PLAN WYDATKÓW NA CZĘŚĆ OPISOWA NR XXIV/164/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYDATKÓW NA 2009 - CZĘŚĆ OPISOWA NR XXIV/164/2009"

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW NA CZĘŚĆ OPISOWA NR XXIV/164/2009 LP 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 Rozchody budżetu 992 Wielkość rozchodów niezbędna do spłaty rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach w BSR i w PKO BP, a także pożyczki z WFOŚiGW 2. Koszty obsługi , Wyliczona kwota zabezpiecza niezbędne środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 3. Rezerwa ogólna , Rezerwa ogólna na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w budżecie Gminy Michałowice na rok kwota obligatoryjna wynikająca z postanowień ustawy o finansach publicznych 4. Rezerwa celowa , Rezerwa celowa na pokrycie wydatków własnych związanych z realizacją zadań dotyczących zarządzania kryzysowego 5. Rezerwa celowa , Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym 6. Wynagrodzenia , Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice, obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz innych wydatków realizowanych z osobowego funduszu płac

2 7. Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice 8. ZUS ,00 9. FP , FŚS , Obligatoryjne narzuty na wynagrodzenia wypłacane pracownikom Urzędu Gminy Michałowice, w tym ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11. Przedszkole Promyczek , Przedszkole CARITAS , Dotacja do przedszkola prowadzonego przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską w Michałowicachwydatek obligatoryjny wynikający z postanowień ustawy o systemie oświaty Dotacja do nowootwartego przedszkola prowadzonego przez CARITAS- wydatek obligatoryjny wynikający z postanowień ustawy o systemie oświaty 13. Przedszkola niepubliczne działające poza terenem Gminy Michałowice , Dotacja do przedszkoli działających poza terenem Gminy Michałowice. Dotacja jest obligatoryjna i przekazywana będzie na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 14. Izba Rolna , PFRON , Obligatoryjny odpis na rzecz Małopolskiej Izby Rolnej- 2% od podatku rolnego opłacanego przez podatników Gminy Michałowice Obowiązkowe opłaty wnoszone przez Urząd Gminy Michałowice na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 16. VAT , Gminy Jurajskie 4 500, Diety radnych , Obsługa rady , Sołtysi - diety , Środki przeznaczone na opłatę rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług Składka członkowska wynikająca z udziału Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Jurajskich Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłacenie diet radnych Gminy Michałowice wynikających z udziału w sesjach plenarnych Rady Gminy Michałowice oraz w pracach komisji Rady Środki niezbędne na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Gminy Michałowice, tj. przygotowanie i przeprowadzenie sesji oraz komisji Rady, szkolenia radnych a także prenumeratę Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego Środki przeznaczone na pokrycie diet dla osób pełniących funkcje sołtysów w miejscowościach Gminy Michałowice oraz prenumeratę czasopism dla sołtysów 21. Inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych , Środki zaplanowane na pokrycie należności dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych z terenu Gminy Michałowice 22. Pobór podatków , Dowóz dzieci do szkół , Inne koszty związane z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych, w szczególności są to koszty postępowania komorniczego, korespondencji i inne Działając na podstawie ustawy o systemie oświaty gmina winna zapewnić transport do szkół dzieciom mieszkającym z dala od szkół. Kwota odnosi się do przewidywanej liczby dowożonych dzieci w Zadanie to jest realizowane przez GZEAS

4 LP 24. Zimowe utrzymanie dróg gminnych , Wydatki niezbędne na utrzymanie bezpieczeństwa i przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym poprzez: odśnieżanie, uszorstnianie nawierzchni piaskiem z domieszką soli. Umowa ryczałtowa obejmująca lata w budżecie kwota na rok FOGR , Bieżące utrzymanie dróg , MPK , Oświetlenie dróg, ulic i placów , Remonty i modernizacje niepublicznych gminnych dróg gruntowych (dojazdowych do pól) niwelacja poboczy - w tym komponent Gminy do środków FOGR Remonty dróg nieutwardzonych, szutrowych (żużel, rowy, przepusty, kratownice). Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - uzupełnianie ubytków (wydatki 2008 roku x wzrost cen + amortyzacja dróg dotąd nie remontowanych, a wymagających w 2009 roku remontu). Oznakowanie dróg gminnych - progi zwalniające, zakup znaków drogowych Dotacja dla Gminy Kraków na realizacje przewozów pasazerskich w ramach porozumienia międzygminnego, dopłata do biletów (12 miesięcy), zadanie realizowane będzie w roku 2009 na podstawie umowy z roku 2008 Oświetlenie dróg - koszty zakupu energii, na poziomie roku 2008 przy założeniu 10 % wzrost cen energii i spadku zużycia spowodowanego wymianą ok. 180 opraw na energooszczędne. 29. Oświetlenie - konserwacja i utrzymanie , Oświetlenie - kosztu realizacji umowy wieloletniej z ENION S.A. na świadczenie usług oswietlenioweych, z uwzględnieniem wzrostu ilości punktów świetlnych 30. Oświetlenie inwestycje , Oświetlenie uliczne - inwestycje - linia oświetlenia w Michałowicach ul. Leśna dobubudowa linii oświetlenia po istniejącej linii energetycznej

5 31. Wymiana oświetlenia , Dokumentacje przyszłosciowe (zgłoszenia i pozwolenia na budowę) i inwestyczje rzeczowe - budowa linii oświetlenia uluicznego na nowych liniach energetycznych ENION S.A. 32. Plan zagosp. przestrzennego wykonanie Studium Uwarunkowań , Środki przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wykonanie faz początkowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 33. Remont - modernizacja nawierzchni drogi ul. Legionowa , Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Legionowej w Michałowicach - do ostatnich zabudowań w kierunku Młodziejowic 34. Masłomiąca ul. Parkowa , Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Masłomiąca po realizacji kanalizacji sanitarnej 35. Remont drogi gminnej publicznej nr K , Modernizacja, remont drogi gminnej publicznej nr K na obszarze miejscowości Więcławice Stare - Zdzięsławice - Pielgrzymowice - zadanie możliwe dosfinansowania z programu krajowego budowy dróg lokalnych 36. Zagospodarowanie Centrum wsi Michałowice , Zagospodarowanie Centrum wsi Michałowice - rozbudowa budynku Urzędu Gminy Michałowice kontynuacja umowy obejmującej lata

6 37. Dokumentacja projektowa Centrum Raciborowic , Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej Raciborowice-Prusy (chodnik, kanalizacja opadowa, zatoka przy Zespole Szkół) 38. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Michalowice , Wydatki związane z modernizacją istniejącejsieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowice 39. Bieżące utrzymanie budynku Hotelu , Hotel - media, woda, ścieki, śmieci, C.O. Hotel - bieżące utrzymanie, środki czystości, utrzymanie budynku i otoczenia (inst., elektryczne, inst. wod-kan, zamki, okna, urządzenia techniczne) Hotel - przeglądy 40. Media - prąd, woda, gaz, śmieci, alarm- budynek Urzędu Gminy + świetlica Górna Wieś; energia, gaz - Dom Rolnika - Zdzięsławice , Media - prąd, woda, gaz, śmieci, alarm- budynek Urzędu Gminy + świetlica Górna Wieś; energia, gaz - Dom Rolnika - Zdzięsławice 41. Mienie przeglądy- piec gazowy, kominy, gniazda prądowe 4 300, Mienie - budynki pozostajace w zarzadzie Gminy Michaowice - przeglądy- piec gazowy, kominy, instalacja enn

7 42. Modernizacja budynku socjalnego w Raciborowicach , Roboty budowlane związane z modernizacją budynku socjalnego w Raciborowicach 43. Opłaty urzędowe - geodezja , Opłaty urzędowe za wypisy i wyrysy, kopie map, taksy notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, opłaty za wpis do księgi wieczystej inne w zwiazku z gospodarką mieniem gminnym. 44. Dokumentacja geodezyjna , Dokumentacja: wyceny, operaty geodezyjno-prawne, mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze, tyczenia tras drogowych, tyczenia inwestycji liniowych - wodociągi, wykazy synchronizacyjne, podziały, rozgraniczenia, inne zwiazane z regulacjami działek. 45. Opłata planistyczna , Wyceny, operaty - opłata planistyczna (uchwała RGM) szacowane około 235 sztuk - na podstawie lat Drogi poszerzenia, dokumentacja geodezyjna - ul. Parkowa w Masłomiącej , Zlecone zostaną wznowienia i podziały nieruchomości po opracowaniu koncepcji podziału w 2 wariantach /min - faktycznie zajęte/ i /max - poszerzenia o około 1 metra/ ul. Parkowa w miejscowości Masłomiąca

8 47. Drogi gminne, poszerzenia pasów drogowych (geodezja) ,00 0, Dokumentacja geodezyjna /podziały i wznowienia/ dla dróg gminnych /Prawda, Smolna, inne art.73 -przejęcie z mocy prawa bez odszkodowań/ oraz /przejecie z mocy prawa w trybie art.98 uogn na wniosek właścicieli poprzez podział i przejęcie po rokowaniach. Założone 3 opracowania na terenie Gminy 48. Odszkodowania za skrawki drogowe art. 98 uogn 0, , Odszkodowania za działki drogowe i wydzielone poszerzenia dróg, wydzielone geodezyjnie z nieruchomości i przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na wniosek właścicieli nieruchomości. Odszkodowania wypłacane są po rokowaniach właściciela z Wójtem Gminy Michałowice po podpisaniu porozumienia. Założono średnia cenę za 1 ar gruntu zł dla terenu Gminy Michałowice - bez względu na lokalizację 49. Indywidualne wykupy działek 0, , Indywidualne wykupy działek w zakresie niezbędnym dla poprawy: dojazdów, obsługi komunikacyjnej, przebiegu granic i kształtu dla działek stanowiących własność Gminy Michałowice /dojazd do zbiornika Banasiówka, poprawa dojazdu na Górnej Wsi przy działce drogowej 121 posesja Pana Warszawskiego, dojazd do działki 228 w Młodziejowicach, inne.../

9 50. Baza transakcji drogowych 0, , Budowanie gminnego zasobu danych o nieruchomosciach, kontynuacja prac z 2008 roku. Zakupy działek drogowych aktami notarialnymi od poszczególnych właścicieli w celu przygotowania zasobu pod kątem ewentualnych roszczeń i wypłat odszkodowań powstałych przez końcem 1998 r /art.73/ oraz dla planowanych regulacji gminnych szlaków komunikacyjnych 51. Odszodowania za grunty pod drogami art , Odszkodowania wypłacane w trybie art. 73 ustawyprzepisy wprowadzające ustawę reformujące administrację publiczną. Wnioski właścicieli do Wojewody składane do końca 2005 roku za grunty zajęte pod drogami, wszczęte i prowadzone na terenie Gminy Michałowice dla gminnych działek drogowych. Sprawy prowadzone przed Wojewodą Małopolskim przy udziale Starostwa Powiatowego w Krakowie 52. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami , Gmina realizujac obowiazki wynikajace z przepisów o utrzymaniu czystosci jest odpowiedzialna za umieszczanie bezdomnych zwierzat w schroniskach - umowa ryczałtowa z najbliższym uprawnionym przedsiębiorcą 53. Zbiórka padłych zwierząt 6 000, Zbiórka padłych zwierząt z terenu Gminy Michałowice zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystosci w gminie

10 54. Pracownicy gospodarczy , Samochód służbowy - materiały eksploatacyjne oraz koszty ubezpieczeń, garażowania, drobne naprawy sprzętu gospodarczego 55. USC , Stały rejestr wyborców 1 200, Obrona Narodowa 2 000, Obrona Cywilna 3 000, Środki z dotacji z budżetu Państwa na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego - przekazywane pieniądze zabezpieczają w części wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i stałą aktualizację spisów wyborców w Gminie Michałowice Dotacja z budżetu państwa na zadania przewidziane z zakresu obrony narodowej Dotacja z budżetu państwa na organizację, prowadzenie oraz utrzymanie i konserwację sprzętu zgromadzonego w magazynie obrony cywilnej 59. Utrzymanie Powiatowego Centrum Teleinformatycznego 9 660, Utrzymanie Powiatowego Centrum Teleinformatycznego, dotacja przekazywana na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Krakowskim 60. Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań określonych przez Radę Gminy w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 61. CKiP dotacja , Środki przeznaczone na dotację dla Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach na realizację działalności statutowej centrum, szczegółowo ten punkt jest omówiony w dalszej części

11 62. Dotacja do Biblioteki Gminnej , Środki przeznaczone na dotację dla Biblioteki publicznej w Michałowicach - działalność bieżąca 63. Projekt kanalizacji Gminy Michałowice ,00 Kontynuacja działań dotyczących opracowania projektu budowlanego kanalizacji na terenie Gminy Michałowice 64. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice I etap Raciborowice Kończyce - Książniczki- Młodziejowice ,00 Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice I etap Raciborowice -Kończyce - Książniczki - sieć nowa i modernizacja sieci istniejacej 65. Akcja edukacyjna sprzątanie świata 1 000, Zakup sadzonek 3 000, Pielęgnacja i wycinka drzew przy drogach gminnych , Ekspertyzy 6 000,00 Środki niezbędne na współudział Gminy Michałowice w akcji sprzątanie świata Zakup sadzonek dla miejsc publicznych i na potrzeby akcji uświadamiających młodzież Pielęgnacja i wycinka drzew przy drogach gminnych zagrażających bezpieczeństwu samochodów i przechodniów Opinie i operaty hydrologiczne i dendrologiczne 69. Opieka nad dzikimi zwierzętami 6 000, Wyłapywanie dzikich zwierząt poza ich siedliskami 70. Selektywna zbiórka odpadów, transport i utylizacja zwięrząt ,00 Zakup materiałów do selektywnej zbiórki, transport, utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałowice

12 71. Zbiórka odpadów niebezpiecznych - EKODACH 0, ,00 Gmina kontynuje program likwidacji azbestu poprzez zbiórkę i wywóz eternitu z dachów. Planowany wywóz z ok. 33 budynków. Zadanie finansowane po 1/3 przez właściciela, powiat i gminę. 72. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest ,00 Inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Michałowice 73. Likwidacja dzikich wysypisk 6 000,00 Wydatki zaplanowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Michałowice 74. Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy- zakup znaczków , Kwota przeznaczona na opłaty dotyczące obsługi pocztowej Urzędu i Rady Gminy Michałowice 75. Szkolenia , Prenumerata czasopism 4 500, Konserwacja sprzętu 3 000, Wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu Gminy Michałowice Prenumerata czasopism oraz wydawnictw merytorycznych np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski Konserwacja sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Michałowice 78. Usługi różne , Wydatki różne 1 000, Materiały biurowe , Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy - badania okresowe 1 500, Zakup usług różnych Środki na zakup wiązanek kwiatów na uroczystości państwowe regionalne i inne Wydatki związane z zabezpieczeniem materiałów biurowych i druków Badania okresowe pracowników Urzędu Gminy Michałowice wynikające z obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy

13 82. Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy - delegacje i ryczałty , Wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Michałowice 83. Umowy zlecenia 9 900, Informatyk , Środki zabezpieczone na archiwizację dokumentów i dodatkowe sprzątanie Urzędu Gminy Michałowice Nadzór i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego 85. Opieka i licencje do oprogramowania , Programy komputerowe - licencje i opieka (radix, t-soft, vulcan, as, antivirus) 86. Internet - DSL TP S.A , Abonament za dostęp do stałego łącza internetowego 87. Zadania z zakresu promocji Gminy , Dolina Dłubni - www, folder, mapa, tablice 88. USC-Jubileusze , Oprawa Ksiąg USC 8 835, Środki przeznaczone na zorganizowanie uroczystego spotkania z parami małżeńskimi z terenu Gminy Michałowice, które w roku 2009 będą obchodzić 50 rocznicę ślubu Wydatki niezbędne związane z zabezpieczeniem ksiąg USC

14 Lp. 90. Prenumerata biuletynów USC 100, Prenumerata biuletynów USC 91. Jednostki OSP , Kwota przeznaczona na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na obszarze Gminy Michałowice. Obecnie jest to 7 jednostek w działalności których bierze udział 267 ochotników, w tym 100 w drużynach młodzieżowych 92. Jednostki OSP organizacja zawodów strażackich ,00 0, Jednostki OSP organizacja zawodów strażackich 93. BSR- Homenet 7 500, Planowana kwota jest niezbędna do opłacenia możliwości korzystania z elektronicznego przesyłu przelewów oraz prowadzenia rozliczeń z kontrahentami. Powyższa kwota wynika z umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła, który prowadzi bieżącą obsługę rachunku bankowego Gminy Michałowice 94. Druk książeczek czekowych 7 277, Ubezpieczenie miena 2 500, Koszty związane z obsługą wypłat gotówkowych w Urzędzie Gminy Michałowice Koszty związane z ubezpieczeniem majątku będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy Michałowice

15 96. Dotacja dla Powiatu Krakowskiego na działalność świetlicy socjoterapeutycznej przy Domu Dziacka w Sieborowicach , Dotacja dla powiatu Krakowskiego na udział dzieci z terenu Gminy Michałowice w zajęciach prowadzonych przez świetlicę socjoterapeutyczną w Domu Dziecka w Sieborowicach. 97. Modernizacja drogi powiatowej w Raciborowicach , Zadanie Modernizacja drogi powiatowej w Raciborowicach dotacja dla powiatu 98. Modernizacja drogi powiatowej - ul. Jana Pawła II w Michałowicach , ul. Jana Pawła II w Michałowicach modernizacja - dotacja dla powiatu 99. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagórzyce -,,Szpilka" , Remont nawierzchni drogi gminnej,,szpilka" w miejscowości Zagórzyce Dworskie 100. Utrzymanie świetlicy w miejscowości Młodziejowice 7 000, Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy oraz części wspólnych budynku 101.,,Pawie Pióra" - organizacja uroczystego koncertu z okazji 40- tej rocznicy powstania zespołu , ,,Pawie Pióra" - organizacja uroczystego koncertu z okazji 40-tej rocznicy powstania zespołu 102. USC - uzupełnienie bazy danych 8 000, Uzupełnienie komputerowej bazy danych dotyczącej ewidencji urodzeń, zgonów oraz zawartych ślubów 103. Budowa - projekt chodnika w ciągu drogi Więcławice - Masłomiąca , Budowa chodnika w ciągu drogi Więcławice - Masłomiąca - dokumentacja projektowa

16 Budowa - projekt chodnika ul Komora - Michałki , Budowa chodnika ul. Komora - Michałki - dokumentacja projektowa

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł Materiały opisowe do projektu budŝetu na 2007 rok. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 9 900,- zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 3 220,- zł (

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Rzgów na 2009 r.

Objaśnienia do budżetu gminy Rzgów na 2009 r. Objaśnienia do budżetu gminy Rzgów na 2009 r. Plan dochodów wynosi ogółem: W tym: dochody własne dotacje na zadania własne dotacje na zadania zlecone dotacja na zadania powierzone subwencja oświatowa udziały

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE Tabela Nr 1 Źródło Lp. Dz. Własne Dotacje Porozumienia dochodu LEŚNICTWO 1. 020 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do strony wydatków

Część opisowa do strony wydatków Część opisowa do strony wydatków PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WYNOSZĄ 12.289.611 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 1.007.418 zł Na wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2016 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70 /15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 06 listopada 2015 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2016 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr VI/188/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2013r. W 2014

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016 CZĘŚĆ OPISOWA. Dochody

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016 CZĘŚĆ OPISOWA. Dochody PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016 CZĘŚĆ OPISOWA Dochody Projekt budżetu na 2016 rok opracowany został na podstawie podstawowych parametrów przyjętych zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 25.09.2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ Dział Przewidywane Plan Wynagrodz. Wydatki Wydatki Rozdział Nazwa klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE. Plan dochodów budżetowych Gminy Promna na 2012 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

DOCHODY BUDŻETOWE. Plan dochodów budżetowych Gminy Promna na 2012 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia: Część opisowa do budżetu Gminy Promna na 2012 rok. DOCHODY BUDŻETOWE. Plan dochodów budżetowych Gminy Promna na 2012 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia: 1. Ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do budżetu Gminy Markuszów na 2013 rok

Uzasadnienie do budżetu Gminy Markuszów na 2013 rok 1 Uzasadnienie do budżetu Gminy Markuszów na 2013 rok Plan dochodów na 2013 rok przewiduje kwotę 9.217.897 zł. Zaplanowane kwoty dochodów według działów przedstawiają się następująco: Dochody własne: Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 11 lutego 2013 r.

Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 11 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2006 rok. UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się: UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XXXVIII/348/05 z dnia 5 grudnia 2005r. Dział Rozdz. Nazwa /działu, rozdz./ Plan na 2006 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Do uchwały nr VII/71/15 Rady Gminy Puck Z dnia 11.06.2015 r. ZMIANA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY PUCK NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 Do uchwały nr VII/71/15 Rady Gminy Puck Z dnia 11.06.2015 r. ZMIANA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY PUCK NA 2015 ROK Załącznik nr 2 ZMIANA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY PUCK NA 2015 ROK NAZWA PLAN NA 2014 ZWIĘKSZENIE PLAN PO PRZYCHODY 228.730 2.988.484 3.217.214 950 Wolne środki 228.730 2.911.187 3.139.917 957

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 Z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pani Urszula

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo 3 000 - wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały bud

Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały bud Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Turek na 2015 rok Dochody budżetu gminy planuje się w kwocie 25.389.746,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Przytuły na 2016 rok.

Objaśnienia do budżetu Gminy Przytuły na 2016 rok. Objaśnienia do budżetu Gminy Przytuły na 2016 rok. Do budżetu Gminy na 2016 rok przyjęto propozycje złożone przez, kierowników jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierowników referatów, pracowników

Bardziej szczegółowo

,00 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

,00 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2013 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr.../.../2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr.../.../2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na 2004

Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/ Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 stycznia rok Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na O10 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 701 UCHWAŁA NR 28/V/2015 RADY GMINY RADŁÓW. z dnia 18 marca 2015 r.

Opole, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 701 UCHWAŁA NR 28/V/2015 RADY GMINY RADŁÓW. z dnia 18 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 701 UCHWAŁA NR 28/V/2015 RADY GMINY RADŁÓW z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA. Dochody

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA. Dochody PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA Dochody Projekt budżetu na 2013 rok opracowany został z dokładnością do pełnych złotych. W budżecie przyjęto podstawowe parametry przyjęte Zarządzeniem Nr 67/2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo