OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych

2 ROZDZIAŁ I Przedmiotem zamówienia jest : Zakup sprzętu komputerowego: serwerownia, punkty węzłowe, okablowanie międzywęzłowe, okablowanie OPD i stacje końcowe. Zakup oprogramowania: baza danych, część biała, część szara i e-usługi Nadzór Autorski i serwis systemu aplikacyjnego po zakończeniu zakupu sprzętu komputerowego i wdrożenia oprogramowania. Pełna elektronizacja dokumentacji medycznej oraz kosztów leczenia na pacjenta we wszystkich komórkach organizacyjnych. Wprowadzenie e-usług udostępniających możliwości takie jak: logowanie pacjenta za pomocą nazwy użytkownika lub numeru karty (możliwość powiązania pacjenta z unikalnym numerem karty identyfikacyjnej) i hasła, przegląd listy usług: możliwych do realizacji w placówce Zamawiającego dla pacjenta, możliwych do rezerwacji przez internet, zdalne zgłoszenie wniosku o rezerwację terminu usługi z preferowanymi terminami, udostępnienie danych o zaplanowanych wizytach i usługach, prezentacja informacji o stanie usługi (zaplanowana, anulowana, wykonana), wydruk potwierdzenia rezerwacji: data i godzina usługi, imię, nazwisko pacjenta, numer rezerwacji, miejsce wykonania usługi, informacje dodatkowe dla pacjenta, dostęp do informacji o lokalizacji miejsca wykonania usługi, odwołanie rezerwacji, przegląd wyników badań, uzyskanie w wersji elektronicznej dokumentacji medycznej dla jednostek sektora publicznego oraz przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych. Pełną integrację oprogramowania z systemami NFZ związanymi z rozliczaniem świadczeń medycznych Realizacja zamówienia odbywa się na podstawie złożonego projektu i podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. Wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych, nr UDA- RPSL /12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwa Informacyjne" Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych nr projektu 1695 Centralny Rejestr Umów Województwa Śląskiego 163/FR/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. 2/196

3 Cel działania i cel niniejszego projektu ROZDZIAŁ II Celem działania jest dostęp do usług publicznych (platformy usług elektronicznych) w ramach działania 2.2 zgodnie z wytycznymi regionalnego programu operacyjnego województwa Śląskiego zapewniające usługi informatyczne polegające na dostarczeniu różnym grupom odbiorców informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów wyszukiwania. Do realizacji powyższego celu konieczne jest utworzenie i zapewnienie optymalnego środowiska dla systemów odpowiedzialnych za przeważanie i gromadzenie danych oraz aplikacje wspomagające procesy medyczne wraz z tworzeniem możliwości dla informatyzacji procesów medycznych, efektywniejszej obsługi pacjenta i warunków pracy personelu medycznego. Projekt poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury wpływa na upowszechnienie dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną. Realizacja przedmiotowego projektu będzie prowadzić do zmniejszania zapóźnienia technologicznego i informatycznego w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt będzie się także przyczyniać do podwyższenia jakości życia mieszkańców, podniesienia dostępu do instytucji publicznych, w tym instytucji opieki zdrowotnej, przełamania barier dotyczących cyfrowego wykluczenia" oraz stworzy łatwiejszy dostęp do informacji. Dzięki inwestycji, zdobytej wiedzy i doświadczeniu przez pracowników Szpitala, w wyniku realizacji niniejszego projektu zostanie wyraźnie usprawniona obsługa Pacjentów oraz usprawniona praca pracowników szpitala. Usprawnienie procesów obsługi Pacjentów oraz załatwiania spraw wewnętrznych przez pracowników wpłynie korzystnie na jakość świadczonych usług medycznych, jako całości. Rozwój usług publicznych służby zdrowia świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Szpital przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu, a w konsekwencji województwa śląskiego przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska. Nastąpi znaczne polepszenie warunków obsługi i leczenia pacjentów korzystających z usług Szpitala. Nastąpi wyrównanie szans rozwojowych Gminy, co w konsekwencji podniesie konkurencyjność tego regionu, umożliwiając dogodniejsze warunki rozwoju gospodarki. Podniesienie komfortu usług medycznych poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej spowoduje także obniżenie obciążenia finansowego dla sektora publicznego. W szerszej perspektywie projekt ten korzystnie wpłynie na stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu, co stanowi główny cel Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem niniejszej inwestycji jest również spełnienie założeń zawartych w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego województwa śląskiego: Województwo śląskie w 2020 roku będzie regionem: 3/196

4 - wizerunku województwa sieciowego, otwartego i aktywnie współuczestniczącego w rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego, - z powszechnym multikanałowym dostępem do technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, ICT, - którego mieszkańcy są w pełni świadomi możliwości, jakie stwarza rozwój ICT oraz posiadają wiedze i umiejętności niezbędne do wykorzystania potencjału kreowanego w ramach społeczeństwa informacyjnego, - zapewniającym użyteczne, przyjazne i powszechne e-usługi dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, - znaczącym udziale sektora ICT w tworzeniu dochodu województwa, - który dzięki zbudowaniu gospodarki wiedzy i społeczeństwa informacyjnego osiąga zrównoważony poziom rozwoju." Działania takie w konsekwencji poprawią poziom usług w zakresie infrastruktury informatycznej, pozwolą na istotne zmniejszenie dystansu w stosunku do bardziej rozwiniętych obszarów Unii Europejskiej. W wyniku realizacji powyższego projektu osiągnięte zostaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata : cel priorytetu II-go Społeczeństwo Informacyjne, a także cel Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Celem priorytetu II jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Regionie, natomiast bezpośrednim celem Działania 2.2 jest wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 1. Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online osób, 2. Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych - 5 szt., 3. Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji - 4 szt.. 4/196

5 ROZDZIAŁ III Kontekst prawny System objęty niniejszym postępowaniem obejmuje praktycznie całą działalność szpitala, w tym świadczenie usług zdrowotnych oraz funkcjonowanie podmiotu jako przedsiębiorstwa, w związku, z czym zakres obowiązujących przepisów prawa do uwzględnienia jest bardzo szeroki. Istotnym czynnikiem determinującym zakres obowiązujących przepisów prawa jest również informatyzacja sektora publicznego oraz służby zdrowia przeprowadzana na szczeblu krajowym. Wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby systemy dostarczone przez Wykonawcę spełniały wszelkie obowiązujące oraz wchodzące w życie, do końca okresu świadczenia asysty powdrożeniowej, przepisy prawa. W tej sytuacji, wskazane poniżej akty prawne, należy traktować jedynie jako akty podstawowe dotyczące przede wszystkim działalności i informatyzacji podmiotów leczniczych, których przepisy Wykonawca jest zobowiązany zastosować w dostarczonych systemach: - Ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 poz. 594), - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz.U. z 2005 r. Nr 152, poz ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 123 poz. 801 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484), - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657 ze zm.), - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz.159 ze zm.), 5/196

6 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010, Nr 252, poz. 697 ze zm.), - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 ze zm.), - Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U z późn. zm.). - Ustawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U z późn. zm.). - Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z późn. zm.). - Ustawa o podpisie elektronicznym Dz.U z póź. zm.). - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 ze zm.), - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych ( Dz.U. nr 128 poz ze zm.). - Ustawa z dnia Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz ze zm.). - Rozporządzenie RM z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określania warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. ( Dz.U ). - Rozporządzenie RM z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ). - Rozporządzenie RM z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu zakresu i trybu udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ( Dz.U ). - Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U ). - Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 29 września 2005 r z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U ). - Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U ). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz..U ). - Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005r. w sprawie tekstów akceptacyjnych oraz badań oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U ). - Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 22 grudnia 1999 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między gminnych (Dz.U ). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. nr 205,poz 1692), - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania 6/196

7 pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz.1216). - Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U.2006 r. Nr 206 poz. 1517). - Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz.U.2007 r. Nr 151 poz. 1078). - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. ( Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.). - Dyrektywa WE numer 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych w granicach napięcia. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Krajowych ram Interoperatywności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U poz. 526). - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz z późn. zm.). - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011, nr 231, poz. 1375) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1447). - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 w sprawie systemów resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U poz. 594). - PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. - SEP-E-004-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. - Normy EWTIA 568 wraz z załącznikami TSB36 - Normy ISO/lEC 11801, EN55022 oraz EN55024 Montaż okablowania strukturalnego - PN-EN Systemy alarmowe - PN-EN :2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. - PN-EN :2008 Systemy alarmowe- Systemy sygnalizacji włamania. - PN-EN :2007 l A 1:2007 Systemy alarmowe - Systemy Kontroli Dostępu. Wymagania systemowe 7/196

8 - CLC/TS :2003 Systemy sygnalizacji włamania - Ustawa z dnia r. o ochronie osób i mienia - PN-B-02840: Ochrona przeciwpożarowa budynków- Nazwy i określenia - PN-E-08106: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) - PN-IS Ochrona przeciwpożarowa- Terminologia- Wyposażenie gaśnicze - PN-M-01600: Armatura przemysłowa- Terminologia - PN-M : Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie - BN 84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania - BN-88/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania. - PN-IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. - PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. - PN-EN :2011 "Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne". - PN-EN :20l0 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości." - PN-EN :2010 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków." - PN-EN :2005 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków." - PN-EN 50346:2009 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania" 8/196

9 ROZDZIAŁ IV Warunki ogólne wspólne co do przedmiotu zamówienia 1. Prace instalacyjne będą prowadzone i wykonywane w użytkowanym obiekcie. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, zorganizuje prace w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego i ciągłego działania szpitala. 2. Prace instalacyjne dotyczące sieci lokalnej będą wykonywane w obrębie działającego szpitala, w pomieszczeniach, w których mogą przebywać pacjenci i pracownicy. 3. W miejscu gdzie przedmiot prac opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi, o ile spełnią wymogi SIWZ. 4. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP, zgodnie z ustawą zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że oferowane przez niego elementy oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W celu potwierdzenia, że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia szczegółowego wykazu podziału oprogramowania na moduły oraz spis wszystkich funkcji realizowanych przez poszczególne moduły. 8. Wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac w okresie trwania realizacji umowy, aż do jej zakończenia i podpisania protokołu odbioru. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy usunie on na koszt własny. 9. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w legalne oprogramowanie umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych w specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu legalności oprogramowania oraz żądanych trybów serwisu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia producenta o spełnieniu wyżej wymienionych wymogów. 10. Częścią integralną ofertą jest Opis techniczny określający kluczowe parametry oferowanego przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, system zarządzania maszynami wirtualnymi, system zarządzania siecią LAN, system zarządzania infrastrukturą IT, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterki nie będzie w żądanym czasie możliwe, Wykonawca zapewni rozwiązanie zastępcze zapewniające funkcjonowanie systemu na czas usunięcia awarii. Zamawiający dopuszcza funkcjonowanie rozwiązania zastępczego nie dłużej niż 14 dni. 12. Do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie testów symulujących awarię każdego z redundantnych elementów infrastruktury i poinstruowanie administratorów w zakresie obsługi systemu. Instrukcja musi dotyczyć każdego z elementów systemu. 13. Wykonawca, za pomocą dostarczanego sprzętu musi zestawić klaster wysokiej niezawodności, na którym będą uruchamiane kluczowe aplikacje szpitala. Dostarczony klaster ma wykorzystywać metody wirtualizacji. 9/196

10 14. Urządzenia aktywne (serwery, macierze, przełączniki, komputery itp.) i osprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na teren EU i być objęty serwisem producenta na terenie RP. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń typu refurbished". 15. Wykonawca w cenie oferty zawrze co najmniej 200 godzin konsultacji systemem. w okresie wdrożeniowym, pomocy technicznej na miejscu instalacji, w zakresie całości zagadnień związanych z wdrażanym W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do poinstruowania wszystkich pracowników, wskazanych przez Zleceniodawcę, w zakresie administracji i obsługi oprogramowania części białej, szarej i e-usług, wdrożonego u Zleceniodawcy. Zleceniodawca udostępni w tym celu w swojej siedzibie salę szkoleniową wraz systemami komputerowymi dla osób szkolonych (10 stanowisk komputerowych). Zamawiający wymaga przeprowadzenie nauki w systemie: maksimum jedna osoba szkolona/stanowisko komputerowe. Przed przystąpieniem do instruktażu Wykonawca: - zainstaluje i uruchomi środowisko testowe systemu umożliwiające naukę obsługi i funkcjonalności wszystkich modułów będących przedmiotem wdrożenia; - dostarczy do wszystkich zaplanowanych instruktaży konspekty, materiały dodatkowe oraz opisy wszystkich funkcji i modułów dostępnych we wdrożonym oprogramowaniu części białej, szarej i e-usług ; - w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje i dostarczy harmonogram instruktażu. Harmonogram musi uwzględniać zachowanie ciągłości pracy szpitala oraz dostępność poszczególnych pracowników. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza przeprowadzenie części instruktaży w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od pracy. Nie przewiduje się przeprowadzania instruktażu poza siedzibą Zamawiającego, za wyjątkiem niezbędnych specjalistycznych instruktaży dla administratorów systemów. W przypadku przeprowadzenia instruktażu poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tym związane (koszty instruktaży, dojazdów itp.). Zakres instruktażu powinien umożliwić pracownikom Zamawiającego opanowanie sprawnego posługiwania się systemami i aplikacjami wymaganymi do pełnionej przez nich funkcji. Wykonawca po zakończeniu instruktażu wystawi dla pracowników Zamawiającego certyfikaty oznaczające uzyskanie przez pracowników Zamawiającego niezbędnej wiedzy do sprawnej pracy z oprogramowaniem w zakresie swych obowiązków służbowych. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie samodzielnego powdrożeniowego przeprowadzania w/w instruktaży. Zamawiający przewiduje przeszkolenie następujących grup pracowniczych: - administratorzy systemów: - - administratorzy IT ok. 4 osoby; - osoby przeznaczone do samodzielnego przeprowadzania instruktaży ok. 6 osób; - personel medyczny: - - pielęgniarki izby przyjęć ok. 8 osób; 10/196

11 - - pielęgniarki oddziałowe ok. 200osób; - - lekarze ok. 50 osób; - - psycholodzy, spec. ds. uzależnień ok. 30 osób; - - terapeuci ok. 20 osób; - - sekretarki medyczne ok. 18 osób; - - obsługa laboratorium ok. 12 osób; - - obsługa apteki ok. 4 osób; - - zakażenia ok. 2 osoby; - - statystyka medyczna/ruch chorych/rozliczenia z NFZ ok. 6 osób; - personel administracyjny: - - kadry ok. 3 osoby; - - płace ok. 4 osób; - - grafiki ok. 3 osoby; - - księgowość ok. 8 osób; - - środki trwałe i wyposażenie ok. 2 osoby; - - zamówienia ok. 8 osób; - - gospodarka magazynowa ok. 6 osób; 16. Wykonawca dołączy do oferty przetargowej harmonogram wdrożenia przedmiotu zamówienia, przy założeniu okresu realizacji 90 dni. 17. Migracja danych Dla zapewnienia wymaganej funkcjonalności wdrożonego oprogramowania Zamawiający dokona przeniesienia danych z już użytkowanych systemów. W celu umożliwienia prawidłowej migracji danych Zamawiający wymaga od Wykonawcy: - opisu przeprowadzenia zasilenia inicjalnego (czyli migracji minimalnego niezbędnego zbioru danych do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego) wdrożonego oprogramowania części szarej, białej i e-usług z opisem formatu danych wejściowych, zakresu niezbędnych danych do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego (np. bilans otwarcia, dane osobowe pracowników, dane osobowe pacjentów przebywających w szpitalu); - przekazania pełnej listy baz danych, do których ma nastąpić migracja danych, wraz ze wskazaniem wszystkich niezbędnych technicznych informacji, a w szczególności ilość i rodzaje baz danych; strukturę poszczególnych baz, rodzaje i lista tabel, zakres i opis danych w tabelach, relacje pomiędzy danymi, zainstalowane procedury po stronie serwera baz danych; udostępnienia oprogramowania do przeprowadzenia migracji Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wymaganych danych do zasilenia inicjalnego systemu w terminie 30 dni od otrzymania ich specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zasilenia inicjalnego. Odbiór wdrożonego oprogramowania części szarej, białej i e-usług nastąpi po zasileniu inicjalnym. Pełną migrację danych archiwalnych Zamawiający przeprowadzi po zakończeniu wdrożenia. 11/196

12 Serwis Wykonawcy jest zobowiązany do pomocy Zamawiającemu dotyczącej wprowadzenia migrowanych danych, przygotowanych przez Zamawiającego, do wdrożonych, w ramach niniejszego zamówienia, systemów informatycznych. 18. Zakres ilościowy oprogramowania aplikacyjnego W ramach zamówienia Wykonawca udzieli bezterminowej licencji uprawniającej do pracy poszczególnych modułach oprogramowania aplikacyjnego: L.p. Funkcjonalność oprogramowania Ilość Przedmiot licencjonowania Oprogramowanie aplikacyjne cześć biała 1 EDM bez limitu użytkownik/stanowisko 2 Izba przyjęć bez limitu użytkownik/stanowisko 3 Oddział bez limitu użytkownik/stanowisko 4 Statystyka medyczna bez limitu użytkownik/stanowisko 5 Kolejki oczekujących bez limitu użytkownik/stanowisko 6 Gruper JGP bez limitu użytkownik/stanowisko 7 Rozliczenia z NFZ bez limitu użytkownik/stanowisko 8 Apteczka oddziałowa bez limitu użytkownik/stanowisko 9 Zlecenia bez limitu użytkownik/stanowisko 10 Apteka bez limitu użytkownik/stanowisko 11 Punkt pobrań bez limitu użytkownik/stanowisko 12 Laboratorium bez limitu użytkownik/stanowisko 13 Laboratorium aparatura 8 interfejs diagnostyczna 14 Rejestracja przychodni bez limitu użytkownik/stanowisko 15 Poradnia ambulatoryjna bez limitu użytkownik/stanowisko 16 Pracownia bez limitu użytkownik/stanowisko 17 Zakażenia szpitalne bez limitu użytkownik/stanowisko 18 Żywienie bez limitu użytkownik/stanowisko 19 Administrator bez limitu użytkownik/stanowisko Oprogramowanie aplikacyjne część szara 20 Kadry bez limitu użytkownik/stanowisko 21 Płace bez limitu użytkownik/stanowisko 22 Grafiki bez limitu użytkownik/stanowisko 23 Finansowo/księgowy bez limitu użytkownik/stanowisko 24 Rejestr sprzedaży bez limitu użytkownik/stanowisko 25 Kasa bez limitu użytkownik/stanowisko 26 Rachunek kosztów bez limitu użytkownik/stanowisko 27 Wycena kosztów normatywnych, wycena procedur medycznych bez limitu użytkownik/stanowisko 12/196

13 28 Środki trwałe i wyposażenie bez limitu użytkownik/stanowisko 29 Gospodarka magazynowa bez limitu użytkownik/stanowisko 30 Informacja zarządcza bez limitu użytkownik/stanowisko 31 Administrator bez limitu użytkownik/stanowisko Oprogramowanie e-usług 32 e-rejestracja bez limitu użytkownik 33 e-kolejka bez limitu użytkownik 34 e-komunikacja bez limitu użytkownik 36 e-kontrahent bez limitu użytkownik 37 e-dokumentacja bez limitu użytkownik 39 Administrator bez limitu użytkownik/stanowisko Tabela zawiera typowe moduły dostępne w oprogramowaniach aplikacyjnych. Rzeczywista liczba wymaganych licencji wynikać będzie ze sposobu podziału wdrożonego oprogramowania aplikacyjnego na moduły oraz przyjętego, przez Wykonawcę, systemu licencjonowania. 19. Wykonawca powinien być producentem oferowanego oprogramowania lub jego autoryzowanym dystrybutorem posiadającym uprawnienia do bezpośredniego serwisu, dokonywanie usunięć awarii, aktualizacji i jest jedyną stroną odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu. 20. Wymagania uzupełniające: odbiór systemu i oprogramowania: - Dla wszystkich modułów dostarczonego oprogramowania będzie przeprowadzony odbiór jakościowy. - Dla dostarczanego sprzętu będzie dokonany odbiór ilościowy i jakościowy. - Odbiór oprogramowania będzie dokonany na podstawie dostarczonych licencji i na niżej opisanych warunkach. - Odbiór jakościowy systemu odbędzie się na podstawie przedstawionych scenariuszy przypadków testowych. Wybór scenariuszy i przypadków testowych oraz uzyskanych na podstawie ich realizacji wyników testów musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Ilość opracowanych scenariuszy testowych, do ich późniejszej weryfikacji musi odzwierciedlać wymagania w zakresie wszystkich oferowanych systemów i musi być zaakceptowana ilościowo i jakościowo przez Zamawiającego, minimalnie 1 test na moduł/aplikację/portal. - Testy muszą odzwierciedlać, jako dowód odbioru zgodność z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U r. Nr 526), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U r. Nr 214 poz. 1781) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz 13/196

14 badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U r. Nr 217 poz. 1836). - Testy muszą być przeprowadzone na każdym oddanym etapie wdrożenia oraz w całości powtórzone na zakończenie realizacji dla każdego modułu funkcjonalnego oraz wymagań wydajnościowych zgodnie ze scenariuszami. - Wykonawca przedstawi scenariusze testowe do akceptacji min. na 14 dni przed datą wykonania testów oraz do 7 dni przekaże raport z ich wykonania. - Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. Sprzęt powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzęt powinien być objęty rozszerzonym serwisem gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu - w jak najkrótszym czasie, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, w zakresie serwisu gwarancyjnego, mającego swoją siedzibę na terenie Polski. W przypadku uszkodzenia nośników informacji, po zdiagnozowaniu uszkodzenia, pozostają one w siedzibie Zamawiającego, gdzie zostaną komisyjnie zniszczone. - Diagnostyka awaryjna zarówno oprogramowania jak i sprzętu nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu lub oprogramowania. Diagnostyka na sprzęt realizowana w miejscu instalacji sprzętu. Diagnostykę dotyczącą oprogramowania Zamawiający dopuszcza zdalnie za pomocą szyfrowanego łącza przez serwis Wykonawcy. - Termin gwarancji na oprogramowanie oraz sprzęt biegnie od dnia końcowego odbioru projektu przez Zamawiającego. - Zgłoszenie uszkodzenia dokonuje się drogą elektroniczną, faxem lub telefoniczną - uzgodnioną na etapie podpisania umowy. Za datę przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się czas zgłoszenia uszkodzenia, Możliwość wysłania zgłoszenia 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. - Czas naprawy sprzętu i oprogramowania i czasów reakcji - patrz punkt 11 i 12 niniejszego opracowania, - Wykonawca w ramach gwarancji zapewnia opiekę nad systemem informatycznym poprzez aktualizacje wdrożonych systemów wraz ze szkoleniem pracowników, które będą niezbędne do wdrożenia wprowadzonych zmian. - Na okres naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i w pełni uruchomić sprzęt zastępczy. Dostarczony sprzęt ma być równoważny ze sprzętem oddanym do serwisu i pozwalać na uzyskanie pełnej zdolności funkcjonalnej dla danego stanowiska objętego wymianą sprzętu na sprzęt zastępczy. W przypadku oprogramowania - rozwiązanie tymczasowe, o ile redukuje problem związany z możliwością wykonywania zadań. - Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. 14/196

15 - W okresie gwarancji wszelkie koszty usuwania wad i awarii (w tym koszty delegacji i dojazdu), których przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, ponosi Wykonawca. - Koszty usuwania wad i awarii, których przyczyna wynika z nieprawidłowego użytkowania wdrożonego systemu przez Zamawiającego, ponosi Zamawiający. - Przedmiotem usługi gwarancji jakości świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jest w szczególności: gotowość świadczenia pomocy telefonicznej przez dostarczenie odpowiednich informacji w wypadku awarii oprogramowania, informowanie o zmianach w programach objętych umową (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w przyszłej umowie); aktualizowanie dokumentacji drukowanej i elektronicznej w ilości nie mniejszej niż określona w przyszłej umowie; dostawa aktualizacji wersji oprogramowania w okresie gwarancji na system informatyczny, a każda nowa wersja systemu dostarczonego Zamawiającemu musi zawierać udokumentowany opis zmian w funkcjonalności w porównaniu z wersją poprzednią, gotowość świadczenia pomocy telefonicznej przez dostarczenie odpowiednich informacji w wypadku, gdy użytkownicy oprogramowania lub aplikacji, nie mogą osiągnąć zamierzonych efektów pracy, gotowość do świadczenia zdalnej pomocy użytkownikom systemu poprzez szyfrowane połączenia do komputera użytkownika, Opisany wyżej zakres, o których mowa w przyszłej umowie odnosić się będzie do funkcjonowania oprogramowania, oraz do jego parametryzacji. Działania opisane powyżej świadczone są przez Wykonawcę w szczególności na następujących zasadach: - Konsultacje telefoniczne świadczone będą przez Wykonawcę w godzinach pracy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, - Wykonawca oświadcza, że usługi świadczone będą z należytą starannością przez odpowiednio przeszkolony, fachowy personel, - Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy pełny dostęp do oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w czasie godzin pracy Zamawiającego, lub poza tymi godzinami, jeżeli będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z przyszłej umowy po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. 21. Wszystkie wpisy personelu lekarskiego i personelu pielęgniarskiego powinny być autoryzowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisy elektroniczne personelu dostarcza Zamawiający. 22. Elementy oprogramowania części białej, części szarej i e-usług muszą ze sobą współpracować i mieć możliwość przesyłania danych. 23. Oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzanie załączników w formie zeskanowanych obrazów. 15/196

16 24. W przypadku konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, końcowy termin realizacji nie może ulec zmianie. 16/196

17 ROZDZIAŁ V Główne cele projektu CEL DZIAŁANIA: - Celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług publicznych (platformy usług elektronicznych) - w ramach działania 2.2 zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - poprzez Wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych zapewniający usługi informacyjne pierwszego i drugiego poziomu, czyli takie, które polegają na dostarczaniu różnym grupom odbiorców informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów jej wyszukiwania. CEL PROJEKTU: - Zapewnienie pacjentom dostępu przez Internet do własnych danych medycznych, dzięki czemu zminimalizowane zostaną skutki ograniczenia swobody działania, dając możliwość prostego zapoznania się i wydrukowania wszystkich zgromadzonych informacji. Umożliwi się w ten sposób rzeczywisty dostęp do swoich danych bez konieczności wizyty w szpitalu. W ten sam sposób można dostarczyć wyniki badań, na które pacjent często czeka kilka tygodni (np. badania wykonywane w ośrodkach zewnętrznych) Jednocześnie pacjent uzyska możliwość uzyskania kopii większości swoich danych archiwalnych z lat poprzednich. CELE SZCZEGÓŁOWE: - Znacząca poprawa efektywności pracy personelu medycznego poprzez lepsze zarządzanie czasem i zadaniami. Znacząca poprawa jakości obsługi pacjenta poprzez dostęp do dokumentacji z dowolnej lokalizacji (dom, praca) bez konieczności wizyty w jednostce. Znacząca poprawa ochrony danych wrażliwych przetwarzanych w systemach medycznych poprzez wdrożenie systemów ochrony na styku z siecią publiczną, modernizacji pomieszczeń serwerowni oraz mechanizmów realizacji kopii zapasowych i odtwarzania danych. Znaczące podniesienie niezawodności systemów informatycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz mechanizmów pracy. Znaczące podniesienie poziomu informatyzacji SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. ZGODNOŚĆ CELU PROJEKTU Z CELAMI DZIAŁANIA 2.2: - Występuje pełna zgodność celu projektu (celów szczegółowych) z celami działania 2.2, a w szczególności w obszarze uruchomienia usług publicznych oraz budowanie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania poprzez wyposażenie w środki techniczne do realizacji celu. 17/196

18 ROZDZIAŁ VI 1. Lokalizacja szpitala i projektu Planowana inwestycja będzie realizowana w następującej lokalizacji: województwo śląskie, powiat gliwicki, miasto Toszek, ul. Gliwicka 5 Lokalizację w województwie przedstawiono na mapie poniżej (źródło: bip.slaskie.pl) Rysunek: Lokalizacja miasta Toszek w województwie śląskim 18/196

19 Rysunek: Podział administracyjny woj. śląskiego wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego (źródło: bip.slaskie.pl) 19/196

20 Rysunek: Otoczenie miasta Toszek (źródło: mapy Google) Rysunek: Lokalizacja obiektów SPZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 20/196

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo