SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 87, poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. Nr 241, poz II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Kancelaria Prezydenta RP NIP: Adres: Strona internetowa: ul. Wiejska 10, Warszawa Numer telefonu: ( ) Numer faksu: ( ) Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach III. DEFINICJE I SKRÓTY Wyrażenie i skróty użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: Zamawiający Kancelaria Prezydenta RP Siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ustawa lub Pzp Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 1

2 IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art ustawy Pzp. V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, tj.: a) Część I serwer 3 szt., laptop 9 szt., komputer PC 8 szt., monitory LCD 8 szt., switch 10/100/ porty 3 szt., terminal z monitorami LCD 20 szt., drukarka kolorowa laserowa szt. 2, PDA z nawigacją GPS(AutomMapa Polski ver. 4.0 lub wyższa) szt. 5, głośniki komputerowe szt. 10, słuchawki komputerowe - szt. 20, myszy optyczne PS2/USB 20 szt., fax szt. 4, karta SCSI RAID5 - szt. 2, dysk HDD SCSI U GB 10K 4 szt., karta sieciowa 10/100/1000 szt. 20. b) Część II system operacyjny Microsoft Windows Server szt., Licencje CAL Terminal Server szt., pakiet biurowy Microsoft Office 2003 pro (2007 pro) 35 szt., c) Część III drukarka kolorowa laser A3 - tempest 1 szt. d) Część IV oprogramowanie: system ochrony sieciowej phion netfence Security Gateway 1 szt. 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): urządzenia komputerowe, notebooki, stacje robocze, pamięci, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa załącznik nr 2 do siwz Opis przedmiotu zamówienia. 4. Oferowany przez wykonawcę sprzęt i oprogramowanie musi być fabrycznie nowe. 5. Komputer (i jego komponenty), laptopy, monitory muszą być objęte co najmniej 36 miesięcznym bezpłatnym serwisem gwarancyjnym (w szczególności baterie laptopów 12 miesięcznym serwisem) obejmującym odbiór ulegających awarii i dostarczenie sprawnych elementów do siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 6. Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz podzespołów, posiadających numery seryjne (włączając składniki zestawów komputerowych z wyszczególnieniem, w którym zestawie się znajdują) w dwóch postaciach: a) wykazu sprzętu z numerami seryjnymi, b) arkusza gwarancyjnego zawierającego zobowiązania wynikające z umowy. 2

3 7. Wszystkie dostarczone stacje robocze, laptopy, akcesoria (myszy, klawiatury, nagrywarki), monitory, oraz przełączniki sieciowe muszą zostać oznaczone nalepkami pozwalającymi zidentyfikować wykonawcę. 8. Opakowanie oraz sprzęt tj.: stacje robocze, laptopy, klawiatury, monitory muszą być oznakowane numerem seryjnym i kodem kreskowym. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach jakościowych nie gorszych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ. 10. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym (certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001, znak bezpieczeństwa CE, zgodność z normami ISO 9296, określonym przez Zamawiającego. 11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składający ofertę dostarczy: Certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001 posiadany przez producenta sprzętu dla wszystkich pozycji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) lub dokument równoważny wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie, w którym Wykonawca składa ofertę; Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt posiada znak bezpieczeństwa CE, wymagane atesty oraz spełnia normy ISO 9296; Charakterystykę proponowanego sprzętu załącznik nr 5. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia wykonawca zakończy całość dostaw w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 3 ustawy Pzp, tj.: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykażą się odpowiednim doświadczeniem, że w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania: a. dla części I o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; b. dla części II o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; c. dla części III o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; 3

4 d. dla części IV o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; oraz załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie realizowanego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: a. dla części I ,00 zł brutto; b. dla części II ,00 zł brutto; c. dla części III ,00 zł brutto; d. dla części IV ,00 zł brutto; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca składający polisę lub inny dokument ubezpieczenia na więcej niż jedną część postępowania, zobowiązany jest złożyć polisę na każdą część z osobna, ale o łącznej wartości nie mniejszej niż wymagana dla tych części, w których wykonawca składa ofertę. 3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w VIII części SIWZ. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki. 5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 3. Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji urzędu 4

5 skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną, nie mniejszą niż (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.3.): a) dla części I ,00 zł brutto; b) dla części II ,00 zł brutto; c) dla części III 50.00,00 zł brutto; d) dla części IV 50.00,00 zł brutto; 6. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat (potwierdzenie warunku z pkt ): a) dla części I o łącznej wartości min ,00 zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min ,00 zł brutto; b) dla części II o łącznej wartości min ,00 zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min ,00 zł brutto; c) dla części III o łącznej wartości min ,00 zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min ,00 zł brutto; d) dla części IV o łącznej wartości min ,00 zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min ,00 zł brutto; Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw (załącznik nr 4); 7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 10. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w punkcie VIII pkt 2, 3, 4 i 7 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 11. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 5

6 podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 12. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 13. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 13.1 w punkcie VIII ppkt 2, 3, 4 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 14. Dokumenty, o których mowa w pkt VIII ppkt lit. a i c oraz ppkt 2 muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 15. Dokument, o którym mowa w pkt VIII ppkt lit. b musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 16. Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz tłumaczeniem na język polski. 17. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 18. Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: (22) bądź mailem na adres: 2. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wszelką korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 6

7 ul. Wiejska 10, Warszawa z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego [znak sprawy 19/2008] 4. Wszelkie terminy liczy się od chwili, w której zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią nadesłanego pisma. Zamawiający przyjmuje informacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 16:15 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Jeśli pismo wpłynie po godzinach pracy zamawiającego, wówczas uznane będzie, że wpłynęło ono następnego dnia roboczego. 5. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi na potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków (w punkcie VIII SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań przedmiotowych (pkt V ppkt 11 SIWZ) były składane pod rygorem nieważności na piśmie. 6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków składających się na ofertę wykonawcy: 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Grzegorz Więcek tel. (22) od poniedziałku do piątku, w godzinach X. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ 1. W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dotyczących SIWZ, wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego i będzie wiążąca. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) w części I 6.000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych ); b) w części II 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych); c) w części III 550,00 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych); d) w części IV 750,00 zł ( słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych); 7

8 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia r. do godz. 13:00 3. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu (przelew bankowy), b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz z późn. zmian. ). 4. Wpłaty można dokonać na konto: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Finansowe w Kredyt Bank PBI SA IV Oddział Warszawa nr konta Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w określonym wyżej terminie. 6. W przypadku składania dokumentów wymienionych w ppkt b), c), d) i e) mogą one być złożone w kasie zamawiającego ( pok. 328 w godz ) przez wykonawcę lub przysłane pocztą na adres podany w pkt. IX ppkt 3 z dopiskiem: Biuro Finansowe wadium do przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego [sygnatura postępowania 19/2008], w terminie podanym w pkt. XI ppkt Kserokopia wniesienia wadium powinna być dołączona do oferty. 8. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie wniesie go w terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, gdy protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 10. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, jeżeli: 8

9 a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ustala się termin 60 dni związania złożoną ofertą. 2. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia w: 1) pieniądzu (przelew bankowy); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 9

10 4. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 5. Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści). Do formularza oferty należy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ, tj.: a) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VIII SIWZ; b) dokumenty wymienione w pkt. V ppkt. 11 SIWZ; c) kserokopia dowodu wniesienia wadium. d) W przypadku, gdy polisa obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że przedłużą ją na czas trwania umowy. 7. Dokumenty wymagane przez zamawiającego i dołączone do formularza oferty (załącznik nr 1) mogą być: a) przedstawione w formie oryginału, b) przedstawione w formie kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisane przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną /uprawnione do reprezentowania wykonawcy). Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno mieć miejsce na każdej stronie dokumentu zawierającej treść. 8. Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty. 9. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 10. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem. Także udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialne. 11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 12. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem. 13. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 10

11 14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, Warszawa i oznaczonej: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego [sygnatura postępowania 19//2008] - nie otwierać przed dniem roku, godz. 14: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert. 17. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 18. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone napisem: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w załączniku nr 1 Formularzu oferty. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście D w terminie do dnia roku godz. 13:00 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia roku o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego, w sali nr 110 przy ul. Wiejskiej 10, w Warszawie. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Otwierając oferty zamawiający poda: nazwy i adresy wykonawców, ceny ofertowe (oraz inne istotne elementy jak gwarancje, termin wykonania, warunki płatności zawarte w ofertach). 7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 11

12 XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA 1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ. Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego, oraz wszystkie pochodne (między innymi: koszty ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.). 2. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia. 3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca podaje cenę oferty w załączniku nr 1 formularzu oferty. 5. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA 100% Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: cena oferowana minimalna brutto ocena punktowa = x 100 cena badanej oferty brutto Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. XIX. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE Wykonawca może powierzyć podwykonawcom jedynie realizację części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom realizację umowy o zamówienie publiczne w części obejmującej bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji zobowiązany będzie w terminie 30 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu listę 12

13 serwisantów. Ponadto Wykonawca może zlecić wykonanie naprawy innym osobom trzecim niż wskazane powyżej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. XX. PROJEKT UMOWY. Projekt umowy - załącznik nr 6 do siwz. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Protest może być złożony tylko w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście D. XXII. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wg dwóch części opisanych w załączniku nr 2 opisie przedmiotu zamówienia. XXIII. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w siwz. XXIV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XXV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 3. Oferty mogą zostać udostępnione od chwili otwarcia. 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 5. Jawność protokołu, załączników do protokołu, ofert: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 13

14 b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji, c) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznikami do SIWZ są: 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty, 2. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, 4. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, 5. Załącznik nr 5 Charakterystyka proponowanego sprzętu 6. Załącznik nr 6 Projekt umowy 14

15 ... pieczęć adresowa Wykonawcy Dane Wykonawcy: Zamawiający: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska Warszawa Załącznik nr 1 do siwz nazwa firmy... adres... telefon/faks... NIP... REGON... osoba do kontaktu... tel./ ... nr konta bankowego Wykonawcy... FORMULARZ OFERTY Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego [sygnatura postępowania - 19/2008], oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 2 do siwz opisie przedmiotu zamówienia: w części I - za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł......), w części II - za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł......), w części III- za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł......), w części IV - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z poniższymi warunkami: Część I Lp. Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt./lic. 1. Serwer 3 Wartość netto Wartość brutto 2. Laptop 9 15

16 3. Komputer PC 8 4. Monitor LCD 8 Switch 10/100/ porty Terminal z monitorami 6. LCD 7. Drukarka Kolorowa Laserowa PDA z nawigacja GPS 8. (AutoMapą Polski ver. 4.0 lub wyższa) Głośniki komputerowe Słuchawki komputerowe Myszy optyczne PS2/USB FAX Karta SCSI RAID Dysk HDD SCSI U GB 10K Karta sieciowa 10/100/ R A Z E M Część II Lp Opis System operacyjny typu Microsoft Winndows Server 2003 Licencje CAL Terminal Server 2003 pakiet biurowy typu Microsoft Office 2003 pro (2007 pro) Code Two Public Folders (1 Serwer + 25 Klientów) Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt Wartość netto Wartość brutto R A Z E M Część III Lp. 1. Opis drukarka kolorowa laser A3- tempest Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 1 Wartość netto Wartość brutto 16

17 Część IV Lp. 1. Opis oprogramowanie: system ochrony sieciowej typu phion netfence Security Gateway Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 1 Wartość netto Wartość brutto Całkowita cena brutto realizacji zamówienia jest ostateczną ceną oferty. *Cena oferty zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego oraz wszystkie pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.). 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem. 3. Oświadczamy, że sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) 4. Oferowana cena obejmuje koszty dostarczenia i uruchomienia sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku nr 2 do siwz. 6. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na zasadach określonych w załączniku nr 2 do umowy. 7. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr... niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. Podwykonawcom zamierzam zlecić realizację części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji tak/nie* (nazwa firmy, adres, telefon, faks - wypełniają Wykonawcy, którzy zamierzają zlecić realizację części zamówienia)... 17

18 ... data i miejscowość Podpis i pieczęć imienna osoby - osób upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy UWAGA Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora. * niepotrzebne skreślić 18

19 Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1) serwer 3 szt., 2) laptop 9 szt., 3) komputer PC 8 szt., 4) monitory LCD 8 szt., 5) switch 10/100/ porty 3 szt., 6) terminal z monitorami LCD 20 szt., 7) drukarka kolorowa laserowa 2 szt., 8) PDA z nawigacją GPS(AutomMapa Polski ver. 4.0 lub wyższa) 5 szt., 9) głośniki komputerowe szt. 10, 10) słuchawki komputerowe -20 szt., 11) myszy optyczne PS2/USB 20 szt.,12) fax szt. 4, 13) karta SCSI RAID5 2 szt., 14) dysk HDD SCSI U GB 10K 4 szt., 15) karta sieciowa 10/100/ szt.. 1) serwer Nazwa sprzętu: Lp. Rodzaj Zestaw parametrów podzespołu Procesor Producent/ Typ urządzenia: Intel Xeon E5345 Quad Core lub równoważny pod względem wydajności Ilość rdzeni 4 Iloś Procesorów 2 Paramter 4: Częstotliwość procesora minimum 2,33GHz Magistrala FSB minimum 1333 MHz Płyta główna Producent/ Typ urządzenia: dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym Chipset (zalecany przez producenta procesora) Obsługa pamięci RAM Advanced ECC Ilość gniazd na moduły minimum 8 szt. RAM Paramter 4: Maksymalna pojemność minimum 32 GB pamięci RAM Parametr 5: Ilość wnęk na dyski twarde minimum 6 Parametr 6: PCI minimum 5 Parametr 7: PCI pełnej wysokości i minimum 32 GB długości Parametr 8: PCI Express pełnej minimum 4 wysokości Parametr 9: Ilość portów USB 1.1/2.0 minimum 5 szt. (w tym minimum 2 na tylnym panelu) Parametr 10: Wiatraki Redundatne Hot-Plug Parametr 11: Port RJ-45 dla zdalnego zarządzania tak 19

20 Parametr 12: Port RJ-45 (2) 10/100/1000 Parametr 13: Port VGA D-SUB (2) Parametr 15: Porty PS/2 (klawiatura i mysz) Parametr 16: Port szeregowy Parametr 17: Port równoległy nie Parametr 18: Funkcjonalność WOL Parametr 19: Port ilo2 Parametr 20: Funkcjonalność PXE Pamięć operacyjna Producent/ Typ urządzenia: Typ kości FB DIMM DDR2 ECC Specyfikacja PC Częstotliwość wewnętrzna minimum 533 MHz Parametr 4: Pojemność 4 GB Karta graficzna Producent/ Typ urządzenia: zintegrowana z płytą główną typ karty Zintegrowana wielkość pamęci 16 MB Karta sieciowa Producent/ Typ urządzenia: Wielofunkcyjna lub zintegrowana z płytą główną Zintegrowana Ilośc kart 2 Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet Paramter 4: wsparcie load balancing Paramter 5: TCP/IP Offload Engine Dysk twardy Producent/ Typ urządzenia: 147 GB 3G SAS 10k ilość dysków 4 Pojemność dysku minimum 147 GB Prędkość obrotowa talerzy rpm 20

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: sprzedaż i dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo