Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008"

Transkrypt

1 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność 1. Kalen Delaney, Inside MS SQL Serer 2005 The Storage Engine i MS SQL Serer 2008 Internals 2. MS SQL Serer 2005, 2008 Books Online 3. Paweł Lenkiewicz, Administrowanie bazami danych na przykładzie Microsoft SQL Serer 2005 Wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo PJWSTK, /173

2 Architektura serwera MS SQL Serer 1. Protokoły do komunikacji przez sieć 2. Procesor zapytań (Query Processor, Relational Engine) 3. Moduł składowania danych (Storage Engine) 4. SQLOS ( system operacyjny SQL Serera) zarządzanie: wątkami, synchronizacją, pamięcią w tym pulami buforów. 2/173

3 Protokoły komunikacyjne Warstwa protokołów tłumaczy: zlecenie użytkownika na postać wewnętrzną, wyniki i komunikaty na postać zrozumiałą dla użytkownika, komunikacja użytkownika z serwerem w formacie pakietu TDS (Tabular Data Stream) specyficznym dla SQL Serera wkładanym w standardowe pakiety protokołów sieciowych: Shared Memory połączenie wewnętrzne z tego samego komputera, Named Pipes dla sieci LAN, TCP/IP dla sieci WAN, Virtual Interface Adapter (VIA) wymagający specjalnego hardware u VIA. 3/173

4 Procesor zapytań Parser poleceń (Command Parser): tworzy drzewa zapytań (query trees) dla wszystkich zapytań we wsadzie. Optymalizator zapytań (Query Optimizer): instrukcje nie optymalizowalne (jak DDL, przepływ sterowania) są z miejsca kompilowane; optymalizowalne (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) są analizowane i kompilowane w plan wykonania (execution plan, query plan); optymalizacja kosztowa - oparta na liczeniu przybliżonego kosztu użycia zasobów takich jak pamięć, czas CPU, czas operacji wejściawyjścia. 4/173

5 Procesor zapytań c.d. Menedżer SQL: zarządza składowanymi procedurami (stored procedures) i ich planami, determinuje, kiedy plan wykonania ma być rekompilowany, niektóre zapytania zamienia na sparametryzowane procedury składowane. Menedżer bazy danych realizuje dostęp do metadanych w czasie kompilacji i optymalizacji. Egzekutor zapytań realizuje plany wykonania. 5/173

6 Moduł składowania danych (Storage Engine) Zarządza dostępem i metodami dostępu do danych, przekazuje dane w postaci zbioru wierszy OLE DB do procesora zapytań, kontaktuje się z menedżerem buforów, przekazuje mu żądaną stronę, jeśli jej nie ma w buforze, sprowadzając ją z dysku; wykonuje operacje alokacji stron; wykonuje operacje na wersjach; zajmuje się obsługą transakcji (w tym zakładaniem/zdejmowaniem blokad); wykonuje ładowanie zbiorcze danych (bulk load), polecenia DBCC; wykonuje backup i odtwarzanie, zarządzanie sortowaniem, plikami i urządzeniami do backupowania na dysku. 6/173

7 SQLOS Wszystkie usługi serwera, które wymagają użycia systemu operacyjnego. Zarządza Wejściem/Wyjściem (IO), wątkami, synchronizacją, pulą buforów, zapobiega zakleszczeniom. Dla każdego zlecenia w postaci pojedynczego wsadu przyporządkowuje proces jego obsługi (wątek) nazywany worker do jego wykonania. Zajmuje się obsługą buforów: danych (danych i indeksów), planów (wykonania zapytań i procedur), rekordów dziennika transakcji. 7/173

8 SQLOS obsługa buforów danych 1. lista wolnych buforów gotowych do wpisania do nich stron z dysku, SQL Serer nie stosuje wymuszania przebywania strony na stałe w buforze tj. nie wpisywania jej bufora na listę wolnych miejsc (pinning of pages); 2. tablica haszowana odwzorowująca klucze będące układami wartości: dbid, fileno, pageno na adresy buforów zawierającyh używane dane, bufory z tą samą wartością funkcji haszującej znajdują się na tej samej liście. Algorytm LRU-k (k=2) :: odnotowywane są w nagłówku strony w buforze k- (=2) ostatnie czasy dostępu do strony w buforze i decydują o tym czy bufor zostaje usunięty ze struktury haszowanej i przeniesiony na listę wolnych miejsc (jeśli został zmodyfikowany, jego zawartość zostaje zapisana na dysk). Po przeniesieniu, bufor traci połączenie z dotychczasową stroną na dysku. 8/173

9 SQLOS procesy obsługi buforów danych Zasada WAL, write-ahead-logging: najpierw informacja o zmianie zostaje zapisana do pliku dziennika transakcji, potem dane na dysk. Proces obsługi zlecenia klienta:: po zainicjowaniu odczytu strony, czekając na zakończenie odczytu, jeśli lista wolnych miejsc jest za mała, sprawdza 64 bufory, zapisując zmodyfikowane strony na dysk i wstawiając na listę wolnych buforów - te wskazane przez LR(2). Oprócz tego są dwa procesy przeglądające bufory co pewien czas: lazywriter - gdy lista wolnych miejsc jest za mała, przegląda wszystkie bufory zapisując zmodyfikowane strony na dysk i zwalnia je wstawiając na listę wolnych buforów (wskazane przez LR(2)), sprawdza też ilość wolnej pamięci w SO jeśli jest poniżej 5MB, udostępnia zwalniane miejsca buforów SO; jeśli jest powyżej, tworzy bufory i wstawia je na listę wolnych buforów. checkpoint - tylko przepisuje zmienione (dirty) strony na dysk; nie przenosi buforów na listę wolnych buforów. 9/173

10 SQLOS proces kontrolny CHECKPOINT Ręcznie przez polecenie CHECKPOINT dla bazy danych. Gdy zawartość dziennika transakcji (logu) w pamięci przekracza 70% wielkości bufora dziennika. Gdy szacowany czas odtworzenia bazy danych staje się zbyt duży. Przy operacji SHUTDOWN bez opcji NOWAIT. Stara się przy jednym zapisie dokonywać zapisu więcej niż jednej strony, sprawdzając czy sąsiednie strony też są w buforach (metoda gather-write). 10/173

11 SQLOS inne bufory Cache store do przechowywania planów wykonywania. User store do przechowywania stron z metadanymi. Używany jest algorytm LRU połączony z cyklicznym odwiedzaniem buforów. Gdy bufor jest używany, jest mu przypisywany początkowy koszt, następnie przy każdym przejściu dzieli się koszt przez 2. Gdy koszt związany z buforem dojdzie do zera, zawartość bufora może zostać zwolniona dla zapisu nowej strony lub do zwrócenia do SO. Ten sposób w SQLSerer 2000 był używany również dla buforów z danymi. 11/173

12 SQLOS Memory Broker - Kontroluje użycie pamięci przez różne komponenty SQL Serera. Dostosowuje przydział pamięci do indywidualnych typów obciążenia. Strategia Read-Ahead jest używana przy metodach realizacji zapytań Table Scan i Index Scan. Do puli buforów za jednym razem jest wczytywane do 32 ekstentów (każdy ekstent składa się z 8 sąsiednich stron). Resource Goernor (w wersji 2008) administrator może określić priorytety dla poszczególnych procesów (aplikacji) w dostępie do zasobów np. wyższy priorytet OLTP w stosunku do OLAP. 12/173

13 Podsumowanie architektura SQL Serer + worker 13/173

14 Bazy danych i pliki baz danych 14/173

15 Baza danych Zawiera zbiór obiektów: tabel, więzów spójności, perspektyw, składowanych procedur itd. Właścicielem obiektu jest użytkownik bazy danych user (nie jego login do instancji serwera). Ma własne konta użytkowników, role, schematy i uprawnienia. Ma własne tabele systemowe i perspektywy w schemacie sys. Więzy spójności referencyjnej dotyczą zawsze tylko tabel jednej bazy danych. Stanowi podstawową jednostkę odtwarzania po awarii. 15/173

16 Baza danych Opisana w sys.databases Ma własny dziennik transakcyjny i zarządza swoimi własnymi transakcjami. Może obejmować kilka plików i kilka dysków. Jej rozmiar może rosnąć lub maleć automatycznie lub explicite poleceniem. W instrukcji SQL jej obiekty mogą być zestawiane z obiektami innych baz danych w tej samej instancji lub w połączonych serwerach. Można włączać/wyłączać opcje jak READ ONLY czy źródło publikowanych danych w replikacji. 16/173

17 Systemowa baza danych: master Zawiera katalog systemowy z informacjami jak: miejsce na dysku, alokacja i użycie plików dyskowych, ustawienia konfiguracyjne instancji, loginy, bazy danych, połączone serwery. Krytyczna dla działania całej instancji powinna być często backupowana. 17/173

18 Systemowa baza danych: model Wzorzec nowej bazy danych: przy tworzeniu nowej bazy danych system po prostu ją kopiuje. Można utworzyć wcześniej wymagane obiekty i uprawnienia. Można ustalić własności tworzonych baz danych przy użyciu polecenia ALTER DATABASE. 18/173

19 Systemowa baza danych: tempdb Obszar roboczy dla pozostałych baz danych w instancji. Przy restarcie systemu, jako jedyna jest tworzona od nowa a nie odtwarzana. Przechowuje tabele tymczasowe użytkowników, tabele robocze używane przez system przy wykonywaniu zapytań i sortowaniu, wersje wierszy w trybie migawkowym. 19/173

20 Systemowa baza danych: mssqlsystemresource Ukryta baza zasobów instancji. Zawiera wykonywalne obiekty systemowe takie jak systemowe procedury składowane. Jest tworzona przy instalacji instancji a następnie aktualizowana (upgrade owana) przez usunięcie i utworzenie jej od nowa. 20/173

21 Systemowa baza danych: msdb Przechowuje informacje o zadaniach backupowania, replikowania i Serice Broker a kolejkowania i przesyłania komunikatów. 21/173

22 Pliki bazodanowe Główny (primary,.mdf) jeden w bd; informacje o wszystkich innych plikach bazy danych, również dane. Niegłówny 0 lub więcej (secondary,.ndf). Pliki dziennika (log files,.ldf) informacje potrzebne do odtworzenia bazy danych. Co najmniej jeden plik. Ponadto, pliki do przechowywania dużych obiektów LOB: pełnotekstowe full-text, binarne filestream. Każdy plik ma: id, nazwę logiczną, nazwę fizyczną, początkowy rozmiar, maksymalny rozmiar, przyrost. Informacje o plikach w perspektywie systemowej sys.database_files. Urządzenia backupowe odwzorowywane na pliki lub zewnętrzne urządzenia jak sterowniki taśm. 22/173

23 Pliki, ekstenty, strony 23/173

24 Grupy plików bazodanowych Aby przyśpieszyć działanie bazy danych, należy korzystać z różnych dysków aby umożliwić równoległe wykonywanie instrukcji We-Wy. Aby łatwiej zarządzać dużą liczbą plików, wprowadza się podział plików bazodanowych na grupy plików (odpowiednik przestrzeni tabel w Oracle). Jedna grupa plików zawierająca plik główny jest główną grupą plików. Jest to grupa domyślna, w której zapisywane są obiekty, dla których nie zostanie określona grupa plików. Można zmienić grupę domyślną na inną. Alokacja miejsca dla obiektów jest proporcjonalna według rozmiaru plików w grupie plików. 24/173

25 Wskazówki W celu poprawienia wydajności warto umieścić na oddzielnych dyskach: 1. pliki z wierszami tabel, 2. pliki z rekordami indeksów, 3. pliki z dziennikiem transakcji, 4. pliki systemu operacyjnego. W celu ułatwienia administracji danymi: można wydzielić tabele na częściej oraz rzadziej aktualizowane (np. tabele słownikowe) na oddzielne dyski; będziemy rzadziej wykonywać kopie zapasowe - danych słownikowych, częściej - danych regularnie modyfikowanych. Bazę danych można utworzyć w Management Studio albo używając instrukcji CREATE DATABASE. 25/173

26 Przykład CREATE DATABASE Utwórz bazę danych z domyślną grupą plików danych i z plikiem dziennika. Określ przyrost rozmiaru i maksymalny rozmiar dla głównego pliku danych. CREATE DATABASE MyDB ON PRIMARY ( NAME='MyDB_Primary', FILE NAME='MyDB_Prm.mdf', SIZE=4MB, MAXSIZE=10, FILEGROWTH=1), FILEGROUP MyDB_FG1 ( NAME = 'MyDB_FG1_Dat1', FILE NAME ='MyDB_FG1_1.ndf', SIZE = 1MB, MAXSIZE=10, FILEGROWTH=1), ( NAME = 'MyDB_FG1_Dat2', FILE NAME ='MyDB_FG1_2.ndf', SIZE = 1MB, MAXSIZE=10, FILEGROWTH=1) LOG ON ( NAME='MyDB_log', FILE NAME ='MyDB.ldf', SIZE=1, MAXSIZE=10, FILEGROWTH=1) 26/173

27 Przykład c.d. Zmiana domyślnej grupy plików ALTER DATABASE MyDB MODIFY FILEGROUP MyDB_FG1 DEFAULT Utworzenie tabeli w podanej grupie plików CREATE TABLE MyTable( cola int PRIMARY KEY, colb char(8) ) ON MyDB_FG1 27/173

28 Wyświetlanie informacji na temat bazy danych sp_helpdb nazwa_bazy wyświetla informacje na temat bazy danych. sp_spaceused wyświetla rozmiar bieżącej bazy danych. sp_spaceused obiekt wyświetla ilość miejsca zajmowanego przez obiekt (np. tabelę, indeksowaną perspektywę). Parametry bazy danych możemy modyfikować poleceniem ALTER DATABASE. 28/173

29 Numeracja stron w pliku bazodanowym Plik jest podzielony na strony rozmiaru 8kB. Strony w pliku są numerowane kolejnymi liczbami od 0 do x-1, gdzie x jest rozmiarem pliku. Identyfikator strony bazodanowej PageID jest trójką wartości: DBID, ID pliku, numer strony w pliku. Przy rozszerzaniu pliku, dodaje się kolejne numery do istniejących. Przy skracaniu pliku, usuwane są strony z największymi numerami, tak, że numery stron zawsze są od 0 do x-1, gdzie x jest rozmiarem pliku. 29/173

30 Nagłówek strony pageid identyfikator strony, nextpage identyfikator następnej strony w pliku, jeśli strona ta jest w łańcuchu stron (zgodnie z logicznym porządkiem), prepage identyfikator poprzedniej strony w pliku, jeśli strona ta jest w łańcuchu stron (zgodnie z logicznym porządkiem), objid - identyfikator obiektu, do którego należy strona, LSN - numer rekordu dziennika (ang. log sequence number) opisującego ostatnie zmiany na tej stronie, slotcnt - całkowita liczba wierszy zapisanych na tej stronie, leel - poziom strony w indeksie (zawsze 0 dla liści). 30/173

31 Alokacja miejsca dla obiektów Dotyczy tabel i indeksów. Jednostką alokacji jest ekstent 8 sąsiednich stron. Są dwa rodzaje ekstentów: jednolity przeznaczony dla jednego obiektu, mieszany współużywany przez różne obiekty. Pierwsze osiem stron dla każdego obiektu jest alokowane w ekstentach mieszanych, następne już w ekstentach jednolitych. W rezultacie, dla małych tabel nie są alokowane ekstenty jednolite. 31/173

32 Mapy alokacji ekstentów w pliku Alokacja miejsca dla obiektu (w ekstencie jednolitym lub mieszanym) odbywa się w oparciu o następującą strukturę danych zapisaną na stronach w pliku: Strona GAM (Global Allocation Map) opisuje ekstenty dla części 4GB pliku: 0 oznacza, że ekstent jest w użyciu, a 1, że jest wolny. u Jest trzecią stroną w pliku (nr = 2) dla fragmentu 4GB. Strona SGAM (Shared Global Allocation Map) opisuje ekstenty dla części 4GB pliku: 1 oznacza, że ekstent jest mieszany i co najmniej jedna z jego stron jest wolna, 0 wpp. u Jest czwartą stroną w pliku (nr = 3) dla fragmentu 4GB. 32/173

33 Zestawienie GAM i SGAM Stopień zajętości ekstentu Ustawienie bitu w GAM Ustawienie bitu w SGAM Cały wolny 1 0 Ekstent mieszany zajęty w całości lub ekstent jednolity 0 0 Ekstent mieszany z wolnymi stronami 0 1 W celu zaalokowania jednolitego ekstentu, system przeszukuje strony GAM szukając pierwszego bitu 1 - ustawia go na 0. W celu zaalokowania mieszanego ekstentu, system przeszukuje strony GAM szukając pierwszego bitu 1 - ustawia go na 0 a następnie ustawia odpowiadający temu ekstentowi bit na stronach SGAM na 1. Przy zwalnianiu ekstentu serwer ustawia bit GAM na 1, SGAM na 0. 33/173

34 Początkowe strony w pliku PFS (Page Free Space) czy strona w pliku została alokowana i jeśli tak opisuje ilość wolnego miejsca na stronie: pusta, zajęta: 1 do 50%, 51 do 80%, 81 do 95%, 96 do 100%. (Opisuje 8088 stron.) DCM które ekstenty w pliku zostały zmodyfikowane od czasu ostatniego pełnego backup-u bazy danych. BCM - które ekstenty zostały zmienione od czasu ostatniej operacji backupowania dziennika przez operacje zbiorcze (bulk) jak np. BULK INSERT do wstawiania do tabeli dużej liczby wierszy. 34/173

35 Dla każdego obiektu: strony IAM (Index Allocation Map) Odwzorowanie bitowe wskazujące ekstenty alokowane dla danego obiektu dla sekcji 4GB pliku bazodanowego. Osobno: dla każdej partycji, zwykłe wiersze, wartości LOB, wiersze z nadmiarowymi danymi. Strona IAM składa się z wektora 8 wskaźników do stron obiektu w ekstentach mieszanych (tylko pierwsza strona IAM obiektu) oraz z wektora 0-1 wskazującego poprzez bit 1 ekstenty jednolite, w których znajdują się elementy danego obiektu. W nagłówku jest też adres pierwszego ekstentu, którego dotyczy IAM (może być w innym pliku). Wszystkie strony IAM tego samego obiektu są połączone w listę. Przy użyciu listy stron IAM system dokonuje sekwencyjnego przejścia tabeli. 35/173

36 Struktura listowa stron IAM danego obiektu W SQL Serer 2005 pierwsza strona IAM znajduje się na pozycji first_iam_page w perspektywie sys.system_internals_allocation_units. (W SQL Serer 2000 było to sys.indexes.) 36/173

37 Migawki bazodanowe Tworzenie raportów w określonym stanie bazy danych: używając produkcyjnej bazy danych u z zablokowaniem do odczytu wymaganych tabel, albo u na poziomie izolacji SERIALIZABLE, używając migawki bazodanowej, używając bazy danych w trybie standby. Ochrona przed błędami użytkowników i administratorów można korzystać z niej tak jak z kopii backupowej. 37/173

38 Tworzenie migawki bazodanowej Tylko w SQL: CREATE DATABASE MyDB_snapshot ON <powtórzenie specyfikacji plików danych z tą samą nazwą logiczną i nowym plikiem fizycznym; plików dziennika nie specyfikuje się> AS SNAPSHOT OF MyDB Migawka jest bazą danych READ ONLY. Uprawnienia użytkowników są kopiowane ze źródłowej bazy danych i nie mogą zostać zmienione. Migawki nie są ani backupowane ani odtwarzane. 38/173

39 Reprezentacja fizyczna migawki Pliki danych są reprezentowane w postaci rzadkiej. Dla każdej strony pliku jest utrzymywana w RAM informacja czy zawartość strony zmieniła się od czasu utworzenia migawki. Jest rekonstruowana przy każdym uruchomieniu serwera. Przy tworzeniu migawki zbiór jej stron jest pusty; wszystkie bity w RAM ustawione na 0. Przy instrukcji zmieniającej stan strony: jeśli strona źródłowej bazy danych nie była jeszcze zmieniana (bit=0), to stara wartość jest kopiowana do migawki a jej bit jest zmieniany na 1; jeśli strona była już zmieniana (bit=1), nic nie rób. Operacja ta nosi nazwę copy-on-write. 39/173

40 C.d. Przy odczycie danych z migawki nie są stosowane żadne blokady również stron w bazie źródłowej. Przy tworzeniu migawki, system wykonuje odtwarzanie źródłowej bazy danych aby wyznaczyć ostatni zatwierdzony stan plików źródłowej bazy danych (wycofuje efekt działania nie zatwierdzonych transakcji). Dopiero wtedy migawka staje się dostępna. Mając migawkę - można skopiować jej zawartość do źródłowej bazy danych, czyli przywrócić jej poprzedni stan: RESTORE DATABASE MyDB FROM SNAPSHOT = MyDB_snapshot; Powinna być określona tylko jedna migawka dla przywracanej źródłowej bazy danych; inne migawki trzeba wcześniej usunąć za pomocą polecenia DROP DATABASE. 40/173

41 Baza danych tempdb Przy uruchamianiu serwera baza tempdb jest tworzona od nowa (przez skopiowanie bazy danych model), a nie odtwarzana jak inne bazy danych. O obiektach w tempdb są przechowywane informacje potrzebne do wycofania zmian, nie są przechowywane dane potrzebne do odtworzenia. Rodzaje obiektów w tempdb: 1. Obiekty użytkowników. 2. Obiekty wewnętrzne. 3. Magazyn wersji wierszy m.in. do wykonywania instrukcji DML w trybie migawkowym dla transakcji. 41/173

42 Obiekty użytkowników w tempdb Tabele tymczasowe (tj. prefiksowane przez # i ##). Zmienne tabelowe. Tabele wyliczane przez funkcje tabelowe. 42/173

43 Wewnętrzne obiekty w tempdb Tabele robocze pośrednie wyniki przy wykonywaniu zapytania, przy użyciu zmiennych typu XML i archar(max), przy użyciu kursorów. Pliki robocze przy sortowaniu i agregacji metodą haszowania. Obszary sortowania m.in. ORDER BY, GROUP BY, CREATE INDEX, złączanie tabel metodą MERGE JOIN. 43/173

44 Ochrona bazy danych Hierarchiczna kolekcja encji: serwer - baza danych schemat - obiekt Model ochrony oparty na dwóch elementach: Autentykacja walidacja i ustalenie tożsamości osoby, która chce uzyskać dostęp do zasobu. Autoryzacja decyzja systemu, że osoba o danej tożsamości może mieć dostęp do konkretnego zasobu. Nowa terminologia od SQL Serer 2005: Securable (uogólnienie obiektu w wersji 2000) obiekt, do którego są przyznawane uprawnienia jak baza danych, schemat, obiekt schematu. Principal (uogólnienie użytkownika w wersji 2000) obiekt, który uzyskuje uprawnienia jak serwer, login, rola, grupa Windows. 44/173

45 Dwa tryby autentykacji Autentykacja Windows (Windows authentication) z serwerem mogą się łączyć tylko użytkownicy systemu Windows i Actie Directory (jeżeli komputer należy do domeny). Tryb mieszany (Mixed mode) z serwerem mogą się łączyć zarówno użytkownicy systemu Windows, pochodzący z Actie Directory, jak również użytkownicy, których konta zostały zdefiniowane bezpośrednio na serwerze SQL. Są to konta całkowicie niezależne od systemu Windows. 45/173

46 Tworzenie loginu Tworzenie kont użytkowników baz danych w MS SQL Serer jest dwustopniowe. Najpierw musimy utworzyć konto logowania (login) na serwerze SQL. W przypadku użytkownika pochodzącego z systemu Windows (Windows Authentication) nazwa konta logowania ma postać: nazwa_komputera\nazwa_użytkownika lub nazwa_domeny\nazwa_użytkownika, gdzie nazwa użytkownika jest loginem używanym w systemie Windows. W przypadku konta, którego dane są pamiętane na serwerze SQL (SQL Serer Authentication) możemy utworzyć konto logowania podając dowolny login i hasło. 46/173

47 Rozróżnienie: login, user Konto logowania (login) zakładamy na poziomie serwera, a użytkownika (user) na poziomie bazy danych. Konto logowania pozwala połączyć się z serwerem, lecz dopiero użytkownik może mieć nadane prawa w poszczególnych bazach danych. Dane konto logowania może mieć prawo dostępu (czyli stworzonego użytkownika) w jednej bazie, a w innej nie. 47/173

48 Tworzenie loginu Konto logowania możemy utworzyć: 1. używając Management Studio (gałąź Security / Logins) 2. używając SQL: CREATE LOGIN [komp\marek] FROM WINDOWS; [ ] nawiasy w języku a nie w metajęzyku CREATE LOGIN marek WITH PASSWORD = , DEFAULT DATABASE = AdentureWorks; Domyślna baza danych = master. Opisane w perspektywie systemowej sys.serer_principals. 48/173

49 Tworzenie użytkownika Użytkownika tworzy się w konkretnej bazie danych. Instrukcja: CREATE USER marek FOR LOGIN marek WITH DEFAULT SCHEMA = Person; tworzy użytkownika w tej bazie danych powiązanego z kontem systemowym (gdy user = login wtedy można opuścić FOR LOGIN). Gdy brak WITH DEFAULT SCHEMA domyślnym schematem jest dbo Informacja o użytkownikach bazy danych znajduje się w perspektywie systemowej: sys.database_principals 49/173

50 Role Tworzenie roli w bazie danych: CREATE ROLE rola Tworzenie roli aplikacyjnej w bazie danych: CREATE APPLICATION ROLE rola_aplikacyjna WITH PASSWORD = hasło' [, DEFAULT_SCHEMA = schemat] Rola aplikacyjna umożliwia wykonywanie aplikacji z jej własnymi uprawnieniami. Użytkownik uzyskuje dostęp do danych w bazie danych korzystając z aplikacji. Na początku, rola aplikacyjna jest wyłączona i wymaga włączenia przez aplikację. 50/173

51 Połączenie z bazą danych z włączeniem roli aplikacyjnej 1. Użytkownik wykonuje aplikację kliencką. 2. Aplikacja kliencka łączy się z instancją serwera jako użytkownik. 3. Aplikacja wywołuje procedurę składowaną sp_setapprole włączającą rolę aplikacyjną z hasłem znanym tylko aplikacji. 4. Połączenie traci uprawnienia użytkownika a uzyskuje uprawnienia roli aplikacyjnej. 51/173

52 Zmiana właściciela obiektu ALTER AUTHORIZATION ON [ rodzaj_obiektu :: ] nazwa_obiektu TO użytkownik Rodzaj obiektu np. Object, Schema, Database. Pojedynczy schemat może zawierać obiekty różnych właścicieli. Po zmianie właściciela obiektów danego użytkownika (w tym bazy danych) można go usunąć: DROP USER użytkownik W Oracle właściciela obiektu nie można zmienić. Nie można usunąć użytkownika, który ma obiekty. 52/173

53 Przenoszenie obiektów między schematami Przenieść tabelę SalesPeople ze schematu Sales do schematu Sprzedaz: ALTER SCHEMA Sprzedaz TRANSFER Sales.SalesPeople; 53/173

54 Kopiowanie/przenoszenie bazy danych Backup i restore. Detach i attach. EXEC sp_detach_db nazwa_bazy_danych nie może być nie zakończonych transakcji ani zmodyfikowanych stron nie przegranych do bazy danych; informacje o bazie danych znikają z katalogu systemowego. EXEC sp_attach_db nazwa_bazy_danych pliki_bd lub CREATE DATABASE.FOR ATTACH u również do innych instancji 54/173

55 Uprawnienia obiektowe: GRANT Przyznaje użytkownikowi uprawnienia do obiektu. GRANT uprawnienie, ON [ OBJECT :: ][ schemat]. nazwa_obiektu TO użytkownik, [ WITH GRANT OPTION ] Można pominąć OBJECT:: gdy jest podany schemat. Są jeszcze uprawnienia systemowe jak np. na poziomie bazy danych: CREATE TABLE, SELECT, INSERT itd. 55/173

56 DENY Odmawia użytkownikowi uprawnienia. Zapobiega to przyznaniu użytkownikowi uprawnienia przez GRANT lub przez rolę (silniejsze niż GRANT). DENY uprawnienie,... ON [ OBJECT :: ][ schemat]. nazwa_obiektu TO użytkownik,... [ CASCADE ] 56/173

57 REVOKE Usuwa przyznanie lub odmowę uprawnienia. REVOKE uprawnienie, ON [ OBJECT :: ][ schemat]. nazwa_obiektu FROM użytkownik, [ CASCADE ] 57/173

58 Dziennik transakcji i odtwarzanie 58/173

59 Dziennik (transakcji) Zapisywane są w nim wszystkie zmiany zachodzące w bazie danych. Umożliwia odtworzenie bazy danych (RECOVERY) jak i wycofanie transakcji (ROLLBACK). Odtwarzanie synchronizuje dane na dysku z wpisami w dzienniku: Wszystkie zmiany, które w dzienniku są odnotowane jako zatwierdzone, występują w pliku danych. Wszystkie zmiany, które w dzienniku nie są odnotowane jako zatwierdzone, nie występują w pliku danych. 59/173

60 Dziennik Dziennik składa się z jednego lub więcej plików tworzonych w trakcie operacji CREATE i ALTER DATABASE. Rekord dziennika opisujący zmianę danych odnotowuje: numer strony, zmieniane wartości na stronie, informację o transakcji, której częścią jest zmiana danych. Rekordy dziennika odnotowują także wewnętrzne zdarzenia takie jak punkty kontrolne (checkpoint). Każdy rekord ma przypisany kolejny numer LSN log sequence number. Wszystkie rekordy opisujące jedną transakcję są powiązane w listę: Od końca - aby umożliwić jej wycofanie. 60/173

61 Wpisywanie do dziennika Operacje INSERT, DELETE, UPDATE. Alokacje i dealokacje stron. 61/173

62 Write-ahead logging Najpierw rekord o zmianie zostaje zapisany do dziennika na dysku, dopiero potem sama zmiana może zostać zapisana w pliku danych: Przy zmianie strony w buforze danych, w jej nagłówku jest odnotowywany LSN rekordu tej zmiany w dzienniku. System może zapisać zmianę danych na dysk, tylko jeśli LSN strony w buforze jest <= LSN ostatniego rekordu dziennika zapisanego na dysk. 62/173

63 Asynchroniczność zapisów na dysk Zapis z buforów danych na dysk ma charakter asynchroniczny system nie czeka na zakończenie zapisu, tylko realizuje następne operacje. Co istotnie przyśpiesza działanie systemu. Ograniczenie asynchroniczności zapisów na dysk: zasada Writeahead logging Zapis z buforów dziennika na dysk ma też charakter asynchroniczny z wyjątkiem rekordu odnotowującego zatwierdzenie transakcji COMMIT: System czeka na potwierdzenie wykonania zapisu tego rekordu, zanim podejmie następne operacje. 63/173

64 Przy wykonywaniu ROLLBACK (inicjowanego przez użytkownika lub system) informacje o zachodzących zmianach są też odnotowywane w dzienniku. Odtwarzanie baz danych na jednej instancji może być wykonywane równolegle w osobnych wątkach. 64/173

65 Punkt kontrolny (checkpoint) Punkt kontrolny zapisuje wszystkie rekordy danych i dziennika transakcji z buforów na dysk. 65/173

66 Odtwarzanie po awarii lub restartowaniu serwera Wszystkie transakcje, które zakończyły się przed ostatnim punktem kontrolnym, mają prawidłowe odzwierciedlenie w plikach danych i dziennika. Wystarczy rozważyć transakcje, które działały po zakończeniu punktu kontrolnego i albo się zakończyły (COMMIT lub ROLLBACK) albo nie zakończyły się wtedy wymagają wycofania. Odtwarzanie składa się z trzech faz: Faza analizy dziennika trasnakcji Faza REDO wszystkie zmiany zapisane w dzienniku a nie uwzględnione w plikach danych są realizowane powtórnie. Faza UNDO wszystkie zmiany danych w pliku danych dokonane przez nie zatwierdzone transakcje są wycofywane przez przywrócenie poprzednich wartości przed zmianą. 66/173

67 Analiza Punktem wyjścia jest rekord ostatniego punktu kontrolnego w pliku dziennika. Przechodzi się rekordy pliku dziennika znajdując: startlsn numer LSN rekordu dziennika opisującego początek najstarszej transakcji, która rozpoczęła się przed ostatnim punktem kontrolnym, a która trwała po tym punkcie kontrolnym, minlsn numer LSN rekordu dziennika opisującego pierwszą zmianę strony od chwili punktu kontrolnego, tablicę id transakcji, które były nie zatwierdzone w chwili zatrzymania serwera (te transakcje trzeba wycofać). 67/173

68 Redo Transformuje bazę danych do spójnego stanu, w jakim była w chwili zakończenia pracy serwera. Punktem startowym jest startlsn - rozpoczęcie się najstarszej transakcji nie zakończonej przed punktem kontrolnym. System realizuje transakcje nie zakończone do chwili punktu kontrolnego - zakładając wymagane blokady. Właściwe REDO zaczyna się od rekordu o numerze minlsn zostają wprowadzone na dysk nie zapisane zmiany stron danych w buforach. 68/173

69 Redo rozpoznanie czy zmiana stron była zapisana na dysk Każda strona danych ma LSN rekordu dziennika transakcji opisującego ostatnią zmianę dokonaną na tej stronie. Rozpatruje się kolejne rekordy dziennika transakcji rozpoczynając od minlsn znalezionego w Fazie Analizy. Załóżmy, że rekord dziennika dotyczy zmiany na stronie id. Jeśli id.lsn jest mniejszy niż LSN rozpatrywanego rekordu dziennika, wtedy zmiana opisywana przez rekord dziennika jest powtarzana (REDO). 69/173

70 Undo Następuje wycofanie kolejno jedna po drugiej transakcji, które były nie zatwierdzone w chwili zakończenia pracy serwera. 70/173

71 Szybkie odtwarzanie po awarii serwera Zakładanie oryginalnych blokad umożliwia szybkie wycofanie baza danych staje się dostępna od razu po fazie Redo. 71/173

72 Ucinanie dziennika Do odtwarzania są potrzebne rekordy dziennika od chwili startlsn rozpoczęcia się najstarszej nie zakończonej w chwili punktu kontrolnego transakcji. Można więc w chwili punktu kontrolnego odciąć starsze rekordy dziennika (po zbackupowaniu). Po odtworzeniu po awarii lub restartowaniu serwera można obciąć cały stary dziennik (po jego zbackupowaniu). Do odtwarzania po awarii mediów trzeba mieć pełny backup dziennika. 72/173

73 Typy backupów Pełny backup danych skopiowanie wszystkich plików danych na inny nośnik (lokalny lub odległy). Przyrostowy backup danych kopiowane są tylko te ekstenty, które zostały zmienione od czasu ostatniego pełnego backupu. Strony DCM rejestrują, które ekstenty zostały zmienione (0 niezmieniony, 1 zmieniony). Backup (archiwizacja) dziennika kopiowane są rekordy opisujące zmiany od ostatniego pełnego backupu lub od ostatniego backupu dziennika. Backup pliku lub grupy plików. Uwaga: Możliwy jest ciepły backup otwartej (działającej a więc zmieniającej się) bazy danych bez zakładania blokad wtedy są rejestrowane aktualne numery LSN na początku i na końcu backupu. 73/173

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1 Rozdział 1. O Autorach...h...15 Wst p...h...17 O tej książce...ż...ż......18 Dla kogo jest ta książka?...ż...20 Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i Microsoft SQL Server 2000...h...21 SQL Server to

Bardziej szczegółowo

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE Przygotował Lech Banachowski na podstawie: 1. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, McGrawHill, 2000 (książka i slide y). 2. Lech Banachowski,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Notatki Techniczne IBM Oracle Strojenie i Architektura Oracle w AIX Damir Rubic IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Version 1.31 Date:01 July 2009 Tłumaczenie: Waldemar Mark Duszyk @ http://wmduszyk.com

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy.

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 13 1 System operacyjny Windows XP Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu Jądro Egzekutor Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo