Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji, to HP ipaq hx2700 Pocket PC.

2 Spis tre ci 1Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Korzystanie z rysika Kalibracja ekranu Dopasowywanie rozmiaru tekstu Zmiana trybu podgl du z Portretu do Krajobrazu Ustawienie daty i czasu Ustawienie czasu lokalnego oraz innego Ustawienie daty Informacje o wła cicielu Resetowanie urz dzenia Normalny reset Pełny Reset Usuwanie/Wymiana klapki Dbanie o urz dzenie Podró owanie z Pocket PC Synchronizacja z komputerem Korzystanie z Microsoft ActiveSync Instalowanie ActiveSync Synchronizacja Twego Pocket PC z komputerem Zmiana ustawie synchronizacji Kopiowanie plików Instalowanie programów Instrukcja obsługi i

3 Spis tre ci Archiwizacja i odtwarzanie plików Wysyłanie i odbieranie wiadomo ci Wysyłanie przypomnienia o spotkaniu Zarz dzanie bateri Instalowanie baterii Wyjmowanie baterii Ładowanie przez zasilacz Ładowanie przez podstawk dokuj c i zasilacz Ładowanie przez podstawk dokuj c i kabel USB R czne kontrolowanie poziomu naładowania baterii Wskazówki oszcz dzania baterii Zmiana ustawie pod wietlenia Wył czanie przycisków Podstawy Korzystanie z ekranu Dzi Przycisk Nawigacji i przycisk Polece Ikony statusu Menu podr czne Tworzenie informacji Dostosowywanie ekranu Dzi Zmiana orientacji ekranu Otwieranie i zamykanie aplikacji Zamykanie przy u yciu itask Zamykanie r czne Instalowanie aplikacji Usuwanie aplikacji Archiwizacja danych Korzystanie z foldera ipaq FIle Store ii Instrukcja obsługi

4 Spis tre ci 5 Nauka metod wprowadzania danych Wprowadzanie danych Zmiana opcji sugerowanych wyrazów Korzystanie z klawiatury na ekranie Pisanie rysikiem z narz dziem Letter Recognizer Pisanie rysikem z narz dziem Microsoft Transcriber 5 6 Pisanie rysikiem z narz dziem Block Recognizer 5 6 Rysowanie i pisanie na ekranie Aplikacje Oprogramowanie dost pne na Twoim HP ipaq Pocket PC Instalowanie aplikacji Usuwanie aplikacji Korzystanie z TodayPanel Lite Korzystanie z HP Image Zone Ogl danie skrótów zdj ć Podgl d na pełnym ekranie Pokaz slajdów Drukowanie zdj ć Wysyłanie zdj ć Doł czanie pliku d wi kowego do zdj cia Archiwizacja i odtwarzanie Korzystanie z ipaq Backup do archiwizacji/odtwarzania Korzystanie z ActiveSync do archiwizacji/odtwarzania Korzystanie z itask Korzystanie z zabezpiecze Korzystanie z HP ProtectTools Ustawianie zabezpiecze Korzystanie z ipaq Pocket PC z Instrukcja obsługi iii

5 Spis tre ci HP ProtectTools Zmiana ustawie HP ProtectTools Korzystanie z odczytu odcisku palca (dost pne tylko na niektórych modelach) Nauka wprowadzania odcisku palca Odciski palca Korzystanie z Wi-Fi (dost pne na niektórych modelach) Pierwsze kroki z Wi-Fi Wł czanie i wył czanie Wi-Fi Automatyczne ł czenie si z sieci R czne wprowadzanie nowych ustawie sieci. 8 3 Wyszukiwanie sieci Zarz dzanie ustawieniami sieci bezprzewodowej. 8 5 Wy wietlanie lub edycja sieci bezprzewodowej 8 5 Usuwanie sieci bezprzewodowej Monitorowanie siły sygnału i statusu Zaawansowane ustawienia sieciowe Terminy Wi-Fi Wyszukiwanie adresu IP Zmiana ustawie TCP/IP Zmiana ustawie DNS oraz WINS Ustawianie poł cze serwera VPN Zmiana poł cze serwera VPN Uruchamianie poł cze serwera VPN Ustawianie ustawie serwera proxy Protokuł bezpiecze stwa Wi-Fi Certyfikat 802.1X Rejestracja LEAP Korzystanie z Bluetooth Pierwsze kroki z Bluetooth U ywane poj cia iv Instrukcja obsługi

6 Spis tre ci Współpracuj ce usługi Wł czanie i wył czanie Bluetooth Praca z ustawieniami Bluetooth Otwieranie ustawie Bluetooth Ustawianie wła ciwo ci dost pno ci Uruchamianie usług Bluetooth Ustawianie udost pnionego foldera Profile Praca z Managerem Bluetooth Otwieranie Managera Bluetooth Lokalizacja i wybór urz dzenia Ł czenie z innymi urz dzeniami Identyfikowanie portu komunikacyjnego Nawi zywanie poł czenia ActiveSync Tworzenie poł czenia szeregowego Poł czenia sieciowe Doł czanie do sieci osobistej Praca z plikami Tworzenie poł czenia przesyłu plików Korzystanie z wymiany wizytówek Otwieranie poł czenia Wy wietlanie statusu poł czenia Zamykanie poł czenia Praca z poł czeniami Ł czenie z Internetem Ł czenie z sieci osobist Wprowadzanie adresu internetowego Korzystanie z listy Ulubionych Karty rozszerze Instalowanie karty Secure Digital (SD) Wyjmowanie karty Secure Digital (SD) Instalowanie karty Compact Flash (CF) Instrukcja obsługi v

7 Spis tre ci Wyjmowanie karty Compact Flash (CF) Wy wietlanie zawarto ci kart pami ci Rozwi zywanie drobnych problemów Cz ste problemy ActiveSync Karty rozszerze Wi-Fi Bluetooth A Uregulowania prawne Uregulowania prawne Unii Europejskiej A 2 Battery Warning A 4 Equipment Warning A 5 Airline Travel Notice A 5 Wireless Notices A 5 B Specyfikacje Specyfikacje systemu B 1 Specyfikacje fizyczne B 3 rodowisko działania B 3 vi Instrukcja obsługi

8 1 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Niniejszy podr cznik zawiera informacje o przygotowaniu komputera kieszonkowego do pracy oraz umo liwia u ytkownikowi zapoznanie si z urz dzeniem. Naci nij i przytrzymaj przycisk itask ( ) na przednim panelu twego urz dzenia ipaq Pocket PC aby zmieniać widok mi dzy uruchomion obecnie aplkacj, a aplikacj, któr uruchamiano ostatnio. Korzystanie z rysika Do Twojego urz dzenia ipaq Pocket PC doł czony jest rysik, który słu y do stukania lub pisania na ekranie. U ywaj c rysika mo esz wykonywać trzy podstawowe czynno ci: Stukanie Delikanie dotknij ekran, aby otworzyć lub wybrać element. Unie rysik po nacisni ciu elementu. Stukanie jest odpowiednikiem klikania elementu wska nikiem myszki na komputerze PC. Przeci ganie Umie ć czubek rysika na ekranie i przeci gnij przez elementy bez odrywania rysika od ekranu, a zaznaczone zostan wszystkie elementy. Przeci ganie jest odpowiednikiem przeci gania wska nika z nacisni tym prawym klawiszem myszki. Naci ni cie i przytrzymanie Przytrzymaj rysik na elemencie przez krótk chwil, a wy wietli si podr czne menu. Naci ni cie i przytrzymanie jest odpowiednikiem naci ni cia prawego Instrukcja obsługi 1 1

9 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC klawisza myszki. Kiedy naciskasz i przytrzymujesz rysik na elemencie, pokazuje si kółko z małych czerwonych kropek, które informuj, e zaraz poka e si podr czne menu. UWAGA: Aby zapobiec zniszczeniu ekranu Twojego ipaq Pocket PC, nie u ywaj nigdy adnych innych rysików, ni te, które s wyposa eniem Twojego Pocket PC lub jakiegokolwiek zalecanego rysika, w celu stukania lub pisania na ekranie. Je li zgubisz swój rysik mo esz zamówić dodatkowe na stronie Kalibracja ekranu Kiedy ipaq Pocket PC b dzie wł czony po raz pierwszy, wskazówki poprowadz ci poprzez proces kalibracji ekranu. Musisz dodatkowo skalibrować ekran, je li: n Pocket PC nie reaguje dokładnie na stukni cia. n Dokonałe pełnego resetu Twojego Pocket PC. Aby skalibrować ekran ipaq Pocket PC: 1. W menu Start stuknij Ustawienia > zakładka System > ikona Ekranu. 2. Naci nij przycisk Kalibracja. Skrót: Aby uzyskać dost p do aplikacji Kalibracja Ekranu bez stukania na ekranie, naci nij i przytrzymaj przycisk nawigacji, a nast pnie naci nij przycisk Kalendarza. 3. Stuknij w rodek krzy yka, w ka ym miejscu. B d dokładny. 4. Stuknij OK. Instrukcja obsługi 1 2

10 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Dopasowywanie rozmiaru tekstu To, jak du o informacji widzisz na ekranie, zale y od rozmiaru tekstu. Aby dopasować rozmiar tekstu: 1. Stuknij Start > Ustawienia >zakładka System > Ekran > zakładka Rozmiar tekstu. 2. Przesu suwak do danego rozmiaru tekstu, a nast pnie stuknij OK. Zmiana trybu podgl du z Pionowego do Poziomego Aby wybrać orientacj ekranu pionow lub poziom : 1. Stuknij Start > Ustawienia >zakładka System > Ekran. 2. Stuknij Pionowe, Poziome (prawor czny), lub Poziome (lewor czny). 3. Stuknij OK. Skrót: Naci nij i przytrzymaj przycisk Kalendarza przez dwie sekundy aby zmienić podgl d z Portretu na Krajobraz. Antena do odbioru Wi-Fi dla HP ipaq znajduje si u góry urz dzenia. Je li przykryjesz HP ipaq po wł czeniu Wi-Fi, mo e to wpłyn ć na pogorszenie siły sygnału. Instrukcja obsługi 1 3

11 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Ustawienie daty i czasu Kiedy po raz pierwszy wł czasz swojego ipaq Pocket PC, musisz wybrać swoj stref czasow. Po okre leniu strefy czasowej musisz ustawić jeszcze dat i czas. Wszystkie trzy ustawienia znajduj si na ekranie ustawie Zegara i mog być okre lone w tym samym momencie. Domy lnie czas na urz dzeniu ipaq Pocket PC jest synchronizowany z Twoim komputerem PC za ka dym razem, gdy oba urz dzenia ł cz si ze sob przez ActiveSync. Ustawienie czasu lokalnego oraz innego 1. Z menu Start wybierz Ustawienia > zakładka System > ikona Zegar. Skrót: Na ekranie Dzi, naci nij ikon Zegar, aby ustawić czas. 2. Wybierz Dom lub Inny. 3. Naci nij strzałk w dół strefy czasowej i wybierz odpowiedni stref. 4. Stuknij godzin, minuty lub sekundy i u yj strzałek w dół/gór, aby ustawić czas. Skrót: Mo esz tak e nastawić czas poruszaj c wskazówkami zegara. 5. Wybierz AM lub PM. 6. Stuknij OK. 7. Wybierz Tak, aby zapisać zmiany w ustawieniu czasu. Ustawienie daty 1. Z menu Start wybierz Ustawienia > zakładka System > ikona Zegara. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij ikon Zegara, aby ustawić dat. 2. Stuknij strzałk w dół przy dacie. Instrukcja obsługi 1 4

12 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC 3. Stuknij strzałk w prawo lub w lewo, aby wybrać miesi c i rok. 4. Wybierz dzie. 5. Stuknij OK. 6. Wybierz Tak, aby zapisać ustawienia daty. Musisz zresetować stref czasow, czas i dat, je li: n Czas (lokalny lub inny) musi być zmieniony. n ipaq Pocket PC całkowicie si rozładował, co wi e si z usuni ciem wszystkich zapisanych ustawie. n Dokonałe pełnego restartu swojego ipaq Pocket PC. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij ikon Zegara, aby okre lić stref czasow, czas i dat. Informacje o wła cicielu Mo esz spersonalizować swojego ipaq Pocket PC poprzez wprowadzenie informacji o wła cielu. Aby wprowadzić informacje o wła cicielu: 1. Na ekranie Dzi stuknij Start > Ustawienia > Dane o wła cicielu. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij tekst Naci nij aby ustawić informacje o wła cicielu. 2. Stuknij w polu Nazwa. Pokazuje si klawiatura na dole ekranu. Stukaj znaki, aby wpisać swoje imi i nazwisko. Mo esz korzystać tak e z programów Letter Recognizer, Microsoft Transcriber, lub Block Recognizer aby wprowadzać informacje. Wi cej na ten temat znajdziesz w rozdziale 5: Metody wprowadzania danych. 3. Stuknij klawisz Tab na klawiaturze, aby przenie ć kursor do nast pnego pola. 4. Kontynuuj wprowadzanie informacji. 5. Aby wy wietlać dane wła ciciela po uruchomienia urz dzenia, zaznacz Pokazuj dane kiedy wł czysz. Instrukcja obsługi 1 5

13 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC 6. Stuknij zakładk Notes, aby wprowadzić notatk. 7. Stuknij OK, aby zapisać dane i powrócić do ekranu Dzi. Resetowanie urz dzenia Istnieje czasem potrzeba przeprowadzenia resetu urz dzenia. Resetowanie urz dzenia znane jest jako mi kki lub twardy reset. Normalny reset Normalny reset czasem jest te nazywany resetem na mi kko. Taki reset zatrzymuje działanie wszystkich uruchomionych programów, ale nie kasuje adnych programów, czy zapisanych danych. Upewnij si, czy zapisano wszystkie dane niezapisane, gdy reset tego rodzaju powoduje skasowanie wszystkich niezapisanych danych. Dokonuj mi kkiego resetu aby: zatrzymać wszystkie uruchomione aplikacje zainstalować now aplikacj dokonać ponownego uruchomienia Pocket PC je li przestaje on reagować na polecenia Aby dokonać normalnego resetu: 1. Zlokalizuj przycisk Reset na dole urz dzenia. 2. U yj rysika aby lekko nacisn ć przycisk Reset. Pocket PC uruchamia si ponownie i wy wietla ekran Dzi. Instrukcja obsługi 1 6

14 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Pełny reset Pełny reset jest czasem nazywany resetem na twardo. Dokonaj pełnego resetu, gdy chcesz usun ć wszystkie ustawienia, programy i dane z RAM. Pełny reset deaktywuje bateri. Przycisk zasilania nie działa dopóki bateria nie zostanie reaktywowana. UWAGA: Je li dokonasz pełnego resetu, Twój ipaq Pocket PC powróci do swoich ustawie domy lnych i straci wszystkie dane, które nie s zapisane w RAM. Aby dokonać pełnego resetu: 1. Naci nij i przytrzymaj przyciski Kalendarz oraz itask. 2. W trakcie przytrzymywania przycisków, u yj rysika aby lekko nacisn ć przycisk Reset na dole ipaq Pocket PC przez około dwie sekundy. Instrukcja obsługi 1 7

15 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC 3. Kiedy ekran Pocket PC zaczyna bledn ć, zwolnij najpierw przyciski Kalendarz oraz itask, a nast pnie zwolnij przyciskanie rysikiem przycisku Reset. Je li jednocze nie naciskasz i przytrzymujesz przyciski Reset, Kalendarz, oraz itask przez dłu ej jak dwie sekundy, bateria odł czy si. Aby ponownie uruchomić urz dzenie, podł cz je do zasilacza, albo ponownie naci nij przycisk Reset. Po przeprowadzeniu pełnego resetu, mo e zaistnieć potrzeba ponownego instalowania aplikacji zapisanych w ipaq File Store w celu uruchomienia skrótów i pełnej funkcjonalno ci urz dzenia. 4. Pocket PC dokonuje resetu i uruchamia si. Aby powrócić do ustawie fabrycznych ipaq Pocket PC po przeprowadzeniu twardego resetu: 1. Stuknij Start > Programy > Eksplorator Plików> Moje Urz dzenie. 2. Stuknij folder ipaq File Store aby go otworzyć. 3. Stuknij Edytuj > Zaznacz wszystko. 4. Stuknij i przytrzymaj zaznaczone pliki, a nast pnie stuknij Usu. Instrukcja obsługi 1 8

16 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC 5. Stuknij Tak aby usun ć wszystkie pliki z pliku ipaq File Store. Usuwanie/Wymiana klapki Twój Pocket PC wyposa ony jest w ochronn klapk, która ma za zadanie chronić ekran. UWAGA: Zaleca si nie zdejmowanie klapki, mo esz jednak e w ka dej chwili j usunać. Instrukcja obsługi 1 9

17 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Aby zdj ć klapk : 1. Otwórz klapk. 2. Delikatnie odegnij klapk z jednej strony urz dzenia Odegnij klapk z drugiej strony urz dzenia 2. Aby wymienić klapk, wykonaj powy sze czynno ci w odwrotnej kolejno ci. Dbanie o urz dzenie UWAGA: Ekran Twego urz dzenia wykonany jest ze szkła i mo e byc łatwo uszkodzony w przypadku upuszczenia urz dzenia na ziemi, albo zbyt silnego naciskania na urz dzenie. HP nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za uszkodzenie wynikaj ce z nieprzestrzegania zalece instrukcji obsługi doł czonej do markowego produktu HP. Aby utrzymać swojego ipaq Pocket PC w dobrym stanie i w stanie poprawnej funkcjonalno ci, kieruj si nast puj cymi wskazówkami: Nie siadaj na Twoim ipaq Pocket PC. Instrukcja obsługi 1 10

18 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Kiedy przewozisz ipaq Pocket PC w torbie, kieszeni lub walizce, upewnij sie, e urz dzenie nie jest zbyt mocno ciskane, zginane, upuszczane na ziemi, lub uderzane. Przechowuj Pocket PC w bezpiecznym miejscu, gdy go nie u ywasz. Mo esz wybrać specjaln torebk na urz dzenie pod adresem: lub Nie stawiaj nic na ekranie swojego Pocket PC, aby uchronić go przed zniszczeniem. Nie uderzaj urz dzeniem w inne twarde przedmioty. Aby zapobiec zarysowaniu ekranu, u ywaj tylko rysika, który jest wyposa eniem Twojego Pocket PC lub innego zalecanego rysika. Je li zgubisz rysik, mo esz zamówić nast pny pod adresem Czy ć Pocket PC przecieraj c ekran i całe urz dzenie mi kk wilgotn ciereczk, bardzo lekko zwil on wod. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pora enia elektrycznego lub zniszczeniu cz ci wewn trznych, nie stosuj adnych płynnych rodków czyszcz cych w spray u bezpo rednio na ekran i nie pozwól, aby ciecz dostała si do rodka urz dzenia ipaq Pocket PC. U ywanie do czyszczenia ekranu mydła lub innych produktów czyszcz cych mo e spowodować odbarwienie wyko czenia i zniszczyć je. Podró owanie z Pocket PC Zastosuj si do poni szych zalece podró uj c z Twoim Pocket PC. Zapisz dane. Zabierz ze sob kopi archiwizowanych danych na karcie pami ci SD. Instrukcja obsługi 1 11

19 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Odł cz urz dzenie od wszystkich urz dze zewn trznych. We ze sob zasilacz i ładowark. Trzymaj Twój Pocket PC w ochronnym opakowaniu i przewo w baga u podr cznym. Podró uj c samolotem, upewnij si, czy wył czono aplikacj telefonu, Bluetooth, oraz Wi-Fi. Aby wył czyć wszystkie cechy bezprzewodowe, na ekranie Dzi Today, stuknij Start > ipaq Wireless > Wył cz wszystkie. Je li podró ujesz zagranic, upewnij si, czy masz odpowiedni adapter pasuj cy do gniazdka elektrycznego w kraju, do którego jedziesz. Instrukcja obsługi 1 12

20 2 Synchronizacja z komputerem Korzystanie z Microsoft ActiveSync Twoje urz dzenie mo e być poł czone z komputerem, aby mo liwy był dwukierunkowy przesył plików. Microsoft ActiveSync jest programem, który instalujesz na pulpicie lub laptopie w celu wielokrotnego przesyłania danych w obie strony. Tym sposobem musisz wpisywać dane jednorazowo, na Twym komputerze lub na Twym HP ipaq w celu: Kopiowania plików (pliki danych, pliki audio lub video) pomi dzy Twym HP ipaq a komputerem (mo liwe jest poł czenie maksymalnie z dwoma komputerami) co umo liwia dost p do naj wie szych informacji we wszystkich lokalizacjach. Instalowania programów na Twoim urz dzeniu. Zapisywania i zabezpieczania plików. Synchronizacji poł cze sieciowych. Wysyłania i otrzymywania poczty elektronicznej. Przypominania o spotkaniach. Instalowanie ActiveSync UWAGA: Kiedy przeprowadzasz synchronizacj po raz pierwszy, wykonaj kroki 1 i 2 poni ej (zainstaluj Microsoft ActiveSync na Twym komputerze). Dopiero potem, kiedy wy wietli si takie polecenie, poł cz Twój HP ipaq z Twoim komputerem. Instrukcja obsługi 2 1

21 Synchronizacja z komputerem Aby zainstalować Microsoft ActiveSync na Twoim komputerze: 1. Włó doł czony CD do nap du CD-ROM twego komputera. 2. Po tym jak pojawi si powitanie, kliknij Rozpocznij Tu. Zastosuj si do polece Kreatora Setup wy wietlonych na ekranie aby zainstalować ActiveSync oraz inne programy na Twoim komputerze. Kiedy pojawi si polecenie, poł cz Twój HP ipaq i Twój komputer PC przy u yciu kabelków w nast puj cy sposób: a. Kiedy pojawi si takie polecenie, u yj zasilacza AC i podł cz jego koniec do pr du (1), a jego drugi koniec do podstawki dokuj cej (2). b. Wsu spód Twego komputera kieszonkowego do podstawki dokuj cej (3) i mocno doci nij. UWAGA: Aby unikn ć uszkodzenia komputera lub podstawki, upewnij si czy poł czenia kieszonkowego komputera i podstawki s odpowiednio skalibrowane zanim zaczniesz dociskać Twój Pocket PC do podstawki dokuj cej HP. c. Podł cz kabel USB do portu USB na Twoim komputerze (4). Instrukcja obsługi 2 2

22 Synchronizacja z komputerem LUB a. Podł cz zasilacz AC do gniazdka elektrycznego (1), a nast pnie drugi koniec zasilacza do kabla Autosync (2). b. Poł cz ł cznik kabla Autosync z uniwersalnym ł cznikeim synchronizacyjnym znajduj cym si na dole urz dzenia ipaq Pocket PC (3). UWAGA: Aby unikn ć zniszczenia Twego Pocket PC lub kabla Autosync, upewnij si, czy odpowiednio skalibrowano ł czniki Pocket PC i ł czniki kabli zanim wepchniesz kabel do uniwersalnego ł cznika synchronizacyjnego. c. Poł cz drugi koniec kabla Autosync z portem USB Twego komputera (4). Instrukcja obsługi 2 3

23 Synchronizacja z komputerem 3. Kiedy ju zako czysz korzystanie z Kreatora Setup, mo esz odł czyć Pocket PC od komputera. Instrukcja obsługi 2 4

24 Synchronizacja z komputerem Synchronizacja Twego Pocket PC z komputerem Kiedy ju zainstalujesz ActiveSync na Twoim komputerze, mo esz: Stworzyć dodatkowe poł czenia z drugim komputerem w celu synchronizacji informacji. Dodawać lub usuwać, zmieniać typ danych do synchronizacji (Kontakty, Kalendarz, Przesyłanie wiadomo ci, Zadania, Ulubione, Pliki, Notatki, lub AvantGo). Aby dokonać synchronizacji plików, wybierz pliki w komputerze; przeci gnij i umie ć je w folderze synchronizacyjnym Twego urz dzenia. Je li w momencie synchronizacji nazwałe Twój HP ipaq PC1, zsynchronizowany folder nazwany został PC1. Kiedy przeprowadzasz synchronizacj, pliki automatycznie przenoszone s do i z folderu PC1. Zmiana ustawie synchronizacji Mo esz modyfikować ustawienia synchronizacji aby: ustawić czas, w którym chcesz przeprowadzić synchronizacj. zmienić rodzaj poł czenia (szeregowe, USB, czy IrDA). wybrać typy plików do synchronizacji. wybrać pliki i informacje, których nie chcesz synchronizować ( np. zał czników ). ustalić jak maj być rozwi zywane konflikty infomacji na Twym HP ipaq z informacjami na Twym komputerze. Aby modyfikować ustawienia synchronizacji post puj w nastepuj cy sposób: Instrukcja obsługi 2 5

25 Synchronizacja z komputerem 1. Otwórz ActiveSync na Twoim komputerze klikaj c Start > Programy > Microsoft ActiveSync > Narz dzia > Opcje. a. W zakładce Opcje Sync, zaznacz pliki i informacje, które maj być synchronizowane. b. Kliknij zakładk Planuj aby ustawić czas synchronizacji. c. Kliknij zakładk Reguły aby ustalić sposób rozwi zywania konfliktów informacji miedzy Twoim HP ipaq a komputerem. 2. Kiedy zako czysz, stuknij OK. 3. Z menu Plik, kliknij Ustawienia Poł cze.... Wybierz rodzaj poł czenia jakie ma zostać u yte mi dzy HP ipaq a komputerem. Korzystanie z poł czenia IrDA Twój HP ipaq wyposa ony jest w port na podczerwie. Je li Twój komputer ma port IrDA lub adaptor USB na podczerwie, mo esz synchronizować Twój HP ipaq z komputerem poprzez poł czenie IrDA zamiast u ywać kabla synchronizacyjnego. Poł czenie IrDA działa jedynie z komputerami posiadaj cymi systemy operacyjne Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, lub XP Aby ustawić poł czenie IrDA z Twoim komputerem, wykonaj nast puj ce czynno ci: 1. Zsynchronizuj Twój kieszonkowy Pocket PC z komputerem głównym korzystaj c z podstawki dokuj cej zanim dokonasz poł czenia IrDA przy u yciu ActiveSync. 2. Post puj zgodnie z instrukcjami producenta aby zainstalować i ustawić port IrDA. Instrukcja obsługi 2 6

26 Synchronizacja z komputerem 3. Wysu Pocket PC z podstawki dokuj cej i skalibruj port IrDA z portem IrDA komputera w taki sposób aby nic nie stało na drodze mi dzy dwoma urz dzeniami i by były od siebie nie dalej jak 30.5 cm. 4. Zainicjuj poł czenie stukaj c Start > Programy > ActiveSync > Narz dzia > Poł czenie przez IrDA. Rozpoczyna si proces synchronizacji. 5. Aby zako czyć synchronizacj, odsu od siebie urz dzenia i/lub stuknij X w górnym prawym rogu ekranu aby zako czyć poł czenie. Kopiowanie plików Mo esz kopiować pliki do i z komputera głównego korzystaj c z aplikacji Eksploruj w programie ActiveSync oraz Windows Explorer. Aby kopiować pliki: 1. Włó Twój ipaq Pocket PC do podstawki dokuj cej poł czonej z kablem synchronizacyjnym 2. Z menu Start na Twoim komputerze głównym kliknij Programy > Microsoft ActiveSync. 3. Kliknij Eksploruj. 4. Kliknij dwukrotnie Mój Pocket PC. 5. Na Twoim komputerze głównym kliknij prawym klawiszem menu Start i zaznacz Eksploruj. 6. Zlokalizuj plik, który chcesz kopiować. Nie mo esz kopiować plików fabrycznie zainstalowanych lub plików systemowych. Instrukcja obsługi 2 7

27 Synchronizacja z komputerem 7. Przeci gnij pliki mi dzy Twoim komputerem i ipaq Pocket PC. ActiveSync konwertuje pliki tak aby mogły być u yte przez programy Pocket Office. Przenie pliki bezpo rednio do Moje Dokumenty na Twoim ipaq Pocket PC (lub do foldera w Moje Dokumenty), w taki sposób aby programy na Twoim ipaq Pocket PC mogły je zlokalizować. Instalowanie programów Aby zainstalować program z Twego komputera przy u yciu ActiveSync wykonaj nastepuj ce czynno ci: 1. Poł cz Twój HP ipaq z Twoim komputerem u ywaj c kabla synchronizacyjnego. 2. Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotycz cymi instalowania danego programu. 3. Sprawd na ekranie Twego HP ipaq, czy kolejne kroki s konieczne do zako czenia przeprowadzania instalacji. Archiwizacja i odtwarzanie plików Aby zmniejszyć ryzyko utraty danych, nale y regularnie zabezpieczać dane w Twoim komputerze. Wi cej informacji dotycz cych zabezpieczania informacji przy u yciu Microsoft ActiveSync, znajdziesz w rozdziale dotycz cym korzystania z archiwizacji ActiveSync Backup/Restore w rozdziale 6. Mo esz synchronizować odno niki do stron internetowych z listy Ulubione na Twoim komputerze aby mieć do nich dost p w trybie offline przy u yciu Pocket Internet Explorer. 1. Z menu Start na Twoim komputerze, kliknij Programy i dwa razy kliknij na Internet Explorer. Instrukcja obsługi 2 8

28 Synchronizacja z komputerem 2. Kliknij Ulubione aby zobaczyć list poł cze z twoimi ulubionymi stronami internetowymi. 3. Aby wprowadzić poł czenie ze stron na list Ulubionych, otwórz dan stron i kliknij Utwórz ulubion. Je li wybrano Ulubione jako typ informacji do synchronizacji, ActiveSync przekopiuje twój ulubiony adres do twego HP ipaq przy kolejnej synchronizacji. 4. Post puj zgodnie z poleceniami dotycz cymi synchronizacji r cznej aby dokonać synchronizacji Twych Ulubionych odno ników. Wysyłanie i otrzymywanie wiadomo ci Mo esz wysyłać i otrzymywać wiadomo ci synchronizuj c twój HP ipaq z komputerem poprzez ActiveSync. Kiedy wysyłasz i otrzymujesz wiadomo ci , nazwa bie cego folderu wy wietlona jest na dole ekranu. Wi cej informacji dotycz cych wysyłania i otrzymywania wiadomo ci przy u yciu ActiveSync znajdziesz w aplikacji Pomoc Wiadomo ci klikaj c Start > Pomoc > Wiadomo ci. Wysyłanie przypomnienia o spotkaniu Mo esz ustalić dat spotkania i wysłać pro b o spotkanie przez ActiveSync. Wi cej informacji uzyskasz stukaj c z menu Start Pomoc > Kalendarz. Instrukcja obsługi 2 9

29 3 Zarz dzanie bateri Twój ipaq Pocket PC wyposa ony jest w ładowaln bateri, która jest ju cz ciowo naładowana. Zaleca si w pełni naładować bateri ipaq Pocket PC zanim urz dzenie skonfiguruje si i ładować bateri regularnie. Twój Pocket PC zu ywa troch baterii, aby utrzymać pliki w RAM oraz na funkcjonowanie zegara. Zawsze dokuj urz dzenie, kiedy pracujesz przy biurku. Kiedy podró ujesz, nie zapomnij zabrać ze sob zasilacza, przej ciówki do zasilacza lub dodatkowej baterii. UWAGA: Korzystaj wył cznie z baterii zalecanej przez HP dla urz dze ipaq Pocket PC. Wkładanie baterii, która nie odpowiada wymaganiom HP, mo e spowodować niewła ciwe funkcjonowanie Pocket PC, a w rezultacie uniewa nienie warunków obowi zywania gwarancji na urz dzenie HP ipaq. Pocket PC ma mał wewn trzn archiwizuj c bateri, która pozwala swobodnie zmienić bateri główn bez obawy o utrat danych z RAM (dane i programy zainstalowane przez u ytkowanika). Musisz to jednak zrobić w ci gu 15 minut. Bateria wewn trzna mo e być wymieniana wył cznie przez wykwalifikowanego pracownika obsługi technicznej HP. Instrukcja obsługi 3 1

30 Zarz dzanie bateri Instalowanie baterii Aby zainstalować wyjmowaln /ładowaln bateri : 1. Aby zdj ć klapk przykrywaj c bateri, naci nij zatrzask w dół (1), a nast pnie otwórz drzwiczki odchylaj c je do góry i wyjmij bateri z urz dzenia (2). Instrukcja obsługi 3 2

31 Zarz dzanie bateri 2. Włó bateri z prawej strony gniazda baterii, a nast pnie pchnij lew stron baterii w miejsce (3). Instrukcja obsługi 3 3

32 Zarz dzanie bateri 3. Włó górn cz ć klapki baterii w górn cz ć gniazda baterii (4). 4. Wci nij spód klapki baterii na miejsce, a si zatrza nie (5). UWAGA: Klapka musi przylegać do urz dzenia, aby Pocket PC funkcjonował. Je li klapka baterii nie jest na swoim miejscu gdy naciskasz przycisk uruchamiaj cy urz dzenie, Pocket PC nie wł czy si..je li bateria nie jest w pełni naładowana, musisz podł czyć zasilacz do Pocket PC, aby j w pełni naładować. Całkowite naładowanie baterii trwa około czterech godzin. Instrukcja obsługi 3 4

Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h4100. Numer dokumentu: 343434-241

Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h4100. Numer dokumentu: 343434-241 Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h4100 Numer dokumentu: 343434-241 Grudzie 2003 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Skrót HP, nazwa Hewlett Packard oraz

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241 Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200 Dokument 293146-241 May 2003 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, i Hewlett-Packard logo s znakami

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania Manager eclicto Instrukcja obsługi Nowa kultura czytania 1 Page 1 of 23 eclicto - Nowa kultura czytania Program Manager eclicto słu y do zarz dzania plikami w komputerze i czytniku eclicto. Rozpocz cie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx4700 Pocket PC

Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx4700 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx4700 Pocket PC Numer dokumentu: 361966-241 Czerwiec 2004 Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich regionach. Model pokazany na ilustracjach jest modelem z serii

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego.

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE.... 3 2. KONFIGURACJA PANELI ZEWN TRZNYCH - USŁUGA WEB SERWIS.... 3 2.1 INFORMACJź WST PNź....

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HP ipaq Pocket PC seria h6300. numer dokumentu: 353283-241

Instrukcja obsługi. HP ipaq Pocket PC seria h6300. numer dokumentu: 353283-241 Instrukcja obsługi HP ipaq Pocket PC seria h6300 numer dokumentu: 353283-241 Czerwiec 2004 Spis treści 1 Poznaj swój HP ipaq Pocket PC Korzystanie z rysika............................. 1 4 Ustawienie daty

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-03-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Huawei E398 LTE Plus Internet wita w świecie mobilnego internetu! Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca.

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h5100 oraz h5500

Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h5100 oraz h5500 Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h5100 oraz h5500 Numer dokumentu: 304926-241 Maj 2003 Uwaga: Model pokazany na ilustracjach to seria ipaq Pocket PC h5500 2003 Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi.

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Wprowadzenie Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Niniejszy dokument ułatwi szybkie przygotowanie się do pracy z urządzeniem

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika aplikacji mobilna Aplikacja Uczestnika Gry Miejskiej

Dokumentacja użytkownika aplikacji mobilna Aplikacja Uczestnika Gry Miejskiej Dokumentacja użytkownika aplikacji mobilna Aplikacja Uczestnika Gry Miejskiej Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C Informacje o produkcie F D E L K J A B C PL G H I A: Obiektyw lornetki (stały, 8-krotny zoom) B: Obiektyw aparatu cyfrowego (stały, 8-krotny zoom) C: Pokrętło ostrości aparatu cyfrowego D: Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo