SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,"

Transkrypt

1 Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą, o wartości szacunkowej powyŝej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Warszawa, grudzień 2010 r. Strona 1 z 41

2 Część I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Biuro Prezesa Wojskowej Agencja Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa, adres do korespondencji: Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa 81 tel.: (022) faks: (022) adres strony internetowej: zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złoŝenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznych w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Część II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Część III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych poprzez wirtualną prywatną sieć szkieletową realizowaną w technologii MPLS oraz świadczenie usługi bezpiecznego dostępu do sieci wewnętrznej Zamawiającego dla uŝytkowników mobilnych i dostępu do sieci Internet. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskazać w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) część (zakres) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Część IV. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy tj. od r. do r. W przypadku rozstrzygnięcia postępowania w terminie uniemoŝliwiającym zawarcie umowy przed lub w dniu r. zamówienie realizowane będzie od daty zawarcia umowy do r. Część V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj; 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaŝe, Ŝe jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Strona 2 z 41

3 komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz z późn. zm.) 2) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaŝe się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w wykonywaniu - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia uwaŝa się usługi polegające na świadczeniu transmisji danych dla minimum 10 lokalizacji o wartości brutto jeden milion złotych kaŝda. 3) warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaŝe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował: a) co najmniej trzema odpowiednimi stykami IP z operatorami międzynarodowymi o przepustowości minimum 1 Gbit/s kaŝdy, b) co najmniej trzema odpowiednimi stykami IP z operatorami krajowymi o przepustowości minimum 1 Gbit/s kaŝdy, c) udziałem w co najmniej dwóch punktach wymiany ruchu Internet Exchange (np. WIX, PLIX, AC-X, GIX) o przepustowości co najmniej 1Gbit/s kaŝdy, d) statutem Local Internet Registar e) obsługą administracyjną dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 4) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaŝe się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niŝ ,00 (trzy miliony złotych) zł, 3. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie analizy załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŝ Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części V SIWZ w ust. 1 i Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia warunki w zakresie: wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, mogą spełniać łącznie. 5. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonywani lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert, Strona 3 z 41

4 spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 6. Oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie analizy załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŝ Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Część VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złoŝyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. 2) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie, (zał. nr 5 do SIWZ), 4) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami sporządzony przez Wykonawcę, w, w tym w odniesieniu do pkt. 3 a, b i c części V niniejszej SIWZ listy styków, a w odniesieniu do pkt 3 d i e oświadczenia Wykonawcy. 5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ, oraz następujące dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, (oświadczenie ujęte w treści załącznika nr 3 do SIWZ), 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Strona 4 z 41

5 JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ w ust. 2: 1) pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) pkt 3) i 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) pkt 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) pkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ w ust. 3 pkt 1)-4), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy części VI SIWZ ust. 3 dotyczące terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kaŝdy z Wykonawców musi załączyć do oferty oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy złoŝenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyŝszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu, o którym mowa w części VI SIWZ w ust. 2 pkt 2). 8. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo naleŝy załączyć do oferty. Strona 5 z 41

6 9. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz z późn. zm.)). 10. Dokumenty naleŝy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Część VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 1) pisemnie na adres: Biuro Prezesa Wojskowej Agencja Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa 81, i/lub 2) faksem na numer: (022) ) em: 2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są: 1) w zakresie proceduralnym Karolina Ślusarczyk, tel. (22) , 2) w zakresie merytorycznym Wojciech Szczepucha, tel. (71) Część VIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł.) 2. Wykonawca moŝe wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium musi być złoŝone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą, oraz Strona 6 z 41

7 w sytuacji określonej w art. 46 ust. 3 ustawy. 5. Wadium wnoszone w formie pienięŝnej naleŝy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. nr , z adnotacją: Rozbudowa Klastra niezawodnościowego w Zintegrowanym Systemie Informatycznym WAM. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pienięŝnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pienięŝnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 6. Oryginał wadium, wnoszonego w innej formie niŝ pienięŝna naleŝy, w oddzielnej kopercie z opisem jak w części X SIWZ w ust. 11 z dopiskiem WADIUM PRZETARGOWE, dołączyć do składanej oferty. 7. Wadium wnoszone w formach innych niŝ w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Zwrotu lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 10. PrzedłuŜenia waŝności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą w formie innej niŝ pienięŝna, w sytuacjach określonych w ustawie, naleŝy dokonywać w sposób określony w części VIII SIWZ w ust. 6. Część IX. Termin związania ofertą. 1. Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Część X. Opis sposobu przygotowywania oferty. 1. KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodną z jej postanowieniami. 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 4. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 5. W Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) naleŝy podać: 1) cenę netto oraz cenę brutto wykonania zamówienia wynikającą z formularza cenowego zał. nr 2 do SIWZ, 6. Do oferty naleŝy równieŝ załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ. Strona 7 z 41

8 7. Załączniki do oferty: oświadczenia i dokumenty wskazane z SIWZ, winny zawierać informacje i dane wymagane przez Zamawiającego i powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami do SIWZ). 8. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 1) ofertę naleŝy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem, 2) oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione lub upowaŝnioną/ upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 9. Forma oferty winna spełniać następujące wymagania: 1) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być opatrzone podpisem/ podpisami osoby/osób uprawnionej/uprawnionych lub upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy, 2) wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację, 3) wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę/osoby uprawnioną/ uprawnione lub upowaŝnioną/upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 10. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę zewnętrzną naleŝy zaadresować oraz opisać według poniŝszego wzoru: Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i adres Zamawiającego: Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa Adres na który naleŝy składać oferty: Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa 81 Oferta na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Nie otwierać przed: godz. 10: Wykonawca, składając ofertę moŝe zastrzec, Ŝe nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. ZastrzeŜenie winno być wówczas dokonane poprzez złoŝenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna oferty i część tajna oferty. Oferta złoŝona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie moŝe zatrzeć informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy). Strona 8 z 41

9 Część XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać w terminie do dnia do godziny 10:00 na adres Zamawiającego: Biuro Prezesa Wojskowej Agencja Mieszkaniowej, ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa, w pokoju nr 134 (IV piętro). 3. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. Część XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną netto oraz ceną brutto (razem z podatkiem VAT). 2. Cena brutto wykonania zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę brutto wykonania zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę brutto wykonania zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego. 4. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), wynikającą z Formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Część XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania zamówienia. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu o najniŝszej cenie brutto wykonania zamówienia, która tym samym uzyska najwyŝszą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniŝszej ceny brutto wykonania zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i ceny brutto wykonania zamówienia oferty ocenianej. Wynik zostanie przedstawiony w punktach. Punkty w kryterium cena brutto wykonania zamówienia zostaną przyznane wg poniŝszego wzoru: najniŝsza cena brutto wykonania zamówienia C = x 100 cena brutto wykonania zamówienia oferty ocenianej 2. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 3. JeŜeli Wykonawca złoŝy ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona 9 z 41

10 Część XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy. 2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. W przypadku wyboru oferty złoŝonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego, Ŝe działalność gospodarcza przez niego prowadzona jest ubezpieczona na kwotę nie mniejsza niŝ wartość kontraktu. 5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jak równieŝ o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia tej umowy. Część XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto zamówienia. 3. Zamawiający wyraŝa zgodę na tworzenie kwoty zabezpieczenia przez potrącenia z naleŝności przysługujących Wykonawcy w dniu, w którym dokonuje płatności faktury. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie moŝe nastąpić później niŝ do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 5. W dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 6. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia. 7. W trakcie realizacji umowy za zgodą Zamawiającego, Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5 w sposób gwarantujący ciągłość zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Zabezpieczenie słuŝyć będzie do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. Część XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Strona 10 z 41

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo