie metod, pojęć, idei z cudzych prac; - dostarczanie tła lekturowego; - poprawianie własnej wcześniejszej pracy; - poprawianie prac innych autorów; - krytyka poprzedniej pracy; - konkretyzowanie lub uzasadnianie wcześniejszych twierdzeń; - zapowiedź przyszłych prac; - dostarczanie informacji o pracach mało znanych, rzadko cytowanych, trudno dostępnych; - potwierdzenie danych (np. liczbowych) lub faktów; - wskazanie pierwszych publikacji omawiających daną kwestię; - wskazanie publikacji tworzących eponimy lub terminy później powszechnie używane; - przeciwstawienie się cudzym ideom; - zakwestionowanie roszczeń do pierwszeństwa" [cyt. za Skalska-Zlat, 1988, s.268]. Jednakże wszystkie wymienione nienaukowe powody cytowania nie wykluczają faktu, iż analiza cytowań już dawno stała się miarodajnym wskaźnikiem oceny. Murugesan i Moravcsik przedstawili przyczyny cytowania w czterech syntetycznych punktach: - cytowanie związane z teorią lub metodyką wykorzystywaną w danej pracy (conceptual/operational); - cytowanie pracy koniecznej do zrozumienia lub też rozszerzającą stan wiedzy na dany temat (organic/prefunctory); - cytowanie stanowiące podstawę pracy (evolutionary/juxtapositional); - cytowanie potwierdzające lub negatywne (confirmative/negative) [Murugesan & Moravcsik, 1978]. Marszakowa-Szajkiewicz wymienia 3 sposoby wykorzystania cytowań w działalności naukowej: 1) wyszukiwanie dokumentów (aspekt praktyczny), 2) ocena bibliometryczna obiektów nauki (uczonych, prac, instytucji, państw), 16

17 3) badania za pomocą cytowań struktury dziedziny lub nauki. [Marszakowa-Szajkiewicz, 1996, s.12]. Poniżej zostaną rozpatrzone trzy wymienione aspekty wykorzystywania cytowań. 2. Wyszukiwanie dokumentów Każdy zbierający literaturę na jakikolwiek temat wykorzystuje między innymi najprostszą, a zarazem bardzo skuteczną metodę jaką jest analiza bibliografii załącznikowych dołączonych do interesujących badacza prac. Zakłada się w tym momencie, iż autor powołuje się na prace o podobnej tematyce. Odnalezienie takiej publikacji, oprócz wartości merytorycznej, dostarcza także ważnej informacji bibliograficznej. Jednym słowem wystarczy jedna odnaleziona na żądany temat praca, która staje się podstawą wyszukania kompletnej literatury przedmiotu. Wykorzystanie tego sposobu poszukiwań bibliograficznych może wyeliminować lub znacznie ograniczyć konieczność przygotowywania odpowiednich słów kluczowych, czy też skomplikowanej charakterystyki wyszukiwawczej, gdyż jedna publikacja dostarcza kolejnych informacji na temat innych, a w tych z kolei można znaleźć następne itd. Proces ten powtarza się tak często, aż informacje bibliograficzne zaczną się powtarzać. Sposób ten przypomina poszukiwania w internecie, gdzie odpowiedni system linkówodsyłaczy (swoistych cytowań) prowadzi jak po sznurku od jednej pozycji do następnej. Sposób ten wykorzystał M.Kessler opracowując metodę powiązań bibliograficznych (bibliographical coupling). Według niego dwa artykuły są pokrewne tematycznie, jeżeli w ich bibliografiach załącznikowych pojawia się co najmniej jedna wspólna pozycja. Czym więcej jest takich pozycji, tym silniejsza więź miedzy pracami [Kessler, 1963]. Zgodnie z tą metodą więź, jaka powstaje pomiędzy dwoma dokumentami, jest ustalona raz na zawsze i nie zależy od pojawiających się nowych publikacji, stąd też więź ta została nazwana retrospektywną [Maršakova, 1988]. Metoda powiązań bibliograficznych została wykorzystana w systemie indeksów cytowań baz danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (ISI), w których po znalezieniu interesującego artykułu można wyszukać pozycje 17

18 związane z wyszukaną identycznymi cytowaniami. W tradycyjnych, drukowanych wydawnictwach poszukiwania odbywały się przez nazwisko autora cytowanego wyszukiwanego w Citation Index. Rys. 1. Przykład wyszukiwania w Citation Index. Następnie w Source Index odszukać należało informacje o źródłach, w których dana praca była cytowana. Rys. 2. Przykład wyszukiwania w Source Index 1. Wprowadzenie techniki komputerowej miało szczególne znaczenie dla tego typu poszukiwań, gdyż znacznie je ułatwiło i skróciło czas szukania. Poza tradycyjnymi sposobami wyszukiwania informacji oferowanymi przez bazy, tzn. wyszukiwanie przez autora, słowa kluczowe, tytuł czasopisma, indeksy cytowań umożliwiają przechodzenie do kolejnych rekordów (Related Records) związanych z wyszukaną 1 Oba przykłady pochodzą z: [Maršakova, 1988, s.31]. 18

19 identycznymi pozycjami w bibliografii. Baza umożliwia przechodzenie na kolejne poziomy, aż do piątego włącznie. W ten sposób wystarczy znaleźć tylko jedną relewantną pozycję, która stanie się punktem wyjścia dla dalszych poszukiwań literatury na konkretny temat. Poniższy rysunek ilustruje przykład wyszukiwania w bazie danych Social Sciences Citation Index, w której po zadaniu pytania wyszukiwawczego: evaluation and journal* otrzymujemy, oprócz opisu bibliograficznego, także informacje na temat ilości rekordów spokrewnionych : Rys. 3. Przykład wyszukiwania w SSCI-CDE. Po wybraniu opcji: <Related Recors> przechodzimy na następny poziom, gdzie otrzymujemy informację o pracach związanych z wyszukaną identycznymi pozycjami bibliograficznymi. Można także wyświetlić te wspólne pozycje (Shared Records). 19

20 Rys. 4. Przykład wyszukiwania Related Records. Oczywiście od nowej pozycji znowu można przejść do następnych i tak aż do piątego poziomu. 3. Ocena bibliometryczna badaczy i placówek naukowych za pomocą analizy cytowań Od lat 80. cytowania wykorzystuje się również jako element oceny zarówno uczonych, jak i jednostek badawczych. W Stanach Zjednoczonych problem ten dotyczy zatrudniania pracowników naukowych w uczelniach i kryteriów oceny, jakim powinni podlegać. Stosowany od dawna system oceny oparty na ocenach ekspertów, zwany peer review został uznany za nieobiektywny [Garfield, 1983, s.5; Jabłecka, 1994; Kozłowski, 2000]. Krytycy tego systemu uważają, że w ocenach ekspertów mogą być często brane zupełnie inne nienaukowe czynniki, takie jak: znajomości, polityka wydziałów, preferencje płci itp. Dlatego też coraz częściej w ocenie pracowników bierze się pod uwagę analizę cytowań. W tym miejscu trzeba 20

Bibliometria w pracy bibliotekarza

Bibliometria w pracy bibliotekarza Bibliometria w pracy bibliotekarza dr inż. Katarzyna Maćkiewicz Oddział Informacji Naukowej Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 9 maja 2011 roku Definicje bibliometria badanie

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Aleksandra Zawadzka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu CZYM JEST UNIWERSYTET według ustaw o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie NAUKA 2/2004 149-153 ANDRZEJ PILC Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie W ciągu ostatnich lat KBN wdrożył tak zwany parametryczny

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI KONKURS ETIUDA 2 ATYYKI Rozstrzygnięcie: czerwiec 2014 r. dyscyplin (,, ). W związku z tym, analiza wartości obu tych wskaźników została przeprowadzona na dwóch poziomach: ogółem dla całego konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej.

Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej. Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku. Kraków 16-17 maja 2011 r. Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej. Anna Chadaj, Danuta Turecka Biblioteka Główna AGH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna INFORMATOLOGIA PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna TROCHĘ HISTORII PRAPOCZĄTKI Katalogi - od starożytności Katalogi centralne - od późnego średniowiecza, np. bibliotek klasztornych Bibliografie - od XV w.

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Science Citation Index

Science Citation Index Biblioteka Politechniki Krakowskiej Oddział Informacji Naukowej Science Citation Index Cytowania publikacji na podstawie bazy wyposażonej w narzędzia do ich analizy Science Citation Index Expanded baza

Bardziej szczegółowo

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Donata Kurpas Uniwersytet Medyczny, Wrocław Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Polska Opole, 04 kwietnia 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2013 r. 15 czerwca 2012 roku Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci ogłosiło konkurs MAESTRO przeznaczony dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1)

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Załącznik nr 2 WZÓR KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A - pozycje wydawnicze z obliczonym współczynnikiem

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Etnografii Polskiej

Bibliografia Etnografii Polskiej Bibliografia Etnografii Polskiej INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKU YTKOWNIKÓW Bibliografia Etnografii Polskiej (BEP) to baza bibliograficzna, która prezentuje dorobek tylko polskich autorów z zakresu antropologii

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A).

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A). ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się alfabetyczny wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A pozycje wydawnicze z obliczonym

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów 1. Informacje ogólne Zasady podstawowe 1. W czasopiśmie Ateneum Forum Filologiczne drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Cytowania wyzwania i problemy

Cytowania wyzwania i problemy V Konferencja Uczelniana Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 5 czerwca 2014 r. Cytowania wyzwania i problemy Biblioteka Główna UEP Agnieszka Dolińska Joanna Gryt Dorota Wojewoda Bibliometria

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) Projekt, 12.11.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

MAESTRO 7 załącznik nr 6

MAESTRO 7 załącznik nr 6 MAESTRO 7 załącznik nr 6 Zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium, może otrzymać student, który uzyskał

Bardziej szczegółowo

POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH

POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ OPRACOWANIE NA PODSTAWIE BAZ WEB OF SCIENCE, SCOPUS I CORDIS Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj 1 Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych

Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych dr inż. Anna Gliszczyńska-Świgło Katedra Instrumentalnych Metod Oceny Jakości Wydział Towaroznawstwa Poznań, 10 marca 2010 r. Korzyści

Bardziej szczegółowo

POZYCJA POLSKICH NAUK O ZIEMI

POZYCJA POLSKICH NAUK O ZIEMI POZYCJA POLSKICH NAUK O ZIEMI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ OPRACOWANIE NA PODSTAWIE BAZ WEB OF SCIENCE, SCOPUS I CORDIS Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj 1 Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH nowy projekt Rozporządzenia MNiSW nowe zasady punktacji czasopism

KATEGORYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH nowy projekt Rozporządzenia MNiSW nowe zasady punktacji czasopism KATEGORYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH nowy projekt Rozporządzenia MNiSW nowe zasady punktacji czasopism Anna Grygorowicz Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego luty 2012 Komitet Ewaluacji Jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

internetowe aktualne w październiku 2011 r.].

internetowe aktualne w październiku 2011 r.]. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski. Rozporządzenia - w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych Iwona Socik, Anna Tonakiewicz-Kołosowska Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Oddział Informacji Naukowej Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI KONKURS SONATA BIS 3 ATYYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. SONATA BIS 3 jest to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/2 z 11 grudnia 2015 r. w sprawie uwag do wzorów Wykazu opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Wskaźnik sukcesu, obliczany zarówno na podstawie stosunku liczby KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: październik 2011 r. OPUS to konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym na finansowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r.

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r. Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczące studentów studiów doktoranckich (łącznie z cudzoziemcami) w województwie kujawsko pomorskim według stanu na 31.12.2013 r. Źródłem danych o studiach

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych

Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych - KEJN Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych Warszawa, 21. 11. 2012 Maciej Zabel 21 listopada 2012. Kategoryzacja JN 2013 1 Miejsce KEJN w MNiSzW 21 listopada

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2013 Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Uczestnicy i ich role KEJN Opracowanie założeń ewaluacji i dokonanie oceny jednostek OPI Zbieranie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Departament Instrumentów Polityki Naukowej Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. PODSTAWOWAE PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN)

CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN) EWALUACJA I PARAMETRYZACJA I KATEGORYZACJA CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN) SPOTKANIE UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI NAUKI (9-11.06., KAMIEŃ ŚLĄSKI)

Bardziej szczegółowo

Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI

Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI ZAŁĄCZNIK Nr KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI. Publikacje recenzowane

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

EBSCO Discovery Service - przewodnik

EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka... 1 O multiwyszukiwarce... 2 Przeszukiwane źródła... 2 Jak rozpocząć korzystanie?... 2 Wyszukiwanie zaawansowane... 3 Zawężanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Wrocław, 3 października 2013 r. WYDZIAŁ NAJWYŻSZEJ KLASY Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny wniosków o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego - "SYMFONIA".

Zasady oceny wniosków o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego - SYMFONIA. Zasady oceny wniosków o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego - "SYMFONIA". Czy projekt ma charakter naukowy? Czy projekt spełnia kryterium badań podstawowych 1? Czy projekt spełnia kryterium

Bardziej szczegółowo