Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup Tworzenie planu kopii zapasowej... 14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp... 1 Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku... 1 Odłączanie urządzeń esata i Urządzenia esata... 3 Urządzenia Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup... 5 Korzystanie z ikon w programach FreeAgent Tools i AutoBackup...11 Zarządzanie dyskami Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup Tworzenie planu kopii zapasowej Przywracanie systemu Tworzenie automatycznych punktów przywracania Tworzenie ręcznych punktów przywracania Przywracanie komputera do punktu przywracania Cofanie operacji przywracania systemu Wyłączanie funkcji tworzenia automatycznych punktów przywracania Korzystanie z usługi Internet Drive Narzędzia Uruchamianie testów diagnostycznych dysku Dostosowywanie odstępów czasu dla trybu uśpienia Dostosowywanie lampek dysku Indeks... i Program FreeAgent Pro Data Mover Spis treści i

3 Wstęp Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku Po podłączeniu kabla zasilania i kabla danych do komputera dysk FreeAgent włączy się automatycznie. Aby bezpiecznie odłączyć dysk FreeAgent: Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań. LUB Naciśnij włącznik zasilania znajdujący się w dolnej części dysku. Uwaga: Dysk nie może zakończyć pracy w czasie uzyskiwania dostępu do zapisanych danych. Przed wyłączeniem dysku należy poczekać na zakończenie wszystkich operacji. Aby bezpiecznie odłączyć dysk FreeAgent: Krok 1: Kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań. Rysunek 1: Bezpieczne usuwanie sprzętu Zostanie otwarte okno Bezpieczne usuwanie sprzętu: Program FreeAgent Pro Data Mover 1

4 Rysunek 2: Bezpieczne usuwanie sprzętu Krok 2: Wybierz dysk do odłączenia, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone potwierdzenie Sprzęt może być bezpiecznie usunięty: Rysunek 3: Sprzęt może być bezpiecznie usunięty Dysk FreeAgent wyłączy się. Odłączanie urządzeń esata i 1394 W przypadku bezpiecznego odłączania dysku FreeAgent podłączonego za pomocą interfejsu esata lub 1394 należy wykonać takie same procedury jak w poprzedniej sekcji. W przypadku każdego interfejsu w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu pojawią się nieco inne ikony i ciągi identyfikacyjne. Program FreeAgent Pro Data Mover 2

5 Urządzenia esata Poniżej przedstawiono ikony i ciągi identyfikacyjne wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu w przypadku urządzeń esata: Rysunek 4: Komunikaty funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu dla urządzeń esata Dysk FreeAgent jest wyświetlany na liście w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu jako stacja dysków. Program FreeAgent Pro Data Mover 3

6 Urządzenia 1394 Poniżej przedstawiono ikony i ciągi identyfikacyjne wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu w przypadku urządzeń 1394: Rysunek 5: Komunikaty funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu dla urządzeń 1394 Dysk FreeAgent jest wyświetlany na liście w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu jako Urządzenie IEEE Ostrożnie: Nigdy nie należy odłączać urządzenia FreeAgent, gdy lampki znajdujące się z przodu urządzenia migają. Migające lampki oznaczają, że dysk jest wużyciu, a odłączenie kabla zasilania lub kabla danych w czasie pracy urządzenia może spowodować uszkodzenie lub utratę danych. Program FreeAgent Pro Data Mover 4

7 Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup Oprogramowanie FreeAgent Tools i AutoBackup znajduje się już na dysku FreeAgent i jest gotowe do zainstalowania na komputerze. Te dwie aplikacje są instalowane razem. Aby zainstalować oprogramowanie: Krok 1: Podłącz dysk FreeAgent. Po chwili zostanie otwarte okno automatycznego uruchamiania: Rysunek 6: Okno automatycznego uruchamiania w systemie Windows XP Uwaga: Litery dysków są przypisane przez system operacyjny Windows. Krok 2: Wybierz pozycję Install FreeAgent Tools (Zainstaluj oprogramowanie Install FreeAgent Tools), a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno instalatora InstallShield Wizard (Kreator InstallShield): Rysunek 7: Okno InstallShield Wizard (Kreator InstallShield) Zostanie otwarte okno powitalne: Program FreeAgent Pro Data Mover 5

8 Rysunek 8: Okno powitalne Krok 3: Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno License Agreement (Umowa licencyjna): Rysunek 9: Okno License Agreement (Umowa licencyjna) Krok 4: Kliknij przycisk Yes (Tak), aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Zostanie otwarte okno Choose Destination Location (Wybór lokalizacji docelowej): Program FreeAgent Pro Data Mover 6

9 Rysunek 10: Okno Choose Destination Location (Wybór lokalizacji docelowej) Krok 5: Kliknij przycisk Next (Dalej), aby zaakceptować domyślną lokalizację docelową lub przycisk Browse (Przeglądaj), aby wybrać inną lokalizację docelową. Zostanie otwarte okno Setup Status (Stan instalacji): Rysunek 11: Okno Setup Status (Stan instalacji) Po zainstalowaniu oprogramowania dysku FreeAgent zostanie otwarte okno Welcome (Zapraszamy) oprogramowania AutoBackup: Program FreeAgent Pro Data Mover 7

10 Rysunek 12: Okno Welcome (Zapraszamy) oprogramowania AutoBackup Krok 6: Kliknij przycisk Next (Dalej). Oprogramowanie AutoBackup wymaga zainstalowania systemu Microsoft.NET Framework 1.1. Jeśli oprogramowanie AutoBackup nie znajdzie systemu.net Framework 1.1., zainstaluje go. Zostanie otwarte okno End User License Agreement (Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania): Rysunek 13: Okno End User License Agreement (Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania) w programie AutoBackup Krok 7: Zaznacz opcję I accept the terms of the license agreement (Akceptuję warunki umowy licencyjnej), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno Setup Status (Stan instalacji) programu AutoBackup: Program FreeAgent Pro Data Mover 8

11 Rysunek 14: Okno Setup Status (Stan instalacji) programu AutoBackup Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno InstallShield Wizard Complete (Działanie Kreatora InstallShield zostało ukończone) programu AutoBackup: Rysunek 15: Okno InstallShield Wizard Complete (Działanie Kreatora InstallShield zostało ukończone) programu AutoBackup Krok 8: Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby ukończyć instalację oprogramowania AutoBackup. Zostanie otwarte okno Registration (Rejestracja) dysku FreeAgent: Program FreeAgent Pro Data Mover 9

12 Rysunek 16: Okno Registration (Rejestracja) dysku FreeAgent Krok 9: Aby zarejestrować dysk FreeAgent teraz, kliknij przycisk Register (Zarejestruj) w celu przejścia do witryny firmy Seagate w sieci Web. Krok 10: Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno InstallShield Wizard (Kreator InstallShield) oprogramowania FreeAgent Tools: Rysunek 17: Okno InstallShield Wizard Complete (Działanie Kreatora InstallShield zostało ukończone) oprogramowania FreeAgent Tools Krok 11: Zdecyduj, czy uruchomić komputer ponownie, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ). Uwaga: Po ponownym uruchomieniu komputera użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces rejestracji i konfiguracji oprogramowania AutoBackup. Dodatkowe informacje na temat tego procesu znajdują się w rozdziale Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych. Program FreeAgent Pro Data Mover 10

13 Korzystanie z ikon w programach FreeAgent Tools i AutoBackup Po zainstalowaniu oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup na pulpicie oraz pasku zadań zostaną umieszczone ikony tych programów. Aby otworzyć te programy, można kliknąć dwukrotnie odpowiednie ikony na pulpicie lub pasku zadań. Rysunek 18: Ikony programu FreeAgent Tools Rysunek 19: Ikony programu AutoBackup Program FreeAgent Pro Data Mover 11

14 Zarządzanie dyskami Okno Your Drives (Twoje dyski) jest centralnym punktem, z którego można zarządzać dyskami FreeAgent. Są w nim wyświetlane wszystkie podłączone do komputera przenośne i stacjonarne urządzenia FreeAgent: Rysunek 1: Okno Your Drives (Twoje dyski) Panel poleceń umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji dysku i narzędzi zarządzania dyskami. W oknie Your Drives (Twoje dyski): Krok 1: Wybierz z listy odpowiedni dysk. Krok 2: Wybierz opcję na panelu poleceń po lewej stronie. Uwaga: W oknie Your Drives (Twoje dyski) są wyświetlane wszystkie automatycznie wykryte dyski FreeAgent podłączone do komputera. Jeśli dysk nie zostanie wyświetlony, należy upewnić się, że jest on podłączony prawidłowo i włączony. Program FreeAgent Pro Data Mover 12

15 Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych Oprogramowanie AutoBackup dostarczone razem z dyskiem FreeAgent umożliwia tworzenie kopii zapasowych folderów znajdujących się w sieci, na dyskach flash iurządzeniach ipod, archiwizowanie danych przez Internet oraz korzystanie z funkcji Shutterfly w celu udostępniania zdjęć w Internecie. Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania AutoBackup należy je zarejestrować. Do ukończenia procesu rejestracji wymagany jest klucz produktu AutoBackup dostarczony z podręcznikiem Szybkie wprowadzenie znajdującym się w opakowaniu dysku FreeAgent. Uwaga: Do ukończenia procesu rejestracji oprogramowania AutoBackup wymagane jest połączenie internetowe. Po zainstalowaniu oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup oraz ponownym uruchomieniu komputera zostanie otwarte okno rejestracji oprogramowania AutoBackup. Rysunek 1: Okno rejestracji oprogramowania AutoBackup Program FreeAgent Pro Data Mover 13

16 Uwaga: Po wprowadzeniu klucza produktu w oknie nie będzie już wyświetlana informacja o wersji oprogramowania AutoBackup: Evaluation Version (Wersja próbna). Krok 1: Kliknij przycisk Enter Product Key (Wprowadź klucz produktu). Zostanie otwarte okno Enter Product Key (Wprowadzanie klucza produktu): Rysunek 2: Okno Enter Product Key (Wprowadzanie klucza produktu) Krok 2: Wprowadź klucz produktu (dostarczony z podręcznikiem Szybkie wprowadzenie znajdującym się w opakowaniu dysku FreeAgent) oraz adres . Krok 3: Kliknij przycisk OK. Tworzenie planu kopii zapasowej Plan kopii zapasowej stanowi dla oprogramowania AutoBackup źródło informacji dotyczących plików, które mają zostać zarchiwizowane i zaszyfrowane oraz liczby zachowywanych wersji plików. Po ukończeniu rejestracji produktu zostanie otwarte okno Backup Destination (Miejsce docelowe kopii zapasowej): Program FreeAgent Pro Data Mover 14

17 Rysunek 3: Wybór miejsca docelowego Krok 1: Sprawdź, czy zaznaczono dysk FreeAgent, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Rysunek 4: Lista Smart Picks (Inteligentny wybór) Krok 2: Zaznacz pola wyboru obok plików i folderów, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Done (Gotowe). Zostanie wyświetlone okno AutoBackup File Tally (AutoBackup zliczanie plików). Program FreeAgent Pro Data Mover 15

18 Rysunek 5: Okno AutoBackup File Tally (AutoBackup zliczanie plików) Krok 3: Zaznacz opcję Do not show this message in the future (Nie pokazuj tego komunikatu w przyszłości), aby program nie wyświetlał więcej tego okna, anastępnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno Select Items to Back Up (Wybierz elementy do zarchiwizowania): Rysunek 6: Okno Select Items to Back Up (Wybierz elementy do zarchiwizowania) Krok 4: Sprawdź, czy wybrano odpowiednie pliki i foldery do zarchiwizowania, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno Provide Backup Plan Name (Podaj nazwę planu kopii zapasowej): Program FreeAgent Pro Data Mover 16

19 Rysunek 7: Okno Provide Backup Plan Name (Podaj nazwę planu kopii zapasowej) Krok 5: Wprowadź nazwę planu kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno Backup Plan Confirmation (Potwierdzenie planu kopii zapasowej): Rysunek 8: Okno Backup Plan Confirmation (Potwierdzenie planu kopii zapasowej) Krok 6: Sprawdź, czy plan kopii zapasowej jest prawidłowy, a następnie kliknij przycisk Done (Gotowe). Zostanie otwarte okno przedstawiające postęp wykonywania kopii zapasowej: Program FreeAgent Pro Data Mover 17

20 Rysunek 9: Postęp wykonywania kopii zapasowej Czas wymagany do wykonania pierwszej kopii zapasowej zależy od ilości danych wybranych do zarchiwizowania. Po ukończeniu wykonywania kopii zapasowej zostanie otwarte okno z komunikatem Backup Complete (Ukończono wykonywanie kopii zapasowej) oraz podsumowaniem informacji o kopii zapasowej: Rysunek 10: Okno z komunikatem Backup Complete (Ukończono wykonywanie kopii zapasowej) Program FreeAgent Pro Data Mover 18

21 Po wykonaniu pierwszej kopii zapasowej oprogramowanie AutoBackup będzie monitorować zmiany w plikach i folderach oraz wykonywać automatycznie kopie zapasowe w czasie bezczynności systemu. Po każdym odłączeniu dysku FreeAgent od komputera oprogramowanie AutoBackup utworzy listę plików, które zmieniły się od chwili wykonania ostatniej kopii zapasowej i automatycznie wykona kopię zapasową tych plików po ponownym podłączeniu dysku. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji oprogramowania AutoBackup, odwiedź witrynę Program FreeAgent Pro Data Mover 19

22 Przywracanie systemu Funkcja System Rollback programu FreeAgent Tools umożliwia przywrócenie komputera do wcześniejszego stanu nazywanego punktem przywracania w przypadku wystąpienia awarii systemu lub innych poważnych problemów z komputerem. Funkcja System Rollback przywraca system do stanu prawidłowego działania bez konieczności ponownego instalowania systemu operacyjnego i utraty plików danych w wyniku tego procesu. Funkcja System Rollback tworzy migawki systemu i zapisuje je jako punkty przywracania nazywane także punktami kontrolnymi. Punkty przywracania oznaczają miejsca do przywrócenia w przypadku wystąpienia problemu z komputerem. Takie punkty należy tworzyć przed wprowadzeniem zmian w systemie, na przykład przed dodaniem nowego oprogramowania lub sprzętu albo zmianą ustawień systemu. Punkty przywracania można utworzyć na dwa sposoby: Automatycznie, w określonych wcześniej odstępach czasu Ręcznie, w dowolnym momencie Tworzenie automatycznych punktów przywracania Aby utworzyć automatyczne punkty przywracania: Krok 1: Kliknij polecenie System Rollback (Przywracanie systemu) na panelu poleceń. Zostanie otwarte okno Rollback (Przywracanie): Rysunek 1: Okno Rollback (Przywracanie) Program FreeAgent Pro Data Mover 20

23 Krok 2: Kliknij opcję Set automatic restore points (Ustaw automatyczne punkty przywracania). Zostanie wyświetlone okno Rollback: Set Automatic Restore Points (Przywracanie: Ustawianie automatycznego punktu przywracania): Rysunek 2: Przywracanie: Ustawianie automatycznych punktów przywracania Krok 3: Wybierz opcję Automatic Restore Point Interval (Odstęp czasu automatycznych punktów przywracania), a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Tworzenie ręcznych punktów przywracania Aby ręcznie utworzyć punkt przywracania: Krok 1: Kliknij polecenie System Rollback (Przywracanie systemu) na panelu poleceń. Zostanie otwarte okno Rollback (Przywracanie): Program FreeAgent Pro Data Mover 21

24 Rysunek 3: Okno Rollback (Przywracanie) Krok 2: Kliknij pozycję Create a restore point of my current system (Utwórz punkt przywracania bieżącego systemu). Zostanie wyświetlone okno Rollback: Create Restore Point (Przywracanie: Tworzenie punktu przywracania): Rysunek 4: Okno Rollback: Create Restore Point (Przywracanie: Tworzenie punktu przywracania) Krok 3: Utwórz nazwę tego punktu przywracania, a następnie kliknij przycisk Create (Utwórz). Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia Create Restore Point (Tworzenie punktu przywracania) zawierające nazwę i datę utworzenia tego punktu przywracania: Program FreeAgent Pro Data Mover 22

25 Rysunek 5: Okno potwierdzenia utworzenia punktu przywracania Krok 4: Kliknij przycisk OK. Przywracanie komputera do punktu przywracania Aby przywrócić komputer do punktu przywracania: Krok 1: Zapisz i zamknij wszystkie otwarte dokumenty i aplikacje (oprócz programu FreeAgent Tools). Krok 2: Kliknij polecenie System Rollback (Przywracanie systemu) na panelu poleceń. Zostanie otwarte okno Rollback (Przywracanie): Rysunek 6: Okno Rollback (Przywracanie) Program FreeAgent Pro Data Mover 23

26 Krok 3: Kliknij opcję Restore my computer to a previous state (Przywróć wcześniejszy stan komputera). Zostanie wyświetlone okno Rollback: System Rollback (Przywracanie: Przywracanie systemu): Rysunek 7: Przywracanie: Przywracanie systemu Krok 4: Wybierz datę punktu przywracania z kalendarza oraz punkt kontrolny z oznaczeniem czasowym w oknie Restore Point (Punkt przywracania). Krok 5: Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno System Rollback (Przywracanie systemu): Rysunek 8: Okno potwierdzenia operacji przywracania systemu Krok 6: Kliknij przycisk Restore (Przywróć). System zostanie automatycznie zamknięty. Proces ponownego uruchomienia potrwa dłużej niż zwykle. W czasie odbudowywania systemu przed jego ponownym uruchomieniem w oknie dialogowym Restore (Przywracanie) zostanie wyświetlony komunikat Restore in Progress (Trwa proces przywracania). Program FreeAgent Pro Data Mover 24

27 Cofanie operacji przywracania systemu Aby cofnąć operację przywracania systemu i powrócić do bieżącego punktu przywracania: Krok 1: Zapisz i zamknij wszystkie otwarte dokumenty i aplikacje (oprócz programu FreeAgent Tools). Krok 2: Kliknij polecenie System Rollback (Przywracanie systemu) na panelu poleceń. Zostanie otwarte okno Rollback (Przywracanie): Rysunek 9: Okno Rollback (Przywracanie) Krok 3: Kliknij pozycję Undo my last system rollback system restore (Cofnij ostatnią operację przywracania systemu). Zostanie wyświetlone okno Rollback: Undo (Przywracanie: Cofanie): Rysunek 10: Okno Rollback: Undo (Przywracanie: Cofanie) Krok 4: Kliknij przycisk Undo (Cofnij). Program FreeAgent Pro Data Mover 25

28 Wyłączanie funkcji tworzenia automatycznych punktów przywracania Aby wyłączyć funkcję tworzenia automatycznych punktów przywracania, można użyć przełącznika On/Off (Wł./Wył.) znajdującego się w prawym górnym rogu okna System Rollback (Przywracanie systemu). Rysunek 11: Przełącznik włączania/wyłączania w oknie przywracania Ostrzeżenie: W przypadku wyłączenia funkcji tworzenia automatycznych punktów przywracania wszystkie poprzednio zapisane punkty przywracania zostaną usunięte. Aby wyłączyć tworzenie automatycznych punktów przywracania: Krok 1: Kliknij polecenie System Rollback (Przywracanie systemu) na panelu poleceń. Zostanie otwarte okno Rollback (Przywracanie): Rysunek 12: Okno Rollback (Przywracanie) Krok 2: Ustaw przełącznik w pozycji Off (Wył.). Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia operacji wyłączenia tworzenia automatycznych punktów przywracania: Program FreeAgent Pro Data Mover 26

29 Rysunek 13: Wyłączenie funkcji przywracania Krok 3: Jeśli na pewno chcesz wyłączyć funkcję System Restore (Przywracanie systemu), kliknij przycisk Yes (Tak). Program FreeAgent Pro Data Mover 27

30 Korzystanie z usługi Internet Drive Usługa Internet Drive umożliwia uzyskanie dostępu do plików z dowolnego komputera oraz udostępnianie ich innym użytkownikom. Dzięki tej usłudze użytkownik uzyskuje miejsce na serwerach firmy Seagate, co umożliwia przechowywanie oraz uzyskiwanie dostępu zdalnego do danych oraz ich udostępnianie. Rysunek 1: Okno usługi Internet Drive Aby zarejestrować się w usłudze Internet Drive: Krok 1: Kliknij polecenie Internet Drive (Dysk internetowy) na panelu poleceń. LUB Kliknij przycisk Seagate Internet Drive (Dysk internetowy Seagate) w obszarze Other Tools (Inne narzędzia) na panelu poleceń programu AutoBackup. Program FreeAgent Pro Data Mover 28

31 Rysunek 2: Dostęp do usługi Internet Drive Zostanie otwarta witryna sieci Web rejestracji w usłudze Seagate Internet Drive: Rysunek 3: Strona rejestracji w usłudze Seagate Internet Drive Krok 2: Wypełnij formularz rejestracyjny i zarejestruj się. Program FreeAgent Pro Data Mover 29

32 Narzędzia Okno Utilities (Narzędzia) umożliwia uruchamianie testów diagnostycznych dysku i dostosowywanie odstępów czasu dla trybu uśpienia, a także zmianę ustawień lampek znajdujących się na dysku FreeAgent. Uwaga: Funkcje okna Utilities (Narzędzia) są niedostępne, jeśli dysk jest podłączony do portu esata. Aby uruchomić testy diagnostyczne, ustawić odstępy czasu dla trybu uśpienia lub dostosować lampki dysku, należy podłączyć dysk do portu USB lub Po wybraniu ustawień port esata będzie uwzględniać ustawienia lampek i trybu uśpienia wprowadzone po podłączeniu dysku do portu USB lub Uruchamianie testów diagnostycznych dysku Test diagnostyczny dysku FreeAgent należy uruchamiać regularnie jako część ogólnej procedury konserwacji. Narzędzia do sprawdzania stanu dysku umożliwiają określenie spójności danych na dysku oraz pomagają rozwiązywać potencjalne problemy dotyczące powierzchni nośnika, partycji oraz rozpoznawania dysku. Aby uruchomić testy diagnostyczne dysku: Krok 1: Zamknij wszystkie otwarte pliki znajdujące się na dysku FreeAgent. Krok 2: W panelu poleceń kliknij polecenie Utilities (Narzędzia). Zostanie otwarte okno Utilities (Narzędzia): Rysunek 1: Narzędzia dysku Program FreeAgent Pro Data Mover 30

33 Krok 3: Kliknij opcję Run Drive Diagnostics (Uruchom testy diagnostyczne). Zostanie otwarte okno Run Drive Diagnostics (Uruchamianie testów diagnostycznych): Rysunek 2: Okno Run Drive Diagnostics (Uruchamianie testów diagnostycznych) Krok 4: Kliknij przycisk Test (Testuj), aby uruchomić test diagnostyczny. Narzędzie diagnostyczne wykona testowanie bez naruszania danych znajdujących się na dysku. Operacja testowania trwa tylko kilka minut. Po jej ukończeniu zostanie wyświetlone okno Utilites (Narzędzia) z wynikami: Rysunek 3: Wyniki testów diagnostycznych dysku Jeśli w czasie testowania dysk napotka błąd, w oknie testu zostanie wyświetlony kod błędu oraz zalecenia dotyczące kontaktu z firmą Seagate w celu przeprowadzenia naprawy i uzyskania pomocy technicznej. Krok 5: Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Utilities (Narzędzia). Program FreeAgent Pro Data Mover 31

34 Dostosowywanie odstępów czasu dla trybu uśpienia Możliwe jest wybranie odstępu czasu, w jakim Dysk FreeAgent ma pozostawać w stanie bezczynności przed przejściem w tryb oszczędzania energii. Aby dostosować czas przełączenia w tryb uśpienia: Krok 1: W panelu poleceń kliknij polecenie Utilities (Narzędzia). Zostanie otwarte okno Utilities (Narzędzia): Rysunek 4: Okno Utilities (Narzędzia) Krok 2: Kliknij opcję Adjust Drive Sleep Interval (Dostosuj czas przełączania w tryb uśpienia). Zostanie otwarte okno Adjust Drive Sleep Interval (Dostosowanie czasu przełączania w tryb uśpienia): Program FreeAgent Pro Data Mover 32

35 Rysunek 5: Okno Adjust Drive Sleep Interval (Dostosowanie czasu przełączania w tryb uśpienia) Krok 3: Wybierz odstęp czasu z menu rozwijanego lub kliknij przycisk Default (Domyślne), aby powrócić do domyślnego ustawienia odstępu czasu. Krok 4: Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wartość ustawienia czasu przełączania w tryb uśpienia. Zostanie wyświetlone okno Adjust Drive Sleep Interval (Dostosowywanie odstępu czasu dla trybu uśpienia dysku) z potwierdzeniem zmiany ustawienia zasilania dysku firmy Seagate. Rysunek 6: Potwierdzenie zmiany ustawień zasilania Krok 5: Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Utilities (Narzędzia). Program FreeAgent Pro Data Mover 33

36 Dostosowywanie lampek dysku Lampki znajdujące się na dysku FreeAgent migają, wskazując działanie i stan dysku. W razie potrzeby można wyłączyć lampki. Aby dostosować lampki dysku: Krok 1: W panelu poleceń kliknij polecenie Utilities (Narzędzia). Zostanie otwarte okno Utilities (Narzędzia): Rysunek 7: Okno Utilities (Narzędzia) Krok 2: Kliknij przycisk Adjust Drive Lights (Dostosuj lampki dysku). Zostanie otwarte okno Drive Lights (Lampki dysku). Rysunek 8: Okno Drive Lights (Lampki dysku) Krok 3: Wybierz tryb pracy lampek stanu i działania dysku. Krok 4: Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby powrócić do okna Utilities (Narzędzia). Program FreeAgent Pro Data Mover 34

37 Indeks B Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku 1 Odłączanie urządzeń esata i C Cofanie operacji przywracania systemu 25 D Dostosowywanie lampek dysku 34 Dostosowywanie odstępów czasu dla trybu uśpienia 32 I Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup 5 K Korzystanie z ikon w programach FreeAgent Tools i AutoBackup 11 N Narzędzia 30 Dostosowywanie lampek dysku 34 Dostosowywanie odstępów czasu dla trybu uśpienia 32 Uruchamianie testów diagnostycznych dysku 30 O Odłączanie urządzeń esata i Urządzenia Urządzenia esata 3 Okno usługi Internet Drive 28 P Przywracanie komputera do punktu przywracania 23 Przywracanie systemu 20 Cofanie operacji przywracania systemu 25 Przywracanie komputera do punktu przywracania 23 Tworzenie ręcznych punktów przywracania 21 Wyłączanie funkcji tworzenia automatycznych punktów przywracania 26 Punkty przywracania 20 R Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup 13 Program FreeAgent Pro Data Mover Indeks i

38 T Tworzenie automatycznych punktów przywracania 20 Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych 13 Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup 13 Tworzenie planu kopii zapasowej 14 Tworzenie planu kopii zapasowej 14 Tworzenie ręcznych punktów przywracania 21 U Uruchamianie testów diagnostycznych dysku 30 Urządzenia Urządzenia esata 3 W Wstęp 1 Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup 5 Korzystanie z ikon w programach FreeAgent Tools i AutoBackup 11 Wyłączanie funkcji tworzenia automatycznych punktów przywracania 26 Z Zarządzanie dyskami 12 Program FreeAgent Pro Data Mover Indeks ii

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika WD My Cloud Mirror Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika System Backup 2010 Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Składniki produktu...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...4 W jaki sposób System Backup chroni komputer?...4

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozwiązywanie problemów. Znajdowanie informacji na komputerze...7 Wprowadzenie do podręcznika...8. Rozwiązywanie problemów...

Spis treści. Rozwiązywanie problemów. Znajdowanie informacji na komputerze...7 Wprowadzenie do podręcznika...8. Rozwiązywanie problemów... Spis treści PL Znajdowanie informacji na komputerze...7 Wprowadzenie do podręcznika...8 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów...10 Co należy zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia?... 10 Co

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Uwaga Przed wykorzystaniem informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...8 2 Instalacja - Informacje ogólne...9 Wymagane komponenty instalacji...9

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny stacjonarny. My Book. Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio

Zewnętrzny stacjonarny. My Book. Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio My Book Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio Zewnętrzny stacjonarny Serwis i pomoc techniczna WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo