OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM"

Transkrypt

1 OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

2

3 OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

4 Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach realizacji projektu INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Publikacja jest dostępna także w formie elektronicznej na stronie:

5 SPIS TREŚCI Wstęp 7 1. Definicje 2. Katalog instytucji otoczenia biznesu w województwie pomorskim Agencja Rozwoju Pomorza Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Black Pearls Business Angel Seedfund Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach Centrum Transferu Technologii Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej Dom Przedsiębiorcy Edoradca Fundacja Gospodarcza Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Gdański Park Naukowo-Technologiczny Gdański Uniwersytet Medyczny InnoBaltica Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Loża Gdańska Business Centre Club Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pomorski Fundusz Pożyczkowy Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

6 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Sieć Aniołów Biznesu AMBER Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Agencja Rozwoju Gdyni Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie Gdańska Akademia Bankowa Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości Oliwska Grupa Kapitałowa Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Towarzystwo Rozwoju Powiśla 3. Współpraca i relacje pomiędzy Instytucjami Otoczenia Biznesu w województwie pomorskim 4. Analiza świadczonych usług, analiza silnych i słabych stron pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu oraz szans i zagrożeń ich działalności

7 WSTĘP Instytucja Otoczenia Biznesu należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. nr 85, poz. 719) Niniejsza broszura została przygotowana i opublikowana w ramach projektu INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentowana publikacja jest odpowiedzią na potrzebę usystematyzowania informacji na temat usług otoczenia biznesu dostępnych w województwie pomorskim w związku z dynamicznymi zmianami, jakie zachodzą w regionalnym krajobrazie instytucji je świadczących, ich wzajemnych relacjach oraz warunkach ich funkcjonowania. Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) mają do odegrania istotną rolę w rozwoju regionalnej gospodarki, którą jest wzmocnienie powiązań pomiędzy podmiotami regionalnego systemu innowacji: przedsiębiorstwami, jednostkami B+R, samorządami. W skali mikro IOB z kolei pełnią funkcję inicjatora i akceleratora procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach udzielając im zarówno zindywidualizowanego doradztwa i finansowania, jak też świadcząc szeroki zakres usług informacyjnych i szkoleniowych, w tym dla osób planujących dopiero podjąć działalność gospodarczą (start-up). Dodatkowo, same instytucje stają obecnie przed wyzwaniami związanymi z nowym okresem finansowania funduszy strukturalnych i zmianą paradygmatu wsparcia IOB na popytowy. Ewolucja IOB i ich usług jest koniecznością wynikającą ze zmieniających się potrzeb regionalnych przedsiębiorstw, które poszukują godnego zaufania partnera wpierającego ich rozwój. Publikacja została opracowana na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego, którego ambicją jest, w ramach planowanych działań na rzecz IOB, optymalne ukierunkowanie dalszego ich rozwoju poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału oraz 7

8 podjęcie działań w tych obszarach, które wymagają poprawy ze względu na rodzące się zagrożenia. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie oferty IOB funkcjonujących w województwie pomorskim w przejrzysty sposób: z podziałem na charakter działalności, branże, odbiorców oferty, ze szczególnym uwzględnieniem usług innowacyjnych. Przedstawiamy Państwu informacje dzięki którym osoba poszukująca wsparcia będzie mogła łatwo zidentyfikować organizacje, które będą takie wsparcie oferowały. 8

9 1 DEFINICJE

10 Anioły biznesu są jednym z trzech rodzajów rynkowych dostawców finansowania typu venture capital. Ich inwestycje odgrywają szczególną rolę w procesie finansowania innowacji, gdyż lokowane są w znacznym stopniu we wczesne fazy rozwojowe projektów oraz w porównaniu do inwestycji funduszy inwestycyjnych, obejmują mniejsze kwoty. Taka charakterystyka inwestycji sprawia, że na rynkach rozwiniętych uzupełniają oni niejako działalność funduszy, obsługując inne części rynku (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Centrum Transferu Technologii to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych. CTT mają zapewniać swego rodzaju bufor, pozwalający na pogodzenie komercjalizacji, badań naukowych i działalności dydaktycznej na uczelniach (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Fundusz Poręczeń Kredytowych to nie nastawiona na zysk jednostka parabankowa, wspomagająca lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny. FPK tworzone są albo w ramach już funkcjonujących pozarządowych struktur organizacyjnych (stowarzyszenia, fundacje) lub w oparciu o podmioty prawa handlowego (spółki z o.o., spółki akcyjne). Fundusze świadczą pomoc w formie poręczeń dla małych, rozwojowych firm nie posiadających wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych przez bank komercyjny zabezpieczeń (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). 10

11 Fundusze Venture Capital określenie to odnosi się do podmiotów prowadzących profesjonalnie działalność venture capital. W praktyce używa się również nazwy fundusz private equity/ venture capital na oznaczenie inwestora prowadzącego działalność w całym obszarze private equity (venture capital). Inwestor może mieć formę funduszu inwestycyjnego (fundusz inwestycyjny zamknięty) ale również spółki kapitałowej lub osobowej, stąd pojęcie fundusz ma charakter zwyczajowy i w niektórych przypadkach określenie może być nieadekwatne do rzeczywistej formy organizacyjno-prawnej (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Fundusz Seed Capital (Fundusz Kapitału Zalążkowego) to podmiot prowadzący profesjonalnie działalność venture capital wyspecjalizowany w inwestycjach w projekty znajdujące się w fazie zasiewu/seed oraz w fazie startu (etapy finansowania firmy innowacyjnej). Inwestycje typu seed należą do najtrudniejszych dla funduszy venture capital. Do zasadniczych problemów należą: wysoki poziom ryzyka technicznego, rynkowego oraz związanego z zarządzaniem przyszłą firmą i jej rozwojem; niekorzystny stosunek kosztów operacyjnych związanych z oceną projektu inwestycyjnego do wielkości inwestycji inwestycje w fazie seed należą do najmniejszych (zwykle poniżej 1 mln zł), natomiast nakłady na ocenę projektu pracy są porównywalne z innymi fazami; typowy dla wczesnych faz rozwojowych brak znaczącego majątku firmy, który może być ewentualnym zabezpieczeniem dla różnego typu instrumentów dłużnych, wchodzących w skład pakietu finansowego dla firmy (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Inkubator Przedsiębiorczości to wyodrębniony podmiot oparty na nieruchomości, realizujący program inkubacji przedsiębiorczości, posiadający ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających nowo powstałe oraz młode mikro i małe przedsiębiorstwa. Głównym celem inkubatora przedsiębiorczości jest pomoc nowo powstałej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Aktywność inkubatora jest ukierunkowana na wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm, tworzenie miejsc 11

12 pracy i rozwoju lokalnego poprzez: dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach; usługi wspierające biznes, np.: doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne; tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne; pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych (przełamywanie luki finansowej); współpracę z instytucjami naukowymi i pozostałymi typami ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Inkubator Technologiczny to wyodrębniony organizacyjnie, oparty na nieruchomości podmiot prowadzący program inkubacji przedsiębiorczości technologicznej (high-tech), łączący ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój młodych innowacyjnych firm w otoczeniu lub ścisłym powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi. Główne funkcje inkubatora technologicznego obejmują wspomaganie rozwoju młodych innowacyjnych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii poprzez: kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych; usługi wspierające biznes np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne; pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z funduszy ryzyka; tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych tzw. efekty synergiczne; dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Lokalny/Regionalny Fundusz Pożyczkowy 12 to parabankowy podmiot, wspomagający lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy, jak również postaw sprzyjających przedsiębiorczości. Fundusze świadczą pomoc finansową w formie preferencyjnych pożyczek dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych,

13 rozwojowych firm nie posiadających wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych zabezpieczeń dla banku komercyjnego. Formuła funduszu i specjalnie przygotowane procedury mają łączyć potrzebę minimalizacji kosztów funkcjonowania i wymogów zabezpieczenia spłaty z potrzebą edukacji i szkolenia przyszłych przedsiębiorców oraz ciągłego monitoringu firmy. Cele działalności FP są integralnie związane z: potrzebami i wymaganiami lokalnych rynków pracy, tworzeniem nowych firm, adaptacją nowych technologii oraz strategią rozwoju lokalnego (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy to nie nastawiona na zysk jednostka doradcza, informacyjna i szkoleniowa, (spotykany najczęściej pod nazwami: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Centrum Wspierania Biznesu, Klub Przedsiębiorczości, Punkt Konsultacyjno-Doradczy), działająca na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. OSD uczestniczą we wszelkich inicjatywach mających na celu zwiększenie potencjału gospodarczego oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Cele działalności ośrodków są integralnie związane z potrzebami i wymaganiami lokalnych rynków pracy i adaptacją nowych technologii. Cele te obejmują w szczególności: wspieranie i popularyzowanie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia; aktywne wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności w zakresie tworzenia oraz rozwijania małych i średnich przedsiębiorstw; aktywną współpracę z lokalną (samorządową i rządową) administracją oraz innymi organizacjami (prywatnymi, pozarządowymi i in.), w celu tworzenia wspólnej płaszczyzny do działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu; aktywne włączanie się w doraźne akcje w sytuacjach wynikających z potrzeb gospodarczych lub społecznych w regionie (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Park Technologiczny to celowo zagospodarowana przestrzeń w ramach której rozwijane są dogodne warunki dla poprawy współpracy nauki z biznesem, optymalizacji mechanizmów transferu i komercjalizacji technologii, powstawania i rozwoju innowacyjnych firm oraz rozwoju i urynkowienia innowacji. Tworzone w różnych częściach świata parki są uznawane za synonim gospodarki wiedzy, łączący 13

14 na jednym terenie: instytucje naukowo-badawcze oferujące wiedzę, nowe idee i rozwiązania technologiczne oraz innowacyjne firmy poszukujące nowych szans rozwoju, bogate otoczenie biznesu w zakresie finansowania, doradztwa, szkoleń i wspierania rozwoju innowacyjnych firm, finansowe instytucje wysokiego ryzyka (venture capital), wysoką jakość infrastruktury i walory otoczenia (przyjemne miejsce do zamieszkania i spędzania wolnego czasu), wysoki potencjał przedsiębiorczości i sprzyjający klimat dla biznesu, przyciągający kreatywne osoby z innych regionów, rządowe, regionalne i lokalne programy wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju nowych technologicznych firm (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Pośrednictwo kooperacyjne usługa polegająca na pomocy w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi przedsiębiorcy. Usługa ta może być realizowana poprzez organizację spotkań B2B, misji gospodarczych, imprez tematycznych i branżowych, udzielenie informacji lub doradztwo w zakresie kontaktów handlowych, imprez targowych, a także pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z władzami i instytucjami. Preinkubator (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) to wyspecjalizowane jednostki w obsłudze potrzeb potencjalnych przedsiębiorców na zalążkowym (seedstage) etapie tworzenia przedsiębiorstwa. Preinkubacja (wylęgarnia) to początkowy etap procesu inkubacji przedsiębiorczości, a tworzone do obsługi tego procesu preinkubatory są najmłodszym typem ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Powstają one najczęściej w ramach szkół wyższych i stanowią przedłużenie procesu dydaktycznego w zakresie przedsiębiorczości o możliwości przygotowania do praktycznego działania na rynku oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności we własnej firmie (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). 14 Program gotowości inwestycyjnej to usługa skierowana do przedsiębiorcy, który szuka zewnętrznego finansowania, polegająca na przygotowaniu go do zrozumienia specyficznych potrzeb inwestora (głównie venture

15 capital, seed capital, anioła biznesu) oraz pomocy w znalezieniu odpowiedzi na te potrzeby poprzez dostarczenie oraz przedstawienie niezbędnych i usystematyzowanych informacji o przedsięwzięciu. Kształtowanie gotowości inwestycyjnej to praca z przedsiębiorcami nad podniesieniem ich szans na zdobycie finansowania kapitału wysokiego ryzyka. Może ona odbywać się indywidualnie w odpowiedzi na potrzeby konkretnego przypadku lub może być prowadzona w ramach ustrukturyzowanego programu skierowanego do szerszych grup odbiorców. Skuteczne przygotowanie przedsiębiorcy wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, którym rzadko dysponują pracownicy i eksperci jednej tylko instytucji, dlatego też najskuteczniejsze programy gotowości inwestycyjnej prowadzą sieci ośrodków i specjalistów, których kompetencje i sieć kontaktów wzajemnie się uzupełniają. Większość programów podnoszenia gotowości inwestycyjnej rozpoczyna się od działań informacyjnych i promocyjnych, które kierowane są do szerokich kręgów przedsiębiorców. Do kolejnych etapów programu przechodzi coraz mniej uczestników, którzy korzystają z coraz bardziej wyspecjalizowanego, intensywnego, a tym samym bardziej kosztownego wsparcia. Działania początkowe mają przede wszystkim na celu nabór uczestników programu zainteresowanych pozyskaniem kapitału, ale też pomagają w uświadomieniu przedsiębiorcom (lub potencjalnym przedsiębiorcom), jakie są możliwości finansowania, na czym polegają i czym się różnią dostępne źródła finansowania, jakie są wady i zalety instrumentów kapitałowych, czego poszukują inwestorzy i jakimi się kierują kryteriami w wyborze inwestycji. W następnych fazach przedsiębiorcy dowiadują się, jak spełnić te kryteria i pracują ze wsparciem ekspertów nad uczynieniem swojego pomysłu, przedsięwzięcia interesującym dla inwestora. Na koniec następuje nawiązanie kontaktu z potencjalnymi inwestorami i prezentacja propozycji biznesowej. (za: John Griffiths, Elżbieta Książek, Wojciech Przygocki, Tomasz Wiśniewski, Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych, PARP 2011) Rozwój pomysłu to usługa skierowana głównie do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, polegająca na wsparciu pomysłodawcy w przekształceniu idei na konkretny plan przedsięwzięcia rynkowego. Wsparcie może być oferowane w zakresie działań przygotowawczych do opracowania pełnego biznes planu, tj. badania rynkowe i analizy, tworzenie pierwszego biznesplanu i modelu finansowego. (opracowanie własne na podstawie dostępnej literatury). 15

16 MAPA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Na mapie zaznaczono instytucje, które wzięły udział w badaniu ankietowym oferty IOB w województwie pomorskim w styczniu 2014 na rzecz projektu INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji. 16

17 2 W KATALOG INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

18 AGENCJA ROZWOJU POMORZA Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska Gdańsk ul. Arkońska Gdańsk @ Typ instytucji Fundusz Kapitału Zalążkowego Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Zasięg terytorialny Międzynarodowy MŚP Duże przedsiębiorstwa Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Osoby prowadzące działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Samorządy Jednostki B+R 18

19 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Zarządzanie biznesem Zarządzanie zasobami ludzkimi Doradztwo finansowe, podatkowe Analiza rynku i marketing Dostęp do funduszy europejskich Społeczna odpowiedzialność biznesu Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Pomoc finansowa Fundusz kapitału zalążkowego seed capital Fundusz Venture Capital Współpraca z Aniołami Biznesu Poszukiwanie inwestorów Subwencje, granty, dopłaty - dystrybucja Dotacje dla MŚP 19

20 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Armii Krajowej 110 p.206, Sopot [AIP UG] ul. Czyżewskiego 29F, Gdańsk [AIP AWFIS] ul. Do Studzienki 32, Gdańsk [AIP PG] Al. Grunwaldzka 472, Olivia Gate, Gdańsk [Business Typ instytucji Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zasięg terytorialny Krajowy Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Osoby bezrobotne Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia 20 Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy

21 Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Zarządzanie biznesem Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Zarządzanie zasobami ludzkimi Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo księgowe, rachunkowe Doradztwo prawne Analiza rynku i marketing Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni biurowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Recepcja i obsługa sekretariatu Internet szerokopasmowy Punkt ksero Sale do pracy kreatywnej Powierzchnie co-workingowe Pomoc finansowa Fundusz kapitału zalążkowego seed capital 21

22 BLACK PEARLS Al. Grunwaldzka Gdańsk Typ instytucji Fundusz Kapitału Zalążkowego Zasięg terytorialny Międzynarodowy Grupy klientów MŚP Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia 22 Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Diagnoza sytuacji firmy - audyt technologiczny

23 Zarządzanie biznesem Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Pośrednictwo kooperacyjne Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Ochrona własności intelektualnej Doradztwo prawne Dostęp do funduszy europejskich Pomoc finansowa Fundusz kapitału zalążkowego seed capital Współpraca z Aniołami Biznesu 23

24 BUSINESS ANGEL SEEDFUND ul. Batorego 16/1a Gdańsk Typ instytucji Fundusz Kapitału Zalążkowego Zasięg terytorialny Krajowy Grupy klientów MŚP Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia 24 Zakładanie firmy Opracowanie biznesplanu Zarządzanie biznesem Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów

25 Pomoc finansowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Współpraca z Aniołami Biznesu 25

26 CENTRUM EDUKACYJNO-WDROŻENIOWE W CHOJNICACH ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a Chojnice Typ instytucji Inkubator Technologiczny Zasięg terytorialny Lokalny Grupy klientów MŚP Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Dzieci i młodzież szkolna 26

27 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Szkolenia z zakresu rozwijania kreatywności Spotkania networkingowe Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni biurowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Recepcja i obsługa sekretariatu Punkt ksero Sale do pracy kreatywnej 27

28 CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII ul. Grunwaldzka Gdańsk Typ instytucji Centrum Transferu Technologii Zasięg terytorialny Międzynarodowy MŚP Duże przedsiębiorstwa Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Osoby bezrobotne Samorządy Jednostki B+R 28

29 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Pośrednictwo kooperacyjne Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Doradztwo prawne Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Dostęp do baz danych Sala seminaryjna 29

30 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. G. Narutowicza 11/ Gdańsk Typ instytucji Centrum Transferu Technologii Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zasięg terytorialny Międzynarodowy Naukowcy Grupy klientów Studenci, absolwenci MŚP Duże przedsiębiorstwa 30

31 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Opracowanie biznesplanu Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Analiza rynku i marketing Obsługa procesu transferu technologii Wsparcie zespołów negocjujących warunki współpracy w ramach przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych Wsparcie ochrony własności intelektualnej i obsługi patentowej Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Udostępnianie i wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Sale do pracy kreatywnej Internet szerokopasmowy Pomoc finansowa Współpraca z Aniołami Biznesu Pozyskiwanie funduszy umożliwiających zakładanie spółek spin-off Uczelni 31

32 DOM PRZEDSIĘBIORCY ul. Obrońców Westerplatte Tczew , 42, 43 Typ instytucji Inkubator Przedsiębiorczości Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Zasięg terytorialny Lokalny MŚP Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Osoby bezrobotne 32

33 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Zakładanie firmy Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo prawne Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni biurowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Internet szerokopasmowy Serwerownia Punkt ksero Pomoc finansowa Lokalny / regionalny fundusz pożyczkowy 33

34 EDORADCA ul. Kubusia Puchatka 5/ Tczew Typ instytucji Fundusz Kapitału Zalążkowego Zasięg terytorialny Krajowy Grupy klientów MŚP Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia 34 Opracowanie biznesplanu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Diagnoza sytuacji firmy - audyt technologiczny

35 Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Dostęp do funduszy europejskich Pomoc finansowa Fundusz kapitału zalążkowego - seed capital 35

36 FUNDACJA GOSPODARCZA ul. Olimpijska Gdynia Typ instytucji Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Inkubator Przedsiębiorczości Zasięg terytorialny Międzynarodowy MŚP Grupy klientów Duże przedsiębiorstwa Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Osoby bezrobotne 36

37 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Zarządzanie biznesem Zarządzanie zasobami ludzkimi Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo księgowe, rachunkowe Doradztwo prawne Analiza rynku i marketing Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni biurowej Wynajem powierzchni magazynowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych 37

38 GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ul. Żaglowa Gdańsk Typ instytucji Park Przemysłowy Centrum wspierania biznesu i przedsiębiorczości Zasięg terytorialny Międzynarodowy Grupy klientów MŚP Duże przedsiębiorstwa Samorządy Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia 38 Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Zarządzanie biznesem

39 Pośrednictwo kooperacyjne Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo księgowe, rachunkowe Doradztwo prawne Analiza rynku i marketing Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni magazynowej Rozbudowa infrastruktury, jej dzierżawa/sprzedaż Obsługa inwestorów BPO /SSC (Business Process Outsourcing) oraz Shared Services Centers Pomoc Finansowa Współpraca z Aniołami Biznesu 39

40 GDAŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI STARTER ul. Lęborska 3b Gdańsk Typ instytucji Inkubator Przedsiębiorczości Zasięg terytorialny Krajowy MŚP Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Dzieci i młodzież chcące rozwijać kreatywność i uczyć się przedsiębiorczości Samorządy 40

41 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Zarządzanie biznesem Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Ochrona własności intelektualnej Zarządzanie zasobami ludzkimi Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo księgowe, rachunkowe Doradztwo prawne Analiza rynku i marketing Dostęp do funduszy europejskich Inne: Szkolenia biznesowe i kreatywne Eventy networkingowe Eventy nakierowane na dzielenie się wiedzą Eventy nakierowane na powstawanie i rozwój startupów (np. Startup Sprint, Startup Pirates) Hackathony Konkursy dla startupów Magazyn o e-biznesie e-profit Mentoring Coaching 41

42 Promocja kreatywności i przedsiębiorczości u dzieci i młodzieży Wsparcie branż kreatywnych Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni biurowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Recepcja i obsługa sekretariatu Internet szerokopasmowy Serwerownia Punkt ksero Kawiarnia, bar Sale do pracy kreatywnej Przedszkole Inne: Usługa wirtualnego biura Usługa biurka na godziny Pomoc finansowa Współpraca z Aniołami Biznesu Współpraca z Funduszem Venture Capital i Funduszami Seed Capital Współpraca z funduszem pożyczkowym Współpraca z funduszem poręczeniowym 42

43 GDAŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY ul. Trzy Lipy Gdańsk Typ instytucji Park Naukowo-Technologiczny Inkubator Technologiczny Zasięg terytorialny Międzynarodowy MŚP Duże przedsiębiorstwa Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Samorządy Jednostki B+R 43

44 Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Zarządzanie biznesem Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Pośrednictwo kooperacyjne Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Zarządzanie jakością Ochrona własności intelektualnej Obsługa patentowa Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo księgowe, rachunkowe Doradztwo prawne Informatyka Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe 44 Wynajem powierzchni biurowej Wynajem powierzchni laboratoryjnej Wynajem powierzchni produkcyjnej Wynajem powierzchni magazynowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Recepcja i obsługa sekretariatu

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo