SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK"

Transkrypt

1 Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

2 OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA 2008

3 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2007 roku Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii Dyrekcja Komórki działalności naukowej i usługowo-badawczej Struktura kadry Nominacje i awanse Organy opiniodawczo-doradcze Instytutu Działalność Rady Naukowej Współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) Działalność naukowo-badawcza I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Klinika Psychiatrii Sądowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Samodzielna Pracownia Farmakoterapii I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Klinika Neurochirurgii Zakład Neuroradiologii Zakład Genetyki Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Centrum Edukacji Tabela punktacji naukowej klinik i zakładów Organizacja sympozjów i konferencji Działalność z wyboru we władzach zagranicznych Towarzystw Naukowych oraz członkostwo honorowe Działalność z wyboru we władzach krajowych Towarzystw Naukowych oraz członkostwo honorowe

4 4 Sprawozdanie z działalności 2007 r. Działalność we władzach organizacji krajowych związanych z problemami nauki Działalność pracowników IPiN we władzach innych organizacji krajowych Udział w komitetach PAN Członkowie Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk Udział w Radach Naukowych i Radach Wydziałów Udział pracowników Instytutu w zespołach redakcyjnych czasopism zagranicznych Udział pracowników Instytutu w zespołach redakcyjnych czasopism krajowych Udział Instytutu w pracach z zakresu polityki zdrowotnej i organizacji ochrony zdrowia..156 Informacja naukowa w Instytucie i poza Instytutem Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej Działalność szkoleniowa Współpraca z komisjami i zespołami powołanymi przez Ministra Zdrowia oraz innymi urzędami centralnymi Współpraca z zagranicznymi placówkami badawczymi Współpraca z firmami farmaceutycznymi Działalność usługowa Prace opublikowane w formie pełnej pracy: w czasopismach umieszczonych na liście filadelfijskiej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych na listach ogłoszonych przez MNiSW w innych czasopismach polskich w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych streszczenia: w czasopismach umieszczonych na liście filadelfijskiej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych na listach ogłoszonych przez MNiSW w innych czasopismach polskich w książkach streszczeń monografie, podręczniki o charakterze naukowym: autorstwo monografii lub podręcznika w języku angielskim autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku angielskim autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim lub innym autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku polskim lub innym redakcja naukowa monografii lub podręcznika monografie i opracowania książkowe o charakterze popularyzatorskim autorstwo całości redakcja całości autorstwo rozdziału prace popularno-naukowe tłumaczenia publikacje zamieszczone w internecie recenzje

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU I NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2007 ROKU W 2007 roku w Instytucie realizowano: 66 tematów badawczych w ramach działalności statutowej, 24 tematy we współpracy międzynarodowej, w tym 6 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, 25 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW oraz uczestniczono w 5 grantach przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym, 1 program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, 37 innych programów badawczych, w tym 28 badań leków. W Instytucie realizowane były następujące granty przyznane przez MNiSW: Neurorozwojowa koncepcja uzależnień w modelu zwierzęcym: uszkodzenie układu 5-HT u szczurów we wczesnym okresie życia Grant nr 3 P05A , kierownik badań: dr hab. Roman Stefański Ocena neuroprotekcyjnej roli autoreaktywnych limfocytów T w modelach eksperymentalnej neurodegeneracji Grant nr 2 P05A , kierownik badań: prof. Anna Członkowska Genetyczne i biochemiczne mechanizmy zróżnicowanego przebiegu mukopolisacharydoz implikacje dla możliwości rokowania przebiegu choroby i prób leczenia Grant nr 2 P05A , kierownik badań: dr Barbara Czartoryska Monitorowanie trendów używania substancji psychoaktywnych oraz wskaźników innych wybranych aspektów zdrowia psychicznego u młodzieży szkolnej Grant nr 2 P05D , kierownik badań: dr Krzysztof Ostaszewski Skutki traumy u ocalonych z Holocaustu Grant nr 2 P05B , kierownik badań: dr Katarzyna Prot-Klinger Trzecie międzynarodowe badanie udarowe: część polska (IST-3: Thrombolysis) Grant nr 2 P05B , kierownik badań: dr Maria Barańska-Gieruszczak Zdrowie młodzieży w kontekście doświadczania przez nią stresu w rodzinie i szkole oraz jej zasobów i radzenia sobie ze stresem Grant nr 2 P05D , kierownik badań: dr Katarzyna Kosińska-Dec Funkcjonowanie, okołodobowy rytm i poziom aktywności oraz senność w trakcie dnia u chorych na schizofrenię w pierwszym roku leczenia Grant nr 2 P05B , kierownik badań: dr Adam Wichniak

6 6 Sprawozdanie z działalności 2007 r. Zaburzenia oddychania podczas snu u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu Grant nr 2 P05B , kierownik badań: prof. Danuta Ryglewicz Wpływ leczenia światłem na napęd psychoruchowy i zmysł smaku w grupie osób z chorobą afektywną sezonową, chorobą afektywną niesezonową i u osób zdrowych Grant nr 2 P05D , kierownik badań: dr Łukasz Święcicki Palenie tytoniu i głód nikotyny po pierwszym w życiu udarze niedokrwiennym mózgu korelacje anatomiczno-kliniczne Grant nr 2 P05D , kierownik badań: dr Halina Sienkiewicz-Jarosz Funkcjonalne obrazowanie mózgu w procesie rehabilitacji chorych z poudarowym zespołem zaniedbywania jednostronnego Grant nr 2P05D , kierownik badań: dr Joanna Seniów Ocena poczucia napiętnowania u osób leczących się z powodu schizofrenii i niektórych innych schorzeń (promotorski) Grant nr 2 P05D , kierownik badań: prof. Jacek Wciórka Wartość prognostyczna wybranych parametrów reakcji immunologicznej w ocenie ryzyka restenozy u chorych po przeprowadzonym zabiegu endarterektomii lub angioplastyki przezskórnej połączonej z implantacją stentu wewnątrznaczyniowego Grant nr 2 P05D , kierownik badań: dr Grażyna Gromadzka Badania nad dystrofią miotoniczną typu 1 i 2 uwarunkowaną mutacjami dynamicznymi w genach DMPK i ZNF9 charakterystyka genetyczna i fenotypowa oraz różnicowanie na podstawie analizy molekularnej Grant nr 2 P05E , kierownik badań: prof. Jacek Zaremba Drogi wychodzenia z uzależnienia od alkoholu (promotorski) Grant nr 1 H02E , kierownik badań: prof. Antonina Ostrowska Analiza polimorfizmów i mutacji w genie PRNP w przypadkach choroby Creutzfeldta-Jakoba wykrytych w Polsce Grant nr N /0134, kierownik badań: prof. Jacek Zaremba Uwarunkowania kliniczne obecności i nasilenia myśli i tendencji samobójczych u chorych leczonych z powodu schizofrenii (promotorski) Grant nr 2 P05B , kierownik badań: prof. Marek Jarema Rola receptorów metabotropowych dla kwasu glutaminowego w procesach epileptogenezy (własny) Grant nr N /0640, kierownik badań prof. Adam Płaźnik Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię (habilitacyjny) Grant nr N , kierownik badań: dr Maryla Sawicka Schizotypia i wskaźniki pamięci operacyjnej u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, ich krewnych pierwszego stopnia i osób z populacji ogólnej (promotorski) Grant nr N /0645, kierownik badań: prof. Jacek Wciórka Badanie zmian objętości struktur płata skroniowego metodą MRI i ich korelacja z poziomem homocysteiny w surowicy krwi u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (promotorski)

7 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2007 roku 7 Grant nr N /0475, kierownik badań: prof. Danuta Ryglewicz Zmiany degeneracyjne w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia (EAE) u szczura (własny) Grant nr N , kierownik badań: dr Iwona Kurkowska-Jastrzębska Metabolizm homocysteiny a przebieg kliniczny choroby Wilsona (własny) Grant nr NN , kierownik badań: prof. Anna Członkowska Wpływ risperidonu na zaburzenia formalne myślenia i zaburzenia procesów poznawczych u młodzieży z rozpoznaniem schizofrenii (promotorski) Grant nr N /0085, kierownik badań: prof. Irena Namysłowska Pracownicy uczestniczyli w realizacji grantów MNiSW przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym (współpraca): Identyfikacja mutacji punktowych w genie dystrofiny (DMD) u osób dotkniętych dystrofią mięśniową Duchenne a/beckera i analiza genotyp/fenotyp Grant nr PBZ-KBN-122/P05/01-2, koordynator projektu zamawianego: prof. Tadeusz Mazurczak, kierownik zadania badawczego: prof. Jacek Zaremba. Czas trwania grantu (od-do): Poszukiwania markerów genetycznych i proteomicznych w chorobach neuro- -zwyrodnieniowych człowieka Grant nr PBZ-KBN-124/PO5/2004, koordynator projektu zamawianego: prof. Paweł P. Liberski, kierownik zadania badawczego: dr E. Bertrand. Czas trwania grantu (od-do): Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce Grant nr PBZ-MEiN-9/2/2006, koordynator projektu zamawianego: dr hab. Piotr Błędowski, kierownik zadania badawczego ds. neurologii: prof. D. Ryglewicz, kierownik zadania badawczego ds. psychiatrii: doc. T. Parnowski. Czas trwania grantu (od-do): Plastyczność mózgu po udarze interakcje międzyprzypółkulowe i wpływ wieku Grant nr P-N/026/2006, koordynator projektu badawczego specjalnego: prof. Małgorzata Kossuth, kierownik zadania badawczego: dr Joanna Seniów. Czas trwania grantu (od-do): Badanie skuteczności nowej metodyki kinezyterapii pacjentów po pierwszym udarze mózgu powodującym deficyt motoryczny, rozpoczynanej pomiędzy 1 a 3 miesiącem od incydentu, w porównaniu ze standardowym leczeniem ruchem prowadzonym w grupie kontrolnej Grant nr N /0521 (grant Akademii Wychowania Fizycznego), koordynator projektu habilitacyjnego oraz główny wykonawca zadania badawczego w ramach zatrudnienia w IPiN: dr Maciej Krawczyk. Czas trwania grantu (od-do):

8 8 Sprawozdanie z działalności 2007 r. PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE REALIZOWANE W 2007 R.: 5 i 6 Program Ramowy Komisji Europejskiej: 5FP/RTD LifeSciHealth; QLG4-CT ; koordynator: King s College London, UK (koordynator w IPiN: prof. Danuta Ryglewicz, prof. A. Członkowska); EROS The Use of Stroke Registers to Assess the Quality of Stroke Management across Europe; czas realizacji (od-do): ; przedłużony do FP/RTD LifeSciHealth; LSHM-CT (PL ); koordynator: Eberhard Karls University Tubingen, Germany (koordynator w IPiN: prof. J. Zaremba, dr A. Sułek-Piątkowska); EUROSCA European Integrated Project on Spinocerebellar Ataxias: pathogenesis, genetics, animal models and therapy; czas realizacji (od-do): FP/RTD LifeSciHealth; LSHM-CT ; koordynator: The University of Sheffield, Sheffield, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. A. Członkowska); EURO-WILSON Wilsons Disease: creating an European Clinical Database and Designing Randomised Controlled Clinical Trials; czas realizacji (od-do): FP/RTD LifeSciHealth; (CIT 3); koordynator: Middlesex University Higher Education Corporation, Londyn, Wielka Brytania (koordynator w Polsce: prof. Cz. Czabała, kierownik w IPiN: dr Marta Anczewska), EMI- LIA Empowerment of Mental Illness Service Users: Life Long Learning, Integration and Action; czas realizacji (od-do): FP/RTD Marie Curie Chair prof. Dorota Majewska; MEXC-CT ; koordynator: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska (koordynator w IPiN: dr Paweł Mierzejewski), tytuł projektu: ASTER Neurobiology of autism: The role of steroids and mercury; czas realizacji (od-do): FP/RTD European Research Area; SP5A-CT ; koordynator: Stichting Katholieke Universiteit, Netherlands (koordynator w Polsce i kierownik w IPiN: prof. Cz. Czabała), DataPrev Developing the evidence base for Mental Health Promotion and Prevention in Europe: Database of programmes and production of guidelines for policy and practice; czas realizacji (od-do): Inne projekty Komisji Europejskiej: JAI/DAP/2004-1/059/YC projekt realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej DAPHNE Programme II , koordynator: Catholic University of Applied Sciences, Kolonia, Niemcy (koordynator w IPiN: doc. Maria Załuska); tytuł projektu: Violence, accidents, and injuries experienced by children living in families with alcohol problems (ALC-VIOL); czas trwania (od-do): ELISAD projekt finansowany przez Komisję Europejską, nr umowy , tytuł projektu: ELISAD Internet Gateway: a Qualitative Resource for European

9 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2007 roku 9 web sites on Drugs, Alcohol, Tobacco and other Addictions (kierownik w IPiN: Grażyna Herczyńska, gł. wyk.: Justyna Klingemann), czas trwania projektu (od-do): MHEEN II projekt finansowany przez Komisję Europejską, nr kontraktu: , tytuł projektu: Mental Health Economic European Network Phase 2: Expansion and Further Development; koordynator projektu: London School of Economics & Political Science; (koordynator w IPiN: dr K. Prot- -Klinger); czas trwania (od-do): /06/2007. IATPAD projekt w ramach Wspólnotowego Programu w Dziedzinie Zdrowia Publicznego, finansowany przez Komisję Europejską, nr kontraktu , tytuł projektu: Improvement of Access for People with Alcohol and Drug related Problems; koordynator projektu: Centrum pre lieèbu drogových závislosti, Bratysława, Słowacja; (kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz); czas realizacji (od-do): BUILDING CAPACITY projekt finansowany przez Komisję Europejską, nr umowy , tytuł projektu: Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe- BUILDING CAPACITY; koordynator projektu: Institut za Varovanje Zdravja Republike Slovenie (Instytut Zdrowia Publicznego w Słowenii); (kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gł. wyk.: mgr A. Pisarska); czas realizacji (od-do): / PROMO projekt finansowany przez Komisję Europejską, nr umowy , tytuł projektu: Best Practice In Promoting Mental Heath In Socially Marginalized People In Europe-PROMO; koordynator projektu: Queen Mary and Westfield College, University of London, UK (kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gł. wyk.: mgr M. Welbel); czas realizacji (od-do): MORETREAT projekt finansowany przez Komisję Europejską, nr umowy , tytuł projektu: Model of good practice In drug treatment In Europe MORETREAT; koordynator projektu: Universitätsklinikum Hamburg, Eppendorf (UKE Hamburg); (kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gł. wyk.: mgr K. Dąbrowska); czas realizacji (od-do): Granty amerykańskie realizowane w 2007 r.: Grant amerykański Fogarty; grant nr TW ; Subcontract #F006537; koordynator: Uniwersytet Michigan, Fogarty International Center Grant (koordynator w IPiN: prof. Cz. Czabała); tytuł projektu: Collaborative International Substance Abuse Research Training Program; czas realizacji (od- -do): Grant amerykański Fogarty; grant nr 5R01TW ; koordynator: Department of Health and Human Services, Fogarty International Center (koordynator w IPiN: dr Krzysztof Ostaszewski); tytuł projektu: Warsaw Adolescent Study: A Longitudinal Study on Risk and Resilience; czas realizacji (od-do): Grant nr 1 R21 AA A1, umowa konsorcjum nr z Public Health Institute; koordynator: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism

10 10 Sprawozdanie z działalności 2007 r. (NIAAA), (koordynator w IPiN: dr Jacek Moskalewicz); tytuł projektu: Brief Intervention in the ER in Poland; czas realizacji (od-do): Inne projekty międzynarodowe realizowane w 2007 r.: Grant Europejskiego Centrum Polityki Społecznej i Badań The European Centre for Social Welfare Policy and Research; tytuł projektu: Finansowanie konsumpcji nielegalnych narkotyków (Multi City Study on Quantities and Financing Behaviour or Illicit Drug Consumption), (kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gł. wyk.: dr G. Świątkiewicz); czas realizacji (od-do): Projekt badawczy ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego; umowa nr E001/P01/2007/01; tytuł projektu: Analiza molekularna w chorobach neurodegeneracyjnych spowodowanych mutacjami dynamicznymi (kierownik w IPiN: prof. J. Zaremba); czas realizacji (od-do): /2011. Projekt Registry: Europejska Sieć Choroby Huntingtona European Hintington s Disease Network (EHDN). Subkontrakt z University Hospital of ULM, Ulm, Germany (koordynator: prof. dr G. B. Landwehrmeyer). Główni wykonawcy w IPiN: dr J. Antczak, dr M. Rakowicz, lek. B. Sawicka, lek. G. Witkowski, dr E. Zdziennicka; czas realizacji (od-do): Kliniczne badania międzynarodowe: Międzynarodowy Program Badawczy ENOS (Efficacy of Nitric Oxide in Stroke Skuteczność Tlenku Azotu w Udarze Mózgu); koordynator: University of Nottingham, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. A. Członkowska); czas realizacji (od-do): Międzynarodowy Program Badawczy SITS (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke Bezpieczne Stosowanie Trombolizy w Ostrym Udarze Niedokrwiennym); koordynator: Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja (koordynator w IPiN: prof. A. Członkowska), czas realizacji (od-do): Międzynarodowy Program Badawczy IST-3 (International Stroke Trial 3: International Extension Tromboliza w Ostrym Udarze Niedokrwiennym); koordynator: University of Edinbourgh, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. A. Członkowska), czas realizacji (od-do): Międzynarodowe wieloośrodkowe badanie kliniczne ACES (Asymtomatic Carotic Embolic Study); koordynator: St Georges Hospital, Londyn, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Członkowska); czas realizacji: (od-do): Badanie ICSS (International Carotid Stenting Study); koordynator: Institute of Neurology, Szpital Queen s Square, Londyn, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Członkowska); czas realizacji (od-do):

11 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2007 roku 11 Ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia: realizowano: Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata , POLKARD PODSUMOWANIE UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w życiu naukowym w kraju i na świecie: opublikowali 777 prac naukowych, prace publikowane w czasopismach indeksowanych były cytowane w bazie SCOPUS 909 razy, uczestniczyli w 87 międzynarodowych konferencjach naukowych, na których przedstawili 159 prezentacji i w 141 ogólnopolskich konferencjach naukowych, na których przedstawili 402 prezentacje (referaty, doniesienia, postery), 17 pracowników zasiada we władzach 26 międzynarodowych towarzystw naukowych, a 49 we władzach 25 towarzystw krajowych, 23 pracowników uczestniczy w pracach komitetów i komisji PAN i PAU, a 12 w pracach rad naukowych innych placówek badawczych, 1 pracownik jest członkiem-korespondentem PAN, 2 pracownicy są członkami PAU (1 członek czynny i 1 korespondent), 7 pracowników jest członkami zespołów redakcyjnych 11 czasopism zagranicznych, a 41 zespołów redakcyjnych 62 czasopism krajowych. Instytut był organizatorem 6 i współorganizatorem 19 konferencji naukowych. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w pracach nadzoru specjalistycznego; 2 osoby są konsultantami krajowymi, 4 konsultantami wojewódzkimi, 8 ekspertami powołanymi przez różne instytucje centralne dla rozwiązywania problemów związanych z lecznictwem psychiatrycznym i neurologicznym. Dokonano 2 wizytacji oddziałów neurologicznych na terenie województwa mazowieckiego. W Instytucie zorganizowano 36 kursów doskonalących, w których uczestniczyło 1920 słuchaczy. Przeszkolono 439 osób na miejscach roboczych. Współpracowano z 49 placówkami zagranicznymi w zakresie prowadzenia wspólnych badań i wymiany doświadczeń. Instytut wydaje trzy czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym: Postępy Psychiatrii i Neurologii Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii Alkoholizm i Narkomania. Każdego roku publikowany jest Rocznik Statystyczny Zakłady psychiatrycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej. Instytut kontynuował wieloletnią współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia. Instytut jest Mazowieckim Ośrodkiem Regionalnym Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

12 12 Sprawozdanie z działalności 2007 r. Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia I miejsce w rankingu szpitali psychiatrycznych w kategorii schizofrenia przewlekła wg tygodnika Wprost. II miejsce w rankingu szpitali psychiatrycznych wg tygodnika Newsweek. II Klinika Psychiatryczna zwyciężyła w rankingu szpitali 2006 r. tygodnika Wprost w kategoriach najlepszy szpital psychiatryczny, leczenie choroby Alzheimera, leczenie depresji lekoopornej. dr T. Szafrański wyróżnienie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w dziedzinie epidemiologii, psychopatologii leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych im. prof. Jana Jaroszyńskiego za publikację Electroencephalogram slowing, sleepiness and treatment response in patients with schizophrenia during olanzapine treatment, Journal of Psychopharmacology 2006; 20 (1), dr E. Galińska (współautor podręcznika) Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla autorów podręcznika akademickiego Psychoterapia (red. Lidia Grzesiuk). prof. I. Namysłowska została uznana przez Kapitułę Dnia Stałego Damą Orderu Za zacność i odznaczona nim 29 czerwca 2007 roku. doc. J. Meder nagroda imienia św. Kamila przyznana z okazji Światowego Dnia Chorego w kategorii lekarze i pracownicy służby zdrowia za godną naśladowania szlachetną postawę szczególnej troski, życzliwości i pomocy okazywanej każdemu pacjentowi. K. Ostaszewski, M. Zimmerman wyróżnienie Rady Naukowej IPiN w dziedzinie badań psychologicznych i społecznych im. prof. Stefana Ledera za publikację The effects of cumulative risks and promotive factors on urban adolescent alcohol and other drug use: A longitudinal study of resiliency, American Journal of Community Psychology 2006; 38 (3-4): K. Bobrowski, K. Okulicz-Kozaryn wyróżnienie przyznane przez Instytut Społecznej Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, podpisane przez prof. dr hab. Irenę Heszen-Niejodek, Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego za poster: Wyniki pilotażowych badań odporności (resiliency) nastolatków prezentowany na VI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Zdrowia Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, Zakopane, r. I. Jelonkiewicz nagroda za wykład pt. Ochronna rola spostrzeganych zasobów w doświadczaniu stresu i zdrowiu młodzieży wygłoszony na konferencji Psychologia i Medycyna wspólne obszary zainteresowań, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie r., przyznana przez Komisję Naukową Konferencji. K. Kosińska-Dec nagroda za wykład pt. Teoretyczne i empiryczne przesłanki programu profilaktycznego zwiększającego skuteczność radzenia sobie ze stresem wśród dorastających wygłoszony na konferencji Psychologia i Medycyna wspólne obszary zainteresowań zorganizowanej przez

13 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2007 roku 13 Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie r., przyznana przez Komisję Naukową Konferencji. A. Rustecka (wolontariat) II nagroda przyznana przez uczestników II Krajowej Konferencji Promocji Zdrowia Psychicznego za plakat Rola gier komputerowych w rozwoju ucznia w wieku gimnazjalnym, Gierłoż k/kętrzyna, r. Nagroda Zespołowa Trzeciego Stopnia Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia naukowe w zakresie oceny wpływu dwóch dawek metyloprednizolonu na parametry immunologiczne krwi obwodowej u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych z powodu rzutu dla W. Wichy, K. Kurowskiej, J. Kruszewskiej-Ozimowskiej, A. Członkowskiej. Wyróżnienie Rady Naukowej IPiN w dziedzinie neurologii im. prof. Anatola Dowżenki za pracę: M. Niewada, M. Skowrońska, D. Ryglewicz, B. Kamiński, A. Członkowska. Acute ischemic stroke care and outcome in centers participating in Polish National Stroke Prevention and Treatment Registry. Stroke 2006; 37: prof. Wojciech Kostowski medal imienia Stanisława Binieckiego za osiągnięcia w dziedzinie farmakologii ośrodkowego układu nerwowego, przyznany przez Kapitułę Medalu w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć w dziedzinie poszukiwania nowych leków, chemii medycznej i farmacji. dr P. Mierzejewski, doc. P. Bieńkowski, doc. R. Stefański, prof. W. Kostowski: decyzją Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii z dnia 11 czerwca 2007 r. wyróżnienie dla zespołu badawczego w dziedzinie badań podstawowych im. prof. Ignacego Walda za publikację: Cycloheximide impairs acquisition but not extinction of cocaine self-administration. Neuropharmacology 2006; 51: wyróżnienie Rady Naukowej za pracę opublikowaną w 2006 r.: Wichniak A, Szafrański T, Wierzbicka A, Waliniowska E, Jernajczyk W. Electroencephalogram slowing, sleepiness and treatment response in patients with schizophrenia during olanzapine treatment. J Psychopharmacol 2006; 20 (1): Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich na wniosek Komisji Nagród z dnia 18 maja 2007 r. dla dr n. med. Grażyny M. Szpak za pracę pod tytułem Involvement of immature endothelial cells in vascular alterations in Alzheimer s disease, opublikowaną w Folia Neuropathologica. dr B. Czartoryska współautor publikacji, otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą polską pracę z zakresu genetyki człowieka opublikowaną w 2006 r.: Piotrowska E, Jakóbkiewicz-Banecka J, Barańska S, Tylki-Szymańska A, Czartoryska B, Węgrzyn A, Wegrzyn G. Genistein-mediated inhibition of glycosaminoglycan synthesis as a basis for gene expression-targeted isoflavone therapy for mucopolysaccharidoses. Eur J Hum Genet 2006; 14: Działalność lecznicza W oddziałach klinicznych Instytutu leczyło się osób. W poradniach przyklinicznych pacjentom udzielono porad i konsultacji.

14

15 Struktura organizacyjna i skład osobowy IPiN 15 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SKŁAD OSOBOWY INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII DYREKCJA Dyrektor prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Zastępca Dyrektora ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Adam Płaźnik do doc. dr hab. Roman Stefański od Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa doc. dr hab. Joanna Meder Główny Księgowy mgr Mirosław Miszczak Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr inż. Barbara Wiatrowska I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wciórka II Klinika Psychiatryczna Kierownik: doc. dr hab. Tadeusz Parnowski III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Marek Jarema IV Klinika Psychiatryczna Kierownik: doc. dr hab. Maria Załuska Klinika Nerwic Kierownik: prof. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: prof. dr hab. Irena Namysłowska Klinika Psychiatrii Sądowej

16 16 Sprawozdanie z działalności 2007 r. Kierownik: doc. dr hab. Janusz Heitzman Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: doc. dr hab. Joanna Meder Centrum Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr Katarzyna Prot-Klinger Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Kierownik: prof. dr hab. Czesław Czabała Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr Bogusław Habrat Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska I Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz II Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Anna Członkowska Klinika Neurochirurgii Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Koszewski Zakład Neuroradiologii Kierownik: prof. dr hab. Anatol Dowżenko Zakład Genetyki Kierownik: prof. dr hab. Jacek Zaremba Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr Wojciech Jernajczyk Zakład Neuropatologii Kierownik: doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Zakład Neurochemii Kierownik: prof. dr hab. Adam Płaźnik Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kostowski Centrum Edukacji Kierownik: dr n. med. Sławomir Murawiec WHO Collaborating Centre Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Laboratorium Diagnostyki Klinicznej Kierownik: mgr Małgorzata Świderska Dział Planowania i Dokumentacji Naukowej Kierownik: dr Ilona Zawadzka, od mgr Elżbieta Szyper Biblioteka Naukowa Kierownik: mgr Zofia Sybilska

17 Struktura organizacyjna i skład osobowy IPiN 17 KADRA W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 2007 r. były zatrudnione osoby. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w tym: 948 osób pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 142 w tym: pracownicy naukowi 102 pracownicy badawczo-techniczni 5 pracownicy inżynieryjno-techniczni (łącznie z obsługą) 35 pracownicy służby zdrowia 806 w tym: lekarze 73 psycholodzy 53 inni pracownicy z wyższym wykształceniem 41 pielęgniarki 248 sanitariusze 169 technicy medyczni 30 pozostali pracownicy 192 Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin w tym: 154 osoby pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 43 pracownicy naukowi 37 pracownicy badawczo-techniczni 1 pracownicy inżynieryjno-techniczni 5 pracownicy zatrudnieni na siatce służby zdrowia 111 w tym: lekarze 26 psycholodzy 15 inni pracownicy z wyższym wykształceniem 7 technicy medyczni 13 terapeuci zajęciowi 10 pielęgniarki 5 technik fizjoterapii 6 mgr rehabilitacji 4 sekretarki 8 pracownicy administracji 3 warsztaty terapii zajęciowej 14

18 18 Sprawozdanie z działalności 2007 r. STRUKTURA KADRY NAUKOWEJ 1. profesorowie i docenci zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin 17 w tym: profesorowie 9 docenci 8 zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin 11 w tym: profesorowie 7 docenci 4 2. adiunkci i asystenci zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin 85 w tym: adiunkci 54 asystenci 31 zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin 26 w tym: adiunkci 23 asystenci 3 Jednocześnie IPiN zatrudnia 63 rezydentów, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia. NOMINACJE I AWANSE Powołanie na stanowiska Kierowników: doc. dr hab. Waldemar Koszewski Klinika Neurochirurgii prof. dr hab. Jacek Wciórka I Klinika Psychiatryczna doc. dr hab. Maria Załuska IV Klinika Psychiatryczna prof. dr hab. Jan Czabała Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego prof. dr hab. Anna Członkowska II Klinika Neurologiczna prof. dr hab. Wojciech Kostowski Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Zakład Neuropatologii prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska Samodzielna Pracownia Farmakoterapii prof. dr hab. Irena Namysłowska Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Po zaopiniowaniu przez Radę Naukową powołano: na stanowisko adiunkta: dr n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dr n. med. Agnieszka Ciesielska Pracownia Neuroimmunologii dr n. med. Piotr Maciejak Zakład Neurochemii dr n. med. Joanna Bogdanowicz Zakład Genetyki

19 Struktura organizacyjna i skład osobowy IPiN 19 na stanowisko asystenta naukowego: lek. Dorota Bzinkowska II Klinika Psychiatryczna dr n. med. Adam Kobayashi II Klinika Neurologiczna mgr Agnieszka Pisarska Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego mgr Anna Borucka Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego mgr Ewa Miturska Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami stopień doktora nauk uzyskali: dr n. med. Agnieszka Ciesielska Pracownia Neuroimmunologii dr n. med. Anna Czernuszenko II Klinika Neurologiczna dr n. med. Małgorzata Lehner Zakład Neurochemii dr n. med. Joanna Bogdanowicz Zakład Genetyki stopień specjalisty z zakresu neurologii uzyskała: dr n. med. Mirosława Derejko Zakład Neurofizjologii Klinicznej stopień specjalisty z zakresu psychiatrii uzyskali: lek. Edyta Adamska-Węgrzyn Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej lek. Dorota Antoniak II Klinika Psychiatryczna lek. Kamila Katarasińska-Pierzgalska III Klinika Psychiatryczna lek. Jolanta Kotarska Centrum Zdrowia Psychicznego lek. Adam Wichniak III Klinika Psychiatryczna stopień specjalisty z psychologii klinicznej uzyskała: mgr Katarzyna Spiridonow Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej stopień doktora nauk humanistycznych uzyskali: dr n. hum. Katarzyna Okulicz-Kozaryn Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego (nie wykazano w sprawozdaniu za rok 2006) dr n. hum. Diana Senator Poradnia Dzieci Autystycznych stopień specjalisty z laboratoryjnej genetyki med. uzyskali: mgr Beata Sobiczewska Zakład Genetyki dr Barbara Pawłowska Zakład Genetyki dr Agnieszka Ługowska Zakład Genetyki dr Anna Sułek-Piątkowska Zakład Genetyki dr Alicja Ilnicka Zakład Genetyki tytuł magistra uzyskali: mgr Anna Żebrowska Komórka Rozliczeń z NFZ mgr Bogdan Smoleński ZPLU Ośrodek Terapii Uzależnień mgr Anna Płoszajska Klinika Nerwic mgr Marzena Tomkowicz III Klinika Psychiatryczna Oddz. F-9 mgr Karina Kosznik Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej mgr Agnieszka Orzechowska Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej mgr Janusz Szymański I Klinika Psychiatryczna Oddz. F-10

20 20 Sprawozdanie z działalności 2007 r. licencjat uzyskali: Aleksandra Żmudzin Izba Przyjęć Małgorzata Bitnerowska Przychodnia Przykliniczna Bożena Załęska II Klinika Psychiatryczna Oddz. Dz. Elżbieta Kalinowska III Klinika Psychiatryczna Oddz. F-5 Monika Roman I Klinika Psychiatryczna Oddz. F-1 Aleksandra Podrucka Gabinet Okulistyczny Iwona Markowska Zakład Neuroradiologii Anna Duranowska Dział Księgowości Sylwia Włodarczyk Dział Administracji Małgorzata Dusza-Rowińska Zakład Genetyki tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego uzyskała: Marzena Angyziak I Klinika Neurologiczna tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego uzyskała: Hanna Jaczewska I Klinika Psychiatryczna Tabela 1. Tytuły naukowe, stopnie, specjalizacje uzyskane przez pracowników poszczególnych klinik i zakładów Klinika/Zakład tytuł prof. stopień dr hab. stopień dr specj. pielęg. specj. tytuł mgr licencjat I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna 1 1 III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic 1 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 1 Klinika Psychiatrii Sądowej Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia 1 Psychicznego Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej 2 2 Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień 1 Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Centrum Zdrowia Psychicznego 1 I Klinika Neurologiczna 1 II Klinika Neurologiczna 2 Zakład Neuroradiologii 1 Zakład Genetyki 1 1 Zakład Neurofizjologii Klinicznej 1 Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii 1 Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIV WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 1/2012 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI

SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII OŒRODEK WSPÓ PRACUJ CY ZE ŒWIATOW ORGANIZACJ ZDROWIA SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI 2003 rok WARSZAWA 2003 OPRACOWANIE Maria B³a ejowska, Renata Ga³¹zka, Maria Godlewska,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO Warszawa, maj 2014 Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (83) Kwiecień 2014 XLV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Naukowa STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH w Szczecinie Zdjęcia Foto Praktyka

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012)

Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012) 2 Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012) Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Marek Ziętek Prorektor ds. Dydaktyki dr hab. Mariusz Zimmer, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI Koordynator Programu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zabrze 2013 GRUDZIEŃ 2013 Koordynator Programu: dr Jan

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo