40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW"

Transkrypt

1 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V

2 Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed CD. Este manual está disponible en español en el CD-ROM adjunto. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus. Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato. Instrukcja Obsługi w języku polskim jest dostępna na CD. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИЛАГАЕТСЯ НА ДИСКЕ (CD). Deze handleiding staat in het Nederlands op de bijgevoegde cd. 您 可 以 从 包 含 的 CD 上 获 得 本 手 册 的 中 文 版 本

3 Informacje o tej instrukcji Przeznaczenie Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników końcowych zasilacza UPS Symmetra PX 40kW oraz modułu PDU systemu InfraStruXure. Omówiono w niej obsługę, sposoby dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz szybkiego konfigurowania modułu PDU systemu InfraStruXure. Instrukcja zawiera także wybrane informacje na temat obsługi zasilacza UPS Symmetra PX, szafy akumulatorowej XR oraz panelu rozdzielczego zasilania szaf (RDP). Dokumentacja uzupełniająca Dodatkowe informacje dotyczące systemu InfraStruXure znajdują się w następujących instrukcjach dołączonych do modułu PDU: Instrukcja System InfraStruXure 40kW Montaż i uruchamianie ( A) zawiera omówienie montażu i rozruchu urządzeń do dystrybucji zasilania z zasilaczy UPS do szaf i wewnątrz szaf. Certified Electrician s Instructions (Instrukcja dla elektryków z uprawnieniami, B) zawiera szczegółowe instrukcje dla elektryków podłączających moduł PDU systemu InfraStruXure do zasilania. Dodatkowe informacje na temat pozostałych elementów systemu InfraStruXure znajdują się w dokumentacji poszczególnych produktów. Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać od faktycznego wyglądu produktów wchodzących w skład systemu InfraStruXure. Informacje o aktualizacjach tej instrukcji Treść tej instrukcji została przygotowana w oparciu o najnowsze dostępne informacje. Aby sprawdzić, czy dostępne są zaktualizowane wersje tej instrukcji, należy kliknąć łącze Instrukcje obsługi na stronie Pomoc techniczna witryny WWW firmy APC (www.apc.pl). Na liście instrukcji do systemu InfraStruXure należy zwrócić uwagę na literę oznaczającą ostatnią wersję (A, B, itd.) w numerze tej instrukcji. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja i

4

5 Spis Treści Przeznaczenie i Dokumentacja uzupełniająca i Informacje o aktualizacjach tej instrukcji i Bezpieczeństwo...1 Informacje ogólne Ostrzeżenia Instalacja/obsługa serwisowa Przeprowadzanie konserwacji przy zasilaniu podłączonym do modułu PDU 2 Procedura całkowitego wyłączania zasilania NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko porażenia elektrycznego!... 3 Awaryjne wyłączanie zasilania (wyłącznik EPO) Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) Informacje ogólne...5 Elementy modułu PDU z układem obejściowym Widok z przodu Widok z przodu (wnętrze) Widok z tyłu (wnętrze) Jednostka monitorująca PDU Złącze sygnalizacyjne Wyświetlacz modułu PDU...11 Informacje ogólne Ekrany stanu poziom główny Ekran menu poziom główny Nawigacja pomiędzy ekranami Ekrany zabezpieczone hasłem Ekran Load-Meter Ekran Volt-Meter PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja iii

6 Ekran Contacts (Styki) Informacje ogólne Podłączanie styków do jednostki monitorującej PDU Ekran Breakers Ekran Alarms View Active Alarms (Podgląd aktywnych alarmów) Alarm/Event Log (Dziennik alarmów) Alarm Setup (Konfiguracja alarmów) Alarm Beeper (Sygnalizacja dźwiękowa) Lista generowanych alarmów PDU Ekran Panel Branch Ckt Loading Branch Ckt Limits Panel Configuration Global Panel Config Ekran Config System/Network Electrical Config Manufacturer Data Product Data Factory Defaults Firmware Updates Obsługa Wprowadzanie UPS w tryb obejścia serwisowego Powracanie z trybu obejścia serwisowego Zapewnienie całkowitego odcięcia zasilania Załączanie zasilania systemu Konfigurowanie komunikacji Sposoby zarządzania modułem PDU systemu InfraStruXure Informacje ogólne Kontroler InfraStruXure Manager Sieciowe interfejsy zarządzania iv PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

7 Konfigurowanie kontrolera InfraStruXure Manager Podłączanie modułu PDU systemu InfraStruXure do kontrolera InfraStruXure Manager Konfigurowanie sieciowego interfejsu zarządzania Podłączanie modułu PDU InfraStruXure do sieci Przegląd konfiguracji Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP Lokalny dostęp do konsoli Zdalny dostęp do konsoli Konsola Dostęp do sieciowego interfejsu zarządzania w skonfigurowanym module PDU systemu InfraStruXure Interfejs sieci Web Protokoły Telnet i SSH Protokół SNMP FTP i SCP Procedura w przypadku utraty hasła do sieciowego interfejsu zarządzania 52 Strojenie i aktualizacja PDU...53 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Lista dodatkowych części modułu PDU Dodawanie wyłączników i kabli zasilających Dodawanie wyłącznika do modułu PDU Dodawanie kabla zasilającego do modułu PDU Podłączanie sygnalizacyjnych styków wejściowych i wyjść przekaźnikowych do złącza sygnalizacyjnego modułu PDU Informacje ogólne Podłączanie styków do jednostki monitorującej PDU Testowanie awaryjnego wyłącznika zasilania (EPO) Informacje ogólne Testowanie wyłącznika Ostrzeżenia PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja v

8 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) Z komputera lokalnego Dane techniczne kW PDU z układem obejściowym Informacje o produkcie Standardowa gwarancja na system InfraStruXure Informacje dotyczące systemów podtrzymywania życia Pomoc Techniczna

9 Bezpieczeństwo Informacje ogólne Symbole związane z bezpieczeństwem stosowane w tej instrukcji Niebezpieczenstwo Electrical porażenia Hazard pradem Oznacza zagrożenie, które w przypadku zlekceważenia może stać się przyczyną obrażeń ciała lub śmierci. Ostrzeżenie Warning Oznacza zagrożenie, które w przypadku zlekceważenia może spowodować uszkodzenie sprzętu lub inne szkody materialne. Oznacza ważne informacje. Uwaga Heavy Cieżkie Oznacza ciężar, którego nie należy podnosić bez pomocy innych osób. Oznacza, że więcej informacji na dany temat można znaleźć w innych rozdziałach tego podręcznika. Oznacza, że więcej informacji na dany temat można znaleźć w innym podręczniku. Patrz See also także Oznacza stan gotowości. W stanie gotowości urządzenie nie jest uruchomione, ale może zawierać elementy pod napięciem stanowiące źródło zagrożenia. Wykonywanie czynności serwisowych jest niebezpieczne, jeżeli urządzenie nie jest odłączone od wszystkich źródeł zasilania. INSTRUKCJE TE NALEŻY ZACHOWAĆ. W niniejszym podręczniku znajdują się ważne instrukcje, których należy przestrzegać podczas montażu, obsługi i konserwacji modułu PDU z układem obejściowym. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 1

10 Ostrzeżenia Instalacja/obsługa serwisowa Następujące czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami: Podłączenie modułu PDU z układem obejściowym do instalacji elektrycznej Podłączenie przełącznika do wejścia EPO w module PDU z układem obejściowym Następujące czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami lub przez inżyniera serwisowego firmy APC: Podłączenie modułu PDU z układem obejściowym do zasilacza awaryjnego UPS Symmetra PX Obsługa serwisowa modułu PDU z układem obejściowym Podłączając moduł PDU z układem obejściowym do instalacji elektrycznej, należy zamontować wyłącznik automatyczny 100 A (minimum) zapewniający ochronę zwarciową modułu PDU z układem obejściowym. Wyłącznik automatyczny powinien być oznaczony logo CE oraz mieć odpowiedni certyfikat, taki jak VDE, SEV, BSE, KEMA lub Semko. Przeprowadzanie konserwacji przy zasilaniu podłączonym do modułu PDU Firma APC nie zaleca wykonywania czynności konserwacyjnych, gdy do modułu PDU podłączone jest zasilanie. Jednak z uwagi na newralgiczne znaczenie zasilania ośrodków informatycznych może zajść taka konieczność. Jeżeli jest to konieczne, należy przestrzegać następujących zasad, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym: 1. Nie wolno pracować samodzielnie. 2. Pracę mogą wykonywać wyłącznie elektrycy posiadający wymagane uprawnienia i przeszkoleni w zakresie serwisowania urządzeń pod napięciem. 3. Należy zapoznać się z procedurami odłączania zasilania modułu PDU i centrum danych w sytuacjach awaryjnych. 4. Należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne. 5. Używać wyłącznie narzędzi z podwójną izolacją. 6. Podczas obsługi urządzenia PDU należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami oraz przepisami obowiązującymi w miejscu pracy. 2 PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

11 Bezpieczeństwo: Ostrzeżenia Procedura całkowitego wyłączania zasilania 1. Ustawić wyłącznik System Enable (Włączenie systemu) zasilacza UPS Symmetra PX w położeniu Standby (Gotowość). 2. Wyłączyć wyłącznik DC Disconnect (Odłączenie zasilania DC) zasilacza UPS Symmetra PX, ustawiając go w położeniu Off. 3. Wyłączyć wyłącznik główny toru zasilającego modułu PDU z układem obejściowym, ustawiając go w położeniu Off. 4. Wyłączyć wyłączniki DC Disconnect (Odłączenie zasilania DC) wszystkich szaf akumulatorowych XR, ustawiając je w położeniu Off. 5. Wyłączyć główny wyłącznik zasilania (od strony sieci), ustawiając go w położeniu Off. 6. Odłączyć akumulatory zasilacza awaryjnego, wysuwając je ok. 2,5 cm w stosunku do normalnego położenia. 7. Odłączyć akumulatory w szafie akumulatorowej XR, wysuwając je ok. 2,5 cm w stosunku do normalnego położenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko porażenia elektrycznego! Wewnątrz zasilacza UPS Symmetra PX znajdują się niebezpieczne części pod napięciem, zasilane z akumulatora nawet po odłączeniu zasilania prądem przemiennym. Wewnątrz modułu PDU z układem obejściowym mogą znajdować się niebezpieczne części pod napięciem, ponieważ inwerter zasilacza awaryjnego UPS Symmetra PX działa nawet wtedy, kiedy odłączone jest zasilanie prądem przemiennym. Nie wolno dotykać żadnych elementów bez uprzedniego sprawdzenia, czy znajdują się pod napięciem. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 3

12 Bezpieczeństwo: Ostrzeżenia Awaryjne wyłączanie zasilania (wyłącznik EPO) Moduł PDU z układem obejściowym oraz zasilacze UPS Symmetra PX są przystosowane do podłączenia awaryjnego wyłącznika zasilania (wyłącznika EPO). Załączenie wyłącznika EPO powoduje wyłączenie systemu bez przechodzenia w tryb zasilania akumulatorowego. Awaryjne wyłączanie zasilania może odbywać się albo przy użyciu styku bezpotencjałowego, albo w wyniku podania napięcia 24 VAC lub 24 VDC z zewnętrznego źródła SELV lub PELV. Należy pamiętać o konieczności odizolowania niebezpiecznego napięcia sieciowego od obwodu styku bezpotencjałowego, 24 VAC lub 24 VDC. Obwód styku bezpotencjałowego, napięcia 24 VAC lub 24 VDC wyłącznika EPO jest uznawany za obwód SELV zgodnie z definicją podaną w normie EN Safety of Information Technology Equipment (Bezpieczeństwo urządzeń komputerowych) lub obwód PELV zgodnie z definicją określoną w normie IEC Electrical Installations of Buildings, Protection for Safety Protection Against Electric Shock (Instalacje elektryczne budynków, środki bezpieczeństwa ochrona przed porażeniem elektrycznym). SELV to skrót od ang. Safety Extra Low Voltage (obwód bezpieczny o bardzo niskim napięciu). PELV to skrót od ang. Protective Extra Low Voltage (obwód zabezpieczony o bardzo niskim napięciu). Obwody SELV i PELV są odizolowane od źródła zasilania przy użyciu transformatora separującego, tak aby w normalnych warunkach nie był możliwy wzrost napięcia powyżej 42,4 Vszczt. lub 60 VDC. Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) OSTRZEŻENIE Produkt jest urządzeniem klasy A. Produkt może powodować zakłócenia radiowe w budynkach mieszkalnych, dlatego użytkownik może być zmuszony do podjęcia odpowiednich kroków w celu ich wyeliminowania. Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z normami EN55022 (1998) i EN PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

13 Informacje ogólne Elementy modułu PDU z układem obejściowym Widok z przodu W ekranującej prowadnicy kablowej modułu PDU prowadzone są kable wychodzące przez pokrywę górną modułu PDU. Ponadto prowadnica ta oddziela kable zasilające od kabli do transmisji danych. Kable zasilające PDU zasilają szafy z urządzeniami; są one prowadzone przez przepusty w górnej pokrywie modułu PDU. Ilość kabli zasilających zainstalowanych w module PDU zależy od konfiguracji systemu. Każdy kabel zasilający jest zakończony gniazdem wyjściowym IEC 309, dostosowanym do różnych akcesoriów systemu InfraStruXure firmy APC montowanych w szafach. Przepusty kablowe umożliwiają prowadzenie przewodów zasilających i wyjściowych zasilacza UPS Symmetra PX. Podczas instalacji elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia lub inżynier serwisowy firmy APC zamieni boczne osłony urządzenia PDU oraz zasilacza UPS tak, aby sąsiadujące strony dwóch jednostek posiadały przepusty do przeprowadzenia kabli. Nóżki poziomujące są regulowane i umożliwiają wypoziomowanie obudowy. Przed rozpoczęciem montażu systemu wszystkie obudowy muszą być wypoziomowane. Wyświetlacz umożliwia lokalny odczyt danych o stanie urządzenia. Zawiera wyświetlacz LCD, pięć przycisków, kontrolki podstawowych trybów pracyoraz sygnalizator dźwiękowy. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 5

14 Informacje ogólne: Elementy modułu PDU z układem obejściowym Widok z przodu (wnętrze) 42-polowe panele rozdzielcze wyłączników automatycznych udostępniają łącznie 84 pola rozdzielnicy. Z każdego pola można wyprowadzić zasilanie obwodu napięciem 230V L-N. Obciążalność poszczególnych pól zależy od wielkości stosowanego wyłącznika automatycznego. Kieszeń na dokumenty służy do przechowywania dokumentów związanych z panelami wyłączników automatycznych, na przykład opisów paneli rozdzielczych PDU (należą do wyposażenia). Panel zewnętrznego obejścia serwisowego zawiera trzy wyłączniki automatyczne umożliwiające elektryczne odizolowanie zasilacza UPS od sieci zasilającej na czas obsługi serwisowej paneli rozdzielczych. Wejściowy wyłącznik automatyczny jest oznaczony symbolem Q1, wyjściowy wyłącznik automatyczny symbolem Q2, a wyłącznik obejścia serwisowego symbolem Q3. Etykieta na panelu obejścia serwisowego urządzenia PDU zawiera dane o przepływie zasilania, natomiast kontrolki H2 i H3 wskazują, czy dopuszczalne jest używanie wyłączników Q2 i Q3. 6 PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

15 Informacje ogólne: Elementy modułu PDU z układem obejściowym Widok z tyłu (wnętrze) Złącze do podłączania obciążenia testowego umożliwia próbne obciążenie systemu zasilacza awaryjnego UPS w celu upewnienia się, że w razie przerwy w zasilaniu system będzie działał zgodnie ze specyfikacjami. (Jest to element opcjonalny). Wyłącznik głównego toru zasilającego podłącza moduł do sieci elektrycznej. Wyłącznik jest przystosowany do napięcia wejściowego 400 V i wymaga przewodów zasilających L1, L2, L3 w przypadku modułów PDU z transformatorem albo L1, L2, L3, N w przypadku modułów PDU bez transformatora. Jednostka monitorująca modułu PDU wyposażona jest w kilka kart monitorujących natężenie i napięcie, które przekazują informacje do karty centralnej znajdującej się we właściwej jednostce monitorującej PDU. Jednostka monitorująca modułu PDU jest wyposażona w jedno złącze 10BaseT (CAT-5) służące do podłączania koncentratora (lub przełącznika) Information Controller, cztery wejścia stykowe do wykorzystania przez użytkownika oraz oferuje do wyboru trzy różne opcje podłączenia wyłącznika EPO (styk bezpotencjałowy, 24VAC, 24VDC). Bezpieczniki zabezpieczają układy tyrystorowe toru obejściowego zasilacza UPS. Bezpieczniki są montowane tylko w modułach PDU bez transformatora. Opcjonalny separujący transformator wejściowy zasila wejściowy wyłącznik automatyczny panelu obejścia serwisowego. Uwaga: Po stronie uzwojenia wtórnego opcjonalnego wejściowego transformatora separującego należy zapewnić odpowiednie oddzielne połączenie z uziomem. Kable wejściowe i wyjściowe zasilacza UPSsłużą do podłączania modułu PDU do zasilacza UPS i są zwinięte na podłodze dostarczonego modułu PDU. Kable wejściowe składają się z 5 przewodów: L1, L2, L3, N i PE. Kable wyjściowe składają się z 4 przewodów: L1, L2, L3 i N. Poszczególne przewody są oznaczone i odpowiadają zaciskom na szynach przyłączeniowych zasilacza UPS Symmetra PX. Podczas montażu elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia lub inżynier serwisowy podłączy moduł PDU do zasilacza awaryjnego UPS. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 7

16 Informacje ogólne Elementy modułu PDU systemu InfraStruXure Jednostka monitorująca PDU Przez to złącze, połączone z wyłącznikiem z przodu modułu PDU, podawane jest zasilanie jednostki monitorującej PDU. Gdy panel jest włączony, a wyłącznik jednostki monitorującej jest zamknięty, od jednostki monitorującej podawane jest zasilanie. Służy do podłączanie czujników monitorujących różne wielkości, np. napięcie, prąd i moc. Wejście czujników cyfrowych, służących do monitorowania no. stanu wyłączników, temperatury transformatorów, wentylatorów itp. Port wyświetlacza (RJ-45) służy do łączenia jednostki monitorującej PDU z wyświetlaczem modułu PDU. Dioda Power (Zasilanie) informuje, czy jednostka monitorująca jest zasilana. Port konsoli (DB-9) służy do podłączania laptopa do jednostki monitorującej przy użyciu odpowiedniego kabla komunikacyjnego. Ten port służy do konfigurowania parametrów związanych z obsługą serwisową modułu PDU. Przełączniki DIP wyłącznika awaryjnego EPO służą do konfigurowania wejścia EPO odpowiednio do typu podłączonego wyłącznika EPO normalnie otwartego (NO) lub normalnie zamkniętego (NC). Kiedy przełącznik EPO Arm/Test jest ustawiony w pozycji Test, włączenie wyłącznika EPO nie spowoduje odcięcia prądu od obciążenia. Gdy przełącznik jest w położeniu Arm, użycie wyłącznika EPO spowoduje wyłączenie wyłącznika głównego toru zasilającego modułu PDU. Dioda EPO Armed (Uzbrojony) świeci na zielono, gdy wyłącznik EPO jest włączony (przycisk EPO naciśnięty), niezależnie od stanu przełącznika EPO Arm/Test. Dioda EPO Tripped (Wyzwolony) świeci na czerwono, gdy wyłącznik EPO jest wyzwolony (przycisk EPO naciśnięty), niezależnie od stanu przełącznika EPO Arm/Test. Przycisk Reset resetuje procesor sieciowy; nie resetuje modułu PDU ani jednostki monitorującej PDU. Port sieciowy służący do podłączania kontrolera InfraStruXure Manager. Port To UPS (Do UPS) służy do podłączania jednostki monitorującej PDU do interfejsu obejścia serwisowego/płytki drukowanej i wyłącznika awaryjnego EPO wewnątrz zasilacza UPS Symmetra PX. Port ten jest podłączony do wiązek przewodów wewnątrz modułu PDU, które z kolei podłączane są do zasilacza UPS Symmetra PX podczas instalacji systemu. Opcjonalny port User/EPO Contacts (Styki sygnalizacyjne/epo) podłączany jest do wiązek przewodów biegnących do złącza sygnalizacyjnego w dachu (lub podłodze) modułu PDU. Port może obsługiwać wyjścia przekaźnikowe (4), wejścia stykowe (4) i wejście EPO (1). 8 PDU z ukladem obejsciowym Obsluga i konserwacja

17 Informacje ogólne Elementy modułu PDU systemu InfraStruXure Uwaga Karty monitorujące prąd w obwodzie zasilającym podłączane są portów Branch Current Monitor (Monitor prądu w obwodzie zasilającym). Porty te znajdują się w górnej części jednostki monitorującej PDU i są opisane na panelu czołowym jednostki. Każdy port odpowiada grupie wyłączników na panelu rozdzielczym modułu PDU: lewy górny = [01..41]; prawy górny = [02..42]; lewy dolny = [43..83]; prawy dolny = [44..84]. Złącze sygnalizacyjne Opis i informacje o rozmieszczeniu złącza sygnalizacyjnego zamieszczono w punkcie () na stronie 6. Poniższa ilustracja bardziej szczegółowo przedstawia złącze sygnalizacyjne. USER INTERFACE 2001 APC MADE IN USA Contact Inputs Contact Outputs ATS 0 AT S 1 ATS 2 ATS EN + EPO 24V EPO AC/DC Contact Port Ethernet służy do podłączania modułu PDU systemu InfraStruXure do sieci lub do kontrolera InfraStruXure Manager. Złącze sygnalizacyjne jest wyposażone w cztery złącza styków wejściowych służące do monitorowania bezpotencjałowych styków normalnie otwartych (NO) lub normalnie zamkniętych (NC). Więcej informacji zawiera strona 58. Złącze sygnalizacyjne jest wyposażone w cztery wyjścia przekaźnikowe służące do podłączania bezpotencjałowych styków normalnie otwartych (NO) lub normalnie zamkniętych (NC). Do wybranego złącza EPO (24 VDC, 24 VAC lub styk bezpotencałowy) należy podłączyć awaryjny wyłącznik zasilania (EPO). Więcej informacji zawiera strona 59. PDU z ukladem obejsciowym Obsluga i konserwacja 9

18

19 Wyświetlacz modułu PDU Informacje ogólne Wyświetlacz służy do konfigurowania ustawień, nastawiania progów alarmowych oraz sygnalizacji za pomocą alarmów dźwiękowych i wizualnych. Load Powered Check Log Bypass ESC? Alarm Dioda Load Powered (Zasilanie odbiorów) Dioda Check Log (Sprawdź spis alarmów) Dioda Bypass (Obejście aktywne) Dioda Alarm (Alarm) Gdy świeci na zielono, wartości wszystkich faz wyjściowych mieszczą się poniżej określonych progów alarmów zasilania. Jeśli świeci się żółto, została wykryta co najmniej jedna sytuacja alarmowa. Kiedy świeci na żółto, obciążenie jest zasilane bezpośrednio z sieci zasilacz UPS został wyłączony z toru zasilającego w celu wykonania czynności serwisowych lub wymiany. Wyłączniki toru obejściowego na module PDU działają jako wyłączniki automatyczne toru zasilającego zabezpieczające podłączone urządzenia. Kiedy świeci na czerwono, sygnalizuje sytuację alarmową. Ekran LCD Wyświetlane są na nim alarmy, dane o stanie, instrukcje oraz informacje o konfiguracji. Klawisze nawigacyjne W górę i w dół Klawisz ENTER (zatwierdzanie) Służą do wybierania pozycji menu i dostępnych informacji. Służy do otwierania pozycji menu i wprowadzania zmian w parametrach systemu. Klawisz pomocy Uruchamia pomoc kontekstową. Naciśnij klawisz POMOC, aby uzyskać informacje na temat poszczególnych pozycji na ekranie oraz w celu uzyskania instrukcji na temat wykonywania określonych czynności (np. wprowadzania zasilacza UPS w tryb obejściowy.) Klawisz ESC (powrotu) Umożliwia powrót do ekranu wyświetlanego wcześniej. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 11

20 Wyświetlacz modułu PDU: Informacje ogólne Ekrany stanu poziom główny Po uruchomieniu systemu przez krótki czas wyświetlany jest ekran powitalny, a następnie na wyświetlaczu automatycznie i w sposób ciągły przewijane są cztery ekrany z podstawowymi informacjami o stanie urządzenia. Naciskając przyciski nawigacyjne w górę i w dół można przerwać automatyczne przewijanie w celu wyświetlenia wybranego ekranu stanu. Volts In L1-2: 000 L2-3: 000 L3-1: 000 Volts Out L1: 000 L2: 000 L3: 000 Load Current L1: 000 L2: 000 L3: 000 Neut: 000 Total Output Loading kw: 000 PF: 000 kva: 000 %LD: 000 Freq: 00.0 No Active Alarms System Date/Time: Jun :58 Ekran menu poziom główny Na dowolnym ekranie stanu naciśnij klawisz ENTER, aby przejść do poziomu głównego menu. Load-Meter Volt-Meter Contacts Breakers Alarms Panel Config Help Uwaga Jeżeli wyświetlacz nie będzie aktywny w czasie określonym przez parametr Time-out, powróci do początkowych, podstawowych ekranów monitorowania. Opisy opcji menu poziomu głównego znajdują się w odpowiednich sekcjach, począwszy od strona 14. Nawigacja pomiędzy ekranami Aby otworzyć dowolny ekran, naciskaj klawisze w górę i w dół aż do chwili, kiedy strzałka selektora ( zatrzyma się na odpowiednim miejscu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić wybrany ekran. Load-Meter Volt-Meter Contacts Breakers Alarms Panel Config Help Contacts In: 02of04 Name: User Switch #2 Normal: Open Status: Open Podczas konfigurowania parametrów naciskaj klawisze w górę i w dół aż do chwili, kiedy strzałka selektora ( znajdzie się obok parametru, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeżeli parametr obejmuje kilka opcji, obok nazwy parametru pojawi się strzałka selektora (. Naciskaj przyciski w górę i w dół aż do wyświetlenia żądanej zmiany. Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać odpowiednią wartość. Contacts In: 02of04 Name: User Switch #2 Normal: Open Status: Open 12 PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

21 Wyświetlacz modułu PDU: Informacje ogólne Stałe strzałki na niektórych ekranach ( wskazują, że istnieją dodatkowe ekrany do wyświetlania danej kategorii. Naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby wyświetlić dodatkowe ekrany. System/Network Electrical Configuration Panel Configuration Manufacturer Data Product Data Factory Defaults Firmware Updates Ekrany zabezpieczone hasłem Podczas konfigurowania lub wprowadzania zmian ustawień użytkownik zostanie wezwany do wpisania hasła. Wprowadzanie hasła: 1. Naciskaj przyciski strzałek nawigacyjnych w górę i w dół, aż do wyświetlenia odpowiedniej litery, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Enter Password: ******* Uwaga Po naciśnięciu klawisza ENTER wpisany znak zostanie wyświetlony jako gwiazdka, a strzałka przeniesie się do miejsca wyboru następnego znaku. 2. Po wpisaniu hasła naciśnij dwukrotnie klawisz ENTER. Zmiana hasła jest opisana w sekcji Hasło systemu, strona 26. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 13

22 Ekran Load-Meter W ekranie Load-Meter (Pomiar obciążenia) można wybrać następujące pozycje: Total Load by Phase Obciążenie pobierane przez poszczególne fazy określone w kva, wartości natężenia RMS (Irms) oraz jako wartość procentowa maksymalnego dozwolonego obciążenia (%LD). Total Load Summary Dane całkowitego obciążenia pobieranego: kw: Dostarczane zasilanie w kilowatach kva: Rzeczywisty pobór mocy przez obciążenie w kilowoltoamperach Freq: Częstotliwość PF: Współczynnik mocy (kw/kva), istotny dla określenia mocy dostępnej dla obciążenia. %LD: Obciążenie jako wartość procentowa maksymalnego dozwolonego obciążenia. Power Factor Dla poszczególnych faz: kva: Bieżąca moc pobierana przez obciążenie w kilowoltoamperach (kva). kw: Moc w kilowatach dostarczana przez na fazę. PF: Współczynnik mocy (kw/kva), istotny dla określenia mocy dostępnej dla obciążenia. 14 PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

23 Ekran Volt-Meter Na ekranie Volt-Meter (Pomiar napięcia) można wybrać następujące pozycje: Output Voltage Input Voltage Przedstawia międzyfazowe napięcie wyjściowe (np. L1-2: między fazą L1 a L2) oraz napięcie wyjściowe między fazą a przewodem neutralnym (np. L1: między fazą L1 a przewodem neutralnym). Przedstawia międzyfazowe napięcie wejściowe (np. L1-2: między fazą L1 a L2) lub napięcie wejściowe między fazą a przewodem neutralnym (np. L1: między fazą L1 a przewodem neutralnym). PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 15

24 Ekran Contacts (Styki) Informacje ogólne Moduł PDU może monitorować stan zewnętrznych styków. Oto niektóre z możliwych zastosowań/ rodzajów styków: Styki magnetyczne Folia na szybach Czujniki naruszenia obudowy Detektory ciepła Czujniki wody Czujniki ciśnienia Systemy detekcji dymu i pożaru w budynkach Moduł można skonfigurować w taki sposób, by zmiana stanu na inny niż określony stan normalny powodowała zgłoszenie alarmu. Wyjścia przekaźnikowe mogą służyć do sygnalizacji wewnętrznych alarmów i zdarzeń w urządzeniach zewnętrznych. Ekran Contacts (Styki) służy do wyświetlania i konfigurowania informacji na temat wejść stykowych i wyjść przekaźnikowych. Na ekranie Contacts (Styki) dostępne są następujące opcje: Input Contacts (Styki wejściowe) Relay Outputs (Wyjścia przekaźnikowe) Przewijając listę, można wyświetlać dane na temat poszczególnych podłączonych styków wejściowych. Na przykład wartość 02of04 oznacza informacje na temat drugiego z czterech zainstalowanych styków. Name (Nazwa) Nazwa tego styku wejściowego (Maksymalnie: 14 znaków alfanumerycznych). Normal Normalny stan tego styku wejściowego, otwarty (Open) albo zamknięty (Closed). Status Stan tego styku wejściowego. Jeżeli stan nie jest stanem normalnym, generowany jest alarm. Przewijając listę, można wyświetlać dane na temat poszczególnych zainstalowanych wyjść przekaźnikowych. Na przykład pozycja 04of04 zawiera informacje o czwartym z czterech dostępnych wyjść przekaźnikowych. Name (Nazwa) Nazwa tego wyjścia przekaźnikowego (Maksymalnie: 14 znaków alfanumerycznych). Normal Normalny stan tego wyjścia przekaźnikowego, otwarty (Open) albo zamknięty (Closed). Status Stan tego wyjścia przekaźnikowego. Dane techniczne wyjść przekaźnikowych zawiera punkt Relay Outputs na stronie PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie AP7922 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi NetBotz Room Monitor 455 NBWL0455 NBWL0456 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi In-Line Current Meter This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0. www.pelco.com

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0. www.pelco.com INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0 www.pelco.com SPIS TREŚCI Sekcja Strona UWAGI I OSTRZEŻENIA... 3 DOSTĘPNE MODELE... 4 POWIĄZANE PRODUKTY... 4 OPIS... 5

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo