PLAN WYDATKÓW NA CZĘŚĆ OPISOWA NR XXIV/164/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYDATKÓW NA 2009 - CZĘŚĆ OPISOWA NR XXIV/164/2009"

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW NA CZĘŚĆ OPISOWA NR XXIV/164/2009 LP 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 Rozchody budżetu 992 Wielkość rozchodów niezbędna do spłaty rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach w BSR i w PKO BP, a także pożyczki z WFOŚiGW 2. Koszty obsługi , Wyliczona kwota zabezpiecza niezbędne środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 3. Rezerwa ogólna , Rezerwa ogólna na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w budżecie Gminy Michałowice na rok kwota obligatoryjna wynikająca z postanowień ustawy o finansach publicznych 4. Rezerwa celowa , Rezerwa celowa na pokrycie wydatków własnych związanych z realizacją zadań dotyczących zarządzania kryzysowego 5. Rezerwa celowa , Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym 6. Wynagrodzenia , Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice, obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz innych wydatków realizowanych z osobowego funduszu płac

2 7. Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice 8. ZUS ,00 9. FP , FŚS , Obligatoryjne narzuty na wynagrodzenia wypłacane pracownikom Urzędu Gminy Michałowice, w tym ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11. Przedszkole Promyczek , Przedszkole CARITAS , Dotacja do przedszkola prowadzonego przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską w Michałowicachwydatek obligatoryjny wynikający z postanowień ustawy o systemie oświaty Dotacja do nowootwartego przedszkola prowadzonego przez CARITAS- wydatek obligatoryjny wynikający z postanowień ustawy o systemie oświaty 13. Przedszkola niepubliczne działające poza terenem Gminy Michałowice , Dotacja do przedszkoli działających poza terenem Gminy Michałowice. Dotacja jest obligatoryjna i przekazywana będzie na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 14. Izba Rolna , PFRON , Obligatoryjny odpis na rzecz Małopolskiej Izby Rolnej- 2% od podatku rolnego opłacanego przez podatników Gminy Michałowice Obowiązkowe opłaty wnoszone przez Urząd Gminy Michałowice na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 16. VAT , Gminy Jurajskie 4 500, Diety radnych , Obsługa rady , Sołtysi - diety , Środki przeznaczone na opłatę rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług Składka członkowska wynikająca z udziału Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Jurajskich Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłacenie diet radnych Gminy Michałowice wynikających z udziału w sesjach plenarnych Rady Gminy Michałowice oraz w pracach komisji Rady Środki niezbędne na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Gminy Michałowice, tj. przygotowanie i przeprowadzenie sesji oraz komisji Rady, szkolenia radnych a także prenumeratę Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego Środki przeznaczone na pokrycie diet dla osób pełniących funkcje sołtysów w miejscowościach Gminy Michałowice oraz prenumeratę czasopism dla sołtysów 21. Inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych , Środki zaplanowane na pokrycie należności dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych z terenu Gminy Michałowice 22. Pobór podatków , Dowóz dzieci do szkół , Inne koszty związane z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych, w szczególności są to koszty postępowania komorniczego, korespondencji i inne Działając na podstawie ustawy o systemie oświaty gmina winna zapewnić transport do szkół dzieciom mieszkającym z dala od szkół. Kwota odnosi się do przewidywanej liczby dowożonych dzieci w Zadanie to jest realizowane przez GZEAS

4 LP 24. Zimowe utrzymanie dróg gminnych , Wydatki niezbędne na utrzymanie bezpieczeństwa i przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym poprzez: odśnieżanie, uszorstnianie nawierzchni piaskiem z domieszką soli. Umowa ryczałtowa obejmująca lata w budżecie kwota na rok FOGR , Bieżące utrzymanie dróg , MPK , Oświetlenie dróg, ulic i placów , Remonty i modernizacje niepublicznych gminnych dróg gruntowych (dojazdowych do pól) niwelacja poboczy - w tym komponent Gminy do środków FOGR Remonty dróg nieutwardzonych, szutrowych (żużel, rowy, przepusty, kratownice). Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - uzupełnianie ubytków (wydatki 2008 roku x wzrost cen + amortyzacja dróg dotąd nie remontowanych, a wymagających w 2009 roku remontu). Oznakowanie dróg gminnych - progi zwalniające, zakup znaków drogowych Dotacja dla Gminy Kraków na realizacje przewozów pasazerskich w ramach porozumienia międzygminnego, dopłata do biletów (12 miesięcy), zadanie realizowane będzie w roku 2009 na podstawie umowy z roku 2008 Oświetlenie dróg - koszty zakupu energii, na poziomie roku 2008 przy założeniu 10 % wzrost cen energii i spadku zużycia spowodowanego wymianą ok. 180 opraw na energooszczędne. 29. Oświetlenie - konserwacja i utrzymanie , Oświetlenie - kosztu realizacji umowy wieloletniej z ENION S.A. na świadczenie usług oswietlenioweych, z uwzględnieniem wzrostu ilości punktów świetlnych 30. Oświetlenie inwestycje , Oświetlenie uliczne - inwestycje - linia oświetlenia w Michałowicach ul. Leśna dobubudowa linii oświetlenia po istniejącej linii energetycznej

5 31. Wymiana oświetlenia , Dokumentacje przyszłosciowe (zgłoszenia i pozwolenia na budowę) i inwestyczje rzeczowe - budowa linii oświetlenia uluicznego na nowych liniach energetycznych ENION S.A. 32. Plan zagosp. przestrzennego wykonanie Studium Uwarunkowań , Środki przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wykonanie faz początkowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 33. Remont - modernizacja nawierzchni drogi ul. Legionowa , Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Legionowej w Michałowicach - do ostatnich zabudowań w kierunku Młodziejowic 34. Masłomiąca ul. Parkowa , Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Masłomiąca po realizacji kanalizacji sanitarnej 35. Remont drogi gminnej publicznej nr K , Modernizacja, remont drogi gminnej publicznej nr K na obszarze miejscowości Więcławice Stare - Zdzięsławice - Pielgrzymowice - zadanie możliwe dosfinansowania z programu krajowego budowy dróg lokalnych 36. Zagospodarowanie Centrum wsi Michałowice , Zagospodarowanie Centrum wsi Michałowice - rozbudowa budynku Urzędu Gminy Michałowice kontynuacja umowy obejmującej lata

6 37. Dokumentacja projektowa Centrum Raciborowic , Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej Raciborowice-Prusy (chodnik, kanalizacja opadowa, zatoka przy Zespole Szkół) 38. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Michalowice , Wydatki związane z modernizacją istniejącejsieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowice 39. Bieżące utrzymanie budynku Hotelu , Hotel - media, woda, ścieki, śmieci, C.O. Hotel - bieżące utrzymanie, środki czystości, utrzymanie budynku i otoczenia (inst., elektryczne, inst. wod-kan, zamki, okna, urządzenia techniczne) Hotel - przeglądy 40. Media - prąd, woda, gaz, śmieci, alarm- budynek Urzędu Gminy + świetlica Górna Wieś; energia, gaz - Dom Rolnika - Zdzięsławice , Media - prąd, woda, gaz, śmieci, alarm- budynek Urzędu Gminy + świetlica Górna Wieś; energia, gaz - Dom Rolnika - Zdzięsławice 41. Mienie przeglądy- piec gazowy, kominy, gniazda prądowe 4 300, Mienie - budynki pozostajace w zarzadzie Gminy Michaowice - przeglądy- piec gazowy, kominy, instalacja enn

7 42. Modernizacja budynku socjalnego w Raciborowicach , Roboty budowlane związane z modernizacją budynku socjalnego w Raciborowicach 43. Opłaty urzędowe - geodezja , Opłaty urzędowe za wypisy i wyrysy, kopie map, taksy notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, opłaty za wpis do księgi wieczystej inne w zwiazku z gospodarką mieniem gminnym. 44. Dokumentacja geodezyjna , Dokumentacja: wyceny, operaty geodezyjno-prawne, mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze, tyczenia tras drogowych, tyczenia inwestycji liniowych - wodociągi, wykazy synchronizacyjne, podziały, rozgraniczenia, inne zwiazane z regulacjami działek. 45. Opłata planistyczna , Wyceny, operaty - opłata planistyczna (uchwała RGM) szacowane około 235 sztuk - na podstawie lat Drogi poszerzenia, dokumentacja geodezyjna - ul. Parkowa w Masłomiącej , Zlecone zostaną wznowienia i podziały nieruchomości po opracowaniu koncepcji podziału w 2 wariantach /min - faktycznie zajęte/ i /max - poszerzenia o około 1 metra/ ul. Parkowa w miejscowości Masłomiąca

8 47. Drogi gminne, poszerzenia pasów drogowych (geodezja) ,00 0, Dokumentacja geodezyjna /podziały i wznowienia/ dla dróg gminnych /Prawda, Smolna, inne art.73 -przejęcie z mocy prawa bez odszkodowań/ oraz /przejecie z mocy prawa w trybie art.98 uogn na wniosek właścicieli poprzez podział i przejęcie po rokowaniach. Założone 3 opracowania na terenie Gminy 48. Odszkodowania za skrawki drogowe art. 98 uogn 0, , Odszkodowania za działki drogowe i wydzielone poszerzenia dróg, wydzielone geodezyjnie z nieruchomości i przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na wniosek właścicieli nieruchomości. Odszkodowania wypłacane są po rokowaniach właściciela z Wójtem Gminy Michałowice po podpisaniu porozumienia. Założono średnia cenę za 1 ar gruntu zł dla terenu Gminy Michałowice - bez względu na lokalizację 49. Indywidualne wykupy działek 0, , Indywidualne wykupy działek w zakresie niezbędnym dla poprawy: dojazdów, obsługi komunikacyjnej, przebiegu granic i kształtu dla działek stanowiących własność Gminy Michałowice /dojazd do zbiornika Banasiówka, poprawa dojazdu na Górnej Wsi przy działce drogowej 121 posesja Pana Warszawskiego, dojazd do działki 228 w Młodziejowicach, inne.../

9 50. Baza transakcji drogowych 0, , Budowanie gminnego zasobu danych o nieruchomosciach, kontynuacja prac z 2008 roku. Zakupy działek drogowych aktami notarialnymi od poszczególnych właścicieli w celu przygotowania zasobu pod kątem ewentualnych roszczeń i wypłat odszkodowań powstałych przez końcem 1998 r /art.73/ oraz dla planowanych regulacji gminnych szlaków komunikacyjnych 51. Odszodowania za grunty pod drogami art , Odszkodowania wypłacane w trybie art. 73 ustawyprzepisy wprowadzające ustawę reformujące administrację publiczną. Wnioski właścicieli do Wojewody składane do końca 2005 roku za grunty zajęte pod drogami, wszczęte i prowadzone na terenie Gminy Michałowice dla gminnych działek drogowych. Sprawy prowadzone przed Wojewodą Małopolskim przy udziale Starostwa Powiatowego w Krakowie 52. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami , Gmina realizujac obowiazki wynikajace z przepisów o utrzymaniu czystosci jest odpowiedzialna za umieszczanie bezdomnych zwierzat w schroniskach - umowa ryczałtowa z najbliższym uprawnionym przedsiębiorcą 53. Zbiórka padłych zwierząt 6 000, Zbiórka padłych zwierząt z terenu Gminy Michałowice zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystosci w gminie

10 54. Pracownicy gospodarczy , Samochód służbowy - materiały eksploatacyjne oraz koszty ubezpieczeń, garażowania, drobne naprawy sprzętu gospodarczego 55. USC , Stały rejestr wyborców 1 200, Obrona Narodowa 2 000, Obrona Cywilna 3 000, Środki z dotacji z budżetu Państwa na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego - przekazywane pieniądze zabezpieczają w części wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i stałą aktualizację spisów wyborców w Gminie Michałowice Dotacja z budżetu państwa na zadania przewidziane z zakresu obrony narodowej Dotacja z budżetu państwa na organizację, prowadzenie oraz utrzymanie i konserwację sprzętu zgromadzonego w magazynie obrony cywilnej 59. Utrzymanie Powiatowego Centrum Teleinformatycznego 9 660, Utrzymanie Powiatowego Centrum Teleinformatycznego, dotacja przekazywana na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Krakowskim 60. Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań określonych przez Radę Gminy w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 61. CKiP dotacja , Środki przeznaczone na dotację dla Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach na realizację działalności statutowej centrum, szczegółowo ten punkt jest omówiony w dalszej części

11 62. Dotacja do Biblioteki Gminnej , Środki przeznaczone na dotację dla Biblioteki publicznej w Michałowicach - działalność bieżąca 63. Projekt kanalizacji Gminy Michałowice ,00 Kontynuacja działań dotyczących opracowania projektu budowlanego kanalizacji na terenie Gminy Michałowice 64. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice I etap Raciborowice Kończyce - Książniczki- Młodziejowice ,00 Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice I etap Raciborowice -Kończyce - Książniczki - sieć nowa i modernizacja sieci istniejacej 65. Akcja edukacyjna sprzątanie świata 1 000, Zakup sadzonek 3 000, Pielęgnacja i wycinka drzew przy drogach gminnych , Ekspertyzy 6 000,00 Środki niezbędne na współudział Gminy Michałowice w akcji sprzątanie świata Zakup sadzonek dla miejsc publicznych i na potrzeby akcji uświadamiających młodzież Pielęgnacja i wycinka drzew przy drogach gminnych zagrażających bezpieczeństwu samochodów i przechodniów Opinie i operaty hydrologiczne i dendrologiczne 69. Opieka nad dzikimi zwierzętami 6 000, Wyłapywanie dzikich zwierząt poza ich siedliskami 70. Selektywna zbiórka odpadów, transport i utylizacja zwięrząt ,00 Zakup materiałów do selektywnej zbiórki, transport, utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałowice

12 71. Zbiórka odpadów niebezpiecznych - EKODACH 0, ,00 Gmina kontynuje program likwidacji azbestu poprzez zbiórkę i wywóz eternitu z dachów. Planowany wywóz z ok. 33 budynków. Zadanie finansowane po 1/3 przez właściciela, powiat i gminę. 72. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest ,00 Inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Michałowice 73. Likwidacja dzikich wysypisk 6 000,00 Wydatki zaplanowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Michałowice 74. Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy- zakup znaczków , Kwota przeznaczona na opłaty dotyczące obsługi pocztowej Urzędu i Rady Gminy Michałowice 75. Szkolenia , Prenumerata czasopism 4 500, Konserwacja sprzętu 3 000, Wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu Gminy Michałowice Prenumerata czasopism oraz wydawnictw merytorycznych np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski Konserwacja sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Michałowice 78. Usługi różne , Wydatki różne 1 000, Materiały biurowe , Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy - badania okresowe 1 500, Zakup usług różnych Środki na zakup wiązanek kwiatów na uroczystości państwowe regionalne i inne Wydatki związane z zabezpieczeniem materiałów biurowych i druków Badania okresowe pracowników Urzędu Gminy Michałowice wynikające z obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy

13 82. Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy - delegacje i ryczałty , Wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Michałowice 83. Umowy zlecenia 9 900, Informatyk , Środki zabezpieczone na archiwizację dokumentów i dodatkowe sprzątanie Urzędu Gminy Michałowice Nadzór i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego 85. Opieka i licencje do oprogramowania , Programy komputerowe - licencje i opieka (radix, t-soft, vulcan, as, antivirus) 86. Internet - DSL TP S.A , Abonament za dostęp do stałego łącza internetowego 87. Zadania z zakresu promocji Gminy , Dolina Dłubni - www, folder, mapa, tablice 88. USC-Jubileusze , Oprawa Ksiąg USC 8 835, Środki przeznaczone na zorganizowanie uroczystego spotkania z parami małżeńskimi z terenu Gminy Michałowice, które w roku 2009 będą obchodzić 50 rocznicę ślubu Wydatki niezbędne związane z zabezpieczeniem ksiąg USC

14 Lp. 90. Prenumerata biuletynów USC 100, Prenumerata biuletynów USC 91. Jednostki OSP , Kwota przeznaczona na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na obszarze Gminy Michałowice. Obecnie jest to 7 jednostek w działalności których bierze udział 267 ochotników, w tym 100 w drużynach młodzieżowych 92. Jednostki OSP organizacja zawodów strażackich ,00 0, Jednostki OSP organizacja zawodów strażackich 93. BSR- Homenet 7 500, Planowana kwota jest niezbędna do opłacenia możliwości korzystania z elektronicznego przesyłu przelewów oraz prowadzenia rozliczeń z kontrahentami. Powyższa kwota wynika z umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła, który prowadzi bieżącą obsługę rachunku bankowego Gminy Michałowice 94. Druk książeczek czekowych 7 277, Ubezpieczenie miena 2 500, Koszty związane z obsługą wypłat gotówkowych w Urzędzie Gminy Michałowice Koszty związane z ubezpieczeniem majątku będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy Michałowice

15 96. Dotacja dla Powiatu Krakowskiego na działalność świetlicy socjoterapeutycznej przy Domu Dziacka w Sieborowicach , Dotacja dla powiatu Krakowskiego na udział dzieci z terenu Gminy Michałowice w zajęciach prowadzonych przez świetlicę socjoterapeutyczną w Domu Dziecka w Sieborowicach. 97. Modernizacja drogi powiatowej w Raciborowicach , Zadanie Modernizacja drogi powiatowej w Raciborowicach dotacja dla powiatu 98. Modernizacja drogi powiatowej - ul. Jana Pawła II w Michałowicach , ul. Jana Pawła II w Michałowicach modernizacja - dotacja dla powiatu 99. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagórzyce -,,Szpilka" , Remont nawierzchni drogi gminnej,,szpilka" w miejscowości Zagórzyce Dworskie 100. Utrzymanie świetlicy w miejscowości Młodziejowice 7 000, Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy oraz części wspólnych budynku 101.,,Pawie Pióra" - organizacja uroczystego koncertu z okazji 40- tej rocznicy powstania zespołu , ,,Pawie Pióra" - organizacja uroczystego koncertu z okazji 40-tej rocznicy powstania zespołu 102. USC - uzupełnienie bazy danych 8 000, Uzupełnienie komputerowej bazy danych dotyczącej ewidencji urodzeń, zgonów oraz zawartych ślubów 103. Budowa - projekt chodnika w ciągu drogi Więcławice - Masłomiąca , Budowa chodnika w ciągu drogi Więcławice - Masłomiąca - dokumentacja projektowa

16 Budowa - projekt chodnika ul Komora - Michałki , Budowa chodnika ul. Komora - Michałki - dokumentacja projektowa

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo