SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZNAK SPRAWY: OR Ryki, lipiec 2014 r. Strona 1 z 30

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Powiat Rycki ul. Wyczółkowskiego 10A, Ryki NIP , REGON tel , fax strona internetowa: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 2.1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w podstawowym trybie udzielania zamówień publicznych - przetargu nieograniczonym, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 3.1. Nazwa zadania: Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji w ramach projektu.: Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, StęŜyca i UłęŜ - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Zamawiający zamierza zakupić profesjonalne rozwiązania do ochrony sieci oraz do backupu i archiwizacji danych z serwerów i komputerów. Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie antywirusowe, urządzenie typu UTM z oprogramowaniem oraz urządzenie, które umoŝliwi nam magazynowanie i ochronę danych za pośrednictwem lokalnego i zdalnego systemu kopii zapasowych i zabezpieczenia danych. Zamawiający oczekuje sprzętu zapewniającego moŝliwość backupu i odzyskania danych oraz całych systemów operacyjnych z centralnym zarządzaniem i kontrolą. Sumaryczna ilość danych objęta backupem wynosi ok. 1TB. Urządzenie będziemy stosowali do backupu systemu EZD (obieg dokumentów), Mikrobit (system finansowo-księgowy), programów geodezyjnych, systemów kadrowo płacowych. Będziemy teŝ robili kopie obrazów systemów poszczególnych komputerów. Proponowane rozwiązania powinny uwzględniać obsługę 100 stacji roboczych Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: Urządzenia komputerowe Urządzenia sieciowe Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 5.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Warunek zostanie spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia, Warunek zostanie spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Strona 2 z 30

3 Warunki, o których mowa powyŝej, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do naleŝytego wykonania udzielanego zamówienia. Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa powyŝej zawiera pkt 6 SIWZ. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 2 do SIWZ, 6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy naleŝy przedłoŝyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dokumenty dotyczące przynaleŝności do grupy kapitałowej: lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. JeŜeli Wykonawca złoŝy listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoŝył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoŝył listy podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt Ponadto do oferty naleŝy dołączyć: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby wprowadzone do reprezentowania wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie podmiotu trzeciego było złoŝone w oryginale oraz zawierało następujące elementy: 1) wskazanie, iŝ zobowiązanie następuje na rzecz Wykonawcy (nazwa Wykonawcy i jego siedziba) na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia (nazwa zamówienia) (zobowiązanie bezwarunkowe) 2) wskazanie, jakich konkretnie zasobów dotyczy zobowiązanie, Strona 3 z 30

4 3) wskazanie, czy podmiot zobowiązany będzie uczestniczył, czy teŝ nie w realizacji zamówienia. Do zobowiązania podmiotu trzeciego Zamawiający wymaga załączenia dokumentów, wskazujących, Ŝe osoby podpisane na oświadczeniach o zobowiązaniu do oddania do dyspozycji zasobów są uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu udostępniającego (wpis do właściwego rejestru np. KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / dokument wygenerowany ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej). JeŜeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty dotyczące tych podmiotów, których mowa w pkt i (obowiązek dołączenia tych dokumentów zachodzi w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia gdy podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, 3) złoŝenie oferty wspólnie, 4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) kaŝdy z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w i Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne. W przypadku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie, warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niŝ jednym podmiocie występującym wspólnie UWAGA W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pan Sławomir Wołowiec Sekretarz Powiatu Ryckiego tel od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7 30 do Wnioski, zawiadomienia oraz informacje do czasu otwarcia ofert Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pisemnie kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wnioski, zawiadomienia, informacje, środki ochrony prawnej Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złoŝonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest Strona 4 z 30

5 prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 ustawy dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w powyŝej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej gdzie udostępniona została SIWZ Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający moŝe zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszenia zmienianego ogłoszenia i jego numer W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeŝeli jest to konieczne. JeŜeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu dokonywania oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie udostępniana jest SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, jeŝeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1. Ustala się, Ŝe Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę Oferta musi spełniać następujące wymogi: 1) oferta ma być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej niewaŝności; 2) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane; 3) do oferty naleŝy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ, 4) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na kaŝdej zapisanej stronie przez osobę(y) upowaŝnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Strona 5 z 30

6 Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy; 5) upowaŝnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy naleŝy dołączyć do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów, a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. b) w przypadku złoŝenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notarialnie. 6) wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający moŝliwości zmiany zawartości oferty; 7) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami, 8) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt. 6 niniejszej SIWZ oświadczenia lub dokumenty. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem (kaŝda zapisana strona) przez uprawnionego Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę). Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej treści Oświadczenia lub dokumenty, których złoŝenia Zamawiający wymaga na załącznikach do niniejszej SIWZ (wymienione w pkt. 6), powinny być złoŝone na tych załącznikach. Wykonawca moŝe sporządzić własne oświadczenie lub dokument, ale pod warunkiem, Ŝe umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego (musi odpowiadać treści SIWZ) - złoŝenie w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty ZłoŜenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagroŝone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleŝnie od wyników postępowania z wyjątkiem uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy, kiedy to Wykonawcom, którzy złoŝyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty Zamawiający nie dokonuje zastrzeŝenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający Ŝąda: a) wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, lub b) podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 (jeŝeli dotyczy). JeŜeli w postępowaniu występuje jednocześnie sytuacja o której mowa w punkcie a i b, Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do podania w ofercie łącznej informacji zgodnie z punktem a i b JeŜeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iŝ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŝ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A, Ryki, pokój 103 (sekretariat I piętro) lub przesłać pocztą nie później niŝ do dnia 30 lipca 2014 r. do godz O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: Oferta w przetargu znak: OR na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji. Nie otwierać przed 30 lipca 2014 r. do godz oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Strona 6 z 30

7 11.4. Oferty złoŝone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: zmiana lub wycofanie. Koperty oznaczone wycofanie zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Sala Konferencyjna (I piętro) dniu 30 lipca 2014 r. o godz Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez członków komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz policzeniem otrzymanych ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Protokół postępowania oraz załączniki do protokołu: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców w trakcie postępowania oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iŝ stanowi ona zastrzeŝoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA lub równowaŝnym. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŝe wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje Komisja przetargowa dokona badania i oceny złoŝonych ofert na posiedzeniach. Posiedzenia komisji przetargowej są niedostępne dla Wykonawców i osób trzecich zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia r. o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia wyłączenie do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, a takim organem nie jest komisja przetargowa Zamawiającego. Protokoły z posiedzeń komisji przetargowych, jeŝeli są sporządzane - nie podlegają upublicznieniu W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Cena oferty winna obejmować pełny zakres zamówienia określonego w punkcie 3 SIWZ oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie Ceny zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyŝej muszą być wyraŝone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Podana cena ofertowa w Formularzu ofertowym będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy stanowi ona całkowite nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia i nie ulega waloryzacji ani zmianom (z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, która pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto) Obowiązująca na przedmiot zamówienia stawka podatku VAT wynosi 23 % JeŜeli Wykonawca zastosuje stawkę VAT odmienną niŝ wskazana zobowiązany jest wskazać podstawę jej przyjęcia (przepisy prawa lub posiadane indywidualne interpretacje) Prawidłowe ustalenie podatku VAT naleŝy do obowiązku Wykonawcy Ocenie podlega CENA OFERTOWA BRUTTO podana w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), i jest kwotą brutto obejmującą cały przedmiot zamówienia wraz z naleŝnym podatkiem VAT i wszystkimi kosztami, wynikającymi z SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy dla poszczególnego zadania Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOBOBU OCENY OFERT Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa I etap: badanie ofert w zakresie wymagań formalno prawnych i kompletności ofert. Strona 7 z 30

8 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 5 SIWZ Komisja będzie oceniała na podstawie dokumentów określonych w punkcie 6 SIWZ. Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniŝej. W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złoŝone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. Kryteria oceny ofert. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium (przypisując mu odpowiednio wagę procentową): cena (koszt) - waga kryterium 100% Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym ofertom przyznane zostaną punkty: dla kryterium cena, według wzoru: C=(C min / C oferta ) * 100 pkt gdzie C min oznacza najniŝszą cenę zaoferowaną w postępowaniu, a C oferta cenę badanej oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyŝszą liczbę punków. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w SIWZ Zamawiający uniewaŝni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złoŝyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Przed zawarciem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: 1) oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej), 2) cel gospodarczy, 3) zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum, 4) odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum, 5) okres obowiązywania umowy, 6) zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego, 7) określenie sposobu reprezentacji konsorcjum, 8) zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego Przed zawarciem umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie umowy spółki cywilnej zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem), albo 10 dni - jeŝeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 14.5 w przypadkach określonych w art. 94. ust. 2 ustawy W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, chyba Ŝe Krajowa Izba Odwoławcza uchyliła zakaz zawarcia umowy na wniosek Zamawiającego w przypadku okoliczności, o których mowa w art. 183 ust. 2 ustawy Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Strona 8 z 30

9 14.9. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Przyjęcie w ofercie wzoru umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają negocjacjom Z Powiatem Ryckim zostanie zawarta umowa na wykonanie dostawy W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych okolicznościach Po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (faks), albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany postanowień umowy, w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a Dostawca wyrazi na nie zgodę. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a takŝe innym podmiotom, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia r. Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego Wykonawca lub uczestnik konkursu moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa powyŝej nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem pkt 17.4 SIWZ Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (faks), albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób (forma pisemna). Strona 9 z 30

10 17.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w ust i 17.9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŝeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŝeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt SIWZ nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŝnienia postępowania w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 - Informacja o przynaleŝności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wzór umowy Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówien Strona 10 z 30

11 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY NiŜej podpisani..... działający w imieniu i na rzecz:. (nazwa i siedziba Wykonawcy) NIP.. Regon. Nr telefonu../ faksu. .. w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji, składamy niniejszą ofertę: 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową: netto:.....zł (słownie złotych). plus naleŝny podatek VAT.. zł (.%) brutto:..zł słownie złotych). 2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 4. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 5. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ. 6. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Strona 11 z 30

12 7. Oświadczamy, Ŝe dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania oferty. 8. Oświadczamy, Ŝe zamierzamy powierzyć podwykonawcy część zadania:.. (naleŝy wskazać część zadania lub wpisać nie dotyczy) 9. PoniŜej podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp... (naleŝy podać nazwę firmy lub wpisać nie dotyczy) Podpis Wykonawcy, pieczątka Strona 12 z 30

13 Załącznik nr 2 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji Nazwa Wykonawcy:... Siedziba..... oświadczam(my), Ŝe firma, którą reprezentuję: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiada wiedzę i doświadczenie lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument* 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument * 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument * /miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/ * niewłaściwe skreślić Strona 13 z 30

14 O Ś W I A D C Z E N I E o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Siedziba..... oświadczam(my), Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1)wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kar umownych jeŝeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŝ 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od dniej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem, postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy, 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; /miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/ Strona 14 z 30

15 O Ś W I A D C Z E N I E dotyczące art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 4 do SIWZ Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji Nazwa Wykonawcy:... Siedziba..... oświadczam(my), Ŝe: 1) * nie naleŝę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. I. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) * 2) * naleŝę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. I. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w związku z czym przedstawiam listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej:* Przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów firma: adres: Przedsiębiorcy zaleŝni, podlegający przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 4) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów /miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/ * niepotrzebne skreślić Strona 15 z 30

16 Wzór umowy Nr OR Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... w Rykach pomiędzy POWIATEM RYCKIM W RYKACH, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A, RYKI, reprezentowanym przez: ZARZĄD POWIATU W RYKACH, w osobach: 1. Stanisława Jagiełło - Starosty Ryckiego, 2. Tadeusza Oryla Wicestarosty Ryckiego, zwanym w dalszej części Zamawiającym, a... zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez:... Niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) oraz złoŝoną ofertą, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy, jako jej załączniki (SIWZ nr 1 oraz oferta nr 2) Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa profesjonalnego rozwiązania do ochrony sieci oraz do backupu i archiwizacji danych z serwerów i komputerów. Przedmiotem dostawy jest oprogramowanie antywirusowe, urządzenie typu UTM z oprogramowaniem oraz urządzenie, które umoŝliwi magazynowanie i ochronę danych za pośrednictwem lokalnego i zdalnego systemu kopii zapasowych i zabezpieczenia danych dla Powiatu Ryckiego, którego parametry określono w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Dostawca oświadcza, Ŝe wyroby odpowiadają wszystkim cechom określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. 2 Wartość przedmiotu zamówienia ustala się na kwotę zgodną z formularzem oferty tj.. zł netto (słownie zł: ) plus naleŝy podatek VAT w wysokości. (..%), co daje. zł brutto Płatność za przedmiot umowy określony w 1 nastąpi na podstawie wystawionej faktury, po zrealizowaniu przez Dostawcę przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego. 2. NaleŜność uregulowana będzie przelewem na konto Dostawcy w okresie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 3. Dostawcy od faktury niezapłaconej w terminie, określonym zgodnie z ust. 2 przysługują ustawowe odsetki. 4. Dostawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaŝy, cesji wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. Dostawa zostanie zrealizowana na koszt dostawcy. 3. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie potwierdzony w formie protokołu podpisanego przez upowaŝnionych przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 4. Dostawca oznakuje i opisze dostarczany sprzęt zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona 16 z 30

17 5. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dostarczony sprzęt i oprogramowanie jest niezgodny z zamówieniem lub nie jest kompletny albo posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 5 W przypadku dostarczenia towaru wadliwego Dostawca na swój koszt wymieni towar na wolny od wad w terminie 7 dni licząc od dnia odbioru. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z umową pod względem jakości i ilości, jeŝeli Dostawca odmówi wymiany towaru na zgodny z umową Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy, powstałe na skutek działania siły wyŝszej (klęski Ŝywiołowej itp.) 2. Strona powołująca się na okoliczności działania siły wyŝszej, zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakŝe nie później niŝ 7 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności siły wyŝszej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony faksem i potwierdzenia listem poleconym Zamawiający moŝe odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art.145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany postanowień umowy, w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a Dostawca wyrazi na nie zgodę Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy. 2. Dostawca jest odpowiedzialny wzglądem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym równieŝ za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw, własności intelektualnej i przemysłowej w tym praw autorskich patentów itp. 3. Dostawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na dostarczony przedmiot umowy na okres 12 m-cy. 4. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres wskazany w załączniku Nr 6 do SIWZ lub zgodnie z warunkami określonymi w gwarancji producenta asortymentu, w zaleŝności która z nich obowiązuje na dłuŝszy okres. 5. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy pisemnie. 6. Okres gwarancji zostanie przedłuŝony o czas naprawy. JeŜeli po 3-krotnej naprawie produkt w dalszym ciągu będzie niesprawny Wykonawca wymieni go na nowy o parametrach nie gorszych niŝ parametry produktu podlegającego wymianie. 7. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych poniŝej: a) Dostawca jest obowiązany zareagować do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia usterki i dokonać naprawy produktu w terminie nie przekraczającym 14 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia. b) Gwarancja nie moŝe zobowiązywać Zamawiającego do przechowywania pudeł, worków czy innych opakowań fabrycznych sprzętu. c) W przypadku nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy a kaŝdy dzień opóźnienia Dostawca zapłaci kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za kaŝdy dzień opóźnienia. Strona 17 z 30

18 2. Taka sama kara będzie naleŝna w przypadku nie dokonania wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie określonym w 5 za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od niniejszej umowy z przyczyn leŝących po stronie Dostawcy. 4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn innych niŝ określone w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 5. JeŜeli na skutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyŝszająca zastrzeŝoną karę, Zamawiającemu słuŝy prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty wezwania. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z naleŝności przysługujących Dostawcy. 11 Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego 12 W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 13 Integralną część umowy stanowią: 1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (w szczególności zał. nr 6 - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia), 2. oferta Dostawcy 14 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Dostawcy. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA Strona 18 z 30

19 Załącznik nr 6 do SIWZ ZADANIE: ZAKUP URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA DO OCHRONY SIECI I ARCHIWIZACJI Zamawiający obejmuje dostawę profesjonalnego rozwiązania do ochrony sieci oraz do backupu i archiwizacji danych z serwerów i komputerów. Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie antywirusowe, urządzenie typu UTM z oprogramowaniem oraz urządzenie, które umoŝliwi magazynowanie i ochronę danych za pośrednictwem lokalnego i zdalnego systemu kopii zapasowych i zabezpieczenia danych. Zamawiający oczekuje sprzętu zapewniającego moŝliwość backupu i odzyskania danych oraz całych systemów operacyjnych z centralnym zarządzaniem i kontrolą. Sumaryczna ilość danych objęta backupem wynosi ok. 1TB. Urządzenie będziemy stosowali do backupu systemu EZD ( obieg dokumentów), Mikrobit ( system finansowo-księgowy ), programów geodezyjnych, systemów kadrowo płacowych.będziemy teŝ robili kopie obrazów systemów poszczególnych komputerów. Proponowane rozwiązania powinny uwzględniać obsługę 100 stacji roboczych. 1: OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE DLA STACJI ROBOCZYCH I SERWERA 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows /XP/Vista/Windows 7/ Windows 8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. 3. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim. 4. Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. Ochrona antywirusowa i antyspyware 5. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagroŝeniami. 6. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 7. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 8. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 9. MoŜliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na Ŝądanie" lub według harmonogramu. 10. System ma oferować administratorowi moŝliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak nie wykonywało danego zadania. 11. MoŜliwość utworzenia wielu róŝnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). KaŜde zadanie ma mieć moŝliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). 12. Skanowanie "na Ŝądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. 13. MoŜliwość określania poziomu obciąŝenia procesora (CPU) podczas skanowania na Ŝądanie i według harmonogramu. 14. MoŜliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 15. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 16. MoŜliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). 17. MoŜliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. 18. MoŜliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu. 19. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. 20. UŜytkownik musi posiadać moŝliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera. 21. W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej uŝytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji. 22. Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie moŝe wymagać od uŝytkownika ponownego uruchomienia komputera. 23. MoŜliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. 24. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail. 25. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezaleŝnie od konkretnego klienta pocztowego). Strona 19 z 30

20 26. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. 27. MoŜliwość definiowania róŝnych portów dla POP3 i IMAP, na których ma odbywać się skanowanie. 28. MoŜliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do kaŝdej odbieranej wiadomości lub tylko do zainfekowanych wiadomości Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a uŝytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. 30. Blokowanie moŝliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umoŝliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony. 31. MoŜliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora. 32. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. 33. MoŜliwość definiowania róŝnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. 34. Program ma umoŝliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS. 35. Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. 36. Administrator ma mieć moŝliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego. 37. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność która na bieŝąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze uŝytkownika. 38. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na Ŝądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym. 39. UŜytkownik musi posiadać moŝliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. 40. W przypadku gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać się skanowanie wszystkich procesów równieŝ tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne. 41. Wbudowane dwa niezaleŝne moduły heurystyczne jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć moŝliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie z uŝyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. 42. MoŜliwość automatycznego wysyłania nowych zagroŝeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji uŝytkownika). UŜytkownik musi mieć moŝliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagroŝeń mają być wysyłane w pełni automatycznie czy teŝ po dodatkowym potwierdzeniu przez uŝytkownika. 43. Do wysłania próbki zagroŝenia do laboratorium producenta aplikacja nie moŝe wykorzystywać klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze uŝytkownika. 44. MoŜliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagroŝenia i adresu uŝytkownika, na który producent moŝe wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagroŝenia. 45. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagroŝeń mają być w pełni anonimowe. 46. MoŜliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagroŝenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. 47. Interfejs programu ma oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu. 48. Interfejs programu ma mieć moŝliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy uŝytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu. 49. MoŜliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby uŝytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. 50. MoŜliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło. 51. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji musi być takie samo. 52. Program ma mieć moŝliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji poinformować o tym uŝytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji. 53. Program ma mieć moŝliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował uŝytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje waŝne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być moŝliwość dezaktywacji tego mechanizmu. 54. Po instalacji programu, uŝytkownik ma mieć moŝliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. 55. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umoŝliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. Strona 20 z 30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo