DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce"

Transkrypt

1 DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie Pojcie ryzyka gospodarcze refinansowania ostatnich lat nie pozostało bez wpływu na sytuacj w Ryzyko obszarze refinansowania finansów publicznych jest jednym zarówno z podstawowych w Polsce, jak i rodzajów w całej Europie. ryzyka Jest zwizanego z zarówno zarzdzaniem w wartociach długiem Skarbu i struk- to widoczne turze Pastwa. dochodów Dotyczy i wydatków ono problemów publicznych, zwizanych ze deficytów zgromadzeniem całego rodków sektora, jak fi- kwotach i nansowych w poziomie niezbdnych zadłuenia publicznego. na spłat wcze- Do analiz niej zacignitego wykorzystano długu. dane Eurostatu Jego poziom oraz Ministerstwa ronie w sytuacji, Finansów w RP. której wystpuj trudnoci z pozyskaniem rodków niezbdnych na wydatki obsług i zacignitych deficyt sektora zo- Dochody, finansów bowiza, publicznych lub co gorsza rodki te w ogóle nie mog zosta pozyskane. Spowolnienie Najczciej s gospodarcze one pozyskiwane spowodowało z kolejnych emisji dochodów skarbowych i wzrost instrumentów wydatków ograniczenie publicznych. dłunych. W W ten Polsce sposób warto dochodzi dochodów tzw. mmmmmmmmm rolowania emisji skarbowych papierów wartociowych. Zjawisko to jest powszechne w wikszoci krajów. Problemy z rolowaniem długu, pocigajce za sob za czsto sob wzrost czsto kosztów 9 jego obsługi oraz niekorzystne rozłoenie spłat 8 w czasie mog prowadzi 7 do kryzysu finan- 6 sów publicznych i problemów 5 w całej gospo- 4 darce. Do pomiaru 3 poziomu tego rodzaju ryzyka wykorzystuje si szereg narzdzi. Do najczciej wykorzystywanych nale wska- ła niki bardzo przecitej znaczcy wymagalnoci wzrost wartoci długu oraz deficytu jego budetowego struktura terminowa. w Polsce z 1,9% PKB w 2007 roku do 7,9% PKB w 2010 roku (szczegóły Przecitny w okres tab. 1). wymagalnoci Z uwagi na znaczc długu centralizacj Skarbu Pastwa polskiego w Polsce sektora finansów publicznych, wartoci dochodów i wydatków Syntetyczn publicznych miar oraz ryzyka kwoty refinansowania deficytów były długu generowane Skarbu Pastwa przede jest wszystkim tzw. redni na poziomie okres wymagalnoci budetu pastwa. zobowiza Wysokie (lub wartoci zapalnoci deficytu sektora instrumentów finansów dłunych), publicznych average uniemoliwiaj time to maturity spełnienie ATM. kryterium Jest to fiskalnego wyraona w Traktatu latach, rednia z Maastricht długo zwizanegsu, po w którym maksymaln zacignity wysokoci dług jest spła- tego okre- deficytu. cany. Wysokie wartoci wskanika przecitej zapadalnoci oznaczaj wic stosunkowo niskie ryzyko refinansowania. Jego poziom dla długu Skarbu Pastwa w Polsce w okresie XII.2005 XII.2013 zaprezentowano na wykresie 1. Wartoci wskanika ATM dla polskiego długu Skarbu Pastwa ogółem s relatywnie stabilne w ostatnich latach i oscyluj wokół 5 lat i kilku miesicy. Jednoczenie warto zauway, e dla długu zaciganego na rynkach krajowych były one XII 2005 VI 2006 XII 2006 VI 2007 XII 2007 VI 2008 XII 2008 VI 2009 XII 2009 VI 2010 XII 2010 VI 2011 XII 2011 VI 2012 XII 2012 VI 2013 XII 2013 dług zagraniczny ogółem dług krajowy Wykres. 1. Przecitny okres wymagalnoci Skarbu Pastwa w Polsce r ó d ł o: opracowanie własne na postawie danych Ministerstwa Finansów RP.

2 Zadłuenie one znaczco nisze, ni w przypadku publiczne długu zaciganego za granic. Wynika to z rónic w preferowanym horyzoncie Centralizacja czasowym lokowania rodków przez polskiego inwestorów sektorsterstwo finansów Finansów pu- dostosowuje instru- w Polsce i za granic. Miniblicznycmenty do oczekiwa powoduje, miejscu e zauway, podo- e popyt zgłaszany na rynku. Warto w tym bnie polskie jak skarbowe w przypadku przekracza dochodów, ich poda, co oznacza, e instrumenty dłune wydatków inwestorzy i deficytu naszych najwik- obligacji. Traktuj je jako rela- s zainteresowani zakupem szy tywnie wpływ bezpieczn na inwestycj przynoszc stabilny zadłue- dochód. Ma to swoje od- poziom nia zwierciedlenie publicznego w wysokich ratingach ma przyznawanych sektor rz-polscdowyrodowe w agencje. tym przez midzyna- przede wszystkim dług Skarbu Pastwa. Wartoci W latach zadłuenia publicznego przecitny w odniesieniu wymagalnoci do PKB zaprezentowano zobowiza Skarbu na wykre- Pa- okres sie. stwa W zaciganych okresie od za stycznia granic znaczco 2005 r. si do czerwca obniył. Jest 2013 to r. wynikiem dług publiczny kryzysu przyrastał gospodarczego, towarzyszcej o rednio około mu 13,4 mld rosncej PLN nominalnie na niepewnoci kwartał (i na według rynkach danych finansowych koniec czerwca i w zwizku 2013 r. z stanowił tym skrócenia 888,1 mld okresu, PLN, w na tym jaki dług inwestorzy Skarbu skłonni Pastwa byli 818,9 lokowa mld PLN). swoje rodki. Najwikszy przyrost zadłuenia publicznego nastpił midzy wrzeniem a Wartoci grudniem wskanika 2008 r. (było ATM to ponad dla 59 Polski mld PLN). mona W uzna tym czasie bezpieczne. dług Skarbu Kilkuletnie pastwa wzrósł przecitne o ponad terminy 53 wymagalnoci mld PLN. Naley zobowiza z daj rosncymi Ministerstwu potrzebami Finansów poycz- nie- to łczy kowymi zbdny czas władz na publicznych, przygotowanie które rodków miały swoje zwizanych ródło z w wykupem koniecznoci zapadajcych finansowania instrumentów. zwikszajcego Jednoczenie si bardzo wydaj szybko si deficytu na tyle krótkie, budetowego by by Ministerstwo w okresie 900 spowolnienia Ministerstwo gospodarczego. mogło Naley 800w tym miej- mogło scu prognozowa zauway, zmiany e mimo przyrostu 700 kwot długu zachodzce publicznego na rynku Polska 600 (według danych finansowym koniec i odpowiednio kryterium na nie fiskalne re- dotyczce 2 kwartału r.) spełniała 400 maksymalneagowa. wysokoci Naley jed- długu publicznego nak pamita, e 100 Konieczno wartoci wskanika zapewnienia płynnoci budetowi przecitnej pastwa wymagal- znalazła odzwierciedle- 0 nie noci w informuj wikszym jedynie o rednich instrumentów okre- dłunych wykorzystaniu krótkoterminowych (bonów sach, na skarbowych). jaki zacigany Skarbu jest dług Pastwa i ich z tytułu bonów skar- Przyrosty zobowizainterpretacja moe by terminow struktur mld PLN XII 2010 III 2011 VI 2011 IX 2011 XII 2011 obciona błdem. W bowych tym kontekcie w 2008 warto zwróci uwag i 2009 na terminow r. były znaczce. Pastwa. W styczniu struktur zobowiza Skarbu 2008 r. wynosiły Struktura terminowa zadłuenia one 15,6 Skarbu Pastwa PLN i wzrosły mld do 64,3 mld PLN Struktura terminowa w długu lipcu wywiera 2009 r. olbrzymi wpływ na koszty Nawet oraz sposób wtedy jego obsługi. Implikuje jednak ponadto kolejne udział emisje instrumentów dłunych, tych instrumentów w łcznej długu. sprzedawane w celu spłaty zapadajcego Struktur wymagalnoci kwocie zobowiza długu mona ocenia według kryterium Skarbu Pastwa wymagalnoci pierwotnej oraz nie rzeczywistej. przekroczył Długie terminy wymagalnoci 11%. zobowiza oznaczaj nisze ryzyko bardzo refinanso- szybko Ponadto publicznego wania (konieczno zadłuenia pozyskiwania krótkoterminowegków (które na spłat zastpiono wczeniej instrumentami zacignitego red- rodnio- długu i długoterminowymi). zdarza si wtedy relatywnie Zmiany te rzadko). Ryzyko jednak refinansowania duych wzrasta rónic w przecitnym sytuacji duego okresie udziału zapadalnoci papierów krót- zo- nie spowodowały bowiza koterminowych Skarbu w strukturze Pastwa, długu który Skarbu od 2005 Pastwa r. wynosi oraz kumulacji rednio około spłat 5 (wykupów) lat. Dane te skarbowych wskazuj, instrumentów e poziom ryzyka dłunych. refinansowania polskiego długu publicznego jest stosunkowo Z punktu widzenia niewielki. oceny realnego poziomu ryzyka refinansowania, szczególn Warto uwagdoda, naley e zwróci obecnie na ponad drug 69% z nich. zobowiza Informuje Skarbu ona, po Pastwa jakim czasie zacigane (od konkretnej polskich daty) złotych. istniejce Pozostała zobowizania cz długu jest w denominowana bd musiały zosta jest spłacone. głównie Struktur w euro. Ogranicza terminow to zobowiza znaczco Skarbu poziom Pastwa ryzyka walutowego według rzeczywistych długu. Ryzyko terminów stopy procentowej wymagalnoci jest z kolei przedstawia ograniczane wykres poprzez 2. ich wykorzystywanie na bardzo du skal instrumentów oprocentowanych według stałej stopy procentowej. powyej Według 10 lat danych na koniec wrzenia 2013 r., około 80% od 5 do 10 lat (włcznie) długu Skarbu Pastwa było oprocentowane w ten włanie sposób. od 3 do 5 lat (włcznie) Stosunkowo niewielki (włcznie) poziom ryzyka inwestycyjnego zwizany do 1 roku z (włcznie) polskimi instrumentami dłunymi ma swoje odzwierciedlenie w relatywnie wysokich III 2012 VI 2012 IX 2012 XII 2012 Wykres. 2. Struktura terminowa zadłuenia Skarbu Pastwa w Polsce według rzeczywistych terminów wymagalnoci r ó d ł o: opracowanie własne na postawie danych Ministerstwa Finansów RP. III 2013 VI 2013 IX 2013 XII 2013 od 1 roku do 3 lat

3 Rzeczywista struktura terminowa zadłu- enia Skarbu Pastwa jest stabilna w ostatnich kilku latach. Wraz z ograniczeniem zjawiska spowolnienia gospodarczego spadło wykorzystanie instrumentów krótkoterminowych. Wzrasta natomiast stopniowo wykorzystanie instrumentów długoterminowych. W 2013 r. instrumenty,! "# Tabela 1. Dług Skarbu Pastwa w Polsce z tytułu instrumentów o terminach zapadalnoci co najmniej 15 lat Rok mld PLN terminow do których struktur wykupu (spłaty) pozostało co najmniej 5 lat, stanowiły 44% łcznej kwoty zobowiza Skarbu Pastwa. Wi- e si to z emisjami obligacji długoterminowych na coraz wiksz skal. Skłania to do bardziej szczegółowej analizy działalnoci emisyjnej pastwa zwizanej z instrumentami o relatywnie długich terminach wymagalnoci. Wykorzystanie instrumentów dłunych o długich terminach zapadalnoci Naley pamita, e wykorzystywanie instrumentów o coraz dłuszych terminach zapadalnoci przyczynia si do zwikszenia wydatków publicznych przyszłych okresów. S one zwizane z kosztami obsługi długu. Ma to wpływ na powikszanie deficytów w przyszłych budetach i generuje wiksze zapotrzebowanie sektora publicznego na rodki finansowe w przyszłoci. Problem dotyczcy tego, do jakiego stopnia mona pozwoli na wydłuanie okresu zapadalnoci papierów wartociowych i obcia kosztami obsługi długu przyszłe pokolenia cigle jest dyskutowany. Wykorzystanie przez polskie władze instrumentów dłunych o terminach zapadalnoci 15 lat lub dłuszych zaprezentowano w tab. 1. Analiza danych w niej zawartych wyranie lat Powyej 30 lat udział w kwocie mld długu PLN ogółem (%) ,1 11,4 1,9 0, ,7 9,1 6,5 1, ,5 7,6 7,7 1, ,5 7,7 10,1 1, ,9 7,9 17,9 2, ,4 8,6 18,5 2, ,5 10,0 21,2 2, ,3 10,1 19,0 2,3 r ó d ł o: opracowanie własne na postawie danych Eurostatu. nie wskazuje na wzrost kwot zadłu- enia zwizanych udział z instrumentami o w kwocie bardzo długich terminach zapadalno- długu ogółem (%) ci. Dług Skarbu Pastwa z tytułu instrumentów wyemitowanych na ponad 30 lat wzrósł dziesiciokrotnie w latach Ich udział w łcznej kwocie zobowiza skarbowych nie jest wysoki, lecz take znaczco wzrósł w cigu zna tego okresu. Warto długu o terminach wymagalno- ci midzy 15 a 30 lat wzrosła o 70%, a jego udział w zadłuenia Skarbu Pastwa oscyluje wokół 10%. Kwoty tego zadłuenia s wic znaczce i stale rosn. Bdzie to miało negatywne skutki dla przyszłych budetów przez wiele lat. Ponadto, przy tak długich okresach wymagalnoci zobowiza, pojawia si problem obciania długiem przyszłego pokolenia. Cz biecej konsumpcji bdzie finansowana włanie przez przyszłe pokolenie. Podsumowanie Sumujc mona stwierdzi, e wzrost kwot zadłuenia Skarbu Pastwa nie spowodował wzrostu poziomu ryzyka refinansowania. Wartoci wskanika ATM oraz rzeczywista struktura terminowa długu s na stabilnym poziomie i nie zmienił tego nawet okres spowolnienia gospodarczego. Naley jednak zwróci szczególn uwag na przyrost zobowiza o bardzo długich terminach wymagalnoci. Bd one stanowiły obcienia dla wielu przyszłych budetów i mog czciowo dotyczy nawet przyszłego pokolenia.

4 Koniunktura w sektorze przedsibiorstw niefinansowych w 1. kwartale 2014 r. Artur Zimny... Zimny Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowoci MSP Podsumowanie roku 2013 w zakresie Po nastaniu ogólnowiatowego spowolnienia przychodów gospodarczego, z całokształtu zapocztkowanego działalnoci krachem przedsibiorstw na rynku niefinansowych kredytów w USA wypada i bess na słabo: giełdach wzrosły (lata one ), jedynie o najlepszym 0,4% w stosunku okresem do całego dla roku polskich 2012; przedsibiorstw w poprzednich latach niefinansowych to wyranie wg danych lepsze GUS był wyniki rok 40 były , (zwłaszcza w którym w ich roku przychody 2011, 30 wzrosły w którym wobec odnotowano roku poprzedniego przychodów o 12 13% rocznych i poprawiła o 13%). si wzrost zyskowno Bardziej optymistyczny działalnoci (wskanik daj rentownoci wskaniki obrotu kwartalne: netto obraz 0-10 wyniósł w ostatnich 4,5%, trzech a za sam kwartałach 2. kwartał notowane 6,1%). Take s przychody płynno o uległa 2,3% poprawie, 2,7% wysze wskanik ni w analogicznych stopnia okresach (podwyszonej) rok wczeniej (co na płynnoci -40 II -50 koniec oznacza 2011 wzrost r. realny, miał warto bowiem 105,5%, inflacja a nie I stopnia przekracza ( gotówkowej) a wskanik 38,1%. wzrostu Rok 2012 cen przyniósł produ- 1%, jednak cenckich wyhamowanie jest wrcz ujemny). tej dynamiki, Przyrost w przychodów 4. kwartale wykazały 2012 r. i wszystkie I kwartale 2013 waniejsze r. łczne sekcje przychody polskich firm były nawet gospodarki, z wyjtkiem energetyki, która ju w drugim z rzdu nisze (o 2 4%), ni w analogicznych okresach rok wcze niej. kwartale O wiele notuje głbsze ich spadek. 8 spadki dotknły Wiksze ni łczny przed wynik rokiem finansowchody za ten wykazało okres. nawet mocno przy dotknite niedawnym spowolnieniem za 2. budownictwo kwartał 2013 (jeszcze r. przy- 3 4 Dane niosły w 4. kwartale pierwsze 2013 sygnały r. dynamika 2 oywienia, ta była kontynuowanego w tej sekcji ujemna). w kwartale 1 0 nastpnym. Łczne przychody -1 przedsibiorstw Wzrosty przychodów niefinansowych notowane -2 w ostatnio 3. kwartale przez przedsibiorstwa wzrosły wobec odnotowanych nie s co prawda w analogicznym oszałamiajce okresie (zwłaszcza roku jeli 2012 porówna o 2,3%. Wy- je ze wspomnian dynamik w roku 2011), ale naley podkreli wyran stabilno pozytywnej sze wspomnian wzrosty dynamik wykazały w roku poszczególne 2011), ale sekcje: naley najwiksze podkreli wolumenowo wyran stabilno przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 3,3%), przedsibiorstwa handlowe (wzrost o 3,2%) oraz pozytywnej tendencji utrzymuje si ona ju przez pełny rok. brana energetyczna (wzrost o 3,6%). redni Dodatnia ogółu dynamika przedsibiorstw odnotowywana zania jest budownictwo, take w czwartym które od kwartale ponad roku z rzdu wykazuje na dynamik poziomie sprzeday wyniku finansowego. gorsz od innych Oywienie bran Dynamika przychodów z całokształtu działalnoci Dynamika wyniku finansowego netto Wykres 1. Dynamika wyników kwartalnych [analogiczny kwartał roku poprzedniego = 0] Wykres 2. Rentowno obrotu netto za ostatnie 4 kwartały [w %] Energetyka Przemysł Ogółem Transport Handel Budownictwo

5 ! Przychody gospodarcze, tej sekcji sygnalizowane w 3. kwartale danymi 2013 r. były w poprzednich o 14,6% kwartałach, nisze od odnotowanych staje si wic w trendem 3. kwartale potwierdzonym r. Widoczne jest to równie w dynamice wzrostu PKB, Oywienie którego realny, wydaje si wyrównany bardziej widoczne sezonowo przy analizie wzrost w danych 1. kwartale dotyczcych 2014 wyniku r. wyniósł finansowego; (według wstpnych łcznie dla szacunków) przedsibiorstw 3,5% niefinansowych jest to wynik był najwyszy on w 3. od kwartale dwóch 2013 lat. r. o 18,2% wyszy, ni w analogicznym okresie rok Rentowno wczeniej, obrotu dziki netto czemu za równie ostatnie rentowno kwartały obrotu (pozwalajca netto za 3. ledzi kwartał zmiany (wyno- 4 szca rentownoci 4,1%) była z kwartału wysza ni na przed kwartał rokiem bez (3,5%). zniekształcenia Lepszy sezonowoci) ni rok wczeniej wykazuje wynik za od 3. pocztku kwartał 2013 odnotowały r. stabilny prawie trend wszystkie wzrostowy, główne najwiesza sekcje przedsibiorstw, warto to 4,0%. zwłaszcza firmy budowlane (wzrost o 116,2%). Rentowno ogółem jest determinowana przez płynno II stopnia (podwyszona) [lewa o] płynno I stopnia ( gotówkowa) [prawa o] Wykres 3. Wskaniki płynnoci przedsibiorstw niefinansowych [w %] Przemysł Handel Wykres 4. Dynamika nakładów inwestycyjnych [analogiczny kwartał (półrocze) roku poprzedniego = 0] Jest przez to kontynuacja dominujc dynamicznej wartociowo poprawy, sekcj bowiem przemysłow, w 2. kwartale std bardzo 2012 zblione r. notowano wartoci zysk tych wobec wskaników. straty w analogicznym Zyskowno ju okresie znacznie rok wysz wczeniej. od Firmy redniej energetyczne wykazuje odnotowały energetyka, wzrost dla której o 44,0%, wskanik przetwórstwo nieco przemysłowe spadł (do 8,6% o za 21,6%, ostatnie a handlowe 4 kwar- jednak tały), o 6,2%; inne przychody brane brany notuj transportowej zyskowno spadły nisz od o przecitnej, 7,7%. Najwysz ale równie rentowno rosnc obrotu (w tym netto take osiga budownictwo, sektor energetyczny którego (7,5% rentowno w 3. kwartale), za ostatnie relatywnie cztery niska kwartały jest ona wyniosła z kolei 1,3%). wród firm handlowych (1,4%), które jednak maj niskie mare wpisane Płynno w sw przedsibiorstw specyfik. Dla jest budownictwa cigle jeszcze wskanik daleka wyniósł od wysokich zaledwie poziomów 0,8%. Potwierdzeniem z roku 2010, ale trwajcego mona ju dostrzec oywienia pewn popraw, zarówno w płynnoci II stop- s najnowsze dane GUS dotyczce dynamiki PKB: w 3. kwartale 2013 r. nia (100,1nia wzrósł (100,1 on o % 1,9% na koniec (1,7% 1. po kwartałrygowaniu 2014 r.), o sezonowo), jak i I stopnia jest sko- 65 (34,3%). to najlepszy Tradycyjnie wskanik wysok w cigu 60 płynno ostatnich 5 wykazuje kwartałów. brana energetyczna (odpowiednio 137,6% oraz W porównaniu 68,7%), a nisk z rosnc brana rentownoci (74,7% poprawa i 19,6%). płynnoci 45 handlowa 40 nastpuje stosunkowo wolno, 35 Nakłady wskaniki inwestycyjne płynnoci I i II ogółem stopnia w dla 4. ogółu kwartale przedsibiorstw 2013 r. były o niefinansowych 12% wysze osignły ni w na 4. koniec kwar- niemal 30 tale 3. kwartału 2012 r. i wartoci był trzeci odpowiednio 32,7% o nakładach oraz 98,2%, wyszych co jest z kolei kwartał ni wynikiem rok wczeniej; niewiele lepszym co wicej, ni dynamika wykazany tych rok wczeniej, wzrostów gdy te jest były one wysza. na najniszych Z głównych poziomach sek- coraz cji od 2009 gospodarki r. (wynoszc dalszy odpowiednio 31,3% oraz spadek inwestycji wykazuje 97,4%). jedynie Powodem tej dysproporcji budownictwo (nakłady jest zapewne specyfika obrotu sektora nisze o 16% w porównaniu z 4. kwartałem 2012 r.). Impulsem moty- przedsibiorstw: stosowanie odroczonych płatnoci powoduje wujcym przesunicie do w czasie podejmowania pieninego pokrycia inwestycji jest wykazanej zapewne wczeniej poprawa sprzeday, nastrojów przez społecznych co gotówka (wyprzedzajcjawia si na kontach wskanik i w ufnoci kasach po- konsumenckiej, firm póniej, ni cho zaksigowane wci ujemny, przychody wykazuje i wynikajca cigły wzrost z nich od rentowno pocztku 2013 memoriałowa. r.), sprzyja Wyrany wzrost tani pienidz płynnoci (Wibor notuje 3M im równie od brana czerwca energetyczna 2013 r. utrzymuje (majca tradycyjnie poniej wskaniki poziomu wysze 2,75%). od si stale Dodatkowym bodcem inwesty Budownictwo Transport

6 " innych Dodatkowym bran), bodcem pozostałe główne inwestycyjnym sektory wykazuj bdzie niewtpliwie tylko nieznaczne dofinansowanie zmiany unijne w tym zakresie. z nowych programów (Perspektywa ), których uruchomienia oczekuje Dynamika si jeszcze inwestycji w tym roku. od drugiej Pewne połowy obawy 2012 dotyczce r. była kondycji słaba, łczna polskich warto firm (przy- nakładów w poszczególnych kwartałach była nisza, Koniunktura ni w analogicznych giełdowa okresach rok wczeniej. Jednak w 2. kwartale 2013 r. inwestycje Artur Zimny ogółem stanowiły 100,1% analogicznych nakładów rok wczeniej, Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomicznoco sugeruje koniec tendencji spadkowej -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowoci MSP Na warszawskiej giełdzie trend wzrostowy, trwajcy w drugim półroczu 2013 r., uległ zatrzymaniu. Obecna korekta zredukowała rentowno inwestycji, na Zimny stopa zwrotu z indeksu WIG wynosiła 10,4% w skali ostatnich 12 miesicy, 3,2% w skali kwartalnej Na oraz warszawskiej 0,3% w samym giełdzie maju trend spadkowy, jaki wystpił po ogólnowiatowym krachu w Ostatnie latach , zmiany WIGu odwrócił nie tworz 2009 jeszcze r., wyranego od tego czasu nowego odnotowano si w marcu jedn głbsz korekt (w sierpniu trendu, ale mona dostrzec r.), za kształtujc od czerwca si formacj 2012 r. trójkta zwajcego. indeksy nadal rosn. Na Uwaa stopa si, zwrotu e z indeksu WIG wynosiła 19,1% w skali 47 ostatniego roku, 9,7% w cigu ostatniego 000 dalsze zachowaniu kursu (kontynuacja wzrostów lub wejcie kwartału oraz 0,1% w ostatnim miesicu. Indeks w trend jest spadkowy) w wyranym bdzie kanale sygnalizowane wzrostowym Kilka niedawnych wyjciem minimów kursu tworzy now z tej lini formacji wsparcia, (odpowiednio, wyznaczajc wszy gór kanał; lub dołem), jej przebicie przy czym w dół za zapocztkowałoby bardziej prawdopodobn zapewne korekt uznaje a do niszej linii si kontynuacj wsparcia. Jeli trendu do przebicia (w tym nie dojdzie, przypadku naley wzrostowego). si spodziewa kontynuacji trendu wzrostowego. Na przestrzeni ostatnich 12 miesicy ostatnim branami roku (jak wzrostowymi i krótszych podokre- W sach) okazały najwicej si: zyskiwały telekomunikacja indeksy brany budowlanej; (33,7% stopy słaba zwrotu), koniunktura media w budownictwie (29,7%) dołowała oraz wyceny energetyka spółek z tego sektora, (20,2%), czynic przy z czym nich potencjalnie tylko ta atrakcyjne ostatnia okazje wykazuje inwestycyjne, nadal wyrany trend notowania. wzrostowy. W W ostatnim ostat- miesicu std zapewne rosnce wzrosty nich trzech te zostały miesicach jednak oprócz nieco skorygowane. energetyki W ostatnim wzrosty półroczu, wykazuje po te znacznych (wstpne dotyczce dane kondycji za 3. kwartał polskich 2013 firm r. (przynajmniej ju niektórych wzrost nakładów bran, np. o energe- 2,2%). wskazuj W tycznej, przemyle misnej) wykazano moe natomiast w 2. kwartale rodzi zblion niestabilna warto sytuacja nakładów, w relacjach co rok z Rosj temu (wzrost w zwizku o 0,6%), z kryzysem ale w ukrai ramach skim.(100,1 samego przetwórstwa przemysłowego wzrost wyniósł ju 8,7%; take sektor transportowy poniósł inwestycje wiksze (o 10%), ni w 2. kwartale 2012 r. redni łczn zani- a brana ponownie chemiczna, zwłaszcza natomiast budownictwo; dołujcych tej indeksów brany warto firm budowlanych inwestycji doł- była w o czyły 25,8% brane nisza, spoywcza ni rok wczeniej. i informatyczna. W ostatnich dwóch miesicach niemiałe wzrosty odnotowuj te brane surowcowa spadkach w oraz lutym deweloperska, 2013 r., dynamicznie przy czym wzrastaj ostatnia te charakteryzuje notowania spółek si telekomunikacyjnych. znacznymi skokami Z kolei niskie kursów, (czsto dlatego ujem- jej czstymi ne) wysze stopy od zwrotu WIG stopy w ostatnim zwrotu za roku, ostatni jak i miesic krótszych czy podokresach, dwa (odpowiednio dały indeksy 1,8% spółek 2,0%) spoywczych trudno uzna i surowcowych. za wystarczajco W ostat- oraz nim wiarygodny miesicu prognostyk dodatnie stopy inwestycyjny. zwrotu wykazały 100,1tylko indeksy spółek paliwowych, telekomunikacyjnych i energetycznych Wykres 1. WIG w okresie [dane za: Stooq.pl] WIG Surowce Paliwa Energia Chemia Budownictwo Deweloperzy Spoywcze Telekomunik. Media Informatyka Wykres 2. Stopy zwrotu z indeksu WIG i indeksów branowych w okresie [w %; dane za: Stooq.pl]

7 Sytuacja gospodarcza w Polsce na koniec 1. kwartału 2014 r. Michał Zygmunt Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego 4Future, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Po nastaniu ogólnowiatowego spowolnienia gospodarczego, zapocztkowanego Wzrost gospodarczy krachem na rynku kredytów w USA i bess Ostatnie miesice mijaj pod znakiem na giełdach (lata ), oywienia gospodarczego w Polsce. Dynamiczny wzrost koniunktury ma miejsce najlepszym okresem dla polskich przedsibiorstw niefinansowych wg danych GUS był rok tak jak przewidywało wielu ekonomistów od drugiej połowy 2013 r. W IV 2011, w którym ich przychody kwartale ubiegłego roku wzrost PKB wzrosły wobec roku poprzedniego o 12 13% i poprawiła si wyniósł 2,7%, natomiast w całym 2013 roku PKB Polski wzrósł realnie o 1,6%. zyskowno działalnoci (wskanik rentownoci obrotu netto Odczyt PKB za I kwartał 2014 r. był jeszcze lepszy i wyniósł 3,4%. Na wzrost wyniósł 4,5%, a za sam 2. kwartał 6,1%). Take płynno uległa gospodarczy decydujcego wypływu nie ma ju saldo obrotów z zagranic poprawie, wskanik płynnoci (0,5 p.p. udziału we wzrocie), ale przede II stopnia (podwyszonej) na wszystkim popyt wewntrzny indywidualny (1,7 p.p. udziału we wzrocie) koniec 2011 r. miał warto 105,5%, a I stopnia ( gotówkowej) 38,1%. Rok 2012 przyniósł i publiczny (0,1 p.p. udziału we wzrocie) oraz inwestycje w rodki trwałe (1,2 p.p. jednak wyhamowanie tej dynamiki, w 4. kwartale 2012 r. udziału we wzrocie). Jedyn składow, która pomniejszyła wzrost PKB w I kwartale 2014 r. były inwestycje w rodki i I kwartale 2013 r. łczne przychody polskich firm były nawet obrotowe ( 0,1 p.p. udziału we wzrocie). nisze (o 2 4%), ni w analogicznych okresach rok wcze- Wartym zauwaenia jest fakt, e obecny wzrost jest bezinflacyjny co na pewno niej. O wiele głbsze spadki przyczynia si do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych. W 2014 r. dotknły łczny wynik finansowy za ten okres. Dane za 2. kwartał 2013 r. przyniosły pierwsze sygnały oywienia, kontynuowanego w kwartale nastpnym. Łczne przychody przedsibiorstw niefinansowych w 3. kwartale wzrosły wobec odnotowanych w analogicznym okresie roku 2012 o 2,3%. Wy- r ó d ł o: opracowanie własne, dane GUS. sze wzrosty wykazały poszczególne sowej gospodarstw domowych. W 2014 r. sekcje: najwiksze wolumenowo przetwór- konsensus rynkowy wzrostu PKB wynosi stwo przemysłowe (wzrost o 3,3%), przed- od 3% do 3,5%. Po I kwartale moemy sibiorstwa handlowe (wzrost o 3,2%) oraz stwierdzi, e jest to realne załoenie. Za brana energetyczna (wzrost o 3,6%). ziszczeniem si takich prognoz przemawia wiele przesłanek. redni ogółu przedsibiorstw zania budownictwo, które od ponad roku wykazuje Produkcja przemysłowa ronie od po- dynamik sprzeday gorsz od innych bran. cztku roku w rednim tempie 5% przy jednoczesnym spadku cen producentów w rednim tempie 1,2%. Poprawia si sytuacja finansowa przedsibiorstw. Z bada GUS dotyczcych koniunktury w przemyle wynika, e coraz wicej firm pozytywnie ocenia swoj obecn i przyszł pozycj finansow. PMI czyli indeks aktywnoci ekonomicznej przedsibiorstw wytwórczych utrzymuje si od pocztku roku powyej wartoci 50, co oznacza rozwój sektora. Jednake w kwietniu PMI spadł nieoczekiwanie z poziomu 55,9 punktów do 52 punktów. Jest to spowodowane zmniejszon produkcj i iloci nowych zamówie w czci ankietowanych przedsibiorstw. Na tym samym poziomie w wikszoci przedsibiorstw pozostaje zatrudnienie i ceny sprzeday. Sprzeda detaliczna równie rosła w I kwartale 2014 r. w rednim tempie 5%. W marcu jednak odnotowano wzrost o wiele niszy od przewidywa ekspertów. pp Przychody tej sekcji w 3. kwartale 2013 r. były o 14,6% nisze od odnotowanych w 3. kwartale 2012 r. Wykres 1. Wzrost Produktu Krajowego Brutto i urednionego PKB

8 Prawdopodobnie było to spowodowane jedynie efektem bazy. Kwietniowy odczyt wykazał ju wzrost sprzeday detalicznej na poziomie ponad 10% w stosunku do roku poprzedniego. Badania ufnoci konsumenckiej prowadzone przez GUS pokazuj najlepsze dane od wielu lat. Za spełnieniem si prognoz analityków dotyczcych tegorocznego wzrostu PKB przemawiaj nie tylko podstawy makroekonomiczne, ale równie historyczne kształtowanie si tego wskanika. Prognozy bazujce na ekstrapolacji przebiegu dotychczasowych cykli gospodarczych w Polsce (por. wykres 1) wskazuj, e w całym 2014 r. odczyty kwartalne wzrostu PKB bd rosły. Rynek pracy Poprawa sytuacji gospodarczej jest widoczna na rynku pracy. Wprawdzie przecitne zatrudnienie w 2013 r. było o 1% nisze ni w roku poprzednim, to obecnie zatrudnienie w sektorze przedsibiorstw od pocztku biecego roku ronie i w kwietniu wyniosło tys. osób. Jest to najlepszy wynik od ko ca 2012 r. Najwikszy wzrost zatrudnienia obserwuje si wród producentów mebli, samochodów oraz wyrobów z tworzyw sztucznych. Stopa bezrobocia rejestrowanego maleje i to nie tylko ze wzgldu na czynniki sezonowe. Mona zaobserwowa odwrócenie si trendu wzrostu liczby bezrobotnych spadek o 7,8% w kwietniu w stosunku do kwietnia ubiegłego roku. Przy tak szybkim spadku bezrobocia mona oczekiwa, e minimalna stopa w 2014 r. wyniesie poniej 12,5%, a liczba bezrobotnych w sezonie letnim spadnie poniej 2 mln. Płace rosn w szybkim tempie. W marcu przecitne wynagrodzenie przekroczyło ju 4 tys. zł. Wynagrodzenia rosn we wszystkich sektorach gospodarki najbardziej w transporcie, budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. stwie przemysłowym. Dziki niskiej stopie wzrostu cen ronie siła nabywcza gospodarstw domowych. Przy jednoczesnym wzrocie redniej płacy, spadku liczby bezrobotnych ronie wydajno pracy. W sektorze przedsibiorstw wzrosła ona w 2013 r. o 3,2% w stosunku rocznym. Wzrosła te liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych w 2013 r. Ogółem jeden zatrudniony w ubiegłym roku przepracował przecitnie 1692 godziny. Inflacja i stopy procentowe Inflacja od kilku miesicy utrzymuje si na niskim poziomie poniej celu inflacyjnego NBP. Taka sytuacja wystpuje po raz pierwszy w polskiej gospodarce po transformacji. Równie podstawowa stopa procentowa NBP utrzymywana jest na historycznie najniszym poziomie. RPP zapowiedziała, e stopa referencyjna pozostanie niezmieniona do ko ca III kwartału 2014 r. W sytuacji, gdy inflacja bdzie pozostawała na niskim poziomie najprawdopodobniej do ko ca roku nie bdzie podwyek stóp procentowych. Obserwujc kwotowania kontraktów FRA na Wibor 3M moemy wywnioskowa, e rynek równie nie spodziewa si podwyek stóp. Kontrakty 9x12 s kwotowane na poziomie 2,8%, natomiast w pierwszym kwartale 2014 r. redni poziom Wibor 3M wyniósł 2,7%. Na wzrost cen w wakacje nie powinny mie wpływu ceny rolin uprawnych. Z bada GUS wynika, e wikszo upraw przezimowało zdecydowanie lepiej ni w roku ubiegłym, przy czym powierzchnia upraw była na tym samym poziomie co w roku poprzednim. Najmniejszy odczyt wskanika CPI zanotujemy prawdopodobnie w lipcu. Wynika to z efektu bazy w zeszłym roku w lipcu weszły w ycie opłaty za wywóz mieci co spowodowało skokowy wzrost CPI.

9 r ó d ł o: opracowanie własne, dane NBP. Wykres 2. Poda pienidza M1 i jego udział w ogólnej poday Niskie stopy procentowe przekładaj si na nisze oprocentowanie kredytów i depozytów. Od pocztku roku obserwujemy znaczny wzrost poday pienidza M1. Jest to zgodne z ogóln teori popytu na pienidz, tj. im mniejsza cena pienidza, tym wikszy popyt. W ostatnich miesicach stopniowo rósł równie udział poday pienidza M1 w ogólnym, najszerszym agregacie tj. M3. Niektórzy analitycy twierdz, e obserwowana sytuacja, zwikszonej poday gorcego pienidza napdzajcego gospodark, moe by oznak, e wkrótce moemy oczekiwa szczytu obecnego oywienia gospodarczego. Finanse publiczne Zadłuenie Skarbu Pa stwa w I kwartale 2014 r. spadło po umorzeniu 29 serii obligacji na łczn sum 126,1 mld zł (kwota ta odpowiada 7,7% PKB Polski za 2013 r.). Były to obligacje znajdujce si w posiadaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Umorzenie obligacji spowodowało, e obecnie ju 60% długu Skarbu Pa stwa znajduje si w posiadaniu nierezydentów. Uzalenienie si od zagranicznego kapitału moe by ryzykowne z punktu widzenia refinansowania długu. W wyniku tej operacji pa stwowy dług publiczny w stosunku do PKB znacznie spadnie. Spowoduje to oddalenie si od progów ostronociowych zapisanych w ustawie o finansach pu- zapisanych w ustawie o finansach publicznych, których przekroczenie powoduje wprowadzenie procedur sanacyjnych. Na rynku wtórnym polskich obligacji skarbowych obserwujemy znaczny wzrost cen. Rentowno 10-letnich obligacji Skarbu Pa stwa spadła poniej 4% z poziomu 4,75% odnotowanego pod koniec stycznia. Rentowno obligacji na rynku wpływa na koszt rolowania długu. Nowe emisje obligacji s plasowane z rentownoci od 3,4% (obligacje 5-letnie) do 4,2% (10-latki). Wzrost zainteresowania obligacjami skarbowymi jest obserwowany równie wród innych krajów zaliczanych do grupy emerging markets. Papiery skarbowe Turcji, Wgier oraz Czech równie droej. Warty zauwaenia jest fakt, e Polska ma jedn z najniszych rentownoci obligacji w naszym regionie geograficznym. Perspektywy na przyszło Obecnie wydaje si, e przyszła sytuacja gospodarcza zaley m. in. od poziomu inflacji, a w konsekwencji od stóp procentowych NBP. Ewentualny wzrost stóp procentowych ograniczyłby akcj kredy- Jednak nie powinno mie to decydujcego wpływu na wzrost gospodarczy. Przede wszystkim dlatego, e inwestycje w najbliszym okresie bd napdzane tow. m.i

10 m. in. przez wehikuł inwestycyjny Skarbu Pa stwa Polskie Inwestycje Rozwojowe. Zaakceptowano ju 5 projektów inwestycyjnych o wartoci 4,93 mld zł przy szacunkowym udziale PiR około 1,5 mld zł. Nie naley równie zapomina o fakcie, e na rozwój Polski wpływa rozwój gospodarczy w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych oraz prowadzona przez EBC i FED ekspansywna polityka pienina. Nie wszyscy ekonomici scy ekonomici podzielaj optymistyczne prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce. Wskazuje si przede wszystkim na zagroenia płynce zza wschodniej granicy. Jednak zmniejszony eksport na wschód powinien zosta skompensowany zwikszon ekspansj polskich przedsibiorstw za zachodni granic. Pewne jest, e pod wieloma wzgldami rok 2014 bdzie lepszy od roku ubiegłego. Nowe narzdzia komunikacji banków centralnych z otoczeniem finansowym (forward quidance) Andrzej Bugus Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Zakład Bankowoci Polityka pienina banków centralnych w ostatnich latach uległa zasadniczym zmianom. Przede wszystkim uznana została za wany element prorozwojowego oddziaływania na gospodark. Stała si instrumentem pobudzania koniunktury. Szczególnym impulsem tej zmiany był kryzys finansowy i spadek wzrostu gospodarczego w warunkach bardzo niskich stóp procentowych w wysoko rozwinitych gospodarkach. To szczególne sprzenie zjawisk recesyjnych i monetarnych ograniczyło moliwoci wykorzystywania konwencjonalnych instrumentów polityki pieninej, w tym przede wszystkim obniania stóp procentowych. Skłoniło to banki centralne do stymulowania gospodarki poprzez: zwikszenie płynnoci sektora finansowego poprzez zakup aktywów finansowych okrelane jako polityka ilociowego poluzowania (quantitative easing); poszerzenie zakresu i narzdzi komunikacji z instytucjami finansowymi w zakresie w zakresie przewidywanej polityki monetarnej w przyszłoci (forward quidance). Nowym zjawiskiem w zmienionej polityce pieninej stała si wiksza transparentno i przewidywalno nie tylko aktualnych działa banków centralnych, ale równie zmniejszenie niepewnoci dotyczcej kształtowania si parametrów monetarnych w przyszłoci. Mona wic przyj, e forward quidace to komunikowanie przez banki centralne otoczenia finansowego, jak polityk pienin zamierzaj prowadzi w dłuszym horyzoncie czasowym. Deklaracje te mog dotyczy zarówno stóp procentowych, jak i skali luzowania ilociowego. To nowe zjawisko komunikowania si banków centralnych z otoczeniem gospodarczym traktowa naley jako istotny element wspierania koniunktury poprzez zmniejszenie ryzyka dziki zakotwiczeniu oczekiwa podmiotów gospodarczych dotyczcych przede wszystkim kosztu kapitału i płynnoci finansowej. W dotychczasowych praktycznych działaniach banków centralnych wykorzystujcych stabilizacyjn rol forward quidance wyróni mona trzy modele:

11 ! 1/ Jakociowy forward quidance, który polega na ogólnym okreleniu okresu prowadzenia łagodnej polityki pieninej (np. polityka moe pozosta akomedacyjna przez znaczny okres ). Właciwo- ci takiej komunikacji jest pozostawienie bankom centralnym duego pola moliwych wyborów. Z drugiej strony jej warto informacyjna dla otoczenia nie ma duego znaczenia. 2/ Forward quidance na czas okrelony. Bank centralny wskazuje dat, do której prawdopodobnie polityka pienina nie ulegnie zmianie. Jest to komunikacja jednoznaczna w interpretacji, ale ogranicza moliwo elastycznego dostosowania instrumentów monetarnych do zmieniajcych si uwarunkowa makroekonomicznych (np. oywienia gospodarczego, wzrostu inflacji itp.) 3/ Warunkowy forward quidance. Polega na wskazaniu przez bank centralny warunków ekonomicznych (rynkowych), które musz by spełnione, aby był uzasadniony wzrost restrykcyjnoci polityki pieninej (głównie podniesienie stóp procentowych). W praktyce stosujce ten model banki centralne wybieraj najcz- ciej poziom stopy bezrobocia lub wskanik inflacji. I tak np. Fed przyjł w grudniu 2013 r. warunki utrzymania niskich stóp procentowych przynajmniej na czas, gdy stopa bezrobocia bdzie powyej 6,5 %, a prognozowana inflacja w horyzoncie 1 2 lat nie przekroczy poziomu 2,5% (0,5% powyej celu inflacyjnego 2%). Dotychczas nowe narzdzia komunikowania szczególnie zaznaczaj si w funkcjonowaniu Fed, Banku Anglii oraz EBC. S one alternatywne i wybór konkretnego modelu zaley od specyficznych warunków funkcjonowania konkretnej gospodarki. Niemniej jednak model warunkowego wego prowadzenia łagodnej polityki pieninej ma szczególne znaczenie, gdy ogranicza arbitralno decyzji banków centralnych i w sposób bardziej spójny łczy restrykcyjno polityki pieninej z cyklem koniunkturalnym. Model ten jest najbardziej wykorzystywany w polityce monetarnej Fed i Banku Anglii, w których wyznaczniki rynku pracy i inflacji stały si głównymi jej determinantami. W Polsce, po obnieniu w lipcu 2013 r. stóp procentowych do najniszego poziomu, RPP zdecydowała o wprowadzeniu forward quidance w ograniczonym zakresie. Wykorzystano model okrelania terminu, do którego polityka pienina nie ulegnie zmianie. W lipcu 2013 r. ogłoszono, e stopy procentowe pozostan na niezmienionym poziomie do ko ca 2013 r., a w listopadzie przedłuono ten termin do ko ca półrocza 2014 r. Deklarowane półroczne terminy stabilizacji polityki pieninej wiadcz o duej ostronoci wprowadzenia nowych narzdzi komunikowania si NBP. Wynika to moe z trzech powodów: oczekiwanego wyranego oywienia gospodarczego i moliwoci wzrostu inflacji, wzgldnej stabilnoci systemu finansowego w Polsce, polaryzacji pogldów członków RPP dotyczcych roli polityki pieninej w oddziaływaniu na koniunktur gospodarcz i stabilizujc systemu finansowego. Mimo specyfiki tych uwarunkowa sam mechanizm komunikowania si banku centralnego z otoczeniem finansowym stał si trwałym elementem realizowanej polityki pieninej w Polsce.

12 Zmiany w wiecie finansów (podatków) Radosław Witczak Dr, Uniwersytet Łódzki, Instytut Finansów Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej VAT) jest bardzo czsto nowelizowana. Jedna z ostatnich wanych dla praktycznie wszystkich podatników zmian weszła w ycie 1 kwietnia 2014 r. Nowoci dotycz reguł odliczania podatku naliczonego w zwizku z korzystaniem z samochodów zakupionych dla potrzeb prowadzonej działalnoci. Idea wprowadzenia nowych przepisów jest spowodowana faktem, e przedsibiorcy szczególnie prowadzcy działalno w niewielkim zakresie wykorzystuj nabyte samochody nie tylko na przejazdy firmowe, ale take na własne prywatne potrzeby. Uywanie składników majtkowych na cele prywatne powinno wiza si z jego opodatkowaniem, ewentualnie ograniczeniem prawa do odliczania podatku naliczonego. Zagranic wystpuj róne sposoby ujcia skutków wykorzystania samochodu firmowego na prywatne cele. W Polsce zdecydowano si na wprowadzenie ogranicze w odejmowaniu podatku naliczonego zwizanego z zakupami. Na przestrzeni lat reguły odliczania podatku naliczonego zmieniały si wielokrotnie. Zmieniały si równie definicje okrelajce jakie pojazdy uwaane s za samochody osobowe, a jakie za ciarowe. Zaklasyfikowanie danego pojazdu do kategorii samochodów ciarowych dawało uprawnienia do zwikszenia odpisu podatku naliczonego. Od 1 kwietnia 2014 r. okrelono nowe zasady odlicze podatku naliczonego. Wskazano rodzaje samochodów ciarowych oraz rónych pojazdów, których nabycie daje prawo do pełnego odliczenia podatku zawartego w fakturze. Zarazem dla samochodów osobowych w rozumieniu regulacji VAT wprowadzono do wyboru dwie opcje: odliczenie całociowe lub czciowe. Przy odliczeniu cało- ciowym przyjmuje si, e podatnik wykorzystuje samochód jedynie na cele firmowe, a nie korzysta z przejazdów prywatnych. Wówczas istnieje moliwo pełnego odliczenia podatku naliczonego. Warunkiem pełnego odliczenia jest jednak prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu według zasad okrelonych w przepisach. W przypadku odliczenia czciowego podatnik ma prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego zwizanego z zakupem oraz uywaniem samochodu. Przyjmuje si bowiem załoenie, e pojazd moe by uytkowany dla potrzeb prywatnych. Zamiana sposobu uytkowania samochodu z firmowego na prywatny powoduje obowizek skorygowania odliczonego podatku VAT, czyli utraty prawa do pełnego stu procentowego odliczenia (por. art. 86a VAT). Istnieje ryzyko, e kade prywatne (nawet jednokrotne) uycie samochodu spowoduje brak pełnego odliczenia. Naley take zauway e dla samochodów o wartoci powyej zł przewidziano specjalne zasady przeprowadzania korekty rocznej podatku naliczonego w zwizku ze zmian przeznaczenia samochodu (art. 90b VAT).

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo