Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu"

Transkrypt

1 STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1

2 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek nosi nazwę: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących 2. Siedziba Ośrodka znajduje się we Wrocławiu przy ul. Dworskiej Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1.1. Ośrodku należy przez to rozumieć Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dworskiej 8, z wyjątkiem 15, gdzie przez Ośrodek rozumie się miejsce tymczasowego zameldowania i zamieszkania wychowanków; 1.2. Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu; 1.3. nauczycielu rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Ośrodku; 1.4. rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów; 1.5. uczniach rozumie się przez to także wychowanków Ośrodka; 1.6. ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 3. W skład Ośrodka wchodzą: Zespół Wczesnego Wspomagania, 3.2. Przedszkole Specjalne nr 152 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, 3.3 Szkoła Podstawowa. Specjalna nr 121 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, 3.4. Gimnazjum Specjalne nr 59 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, 3.5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 15 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Ośrodek, realizując cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Głównym celem Ośrodka jest: 2

3 2.1. integracja inwalidów słuchu ze środowiskiem osób pełnosprawnych, poprzez tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z wadami słuchu warunków dydaktycznych, wychowawczych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji; 2.2.dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego życia. 3. Realizacja zadań w procesie dydaktyczno wychowawczym i rewalidacyjnym opiera się na zasadach pedagogiki specjalnej dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności poprzez organizowanie: 3.1. zajęć wczesnego wspomagania, 3.2.obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3.3. zajęć praktycznej nauki zawodu, 3.4. zajęć rewalidacyjnych, 3.5. zajęć wychowawczych, 3.6. nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. 4. W zakresie działalności dydaktycznej Ośrodek: 4.1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej szkoły, 4.2. pomaga uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, 4.3. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia, 4.4. umożliwia uczniom uzdolnionym dodatkowe rozwijanie zainteresowań poprzez pracę w kołach zainteresowań oraz udział w olimpiadach i konkursach, 4.5. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu treści programu nauczania, 4.6. stosuje indywidualną i grupową opiekę psychologiczną i pedagogiczną, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin zagrożonych patologią społeczną, 4.7. w szkołach ponadgimnazjalnych dostosowuje kierunki kształcenia do wymogów rynku pracy, 4.8. współpracuje z instytucjami upowszechniania wiedzy w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego. 5. W zakresie działalności wychowawczej, współpracując z rodzicami, Ośrodek: 5.1. rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej; 5.2. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej oraz własnej kultury przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata; 5.3. przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 5.4. kształtuje postawę zaangażowania społecznego poprzez udział uczniów w życiu Ośrodka i środowiska lokalnego na zasadach podmiotowości, partnerstwa, samorządności; 5.5. Ośrodek wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka; 5.6. obejmuje opieką psychologiczną i pedagogiczną uczniów z rodzin zagrożonych patologią społeczną. 3

4 6. W zakresie działalności rewalidacyjnej Ośrodek: 6.1. obejmuje zajęciami korekcyjno kompensacyjnymi i rewalidacyjnymi dzieci i młodzież z dysfunkcją słuchu do czasu zakończenia nauki w szkołach Ośrodka, 6.2. rozwija umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 6.3. dąży do ogólnego usprawnienia i rozwoju umiejętności posiadanych przez uczniów, 6.4. przygotowuje do życia w społeczeństwie poprzez rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu. Rozdział II Organy Ośrodka 5 Organami Ośrodka są: 1.1. Dyrektor, 1.2. Rada Pedagogiczna, 1.3. Rada Rodziców, 1.4. Samorząd Uczniowski 1. Każdy z organów ma możliwość: 2.1. swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, 2.2. uczestnictwa w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka, 2.3. wymiany bieżących informacji związanych z planowaniem i podejmowaniem działań Dyrektor Ośrodka w szczególności: 1.1. kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą, rewalidacyjną Ośrodka i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz; 1.2. sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 1.3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego; 1.4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 1.5. dysponuje środkami budżetowymi, jak i pozabudżetowymi Ośrodka, określonymi w planie finansowym, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 1.6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 1.7. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych oraz z innymi podmiotami w sprawach dotyczących praktyk uczniowskich. 4

5 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 2.1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2.2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka, 2.3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 2. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, Samorządem Wychowanków, z oświatowymi związkami zawodowymi oraz środowiskiem lokalnym. 3. Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz z właściwym urzędem pracy może zmieniać lub wprowadzać nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego, w którym kształci dana szkoła wchodząca w skład Ośrodka. 4. Dyrektor Ośrodka bierze czynny udział w realizacji strategicznych zadań wynikających z regionalnej polityki oświatowej W Ośrodku funkcjonują następujące stanowiska kierownicze: 1.1. Wicedyrektor do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum I. zastępca Dyrektora, 1.2. Wicedyrektor do spraw Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, 1.3. Wicedyrektor do spraw Opieki i Wychowania. 2. Powołania i odwołania ze stanowisk kierowniczych dokonuje Dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej. 3. Wicedyrektor do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, I. zastępca Dyrektora, przejmuje na siebie część zadań Dyrektora Ośrodka, a w szczególności: 3.1. pełni funkcje Dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce; 3.2. przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych dla prowadzonych przez siebie szkół: a) arkusz organizacyjny szkół (do konsultacji z Dyrektorem Ośrodka), b) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, c) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym; 3.3. organizuje i koordynuje tok nauczania; 3.4. sprawuje nadzór nad pracą wychowawców klas; 3.5. utrzymuje kontakty, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z rodzicami uczniów, przyjmuje rodziców i odpowiada (po konsultacji z Dyrektorem Ośrodka) na ich postulaty i skargi oraz je rozpatruje; 5

6 3.6. współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 3.7. współpracuje i utrzymuje bieżące kontakty z pozostałymi Wicedyrektorami; 3.8. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli; 3.9. pełni bieżący nadzór kierowniczy nad kierowanymi szkołami. 4. Wicedyrektor do spraw Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego przejmuje na siebie część zadań Dyrektora Ośrodka, a w szczególności: 4.1. pełni funkcje Dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce; 4.2. przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych dla prowadzonych przez siebie szkół: a) arkusz organizacyjny szkół (do konsultacji z Dyrektorem Ośrodka), b) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, c) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym; 4.3. organizuje i koordynuje tok nauczania; 4.4. sprawuje nadzór nad pracą wychowawców klas; 4.5. utrzymuje kontakty, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z rodzicami uczniów, przyjmuje rodziców i odpowiada (po konsultacji z Dyrektorem Ośrodka) na ich postulaty i skargi oraz je rozpatruje; 4.6. współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z poradniami psychologiczno pedagogicznymi; 4.7. współpracuje i utrzymuje bieżące kontakty z pozostałymi Wicedyrektorami; 4.8. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli; 4.9. pełni bieżący nadzór kierowniczy nad kierowanymi szkołami. 5. Wicedyrektor do spraw Opieki i Wychowania przejmuje na siebie część zadań Dyrektora Ośrodka, a w szczególności: 5.1. pełni funkcję Dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce; 5.2. przygotowuje arkusz organizacyjny Ośrodka (do konsultacji z Dyrektorem Ośrodka); 5.3.organizuje i koordynuje pracę dydaktyczno wychowawczo opiekuńczo rewalidacyjną; 5.4.sprawuje nadzór nad pracą wychowawców; 5.5. utrzymuje kontakty, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z rodzicami wychowanków, przyjmuje rodziców i odpowiada (po konsultacji z Dyrektorem Ośrodka) na ich postulaty i skargi oraz je rozpatruje; 5.6. współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 5.7. współpracuje i utrzymuje bieżące kontakty z pozostałymi Wicedyrektorami Konflikty i spory pomiędzy organami Ośrodka rozwiązuje Dyrektor Ośrodka. 2. Konflikt między dyrektorem Ośrodka, a pozostałymi organami Ośrodka rozwiązuje organ prowadzący Ośrodek po wyczerpaniu innych możliwości. 6

7 9 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka powołanym do realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania, opieki i rewalidacji. 2. W skład Rady Pedagogicznej Ośrodka wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikacyjnych i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 6. Dyrektor Ośrodka przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Ośrodka. 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 7.1. zatwierdzanie planów pracy Ośrodka, 7.2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 7.3. ustalanie szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie (wewnątrzszkolny system oceniania), 7.4.podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych podejmowanych przez Ośrodek po zaopiniowaniu projektów przez Radę Pedagogiczną lub Radę Rodziców, 7.5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka. 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 8.1.organizację pracy Ośrodka, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 8.2. projekt planu finansowego Ośrodka, 8.3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 8.4. propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 9. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał podejmowanych przez Radę Pedagogiczną niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 7

8 Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Ośrodek oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 10. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Ośrodka lub innego stanowiska kierowniczego w szkole W Ośrodku może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców. 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców. 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka. 4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 5. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust W Ośrodku może działać Samorząd Uczniowski. 2. Wszyscy wychowankowie Ośrodka wybierają Samorząd Uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas samorząd klasowy. 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 4. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów: 4.1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 4.2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 4.3. prawo do organizacji życia w Ośrodku, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 4.4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 8

9 4.5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 4.6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Wychowanków. 5. Samorząd Uczniowski może ponadto: 5.1. wydać opinię w sprawach dotyczących wychowanków. Rozdział III Organizacja pracy Ośrodka Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego poprzedzającego roku szkolnego, na podstawie szkolnych planów nauczania, planów pracy wychowawczej oraz planu finansowego. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 3. W arkuszu organizacyjnym Ośrodka zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników pedagogicznych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych, przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań, pracowni otwartych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 4. Organizowanie i finansowanie praktycznej nauki zawodu, prawa i obowiązki podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, regulują odrębne przepisy. 5. W zależności od możliwości finansowych Ośrodka, mogą być prowadzone dla uczniów zajęcia pozalekcyjne w Ośrodku. Szczegółowe zasady organizacji tych zajęć ustala Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz z Samorządem Wychowanków. 6. Podstawową formą pracy w Ośrodku są zajęcia dydaktyczno wychowawcze prowadzone systemem klasowo lekcyjnym oraz zajęcia rewalidacyjno wychowawcze prowadzone w grupach wychowawczych. 7. Jednostką organizacyjną szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczestniczą w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania. 9

10 8. Liczba uczniów w oddziale klasowym lub w grupie wychowawczej wynosi 6 8 uczniów. 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z wyjątkiem szkół ponadgimnazjalnych, w których godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut, godzina pracy w grupie wychowawczej trwa 60 minut. 10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 11. W celu zapewnienia warunków do nauki i bezpieczeństwa uczniów stosuje się podział na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami Do realizacji celów statutowych Ośrodek posiada: 1.1. sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe, 1.2. gabinety specjalistyczne, 1.3. pomieszczenia biblioteki szkolnej, 1.4. pracownie do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, 1.5. pomieszczenia higieniczno sanitarne, 1.6. świetlice i sypialnie, 1.7. pomieszczenia administracyjno gospodarcze, 1.8. szatnie, 1.9. archiwum szkolne Biblioteka jest pracownią powołaną do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, rodziców i nauczycieli. 2. Działalność dydaktyczna biblioteki jest ściśle skorelowana z procesem nauczania i wychowywania. 3. Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, ich rodzice, pracownicy Ośrodka oraz inwalidzi słuchu objęci kształceniem w systemie integracyjnym. 4. Zadaniem biblioteki w szczególności jest: 4.1. gromadzenie, klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 4.2. gromadzenie księgozbiorów, w tym specjalistycznych przewidzianych do kształcenia niesłyszących. 5. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: 10

11 5.1. gromadzenie i opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz szeroka informacja o zbiorach biblioteki Ośrodka i innych bibliotek; 5.2. wspomaganie w realizacji programów nauczania, wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz wspieranie kształcenia ustawicznego nauczycieli; 5.3. udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł W Ośrodku w czasie trwania zajęć dydaktyczno wychowawczych przebywają uczniowie, którzy uczą się poza miejscem stałego zamieszkania. 2. Zasady przyjęć uczniów do Ośrodka oraz ponoszenia z tego tytułu kosztów określają odrębne przepisy. 3. W Ośrodku planowane i realizowane są zadania opiekuńczo wychowawcze we współpracy ze szkołami wchodzącymi w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu, rodzicami oraz instytucjami i placówkami środowiska lokalnego. 4. Uczniom w Ośrodku zapewnia się higieniczno sanitarne warunki zakwaterowania i odpowiednie warunki do nauki. 5. W Ośrodku prowadzona jest stołówka zapewniająca wychowankom całodzienne wyżywienie. 6. Ośrodkiem kieruje Wicedyrektor do spraw Opieki i Wychowania powołany przez Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu po uzyskaniu opinii organu prowadzącego. Rozdział IV Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka W Ośrodku zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy. 3. W Ośrodku tworzy się stanowisko głównego księgowego, który kieruje działem księgowości. Służbowo podlega Dyrektorowi Ośrodka, jest bezpośrednim zwierzchnikiem podległych mu pracowników. 11

12 4. W Ośrodku można tworzyć, w porozumieniu z organem prowadzącym, stanowisko kierownika gospodarczego, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka i współdziała z główną księgową. Do obowiązków kierownika należy obsługa administracyjno gospodarcza Ośrodka i kierowanie pracą personelu obsługowego. 5. W Ośrodku, za zgodą organu prowadzącego, mogą być utworzone stanowiska wicedyrektorów Ośrodka oraz inne stanowiska kierownicze. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej działalności oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 2. Nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki, w tym: 2.1. stwarza warunki do rozwijania samodzielności w myśleniu i nauce, stosując specjalne metody przewidziane w kształceniu dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu; 2.2. wspiera samorządność uczniów, aktywność i umiejętność działania zespołowego, wyrabia poczucie odpowiedzialności za siebie i innych; 2.3. podejmuje działalność stymulującą rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania oraz pozytywne cechy charakteru, w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb. 3. Nauczyciel odpowiada za stan i rozwój swojego warsztatu pracy. 4. Nauczyciel w ocenie wiedzy, zachowania i postawy kieruje się bezstronnością i obiektywizmem oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów. 5. Nauczyciel doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi swoją wiedzę merytoryczną, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział klasowy szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanym wychowawcą klasy. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 3.1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania go do życia w rodzinie i społeczeństwie, 3.2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 3.3. współpraca z rodzicami uczniów, 12

13 3.4. otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia, 3.5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, 3.6. współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kompetentną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności. 4. Wychowawca stosuje jednolity system wychowawczy skoordynowany z działalnością Ośrodka W Ośrodku zatrudniony jest pedagog szkolny, psycholog, logopeda rehabilitant słuchu. Mogą być zatrudnieni również inni specjaliści, o zatrudnieniu których decyduje Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym. 2. Spośród pracowników pedagogicznych Dyrektor powołuje szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa. 3. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności: 3.1. rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym uczniom, 3.3. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu własnych dzieci, 3.4.współpraca z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami, wspieranie ich w pracy z uczniami, 3.5. współdziałanie ze specjalistycznymi placówkami pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 3.6. realizowanie innych zadań zgodnie z potrzebami Ośrodka, 3.7. informowanie nauczycieli i wychowawców o uczniach posiadających opinię pedagogiczno-psychologiczną lub inną. 4. Do obowiązków psychologa należy w szczególności: 4.1. diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, 4.2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 4.3. organizowanie i prowadzenie rożnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 4.4. współpraca ze specjalistyczną poradnią psychologiczno pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno pedagogiczną, 4.5. realizowanie innych zadań zgodnie z potrzebami Ośrodka, 4.6. informowanie nauczycieli i wychowawców o uczniach posiadających opinię pedagogiczno-psychologiczną lub inną. 5. Do obowiązków rehabilitanta słuchu należy w szczególności: 5.1. przeprowadzenie oceny funkcjonalnego słyszenia poszczególnych wychowanków oraz określenie sposobów nauczenia optymalnego posługiwania się posiadanym słuchem, 13

14 5.2. prowadzenie indywidualnych ćwiczeń stymulujących i usprawniających słyszenie, 5.3. współpraca z lekarzem laryngologiem i, w miarę potrzeb, z innymi specjalistami, 5.4. współpraca z rodzicami i nauczycielami Do obowiązków nauczyciela praktycznej nauki zawodu należy: 1.1. zorganizowanie stanowisk pracy i szkolenie uczniów w placówce prowadzącej praktyczną naukę zawodu oraz opracowanie zakresu potrzebnych do opanowania czynności i umiejętności - zgodnie z programem nauczania; 1.2. współpraca z pracownikami placówki, w której odbywają się zajęcia praktyczne; 1.3. przestrzeganie regulaminów obowiązujących w placówce i przepisów BHP Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane i koordynowane jest przez Dyrektora Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym i rodzicami dziecka. 2. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych lub zespoły opiniujące działające w poradniach niepublicznych. 3. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są dzieci niesłyszące (także ze sprzężeniami) od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. W pierwszej kolejności dzieci nie objęte opieką żadnej placówki specjalistycznej. Rozdział V Zasady rekrutacji Do ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno pedagogiczną oraz skierowania wydanego przez organ prowadzący. 2. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych specjalnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232). 3. O przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 14

15 Rozdział VI Wewnętrzny System Oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 568 ze zm./ Zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania: 1.1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania, formułowaniu oceny oraz ma na celu : a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach, b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach lub specjalnych uzdolnieniach ucznia, e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 1.1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; 1.2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkołach; 1.3. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego oraz ich poprawianie; 1.4.przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających oraz poprawkowych realizacje projektu edukacyjnego w Gimnazjum: a/ Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. b/ Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 15

16 c/ Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. d/ Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum e/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Ośrodka może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. f/ Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnych metod. g/ Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. h/ Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1)wybranie tematu projektu edukacyjnego 2)określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji 3)wykonanie zaplanowanych działań 4)publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego 2. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów, dostarczając informacji uczniowi o: 2.1. jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, 2.2. skuteczności wybranych metod uczenia się, 2.3. poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych. 3. Ocenianie zawiera jednocześnie informację dla rodziców, wychowawcy klasy, Dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o : 3.1. efektywności procesu nauczania i uczenia się, 3.2. wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem, 3.3. postępach uczniów W szkole obowiązują dwa semestry, których terminy ustalone są w kalendarzu szkolnym na dany rok. 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego zgodnie z terminami określonymi w kalendarzu szkolnym. 3. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne (semestralne) ustala się w stopniach wg następującej skali : a) stopień celujący 6 b) stopień bardzo dobry 5 c) stopień dobry 4 d) stopień dostateczny 3 e) stopień dopuszczający 2 16

17 f) stopień niedostateczny 1 4. Dopuszcza się stosowanie ocen bieżących ze znakiem - lub + z wyłączeniem oceny dopuszczającej. 5. W zgłoszonych przedmiotach nauczyciele mogą stosować punktację. Zdobyte przez uczniów punkty nauczyciel musi przeliczyć na oceny śródroczne i końcoworoczne. 6. Oceny śródroczne zachowania ustala się wg następującej skali: a) wzorowe, b) bardzo dobre, c) dobre, d) poprawne, e) nieodpowiednie, f) naganne. 7. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen : 7.1. celujący - gdy uczeń spełnia wymagania rozszerzające i dopełniające w zakresie wiedzy i umiejętności: a) wykazuje się umiejętnością analizy, syntezy i korelacji wiedzy z różnych przedmiotów, b) potrafi wykorzystać swą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów poznawczych w sytuacjach nietypowych, c) umiejętnie organizuje i kieruje pracą grupy, d) twórczo korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się, e) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, projektuje twórcze działania oraz przyjmuje odpowiedzialność za ich przebieg i wyniki, f) bierze udział w olimpiadach, osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych itd.; 7.2. bardzo dobry - gdy uczeń spełnia wymagania rozszerzające i dopełniające w zakresie wiedzy i umiejętności: a) wykazuje się umiejętnością analizy, syntezy i korelowania wiedzy z różnych przedmiotów, b) umiejętnie korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się, c) umiejętnie kieruje pracą grupy, d) wykorzystuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych, e) świadomie kieruje rozwojem uzdolnień i zainteresowań; 7.3. dobry - gdy uczeń opanował wiadomości i umiejętności podstawowe i częściowo rozszerzające: a) wykazuje się umiejętnością analizy i syntezy wiedzy, b) samodzielnie potrafi stosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych, c) korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się, d) potrafi współpracować w grupie, e) dostrzega konieczność kierowania rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań; 17

18 7.4. dostateczny- gdy uczeń spełnia wymagania podstawowe w zakresie wiedzy i umiejętności: a) dokonuje prób analizy i syntezy, posługuje się wiedzą odtwórczą, b) wykazuje się zrozumieniem posiadanej wiedzy i stosuje ją w sytuacjach typowych, c) pod kierunkiem potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i komunikowania, d) potrafi rozważać poglądy innych ludzi, e) pod kierunkiem stara się rozwijać uzdolnienia i zainteresowania; 7.5. dopuszczający- gdy uczeń nie spełnia w całości wymagań podstawowych w zakresie wiedzy i umiejętności: a) dokonuje prób analizy i syntezy, posługując się wiedzą odtwórczą przy pomocy nauczyciela, b) potrafi odtworzyć posiadaną wiedzę i zastosować ją w sytuacjach typowych do rozwiązania zadań o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela, c) ukierunkowany nie potrafi w pełni korzystać z różnych źródeł informacji, d) biernie uczestniczy w działaniu grupy, e) nie podejmuje działań w kierunku samorozwoju; 7.6. niedostateczny - gdy uczeń nie spełnia w całości wymagań podstawowych w zakresie wiedzy i umiejętności: a) nie dokonuje prób analizy i syntezy, b) nie potrafi zastosować wiedzy w sytuacjach typowych do zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, c) nie potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, d) nie potrafi współpracować w grupie, e) nie dostrzega konieczności samorozwoju. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona 8. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień 18

19 8a. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 9. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno - psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 10. Kryteria przedmiotowe opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów stanowią załącznik do planów pracy nauczyciela. 11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 12. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 13. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 14. Tryb i zasady ustalania ocen zachowania: 14.1.Wychowawca klasy jest zobowiązany na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania Wychowawca ustala ocenę z zachowania ucznia na podstawie własnych obserwacji zachowania ucznia oraz sumy punktów z wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania O obniżonej ocenie z zachowania ( nieodpowiedniej i nagannej) wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej Uczeń i rodzic mają prawo do poznania motywacji zaproponowanej oceny zachowania Uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej wychowawca klasy przedstawia na piśmie na posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę, a ustalona zgodnie z przyjętym w szkole trybem postępowania, jest ostateczna W przypadku naruszenia trybu ustalania rocznej oceny zachowania, uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych Dyrektor szkoły, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, informuje rodziców w formie pisemnej o podjętej decyzji w terminie do 7 dni od chwili złożenia odwołania. Dalsze postępowanie w sprawie przebiega zgodnie z przepisami ogólnymi. 19

20 15. Szczegółowe kryteria ocen zachowania są zawarte w Załączniku do Wewnętrznego Systemu Oceniania. 16. Ocena z religii lub etyki jest wliczana do średniej ocen. 17. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikowaniem, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia oraz jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych i na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego uczniowie i ich rodzice są informowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych Ustala się następujące formy spotkań z rodzicami: 1.1. zebrania klasowe z wychowawcą, 1.2. konsultacje indywidualne według potrzeb z rodzicami i nauczycielami, 2. Informacje o bieżącym ocenianiu ucznia nauczyciele przekazują rodzicom w trakcie w/w spotkań oraz udostępniają rodzicom pisemne prace kontrolne do wglądu Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Prośba ucznia lub jego rodziców o dopuszczenie go do egzaminu klasyfikacyjnego może być rozpatrywana przez Radę Pedagogiczną. 3. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego podejmuje Rada Pedagogiczna w głosowaniu jawnym. 4. Pisemną prośbę o zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice kierują do dyrektora szkoły do dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji końcoworocznej. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Ośrodka. 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są w formie pisemnej i ustnej przez nauczyciela przedmiotu - jako egzaminatora i drugiego nauczyciela tego samego przedmiotu lub pokrewnego jako członka komisji. 20

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH Lp. 1. Data wprowadzenia zmiany Numer uchwały RP Dotyczy zapisu w rozdziale, statutu 30.08.2010r. 9/2009/2010 Roz. IV 6, ust.2 Treść po zmianach Rozdział IV 6, ust.2

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH STATUT GIMNAZJUM NR 20 DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH Rozdział I Nazwa Gimnazjum. 1.1. Gimnazjum posiada nazwę i używa jej w pełnym brzmieniu: Specjalny

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/456/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU 1 1. Nazwa szkoły: 1) Publiczne Gimnazjum w Kornowacu. 2) Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Kornowacu przy ulicy Starowiejskiej 33. 2. Gimnazjum jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Załącznik nr 1 do Statutu Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Rozdział pierwszy Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji i procesu kształcenia w szkole dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

Zasady organizacji i procesu kształcenia w szkole dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie Zasady organizacji i procesu kształcenia w szkole dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie I. Postanowienia ogólne 1. Typy szkół kształcące osoby dorosłe:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/3/2015/2016

Uchwała nr 4/3/2015/2016 Uchwała nr 4/3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH STATUT GIMNAZJUM NR 20 DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH Rozdział I Nazwa Gimnazjum. 1.1. Gimnazjum posiada nazwę i używa jej w pełnym brzmieniu: Specjalny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH ul. Zamkowa 2a 40-414 Katowice tel/fax 32/ 255-71-95 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU w sprawie nadania statutu Liceum Profilowanemu dla Dorosłych w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/24. Na podstawie art. 58

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy I PODSTAWY PRAWNE 1. Art. 22 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i nadania mu statutu Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 października 2003r. STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r.

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. W 2. dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu: 4. Szkoła podejmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo