Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200 Dokument May 2003

2 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, i Hewlett-Packard logo s znakami towarowymi Hewlett-Packard Company w U.S.A. i innych krajach. ipaq jest znakiem towarowym Hewlett-Packard Development Company, L.P. w U.S.A. i innych krajach. Microsoft, MSDOS, Windows, Windows NT s znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. hp ipaq Pocket PC pracuje z Microsoft Windows. SD Logo jest znakiem towarowym. XScale jest zarejestrowanym znakiem towarowym Intel Corporation w U.S.A. i innych krajach. Wszelkie inne nazwy produktów wymienione w niniejszym tek cie mog być znakami towarowymi odpowiednich firm. Firma HewlettPackard Company nie ponosi odpowiedzialno ci za bł dy techniczne lub redakcyjne, pomini cia w tek cie oraz przypadkowe lub wtórne szkody wynikaj ce z dostarczenia, przedstawienia lub wykorzystania niniejszego materiału. Informacje przedstawiono takimi, jakie s ; nie s one obj te adnymi gwarancjami, w tym domnieman gwarancj przydatno ci do sprzeda y oraz do wykorzystania w okre lonym celu. Informacje zawarte w niniejszym tek cie mog ulec zmianie bez powiadomienia. Warunki gwarancji obejmuj cych produkty firmy HP przedstawiono w doł czonych do tych produktów umowach o ograniczonej gwarancji. Stwierdzenia zawarte w niniejszym tek cie nie stanowić dodatkowej gwarancji. Niniejszy dokument zawiera informacje stanowi ce własno ć firmy i obj te prawami autorskimi. adna cz ć niniejszego tekstu nie mo e być kopiowana, powielana, ani tłumaczona na inny j zyk bez wcze niejszej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard Company. Ostrze enie: W ten sposób oznaczono zalecenia, których nieprzestrzeganie mo e spowodować uszkodzenie ciała lub utrat ycia. Uwaga: Tekst zaznaczony w ten sposób wskazuje, i nie zastosowanie si do wskazówek mo e spowodować uszkodzenie sprz tu lub utrat danych. Instrukcja obsługi do serii hp ipaq Pocket PC h2200 Pierwsza edycja(may 2003) Nr dokumentu:

3 Spis tre ci 1 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Korzystanie z rysika Ustawienie daty i czasu Ustawienie czasu lokalnego i innego Ustawienie daty Informacje o wła cicielu Resetowanie urz dzenia Normalny reset Pełny reset Kalibracja ekranu Dbanie o urz dzenie Korzystanie z ActiveSync Ł czenie z komputerem Synchronizacja z komputerem Changing Synchronization Settings U ywanie poł czenia przez podczerwie (IrDA) 2 3 Zmiana ustawie synchronizacji Kopiowanie plików Instalowanie aplikacji Archiwizacja i odtwarzanie Synchronizacja linków Wysyłanie i otrzymywanie listów Zapraszanie na spotkania Instrukcja obsługi iii

4 Spis tre ci 3 Zarz dzanie bateri Instalacja baterii Wyjmowanie baterii Ładowanie Ładowanie przez zasilacz i ładowark Ładowanie przez uniwersaln podstawk dokuj c USB i zasilacz Oszcz dzanie baterii Dostosowanie ustawienia czasu u pienia Zmiana ustawie pod wietlenia Wył czanie przycisków aplikacji Manualne kontrolowanie baterii Podstawy Korzystanie z ekranu Dzi Pasek nawigacji i pasek polece Ikony statusu Podr czne menu Tworzenie informacji Dostosowywanie ekranu Dzi Korzystanie z aplikacji Otwieranie aplikacji Minimalizowanie aplikacji Zamykanie aplikacji Instalowanie aplikacji Korzystanie z ipaq Image Viewer Archiwizowanie danych Korzystanie z folderu ipaq File Store iv Instrukcja obsługi

5 Spis tre ci 5 Nauka metod wprowadzania Zmiana opcji sugerowania słów Korzystanie z klawiatury na ekranie Pisanie rysikiem z narz dziem Letter Recognizer Pisanie rysikiem z narz dziem Microsoft Transcriber Pisanie rysikiem z narz dziem Block Recognizer Rysowanie i pisanie na ekranie Przekształcanie pisma na tekst Karty rozszerze Instalowanie karty Wyjmowanie karty CompactFlash (CF) Wyjmowanie karty Secure Digital (SD) Wy wietlanie zawarto ci kart pami ci Ł czenie z Internetem U ywanie modemu Ł czenie z prywatn sieci Synchronizacja linków Wpisywanie adresu internetowego Korzystanie z listy Ulubionych Bluetooth Zapoznanie si z Bluetooth em Rozumienie poj ć Wspomagane usługi Praca z ustawieniami Bluetooth Otwieranie ustawie Bluetooth Okre lanie wła ciwo ci dost pno ci Wł czanie usług Bluetooth Okre lanie współu ytkowanego folderu Profile Praca z Bluetooth Manager em Otwieranie Bluetooth Manager a Instrukcja obsługi v

6 Spis tre ci Lokalizowanie i wybieranie urz dzenia Ł czenie z innymi urz dzeniami Identyfikacja portu komunikacyjnego Nawi zanie poł czenia ActiveSync Nawi zywanie poł czenia szeregowego Poł czenie telefoniczne Doł czenie do osobistej sieci Nawi zanie poł czenia z telefonem komórkowym Praca z plikami Tworzenie poł czenia przesyłu plików Wysyłanie plików Tworzenie folderu w drugim urz dzeniu Otrzymywanie pliku z drugiego urz dzenia Usuwanie pliku z drugiego urz dzenia Wybieranie informacji do wizytówki Korzystanie z wizytówek Zdefiniowanie Twojej wizytówki Nawi zywanie poł czenia Wy wietlanie statusu poł czenia Ko czenie połaczenia Wyswietlanie informacji o poł czeniu Praca z poł czeniami vi Instrukcja obsługi

7 Spis tre ci Regulatory Notices Federal Communications Commission Notice A 1 Declaration of Conformity for products marked with the FCC logo United States only A 2 Canadian Notice A 3 Avis Canadien A 3 Japanese Notice A 3 European Union Notice A 4 Battery Warning A 5 Equipment Warning A 5 Airline Travel Notice A 6 Wireless Notices A 6 U.S. Regulatory Wireless Notice A 6 Canadian Regulatory Wireless Notice A 6 Japanese Regulatory Wireless Notice A 7 Brazilian Regulatory Wireless Notice A 7 B Specifications System Specifications B 1 Physical Specifications B 2 Operating Environment B 2 Index Instrukcja obsługi vii

8 1 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Gratulujemy zakupu urz dzenia z serii HP ipaq h2200 Pocket PC. Niniejszy podr cznik zawiera informacje o przygotowaniu komputera kieszonkowego do pracy oraz umo liwia u ytkownikowi zapoznanie si z urz dzeniem. Twój ipaq Pocket PC zawiera ju potrzebne ci oprogramowanie, aby w pełni korzystać z jego mo liwo ci. Oprogramowanie opisane poni ej zostało fabrycznie zainstalowane na Twoim ipaq Pocket PC. Aplikacje te nie zostan utracone w przypadku utraty mocy urz dzenia. Szczegółowe informacje dotycz ce tych aplikacji znajdziesz w plikach Pomocy w Twoim ipaq Pocket PC. Aby wej ć w pliki Pomocy, z menu Start wybierz Pomoc i wybierz aplikacj. Dodatkowo, Podstawy Microsoft Pocket PC instruuj jak korzystać z urz dzenia Pocket PC. Na ekranie Dzi stuknij Start > Pomoc. Oprogramowanie ipaq Audio ipaq Backup itask Funkcja Dostosowanie gło no ci mikrofonu lub słuchawek. Archiwizowanie danych, w celu ochrony przed ich utrat, spowodowan bł dem urz dzenia, rozładowaniem baterii lub przypadkowym usuni ciem. Zarz dzanie uruchomionymi programami i korzystanie z funkcji uruchamiania lub zamykania programów. Domy lnie przypisany do czwartego przycisku aplikacji na Pocket PC. Instrukcja obsługi 1 1

9 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Oprogramowanie ipaq Image Viewer Diagnostyka Dane urz dzenia Bluetooth Nevo Funkcja Wy wietlanie obrazów indywidualnie lub w pokazie. Wy wietla tak e zdj cia z karty pami ci aparatu cyfrowego. Podstawowe testy diagnostyczne urz dzenia. Szczegółowe informacje o konfiguracji systemu. Technologia bezprzewodowej komunikacji o krótkim zasi gu, która umo liwia wymian danych w odległo ci do 10 metrów. Zamie swój ipaq Pocket PC w łatwy do u ytku uniwersalny pilot. 1 2 Instrukcja obsługi

10 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Oprogramowanie ActiveSync Kalkulator Kalendarz Poł czenia ClearType Kontakty Poczta MSN Messenger Notatnik Obrazy Funkcja Synchronizacja informacji pomi dzy Pocket PC a komputerem. W ten sposób informacje w obu lokalizacjach s zawsze aktualne. Upewnij si, e zainstalowałe ActiveSync na komputerze, zanim poł czysz podstawk dokuj c i ipaq Pocket PC z komputerem. Dokonywanie oblicze i przelicze waluty. Planowanie spotka i innych wydarze oraz ustawianie przypominania. Spotkania na dany dzie wy wietlane s na ekranie Dzi. Ł czenie Pocket PC z Internetem i intranetem, w celu przegl dania stron WWW, wysyłania i otrzymywania poczty oraz synchronizacji danych przy u yciu ActiveSync. Dostosowanie lekko ci lub tekstu. Lista aktualnych numerów telefonów i adresów do przyjaciół i znajomych. Wysyłanie i otrzymywanie listów w Poczcie. Musisz posiadać adres , aby wysyłać i otrzymywać wiadomo ci. Działa identycznie jak MSN Messenger na Twoim komputerze. Mo esz mi dzy innymi sprawdzić kto jest online, na bie co wysyłać i otrzymywać wiadomo ci, blokować kontakty, tak aby osoby nie widziały Twojego statusu i nie mogły wysyłać do ciebie wiadomo ci. Tworzenie notatek pisanych r cznie lub na klawiaturze, rysowanych i nagrywanych. Wy wietlanie obrazów indywidualnie lub w pokazie lub jako tło na ekranie Dzi. Instrukcji obsługi 1 3

11 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Oprogramowanie Pocket Excel Pocket Internet Explorer Pocket Word Ustawienia Zadania Cienki klient Windows Media Player Seria 9 Funkcja Tworzenie i edytowanie arkuszy lub wy wietlanie i edytowanie arkuszy Excel stworzonych na Twoim komputerze PC. Przegl danie stron internetowych, ci ganie stron poprzez synchronizacj lub ł cz c si z Internetem. Tworzenie nowych dokumentów lub wy wietlanie i edytowanie dokumentów Word utworzonych na Twoim komputerze PC. Krótkie instrukcje co do ustawie pod wietlenia, zegara, kontrastu, pami ci, zasilania, ustawie regionalnych, ekranu Dzi, hasła, d wi ków i powiadomie, etc. Lista zada do wykonania. U ywanie dost pnych programów na Twoim komputerze PC w swoim przeno nym urz dzeniu Pocket PC. Odtwarzanie plików d wi kowych oraz wideo w formacie Windows Media lubmp3 na Twoim urz dzeniu. 1 4 Instrukcja obsługi

12 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Korzystanie z rysika Do Twojego urz dzenia ipaq Pocket PC doł czony jest rysik, który słu y do stukania lub pisania na ekranie. UWAGA: Aby zapobiec zniszczeniu ekranu Twojego ipaq Pocket PC, nie u ywaj nigdy adnych innych rysików, ni tych, które s wyposa eniem Twojego Pocket PC lub innego zalecanego rysika, w celu stukania lub pisania na ekranie. Je li zgubisz swój rysik mo esz zamówić dodatkowe na stronie U ywaj c rysika mo esz wykonywać trzy podstawowe czynno ci: Stukanie Delikanie dotknij ekranu, aby otworzyć lub wybrać element. Unie rysik po nacisni ciu elementu. Stukanie jest odpowiednikiem klikania elementu wska nikiem myszki na komputerze PC. Przeci ganie Umie ć czubek rysika na ekranie i przeci gnij przez elementy bez odrywania rysika od ekranu, a zaznaczone zostan wszystkie elementy. Przeci ganie jest odpowiednikiem przeci gania wska nika z nacisni tym prawym klawiszem myszki. Naci ni cie i przytrzymanie Przytrzymaj rysik na elemencie przez krótk chwil, a wy wietli si menu. Naci ni cie i przytrzymanie jest odpowiednikiem naci ni cia prawego klawisza na myszce. Kiedy naciskasz i przytrzymujesz rysik na elemencie, pokazuje si kółko z małych czerwonych kropek, które informuj, ze zaraz poka e si podr czne menu. Ustawienie daty i czasu Kiedy po raz pierwszy wł czasz swojego ipaq Pocket PC, musisz wybrać swoj stref czasow. Po okre leniu strefy czasowej musisz ustawić jeszcze dat i czas. Wszystkie trzy ustawienia znajduj si na ekranie ustawie Zegara i mog być okre lone w tym samym momencie. Instrukcji obsługi 1 5

13 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Domy lnie czas na urz dzeniu ipaq Pocket PC jest synchronizowany z Twoim komputerem PC za ka dym razem, gdy oba urz dzenia ł cz si ze sob przez ActiveSync. Ustawienie czasu lokalnego oraz innego 1. Z menu Start wybierz Ustawienia > zakładka System > ikona Zegar. Skrót: Na ekranie Dzi, naci nij ikon Zegar, aby ustawić czas. 2. Wybierz Dom lub Inny. 3. Naci nij strzałk w dół strefy czasowej i wybierz odpowiedni stref. 4. Stuknij godzin, minuty lub sekundy i u yj strzałek w dół/gór, aby ustawić czas. Skrót: Mo esz tak e nastawić czas poruszaj c wskazówkami zegara. 5. Wybierz AM lub PM. 6. Stuknij OK. 7. Wybierz Tak, aby zapisać zmiany w ustawieniu czasu. Ustawienie daty 1. Z menu Start wybierz Ustawienia > zakładka System > ikona Zegara. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij ikon Zegara, aby ustawić dat. 2. Stuknij strzałk w dół przy dacie. 3. Stuknij strzałk w prawo lub w lewo, aby wybrać miesi c i rok. 4. Wybierz dzie. 5. Stuknij OK. 6. Wybierz Tak, aby zapisać ustawienia daty. 1 6 Instrukcja obsługi

14 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Musisz zresetować stref czasow, czas i dat, je li: Czas (lokalny lub inny) musi być zmieniony. ipaq Pocket PC całkowicie si rozładował, co wi e si z usuni ciem wszystkich zapisanych ustawie. Dokonałe pełnego restartu swojego ipaq Pocket PC. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij ikon Zegara, aby okre lić stref czasow, czas i dat. Informacje o wła cicielu Mo esz spersonalizować swojego ipaq Pocket PC poprzez wprowadzenie informacji o wła cielu. Aby wprowadzić informacje o wła cicielu: 1. Na ekranie Dzi stuknij Start > Ustawienia > Dane o wła cicielu. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij tekst Naci nij aby ustawić informacje o wła cicielu. 2. Stuknij w polu Nazwa. Pokazuje si klawiatura na dole ekranu. Stukaj znaki, aby wpisać swoje imi i nazwisko. 3. Stuknij klawisz Tab na klawiaturze, aby przenie ć kursor do nastepnego pola. 4. Kontynuuj wprowadzanie informacji. 5. Aby wy wietlać dane wła ciciela po uruchomienia urz dzenia, zaznacz Pokazuj dane kiedy wł czysz. 6. Stuknij zakładk Notes, aby wprowadzić notatk. 7. Stuknij OK, aby zapisać dane i powrócić do ekranu Dzi. Instrukcji obsługi 1 7

15 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Resetowanie urz dzenia Normalny reset Normalny reset czasem jest te nazywany resetem na mi kko. Taki reset zatrzymuje działanie wszystkich uruchomionych programów, ale nie kasuje adnychprogramów czy zapisanych danych. UWAGA: Upewnij si, czy zapisałe wszystkie niezapisane dane zanim dokonasz normalnego resetu, poniewa taki reset powoduje utrat niezapisanych danych. Aby dokonać normalnego resetu: 1. Zlokalizuj przycisk resetowania z tyłu Twojego urz dzenia ipaq Pocket PC. 2. U yj rysika i delikatnie naci nij przycisk resetowania. Pocket PC restartuje si i pokazuje ekran Dzi. Pełny reset Pełny reset jest czasem nazywany resetem na twardo. Dokonaj pełnego resetu, gdy chcesz usun ć wszystkie ustawienia, programy i dane z RAM. Pełny reset deaktywuje bateri. Przycisk mocy nie działa dopóki bateria nie zostanie reaktywowana. UWAGA: Je li dokonasz pełnego resetu, Twój ipaq Pocket PC powróci do swoich ustawie domy lnych i straci wszystkie dane, które nie s zapisane w ROM. Aby dokonać pełnego resetu: 1. Naci nij i przytrzymaj pierwszy (Kalendarz) i czwarty (itask) przycisk aplikacji i, w tym samym czasie, u yj rysika, aby nacisn ć przycisk resetowania z tyłu Twojego ipaq Pocket PC. 1 8 Instrukcja obsługi

16 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Aby 2. Przytrzymaj wszystkie przyciski, a wy wietlany obraz zacznie blakn ć (mniej wi cej cztery sekundy). 3. Zwolnij przyciski i rysik. zweryfikować pełny reset, naci nij przycisk Zasilania. Je li ipaq Pocket PC został w pełni zresetowany, wtedy nie wł czy si. 4. Reaktywuj bateri poprzez naci ni cie rysikiem przycisku resetowania. Uwaga: Aby reaktywować bateri, nie musisz podł czać Pocket PC do zasilacza. Kalibracja ekranu Kiedy ipaq Pocket PC zostaje wł czony po raz pierwszy, wskazówki prowadz ci poprzez proces kalibracji ekranu. Musisz skalibrować ekran, je li: Pocket PC nie reaguje dokładnie na stukni cia. Instrukcji obsługi 1 9

17 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC, Dokonałe pełnego resetu Twojego Pocket PC. Aby skalibrować ekran ipaq Pocket PC: 1. W menu Start stuknij Ustawienia > zakładka System > ikona Ekranu. 2. Naci nij przycisk Kalibracja. naci nij i pu ć wszystkie cztery przyciski aplikacji w tym samym momencie. Aby u yć alternatywnej cie ki do tej samej lokalizacji, bez stukania w ekran, naci nij i przytrzymaj przycisk Nawigacji i przycisk Wyboru, a nast pnie przycisk Kalendarza. 3. Stuknij w rodek krzy yka, w ka ym miejscu. B d dokładny. 4. Stuknij OK. Dbanie o urz dzenie Aby utrzymać swojego ipaq Pocket PC w dobrym stanie i poprawnie funkcjonuj cym, kieruj si nast puj cymi wskazówkami: Trzymaj urz dzenie Pocket PC z dala od du ej wilgoci i skrajnych temperatur. Trzymaj urz dzenie Pocket PC z dala od jakichkolwiek płynów i opadów atmosferycznych. Nie stawiaj nic na ekranie swojego Pocket PC, aby uchronić go przed zniszczeniem. Przechowuj Pocket PC w bezpiecznym miejscu, gdy go nie u ywasz. Czy ć swoje urz dzenie wycieraj c ekran i panele mi kk, wilgotn szmatk nawil on tylko wod. Unikaj długiego eksponowania Pocket PC na sło cu lub silnym ultrafioletowym wietle Instrukcja obsługi

18 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Unikaj zadrapa powierzchni ekranu i uderze o twarde obiekty. Aby zapobiec zarysowaniu ekranu, u ywaj tylko rysika, który jest wyposa eniem Twojego Pocket PC lub innego zalecanego rysika. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pora enia elektrycznego lub zniszczeniu cz ci wewn trznych, nie stosuj adnych płynnych rodków czyszcz cych w spray u bezpo rednio na ekran i nie pozwól, aby ciecz dostała si do rodka urz dzenia ipaq Pocket PC. U ywanie do czyszczenia ekranu mydła lub innych produktów czyszcz cych mo e spowododwać odbarwienie wyko czenia i zniszczyć je. Instrukcji obsługi 1 11

19 2 Korzystanie z ActiveSync Korzystaj z Microsoft ActiveSync, aby: Synchronizować dane pomi dzy swoim ipaq Pocket PC i komputerem PC lub serwerem, tak aby dane we wszystkich lokalizacjach były aktualne. Zmienić ustawienia oraz plan synchronizacji. Kopiować pliki pomi dzy Twoim urz dzeniem a komputerem PC. Instalować aplikacje na ipaq Pocket PC. Archiwizować i odtwarzać dane. Synchronizować linki. Wysyłać i otrzymywać wiadomo ci . Wysyłać zaproszenia na spotkania. Instrukcja obsługi 2 1

20 Korzystanie z ActiveSync Ł czenie z komputerem Aby Poł cz swój ipaq Pocket PC z osobistym komputerem przy u yciu Microsoft ActiveSync oraz podstawki dokuj cej, poł czenia przez podczerwie lub Bluetooth. Aby uzyskać wi cej informacji na temat u ywania ActiveSync z Bluetooth em, przeczytaj rozdział 8, Korzystanie z Bluetooth a. u ywać Microsoft ActiveSync do synchronizacji poczty na swoim komputerze PC z ipaq Pocket PC, musisz posiadać Microsoft Outlook 98 (lub nowsze wersje) na swoim komputerze PC. Outlook 2002 znajduje si na płycie w pudełku razem z urz dzeniem. Je li nie masz Outlook a, zainstaluj Microsoft Outlook 2002 z płyty. Microsoft Outlook Express nie b dzie działał razem z ipaq Pocket PC i ActiveSync. Synchronizacja z komputerem UWAGA: Kiedy Aby synchronizacja przeszła prawidłowo, zainstaluj Microsoft ActiveSync na komputerze PC zanim poł czysz ipaq Pocket PC z komputerem. Podczas instalowania ActiveSync mo esz: Stworzyć poł czenia, które dadz ci mo liwo ć łaczenia si z wieloma komputerami. Wybrać dane, które maj być synchronizowane z Twoim ipaq Pocket PC (np. Kontakty, Kalendarz, Poczta, Zadania, Ulubione, Pliki, Notatki i AvantGo). synchronizujesz pliki, mo esz przeci gn ć i upu cić wybrane pliki z komputera PC do synchronizowanego folderu na ipaq Pocket PC. Je li nazwałe swoje urz dzenie PC1, kiedy tworzyłe poł czenie, synchronizowany folder bedzie nazywał si PC1. Kiedy dokonujesz synchronizacji, pliki przenosz si do ipaq Pocket PC. Aby zainstalować Microsoft ActiveSync na komputerze: 2 2 Instrukcja obsługi

21 Korzystanie z ActiveSync 1. Włó płyt Companion CD do otworu lub kieszeni na płyty CD w komputerze PC. 2. Wybierz odpowiedni link, aby zainstalować Microsoft ActiveSync. 3. Kieruj si instrukcjami w kreatorze instalacyjnym. Aby uzyskać pomoc, podczas instalacji kliknij przycisk Pomocy ActiveSync. Dane, które wybrałe automatycznie si zsynchronizuj po zako czeniu instalacji. 4. Po zainstalowaniu ActiveSync na Twoim PC, poł cz ipaq Pocket PC z komputerem u ywaj c podstawki dokuj cej. U ywanie poł czenia przez podczerwie (IrDA) Po skonfigurowaniu poł czenia USB podstawki dokuj cej, mo esz synchronizować ipaq Pocket PC i komputer u ywaj c poł czenia przez podczerwie, je li posiadasz port podczerwieni lub adapter podczerwieni na USB zainstalowany w komputerze PC. Opcja poł czenia przez podczerwie działa tylko na komputerach z systemem Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 lub XP. Aby skonfigurować poł czenie przez podczerwie : 1. Zsynchronizuj swój ipaq Pocket PC z komputerem przy u yciu uniwersalnej podstawki dokuj cej. 2. Kieruj si instrukcjami producenta komputera, aby skonfigurować i ustawić opcje poł czenia. 3. Wyjmij ipaq Pocket PC z podstawki i zbli do siebie porty podczerwieni urz dzenia i komputera, tak aby nic nie zakłócało transferu, a odległo ć miedzy nimi miała maksymalnie 30.5 cm. 4. Wywołaj poł czenie stukaj c Start > ActiveSync > Narz dzia > Poł cz przez IrDA. Synchronizacja rozpoczyna si. Instrukcja obsługi 2 3

22 Korzystanie z ActiveSync 5. Aby rozłaczyć, odsu urz dzenia od siebie lub naci nij x, aby wył czyć. Zmiana ustawie synchronizacji Mo esz zmienić ustawienia synchronizacji dla Microsoft ActiveSync, aby: Okre lić kiedy ipaq Pocket PC ma si synchronizować z komputerem lub serwerem. Zmienić typ poł czenia ipaq Pocket PC z komputerem (np., szeregowe, USB, IrDA). Wybrać pliki i dane do zsynchronizowania z komputerem. Wybrać pliki i dane, których nie chcesz synchronizować z komputerem (np., zał czniki owe). Okre lić jak maj być rozwi zywane konflikty pomi dzy danymi na ipaq Pocket PC a danymi na komputerze. Aby zmienić ustawienia synchronizacji: 1. Z menu Start na komputerze wybierz Programy > Microsoft ActiveSync > Narz dzia > Opcje. a. W zakładce Sync Options, wybierz pliki i dane, które maj być zsynchronizowane z komputerem. b. W zakładce Plan, zdecyduj kiedy Twój ipaq Pocket PC ma synchronizować si z komputerem. c. W zakładce Zasady, okre l jak maj być rozwi zywane konflikty pomi dzy danymi na Twoim ipaq Pocket PC a danymi na komputerze. 2. Kiedy sko czysz, naci nij OK. 3. Z menu Plik wybierz Ustawienia poł czenia. Wybierz jak mo e ł czyć si ipaq Pocket PC i komputer. 2 4 Instrukcja obsługi

23 Korzystanie z ActiveSync Kopiowanie plików Przenie Mo esz kopiować pliki do i z komputera PC przy u yciu polecenia Eksploruj w ActiveSync i Windows Explorer. Aby skopiować pliki: 1. Z menu Start na komputerze wybierz Programy > Microsoft ActiveSync. 2. Kliknij Eksploruj. 3. Dwa razy kliknij na ikon My Pocket PC. 4. Na komputerze kliknij prawy klawisz w menu Start i wybierz Explore. 5. Zlokalizuj plik do przeniesienia. 6. Przeci gnij i upu ć swoje pliki pomi dzy ipaq Pocket PC i komputerem. ActiveSync w razie potrzeby konwertuje pliki, aby były do odczytu przez aplikacje Pocket Office. pliki bezpo rednio do folderu Moje dokumenty na ipaq Pocket PC lub do podfolderu w Moich Dokumentach, aby aplikacje na urz dzeniu mogły je zlokalizować. Instalowanie aplikacji Aby zainstalować aplikacje na Twoim ipaq Pocket PC z komputera u ywaj c ActiveSync: 1. Poł cz ipaq Pocket PC z komputerem przy u yciu uniwersalnej podstawki dokuj cej/ładowarki. 2. Kieruj si instrukcjami aplikacji i kreatora instalacyjnego. 3. Sprawd ekran urz dzenia ipaq Pocket PC, aby zobaczyć czy nie potrzebne s dodatkowe kroki do wykonania, aby zako czyć instalacj aplikacji. Instrukcja obsługi 2 5

24 Korzystanie z ActiveSync Archiwizacja i odtwarzanie Aby zminimalizować mo liwo ć utraty danych, nale y regularnie dokonywać archiwizacji danych do komputera. Aby uzyskać wi cej informacji dotycz cych archiwizacji przez Microsoft ActiveSync, przejd do Archiwizowanie swoich plików w rozdziale 4. Synchronizacja linków Mo esz synchronizować linki do stron WWW z listy Ulubionych na Twoim komputerze, aby ogl dać je offline w Pocket Internet Explorer. 1. Z menu Start na Twoim komputerze, kliknij Programy i dwa razy kliknij ikon Internet Explorer. 2. Kliknij Ulubione, aby zonaczyć list linków do Twoich ulubionych stron WWW. 3. Aby zapisać link do strony WWW w Ulubionych urz dzenia (Mobile Favorities), otwórz stron WWW i kliknij Create Mobile Favorite. Je li zaznaczysz Ulubione jako typ danych do synchronizowania, ActiveSync skopiuje Twoje mobilne ulubione do Twojego Pocket PC podczas nast pnej synchronizacji. 4. Kieruj si instrukcjami Synchronizacji, aby r cznie zsynchronizować swoje ulubione linki. Wysyłanie i otrzymywanie listów Mo esz wysyłać i otrzymywać e synchronizuj c swój ipaq Pocket PC z komputerem przez ActiveSync. Je li u ywasz ActiveSync do wysyłania i otrzymywania poczty, nazwa folderu, którego u ywasz wy wietla si na dole 2 6 Instrukcja obsługi

25 Korzystanie z ActiveSync ekranu. Aby uzyskać wi cej informacji dotycz cych wysyłania i otrzymywania poczty przez ActiveSync, wejd w Start > Pomoc > Poczta. Zapraszanie na spotkania Mo esz planować spotkania i wysyłać zaproszenia na nie u ywaj c ActiveSync. Wejd w Kalendarz, w plikach Pomocy w urz dzeniu ipaq Pocket PC. Aby dowiedzieć si wi cej z ekranu Dzi wejd w Start > Pomoc > Kalendarz. Instrukcja obsługi 2 7

26 3 Zarz dzanie bateri Instalacja baterii Je li wyjmiesz z ipaq Pocket PC bateri główn, urz dzenie nie b dzie funkcjonowało nawet, je li podł czysz je do zasilacza. Jednak e, Pocket PC ma mał wewn trzn archiwizuj c bateri, która pozwala swobodnie zmienić bateri główn bez obawy o utrat danych z RAM (dane i programy zainstalowane przez u ytkowanika). Musisz to jednak zrobić w ci gu 10 minut. Je li bateria jest poza urz dzeniem dłu ej ni 10 minut, stracisz niezapisane dane z RAM, a urz dzenie b dzie musiało być zresetowane. Zaleca si w pełni naładować bateri ipaq Pocket PC zanim skonfiguruje si urz dzenie i ładować bateri regularnie. Twój Pocket PC zu ywa troch baterii, aby utrzymać pliki w RAM oraz na funkcjonowanie zegara. Zawsze dokuj urz dzenie, kiedy pracujesz przy biurku. Kiedy podró ujesz, nie zapomnij zabrać ze sob zasilacza, przej ciówki do zasilacza lub dodatkowej baterii. Twój ipaq Pocket PC jest wyposa ony w bateri cz ciowo naładowan. Aby zainstalować wyjmowaln /ładowaln bateri : 1. Zlokalizuj bateri. Instrukcja obsługi 3 1

27 Zarz dzanie bateri 2. Z tyłu ipaq Pocket PC, przesu w lewo zatrzask (1), aby otworzyć klapk, a potem poci gnij klapk do siebie (2) odsuwaj c od urz dzenia (3). 3 2 Instrukcja obsługi

28 Zarz dzanie bateri 3. Włó bateri tak, aby zł cza po prawej stronie baterii dopasowane zostały do wypustek (1), nast pnie pchnij lew stron baterii (2). Instrukcja obsługi 3 3

29 Zarz dzanie bateri 4. Włó spowrotem klapk do baterii (1), nast pnie zamknij j i zatrza nij (2). UWAGA: Klapka musi ci le przylegać do urz dzenia. Je li bateria nie jest w pełni naładowana, musisz podł czyć zasilacz do Pocket PC, aby j w pełni naładować. Całkowite naładowanie baterii trwa około czterech godzin. 3 4 Instrukcja obsługi

30 Zarz dzanie bateri Wyjmowanie baterii Aby wyj ć bateri z ipaq Pocket PC, podwa lew stron baterii i wyci gnij j z urz dzenia. UWAGA: Wi kszo ć aplikacji i danych, które instalujesz na swoim ipaq Pocket PC jest przechowywana w pami ci (RAM), wi c je li bateria całkowicie si rozładuje lub zostanie wyj ta na długi okres czasu, programy b d musiałby być zainstalowane ponownie. Programy i dane przechowywane w folderze ipaq File Store nie musz być instalowane ponownie, poniewa s one zapisane w ROM. Ładowanie Aby naładować bateri, skorzystaj z jednej z metod: Zasilacz z ładowark Uniwersalna podstawka dokuj ca USB z zasilaczem Ładowanie przez zasilacz i ładowark Standardowy zasilacz działa poprawnie z ka d wtyczk. Mo esz zakupić taki, który b dzie działał w zapalniczce samochodowej lub 12-voltowym gniazdku. UWAGA: U ywaj jedynie zasilaczy polecanych przez HP. Aby naładować ipaq Pocket PC przy u yciu zasilacza: 1. Wsu przej ciówk (1) do portu na dole ipaq Pocket PC. Instrukcja obsługi 3 5

31 Zarz dzanie bateri 2. Podł cz jeden koniec ładowarki do gniazdka (2), a drugi koniec do przej ciówki (3) na dole ipaq Pocket PC. wiatełko 3. Kiedy wska nik energii na górze urz dzenia przestanie migać, oznacza to, i bateria jest w pełni naładowana i mo na odł czyć zasilacz. Czas ładowania baterii to mniej wi cej cztery godziny. miga, kiedy bateria si ładuje, a przestaje, kiedy jest ju naładowana. Ładowanie przez uniwersaln podstawk dokuj c USB i zasilacz U yj uniwersalnej podstawki dokuj cej USB, aby: Naładować ipaq Pocket PC Zsynchronizować Pocket PC z komputerem. (Aby uzyskać wi cej informacji o synchronizacji, przejd do Rozdziału 2, Korzystanie z ActiveSync. ) Doładować dodatkow bateri, je li taka została zakupiona 3 6 Instrukcja obsługi

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE

Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE Ka dy z nas kroczy przez ycie inn drog. Jako unikalna jednostka masz

Bardziej szczegółowo

Wersja: Znaki towarowe Uwaga

Wersja: Znaki towarowe Uwaga Instrukcji obsługi Wersja: R01 Znaki towarowe Logo Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi korporacji Microsoft

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi Instrukcja obs ugi Numer katalogowy: 5615 1417 0114 R01 (sierpieƒ 2002) Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów sà znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i

Instrukcja obsługi i Instrukcja obsługi i Wersja: R01 (6/2007) Znaki towarowe Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB,

Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB, Pocz tek 1 μ USB: μ, μ USB,. μ μ HP All-in-One. μ, μ μ. USB U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Aby prawidłowo zainstalować oprogramowanie, nie nale y podł czać kabla USB, dopóki nie pojawi si odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Numer katalogowy dokumentu: 333644-241 Sierpie 2003 W tej instrukcji przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza służące do podłączania

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Classic Smartphone Wersja: 10.3.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-03-02 SWD-20150302144616871 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Smartfon

Bardziej szczegółowo