Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200 Dokument May 2003

2 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, i Hewlett-Packard logo s znakami towarowymi Hewlett-Packard Company w U.S.A. i innych krajach. ipaq jest znakiem towarowym Hewlett-Packard Development Company, L.P. w U.S.A. i innych krajach. Microsoft, MSDOS, Windows, Windows NT s znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. hp ipaq Pocket PC pracuje z Microsoft Windows. SD Logo jest znakiem towarowym. XScale jest zarejestrowanym znakiem towarowym Intel Corporation w U.S.A. i innych krajach. Wszelkie inne nazwy produktów wymienione w niniejszym tek cie mog być znakami towarowymi odpowiednich firm. Firma HewlettPackard Company nie ponosi odpowiedzialno ci za bł dy techniczne lub redakcyjne, pomini cia w tek cie oraz przypadkowe lub wtórne szkody wynikaj ce z dostarczenia, przedstawienia lub wykorzystania niniejszego materiału. Informacje przedstawiono takimi, jakie s ; nie s one obj te adnymi gwarancjami, w tym domnieman gwarancj przydatno ci do sprzeda y oraz do wykorzystania w okre lonym celu. Informacje zawarte w niniejszym tek cie mog ulec zmianie bez powiadomienia. Warunki gwarancji obejmuj cych produkty firmy HP przedstawiono w doł czonych do tych produktów umowach o ograniczonej gwarancji. Stwierdzenia zawarte w niniejszym tek cie nie stanowić dodatkowej gwarancji. Niniejszy dokument zawiera informacje stanowi ce własno ć firmy i obj te prawami autorskimi. adna cz ć niniejszego tekstu nie mo e być kopiowana, powielana, ani tłumaczona na inny j zyk bez wcze niejszej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard Company. Ostrze enie: W ten sposób oznaczono zalecenia, których nieprzestrzeganie mo e spowodować uszkodzenie ciała lub utrat ycia. Uwaga: Tekst zaznaczony w ten sposób wskazuje, i nie zastosowanie si do wskazówek mo e spowodować uszkodzenie sprz tu lub utrat danych. Instrukcja obsługi do serii hp ipaq Pocket PC h2200 Pierwsza edycja(may 2003) Nr dokumentu:

3 Spis tre ci 1 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Korzystanie z rysika Ustawienie daty i czasu Ustawienie czasu lokalnego i innego Ustawienie daty Informacje o wła cicielu Resetowanie urz dzenia Normalny reset Pełny reset Kalibracja ekranu Dbanie o urz dzenie Korzystanie z ActiveSync Ł czenie z komputerem Synchronizacja z komputerem Changing Synchronization Settings U ywanie poł czenia przez podczerwie (IrDA) 2 3 Zmiana ustawie synchronizacji Kopiowanie plików Instalowanie aplikacji Archiwizacja i odtwarzanie Synchronizacja linków Wysyłanie i otrzymywanie listów Zapraszanie na spotkania Instrukcja obsługi iii

4 Spis tre ci 3 Zarz dzanie bateri Instalacja baterii Wyjmowanie baterii Ładowanie Ładowanie przez zasilacz i ładowark Ładowanie przez uniwersaln podstawk dokuj c USB i zasilacz Oszcz dzanie baterii Dostosowanie ustawienia czasu u pienia Zmiana ustawie pod wietlenia Wył czanie przycisków aplikacji Manualne kontrolowanie baterii Podstawy Korzystanie z ekranu Dzi Pasek nawigacji i pasek polece Ikony statusu Podr czne menu Tworzenie informacji Dostosowywanie ekranu Dzi Korzystanie z aplikacji Otwieranie aplikacji Minimalizowanie aplikacji Zamykanie aplikacji Instalowanie aplikacji Korzystanie z ipaq Image Viewer Archiwizowanie danych Korzystanie z folderu ipaq File Store iv Instrukcja obsługi

5 Spis tre ci 5 Nauka metod wprowadzania Zmiana opcji sugerowania słów Korzystanie z klawiatury na ekranie Pisanie rysikiem z narz dziem Letter Recognizer Pisanie rysikiem z narz dziem Microsoft Transcriber Pisanie rysikiem z narz dziem Block Recognizer Rysowanie i pisanie na ekranie Przekształcanie pisma na tekst Karty rozszerze Instalowanie karty Wyjmowanie karty CompactFlash (CF) Wyjmowanie karty Secure Digital (SD) Wy wietlanie zawarto ci kart pami ci Ł czenie z Internetem U ywanie modemu Ł czenie z prywatn sieci Synchronizacja linków Wpisywanie adresu internetowego Korzystanie z listy Ulubionych Bluetooth Zapoznanie si z Bluetooth em Rozumienie poj ć Wspomagane usługi Praca z ustawieniami Bluetooth Otwieranie ustawie Bluetooth Okre lanie wła ciwo ci dost pno ci Wł czanie usług Bluetooth Okre lanie współu ytkowanego folderu Profile Praca z Bluetooth Manager em Otwieranie Bluetooth Manager a Instrukcja obsługi v

6 Spis tre ci Lokalizowanie i wybieranie urz dzenia Ł czenie z innymi urz dzeniami Identyfikacja portu komunikacyjnego Nawi zanie poł czenia ActiveSync Nawi zywanie poł czenia szeregowego Poł czenie telefoniczne Doł czenie do osobistej sieci Nawi zanie poł czenia z telefonem komórkowym Praca z plikami Tworzenie poł czenia przesyłu plików Wysyłanie plików Tworzenie folderu w drugim urz dzeniu Otrzymywanie pliku z drugiego urz dzenia Usuwanie pliku z drugiego urz dzenia Wybieranie informacji do wizytówki Korzystanie z wizytówek Zdefiniowanie Twojej wizytówki Nawi zywanie poł czenia Wy wietlanie statusu poł czenia Ko czenie połaczenia Wyswietlanie informacji o poł czeniu Praca z poł czeniami vi Instrukcja obsługi

7 Spis tre ci Regulatory Notices Federal Communications Commission Notice A 1 Declaration of Conformity for products marked with the FCC logo United States only A 2 Canadian Notice A 3 Avis Canadien A 3 Japanese Notice A 3 European Union Notice A 4 Battery Warning A 5 Equipment Warning A 5 Airline Travel Notice A 6 Wireless Notices A 6 U.S. Regulatory Wireless Notice A 6 Canadian Regulatory Wireless Notice A 6 Japanese Regulatory Wireless Notice A 7 Brazilian Regulatory Wireless Notice A 7 B Specifications System Specifications B 1 Physical Specifications B 2 Operating Environment B 2 Index Instrukcja obsługi vii

8 1 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Gratulujemy zakupu urz dzenia z serii HP ipaq h2200 Pocket PC. Niniejszy podr cznik zawiera informacje o przygotowaniu komputera kieszonkowego do pracy oraz umo liwia u ytkownikowi zapoznanie si z urz dzeniem. Twój ipaq Pocket PC zawiera ju potrzebne ci oprogramowanie, aby w pełni korzystać z jego mo liwo ci. Oprogramowanie opisane poni ej zostało fabrycznie zainstalowane na Twoim ipaq Pocket PC. Aplikacje te nie zostan utracone w przypadku utraty mocy urz dzenia. Szczegółowe informacje dotycz ce tych aplikacji znajdziesz w plikach Pomocy w Twoim ipaq Pocket PC. Aby wej ć w pliki Pomocy, z menu Start wybierz Pomoc i wybierz aplikacj. Dodatkowo, Podstawy Microsoft Pocket PC instruuj jak korzystać z urz dzenia Pocket PC. Na ekranie Dzi stuknij Start > Pomoc. Oprogramowanie ipaq Audio ipaq Backup itask Funkcja Dostosowanie gło no ci mikrofonu lub słuchawek. Archiwizowanie danych, w celu ochrony przed ich utrat, spowodowan bł dem urz dzenia, rozładowaniem baterii lub przypadkowym usuni ciem. Zarz dzanie uruchomionymi programami i korzystanie z funkcji uruchamiania lub zamykania programów. Domy lnie przypisany do czwartego przycisku aplikacji na Pocket PC. Instrukcja obsługi 1 1

9 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Oprogramowanie ipaq Image Viewer Diagnostyka Dane urz dzenia Bluetooth Nevo Funkcja Wy wietlanie obrazów indywidualnie lub w pokazie. Wy wietla tak e zdj cia z karty pami ci aparatu cyfrowego. Podstawowe testy diagnostyczne urz dzenia. Szczegółowe informacje o konfiguracji systemu. Technologia bezprzewodowej komunikacji o krótkim zasi gu, która umo liwia wymian danych w odległo ci do 10 metrów. Zamie swój ipaq Pocket PC w łatwy do u ytku uniwersalny pilot. 1 2 Instrukcja obsługi

10 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Oprogramowanie ActiveSync Kalkulator Kalendarz Poł czenia ClearType Kontakty Poczta MSN Messenger Notatnik Obrazy Funkcja Synchronizacja informacji pomi dzy Pocket PC a komputerem. W ten sposób informacje w obu lokalizacjach s zawsze aktualne. Upewnij si, e zainstalowałe ActiveSync na komputerze, zanim poł czysz podstawk dokuj c i ipaq Pocket PC z komputerem. Dokonywanie oblicze i przelicze waluty. Planowanie spotka i innych wydarze oraz ustawianie przypominania. Spotkania na dany dzie wy wietlane s na ekranie Dzi. Ł czenie Pocket PC z Internetem i intranetem, w celu przegl dania stron WWW, wysyłania i otrzymywania poczty oraz synchronizacji danych przy u yciu ActiveSync. Dostosowanie lekko ci lub tekstu. Lista aktualnych numerów telefonów i adresów do przyjaciół i znajomych. Wysyłanie i otrzymywanie listów w Poczcie. Musisz posiadać adres , aby wysyłać i otrzymywać wiadomo ci. Działa identycznie jak MSN Messenger na Twoim komputerze. Mo esz mi dzy innymi sprawdzić kto jest online, na bie co wysyłać i otrzymywać wiadomo ci, blokować kontakty, tak aby osoby nie widziały Twojego statusu i nie mogły wysyłać do ciebie wiadomo ci. Tworzenie notatek pisanych r cznie lub na klawiaturze, rysowanych i nagrywanych. Wy wietlanie obrazów indywidualnie lub w pokazie lub jako tło na ekranie Dzi. Instrukcji obsługi 1 3

11 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Oprogramowanie Pocket Excel Pocket Internet Explorer Pocket Word Ustawienia Zadania Cienki klient Windows Media Player Seria 9 Funkcja Tworzenie i edytowanie arkuszy lub wy wietlanie i edytowanie arkuszy Excel stworzonych na Twoim komputerze PC. Przegl danie stron internetowych, ci ganie stron poprzez synchronizacj lub ł cz c si z Internetem. Tworzenie nowych dokumentów lub wy wietlanie i edytowanie dokumentów Word utworzonych na Twoim komputerze PC. Krótkie instrukcje co do ustawie pod wietlenia, zegara, kontrastu, pami ci, zasilania, ustawie regionalnych, ekranu Dzi, hasła, d wi ków i powiadomie, etc. Lista zada do wykonania. U ywanie dost pnych programów na Twoim komputerze PC w swoim przeno nym urz dzeniu Pocket PC. Odtwarzanie plików d wi kowych oraz wideo w formacie Windows Media lubmp3 na Twoim urz dzeniu. 1 4 Instrukcja obsługi

12 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Korzystanie z rysika Do Twojego urz dzenia ipaq Pocket PC doł czony jest rysik, który słu y do stukania lub pisania na ekranie. UWAGA: Aby zapobiec zniszczeniu ekranu Twojego ipaq Pocket PC, nie u ywaj nigdy adnych innych rysików, ni tych, które s wyposa eniem Twojego Pocket PC lub innego zalecanego rysika, w celu stukania lub pisania na ekranie. Je li zgubisz swój rysik mo esz zamówić dodatkowe na stronie U ywaj c rysika mo esz wykonywać trzy podstawowe czynno ci: Stukanie Delikanie dotknij ekranu, aby otworzyć lub wybrać element. Unie rysik po nacisni ciu elementu. Stukanie jest odpowiednikiem klikania elementu wska nikiem myszki na komputerze PC. Przeci ganie Umie ć czubek rysika na ekranie i przeci gnij przez elementy bez odrywania rysika od ekranu, a zaznaczone zostan wszystkie elementy. Przeci ganie jest odpowiednikiem przeci gania wska nika z nacisni tym prawym klawiszem myszki. Naci ni cie i przytrzymanie Przytrzymaj rysik na elemencie przez krótk chwil, a wy wietli si menu. Naci ni cie i przytrzymanie jest odpowiednikiem naci ni cia prawego klawisza na myszce. Kiedy naciskasz i przytrzymujesz rysik na elemencie, pokazuje si kółko z małych czerwonych kropek, które informuj, ze zaraz poka e si podr czne menu. Ustawienie daty i czasu Kiedy po raz pierwszy wł czasz swojego ipaq Pocket PC, musisz wybrać swoj stref czasow. Po okre leniu strefy czasowej musisz ustawić jeszcze dat i czas. Wszystkie trzy ustawienia znajduj si na ekranie ustawie Zegara i mog być okre lone w tym samym momencie. Instrukcji obsługi 1 5

13 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Domy lnie czas na urz dzeniu ipaq Pocket PC jest synchronizowany z Twoim komputerem PC za ka dym razem, gdy oba urz dzenia ł cz si ze sob przez ActiveSync. Ustawienie czasu lokalnego oraz innego 1. Z menu Start wybierz Ustawienia > zakładka System > ikona Zegar. Skrót: Na ekranie Dzi, naci nij ikon Zegar, aby ustawić czas. 2. Wybierz Dom lub Inny. 3. Naci nij strzałk w dół strefy czasowej i wybierz odpowiedni stref. 4. Stuknij godzin, minuty lub sekundy i u yj strzałek w dół/gór, aby ustawić czas. Skrót: Mo esz tak e nastawić czas poruszaj c wskazówkami zegara. 5. Wybierz AM lub PM. 6. Stuknij OK. 7. Wybierz Tak, aby zapisać zmiany w ustawieniu czasu. Ustawienie daty 1. Z menu Start wybierz Ustawienia > zakładka System > ikona Zegara. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij ikon Zegara, aby ustawić dat. 2. Stuknij strzałk w dół przy dacie. 3. Stuknij strzałk w prawo lub w lewo, aby wybrać miesi c i rok. 4. Wybierz dzie. 5. Stuknij OK. 6. Wybierz Tak, aby zapisać ustawienia daty. 1 6 Instrukcja obsługi

14 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Musisz zresetować stref czasow, czas i dat, je li: Czas (lokalny lub inny) musi być zmieniony. ipaq Pocket PC całkowicie si rozładował, co wi e si z usuni ciem wszystkich zapisanych ustawie. Dokonałe pełnego restartu swojego ipaq Pocket PC. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij ikon Zegara, aby okre lić stref czasow, czas i dat. Informacje o wła cicielu Mo esz spersonalizować swojego ipaq Pocket PC poprzez wprowadzenie informacji o wła cielu. Aby wprowadzić informacje o wła cicielu: 1. Na ekranie Dzi stuknij Start > Ustawienia > Dane o wła cicielu. Skrót: Na ekranie Dzi stuknij tekst Naci nij aby ustawić informacje o wła cicielu. 2. Stuknij w polu Nazwa. Pokazuje si klawiatura na dole ekranu. Stukaj znaki, aby wpisać swoje imi i nazwisko. 3. Stuknij klawisz Tab na klawiaturze, aby przenie ć kursor do nastepnego pola. 4. Kontynuuj wprowadzanie informacji. 5. Aby wy wietlać dane wła ciciela po uruchomienia urz dzenia, zaznacz Pokazuj dane kiedy wł czysz. 6. Stuknij zakładk Notes, aby wprowadzić notatk. 7. Stuknij OK, aby zapisać dane i powrócić do ekranu Dzi. Instrukcji obsługi 1 7

15 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Resetowanie urz dzenia Normalny reset Normalny reset czasem jest te nazywany resetem na mi kko. Taki reset zatrzymuje działanie wszystkich uruchomionych programów, ale nie kasuje adnychprogramów czy zapisanych danych. UWAGA: Upewnij si, czy zapisałe wszystkie niezapisane dane zanim dokonasz normalnego resetu, poniewa taki reset powoduje utrat niezapisanych danych. Aby dokonać normalnego resetu: 1. Zlokalizuj przycisk resetowania z tyłu Twojego urz dzenia ipaq Pocket PC. 2. U yj rysika i delikatnie naci nij przycisk resetowania. Pocket PC restartuje si i pokazuje ekran Dzi. Pełny reset Pełny reset jest czasem nazywany resetem na twardo. Dokonaj pełnego resetu, gdy chcesz usun ć wszystkie ustawienia, programy i dane z RAM. Pełny reset deaktywuje bateri. Przycisk mocy nie działa dopóki bateria nie zostanie reaktywowana. UWAGA: Je li dokonasz pełnego resetu, Twój ipaq Pocket PC powróci do swoich ustawie domy lnych i straci wszystkie dane, które nie s zapisane w ROM. Aby dokonać pełnego resetu: 1. Naci nij i przytrzymaj pierwszy (Kalendarz) i czwarty (itask) przycisk aplikacji i, w tym samym czasie, u yj rysika, aby nacisn ć przycisk resetowania z tyłu Twojego ipaq Pocket PC. 1 8 Instrukcja obsługi

16 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Aby 2. Przytrzymaj wszystkie przyciski, a wy wietlany obraz zacznie blakn ć (mniej wi cej cztery sekundy). 3. Zwolnij przyciski i rysik. zweryfikować pełny reset, naci nij przycisk Zasilania. Je li ipaq Pocket PC został w pełni zresetowany, wtedy nie wł czy si. 4. Reaktywuj bateri poprzez naci ni cie rysikiem przycisku resetowania. Uwaga: Aby reaktywować bateri, nie musisz podł czać Pocket PC do zasilacza. Kalibracja ekranu Kiedy ipaq Pocket PC zostaje wł czony po raz pierwszy, wskazówki prowadz ci poprzez proces kalibracji ekranu. Musisz skalibrować ekran, je li: Pocket PC nie reaguje dokładnie na stukni cia. Instrukcji obsługi 1 9

17 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC, Dokonałe pełnego resetu Twojego Pocket PC. Aby skalibrować ekran ipaq Pocket PC: 1. W menu Start stuknij Ustawienia > zakładka System > ikona Ekranu. 2. Naci nij przycisk Kalibracja. naci nij i pu ć wszystkie cztery przyciski aplikacji w tym samym momencie. Aby u yć alternatywnej cie ki do tej samej lokalizacji, bez stukania w ekran, naci nij i przytrzymaj przycisk Nawigacji i przycisk Wyboru, a nast pnie przycisk Kalendarza. 3. Stuknij w rodek krzy yka, w ka ym miejscu. B d dokładny. 4. Stuknij OK. Dbanie o urz dzenie Aby utrzymać swojego ipaq Pocket PC w dobrym stanie i poprawnie funkcjonuj cym, kieruj si nast puj cymi wskazówkami: Trzymaj urz dzenie Pocket PC z dala od du ej wilgoci i skrajnych temperatur. Trzymaj urz dzenie Pocket PC z dala od jakichkolwiek płynów i opadów atmosferycznych. Nie stawiaj nic na ekranie swojego Pocket PC, aby uchronić go przed zniszczeniem. Przechowuj Pocket PC w bezpiecznym miejscu, gdy go nie u ywasz. Czy ć swoje urz dzenie wycieraj c ekran i panele mi kk, wilgotn szmatk nawil on tylko wod. Unikaj długiego eksponowania Pocket PC na sło cu lub silnym ultrafioletowym wietle Instrukcja obsługi

18 Pierwsze kroki z Twoim ipaq Pocket PC Unikaj zadrapa powierzchni ekranu i uderze o twarde obiekty. Aby zapobiec zarysowaniu ekranu, u ywaj tylko rysika, który jest wyposa eniem Twojego Pocket PC lub innego zalecanego rysika. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pora enia elektrycznego lub zniszczeniu cz ci wewn trznych, nie stosuj adnych płynnych rodków czyszcz cych w spray u bezpo rednio na ekran i nie pozwól, aby ciecz dostała si do rodka urz dzenia ipaq Pocket PC. U ywanie do czyszczenia ekranu mydła lub innych produktów czyszcz cych mo e spowododwać odbarwienie wyko czenia i zniszczyć je. Instrukcji obsługi 1 11

19 2 Korzystanie z ActiveSync Korzystaj z Microsoft ActiveSync, aby: Synchronizować dane pomi dzy swoim ipaq Pocket PC i komputerem PC lub serwerem, tak aby dane we wszystkich lokalizacjach były aktualne. Zmienić ustawienia oraz plan synchronizacji. Kopiować pliki pomi dzy Twoim urz dzeniem a komputerem PC. Instalować aplikacje na ipaq Pocket PC. Archiwizować i odtwarzać dane. Synchronizować linki. Wysyłać i otrzymywać wiadomo ci . Wysyłać zaproszenia na spotkania. Instrukcja obsługi 2 1

20 Korzystanie z ActiveSync Ł czenie z komputerem Aby Poł cz swój ipaq Pocket PC z osobistym komputerem przy u yciu Microsoft ActiveSync oraz podstawki dokuj cej, poł czenia przez podczerwie lub Bluetooth. Aby uzyskać wi cej informacji na temat u ywania ActiveSync z Bluetooth em, przeczytaj rozdział 8, Korzystanie z Bluetooth a. u ywać Microsoft ActiveSync do synchronizacji poczty na swoim komputerze PC z ipaq Pocket PC, musisz posiadać Microsoft Outlook 98 (lub nowsze wersje) na swoim komputerze PC. Outlook 2002 znajduje si na płycie w pudełku razem z urz dzeniem. Je li nie masz Outlook a, zainstaluj Microsoft Outlook 2002 z płyty. Microsoft Outlook Express nie b dzie działał razem z ipaq Pocket PC i ActiveSync. Synchronizacja z komputerem UWAGA: Kiedy Aby synchronizacja przeszła prawidłowo, zainstaluj Microsoft ActiveSync na komputerze PC zanim poł czysz ipaq Pocket PC z komputerem. Podczas instalowania ActiveSync mo esz: Stworzyć poł czenia, które dadz ci mo liwo ć łaczenia si z wieloma komputerami. Wybrać dane, które maj być synchronizowane z Twoim ipaq Pocket PC (np. Kontakty, Kalendarz, Poczta, Zadania, Ulubione, Pliki, Notatki i AvantGo). synchronizujesz pliki, mo esz przeci gn ć i upu cić wybrane pliki z komputera PC do synchronizowanego folderu na ipaq Pocket PC. Je li nazwałe swoje urz dzenie PC1, kiedy tworzyłe poł czenie, synchronizowany folder bedzie nazywał si PC1. Kiedy dokonujesz synchronizacji, pliki przenosz si do ipaq Pocket PC. Aby zainstalować Microsoft ActiveSync na komputerze: 2 2 Instrukcja obsługi

21 Korzystanie z ActiveSync 1. Włó płyt Companion CD do otworu lub kieszeni na płyty CD w komputerze PC. 2. Wybierz odpowiedni link, aby zainstalować Microsoft ActiveSync. 3. Kieruj si instrukcjami w kreatorze instalacyjnym. Aby uzyskać pomoc, podczas instalacji kliknij przycisk Pomocy ActiveSync. Dane, które wybrałe automatycznie si zsynchronizuj po zako czeniu instalacji. 4. Po zainstalowaniu ActiveSync na Twoim PC, poł cz ipaq Pocket PC z komputerem u ywaj c podstawki dokuj cej. U ywanie poł czenia przez podczerwie (IrDA) Po skonfigurowaniu poł czenia USB podstawki dokuj cej, mo esz synchronizować ipaq Pocket PC i komputer u ywaj c poł czenia przez podczerwie, je li posiadasz port podczerwieni lub adapter podczerwieni na USB zainstalowany w komputerze PC. Opcja poł czenia przez podczerwie działa tylko na komputerach z systemem Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 lub XP. Aby skonfigurować poł czenie przez podczerwie : 1. Zsynchronizuj swój ipaq Pocket PC z komputerem przy u yciu uniwersalnej podstawki dokuj cej. 2. Kieruj si instrukcjami producenta komputera, aby skonfigurować i ustawić opcje poł czenia. 3. Wyjmij ipaq Pocket PC z podstawki i zbli do siebie porty podczerwieni urz dzenia i komputera, tak aby nic nie zakłócało transferu, a odległo ć miedzy nimi miała maksymalnie 30.5 cm. 4. Wywołaj poł czenie stukaj c Start > ActiveSync > Narz dzia > Poł cz przez IrDA. Synchronizacja rozpoczyna si. Instrukcja obsługi 2 3

22 Korzystanie z ActiveSync 5. Aby rozłaczyć, odsu urz dzenia od siebie lub naci nij x, aby wył czyć. Zmiana ustawie synchronizacji Mo esz zmienić ustawienia synchronizacji dla Microsoft ActiveSync, aby: Okre lić kiedy ipaq Pocket PC ma si synchronizować z komputerem lub serwerem. Zmienić typ poł czenia ipaq Pocket PC z komputerem (np., szeregowe, USB, IrDA). Wybrać pliki i dane do zsynchronizowania z komputerem. Wybrać pliki i dane, których nie chcesz synchronizować z komputerem (np., zał czniki owe). Okre lić jak maj być rozwi zywane konflikty pomi dzy danymi na ipaq Pocket PC a danymi na komputerze. Aby zmienić ustawienia synchronizacji: 1. Z menu Start na komputerze wybierz Programy > Microsoft ActiveSync > Narz dzia > Opcje. a. W zakładce Sync Options, wybierz pliki i dane, które maj być zsynchronizowane z komputerem. b. W zakładce Plan, zdecyduj kiedy Twój ipaq Pocket PC ma synchronizować si z komputerem. c. W zakładce Zasady, okre l jak maj być rozwi zywane konflikty pomi dzy danymi na Twoim ipaq Pocket PC a danymi na komputerze. 2. Kiedy sko czysz, naci nij OK. 3. Z menu Plik wybierz Ustawienia poł czenia. Wybierz jak mo e ł czyć si ipaq Pocket PC i komputer. 2 4 Instrukcja obsługi

23 Korzystanie z ActiveSync Kopiowanie plików Przenie Mo esz kopiować pliki do i z komputera PC przy u yciu polecenia Eksploruj w ActiveSync i Windows Explorer. Aby skopiować pliki: 1. Z menu Start na komputerze wybierz Programy > Microsoft ActiveSync. 2. Kliknij Eksploruj. 3. Dwa razy kliknij na ikon My Pocket PC. 4. Na komputerze kliknij prawy klawisz w menu Start i wybierz Explore. 5. Zlokalizuj plik do przeniesienia. 6. Przeci gnij i upu ć swoje pliki pomi dzy ipaq Pocket PC i komputerem. ActiveSync w razie potrzeby konwertuje pliki, aby były do odczytu przez aplikacje Pocket Office. pliki bezpo rednio do folderu Moje dokumenty na ipaq Pocket PC lub do podfolderu w Moich Dokumentach, aby aplikacje na urz dzeniu mogły je zlokalizować. Instalowanie aplikacji Aby zainstalować aplikacje na Twoim ipaq Pocket PC z komputera u ywaj c ActiveSync: 1. Poł cz ipaq Pocket PC z komputerem przy u yciu uniwersalnej podstawki dokuj cej/ładowarki. 2. Kieruj si instrukcjami aplikacji i kreatora instalacyjnego. 3. Sprawd ekran urz dzenia ipaq Pocket PC, aby zobaczyć czy nie potrzebne s dodatkowe kroki do wykonania, aby zako czyć instalacj aplikacji. Instrukcja obsługi 2 5

24 Korzystanie z ActiveSync Archiwizacja i odtwarzanie Aby zminimalizować mo liwo ć utraty danych, nale y regularnie dokonywać archiwizacji danych do komputera. Aby uzyskać wi cej informacji dotycz cych archiwizacji przez Microsoft ActiveSync, przejd do Archiwizowanie swoich plików w rozdziale 4. Synchronizacja linków Mo esz synchronizować linki do stron WWW z listy Ulubionych na Twoim komputerze, aby ogl dać je offline w Pocket Internet Explorer. 1. Z menu Start na Twoim komputerze, kliknij Programy i dwa razy kliknij ikon Internet Explorer. 2. Kliknij Ulubione, aby zonaczyć list linków do Twoich ulubionych stron WWW. 3. Aby zapisać link do strony WWW w Ulubionych urz dzenia (Mobile Favorities), otwórz stron WWW i kliknij Create Mobile Favorite. Je li zaznaczysz Ulubione jako typ danych do synchronizowania, ActiveSync skopiuje Twoje mobilne ulubione do Twojego Pocket PC podczas nast pnej synchronizacji. 4. Kieruj si instrukcjami Synchronizacji, aby r cznie zsynchronizować swoje ulubione linki. Wysyłanie i otrzymywanie listów Mo esz wysyłać i otrzymywać e synchronizuj c swój ipaq Pocket PC z komputerem przez ActiveSync. Je li u ywasz ActiveSync do wysyłania i otrzymywania poczty, nazwa folderu, którego u ywasz wy wietla si na dole 2 6 Instrukcja obsługi

25 Korzystanie z ActiveSync ekranu. Aby uzyskać wi cej informacji dotycz cych wysyłania i otrzymywania poczty przez ActiveSync, wejd w Start > Pomoc > Poczta. Zapraszanie na spotkania Mo esz planować spotkania i wysyłać zaproszenia na nie u ywaj c ActiveSync. Wejd w Kalendarz, w plikach Pomocy w urz dzeniu ipaq Pocket PC. Aby dowiedzieć si wi cej z ekranu Dzi wejd w Start > Pomoc > Kalendarz. Instrukcja obsługi 2 7

26 3 Zarz dzanie bateri Instalacja baterii Je li wyjmiesz z ipaq Pocket PC bateri główn, urz dzenie nie b dzie funkcjonowało nawet, je li podł czysz je do zasilacza. Jednak e, Pocket PC ma mał wewn trzn archiwizuj c bateri, która pozwala swobodnie zmienić bateri główn bez obawy o utrat danych z RAM (dane i programy zainstalowane przez u ytkowanika). Musisz to jednak zrobić w ci gu 10 minut. Je li bateria jest poza urz dzeniem dłu ej ni 10 minut, stracisz niezapisane dane z RAM, a urz dzenie b dzie musiało być zresetowane. Zaleca si w pełni naładować bateri ipaq Pocket PC zanim skonfiguruje si urz dzenie i ładować bateri regularnie. Twój Pocket PC zu ywa troch baterii, aby utrzymać pliki w RAM oraz na funkcjonowanie zegara. Zawsze dokuj urz dzenie, kiedy pracujesz przy biurku. Kiedy podró ujesz, nie zapomnij zabrać ze sob zasilacza, przej ciówki do zasilacza lub dodatkowej baterii. Twój ipaq Pocket PC jest wyposa ony w bateri cz ciowo naładowan. Aby zainstalować wyjmowaln /ładowaln bateri : 1. Zlokalizuj bateri. Instrukcja obsługi 3 1

27 Zarz dzanie bateri 2. Z tyłu ipaq Pocket PC, przesu w lewo zatrzask (1), aby otworzyć klapk, a potem poci gnij klapk do siebie (2) odsuwaj c od urz dzenia (3). 3 2 Instrukcja obsługi

28 Zarz dzanie bateri 3. Włó bateri tak, aby zł cza po prawej stronie baterii dopasowane zostały do wypustek (1), nast pnie pchnij lew stron baterii (2). Instrukcja obsługi 3 3

29 Zarz dzanie bateri 4. Włó spowrotem klapk do baterii (1), nast pnie zamknij j i zatrza nij (2). UWAGA: Klapka musi ci le przylegać do urz dzenia. Je li bateria nie jest w pełni naładowana, musisz podł czyć zasilacz do Pocket PC, aby j w pełni naładować. Całkowite naładowanie baterii trwa około czterech godzin. 3 4 Instrukcja obsługi

30 Zarz dzanie bateri Wyjmowanie baterii Aby wyj ć bateri z ipaq Pocket PC, podwa lew stron baterii i wyci gnij j z urz dzenia. UWAGA: Wi kszo ć aplikacji i danych, które instalujesz na swoim ipaq Pocket PC jest przechowywana w pami ci (RAM), wi c je li bateria całkowicie si rozładuje lub zostanie wyj ta na długi okres czasu, programy b d musiałby być zainstalowane ponownie. Programy i dane przechowywane w folderze ipaq File Store nie musz być instalowane ponownie, poniewa s one zapisane w ROM. Ładowanie Aby naładować bateri, skorzystaj z jednej z metod: Zasilacz z ładowark Uniwersalna podstawka dokuj ca USB z zasilaczem Ładowanie przez zasilacz i ładowark Standardowy zasilacz działa poprawnie z ka d wtyczk. Mo esz zakupić taki, który b dzie działał w zapalniczce samochodowej lub 12-voltowym gniazdku. UWAGA: U ywaj jedynie zasilaczy polecanych przez HP. Aby naładować ipaq Pocket PC przy u yciu zasilacza: 1. Wsu przej ciówk (1) do portu na dole ipaq Pocket PC. Instrukcja obsługi 3 5

31 Zarz dzanie bateri 2. Podł cz jeden koniec ładowarki do gniazdka (2), a drugi koniec do przej ciówki (3) na dole ipaq Pocket PC. wiatełko 3. Kiedy wska nik energii na górze urz dzenia przestanie migać, oznacza to, i bateria jest w pełni naładowana i mo na odł czyć zasilacz. Czas ładowania baterii to mniej wi cej cztery godziny. miga, kiedy bateria si ładuje, a przestaje, kiedy jest ju naładowana. Ładowanie przez uniwersaln podstawk dokuj c USB i zasilacz U yj uniwersalnej podstawki dokuj cej USB, aby: Naładować ipaq Pocket PC Zsynchronizować Pocket PC z komputerem. (Aby uzyskać wi cej informacji o synchronizacji, przejd do Rozdziału 2, Korzystanie z ActiveSync. ) Doładować dodatkow bateri, je li taka została zakupiona 3 6 Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h4100. Numer dokumentu: 343434-241

Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h4100. Numer dokumentu: 343434-241 Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h4100 Numer dokumentu: 343434-241 Grudzie 2003 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Skrót HP, nazwa Hewlett Packard oraz

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: 366426-241 Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP IPAQ H2200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/533377

Twoja instrukcja użytkownika HP IPAQ H2200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/533377 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-03-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h5100 oraz h5500

Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h5100 oraz h5500 Instrukcja obsługi Seria hp ipaq Pocket PC h5100 oraz h5500 Numer dokumentu: 304926-241 Maj 2003 Uwaga: Model pokazany na ilustracjach to seria ipaq Pocket PC h5500 2003 Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania Manager eclicto Instrukcja obsługi Nowa kultura czytania 1 Page 1 of 23 eclicto - Nowa kultura czytania Program Manager eclicto słu y do zarz dzania plikami w komputerze i czytniku eclicto. Rozpocz cie

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Startowa do MIO P350

Instrukcja Startowa do MIO P350 Instrukcja Startowa do MIO P350 Gratulujemy zakupu MIO P350 z wbudowanym modułem GPS. Poniższa instrukcja pomoże Ci prawidłowo skonfigurować Twój Pocket PC oraz zapozna Cię z jego podstawowymi funkcjami.

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic.

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. OvidSP Szanowni Państwo, Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowe narzędzie Ovid Universal Search z listą A-to-Z i systemem linkującym, umożliwiające przeszukiwanie

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi komputera kieszonkowego HP ipaq seria H5400

instrukcja obsługi komputera kieszonkowego HP ipaq seria H5400 instrukcja obsługi komputera kieszonkowego HP ipaq seria H5400 Numer dokumentu: 281984-241 Wrzesie 2002 r. 2002 Hewlett-Packard Company Microsoft, MSDOS, Windows, Windows NT są znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Kliknij na przycisk VAIO na obudowie notebooka. Konfiguracja Media Gallery Zaznacz "Pokaż materiały przykładowe VAIO (zdjęcia, filmy i muzyka)

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Huawei E398 LTE Plus Internet wita w świecie mobilnego internetu! Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca.

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r.

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r. Moduły pami ci Numer katalogowy dokumentu: 406852-241 Kwiecie 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Spis tre ci 1 Dodawanie i wymienianie modułów pami ci Dodawanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE OMÓWIENIE Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 396848-241 Marzec 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo