OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych

2 ROZDZIAŁ I Przedmiotem zamówienia jest : Zakup sprzętu komputerowego: serwerownia, punkty węzłowe, okablowanie międzywęzłowe, okablowanie OPD i stacje końcowe. Zakup oprogramowania: baza danych, część biała, część szara i e-usługi Nadzór Autorski i serwis systemu aplikacyjnego po zakończeniu zakupu sprzętu komputerowego i wdrożenia oprogramowania. Pełna elektronizacja dokumentacji medycznej oraz kosztów leczenia na pacjenta we wszystkich komórkach organizacyjnych. Wprowadzenie e-usług udostępniających możliwości takie jak: logowanie pacjenta za pomocą nazwy użytkownika lub numeru karty (możliwość powiązania pacjenta z unikalnym numerem karty identyfikacyjnej) i hasła, przegląd listy usług: możliwych do realizacji w placówce Zamawiającego dla pacjenta, możliwych do rezerwacji przez internet, zdalne zgłoszenie wniosku o rezerwację terminu usługi z preferowanymi terminami, udostępnienie danych o zaplanowanych wizytach i usługach, prezentacja informacji o stanie usługi (zaplanowana, anulowana, wykonana), wydruk potwierdzenia rezerwacji: data i godzina usługi, imię, nazwisko pacjenta, numer rezerwacji, miejsce wykonania usługi, informacje dodatkowe dla pacjenta, dostęp do informacji o lokalizacji miejsca wykonania usługi, odwołanie rezerwacji, przegląd wyników badań, uzyskanie w wersji elektronicznej dokumentacji medycznej dla jednostek sektora publicznego oraz przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych. Pełną integrację oprogramowania z systemami NFZ związanymi z rozliczaniem świadczeń medycznych Realizacja zamówienia odbywa się na podstawie złożonego projektu i podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. Wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych, nr UDA- RPSL /12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwa Informacyjne" Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych nr projektu 1695 Centralny Rejestr Umów Województwa Śląskiego 163/FR/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. 2/196

3 Cel działania i cel niniejszego projektu ROZDZIAŁ II Celem działania jest dostęp do usług publicznych (platformy usług elektronicznych) w ramach działania 2.2 zgodnie z wytycznymi regionalnego programu operacyjnego województwa Śląskiego zapewniające usługi informatyczne polegające na dostarczeniu różnym grupom odbiorców informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów wyszukiwania. Do realizacji powyższego celu konieczne jest utworzenie i zapewnienie optymalnego środowiska dla systemów odpowiedzialnych za przeważanie i gromadzenie danych oraz aplikacje wspomagające procesy medyczne wraz z tworzeniem możliwości dla informatyzacji procesów medycznych, efektywniejszej obsługi pacjenta i warunków pracy personelu medycznego. Projekt poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury wpływa na upowszechnienie dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną. Realizacja przedmiotowego projektu będzie prowadzić do zmniejszania zapóźnienia technologicznego i informatycznego w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt będzie się także przyczyniać do podwyższenia jakości życia mieszkańców, podniesienia dostępu do instytucji publicznych, w tym instytucji opieki zdrowotnej, przełamania barier dotyczących cyfrowego wykluczenia" oraz stworzy łatwiejszy dostęp do informacji. Dzięki inwestycji, zdobytej wiedzy i doświadczeniu przez pracowników Szpitala, w wyniku realizacji niniejszego projektu zostanie wyraźnie usprawniona obsługa Pacjentów oraz usprawniona praca pracowników szpitala. Usprawnienie procesów obsługi Pacjentów oraz załatwiania spraw wewnętrznych przez pracowników wpłynie korzystnie na jakość świadczonych usług medycznych, jako całości. Rozwój usług publicznych służby zdrowia świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Szpital przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu, a w konsekwencji województwa śląskiego przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska. Nastąpi znaczne polepszenie warunków obsługi i leczenia pacjentów korzystających z usług Szpitala. Nastąpi wyrównanie szans rozwojowych Gminy, co w konsekwencji podniesie konkurencyjność tego regionu, umożliwiając dogodniejsze warunki rozwoju gospodarki. Podniesienie komfortu usług medycznych poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej spowoduje także obniżenie obciążenia finansowego dla sektora publicznego. W szerszej perspektywie projekt ten korzystnie wpłynie na stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu, co stanowi główny cel Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem niniejszej inwestycji jest również spełnienie założeń zawartych w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego województwa śląskiego: Województwo śląskie w 2020 roku będzie regionem: 3/196

4 - wizerunku województwa sieciowego, otwartego i aktywnie współuczestniczącego w rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego, - z powszechnym multikanałowym dostępem do technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, ICT, - którego mieszkańcy są w pełni świadomi możliwości, jakie stwarza rozwój ICT oraz posiadają wiedze i umiejętności niezbędne do wykorzystania potencjału kreowanego w ramach społeczeństwa informacyjnego, - zapewniającym użyteczne, przyjazne i powszechne e-usługi dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, - znaczącym udziale sektora ICT w tworzeniu dochodu województwa, - który dzięki zbudowaniu gospodarki wiedzy i społeczeństwa informacyjnego osiąga zrównoważony poziom rozwoju." Działania takie w konsekwencji poprawią poziom usług w zakresie infrastruktury informatycznej, pozwolą na istotne zmniejszenie dystansu w stosunku do bardziej rozwiniętych obszarów Unii Europejskiej. W wyniku realizacji powyższego projektu osiągnięte zostaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata : cel priorytetu II-go Społeczeństwo Informacyjne, a także cel Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Celem priorytetu II jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Regionie, natomiast bezpośrednim celem Działania 2.2 jest wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 1. Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online osób, 2. Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych - 5 szt., 3. Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji - 4 szt.. 4/196

5 ROZDZIAŁ III Kontekst prawny System objęty niniejszym postępowaniem obejmuje praktycznie całą działalność szpitala, w tym świadczenie usług zdrowotnych oraz funkcjonowanie podmiotu jako przedsiębiorstwa, w związku, z czym zakres obowiązujących przepisów prawa do uwzględnienia jest bardzo szeroki. Istotnym czynnikiem determinującym zakres obowiązujących przepisów prawa jest również informatyzacja sektora publicznego oraz służby zdrowia przeprowadzana na szczeblu krajowym. Wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby systemy dostarczone przez Wykonawcę spełniały wszelkie obowiązujące oraz wchodzące w życie, do końca okresu świadczenia asysty powdrożeniowej, przepisy prawa. W tej sytuacji, wskazane poniżej akty prawne, należy traktować jedynie jako akty podstawowe dotyczące przede wszystkim działalności i informatyzacji podmiotów leczniczych, których przepisy Wykonawca jest zobowiązany zastosować w dostarczonych systemach: - Ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 poz. 594), - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz.U. z 2005 r. Nr 152, poz ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 123 poz. 801 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484), - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657 ze zm.), - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz.159 ze zm.), 5/196

6 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010, Nr 252, poz. 697 ze zm.), - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 ze zm.), - Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U z późn. zm.). - Ustawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U z późn. zm.). - Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z późn. zm.). - Ustawa o podpisie elektronicznym Dz.U z póź. zm.). - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 ze zm.), - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych ( Dz.U. nr 128 poz ze zm.). - Ustawa z dnia Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz ze zm.). - Rozporządzenie RM z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określania warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. ( Dz.U ). - Rozporządzenie RM z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ). - Rozporządzenie RM z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu zakresu i trybu udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ( Dz.U ). - Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U ). - Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 29 września 2005 r z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U ). - Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U ). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz..U ). - Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005r. w sprawie tekstów akceptacyjnych oraz badań oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U ). - Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 22 grudnia 1999 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między gminnych (Dz.U ). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. nr 205,poz 1692), - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania 6/196

7 pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz.1216). - Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U.2006 r. Nr 206 poz. 1517). - Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz.U.2007 r. Nr 151 poz. 1078). - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. ( Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.). - Dyrektywa WE numer 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych w granicach napięcia. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Krajowych ram Interoperatywności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U poz. 526). - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz z późn. zm.). - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011, nr 231, poz. 1375) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1447). - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 w sprawie systemów resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U poz. 594). - PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. - SEP-E-004-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. - Normy EWTIA 568 wraz z załącznikami TSB36 - Normy ISO/lEC 11801, EN55022 oraz EN55024 Montaż okablowania strukturalnego - PN-EN Systemy alarmowe - PN-EN :2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. - PN-EN :2008 Systemy alarmowe- Systemy sygnalizacji włamania. - PN-EN :2007 l A 1:2007 Systemy alarmowe - Systemy Kontroli Dostępu. Wymagania systemowe 7/196

8 - CLC/TS :2003 Systemy sygnalizacji włamania - Ustawa z dnia r. o ochronie osób i mienia - PN-B-02840: Ochrona przeciwpożarowa budynków- Nazwy i określenia - PN-E-08106: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) - PN-IS Ochrona przeciwpożarowa- Terminologia- Wyposażenie gaśnicze - PN-M-01600: Armatura przemysłowa- Terminologia - PN-M : Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie - BN 84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania - BN-88/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania. - PN-IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. - PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. - PN-EN :2011 "Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne". - PN-EN :20l0 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości." - PN-EN :2010 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków." - PN-EN :2005 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków." - PN-EN 50346:2009 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania" 8/196

9 ROZDZIAŁ IV Warunki ogólne wspólne co do przedmiotu zamówienia 1. Prace instalacyjne będą prowadzone i wykonywane w użytkowanym obiekcie. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, zorganizuje prace w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego i ciągłego działania szpitala. 2. Prace instalacyjne dotyczące sieci lokalnej będą wykonywane w obrębie działającego szpitala, w pomieszczeniach, w których mogą przebywać pacjenci i pracownicy. 3. W miejscu gdzie przedmiot prac opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi, o ile spełnią wymogi SIWZ. 4. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP, zgodnie z ustawą zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że oferowane przez niego elementy oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W celu potwierdzenia, że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia szczegółowego wykazu podziału oprogramowania na moduły oraz spis wszystkich funkcji realizowanych przez poszczególne moduły. 8. Wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac w okresie trwania realizacji umowy, aż do jej zakończenia i podpisania protokołu odbioru. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy usunie on na koszt własny. 9. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w legalne oprogramowanie umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych w specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu legalności oprogramowania oraz żądanych trybów serwisu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia producenta o spełnieniu wyżej wymienionych wymogów. 10. Częścią integralną ofertą jest Opis techniczny określający kluczowe parametry oferowanego przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, system zarządzania maszynami wirtualnymi, system zarządzania siecią LAN, system zarządzania infrastrukturą IT, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterki nie będzie w żądanym czasie możliwe, Wykonawca zapewni rozwiązanie zastępcze zapewniające funkcjonowanie systemu na czas usunięcia awarii. Zamawiający dopuszcza funkcjonowanie rozwiązania zastępczego nie dłużej niż 14 dni. 12. Do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie testów symulujących awarię każdego z redundantnych elementów infrastruktury i poinstruowanie administratorów w zakresie obsługi systemu. Instrukcja musi dotyczyć każdego z elementów systemu. 13. Wykonawca, za pomocą dostarczanego sprzętu musi zestawić klaster wysokiej niezawodności, na którym będą uruchamiane kluczowe aplikacje szpitala. Dostarczony klaster ma wykorzystywać metody wirtualizacji. 9/196

10 14. Urządzenia aktywne (serwery, macierze, przełączniki, komputery itp.) i osprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na teren EU i być objęty serwisem producenta na terenie RP. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń typu refurbished". 15. Wykonawca w cenie oferty zawrze co najmniej 200 godzin konsultacji systemem. w okresie wdrożeniowym, pomocy technicznej na miejscu instalacji, w zakresie całości zagadnień związanych z wdrażanym W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do poinstruowania wszystkich pracowników, wskazanych przez Zleceniodawcę, w zakresie administracji i obsługi oprogramowania części białej, szarej i e-usług, wdrożonego u Zleceniodawcy. Zleceniodawca udostępni w tym celu w swojej siedzibie salę szkoleniową wraz systemami komputerowymi dla osób szkolonych (10 stanowisk komputerowych). Zamawiający wymaga przeprowadzenie nauki w systemie: maksimum jedna osoba szkolona/stanowisko komputerowe. Przed przystąpieniem do instruktażu Wykonawca: - zainstaluje i uruchomi środowisko testowe systemu umożliwiające naukę obsługi i funkcjonalności wszystkich modułów będących przedmiotem wdrożenia; - dostarczy do wszystkich zaplanowanych instruktaży konspekty, materiały dodatkowe oraz opisy wszystkich funkcji i modułów dostępnych we wdrożonym oprogramowaniu części białej, szarej i e-usług ; - w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje i dostarczy harmonogram instruktażu. Harmonogram musi uwzględniać zachowanie ciągłości pracy szpitala oraz dostępność poszczególnych pracowników. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza przeprowadzenie części instruktaży w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od pracy. Nie przewiduje się przeprowadzania instruktażu poza siedzibą Zamawiającego, za wyjątkiem niezbędnych specjalistycznych instruktaży dla administratorów systemów. W przypadku przeprowadzenia instruktażu poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tym związane (koszty instruktaży, dojazdów itp.). Zakres instruktażu powinien umożliwić pracownikom Zamawiającego opanowanie sprawnego posługiwania się systemami i aplikacjami wymaganymi do pełnionej przez nich funkcji. Wykonawca po zakończeniu instruktażu wystawi dla pracowników Zamawiającego certyfikaty oznaczające uzyskanie przez pracowników Zamawiającego niezbędnej wiedzy do sprawnej pracy z oprogramowaniem w zakresie swych obowiązków służbowych. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie samodzielnego powdrożeniowego przeprowadzania w/w instruktaży. Zamawiający przewiduje przeszkolenie następujących grup pracowniczych: - administratorzy systemów: - - administratorzy IT ok. 4 osoby; - osoby przeznaczone do samodzielnego przeprowadzania instruktaży ok. 6 osób; - personel medyczny: - - pielęgniarki izby przyjęć ok. 8 osób; 10/196

11 - - pielęgniarki oddziałowe ok. 200osób; - - lekarze ok. 50 osób; - - psycholodzy, spec. ds. uzależnień ok. 30 osób; - - terapeuci ok. 20 osób; - - sekretarki medyczne ok. 18 osób; - - obsługa laboratorium ok. 12 osób; - - obsługa apteki ok. 4 osób; - - zakażenia ok. 2 osoby; - - statystyka medyczna/ruch chorych/rozliczenia z NFZ ok. 6 osób; - personel administracyjny: - - kadry ok. 3 osoby; - - płace ok. 4 osób; - - grafiki ok. 3 osoby; - - księgowość ok. 8 osób; - - środki trwałe i wyposażenie ok. 2 osoby; - - zamówienia ok. 8 osób; - - gospodarka magazynowa ok. 6 osób; 16. Wykonawca dołączy do oferty przetargowej harmonogram wdrożenia przedmiotu zamówienia, przy założeniu okresu realizacji 90 dni. 17. Migracja danych Dla zapewnienia wymaganej funkcjonalności wdrożonego oprogramowania Zamawiający dokona przeniesienia danych z już użytkowanych systemów. W celu umożliwienia prawidłowej migracji danych Zamawiający wymaga od Wykonawcy: - opisu przeprowadzenia zasilenia inicjalnego (czyli migracji minimalnego niezbędnego zbioru danych do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego) wdrożonego oprogramowania części szarej, białej i e-usług z opisem formatu danych wejściowych, zakresu niezbędnych danych do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego (np. bilans otwarcia, dane osobowe pracowników, dane osobowe pacjentów przebywających w szpitalu); - przekazania pełnej listy baz danych, do których ma nastąpić migracja danych, wraz ze wskazaniem wszystkich niezbędnych technicznych informacji, a w szczególności ilość i rodzaje baz danych; strukturę poszczególnych baz, rodzaje i lista tabel, zakres i opis danych w tabelach, relacje pomiędzy danymi, zainstalowane procedury po stronie serwera baz danych; udostępnienia oprogramowania do przeprowadzenia migracji Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wymaganych danych do zasilenia inicjalnego systemu w terminie 30 dni od otrzymania ich specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zasilenia inicjalnego. Odbiór wdrożonego oprogramowania części szarej, białej i e-usług nastąpi po zasileniu inicjalnym. Pełną migrację danych archiwalnych Zamawiający przeprowadzi po zakończeniu wdrożenia. 11/196

12 Serwis Wykonawcy jest zobowiązany do pomocy Zamawiającemu dotyczącej wprowadzenia migrowanych danych, przygotowanych przez Zamawiającego, do wdrożonych, w ramach niniejszego zamówienia, systemów informatycznych. 18. Zakres ilościowy oprogramowania aplikacyjnego W ramach zamówienia Wykonawca udzieli bezterminowej licencji uprawniającej do pracy poszczególnych modułach oprogramowania aplikacyjnego: L.p. Funkcjonalność oprogramowania Ilość Przedmiot licencjonowania Oprogramowanie aplikacyjne cześć biała 1 EDM bez limitu użytkownik/stanowisko 2 Izba przyjęć bez limitu użytkownik/stanowisko 3 Oddział bez limitu użytkownik/stanowisko 4 Statystyka medyczna bez limitu użytkownik/stanowisko 5 Kolejki oczekujących bez limitu użytkownik/stanowisko 6 Gruper JGP bez limitu użytkownik/stanowisko 7 Rozliczenia z NFZ bez limitu użytkownik/stanowisko 8 Apteczka oddziałowa bez limitu użytkownik/stanowisko 9 Zlecenia bez limitu użytkownik/stanowisko 10 Apteka bez limitu użytkownik/stanowisko 11 Punkt pobrań bez limitu użytkownik/stanowisko 12 Laboratorium bez limitu użytkownik/stanowisko 13 Laboratorium aparatura 8 interfejs diagnostyczna 14 Rejestracja przychodni bez limitu użytkownik/stanowisko 15 Poradnia ambulatoryjna bez limitu użytkownik/stanowisko 16 Pracownia bez limitu użytkownik/stanowisko 17 Zakażenia szpitalne bez limitu użytkownik/stanowisko 18 Żywienie bez limitu użytkownik/stanowisko 19 Administrator bez limitu użytkownik/stanowisko Oprogramowanie aplikacyjne część szara 20 Kadry bez limitu użytkownik/stanowisko 21 Płace bez limitu użytkownik/stanowisko 22 Grafiki bez limitu użytkownik/stanowisko 23 Finansowo/księgowy bez limitu użytkownik/stanowisko 24 Rejestr sprzedaży bez limitu użytkownik/stanowisko 25 Kasa bez limitu użytkownik/stanowisko 26 Rachunek kosztów bez limitu użytkownik/stanowisko 27 Wycena kosztów normatywnych, wycena procedur medycznych bez limitu użytkownik/stanowisko 12/196

13 28 Środki trwałe i wyposażenie bez limitu użytkownik/stanowisko 29 Gospodarka magazynowa bez limitu użytkownik/stanowisko 30 Informacja zarządcza bez limitu użytkownik/stanowisko 31 Administrator bez limitu użytkownik/stanowisko Oprogramowanie e-usług 32 e-rejestracja bez limitu użytkownik 33 e-kolejka bez limitu użytkownik 34 e-komunikacja bez limitu użytkownik 36 e-kontrahent bez limitu użytkownik 37 e-dokumentacja bez limitu użytkownik 39 Administrator bez limitu użytkownik/stanowisko Tabela zawiera typowe moduły dostępne w oprogramowaniach aplikacyjnych. Rzeczywista liczba wymaganych licencji wynikać będzie ze sposobu podziału wdrożonego oprogramowania aplikacyjnego na moduły oraz przyjętego, przez Wykonawcę, systemu licencjonowania. 19. Wykonawca powinien być producentem oferowanego oprogramowania lub jego autoryzowanym dystrybutorem posiadającym uprawnienia do bezpośredniego serwisu, dokonywanie usunięć awarii, aktualizacji i jest jedyną stroną odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu. 20. Wymagania uzupełniające: odbiór systemu i oprogramowania: - Dla wszystkich modułów dostarczonego oprogramowania będzie przeprowadzony odbiór jakościowy. - Dla dostarczanego sprzętu będzie dokonany odbiór ilościowy i jakościowy. - Odbiór oprogramowania będzie dokonany na podstawie dostarczonych licencji i na niżej opisanych warunkach. - Odbiór jakościowy systemu odbędzie się na podstawie przedstawionych scenariuszy przypadków testowych. Wybór scenariuszy i przypadków testowych oraz uzyskanych na podstawie ich realizacji wyników testów musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Ilość opracowanych scenariuszy testowych, do ich późniejszej weryfikacji musi odzwierciedlać wymagania w zakresie wszystkich oferowanych systemów i musi być zaakceptowana ilościowo i jakościowo przez Zamawiającego, minimalnie 1 test na moduł/aplikację/portal. - Testy muszą odzwierciedlać, jako dowód odbioru zgodność z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U r. Nr 526), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U r. Nr 214 poz. 1781) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz 13/196

14 badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U r. Nr 217 poz. 1836). - Testy muszą być przeprowadzone na każdym oddanym etapie wdrożenia oraz w całości powtórzone na zakończenie realizacji dla każdego modułu funkcjonalnego oraz wymagań wydajnościowych zgodnie ze scenariuszami. - Wykonawca przedstawi scenariusze testowe do akceptacji min. na 14 dni przed datą wykonania testów oraz do 7 dni przekaże raport z ich wykonania. - Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. Sprzęt powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzęt powinien być objęty rozszerzonym serwisem gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu - w jak najkrótszym czasie, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, w zakresie serwisu gwarancyjnego, mającego swoją siedzibę na terenie Polski. W przypadku uszkodzenia nośników informacji, po zdiagnozowaniu uszkodzenia, pozostają one w siedzibie Zamawiającego, gdzie zostaną komisyjnie zniszczone. - Diagnostyka awaryjna zarówno oprogramowania jak i sprzętu nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu lub oprogramowania. Diagnostyka na sprzęt realizowana w miejscu instalacji sprzętu. Diagnostykę dotyczącą oprogramowania Zamawiający dopuszcza zdalnie za pomocą szyfrowanego łącza przez serwis Wykonawcy. - Termin gwarancji na oprogramowanie oraz sprzęt biegnie od dnia końcowego odbioru projektu przez Zamawiającego. - Zgłoszenie uszkodzenia dokonuje się drogą elektroniczną, faxem lub telefoniczną - uzgodnioną na etapie podpisania umowy. Za datę przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się czas zgłoszenia uszkodzenia, Możliwość wysłania zgłoszenia 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. - Czas naprawy sprzętu i oprogramowania i czasów reakcji - patrz punkt 11 i 12 niniejszego opracowania, - Wykonawca w ramach gwarancji zapewnia opiekę nad systemem informatycznym poprzez aktualizacje wdrożonych systemów wraz ze szkoleniem pracowników, które będą niezbędne do wdrożenia wprowadzonych zmian. - Na okres naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i w pełni uruchomić sprzęt zastępczy. Dostarczony sprzęt ma być równoważny ze sprzętem oddanym do serwisu i pozwalać na uzyskanie pełnej zdolności funkcjonalnej dla danego stanowiska objętego wymianą sprzętu na sprzęt zastępczy. W przypadku oprogramowania - rozwiązanie tymczasowe, o ile redukuje problem związany z możliwością wykonywania zadań. - Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. 14/196

15 - W okresie gwarancji wszelkie koszty usuwania wad i awarii (w tym koszty delegacji i dojazdu), których przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, ponosi Wykonawca. - Koszty usuwania wad i awarii, których przyczyna wynika z nieprawidłowego użytkowania wdrożonego systemu przez Zamawiającego, ponosi Zamawiający. - Przedmiotem usługi gwarancji jakości świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jest w szczególności: gotowość świadczenia pomocy telefonicznej przez dostarczenie odpowiednich informacji w wypadku awarii oprogramowania, informowanie o zmianach w programach objętych umową (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w przyszłej umowie); aktualizowanie dokumentacji drukowanej i elektronicznej w ilości nie mniejszej niż określona w przyszłej umowie; dostawa aktualizacji wersji oprogramowania w okresie gwarancji na system informatyczny, a każda nowa wersja systemu dostarczonego Zamawiającemu musi zawierać udokumentowany opis zmian w funkcjonalności w porównaniu z wersją poprzednią, gotowość świadczenia pomocy telefonicznej przez dostarczenie odpowiednich informacji w wypadku, gdy użytkownicy oprogramowania lub aplikacji, nie mogą osiągnąć zamierzonych efektów pracy, gotowość do świadczenia zdalnej pomocy użytkownikom systemu poprzez szyfrowane połączenia do komputera użytkownika, Opisany wyżej zakres, o których mowa w przyszłej umowie odnosić się będzie do funkcjonowania oprogramowania, oraz do jego parametryzacji. Działania opisane powyżej świadczone są przez Wykonawcę w szczególności na następujących zasadach: - Konsultacje telefoniczne świadczone będą przez Wykonawcę w godzinach pracy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, - Wykonawca oświadcza, że usługi świadczone będą z należytą starannością przez odpowiednio przeszkolony, fachowy personel, - Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy pełny dostęp do oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w czasie godzin pracy Zamawiającego, lub poza tymi godzinami, jeżeli będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z przyszłej umowy po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. 21. Wszystkie wpisy personelu lekarskiego i personelu pielęgniarskiego powinny być autoryzowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisy elektroniczne personelu dostarcza Zamawiający. 22. Elementy oprogramowania części białej, części szarej i e-usług muszą ze sobą współpracować i mieć możliwość przesyłania danych. 23. Oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzanie załączników w formie zeskanowanych obrazów. 15/196

16 24. W przypadku konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, końcowy termin realizacji nie może ulec zmianie. 16/196

17 ROZDZIAŁ V Główne cele projektu CEL DZIAŁANIA: - Celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług publicznych (platformy usług elektronicznych) - w ramach działania 2.2 zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - poprzez Wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych zapewniający usługi informacyjne pierwszego i drugiego poziomu, czyli takie, które polegają na dostarczaniu różnym grupom odbiorców informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów jej wyszukiwania. CEL PROJEKTU: - Zapewnienie pacjentom dostępu przez Internet do własnych danych medycznych, dzięki czemu zminimalizowane zostaną skutki ograniczenia swobody działania, dając możliwość prostego zapoznania się i wydrukowania wszystkich zgromadzonych informacji. Umożliwi się w ten sposób rzeczywisty dostęp do swoich danych bez konieczności wizyty w szpitalu. W ten sam sposób można dostarczyć wyniki badań, na które pacjent często czeka kilka tygodni (np. badania wykonywane w ośrodkach zewnętrznych) Jednocześnie pacjent uzyska możliwość uzyskania kopii większości swoich danych archiwalnych z lat poprzednich. CELE SZCZEGÓŁOWE: - Znacząca poprawa efektywności pracy personelu medycznego poprzez lepsze zarządzanie czasem i zadaniami. Znacząca poprawa jakości obsługi pacjenta poprzez dostęp do dokumentacji z dowolnej lokalizacji (dom, praca) bez konieczności wizyty w jednostce. Znacząca poprawa ochrony danych wrażliwych przetwarzanych w systemach medycznych poprzez wdrożenie systemów ochrony na styku z siecią publiczną, modernizacji pomieszczeń serwerowni oraz mechanizmów realizacji kopii zapasowych i odtwarzania danych. Znaczące podniesienie niezawodności systemów informatycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz mechanizmów pracy. Znaczące podniesienie poziomu informatyzacji SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. ZGODNOŚĆ CELU PROJEKTU Z CELAMI DZIAŁANIA 2.2: - Występuje pełna zgodność celu projektu (celów szczegółowych) z celami działania 2.2, a w szczególności w obszarze uruchomienia usług publicznych oraz budowanie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania poprzez wyposażenie w środki techniczne do realizacji celu. 17/196

18 ROZDZIAŁ VI 1. Lokalizacja szpitala i projektu Planowana inwestycja będzie realizowana w następującej lokalizacji: województwo śląskie, powiat gliwicki, miasto Toszek, ul. Gliwicka 5 Lokalizację w województwie przedstawiono na mapie poniżej (źródło: bip.slaskie.pl) Rysunek: Lokalizacja miasta Toszek w województwie śląskim 18/196

19 Rysunek: Podział administracyjny woj. śląskiego wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego (źródło: bip.slaskie.pl) 19/196

20 Rysunek: Otoczenie miasta Toszek (źródło: mapy Google) Rysunek: Lokalizacja obiektów SPZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 20/196

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4947-2013:text:pl:html PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403708-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa, konfiguracja i rozruch serwera administracyjnego w ZUOK Olsztyn. Numer postępowania: ZGOK 18/ZO/2015 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy! Załącznik nr 8 do SIWZ U M O W A nr na świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej nad komputerowym oprogramowaniem INFOMEDICA dla SZOZnMiD w Poznaniu zawarta w dniu... 2012 roku w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77493-2015:text:pl:html Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych?

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Edward Nowicki, Tomasz Białobłocki, Zbigniew Stężyński Outsourcing usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 1. Zamawiający GroMar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź NIP: 725-16-36-609 Regon: 471628860 2. Tryb

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków: Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland Numer ogłoszenia: 194262-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe.

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Opis wymagań i specyfikacja oprogramowania branżowego do przychodni specjalistycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Białystok: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375728-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2013/S 216-375728

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup instalacja i wdrożenie systemu HIS wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. 1. Zakup bezterminowych licencji oprogramowania dla części medycznej wraz z kodami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA Nr.. Postępowanie nr BZP.2420.39.2011.BD Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Uniwersyteckim 1,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40 Tel. (77) 43 91 614, 40 80 123; Fax (77) 43 93 861 e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów Ostatecznych w ramach zakończonego projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Zbąszyń.

Beneficjentów Ostatecznych w ramach zakończonego projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Zbąszyń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz udostępnienie go przez okres 24 m-cy 30 gospodarstwom domowym w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo