SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK"

Transkrypt

1 Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

2 OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA 2008

3 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2007 roku Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii Dyrekcja Komórki działalności naukowej i usługowo-badawczej Struktura kadry Nominacje i awanse Organy opiniodawczo-doradcze Instytutu Działalność Rady Naukowej Współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) Działalność naukowo-badawcza I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Klinika Psychiatrii Sądowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Samodzielna Pracownia Farmakoterapii I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Klinika Neurochirurgii Zakład Neuroradiologii Zakład Genetyki Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Centrum Edukacji Tabela punktacji naukowej klinik i zakładów Organizacja sympozjów i konferencji Działalność z wyboru we władzach zagranicznych Towarzystw Naukowych oraz członkostwo honorowe Działalność z wyboru we władzach krajowych Towarzystw Naukowych oraz członkostwo honorowe

4 4 Sprawozdanie z działalności 2007 r. Działalność we władzach organizacji krajowych związanych z problemami nauki Działalność pracowników IPiN we władzach innych organizacji krajowych Udział w komitetach PAN Członkowie Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk Udział w Radach Naukowych i Radach Wydziałów Udział pracowników Instytutu w zespołach redakcyjnych czasopism zagranicznych Udział pracowników Instytutu w zespołach redakcyjnych czasopism krajowych Udział Instytutu w pracach z zakresu polityki zdrowotnej i organizacji ochrony zdrowia..156 Informacja naukowa w Instytucie i poza Instytutem Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej Działalność szkoleniowa Współpraca z komisjami i zespołami powołanymi przez Ministra Zdrowia oraz innymi urzędami centralnymi Współpraca z zagranicznymi placówkami badawczymi Współpraca z firmami farmaceutycznymi Działalność usługowa Prace opublikowane w formie pełnej pracy: w czasopismach umieszczonych na liście filadelfijskiej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych na listach ogłoszonych przez MNiSW w innych czasopismach polskich w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych streszczenia: w czasopismach umieszczonych na liście filadelfijskiej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych na listach ogłoszonych przez MNiSW w innych czasopismach polskich w książkach streszczeń monografie, podręczniki o charakterze naukowym: autorstwo monografii lub podręcznika w języku angielskim autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku angielskim autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim lub innym autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku polskim lub innym redakcja naukowa monografii lub podręcznika monografie i opracowania książkowe o charakterze popularyzatorskim autorstwo całości redakcja całości autorstwo rozdziału prace popularno-naukowe tłumaczenia publikacje zamieszczone w internecie recenzje

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU I NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2007 ROKU W 2007 roku w Instytucie realizowano: 66 tematów badawczych w ramach działalności statutowej, 24 tematy we współpracy międzynarodowej, w tym 6 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, 25 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW oraz uczestniczono w 5 grantach przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym, 1 program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, 37 innych programów badawczych, w tym 28 badań leków. W Instytucie realizowane były następujące granty przyznane przez MNiSW: Neurorozwojowa koncepcja uzależnień w modelu zwierzęcym: uszkodzenie układu 5-HT u szczurów we wczesnym okresie życia Grant nr 3 P05A , kierownik badań: dr hab. Roman Stefański Ocena neuroprotekcyjnej roli autoreaktywnych limfocytów T w modelach eksperymentalnej neurodegeneracji Grant nr 2 P05A , kierownik badań: prof. Anna Członkowska Genetyczne i biochemiczne mechanizmy zróżnicowanego przebiegu mukopolisacharydoz implikacje dla możliwości rokowania przebiegu choroby i prób leczenia Grant nr 2 P05A , kierownik badań: dr Barbara Czartoryska Monitorowanie trendów używania substancji psychoaktywnych oraz wskaźników innych wybranych aspektów zdrowia psychicznego u młodzieży szkolnej Grant nr 2 P05D , kierownik badań: dr Krzysztof Ostaszewski Skutki traumy u ocalonych z Holocaustu Grant nr 2 P05B , kierownik badań: dr Katarzyna Prot-Klinger Trzecie międzynarodowe badanie udarowe: część polska (IST-3: Thrombolysis) Grant nr 2 P05B , kierownik badań: dr Maria Barańska-Gieruszczak Zdrowie młodzieży w kontekście doświadczania przez nią stresu w rodzinie i szkole oraz jej zasobów i radzenia sobie ze stresem Grant nr 2 P05D , kierownik badań: dr Katarzyna Kosińska-Dec Funkcjonowanie, okołodobowy rytm i poziom aktywności oraz senność w trakcie dnia u chorych na schizofrenię w pierwszym roku leczenia Grant nr 2 P05B , kierownik badań: dr Adam Wichniak

6 6 Sprawozdanie z działalności 2007 r. Zaburzenia oddychania podczas snu u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu Grant nr 2 P05B , kierownik badań: prof. Danuta Ryglewicz Wpływ leczenia światłem na napęd psychoruchowy i zmysł smaku w grupie osób z chorobą afektywną sezonową, chorobą afektywną niesezonową i u osób zdrowych Grant nr 2 P05D , kierownik badań: dr Łukasz Święcicki Palenie tytoniu i głód nikotyny po pierwszym w życiu udarze niedokrwiennym mózgu korelacje anatomiczno-kliniczne Grant nr 2 P05D , kierownik badań: dr Halina Sienkiewicz-Jarosz Funkcjonalne obrazowanie mózgu w procesie rehabilitacji chorych z poudarowym zespołem zaniedbywania jednostronnego Grant nr 2P05D , kierownik badań: dr Joanna Seniów Ocena poczucia napiętnowania u osób leczących się z powodu schizofrenii i niektórych innych schorzeń (promotorski) Grant nr 2 P05D , kierownik badań: prof. Jacek Wciórka Wartość prognostyczna wybranych parametrów reakcji immunologicznej w ocenie ryzyka restenozy u chorych po przeprowadzonym zabiegu endarterektomii lub angioplastyki przezskórnej połączonej z implantacją stentu wewnątrznaczyniowego Grant nr 2 P05D , kierownik badań: dr Grażyna Gromadzka Badania nad dystrofią miotoniczną typu 1 i 2 uwarunkowaną mutacjami dynamicznymi w genach DMPK i ZNF9 charakterystyka genetyczna i fenotypowa oraz różnicowanie na podstawie analizy molekularnej Grant nr 2 P05E , kierownik badań: prof. Jacek Zaremba Drogi wychodzenia z uzależnienia od alkoholu (promotorski) Grant nr 1 H02E , kierownik badań: prof. Antonina Ostrowska Analiza polimorfizmów i mutacji w genie PRNP w przypadkach choroby Creutzfeldta-Jakoba wykrytych w Polsce Grant nr N /0134, kierownik badań: prof. Jacek Zaremba Uwarunkowania kliniczne obecności i nasilenia myśli i tendencji samobójczych u chorych leczonych z powodu schizofrenii (promotorski) Grant nr 2 P05B , kierownik badań: prof. Marek Jarema Rola receptorów metabotropowych dla kwasu glutaminowego w procesach epileptogenezy (własny) Grant nr N /0640, kierownik badań prof. Adam Płaźnik Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię (habilitacyjny) Grant nr N , kierownik badań: dr Maryla Sawicka Schizotypia i wskaźniki pamięci operacyjnej u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, ich krewnych pierwszego stopnia i osób z populacji ogólnej (promotorski) Grant nr N /0645, kierownik badań: prof. Jacek Wciórka Badanie zmian objętości struktur płata skroniowego metodą MRI i ich korelacja z poziomem homocysteiny w surowicy krwi u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (promotorski)

7 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2007 roku 7 Grant nr N /0475, kierownik badań: prof. Danuta Ryglewicz Zmiany degeneracyjne w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia (EAE) u szczura (własny) Grant nr N , kierownik badań: dr Iwona Kurkowska-Jastrzębska Metabolizm homocysteiny a przebieg kliniczny choroby Wilsona (własny) Grant nr NN , kierownik badań: prof. Anna Członkowska Wpływ risperidonu na zaburzenia formalne myślenia i zaburzenia procesów poznawczych u młodzieży z rozpoznaniem schizofrenii (promotorski) Grant nr N /0085, kierownik badań: prof. Irena Namysłowska Pracownicy uczestniczyli w realizacji grantów MNiSW przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym (współpraca): Identyfikacja mutacji punktowych w genie dystrofiny (DMD) u osób dotkniętych dystrofią mięśniową Duchenne a/beckera i analiza genotyp/fenotyp Grant nr PBZ-KBN-122/P05/01-2, koordynator projektu zamawianego: prof. Tadeusz Mazurczak, kierownik zadania badawczego: prof. Jacek Zaremba. Czas trwania grantu (od-do): Poszukiwania markerów genetycznych i proteomicznych w chorobach neuro- -zwyrodnieniowych człowieka Grant nr PBZ-KBN-124/PO5/2004, koordynator projektu zamawianego: prof. Paweł P. Liberski, kierownik zadania badawczego: dr E. Bertrand. Czas trwania grantu (od-do): Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce Grant nr PBZ-MEiN-9/2/2006, koordynator projektu zamawianego: dr hab. Piotr Błędowski, kierownik zadania badawczego ds. neurologii: prof. D. Ryglewicz, kierownik zadania badawczego ds. psychiatrii: doc. T. Parnowski. Czas trwania grantu (od-do): Plastyczność mózgu po udarze interakcje międzyprzypółkulowe i wpływ wieku Grant nr P-N/026/2006, koordynator projektu badawczego specjalnego: prof. Małgorzata Kossuth, kierownik zadania badawczego: dr Joanna Seniów. Czas trwania grantu (od-do): Badanie skuteczności nowej metodyki kinezyterapii pacjentów po pierwszym udarze mózgu powodującym deficyt motoryczny, rozpoczynanej pomiędzy 1 a 3 miesiącem od incydentu, w porównaniu ze standardowym leczeniem ruchem prowadzonym w grupie kontrolnej Grant nr N /0521 (grant Akademii Wychowania Fizycznego), koordynator projektu habilitacyjnego oraz główny wykonawca zadania badawczego w ramach zatrudnienia w IPiN: dr Maciej Krawczyk. Czas trwania grantu (od-do):

8 8 Sprawozdanie z działalności 2007 r. PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE REALIZOWANE W 2007 R.: 5 i 6 Program Ramowy Komisji Europejskiej: 5FP/RTD LifeSciHealth; QLG4-CT ; koordynator: King s College London, UK (koordynator w IPiN: prof. Danuta Ryglewicz, prof. A. Członkowska); EROS The Use of Stroke Registers to Assess the Quality of Stroke Management across Europe; czas realizacji (od-do): ; przedłużony do FP/RTD LifeSciHealth; LSHM-CT (PL ); koordynator: Eberhard Karls University Tubingen, Germany (koordynator w IPiN: prof. J. Zaremba, dr A. Sułek-Piątkowska); EUROSCA European Integrated Project on Spinocerebellar Ataxias: pathogenesis, genetics, animal models and therapy; czas realizacji (od-do): FP/RTD LifeSciHealth; LSHM-CT ; koordynator: The University of Sheffield, Sheffield, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. A. Członkowska); EURO-WILSON Wilsons Disease: creating an European Clinical Database and Designing Randomised Controlled Clinical Trials; czas realizacji (od-do): FP/RTD LifeSciHealth; (CIT 3); koordynator: Middlesex University Higher Education Corporation, Londyn, Wielka Brytania (koordynator w Polsce: prof. Cz. Czabała, kierownik w IPiN: dr Marta Anczewska), EMI- LIA Empowerment of Mental Illness Service Users: Life Long Learning, Integration and Action; czas realizacji (od-do): FP/RTD Marie Curie Chair prof. Dorota Majewska; MEXC-CT ; koordynator: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska (koordynator w IPiN: dr Paweł Mierzejewski), tytuł projektu: ASTER Neurobiology of autism: The role of steroids and mercury; czas realizacji (od-do): FP/RTD European Research Area; SP5A-CT ; koordynator: Stichting Katholieke Universiteit, Netherlands (koordynator w Polsce i kierownik w IPiN: prof. Cz. Czabała), DataPrev Developing the evidence base for Mental Health Promotion and Prevention in Europe: Database of programmes and production of guidelines for policy and practice; czas realizacji (od-do): Inne projekty Komisji Europejskiej: JAI/DAP/2004-1/059/YC projekt realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej DAPHNE Programme II , koordynator: Catholic University of Applied Sciences, Kolonia, Niemcy (koordynator w IPiN: doc. Maria Załuska); tytuł projektu: Violence, accidents, and injuries experienced by children living in families with alcohol problems (ALC-VIOL); czas trwania (od-do): ELISAD projekt finansowany przez Komisję Europejską, nr umowy , tytuł projektu: ELISAD Internet Gateway: a Qualitative Resource for European

9 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2007 roku 9 web sites on Drugs, Alcohol, Tobacco and other Addictions (kierownik w IPiN: Grażyna Herczyńska, gł. wyk.: Justyna Klingemann), czas trwania projektu (od-do): MHEEN II projekt finansowany przez Komisję Europejską, nr kontraktu: , tytuł projektu: Mental Health Economic European Network Phase 2: Expansion and Further Development; koordynator projektu: London School of Economics & Political Science; (koordynator w IPiN: dr K. Prot- -Klinger); czas trwania (od-do): /06/2007. IATPAD projekt w ramach Wspólnotowego Programu w Dziedzinie Zdrowia Publicznego, finansowany przez Komisję Europejską, nr kontraktu , tytuł projektu: Improvement of Access for People with Alcohol and Drug related Problems; koordynator projektu: Centrum pre lieèbu drogových závislosti, Bratysława, Słowacja; (kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz); czas realizacji (od-do): BUILDING CAPACITY projekt finansowany przez Komisję Europejską, nr umowy , tytuł projektu: Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe- BUILDING CAPACITY; koordynator projektu: Institut za Varovanje Zdravja Republike Slovenie (Instytut Zdrowia Publicznego w Słowenii); (kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gł. wyk.: mgr A. Pisarska); czas realizacji (od-do): / PROMO projekt finansowany przez Komisję Europejską, nr umowy , tytuł projektu: Best Practice In Promoting Mental Heath In Socially Marginalized People In Europe-PROMO; koordynator projektu: Queen Mary and Westfield College, University of London, UK (kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gł. wyk.: mgr M. Welbel); czas realizacji (od-do): MORETREAT projekt finansowany przez Komisję Europejską, nr umowy , tytuł projektu: Model of good practice In drug treatment In Europe MORETREAT; koordynator projektu: Universitätsklinikum Hamburg, Eppendorf (UKE Hamburg); (kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gł. wyk.: mgr K. Dąbrowska); czas realizacji (od-do): Granty amerykańskie realizowane w 2007 r.: Grant amerykański Fogarty; grant nr TW ; Subcontract #F006537; koordynator: Uniwersytet Michigan, Fogarty International Center Grant (koordynator w IPiN: prof. Cz. Czabała); tytuł projektu: Collaborative International Substance Abuse Research Training Program; czas realizacji (od- -do): Grant amerykański Fogarty; grant nr 5R01TW ; koordynator: Department of Health and Human Services, Fogarty International Center (koordynator w IPiN: dr Krzysztof Ostaszewski); tytuł projektu: Warsaw Adolescent Study: A Longitudinal Study on Risk and Resilience; czas realizacji (od-do): Grant nr 1 R21 AA A1, umowa konsorcjum nr z Public Health Institute; koordynator: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism

10 10 Sprawozdanie z działalności 2007 r. (NIAAA), (koordynator w IPiN: dr Jacek Moskalewicz); tytuł projektu: Brief Intervention in the ER in Poland; czas realizacji (od-do): Inne projekty międzynarodowe realizowane w 2007 r.: Grant Europejskiego Centrum Polityki Społecznej i Badań The European Centre for Social Welfare Policy and Research; tytuł projektu: Finansowanie konsumpcji nielegalnych narkotyków (Multi City Study on Quantities and Financing Behaviour or Illicit Drug Consumption), (kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gł. wyk.: dr G. Świątkiewicz); czas realizacji (od-do): Projekt badawczy ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego; umowa nr E001/P01/2007/01; tytuł projektu: Analiza molekularna w chorobach neurodegeneracyjnych spowodowanych mutacjami dynamicznymi (kierownik w IPiN: prof. J. Zaremba); czas realizacji (od-do): /2011. Projekt Registry: Europejska Sieć Choroby Huntingtona European Hintington s Disease Network (EHDN). Subkontrakt z University Hospital of ULM, Ulm, Germany (koordynator: prof. dr G. B. Landwehrmeyer). Główni wykonawcy w IPiN: dr J. Antczak, dr M. Rakowicz, lek. B. Sawicka, lek. G. Witkowski, dr E. Zdziennicka; czas realizacji (od-do): Kliniczne badania międzynarodowe: Międzynarodowy Program Badawczy ENOS (Efficacy of Nitric Oxide in Stroke Skuteczność Tlenku Azotu w Udarze Mózgu); koordynator: University of Nottingham, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. A. Członkowska); czas realizacji (od-do): Międzynarodowy Program Badawczy SITS (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke Bezpieczne Stosowanie Trombolizy w Ostrym Udarze Niedokrwiennym); koordynator: Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja (koordynator w IPiN: prof. A. Członkowska), czas realizacji (od-do): Międzynarodowy Program Badawczy IST-3 (International Stroke Trial 3: International Extension Tromboliza w Ostrym Udarze Niedokrwiennym); koordynator: University of Edinbourgh, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. A. Członkowska), czas realizacji (od-do): Międzynarodowe wieloośrodkowe badanie kliniczne ACES (Asymtomatic Carotic Embolic Study); koordynator: St Georges Hospital, Londyn, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Członkowska); czas realizacji: (od-do): Badanie ICSS (International Carotid Stenting Study); koordynator: Institute of Neurology, Szpital Queen s Square, Londyn, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Członkowska); czas realizacji (od-do):

11 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2007 roku 11 Ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia: realizowano: Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata , POLKARD PODSUMOWANIE UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w życiu naukowym w kraju i na świecie: opublikowali 777 prac naukowych, prace publikowane w czasopismach indeksowanych były cytowane w bazie SCOPUS 909 razy, uczestniczyli w 87 międzynarodowych konferencjach naukowych, na których przedstawili 159 prezentacji i w 141 ogólnopolskich konferencjach naukowych, na których przedstawili 402 prezentacje (referaty, doniesienia, postery), 17 pracowników zasiada we władzach 26 międzynarodowych towarzystw naukowych, a 49 we władzach 25 towarzystw krajowych, 23 pracowników uczestniczy w pracach komitetów i komisji PAN i PAU, a 12 w pracach rad naukowych innych placówek badawczych, 1 pracownik jest członkiem-korespondentem PAN, 2 pracownicy są członkami PAU (1 członek czynny i 1 korespondent), 7 pracowników jest członkami zespołów redakcyjnych 11 czasopism zagranicznych, a 41 zespołów redakcyjnych 62 czasopism krajowych. Instytut był organizatorem 6 i współorganizatorem 19 konferencji naukowych. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w pracach nadzoru specjalistycznego; 2 osoby są konsultantami krajowymi, 4 konsultantami wojewódzkimi, 8 ekspertami powołanymi przez różne instytucje centralne dla rozwiązywania problemów związanych z lecznictwem psychiatrycznym i neurologicznym. Dokonano 2 wizytacji oddziałów neurologicznych na terenie województwa mazowieckiego. W Instytucie zorganizowano 36 kursów doskonalących, w których uczestniczyło 1920 słuchaczy. Przeszkolono 439 osób na miejscach roboczych. Współpracowano z 49 placówkami zagranicznymi w zakresie prowadzenia wspólnych badań i wymiany doświadczeń. Instytut wydaje trzy czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym: Postępy Psychiatrii i Neurologii Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii Alkoholizm i Narkomania. Każdego roku publikowany jest Rocznik Statystyczny Zakłady psychiatrycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej. Instytut kontynuował wieloletnią współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia. Instytut jest Mazowieckim Ośrodkiem Regionalnym Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

12 12 Sprawozdanie z działalności 2007 r. Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia I miejsce w rankingu szpitali psychiatrycznych w kategorii schizofrenia przewlekła wg tygodnika Wprost. II miejsce w rankingu szpitali psychiatrycznych wg tygodnika Newsweek. II Klinika Psychiatryczna zwyciężyła w rankingu szpitali 2006 r. tygodnika Wprost w kategoriach najlepszy szpital psychiatryczny, leczenie choroby Alzheimera, leczenie depresji lekoopornej. dr T. Szafrański wyróżnienie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w dziedzinie epidemiologii, psychopatologii leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych im. prof. Jana Jaroszyńskiego za publikację Electroencephalogram slowing, sleepiness and treatment response in patients with schizophrenia during olanzapine treatment, Journal of Psychopharmacology 2006; 20 (1), dr E. Galińska (współautor podręcznika) Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla autorów podręcznika akademickiego Psychoterapia (red. Lidia Grzesiuk). prof. I. Namysłowska została uznana przez Kapitułę Dnia Stałego Damą Orderu Za zacność i odznaczona nim 29 czerwca 2007 roku. doc. J. Meder nagroda imienia św. Kamila przyznana z okazji Światowego Dnia Chorego w kategorii lekarze i pracownicy służby zdrowia za godną naśladowania szlachetną postawę szczególnej troski, życzliwości i pomocy okazywanej każdemu pacjentowi. K. Ostaszewski, M. Zimmerman wyróżnienie Rady Naukowej IPiN w dziedzinie badań psychologicznych i społecznych im. prof. Stefana Ledera za publikację The effects of cumulative risks and promotive factors on urban adolescent alcohol and other drug use: A longitudinal study of resiliency, American Journal of Community Psychology 2006; 38 (3-4): K. Bobrowski, K. Okulicz-Kozaryn wyróżnienie przyznane przez Instytut Społecznej Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, podpisane przez prof. dr hab. Irenę Heszen-Niejodek, Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego za poster: Wyniki pilotażowych badań odporności (resiliency) nastolatków prezentowany na VI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Zdrowia Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, Zakopane, r. I. Jelonkiewicz nagroda za wykład pt. Ochronna rola spostrzeganych zasobów w doświadczaniu stresu i zdrowiu młodzieży wygłoszony na konferencji Psychologia i Medycyna wspólne obszary zainteresowań, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie r., przyznana przez Komisję Naukową Konferencji. K. Kosińska-Dec nagroda za wykład pt. Teoretyczne i empiryczne przesłanki programu profilaktycznego zwiększającego skuteczność radzenia sobie ze stresem wśród dorastających wygłoszony na konferencji Psychologia i Medycyna wspólne obszary zainteresowań zorganizowanej przez

13 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2007 roku 13 Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie r., przyznana przez Komisję Naukową Konferencji. A. Rustecka (wolontariat) II nagroda przyznana przez uczestników II Krajowej Konferencji Promocji Zdrowia Psychicznego za plakat Rola gier komputerowych w rozwoju ucznia w wieku gimnazjalnym, Gierłoż k/kętrzyna, r. Nagroda Zespołowa Trzeciego Stopnia Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia naukowe w zakresie oceny wpływu dwóch dawek metyloprednizolonu na parametry immunologiczne krwi obwodowej u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych z powodu rzutu dla W. Wichy, K. Kurowskiej, J. Kruszewskiej-Ozimowskiej, A. Członkowskiej. Wyróżnienie Rady Naukowej IPiN w dziedzinie neurologii im. prof. Anatola Dowżenki za pracę: M. Niewada, M. Skowrońska, D. Ryglewicz, B. Kamiński, A. Członkowska. Acute ischemic stroke care and outcome in centers participating in Polish National Stroke Prevention and Treatment Registry. Stroke 2006; 37: prof. Wojciech Kostowski medal imienia Stanisława Binieckiego za osiągnięcia w dziedzinie farmakologii ośrodkowego układu nerwowego, przyznany przez Kapitułę Medalu w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć w dziedzinie poszukiwania nowych leków, chemii medycznej i farmacji. dr P. Mierzejewski, doc. P. Bieńkowski, doc. R. Stefański, prof. W. Kostowski: decyzją Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii z dnia 11 czerwca 2007 r. wyróżnienie dla zespołu badawczego w dziedzinie badań podstawowych im. prof. Ignacego Walda za publikację: Cycloheximide impairs acquisition but not extinction of cocaine self-administration. Neuropharmacology 2006; 51: wyróżnienie Rady Naukowej za pracę opublikowaną w 2006 r.: Wichniak A, Szafrański T, Wierzbicka A, Waliniowska E, Jernajczyk W. Electroencephalogram slowing, sleepiness and treatment response in patients with schizophrenia during olanzapine treatment. J Psychopharmacol 2006; 20 (1): Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich na wniosek Komisji Nagród z dnia 18 maja 2007 r. dla dr n. med. Grażyny M. Szpak za pracę pod tytułem Involvement of immature endothelial cells in vascular alterations in Alzheimer s disease, opublikowaną w Folia Neuropathologica. dr B. Czartoryska współautor publikacji, otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą polską pracę z zakresu genetyki człowieka opublikowaną w 2006 r.: Piotrowska E, Jakóbkiewicz-Banecka J, Barańska S, Tylki-Szymańska A, Czartoryska B, Węgrzyn A, Wegrzyn G. Genistein-mediated inhibition of glycosaminoglycan synthesis as a basis for gene expression-targeted isoflavone therapy for mucopolysaccharidoses. Eur J Hum Genet 2006; 14: Działalność lecznicza W oddziałach klinicznych Instytutu leczyło się osób. W poradniach przyklinicznych pacjentom udzielono porad i konsultacji.

14

15 Struktura organizacyjna i skład osobowy IPiN 15 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SKŁAD OSOBOWY INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII DYREKCJA Dyrektor prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Zastępca Dyrektora ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Adam Płaźnik do doc. dr hab. Roman Stefański od Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa doc. dr hab. Joanna Meder Główny Księgowy mgr Mirosław Miszczak Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr inż. Barbara Wiatrowska I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wciórka II Klinika Psychiatryczna Kierownik: doc. dr hab. Tadeusz Parnowski III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Marek Jarema IV Klinika Psychiatryczna Kierownik: doc. dr hab. Maria Załuska Klinika Nerwic Kierownik: prof. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: prof. dr hab. Irena Namysłowska Klinika Psychiatrii Sądowej

16 16 Sprawozdanie z działalności 2007 r. Kierownik: doc. dr hab. Janusz Heitzman Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: doc. dr hab. Joanna Meder Centrum Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr Katarzyna Prot-Klinger Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Kierownik: prof. dr hab. Czesław Czabała Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr Bogusław Habrat Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska I Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz II Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Anna Członkowska Klinika Neurochirurgii Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Koszewski Zakład Neuroradiologii Kierownik: prof. dr hab. Anatol Dowżenko Zakład Genetyki Kierownik: prof. dr hab. Jacek Zaremba Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr Wojciech Jernajczyk Zakład Neuropatologii Kierownik: doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Zakład Neurochemii Kierownik: prof. dr hab. Adam Płaźnik Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kostowski Centrum Edukacji Kierownik: dr n. med. Sławomir Murawiec WHO Collaborating Centre Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Laboratorium Diagnostyki Klinicznej Kierownik: mgr Małgorzata Świderska Dział Planowania i Dokumentacji Naukowej Kierownik: dr Ilona Zawadzka, od mgr Elżbieta Szyper Biblioteka Naukowa Kierownik: mgr Zofia Sybilska

17 Struktura organizacyjna i skład osobowy IPiN 17 KADRA W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 2007 r. były zatrudnione osoby. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w tym: 948 osób pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 142 w tym: pracownicy naukowi 102 pracownicy badawczo-techniczni 5 pracownicy inżynieryjno-techniczni (łącznie z obsługą) 35 pracownicy służby zdrowia 806 w tym: lekarze 73 psycholodzy 53 inni pracownicy z wyższym wykształceniem 41 pielęgniarki 248 sanitariusze 169 technicy medyczni 30 pozostali pracownicy 192 Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin w tym: 154 osoby pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 43 pracownicy naukowi 37 pracownicy badawczo-techniczni 1 pracownicy inżynieryjno-techniczni 5 pracownicy zatrudnieni na siatce służby zdrowia 111 w tym: lekarze 26 psycholodzy 15 inni pracownicy z wyższym wykształceniem 7 technicy medyczni 13 terapeuci zajęciowi 10 pielęgniarki 5 technik fizjoterapii 6 mgr rehabilitacji 4 sekretarki 8 pracownicy administracji 3 warsztaty terapii zajęciowej 14

18 18 Sprawozdanie z działalności 2007 r. STRUKTURA KADRY NAUKOWEJ 1. profesorowie i docenci zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin 17 w tym: profesorowie 9 docenci 8 zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin 11 w tym: profesorowie 7 docenci 4 2. adiunkci i asystenci zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin 85 w tym: adiunkci 54 asystenci 31 zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin 26 w tym: adiunkci 23 asystenci 3 Jednocześnie IPiN zatrudnia 63 rezydentów, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia. NOMINACJE I AWANSE Powołanie na stanowiska Kierowników: doc. dr hab. Waldemar Koszewski Klinika Neurochirurgii prof. dr hab. Jacek Wciórka I Klinika Psychiatryczna doc. dr hab. Maria Załuska IV Klinika Psychiatryczna prof. dr hab. Jan Czabała Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego prof. dr hab. Anna Członkowska II Klinika Neurologiczna prof. dr hab. Wojciech Kostowski Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Zakład Neuropatologii prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska Samodzielna Pracownia Farmakoterapii prof. dr hab. Irena Namysłowska Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Po zaopiniowaniu przez Radę Naukową powołano: na stanowisko adiunkta: dr n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dr n. med. Agnieszka Ciesielska Pracownia Neuroimmunologii dr n. med. Piotr Maciejak Zakład Neurochemii dr n. med. Joanna Bogdanowicz Zakład Genetyki

19 Struktura organizacyjna i skład osobowy IPiN 19 na stanowisko asystenta naukowego: lek. Dorota Bzinkowska II Klinika Psychiatryczna dr n. med. Adam Kobayashi II Klinika Neurologiczna mgr Agnieszka Pisarska Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego mgr Anna Borucka Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego mgr Ewa Miturska Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami stopień doktora nauk uzyskali: dr n. med. Agnieszka Ciesielska Pracownia Neuroimmunologii dr n. med. Anna Czernuszenko II Klinika Neurologiczna dr n. med. Małgorzata Lehner Zakład Neurochemii dr n. med. Joanna Bogdanowicz Zakład Genetyki stopień specjalisty z zakresu neurologii uzyskała: dr n. med. Mirosława Derejko Zakład Neurofizjologii Klinicznej stopień specjalisty z zakresu psychiatrii uzyskali: lek. Edyta Adamska-Węgrzyn Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej lek. Dorota Antoniak II Klinika Psychiatryczna lek. Kamila Katarasińska-Pierzgalska III Klinika Psychiatryczna lek. Jolanta Kotarska Centrum Zdrowia Psychicznego lek. Adam Wichniak III Klinika Psychiatryczna stopień specjalisty z psychologii klinicznej uzyskała: mgr Katarzyna Spiridonow Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej stopień doktora nauk humanistycznych uzyskali: dr n. hum. Katarzyna Okulicz-Kozaryn Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego (nie wykazano w sprawozdaniu za rok 2006) dr n. hum. Diana Senator Poradnia Dzieci Autystycznych stopień specjalisty z laboratoryjnej genetyki med. uzyskali: mgr Beata Sobiczewska Zakład Genetyki dr Barbara Pawłowska Zakład Genetyki dr Agnieszka Ługowska Zakład Genetyki dr Anna Sułek-Piątkowska Zakład Genetyki dr Alicja Ilnicka Zakład Genetyki tytuł magistra uzyskali: mgr Anna Żebrowska Komórka Rozliczeń z NFZ mgr Bogdan Smoleński ZPLU Ośrodek Terapii Uzależnień mgr Anna Płoszajska Klinika Nerwic mgr Marzena Tomkowicz III Klinika Psychiatryczna Oddz. F-9 mgr Karina Kosznik Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej mgr Agnieszka Orzechowska Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej mgr Janusz Szymański I Klinika Psychiatryczna Oddz. F-10

20 20 Sprawozdanie z działalności 2007 r. licencjat uzyskali: Aleksandra Żmudzin Izba Przyjęć Małgorzata Bitnerowska Przychodnia Przykliniczna Bożena Załęska II Klinika Psychiatryczna Oddz. Dz. Elżbieta Kalinowska III Klinika Psychiatryczna Oddz. F-5 Monika Roman I Klinika Psychiatryczna Oddz. F-1 Aleksandra Podrucka Gabinet Okulistyczny Iwona Markowska Zakład Neuroradiologii Anna Duranowska Dział Księgowości Sylwia Włodarczyk Dział Administracji Małgorzata Dusza-Rowińska Zakład Genetyki tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego uzyskała: Marzena Angyziak I Klinika Neurologiczna tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego uzyskała: Hanna Jaczewska I Klinika Psychiatryczna Tabela 1. Tytuły naukowe, stopnie, specjalizacje uzyskane przez pracowników poszczególnych klinik i zakładów Klinika/Zakład tytuł prof. stopień dr hab. stopień dr specj. pielęg. specj. tytuł mgr licencjat I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna 1 1 III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic 1 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 1 Klinika Psychiatrii Sądowej Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia 1 Psychicznego Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej 2 2 Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień 1 Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Centrum Zdrowia Psychicznego 1 I Klinika Neurologiczna 1 II Klinika Neurologiczna 2 Zakład Neuroradiologii 1 Zakład Genetyki 1 1 Zakład Neurofizjologii Klinicznej 1 Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii 1 Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Małgorzata Kiszkowiak, Monika Pasiorowska, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH Konferencja Szkoleniowo-Naukowa FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA I REHABILITACJA ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH 06 07.11.2003 R. WARSZAWA Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. 2004 rok

Sprawozdanie z działalności. 2004 rok Sprawozdanie z działalności 2004 rok 1 OPRACOWANIE Maria Błażejowska, Marzena Bochniak, Renata Gałązka, Maria Godlewska, Elżbieta Iwaszko, Barbara Krzymowska-Kordjak, Ewa Skarzyńska- Szczepaniak, Ilona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Monika Pasiorowska, Elżbieta Szyper, Karolina Wojda DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Konferencja ta odbędzie się w dniach 30 listopada 1 grudnia 2006 r. w Poznaniu, w hotelu Novotel Poznań Centrum.

Konferencja ta odbędzie się w dniach 30 listopada 1 grudnia 2006 r. w Poznaniu, w hotelu Novotel Poznań Centrum. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu, Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Masiak

Sesja inauguracyjna Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Masiak Program XVI Lubelskich Spotkań Naukowych Czwartek Sala A Sala B Sala C 10.05.2012 15.00 16.30 Sesja inauguracyjna Przewodniczący: Marek Masiak Eva Czeskova (Brno, Czechy): Compliance in schizophrenia Marek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Monika Pasiorowska, Anna Stanibuła, Elżbieta Szyper, Marek Zwoliński REDAKCJA Małgorzata Choszcz DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 5-6 października 2012. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

Lidia Cierpiałkowska

Lidia Cierpiałkowska Curriculum vitae Lidia Cierpiałkowska Magisterium 1974 Psychologia, specjalizacja psychologia kliniczna Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Style poznawcze wg Witkina a funkcjonowanie w zakładzie poprawczym

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014 Warszawa dn. 12.02.2015 Wiesława Grajkowska Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa (22) 815 19 60, (22) 815 19 75, w.grajkowska@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu:

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie spotkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Neurologia Organizacja i wycena świadczeń Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Choroby neurologiczne wg. WHO Bardzo wysokie wskażniki rozpowszechnienia aktualnie na świecie u miliarda

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Lp. Imię i nazwisko Tytuł Specjalność naukowa Prowadzone zajęcia dydaktyczne 1. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia

Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia Krzysztof Ostaszewski Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Zagadnienia 1. Ryzyko jako punkt odniesienia 2. Poziomy i granice profilaktyki 3.

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.11.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji:

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji: Komunikat I 1. Tytuł konferencji: IV Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 28-29 maj 2010 r., godz. 10:00-18:00 Aula B

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY PROGRAM WYBORCZY kandydata na Dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016-2020 Dr hab. n. med. prof. UR Krzysztofa Gutkowskiego Program

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW) Część II SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW) Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu: 1. Kierownik: 2. Główne kierunki badawcze 3. Stan zatrudnienia na dzień

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ K.OLESZCZYK J.RYBICKI A.ZIELINSKA-MEUS I.MATYSIAKIEWICZ A.KUŚMIERCZYK-PIELOK K.BUGAJSKA-SYSIAK E.GROCHULSKA STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ XVI Konferencja Jakość w Opiece

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2015/2016

PROGRAM ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2015/2016 Kształcenie podyplomowe osób starszych Zdrowie psychiczne osób w podeszłym wieku PROGRAM ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 0/0 Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna Jan Twardowski

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2431 UCHWAŁA NR XI/214/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia (np.

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 ZASADY Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY BIBLOTEKARZY DYPLOMOWANYCH ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTECE

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Semestr I. mgr Dorota Połeć, WIM dr Beata Frączak, FNP 5. X 2013 do I 2014 Kliniki/ opiekun naukowy 4 godz. Zakłady

Semestr I. mgr Dorota Połeć, WIM dr Beata Frączak, FNP 5. X 2013 do I 2014 Kliniki/ opiekun naukowy 4 godz. Zakłady Harmonogram zajęć Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2013/2014 Plan wykładów dla uczestników I roku Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 * Łączna punktacja za zajęcia obowiązkowe za

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki we współpracy między Polskim Komitetem ds. UNESCO i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Gdańsk, 14 lutego 2014 Stypendia dla kobiet-naukowców prowadzących badania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta.... Nr albumu... Organizacja

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/240/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2004r. STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu Opole, październik 2004 STATUT

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informuje o możliwości uzyskania przez członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo