Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu"

Transkrypt

1 STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1

2 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek nosi nazwę: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących 2. Siedziba Ośrodka znajduje się we Wrocławiu przy ul. Dworskiej Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1.1. Ośrodku należy przez to rozumieć Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dworskiej 8, z wyjątkiem 15, gdzie przez Ośrodek rozumie się miejsce tymczasowego zameldowania i zamieszkania wychowanków; 1.2. Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu; 1.3. nauczycielu rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Ośrodku; 1.4. rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów; 1.5. uczniach rozumie się przez to także wychowanków Ośrodka; 1.6. ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 3. W skład Ośrodka wchodzą: Zespół Wczesnego Wspomagania, 3.2. Przedszkole Specjalne nr 152 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, 3.3 Szkoła Podstawowa. Specjalna nr 121 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, 3.4. Gimnazjum Specjalne nr 59 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, 3.5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 15 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Ośrodek, realizując cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Głównym celem Ośrodka jest: 2

3 2.1. integracja inwalidów słuchu ze środowiskiem osób pełnosprawnych, poprzez tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z wadami słuchu warunków dydaktycznych, wychowawczych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji; 2.2.dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego życia. 3. Realizacja zadań w procesie dydaktyczno wychowawczym i rewalidacyjnym opiera się na zasadach pedagogiki specjalnej dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności poprzez organizowanie: 3.1. zajęć wczesnego wspomagania, 3.2.obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3.3. zajęć praktycznej nauki zawodu, 3.4. zajęć rewalidacyjnych, 3.5. zajęć wychowawczych, 3.6. nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. 4. W zakresie działalności dydaktycznej Ośrodek: 4.1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej szkoły, 4.2. pomaga uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, 4.3. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia, 4.4. umożliwia uczniom uzdolnionym dodatkowe rozwijanie zainteresowań poprzez pracę w kołach zainteresowań oraz udział w olimpiadach i konkursach, 4.5. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu treści programu nauczania, 4.6. stosuje indywidualną i grupową opiekę psychologiczną i pedagogiczną, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin zagrożonych patologią społeczną, 4.7. w szkołach ponadgimnazjalnych dostosowuje kierunki kształcenia do wymogów rynku pracy, 4.8. współpracuje z instytucjami upowszechniania wiedzy w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego. 5. W zakresie działalności wychowawczej, współpracując z rodzicami, Ośrodek: 5.1. rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej; 5.2. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej oraz własnej kultury przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata; 5.3. przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 5.4. kształtuje postawę zaangażowania społecznego poprzez udział uczniów w życiu Ośrodka i środowiska lokalnego na zasadach podmiotowości, partnerstwa, samorządności; 5.5. Ośrodek wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka; 5.6. obejmuje opieką psychologiczną i pedagogiczną uczniów z rodzin zagrożonych patologią społeczną. 3

4 6. W zakresie działalności rewalidacyjnej Ośrodek: 6.1. obejmuje zajęciami korekcyjno kompensacyjnymi i rewalidacyjnymi dzieci i młodzież z dysfunkcją słuchu do czasu zakończenia nauki w szkołach Ośrodka, 6.2. rozwija umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 6.3. dąży do ogólnego usprawnienia i rozwoju umiejętności posiadanych przez uczniów, 6.4. przygotowuje do życia w społeczeństwie poprzez rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu. Rozdział II Organy Ośrodka 5 Organami Ośrodka są: 1.1. Dyrektor, 1.2. Rada Pedagogiczna, 1.3. Rada Rodziców, 1.4. Samorząd Uczniowski 1. Każdy z organów ma możliwość: 2.1. swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, 2.2. uczestnictwa w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka, 2.3. wymiany bieżących informacji związanych z planowaniem i podejmowaniem działań Dyrektor Ośrodka w szczególności: 1.1. kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą, rewalidacyjną Ośrodka i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz; 1.2. sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 1.3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego; 1.4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 1.5. dysponuje środkami budżetowymi, jak i pozabudżetowymi Ośrodka, określonymi w planie finansowym, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 1.6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 1.7. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych oraz z innymi podmiotami w sprawach dotyczących praktyk uczniowskich. 4

5 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 2.1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2.2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka, 2.3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 2. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, Samorządem Wychowanków, z oświatowymi związkami zawodowymi oraz środowiskiem lokalnym. 3. Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz z właściwym urzędem pracy może zmieniać lub wprowadzać nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego, w którym kształci dana szkoła wchodząca w skład Ośrodka. 4. Dyrektor Ośrodka bierze czynny udział w realizacji strategicznych zadań wynikających z regionalnej polityki oświatowej W Ośrodku funkcjonują następujące stanowiska kierownicze: 1.1. Wicedyrektor do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum I. zastępca Dyrektora, 1.2. Wicedyrektor do spraw Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, 1.3. Wicedyrektor do spraw Opieki i Wychowania. 2. Powołania i odwołania ze stanowisk kierowniczych dokonuje Dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej. 3. Wicedyrektor do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, I. zastępca Dyrektora, przejmuje na siebie część zadań Dyrektora Ośrodka, a w szczególności: 3.1. pełni funkcje Dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce; 3.2. przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych dla prowadzonych przez siebie szkół: a) arkusz organizacyjny szkół (do konsultacji z Dyrektorem Ośrodka), b) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, c) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym; 3.3. organizuje i koordynuje tok nauczania; 3.4. sprawuje nadzór nad pracą wychowawców klas; 3.5. utrzymuje kontakty, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z rodzicami uczniów, przyjmuje rodziców i odpowiada (po konsultacji z Dyrektorem Ośrodka) na ich postulaty i skargi oraz je rozpatruje; 5

6 3.6. współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 3.7. współpracuje i utrzymuje bieżące kontakty z pozostałymi Wicedyrektorami; 3.8. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli; 3.9. pełni bieżący nadzór kierowniczy nad kierowanymi szkołami. 4. Wicedyrektor do spraw Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego przejmuje na siebie część zadań Dyrektora Ośrodka, a w szczególności: 4.1. pełni funkcje Dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce; 4.2. przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych dla prowadzonych przez siebie szkół: a) arkusz organizacyjny szkół (do konsultacji z Dyrektorem Ośrodka), b) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, c) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym; 4.3. organizuje i koordynuje tok nauczania; 4.4. sprawuje nadzór nad pracą wychowawców klas; 4.5. utrzymuje kontakty, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z rodzicami uczniów, przyjmuje rodziców i odpowiada (po konsultacji z Dyrektorem Ośrodka) na ich postulaty i skargi oraz je rozpatruje; 4.6. współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z poradniami psychologiczno pedagogicznymi; 4.7. współpracuje i utrzymuje bieżące kontakty z pozostałymi Wicedyrektorami; 4.8. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli; 4.9. pełni bieżący nadzór kierowniczy nad kierowanymi szkołami. 5. Wicedyrektor do spraw Opieki i Wychowania przejmuje na siebie część zadań Dyrektora Ośrodka, a w szczególności: 5.1. pełni funkcję Dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce; 5.2. przygotowuje arkusz organizacyjny Ośrodka (do konsultacji z Dyrektorem Ośrodka); 5.3.organizuje i koordynuje pracę dydaktyczno wychowawczo opiekuńczo rewalidacyjną; 5.4.sprawuje nadzór nad pracą wychowawców; 5.5. utrzymuje kontakty, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z rodzicami wychowanków, przyjmuje rodziców i odpowiada (po konsultacji z Dyrektorem Ośrodka) na ich postulaty i skargi oraz je rozpatruje; 5.6. współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz, z ramienia Dyrektora Ośrodka, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 5.7. współpracuje i utrzymuje bieżące kontakty z pozostałymi Wicedyrektorami Konflikty i spory pomiędzy organami Ośrodka rozwiązuje Dyrektor Ośrodka. 2. Konflikt między dyrektorem Ośrodka, a pozostałymi organami Ośrodka rozwiązuje organ prowadzący Ośrodek po wyczerpaniu innych możliwości. 6

7 9 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka powołanym do realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania, opieki i rewalidacji. 2. W skład Rady Pedagogicznej Ośrodka wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikacyjnych i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 6. Dyrektor Ośrodka przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Ośrodka. 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 7.1. zatwierdzanie planów pracy Ośrodka, 7.2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 7.3. ustalanie szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie (wewnątrzszkolny system oceniania), 7.4.podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych podejmowanych przez Ośrodek po zaopiniowaniu projektów przez Radę Pedagogiczną lub Radę Rodziców, 7.5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka. 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 8.1.organizację pracy Ośrodka, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 8.2. projekt planu finansowego Ośrodka, 8.3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 8.4. propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 9. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał podejmowanych przez Radę Pedagogiczną niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 7

8 Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Ośrodek oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 10. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Ośrodka lub innego stanowiska kierowniczego w szkole W Ośrodku może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców. 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców. 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka. 4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 5. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust W Ośrodku może działać Samorząd Uczniowski. 2. Wszyscy wychowankowie Ośrodka wybierają Samorząd Uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas samorząd klasowy. 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 4. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów: 4.1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 4.2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 4.3. prawo do organizacji życia w Ośrodku, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 4.4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 8

9 4.5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 4.6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Wychowanków. 5. Samorząd Uczniowski może ponadto: 5.1. wydać opinię w sprawach dotyczących wychowanków. Rozdział III Organizacja pracy Ośrodka Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego poprzedzającego roku szkolnego, na podstawie szkolnych planów nauczania, planów pracy wychowawczej oraz planu finansowego. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 3. W arkuszu organizacyjnym Ośrodka zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników pedagogicznych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych, przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań, pracowni otwartych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 4. Organizowanie i finansowanie praktycznej nauki zawodu, prawa i obowiązki podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, regulują odrębne przepisy. 5. W zależności od możliwości finansowych Ośrodka, mogą być prowadzone dla uczniów zajęcia pozalekcyjne w Ośrodku. Szczegółowe zasady organizacji tych zajęć ustala Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz z Samorządem Wychowanków. 6. Podstawową formą pracy w Ośrodku są zajęcia dydaktyczno wychowawcze prowadzone systemem klasowo lekcyjnym oraz zajęcia rewalidacyjno wychowawcze prowadzone w grupach wychowawczych. 7. Jednostką organizacyjną szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczestniczą w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania. 9

10 8. Liczba uczniów w oddziale klasowym lub w grupie wychowawczej wynosi 6 8 uczniów. 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z wyjątkiem szkół ponadgimnazjalnych, w których godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut, godzina pracy w grupie wychowawczej trwa 60 minut. 10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 11. W celu zapewnienia warunków do nauki i bezpieczeństwa uczniów stosuje się podział na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami Do realizacji celów statutowych Ośrodek posiada: 1.1. sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe, 1.2. gabinety specjalistyczne, 1.3. pomieszczenia biblioteki szkolnej, 1.4. pracownie do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, 1.5. pomieszczenia higieniczno sanitarne, 1.6. świetlice i sypialnie, 1.7. pomieszczenia administracyjno gospodarcze, 1.8. szatnie, 1.9. archiwum szkolne Biblioteka jest pracownią powołaną do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, rodziców i nauczycieli. 2. Działalność dydaktyczna biblioteki jest ściśle skorelowana z procesem nauczania i wychowywania. 3. Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, ich rodzice, pracownicy Ośrodka oraz inwalidzi słuchu objęci kształceniem w systemie integracyjnym. 4. Zadaniem biblioteki w szczególności jest: 4.1. gromadzenie, klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 4.2. gromadzenie księgozbiorów, w tym specjalistycznych przewidzianych do kształcenia niesłyszących. 5. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: 10

11 5.1. gromadzenie i opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz szeroka informacja o zbiorach biblioteki Ośrodka i innych bibliotek; 5.2. wspomaganie w realizacji programów nauczania, wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz wspieranie kształcenia ustawicznego nauczycieli; 5.3. udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł W Ośrodku w czasie trwania zajęć dydaktyczno wychowawczych przebywają uczniowie, którzy uczą się poza miejscem stałego zamieszkania. 2. Zasady przyjęć uczniów do Ośrodka oraz ponoszenia z tego tytułu kosztów określają odrębne przepisy. 3. W Ośrodku planowane i realizowane są zadania opiekuńczo wychowawcze we współpracy ze szkołami wchodzącymi w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu, rodzicami oraz instytucjami i placówkami środowiska lokalnego. 4. Uczniom w Ośrodku zapewnia się higieniczno sanitarne warunki zakwaterowania i odpowiednie warunki do nauki. 5. W Ośrodku prowadzona jest stołówka zapewniająca wychowankom całodzienne wyżywienie. 6. Ośrodkiem kieruje Wicedyrektor do spraw Opieki i Wychowania powołany przez Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu po uzyskaniu opinii organu prowadzącego. Rozdział IV Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka W Ośrodku zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy. 3. W Ośrodku tworzy się stanowisko głównego księgowego, który kieruje działem księgowości. Służbowo podlega Dyrektorowi Ośrodka, jest bezpośrednim zwierzchnikiem podległych mu pracowników. 11

12 4. W Ośrodku można tworzyć, w porozumieniu z organem prowadzącym, stanowisko kierownika gospodarczego, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka i współdziała z główną księgową. Do obowiązków kierownika należy obsługa administracyjno gospodarcza Ośrodka i kierowanie pracą personelu obsługowego. 5. W Ośrodku, za zgodą organu prowadzącego, mogą być utworzone stanowiska wicedyrektorów Ośrodka oraz inne stanowiska kierownicze. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej działalności oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 2. Nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki, w tym: 2.1. stwarza warunki do rozwijania samodzielności w myśleniu i nauce, stosując specjalne metody przewidziane w kształceniu dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu; 2.2. wspiera samorządność uczniów, aktywność i umiejętność działania zespołowego, wyrabia poczucie odpowiedzialności za siebie i innych; 2.3. podejmuje działalność stymulującą rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania oraz pozytywne cechy charakteru, w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb. 3. Nauczyciel odpowiada za stan i rozwój swojego warsztatu pracy. 4. Nauczyciel w ocenie wiedzy, zachowania i postawy kieruje się bezstronnością i obiektywizmem oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów. 5. Nauczyciel doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi swoją wiedzę merytoryczną, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział klasowy szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanym wychowawcą klasy. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 3.1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania go do życia w rodzinie i społeczeństwie, 3.2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 3.3. współpraca z rodzicami uczniów, 12

13 3.4. otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia, 3.5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, 3.6. współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kompetentną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności. 4. Wychowawca stosuje jednolity system wychowawczy skoordynowany z działalnością Ośrodka W Ośrodku zatrudniony jest pedagog szkolny, psycholog, logopeda rehabilitant słuchu. Mogą być zatrudnieni również inni specjaliści, o zatrudnieniu których decyduje Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym. 2. Spośród pracowników pedagogicznych Dyrektor powołuje szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa. 3. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności: 3.1. rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym uczniom, 3.3. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu własnych dzieci, 3.4.współpraca z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami, wspieranie ich w pracy z uczniami, 3.5. współdziałanie ze specjalistycznymi placówkami pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 3.6. realizowanie innych zadań zgodnie z potrzebami Ośrodka, 3.7. informowanie nauczycieli i wychowawców o uczniach posiadających opinię pedagogiczno-psychologiczną lub inną. 4. Do obowiązków psychologa należy w szczególności: 4.1. diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, 4.2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 4.3. organizowanie i prowadzenie rożnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 4.4. współpraca ze specjalistyczną poradnią psychologiczno pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno pedagogiczną, 4.5. realizowanie innych zadań zgodnie z potrzebami Ośrodka, 4.6. informowanie nauczycieli i wychowawców o uczniach posiadających opinię pedagogiczno-psychologiczną lub inną. 5. Do obowiązków rehabilitanta słuchu należy w szczególności: 5.1. przeprowadzenie oceny funkcjonalnego słyszenia poszczególnych wychowanków oraz określenie sposobów nauczenia optymalnego posługiwania się posiadanym słuchem, 13

14 5.2. prowadzenie indywidualnych ćwiczeń stymulujących i usprawniających słyszenie, 5.3. współpraca z lekarzem laryngologiem i, w miarę potrzeb, z innymi specjalistami, 5.4. współpraca z rodzicami i nauczycielami Do obowiązków nauczyciela praktycznej nauki zawodu należy: 1.1. zorganizowanie stanowisk pracy i szkolenie uczniów w placówce prowadzącej praktyczną naukę zawodu oraz opracowanie zakresu potrzebnych do opanowania czynności i umiejętności - zgodnie z programem nauczania; 1.2. współpraca z pracownikami placówki, w której odbywają się zajęcia praktyczne; 1.3. przestrzeganie regulaminów obowiązujących w placówce i przepisów BHP Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane i koordynowane jest przez Dyrektora Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym i rodzicami dziecka. 2. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych lub zespoły opiniujące działające w poradniach niepublicznych. 3. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są dzieci niesłyszące (także ze sprzężeniami) od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. W pierwszej kolejności dzieci nie objęte opieką żadnej placówki specjalistycznej. Rozdział V Zasady rekrutacji Do ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno pedagogiczną oraz skierowania wydanego przez organ prowadzący. 2. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych specjalnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232). 3. O przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 14

15 Rozdział VI Wewnętrzny System Oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 568 ze zm./ Zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania: 1.1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania, formułowaniu oceny oraz ma na celu : a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach, b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach lub specjalnych uzdolnieniach ucznia, e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 1.1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; 1.2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkołach; 1.3. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego oraz ich poprawianie; 1.4.przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających oraz poprawkowych realizacje projektu edukacyjnego w Gimnazjum: a/ Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. b/ Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 15

16 c/ Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. d/ Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum e/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Ośrodka może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. f/ Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnych metod. g/ Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. h/ Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1)wybranie tematu projektu edukacyjnego 2)określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji 3)wykonanie zaplanowanych działań 4)publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego 2. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów, dostarczając informacji uczniowi o: 2.1. jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, 2.2. skuteczności wybranych metod uczenia się, 2.3. poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych. 3. Ocenianie zawiera jednocześnie informację dla rodziców, wychowawcy klasy, Dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o : 3.1. efektywności procesu nauczania i uczenia się, 3.2. wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem, 3.3. postępach uczniów W szkole obowiązują dwa semestry, których terminy ustalone są w kalendarzu szkolnym na dany rok. 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego zgodnie z terminami określonymi w kalendarzu szkolnym. 3. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne (semestralne) ustala się w stopniach wg następującej skali : a) stopień celujący 6 b) stopień bardzo dobry 5 c) stopień dobry 4 d) stopień dostateczny 3 e) stopień dopuszczający 2 16

17 f) stopień niedostateczny 1 4. Dopuszcza się stosowanie ocen bieżących ze znakiem - lub + z wyłączeniem oceny dopuszczającej. 5. W zgłoszonych przedmiotach nauczyciele mogą stosować punktację. Zdobyte przez uczniów punkty nauczyciel musi przeliczyć na oceny śródroczne i końcoworoczne. 6. Oceny śródroczne zachowania ustala się wg następującej skali: a) wzorowe, b) bardzo dobre, c) dobre, d) poprawne, e) nieodpowiednie, f) naganne. 7. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen : 7.1. celujący - gdy uczeń spełnia wymagania rozszerzające i dopełniające w zakresie wiedzy i umiejętności: a) wykazuje się umiejętnością analizy, syntezy i korelacji wiedzy z różnych przedmiotów, b) potrafi wykorzystać swą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów poznawczych w sytuacjach nietypowych, c) umiejętnie organizuje i kieruje pracą grupy, d) twórczo korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się, e) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, projektuje twórcze działania oraz przyjmuje odpowiedzialność za ich przebieg i wyniki, f) bierze udział w olimpiadach, osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych itd.; 7.2. bardzo dobry - gdy uczeń spełnia wymagania rozszerzające i dopełniające w zakresie wiedzy i umiejętności: a) wykazuje się umiejętnością analizy, syntezy i korelowania wiedzy z różnych przedmiotów, b) umiejętnie korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się, c) umiejętnie kieruje pracą grupy, d) wykorzystuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych, e) świadomie kieruje rozwojem uzdolnień i zainteresowań; 7.3. dobry - gdy uczeń opanował wiadomości i umiejętności podstawowe i częściowo rozszerzające: a) wykazuje się umiejętnością analizy i syntezy wiedzy, b) samodzielnie potrafi stosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych, c) korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się, d) potrafi współpracować w grupie, e) dostrzega konieczność kierowania rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań; 17

18 7.4. dostateczny- gdy uczeń spełnia wymagania podstawowe w zakresie wiedzy i umiejętności: a) dokonuje prób analizy i syntezy, posługuje się wiedzą odtwórczą, b) wykazuje się zrozumieniem posiadanej wiedzy i stosuje ją w sytuacjach typowych, c) pod kierunkiem potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i komunikowania, d) potrafi rozważać poglądy innych ludzi, e) pod kierunkiem stara się rozwijać uzdolnienia i zainteresowania; 7.5. dopuszczający- gdy uczeń nie spełnia w całości wymagań podstawowych w zakresie wiedzy i umiejętności: a) dokonuje prób analizy i syntezy, posługując się wiedzą odtwórczą przy pomocy nauczyciela, b) potrafi odtworzyć posiadaną wiedzę i zastosować ją w sytuacjach typowych do rozwiązania zadań o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela, c) ukierunkowany nie potrafi w pełni korzystać z różnych źródeł informacji, d) biernie uczestniczy w działaniu grupy, e) nie podejmuje działań w kierunku samorozwoju; 7.6. niedostateczny - gdy uczeń nie spełnia w całości wymagań podstawowych w zakresie wiedzy i umiejętności: a) nie dokonuje prób analizy i syntezy, b) nie potrafi zastosować wiedzy w sytuacjach typowych do zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, c) nie potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, d) nie potrafi współpracować w grupie, e) nie dostrzega konieczności samorozwoju. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona 8. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień 18

19 8a. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 9. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno - psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 10. Kryteria przedmiotowe opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów stanowią załącznik do planów pracy nauczyciela. 11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 12. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 13. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 14. Tryb i zasady ustalania ocen zachowania: 14.1.Wychowawca klasy jest zobowiązany na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania Wychowawca ustala ocenę z zachowania ucznia na podstawie własnych obserwacji zachowania ucznia oraz sumy punktów z wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania O obniżonej ocenie z zachowania ( nieodpowiedniej i nagannej) wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej Uczeń i rodzic mają prawo do poznania motywacji zaproponowanej oceny zachowania Uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej wychowawca klasy przedstawia na piśmie na posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę, a ustalona zgodnie z przyjętym w szkole trybem postępowania, jest ostateczna W przypadku naruszenia trybu ustalania rocznej oceny zachowania, uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych Dyrektor szkoły, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, informuje rodziców w formie pisemnej o podjętej decyzji w terminie do 7 dni od chwili złożenia odwołania. Dalsze postępowanie w sprawie przebiega zgodnie z przepisami ogólnymi. 19

20 15. Szczegółowe kryteria ocen zachowania są zawarte w Załączniku do Wewnętrznego Systemu Oceniania. 16. Ocena z religii lub etyki jest wliczana do średniej ocen. 17. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikowaniem, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia oraz jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych i na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego uczniowie i ich rodzice są informowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych Ustala się następujące formy spotkań z rodzicami: 1.1. zebrania klasowe z wychowawcą, 1.2. konsultacje indywidualne według potrzeb z rodzicami i nauczycielami, 2. Informacje o bieżącym ocenianiu ucznia nauczyciele przekazują rodzicom w trakcie w/w spotkań oraz udostępniają rodzicom pisemne prace kontrolne do wglądu Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Prośba ucznia lub jego rodziców o dopuszczenie go do egzaminu klasyfikacyjnego może być rozpatrywana przez Radę Pedagogiczną. 3. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego podejmuje Rada Pedagogiczna w głosowaniu jawnym. 4. Pisemną prośbę o zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice kierują do dyrektora szkoły do dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji końcoworocznej. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Ośrodka. 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są w formie pisemnej i ustnej przez nauczyciela przedmiotu - jako egzaminatora i drugiego nauczyciela tego samego przedmiotu lub pokrewnego jako członka komisji. 20

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo