Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji, to HP ipaq hx2700 Pocket PC.

2 Spis tre ci 1Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Korzystanie z rysika Kalibracja ekranu Dopasowywanie rozmiaru tekstu Zmiana trybu podgl du z Portretu do Krajobrazu Ustawienie daty i czasu Ustawienie czasu lokalnego oraz innego Ustawienie daty Informacje o wła cicielu Resetowanie urz dzenia Normalny reset Pełny Reset Usuwanie/Wymiana klapki Dbanie o urz dzenie Podró owanie z Pocket PC Synchronizacja z komputerem Korzystanie z Microsoft ActiveSync Instalowanie ActiveSync Synchronizacja Twego Pocket PC z komputerem Zmiana ustawie synchronizacji Kopiowanie plików Instalowanie programów Instrukcja obsługi i

3 Spis tre ci Archiwizacja i odtwarzanie plików Wysyłanie i odbieranie wiadomo ci Wysyłanie przypomnienia o spotkaniu Zarz dzanie bateri Instalowanie baterii Wyjmowanie baterii Ładowanie przez zasilacz Ładowanie przez podstawk dokuj c i zasilacz Ładowanie przez podstawk dokuj c i kabel USB R czne kontrolowanie poziomu naładowania baterii Wskazówki oszcz dzania baterii Zmiana ustawie pod wietlenia Wył czanie przycisków Podstawy Korzystanie z ekranu Dzi Przycisk Nawigacji i przycisk Polece Ikony statusu Menu podr czne Tworzenie informacji Dostosowywanie ekranu Dzi Zmiana orientacji ekranu Otwieranie i zamykanie aplikacji Zamykanie przy u yciu itask Zamykanie r czne Instalowanie aplikacji Usuwanie aplikacji Archiwizacja danych Korzystanie z foldera ipaq FIle Store ii Instrukcja obsługi

4 Spis tre ci 5 Nauka metod wprowadzania danych Wprowadzanie danych Zmiana opcji sugerowanych wyrazów Korzystanie z klawiatury na ekranie Pisanie rysikiem z narz dziem Letter Recognizer Pisanie rysikem z narz dziem Microsoft Transcriber 5 6 Pisanie rysikiem z narz dziem Block Recognizer 5 6 Rysowanie i pisanie na ekranie Aplikacje Oprogramowanie dost pne na Twoim HP ipaq Pocket PC Instalowanie aplikacji Usuwanie aplikacji Korzystanie z TodayPanel Lite Korzystanie z HP Image Zone Ogl danie skrótów zdj ć Podgl d na pełnym ekranie Pokaz slajdów Drukowanie zdj ć Wysyłanie zdj ć Doł czanie pliku d wi kowego do zdj cia Archiwizacja i odtwarzanie Korzystanie z ipaq Backup do archiwizacji/odtwarzania Korzystanie z ActiveSync do archiwizacji/odtwarzania Korzystanie z itask Korzystanie z zabezpiecze Korzystanie z HP ProtectTools Ustawianie zabezpiecze Korzystanie z ipaq Pocket PC z Instrukcja obsługi iii

5 Spis tre ci HP ProtectTools Zmiana ustawie HP ProtectTools Korzystanie z odczytu odcisku palca (dost pne tylko na niektórych modelach) Nauka wprowadzania odcisku palca Odciski palca Korzystanie z Wi-Fi (dost pne na niektórych modelach) Pierwsze kroki z Wi-Fi Wł czanie i wył czanie Wi-Fi Automatyczne ł czenie si z sieci R czne wprowadzanie nowych ustawie sieci. 8 3 Wyszukiwanie sieci Zarz dzanie ustawieniami sieci bezprzewodowej. 8 5 Wy wietlanie lub edycja sieci bezprzewodowej 8 5 Usuwanie sieci bezprzewodowej Monitorowanie siły sygnału i statusu Zaawansowane ustawienia sieciowe Terminy Wi-Fi Wyszukiwanie adresu IP Zmiana ustawie TCP/IP Zmiana ustawie DNS oraz WINS Ustawianie poł cze serwera VPN Zmiana poł cze serwera VPN Uruchamianie poł cze serwera VPN Ustawianie ustawie serwera proxy Protokuł bezpiecze stwa Wi-Fi Certyfikat 802.1X Rejestracja LEAP Korzystanie z Bluetooth Pierwsze kroki z Bluetooth U ywane poj cia iv Instrukcja obsługi

6 Spis tre ci Współpracuj ce usługi Wł czanie i wył czanie Bluetooth Praca z ustawieniami Bluetooth Otwieranie ustawie Bluetooth Ustawianie wła ciwo ci dost pno ci Uruchamianie usług Bluetooth Ustawianie udost pnionego foldera Profile Praca z Managerem Bluetooth Otwieranie Managera Bluetooth Lokalizacja i wybór urz dzenia Ł czenie z innymi urz dzeniami Identyfikowanie portu komunikacyjnego Nawi zywanie poł czenia ActiveSync Tworzenie poł czenia szeregowego Poł czenia sieciowe Doł czanie do sieci osobistej Praca z plikami Tworzenie poł czenia przesyłu plików Korzystanie z wymiany wizytówek Otwieranie poł czenia Wy wietlanie statusu poł czenia Zamykanie poł czenia Praca z poł czeniami Ł czenie z Internetem Ł czenie z sieci osobist Wprowadzanie adresu internetowego Korzystanie z listy Ulubionych Karty rozszerze Instalowanie karty Secure Digital (SD) Wyjmowanie karty Secure Digital (SD) Instalowanie karty Compact Flash (CF) Instrukcja obsługi v

7 Spis tre ci Wyjmowanie karty Compact Flash (CF) Wy wietlanie zawarto ci kart pami ci Rozwi zywanie drobnych problemów Cz ste problemy ActiveSync Karty rozszerze Wi-Fi Bluetooth A Uregulowania prawne Uregulowania prawne Unii Europejskiej A 2 Battery Warning A 4 Equipment Warning A 5 Airline Travel Notice A 5 Wireless Notices A 5 B Specyfikacje Specyfikacje systemu B 1 Specyfikacje fizyczne B 3 rodowisko działania B 3 vi Instrukcja obsługi

8 1 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Niniejszy podr cznik zawiera informacje o przygotowaniu komputera kieszonkowego do pracy oraz umo liwia u ytkownikowi zapoznanie si z urz dzeniem. Naci nij i przytrzymaj przycisk itask ( ) na przednim panelu twego urz dzenia ipaq Pocket PC aby zmieniać widok mi dzy uruchomion obecnie aplkacj, a aplikacj, któr uruchamiano ostatnio. Korzystanie z rysika Do Twojego urz dzenia ipaq Pocket PC doł czony jest rysik, który słu y do stukania lub pisania na ekranie. U ywaj c rysika mo esz wykonywać trzy podstawowe czynno ci: Stukanie Delikanie dotknij ekran, aby otworzyć lub wybrać element. Unie rysik po nacisni ciu elementu. Stukanie jest odpowiednikiem klikania elementu wska nikiem myszki na komputerze PC. Przeci ganie Umie ć czubek rysika na ekranie i przeci gnij przez elementy bez odrywania rysika od ekranu, a zaznaczone zostan wszystkie elementy. Przeci ganie jest odpowiednikiem przeci gania wska nika z nacisni tym prawym klawiszem myszki. Naci ni cie i przytrzymanie Przytrzymaj rysik na elemencie przez krótk chwil, a wy wietli si podr czne menu. Naci ni cie i przytrzymanie jest odpowiednikiem naci ni cia prawego Instrukcja obsługi 1 1

9 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC klawisza myszki. Kiedy naciskasz i przytrzymujesz rysik na elemencie, pokazuje si kółko z małych czerwonych kropek, które informuj, e zaraz poka e si podr czne menu. UWAGA: Aby zapobiec zniszczeniu ekranu Twojego ipaq Pocket PC, nie u ywaj nigdy adnych innych rysików, ni te, które s wyposa eniem Twojego Pocket PC lub jakiegokolwiek zalecanego rysika, w celu stukania lub pisania na ekranie. Je li zgubisz swój rysik mo esz zamówić dodatkowe na stronie Kalibracja ekranu Kiedy ipaq Pocket PC b dzie wł czony po raz pierwszy, wskazówki poprowadz ci poprzez proces kalibracji ekranu. Musisz dodatkowo skalibrować ekran, je li: n Pocket PC nie reaguje dokładnie na stukni cia. n Dokonałe pełnego resetu Twojego Pocket PC. Aby skalibrować ekran ipaq Pocket PC: 1. W menu Start stuknij Ustawienia > zakładka System > ikona Ekranu. 2. Naci nij przycisk Kalibracja. Skrót: Aby uzyskać dost p do aplikacji Kalibracja Ekranu bez stukania na ekranie, naci nij i przytrzymaj przycisk nawigacji, a nast pnie naci nij przycisk Kalendarza. 3. Stuknij w rodek krzy yka, w ka ym miejscu. B d dokładny. 4. Stuknij OK. Instrukcja obsługi 1 2

10 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Dopasowywanie rozmiaru tekstu To, jak du o informacji widzisz na ekranie, zale y od rozmiaru tekstu. Aby dopasować rozmiar tekstu: 1. Stuknij Start > Ustawienia >zakładka System > Ekran > zakładka Rozmiar tekstu. 2. Przesu suwak do danego rozmiaru tekstu, a nast pnie stuknij OK. Zmiana trybu podgl du z Pionowego do Poziomego Aby wybrać orientacj ekranu pionow lub poziom : 1. Stuknij Start > Ustawienia >zakładka System > Ekran. 2. Stuknij Pionowe, Poziome (prawor czny), lub Poziome (lewor czny). 3. Stuknij OK. Skrót: Naci nij i przytrzymaj przycisk Kalendarza przez dwie sekundy aby zmienić podgl d z Portretu na Krajobraz. Antena do odbioru Wi-Fi dla HP ipaq znajduje si u góry urz dzenia. Je li przykryjesz HP ipaq po wł czeniu Wi-Fi, mo e to wpłyn ć na pogorszenie siły sygnału. Instrukcja obsługi 1 3

11 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Ustawienie daty i czasu Kiedy po raz pierwszy wł czasz swojego ipaq Pocket PC, musisz wybrać swoj stref czasow. Po okre leniu strefy czasowej musisz ustawić jeszcze dat i czas. Wszystkie trzy ustawienia znajduj si na ekranie ustawie Zegara i mog być okre lone w tym samym momencie. Domy lnie czas na urz dzeniu ipaq Pocket PC jest synchronizowany z Twoim komputerem PC za ka dym razem, gdy oba urz dzenia ł cz si ze sob przez ActiveSync. Ustawienie czasu lokalnego oraz innego 1. Z menu Start wybierz Ustawienia > zakładka System > ikona Zegar. Skrót: Na ekranie Dzi, naci nij ikon Zegar, aby ustawić czas. 2. Wybierz Dom lub Inny. 3. Naci nij strzałk w dół strefy czasowej i wybierz odpowiedni stref. 4. Stuknij godzin, minuty lub sekundy i u yj strzałek w dół/gór, aby ustawić czas. Skrót: Mo esz tak e nastawić czas poruszaj c wskazówkami zegara. 5. Wybierz AM lub PM. 6. Stuknij OK. 7. Wybierz Tak, aby zapisać zmiany w ustawieniu czasu. Ustawienie daty 1. Z menu Start wybierz Ustawienia > zakładka System > ikona Zegara. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij ikon Zegara, aby ustawić dat. 2. Stuknij strzałk w dół przy dacie. Instrukcja obsługi 1 4

12 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC 3. Stuknij strzałk w prawo lub w lewo, aby wybrać miesi c i rok. 4. Wybierz dzie. 5. Stuknij OK. 6. Wybierz Tak, aby zapisać ustawienia daty. Musisz zresetować stref czasow, czas i dat, je li: n Czas (lokalny lub inny) musi być zmieniony. n ipaq Pocket PC całkowicie si rozładował, co wi e si z usuni ciem wszystkich zapisanych ustawie. n Dokonałe pełnego restartu swojego ipaq Pocket PC. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij ikon Zegara, aby okre lić stref czasow, czas i dat. Informacje o wła cicielu Mo esz spersonalizować swojego ipaq Pocket PC poprzez wprowadzenie informacji o wła cielu. Aby wprowadzić informacje o wła cicielu: 1. Na ekranie Dzi stuknij Start > Ustawienia > Dane o wła cicielu. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij tekst Naci nij aby ustawić informacje o wła cicielu. 2. Stuknij w polu Nazwa. Pokazuje si klawiatura na dole ekranu. Stukaj znaki, aby wpisać swoje imi i nazwisko. Mo esz korzystać tak e z programów Letter Recognizer, Microsoft Transcriber, lub Block Recognizer aby wprowadzać informacje. Wi cej na ten temat znajdziesz w rozdziale 5: Metody wprowadzania danych. 3. Stuknij klawisz Tab na klawiaturze, aby przenie ć kursor do nast pnego pola. 4. Kontynuuj wprowadzanie informacji. 5. Aby wy wietlać dane wła ciciela po uruchomienia urz dzenia, zaznacz Pokazuj dane kiedy wł czysz. Instrukcja obsługi 1 5

13 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC 6. Stuknij zakładk Notes, aby wprowadzić notatk. 7. Stuknij OK, aby zapisać dane i powrócić do ekranu Dzi. Resetowanie urz dzenia Istnieje czasem potrzeba przeprowadzenia resetu urz dzenia. Resetowanie urz dzenia znane jest jako mi kki lub twardy reset. Normalny reset Normalny reset czasem jest te nazywany resetem na mi kko. Taki reset zatrzymuje działanie wszystkich uruchomionych programów, ale nie kasuje adnych programów, czy zapisanych danych. Upewnij si, czy zapisano wszystkie dane niezapisane, gdy reset tego rodzaju powoduje skasowanie wszystkich niezapisanych danych. Dokonuj mi kkiego resetu aby: zatrzymać wszystkie uruchomione aplikacje zainstalować now aplikacj dokonać ponownego uruchomienia Pocket PC je li przestaje on reagować na polecenia Aby dokonać normalnego resetu: 1. Zlokalizuj przycisk Reset na dole urz dzenia. 2. U yj rysika aby lekko nacisn ć przycisk Reset. Pocket PC uruchamia si ponownie i wy wietla ekran Dzi. Instrukcja obsługi 1 6

14 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Pełny reset Pełny reset jest czasem nazywany resetem na twardo. Dokonaj pełnego resetu, gdy chcesz usun ć wszystkie ustawienia, programy i dane z RAM. Pełny reset deaktywuje bateri. Przycisk zasilania nie działa dopóki bateria nie zostanie reaktywowana. UWAGA: Je li dokonasz pełnego resetu, Twój ipaq Pocket PC powróci do swoich ustawie domy lnych i straci wszystkie dane, które nie s zapisane w RAM. Aby dokonać pełnego resetu: 1. Naci nij i przytrzymaj przyciski Kalendarz oraz itask. 2. W trakcie przytrzymywania przycisków, u yj rysika aby lekko nacisn ć przycisk Reset na dole ipaq Pocket PC przez około dwie sekundy. Instrukcja obsługi 1 7

15 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC 3. Kiedy ekran Pocket PC zaczyna bledn ć, zwolnij najpierw przyciski Kalendarz oraz itask, a nast pnie zwolnij przyciskanie rysikiem przycisku Reset. Je li jednocze nie naciskasz i przytrzymujesz przyciski Reset, Kalendarz, oraz itask przez dłu ej jak dwie sekundy, bateria odł czy si. Aby ponownie uruchomić urz dzenie, podł cz je do zasilacza, albo ponownie naci nij przycisk Reset. Po przeprowadzeniu pełnego resetu, mo e zaistnieć potrzeba ponownego instalowania aplikacji zapisanych w ipaq File Store w celu uruchomienia skrótów i pełnej funkcjonalno ci urz dzenia. 4. Pocket PC dokonuje resetu i uruchamia si. Aby powrócić do ustawie fabrycznych ipaq Pocket PC po przeprowadzeniu twardego resetu: 1. Stuknij Start > Programy > Eksplorator Plików> Moje Urz dzenie. 2. Stuknij folder ipaq File Store aby go otworzyć. 3. Stuknij Edytuj > Zaznacz wszystko. 4. Stuknij i przytrzymaj zaznaczone pliki, a nast pnie stuknij Usu. Instrukcja obsługi 1 8

16 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC 5. Stuknij Tak aby usun ć wszystkie pliki z pliku ipaq File Store. Usuwanie/Wymiana klapki Twój Pocket PC wyposa ony jest w ochronn klapk, która ma za zadanie chronić ekran. UWAGA: Zaleca si nie zdejmowanie klapki, mo esz jednak e w ka dej chwili j usunać. Instrukcja obsługi 1 9

17 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Aby zdj ć klapk : 1. Otwórz klapk. 2. Delikatnie odegnij klapk z jednej strony urz dzenia Odegnij klapk z drugiej strony urz dzenia 2. Aby wymienić klapk, wykonaj powy sze czynno ci w odwrotnej kolejno ci. Dbanie o urz dzenie UWAGA: Ekran Twego urz dzenia wykonany jest ze szkła i mo e byc łatwo uszkodzony w przypadku upuszczenia urz dzenia na ziemi, albo zbyt silnego naciskania na urz dzenie. HP nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za uszkodzenie wynikaj ce z nieprzestrzegania zalece instrukcji obsługi doł czonej do markowego produktu HP. Aby utrzymać swojego ipaq Pocket PC w dobrym stanie i w stanie poprawnej funkcjonalno ci, kieruj si nast puj cymi wskazówkami: Nie siadaj na Twoim ipaq Pocket PC. Instrukcja obsługi 1 10

18 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Kiedy przewozisz ipaq Pocket PC w torbie, kieszeni lub walizce, upewnij sie, e urz dzenie nie jest zbyt mocno ciskane, zginane, upuszczane na ziemi, lub uderzane. Przechowuj Pocket PC w bezpiecznym miejscu, gdy go nie u ywasz. Mo esz wybrać specjaln torebk na urz dzenie pod adresem: lub Nie stawiaj nic na ekranie swojego Pocket PC, aby uchronić go przed zniszczeniem. Nie uderzaj urz dzeniem w inne twarde przedmioty. Aby zapobiec zarysowaniu ekranu, u ywaj tylko rysika, który jest wyposa eniem Twojego Pocket PC lub innego zalecanego rysika. Je li zgubisz rysik, mo esz zamówić nast pny pod adresem Czy ć Pocket PC przecieraj c ekran i całe urz dzenie mi kk wilgotn ciereczk, bardzo lekko zwil on wod. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pora enia elektrycznego lub zniszczeniu cz ci wewn trznych, nie stosuj adnych płynnych rodków czyszcz cych w spray u bezpo rednio na ekran i nie pozwól, aby ciecz dostała si do rodka urz dzenia ipaq Pocket PC. U ywanie do czyszczenia ekranu mydła lub innych produktów czyszcz cych mo e spowodować odbarwienie wyko czenia i zniszczyć je. Podró owanie z Pocket PC Zastosuj si do poni szych zalece podró uj c z Twoim Pocket PC. Zapisz dane. Zabierz ze sob kopi archiwizowanych danych na karcie pami ci SD. Instrukcja obsługi 1 11

19 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Odł cz urz dzenie od wszystkich urz dze zewn trznych. We ze sob zasilacz i ładowark. Trzymaj Twój Pocket PC w ochronnym opakowaniu i przewo w baga u podr cznym. Podró uj c samolotem, upewnij si, czy wył czono aplikacj telefonu, Bluetooth, oraz Wi-Fi. Aby wył czyć wszystkie cechy bezprzewodowe, na ekranie Dzi Today, stuknij Start > ipaq Wireless > Wył cz wszystkie. Je li podró ujesz zagranic, upewnij si, czy masz odpowiedni adapter pasuj cy do gniazdka elektrycznego w kraju, do którego jedziesz. Instrukcja obsługi 1 12

20 2 Synchronizacja z komputerem Korzystanie z Microsoft ActiveSync Twoje urz dzenie mo e być poł czone z komputerem, aby mo liwy był dwukierunkowy przesył plików. Microsoft ActiveSync jest programem, który instalujesz na pulpicie lub laptopie w celu wielokrotnego przesyłania danych w obie strony. Tym sposobem musisz wpisywać dane jednorazowo, na Twym komputerze lub na Twym HP ipaq w celu: Kopiowania plików (pliki danych, pliki audio lub video) pomi dzy Twym HP ipaq a komputerem (mo liwe jest poł czenie maksymalnie z dwoma komputerami) co umo liwia dost p do naj wie szych informacji we wszystkich lokalizacjach. Instalowania programów na Twoim urz dzeniu. Zapisywania i zabezpieczania plików. Synchronizacji poł cze sieciowych. Wysyłania i otrzymywania poczty elektronicznej. Przypominania o spotkaniach. Instalowanie ActiveSync UWAGA: Kiedy przeprowadzasz synchronizacj po raz pierwszy, wykonaj kroki 1 i 2 poni ej (zainstaluj Microsoft ActiveSync na Twym komputerze). Dopiero potem, kiedy wy wietli si takie polecenie, poł cz Twój HP ipaq z Twoim komputerem. Instrukcja obsługi 2 1

21 Synchronizacja z komputerem Aby zainstalować Microsoft ActiveSync na Twoim komputerze: 1. Włó doł czony CD do nap du CD-ROM twego komputera. 2. Po tym jak pojawi si powitanie, kliknij Rozpocznij Tu. Zastosuj si do polece Kreatora Setup wy wietlonych na ekranie aby zainstalować ActiveSync oraz inne programy na Twoim komputerze. Kiedy pojawi si polecenie, poł cz Twój HP ipaq i Twój komputer PC przy u yciu kabelków w nast puj cy sposób: a. Kiedy pojawi si takie polecenie, u yj zasilacza AC i podł cz jego koniec do pr du (1), a jego drugi koniec do podstawki dokuj cej (2). b. Wsu spód Twego komputera kieszonkowego do podstawki dokuj cej (3) i mocno doci nij. UWAGA: Aby unikn ć uszkodzenia komputera lub podstawki, upewnij si czy poł czenia kieszonkowego komputera i podstawki s odpowiednio skalibrowane zanim zaczniesz dociskać Twój Pocket PC do podstawki dokuj cej HP. c. Podł cz kabel USB do portu USB na Twoim komputerze (4). Instrukcja obsługi 2 2

22 Synchronizacja z komputerem LUB a. Podł cz zasilacz AC do gniazdka elektrycznego (1), a nast pnie drugi koniec zasilacza do kabla Autosync (2). b. Poł cz ł cznik kabla Autosync z uniwersalnym ł cznikeim synchronizacyjnym znajduj cym si na dole urz dzenia ipaq Pocket PC (3). UWAGA: Aby unikn ć zniszczenia Twego Pocket PC lub kabla Autosync, upewnij si, czy odpowiednio skalibrowano ł czniki Pocket PC i ł czniki kabli zanim wepchniesz kabel do uniwersalnego ł cznika synchronizacyjnego. c. Poł cz drugi koniec kabla Autosync z portem USB Twego komputera (4). Instrukcja obsługi 2 3

23 Synchronizacja z komputerem 3. Kiedy ju zako czysz korzystanie z Kreatora Setup, mo esz odł czyć Pocket PC od komputera. Instrukcja obsługi 2 4

24 Synchronizacja z komputerem Synchronizacja Twego Pocket PC z komputerem Kiedy ju zainstalujesz ActiveSync na Twoim komputerze, mo esz: Stworzyć dodatkowe poł czenia z drugim komputerem w celu synchronizacji informacji. Dodawać lub usuwać, zmieniać typ danych do synchronizacji (Kontakty, Kalendarz, Przesyłanie wiadomo ci, Zadania, Ulubione, Pliki, Notatki, lub AvantGo). Aby dokonać synchronizacji plików, wybierz pliki w komputerze; przeci gnij i umie ć je w folderze synchronizacyjnym Twego urz dzenia. Je li w momencie synchronizacji nazwałe Twój HP ipaq PC1, zsynchronizowany folder nazwany został PC1. Kiedy przeprowadzasz synchronizacj, pliki automatycznie przenoszone s do i z folderu PC1. Zmiana ustawie synchronizacji Mo esz modyfikować ustawienia synchronizacji aby: ustawić czas, w którym chcesz przeprowadzić synchronizacj. zmienić rodzaj poł czenia (szeregowe, USB, czy IrDA). wybrać typy plików do synchronizacji. wybrać pliki i informacje, których nie chcesz synchronizować ( np. zał czników ). ustalić jak maj być rozwi zywane konflikty infomacji na Twym HP ipaq z informacjami na Twym komputerze. Aby modyfikować ustawienia synchronizacji post puj w nastepuj cy sposób: Instrukcja obsługi 2 5

25 Synchronizacja z komputerem 1. Otwórz ActiveSync na Twoim komputerze klikaj c Start > Programy > Microsoft ActiveSync > Narz dzia > Opcje. a. W zakładce Opcje Sync, zaznacz pliki i informacje, które maj być synchronizowane. b. Kliknij zakładk Planuj aby ustawić czas synchronizacji. c. Kliknij zakładk Reguły aby ustalić sposób rozwi zywania konfliktów informacji miedzy Twoim HP ipaq a komputerem. 2. Kiedy zako czysz, stuknij OK. 3. Z menu Plik, kliknij Ustawienia Poł cze.... Wybierz rodzaj poł czenia jakie ma zostać u yte mi dzy HP ipaq a komputerem. Korzystanie z poł czenia IrDA Twój HP ipaq wyposa ony jest w port na podczerwie. Je li Twój komputer ma port IrDA lub adaptor USB na podczerwie, mo esz synchronizować Twój HP ipaq z komputerem poprzez poł czenie IrDA zamiast u ywać kabla synchronizacyjnego. Poł czenie IrDA działa jedynie z komputerami posiadaj cymi systemy operacyjne Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, lub XP Aby ustawić poł czenie IrDA z Twoim komputerem, wykonaj nast puj ce czynno ci: 1. Zsynchronizuj Twój kieszonkowy Pocket PC z komputerem głównym korzystaj c z podstawki dokuj cej zanim dokonasz poł czenia IrDA przy u yciu ActiveSync. 2. Post puj zgodnie z instrukcjami producenta aby zainstalować i ustawić port IrDA. Instrukcja obsługi 2 6

26 Synchronizacja z komputerem 3. Wysu Pocket PC z podstawki dokuj cej i skalibruj port IrDA z portem IrDA komputera w taki sposób aby nic nie stało na drodze mi dzy dwoma urz dzeniami i by były od siebie nie dalej jak 30.5 cm. 4. Zainicjuj poł czenie stukaj c Start > Programy > ActiveSync > Narz dzia > Poł czenie przez IrDA. Rozpoczyna si proces synchronizacji. 5. Aby zako czyć synchronizacj, odsu od siebie urz dzenia i/lub stuknij X w górnym prawym rogu ekranu aby zako czyć poł czenie. Kopiowanie plików Mo esz kopiować pliki do i z komputera głównego korzystaj c z aplikacji Eksploruj w programie ActiveSync oraz Windows Explorer. Aby kopiować pliki: 1. Włó Twój ipaq Pocket PC do podstawki dokuj cej poł czonej z kablem synchronizacyjnym 2. Z menu Start na Twoim komputerze głównym kliknij Programy > Microsoft ActiveSync. 3. Kliknij Eksploruj. 4. Kliknij dwukrotnie Mój Pocket PC. 5. Na Twoim komputerze głównym kliknij prawym klawiszem menu Start i zaznacz Eksploruj. 6. Zlokalizuj plik, który chcesz kopiować. Nie mo esz kopiować plików fabrycznie zainstalowanych lub plików systemowych. Instrukcja obsługi 2 7

27 Synchronizacja z komputerem 7. Przeci gnij pliki mi dzy Twoim komputerem i ipaq Pocket PC. ActiveSync konwertuje pliki tak aby mogły być u yte przez programy Pocket Office. Przenie pliki bezpo rednio do Moje Dokumenty na Twoim ipaq Pocket PC (lub do foldera w Moje Dokumenty), w taki sposób aby programy na Twoim ipaq Pocket PC mogły je zlokalizować. Instalowanie programów Aby zainstalować program z Twego komputera przy u yciu ActiveSync wykonaj nastepuj ce czynno ci: 1. Poł cz Twój HP ipaq z Twoim komputerem u ywaj c kabla synchronizacyjnego. 2. Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotycz cymi instalowania danego programu. 3. Sprawd na ekranie Twego HP ipaq, czy kolejne kroki s konieczne do zako czenia przeprowadzania instalacji. Archiwizacja i odtwarzanie plików Aby zmniejszyć ryzyko utraty danych, nale y regularnie zabezpieczać dane w Twoim komputerze. Wi cej informacji dotycz cych zabezpieczania informacji przy u yciu Microsoft ActiveSync, znajdziesz w rozdziale dotycz cym korzystania z archiwizacji ActiveSync Backup/Restore w rozdziale 6. Mo esz synchronizować odno niki do stron internetowych z listy Ulubione na Twoim komputerze aby mieć do nich dost p w trybie offline przy u yciu Pocket Internet Explorer. 1. Z menu Start na Twoim komputerze, kliknij Programy i dwa razy kliknij na Internet Explorer. Instrukcja obsługi 2 8

28 Synchronizacja z komputerem 2. Kliknij Ulubione aby zobaczyć list poł cze z twoimi ulubionymi stronami internetowymi. 3. Aby wprowadzić poł czenie ze stron na list Ulubionych, otwórz dan stron i kliknij Utwórz ulubion. Je li wybrano Ulubione jako typ informacji do synchronizacji, ActiveSync przekopiuje twój ulubiony adres do twego HP ipaq przy kolejnej synchronizacji. 4. Post puj zgodnie z poleceniami dotycz cymi synchronizacji r cznej aby dokonać synchronizacji Twych Ulubionych odno ników. Wysyłanie i otrzymywanie wiadomo ci Mo esz wysyłać i otrzymywać wiadomo ci synchronizuj c twój HP ipaq z komputerem poprzez ActiveSync. Kiedy wysyłasz i otrzymujesz wiadomo ci , nazwa bie cego folderu wy wietlona jest na dole ekranu. Wi cej informacji dotycz cych wysyłania i otrzymywania wiadomo ci przy u yciu ActiveSync znajdziesz w aplikacji Pomoc Wiadomo ci klikaj c Start > Pomoc > Wiadomo ci. Wysyłanie przypomnienia o spotkaniu Mo esz ustalić dat spotkania i wysłać pro b o spotkanie przez ActiveSync. Wi cej informacji uzyskasz stukaj c z menu Start Pomoc > Kalendarz. Instrukcja obsługi 2 9

29 3 Zarz dzanie bateri Twój ipaq Pocket PC wyposa ony jest w ładowaln bateri, która jest ju cz ciowo naładowana. Zaleca si w pełni naładować bateri ipaq Pocket PC zanim urz dzenie skonfiguruje si i ładować bateri regularnie. Twój Pocket PC zu ywa troch baterii, aby utrzymać pliki w RAM oraz na funkcjonowanie zegara. Zawsze dokuj urz dzenie, kiedy pracujesz przy biurku. Kiedy podró ujesz, nie zapomnij zabrać ze sob zasilacza, przej ciówki do zasilacza lub dodatkowej baterii. UWAGA: Korzystaj wył cznie z baterii zalecanej przez HP dla urz dze ipaq Pocket PC. Wkładanie baterii, która nie odpowiada wymaganiom HP, mo e spowodować niewła ciwe funkcjonowanie Pocket PC, a w rezultacie uniewa nienie warunków obowi zywania gwarancji na urz dzenie HP ipaq. Pocket PC ma mał wewn trzn archiwizuj c bateri, która pozwala swobodnie zmienić bateri główn bez obawy o utrat danych z RAM (dane i programy zainstalowane przez u ytkowanika). Musisz to jednak zrobić w ci gu 15 minut. Bateria wewn trzna mo e być wymieniana wył cznie przez wykwalifikowanego pracownika obsługi technicznej HP. Instrukcja obsługi 3 1

30 Zarz dzanie bateri Instalowanie baterii Aby zainstalować wyjmowaln /ładowaln bateri : 1. Aby zdj ć klapk przykrywaj c bateri, naci nij zatrzask w dół (1), a nast pnie otwórz drzwiczki odchylaj c je do góry i wyjmij bateri z urz dzenia (2). Instrukcja obsługi 3 2

31 Zarz dzanie bateri 2. Włó bateri z prawej strony gniazda baterii, a nast pnie pchnij lew stron baterii w miejsce (3). Instrukcja obsługi 3 3

32 Zarz dzanie bateri 3. Włó górn cz ć klapki baterii w górn cz ć gniazda baterii (4). 4. Wci nij spód klapki baterii na miejsce, a si zatrza nie (5). UWAGA: Klapka musi przylegać do urz dzenia, aby Pocket PC funkcjonował. Je li klapka baterii nie jest na swoim miejscu gdy naciskasz przycisk uruchamiaj cy urz dzenie, Pocket PC nie wł czy si..je li bateria nie jest w pełni naładowana, musisz podł czyć zasilacz do Pocket PC, aby j w pełni naładować. Całkowite naładowanie baterii trwa około czterech godzin. Instrukcja obsługi 3 4

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Wersja: Znaki towarowe Uwaga

Wersja: Znaki towarowe Uwaga Instrukcji obsługi Wersja: R01 Znaki towarowe Logo Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi korporacji Microsoft

Bardziej szczegółowo

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi Instrukcja obs ugi Numer katalogowy: 5615 1417 0114 R01 (sierpieƒ 2002) Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów sà znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i

Instrukcja obsługi i Instrukcja obsługi i Wersja: R01 (6/2007) Znaki towarowe Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji

Bardziej szczegółowo

Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE

Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE Ka dy z nas kroczy przez ycie inn drog. Jako unikalna jednostka masz

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Numer katalogowy dokumentu: 333644-241 Sierpie 2003 W tej instrukcji przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza służące do podłączania

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6 01

Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Lumia z aktualizacją Windows Phone 8.1

Podręcznik użytkownika Lumia z aktualizacją Windows Phone 8.1 Podręcznik użytkownika Lumia z aktualizacją Windows Phone 8.1 Wydanie 1.0 PL Instrukcja obsługi informacje Ta instrukcja obsługi dotyczy instrukcji dla oprogramowania. Ważne: Aby uzyskać ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Lumia z systemem Windows Phone 8.1 wersja 2

Podręcznik użytkownika Lumia z systemem Windows Phone 8.1 wersja 2 Podręcznik użytkownika Lumia z systemem Windows Phone 8.1 wersja 2 Wydanie 1.0 PL Instrukcja obsługi informacje Ta instrukcja obsługi dotyczy instrukcji dla oprogramowania. Ważne: Aby uzyskać ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 6.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Znajdowanie pomocy 8 Pomoc techniczna 8 Aktualizowanie oprogramowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Wydanie 1.0 PL Model: Nokia 909.1 Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym

Bardziej szczegółowo