ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI"

Transkrypt

1 ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI I. SŁOWNIK: Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć: 1) FM GROUP Polska Firmę FM GROUP Polska Artur Trawiński, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod nr , z zakładem głównym pod adresem: ul. Żmigrodzka 247, Wrocław; 2) Członek Klubu FM GROUP osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, którą łączy z FM GROUP Polska Umowa Dystrybutorska, i której w związku z tą Umową został przydzielony własny numer dystrybutorski, jak również inny podmiot, który jest uczestnikiem Sieci Dystrybutorów FM GROUP stosownie do postanowień Regulaminu Członka Klubu FM GROUP; 3) Produkty FM GROUP produkty znajdujące się w ofercie sprzedaży zamieszczonej na stronie internetowej FM GROUP Polska lub w Katalogu FM GROUP Polska i zakupione przez Członka Klubu FM GROUP bezpośrednio od FM GROUP Polska na zasadach określonych w Regulaminie Członka Klubu FM GROUP; 4) Kurier osoba doręczająca Produkty FM GROUP, będąca pracownikiem lub osobą współpracującą z jedną z firm kurierskich wskazanych na stronie internetowej FM GROUP Polska pod adresem 5) Odbiorca Członek Klubu FM GROUP lub osoba trzecia upoważniona przez Członka Klubu FM GROUP do odbioru Produktów FM GROUP. II. PRZEDMIOT REKLAMACJI: 1. Produkty FM GROUP podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności z umową, a w szczególności: a) wystąpienia wad, usterek albo uszkodzeń mechanicznych z przyczyn niezależnych od Członka Klubu FM GROUP lub osoby, której ten Produkt powierzył, wskutek czego Produkt ten nie nadaje się do celu, do jakiego jest zwykle używany albo gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju, b) niezgodności Produktu FM GROUP z jego opisem zawartym na opakowaniu, a także z opisem zawartym na stronie internetowej FM GROUP Polska albo w katalogu FM GROUP Polska, z wyjątkiem opisów Produktów FM GROUP mających jedynie na celu przybliżenie zapachu danego Produktu FM GROUP, c) niezgodności dostarczonego Produktu FM GROUP ze złożonym zamówieniem, w tym niezgodności ilościowej. 2. Poza przypadkami określonymi w ust. 1, reklamację można złożyć w przypadku braku dostawy zamówionego Produktu FM GROUP w terminie wskazanym w Zasadach składania zamówień i ich realizacji. 3. Produkty FM GROUP nie podlegają reklamacji w razie ich niezgodności z umową w przypadku, gdy Członek Klubu FM GROUP o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. 4. Produkty FM GROUP nie podlegają reklamacji również w przypadku ich niezgodności z umową wywołanej przez Członka Klubu FM GROUP lub osobę, której Produkty te powierzył. 5. Gdy w czasie odbioru przesyłki okaże się, iż opakowanie jest uszkodzone w stopniu takim, że również Produkty FM GROUP mogą być uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki, a na liście przewozowym należy dopisać adnotację o jej uszkodzeniu. 6. Po opłaceniu i odebraniu przesyłki zawierającej Produkty FM GROUP należy ją rozpakować w obecności Kuriera i sprawdzić, jaki jest stan Produktów FM GROUP oraz czy są one zgodne ze złożonym zamówieniem. III. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI: 1. W przypadku niezgodności Produktu FM GROUP z jego opisem (pkt II ust. 1 lit. b) reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktów FM GROUP. 2. W przypadku wystąpienia wad, usterek albo uszkodzenia mechanicznego Produktu FM GROUP z przyczyn niezależnych od Członka Klubu FM GROUP lub osoby, której Produkt powierzył (pkt II ust. 1 lit. a) oraz w przypadku niezgodności Produktu ze złożonym zamówieniem (pkt II ust. 1 lit. c) reklamację należy złożyć niezwłocznie, po uprzednim spisaniu protokołu w obecności Kuriera, na otrzymanym od niego formularzu. W przypadku, gdy Kurier nie dysponuje formularzem protokołu należy spisać protokół w jego obecności wskazując: a) imię i nazwisko Członka Klubu FM GROUP, b) numer dystrybutorski, 1

2 c) adres zameldowania Członka Klubu FM GROUP, d) adres korespondencyjny Członka Klubu FM GROUP, jeżeli jest inny od adresu zameldowania, e) datę otrzymania przesyłki zawierającej Produkty FM GROUP, f) imię i nazwisko Odbiorcy, jeżeli nie jest nim Członek Klubu FM GROUP, g) numer zamówienia, h) kod (numer) lub nazwę zamawianego Produktu FM GROUP, i) kod (numer) lub nazwę otrzymanego Produktu FM GROUP w przypadku określonym w pkt II ust. 1 lit. c). Protokół powinien zostać podpisany przez Odbiorcę oraz Kuriera. Oryginał protokołu należy pozostawić Kurierowi, zaś jego kopię zachować i dołączyć do reklamacji. O spisaniu protokołu należy niezwłocznie zawiadomić FM GROUP Polska telefonicznie (nr 071/ lub 071/ ) albo przesyłając kopię protokołu faksem (nr 071/ lub ). 3. W przypadku braku dostawy zamówionego Produktu FM GROUP w terminie wskazanym w Zasadach składania zamówień i ich realizacji reklamację należy złożyć nie wcześniej niż w 4 i nie później niż w 7 dniu od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia przez FM GROUP Polska, zgodnie z powyższymi Zasadami, jeżeli w tym czasie Produkty FM GROUP nie zostały dostarczone Odbiorcy. 4. Jeżeli niezgodność zamówionych Produktów FM GROUP z umową ujawni się dopiero w trakcie korzystania z Produktów FM GROUP, reklamację należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ujawnienia się niezgodności. W takim przypadku reklamacja może zostać złożona jedynie wówczas, gdy zużycie podlegającego reklamacji Produktu FM GROUP nie przekracza 25% (dwadzieścia pięć procent). 5. Wszelkie reklamacje winny być składane: 1) na piśmie i przesłane na adres: Dział Reklamacji, FM GROUP Polska, ul. Wrocławska 2a, Szewce, Wisznia Mała, 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 3) za pośrednictwem telefonu pod nr: , , , oraz w godzinach pracy Działu Reklamacji podanych na stronie internetowej pod adresem 4) za pośrednictwem telefaksu pod nr: oraz z dopiskiem dla Działu Reklamacji. 6. W reklamacji należy wskazać: 1) imię i nazwisko Członka Klubu FM GROUP, 2) numer dystrybutorski, 3) adres zameldowania Członka Klubu FM GROUP, 4) adres korespondencyjny Członka Klubu FM GROUP, jeżeli jest inny od adresu zameldowania, 5) numer telefonu kontaktowego, 6) numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić ewentualny zwrot równowartości ceny zapłaconej za Produkt FM GROUP oraz innych kosztów, 7) numer i data złożenia zamówienia, 8) data otrzymania przesyłki, 9) data ujawnienia się niezgodności Produktu FM GROUP z umową; 10) numer faktury VAT; 11) wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem jej złożenia; 12) podpis Członka Klubu FM GROUP. Formularz reklamacji stanowi Załącznik do niniejszych Zasad. 7. W przypadku określonym w ust. 2 do reklamacji należy dołączyć kopię protokołu. 8. Wraz ze złożeniem reklamacji, z wyjątkiem reklamacji z powodu braku dostawy zamówionego Produktu FM GROUP (pkt. II ust. 2), należy odesłać do FM GROUP Polska Produkt podlegający reklamacji w oryginalnym opakowaniu, starannie zapakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami na adres: FM GROUP Polska, Dział Reklamacji, ul. Wrocławska 2a, Szewce, Wisznia Mała. Na przesyłce, oprócz adresata, należy wskazać nadawcę i jego adres. Koszty przesyłki ponosi Członek Klubu FM GROUP składający reklamację. FM GROUP Polska nie przyjmuje przesyłek nieopłaconych, tzw. za pobraniem, chyba że uprzednio zostało to wyraźnie uzgodnione z Działem Reklamacji FM GROUP Polska. W przypadku dokonania zakupu podlegającego reklamacji Produktu FM GROUP w salonie sprzedaży przy ul. Rydygiera 15 istnieje możliwość, zamiast wysyłania Produktu FM GROUP na podany wyżej adres, jego osobistego dostarczenia do tego salonu sprzedaży. 9. FM GROUP Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki zawierającej Produkt FM GROUP podlegający reklamacji, o której mowa w ust FM GROUP Polska rozpatruje reklamację w terminie 14 dni: 2

3 1) od dnia otrzymania zareklamowanego Produktu FM GROUP wraz z reklamacją, a w sytuacjach opisanych w ust. 2 dodatkowo wraz z kopią protokołu w przypadku reklamacji z powodu: wystąpienia wad, usterek albo uszkodzenia mechanicznego, o których mowa w pkt II ust. 1 lit a), niezgodności Produktu FM GROUP z jego opisem, o której mowa w pkt II ust. 1 lit b), niezgodności dostarczonego Produktu FM GROUP ze złożonym zamówieniem, o której mowa pkt II ust. 1 lit. c); 2) od dnia otrzymania reklamacji w przypadku braku dostawy zamówionego Produktu FM GROUP, o którym mowa w pkt II ust W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni nie jest możliwe, FM GROUP Polska informuje pisemnie Członka Klubu FM GROUP, który złożył reklamację, o niemożności rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, podając przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, który nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania przez FM GROUP Polska zareklamowanego Produktu FM GROUP wraz z reklamacją (w przypadku, o którym mowa w pkt II ust. 1) albo od dnia otrzymania reklamacji (w przypadku, o którym mowa w pkt II ust. 2), z zastrzeżeniem ust Jeżeli reklamacja ze względu na braki wymaga uzupełnienia przed jej rozpatrzeniem Członek Klubu FM GROUP zostaje wezwany do jej uzupełnienia. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o okres od dnia wysłania Członkowi Klubu FM GROUP wezwania do uzupełnienia braków reklamacji do dnia otrzymania przez FM GROUP Polska uzupełnionej reklamacji. 13. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji przez FM GROUP Polska w terminie wskazanym w ust. 10 albo w ust. 11 uznaje się, iż reklamacja została uwzględniona w całości. 14. W razie uwzględnienia reklamacji FM GROUP Polska dokonuje nieodpłatnej naprawy, a w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów FM GROUP Polska dokonuje wymiany podlegającego reklamacji Produktu FM GROUP na nowy oraz na własny koszt przesyła naprawiony albo nowy Produkt FM GROUP na adres wskazany przez Członka Klubu FM GROUP w reklamacji. Termin oczekiwania na przesyłkę wynosi wówczas 14 dni i może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od FM GROUP Polska, o czym Członek Klubu FM GROUP zostanie niezwłocznie poinformowany. 15. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez FM GROUP Polska Członek Klubu FM GROUP otrzyma od FM GROUP Polska, w zależności od swojego wyboru, dodatkowo Produkt FM GROUP, którego cena stanowić będzie równowartość kosztu przesyłki Produktu FM GROUP podlegającego reklamacji, a wynikającego z cennika Poczty Polskiej dotyczącego usług krajowych w postaci: listu priorytetowego, listu poleconego priorytetowego, paczki priorytetowej albo zwrot równowartości kosztu takiej przesyłki zawierającej Produkt FM GROUP podlegający reklamacji na wskazany w reklamacji przez Członka Klubu FM GROUP rachunek bankowy. 16. W przypadku, gdy w chwili rozpatrzenia reklamacji w ofercie brak jest takiego samego Produktu FM GROUP, jak podlegający reklamacji, FM GROUP Polska dokona, za uprzednim porozumieniem, wymiany podlegającego reklamacji Produktu FM GROUP na inny, w tej samej cenie. Postanowienie ust. 15 stosuje się wówczas odpowiednio. W przypadku braku porozumienia FM GROUP Polska zwróci Członkowi Klubu FM GROUP równowartość zapłaconej za podlegający reklamacji Produkt FM GROUP ceny wskazanej w fakturze VAT, na rachunek bankowy Członka Klubu FM GROUP wskazany w reklamacji. W takim przypadku FM GROUP Polska dokona odpowiedniej korekty punktów, rabatów lub wynagrodzeń uzyskanych przez tych Członków Klubu FM GROUP, którym przyznane zostały punkty oraz naliczone zostały rabaty lub wynagrodzenia w związku z zakupem podlegającego reklamacji Produktu FM GROUP. 17. W przypadku nieotrzymania przesyłki, o której mowa w ust. 14 albo 16, w terminie 14 dni od dnia jej nadania przez FM GROUP Polska, Członek Klubu FM GROUP powinien poinformować o powyższym fakcie FM GROUP Polska, celem podjęcia odpowiednich działań wobec doręczyciela. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Zasady składania reklamacji znajdą zastosowanie do wszystkich reklamacji Produktów FM GROUP, które zostały zamówione od dnia ogłoszenia Zasad składania reklamacji na stronie internetowej 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszych Zasad składania reklamacji i uznaniem wszystkich ich postanowień za wiążące. 3. W sprawach nieuregulowanych Zasadami składania reklamacji zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176, ze zm.). 4. Wszelkie zmiany niniejszych Zasad składania reklamacji będę ogłaszane na stronie internetowej pod adresem 3

4 FORMULARZ REKLAMACJI Wypełnia Członek Klubu FM GROUP składający reklamację: (miejscowość, data) 1. Imię i nazwisko Członka Klubu FM GROUP: 2. Numer dystrybutorski: 3. Adres zameldowania Członka Klubu FM GROUP: 4. Adres korespondencyjny Członka Klubu FM GROUP: 5. Numer telefonu kontaktowego: 6. Numer rachunku bankowego: 7. Numer i data złożenia zamówienia: 8. Data otrzymania przesyłki: 9. Data ujawnienia się niezgodności Produktu FM GROUP z umową: 10. Numer faktury VAT: 11. Przedmiot reklamacji: 12. Uzasadnienie reklamacji: Wypełnia FM GROUP Polska: (czytelny podpis) 13. Data rozpatrzenia reklamacji: 14. Przyczyny rozpatrzenia reklamacji po terminie: 15. Sposób rozpatrzenia reklamacji: 16. Imię i nazwisko osoby rozpatrującej reklamację: (czytelny podpis) 4

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo