OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM"

Transkrypt

1 OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

2

3 OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

4 Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach realizacji projektu INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Publikacja jest dostępna także w formie elektronicznej na stronie:

5 SPIS TREŚCI Wstęp 7 1. Definicje 2. Katalog instytucji otoczenia biznesu w województwie pomorskim Agencja Rozwoju Pomorza Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Black Pearls Business Angel Seedfund Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach Centrum Transferu Technologii Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej Dom Przedsiębiorcy Edoradca Fundacja Gospodarcza Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Gdański Park Naukowo-Technologiczny Gdański Uniwersytet Medyczny InnoBaltica Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Loża Gdańska Business Centre Club Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pomorski Fundusz Pożyczkowy Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

6 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Sieć Aniołów Biznesu AMBER Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Agencja Rozwoju Gdyni Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie Gdańska Akademia Bankowa Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości Oliwska Grupa Kapitałowa Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Towarzystwo Rozwoju Powiśla 3. Współpraca i relacje pomiędzy Instytucjami Otoczenia Biznesu w województwie pomorskim 4. Analiza świadczonych usług, analiza silnych i słabych stron pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu oraz szans i zagrożeń ich działalności

7 WSTĘP Instytucja Otoczenia Biznesu należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. nr 85, poz. 719) Niniejsza broszura została przygotowana i opublikowana w ramach projektu INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentowana publikacja jest odpowiedzią na potrzebę usystematyzowania informacji na temat usług otoczenia biznesu dostępnych w województwie pomorskim w związku z dynamicznymi zmianami, jakie zachodzą w regionalnym krajobrazie instytucji je świadczących, ich wzajemnych relacjach oraz warunkach ich funkcjonowania. Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) mają do odegrania istotną rolę w rozwoju regionalnej gospodarki, którą jest wzmocnienie powiązań pomiędzy podmiotami regionalnego systemu innowacji: przedsiębiorstwami, jednostkami B+R, samorządami. W skali mikro IOB z kolei pełnią funkcję inicjatora i akceleratora procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach udzielając im zarówno zindywidualizowanego doradztwa i finansowania, jak też świadcząc szeroki zakres usług informacyjnych i szkoleniowych, w tym dla osób planujących dopiero podjąć działalność gospodarczą (start-up). Dodatkowo, same instytucje stają obecnie przed wyzwaniami związanymi z nowym okresem finansowania funduszy strukturalnych i zmianą paradygmatu wsparcia IOB na popytowy. Ewolucja IOB i ich usług jest koniecznością wynikającą ze zmieniających się potrzeb regionalnych przedsiębiorstw, które poszukują godnego zaufania partnera wpierającego ich rozwój. Publikacja została opracowana na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego, którego ambicją jest, w ramach planowanych działań na rzecz IOB, optymalne ukierunkowanie dalszego ich rozwoju poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału oraz 7

8 podjęcie działań w tych obszarach, które wymagają poprawy ze względu na rodzące się zagrożenia. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie oferty IOB funkcjonujących w województwie pomorskim w przejrzysty sposób: z podziałem na charakter działalności, branże, odbiorców oferty, ze szczególnym uwzględnieniem usług innowacyjnych. Przedstawiamy Państwu informacje dzięki którym osoba poszukująca wsparcia będzie mogła łatwo zidentyfikować organizacje, które będą takie wsparcie oferowały. 8

9 1 DEFINICJE

10 Anioły biznesu są jednym z trzech rodzajów rynkowych dostawców finansowania typu venture capital. Ich inwestycje odgrywają szczególną rolę w procesie finansowania innowacji, gdyż lokowane są w znacznym stopniu we wczesne fazy rozwojowe projektów oraz w porównaniu do inwestycji funduszy inwestycyjnych, obejmują mniejsze kwoty. Taka charakterystyka inwestycji sprawia, że na rynkach rozwiniętych uzupełniają oni niejako działalność funduszy, obsługując inne części rynku (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Centrum Transferu Technologii to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych. CTT mają zapewniać swego rodzaju bufor, pozwalający na pogodzenie komercjalizacji, badań naukowych i działalności dydaktycznej na uczelniach (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Fundusz Poręczeń Kredytowych to nie nastawiona na zysk jednostka parabankowa, wspomagająca lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny. FPK tworzone są albo w ramach już funkcjonujących pozarządowych struktur organizacyjnych (stowarzyszenia, fundacje) lub w oparciu o podmioty prawa handlowego (spółki z o.o., spółki akcyjne). Fundusze świadczą pomoc w formie poręczeń dla małych, rozwojowych firm nie posiadających wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych przez bank komercyjny zabezpieczeń (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). 10

11 Fundusze Venture Capital określenie to odnosi się do podmiotów prowadzących profesjonalnie działalność venture capital. W praktyce używa się również nazwy fundusz private equity/ venture capital na oznaczenie inwestora prowadzącego działalność w całym obszarze private equity (venture capital). Inwestor może mieć formę funduszu inwestycyjnego (fundusz inwestycyjny zamknięty) ale również spółki kapitałowej lub osobowej, stąd pojęcie fundusz ma charakter zwyczajowy i w niektórych przypadkach określenie może być nieadekwatne do rzeczywistej formy organizacyjno-prawnej (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Fundusz Seed Capital (Fundusz Kapitału Zalążkowego) to podmiot prowadzący profesjonalnie działalność venture capital wyspecjalizowany w inwestycjach w projekty znajdujące się w fazie zasiewu/seed oraz w fazie startu (etapy finansowania firmy innowacyjnej). Inwestycje typu seed należą do najtrudniejszych dla funduszy venture capital. Do zasadniczych problemów należą: wysoki poziom ryzyka technicznego, rynkowego oraz związanego z zarządzaniem przyszłą firmą i jej rozwojem; niekorzystny stosunek kosztów operacyjnych związanych z oceną projektu inwestycyjnego do wielkości inwestycji inwestycje w fazie seed należą do najmniejszych (zwykle poniżej 1 mln zł), natomiast nakłady na ocenę projektu pracy są porównywalne z innymi fazami; typowy dla wczesnych faz rozwojowych brak znaczącego majątku firmy, który może być ewentualnym zabezpieczeniem dla różnego typu instrumentów dłużnych, wchodzących w skład pakietu finansowego dla firmy (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Inkubator Przedsiębiorczości to wyodrębniony podmiot oparty na nieruchomości, realizujący program inkubacji przedsiębiorczości, posiadający ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających nowo powstałe oraz młode mikro i małe przedsiębiorstwa. Głównym celem inkubatora przedsiębiorczości jest pomoc nowo powstałej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Aktywność inkubatora jest ukierunkowana na wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm, tworzenie miejsc 11

12 pracy i rozwoju lokalnego poprzez: dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach; usługi wspierające biznes, np.: doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne; tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne; pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych (przełamywanie luki finansowej); współpracę z instytucjami naukowymi i pozostałymi typami ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Inkubator Technologiczny to wyodrębniony organizacyjnie, oparty na nieruchomości podmiot prowadzący program inkubacji przedsiębiorczości technologicznej (high-tech), łączący ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój młodych innowacyjnych firm w otoczeniu lub ścisłym powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi. Główne funkcje inkubatora technologicznego obejmują wspomaganie rozwoju młodych innowacyjnych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii poprzez: kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych; usługi wspierające biznes np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne; pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z funduszy ryzyka; tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych tzw. efekty synergiczne; dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Lokalny/Regionalny Fundusz Pożyczkowy 12 to parabankowy podmiot, wspomagający lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy, jak również postaw sprzyjających przedsiębiorczości. Fundusze świadczą pomoc finansową w formie preferencyjnych pożyczek dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych,

13 rozwojowych firm nie posiadających wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych zabezpieczeń dla banku komercyjnego. Formuła funduszu i specjalnie przygotowane procedury mają łączyć potrzebę minimalizacji kosztów funkcjonowania i wymogów zabezpieczenia spłaty z potrzebą edukacji i szkolenia przyszłych przedsiębiorców oraz ciągłego monitoringu firmy. Cele działalności FP są integralnie związane z: potrzebami i wymaganiami lokalnych rynków pracy, tworzeniem nowych firm, adaptacją nowych technologii oraz strategią rozwoju lokalnego (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy to nie nastawiona na zysk jednostka doradcza, informacyjna i szkoleniowa, (spotykany najczęściej pod nazwami: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Centrum Wspierania Biznesu, Klub Przedsiębiorczości, Punkt Konsultacyjno-Doradczy), działająca na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. OSD uczestniczą we wszelkich inicjatywach mających na celu zwiększenie potencjału gospodarczego oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Cele działalności ośrodków są integralnie związane z potrzebami i wymaganiami lokalnych rynków pracy i adaptacją nowych technologii. Cele te obejmują w szczególności: wspieranie i popularyzowanie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia; aktywne wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności w zakresie tworzenia oraz rozwijania małych i średnich przedsiębiorstw; aktywną współpracę z lokalną (samorządową i rządową) administracją oraz innymi organizacjami (prywatnymi, pozarządowymi i in.), w celu tworzenia wspólnej płaszczyzny do działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu; aktywne włączanie się w doraźne akcje w sytuacjach wynikających z potrzeb gospodarczych lub społecznych w regionie (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Park Technologiczny to celowo zagospodarowana przestrzeń w ramach której rozwijane są dogodne warunki dla poprawy współpracy nauki z biznesem, optymalizacji mechanizmów transferu i komercjalizacji technologii, powstawania i rozwoju innowacyjnych firm oraz rozwoju i urynkowienia innowacji. Tworzone w różnych częściach świata parki są uznawane za synonim gospodarki wiedzy, łączący 13

14 na jednym terenie: instytucje naukowo-badawcze oferujące wiedzę, nowe idee i rozwiązania technologiczne oraz innowacyjne firmy poszukujące nowych szans rozwoju, bogate otoczenie biznesu w zakresie finansowania, doradztwa, szkoleń i wspierania rozwoju innowacyjnych firm, finansowe instytucje wysokiego ryzyka (venture capital), wysoką jakość infrastruktury i walory otoczenia (przyjemne miejsce do zamieszkania i spędzania wolnego czasu), wysoki potencjał przedsiębiorczości i sprzyjający klimat dla biznesu, przyciągający kreatywne osoby z innych regionów, rządowe, regionalne i lokalne programy wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju nowych technologicznych firm (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). Pośrednictwo kooperacyjne usługa polegająca na pomocy w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi przedsiębiorcy. Usługa ta może być realizowana poprzez organizację spotkań B2B, misji gospodarczych, imprez tematycznych i branżowych, udzielenie informacji lub doradztwo w zakresie kontaktów handlowych, imprez targowych, a także pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z władzami i instytucjami. Preinkubator (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) to wyspecjalizowane jednostki w obsłudze potrzeb potencjalnych przedsiębiorców na zalążkowym (seedstage) etapie tworzenia przedsiębiorstwa. Preinkubacja (wylęgarnia) to początkowy etap procesu inkubacji przedsiębiorczości, a tworzone do obsługi tego procesu preinkubatory są najmłodszym typem ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Powstają one najczęściej w ramach szkół wyższych i stanowią przedłużenie procesu dydaktycznego w zakresie przedsiębiorczości o możliwości przygotowania do praktycznego działania na rynku oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności we własnej firmie (Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć., 2011). 14 Program gotowości inwestycyjnej to usługa skierowana do przedsiębiorcy, który szuka zewnętrznego finansowania, polegająca na przygotowaniu go do zrozumienia specyficznych potrzeb inwestora (głównie venture

15 capital, seed capital, anioła biznesu) oraz pomocy w znalezieniu odpowiedzi na te potrzeby poprzez dostarczenie oraz przedstawienie niezbędnych i usystematyzowanych informacji o przedsięwzięciu. Kształtowanie gotowości inwestycyjnej to praca z przedsiębiorcami nad podniesieniem ich szans na zdobycie finansowania kapitału wysokiego ryzyka. Może ona odbywać się indywidualnie w odpowiedzi na potrzeby konkretnego przypadku lub może być prowadzona w ramach ustrukturyzowanego programu skierowanego do szerszych grup odbiorców. Skuteczne przygotowanie przedsiębiorcy wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, którym rzadko dysponują pracownicy i eksperci jednej tylko instytucji, dlatego też najskuteczniejsze programy gotowości inwestycyjnej prowadzą sieci ośrodków i specjalistów, których kompetencje i sieć kontaktów wzajemnie się uzupełniają. Większość programów podnoszenia gotowości inwestycyjnej rozpoczyna się od działań informacyjnych i promocyjnych, które kierowane są do szerokich kręgów przedsiębiorców. Do kolejnych etapów programu przechodzi coraz mniej uczestników, którzy korzystają z coraz bardziej wyspecjalizowanego, intensywnego, a tym samym bardziej kosztownego wsparcia. Działania początkowe mają przede wszystkim na celu nabór uczestników programu zainteresowanych pozyskaniem kapitału, ale też pomagają w uświadomieniu przedsiębiorcom (lub potencjalnym przedsiębiorcom), jakie są możliwości finansowania, na czym polegają i czym się różnią dostępne źródła finansowania, jakie są wady i zalety instrumentów kapitałowych, czego poszukują inwestorzy i jakimi się kierują kryteriami w wyborze inwestycji. W następnych fazach przedsiębiorcy dowiadują się, jak spełnić te kryteria i pracują ze wsparciem ekspertów nad uczynieniem swojego pomysłu, przedsięwzięcia interesującym dla inwestora. Na koniec następuje nawiązanie kontaktu z potencjalnymi inwestorami i prezentacja propozycji biznesowej. (za: John Griffiths, Elżbieta Książek, Wojciech Przygocki, Tomasz Wiśniewski, Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych, PARP 2011) Rozwój pomysłu to usługa skierowana głównie do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, polegająca na wsparciu pomysłodawcy w przekształceniu idei na konkretny plan przedsięwzięcia rynkowego. Wsparcie może być oferowane w zakresie działań przygotowawczych do opracowania pełnego biznes planu, tj. badania rynkowe i analizy, tworzenie pierwszego biznesplanu i modelu finansowego. (opracowanie własne na podstawie dostępnej literatury). 15

16 MAPA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Na mapie zaznaczono instytucje, które wzięły udział w badaniu ankietowym oferty IOB w województwie pomorskim w styczniu 2014 na rzecz projektu INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji. 16

17 2 W KATALOG INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

18 AGENCJA ROZWOJU POMORZA Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska Gdańsk ul. Arkońska Gdańsk @ Typ instytucji Fundusz Kapitału Zalążkowego Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Zasięg terytorialny Międzynarodowy MŚP Duże przedsiębiorstwa Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Osoby prowadzące działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Samorządy Jednostki B+R 18

19 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Zarządzanie biznesem Zarządzanie zasobami ludzkimi Doradztwo finansowe, podatkowe Analiza rynku i marketing Dostęp do funduszy europejskich Społeczna odpowiedzialność biznesu Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Pomoc finansowa Fundusz kapitału zalążkowego seed capital Fundusz Venture Capital Współpraca z Aniołami Biznesu Poszukiwanie inwestorów Subwencje, granty, dopłaty - dystrybucja Dotacje dla MŚP 19

20 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Armii Krajowej 110 p.206, Sopot [AIP UG] ul. Czyżewskiego 29F, Gdańsk [AIP AWFIS] ul. Do Studzienki 32, Gdańsk [AIP PG] Al. Grunwaldzka 472, Olivia Gate, Gdańsk [Business Typ instytucji Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zasięg terytorialny Krajowy Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Osoby bezrobotne Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia 20 Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy

21 Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Zarządzanie biznesem Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Zarządzanie zasobami ludzkimi Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo księgowe, rachunkowe Doradztwo prawne Analiza rynku i marketing Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni biurowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Recepcja i obsługa sekretariatu Internet szerokopasmowy Punkt ksero Sale do pracy kreatywnej Powierzchnie co-workingowe Pomoc finansowa Fundusz kapitału zalążkowego seed capital 21

22 BLACK PEARLS Al. Grunwaldzka Gdańsk Typ instytucji Fundusz Kapitału Zalążkowego Zasięg terytorialny Międzynarodowy Grupy klientów MŚP Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia 22 Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Diagnoza sytuacji firmy - audyt technologiczny

23 Zarządzanie biznesem Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Pośrednictwo kooperacyjne Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Ochrona własności intelektualnej Doradztwo prawne Dostęp do funduszy europejskich Pomoc finansowa Fundusz kapitału zalążkowego seed capital Współpraca z Aniołami Biznesu 23

24 BUSINESS ANGEL SEEDFUND ul. Batorego 16/1a Gdańsk Typ instytucji Fundusz Kapitału Zalążkowego Zasięg terytorialny Krajowy Grupy klientów MŚP Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia 24 Zakładanie firmy Opracowanie biznesplanu Zarządzanie biznesem Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów

25 Pomoc finansowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Współpraca z Aniołami Biznesu 25

26 CENTRUM EDUKACYJNO-WDROŻENIOWE W CHOJNICACH ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a Chojnice Typ instytucji Inkubator Technologiczny Zasięg terytorialny Lokalny Grupy klientów MŚP Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Dzieci i młodzież szkolna 26

27 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Szkolenia z zakresu rozwijania kreatywności Spotkania networkingowe Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni biurowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Recepcja i obsługa sekretariatu Punkt ksero Sale do pracy kreatywnej 27

28 CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII ul. Grunwaldzka Gdańsk Typ instytucji Centrum Transferu Technologii Zasięg terytorialny Międzynarodowy MŚP Duże przedsiębiorstwa Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Osoby bezrobotne Samorządy Jednostki B+R 28

29 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Pośrednictwo kooperacyjne Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Doradztwo prawne Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Dostęp do baz danych Sala seminaryjna 29

30 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. G. Narutowicza 11/ Gdańsk Typ instytucji Centrum Transferu Technologii Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zasięg terytorialny Międzynarodowy Naukowcy Grupy klientów Studenci, absolwenci MŚP Duże przedsiębiorstwa 30

31 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Opracowanie biznesplanu Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Analiza rynku i marketing Obsługa procesu transferu technologii Wsparcie zespołów negocjujących warunki współpracy w ramach przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych Wsparcie ochrony własności intelektualnej i obsługi patentowej Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Udostępnianie i wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Sale do pracy kreatywnej Internet szerokopasmowy Pomoc finansowa Współpraca z Aniołami Biznesu Pozyskiwanie funduszy umożliwiających zakładanie spółek spin-off Uczelni 31

32 DOM PRZEDSIĘBIORCY ul. Obrońców Westerplatte Tczew , 42, 43 Typ instytucji Inkubator Przedsiębiorczości Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Zasięg terytorialny Lokalny MŚP Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Osoby bezrobotne 32

33 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Zakładanie firmy Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo prawne Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni biurowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Internet szerokopasmowy Serwerownia Punkt ksero Pomoc finansowa Lokalny / regionalny fundusz pożyczkowy 33

34 EDORADCA ul. Kubusia Puchatka 5/ Tczew Typ instytucji Fundusz Kapitału Zalążkowego Zasięg terytorialny Krajowy Grupy klientów MŚP Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia 34 Opracowanie biznesplanu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Diagnoza sytuacji firmy - audyt technologiczny

35 Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Dostęp do funduszy europejskich Pomoc finansowa Fundusz kapitału zalążkowego - seed capital 35

36 FUNDACJA GOSPODARCZA ul. Olimpijska Gdynia Typ instytucji Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Inkubator Przedsiębiorczości Zasięg terytorialny Międzynarodowy MŚP Grupy klientów Duże przedsiębiorstwa Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Osoby bezrobotne 36

37 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Zarządzanie biznesem Zarządzanie zasobami ludzkimi Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo księgowe, rachunkowe Doradztwo prawne Analiza rynku i marketing Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni biurowej Wynajem powierzchni magazynowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych 37

38 GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ul. Żaglowa Gdańsk Typ instytucji Park Przemysłowy Centrum wspierania biznesu i przedsiębiorczości Zasięg terytorialny Międzynarodowy Grupy klientów MŚP Duże przedsiębiorstwa Samorządy Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia 38 Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Zarządzanie biznesem

39 Pośrednictwo kooperacyjne Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo księgowe, rachunkowe Doradztwo prawne Analiza rynku i marketing Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni magazynowej Rozbudowa infrastruktury, jej dzierżawa/sprzedaż Obsługa inwestorów BPO /SSC (Business Process Outsourcing) oraz Shared Services Centers Pomoc Finansowa Współpraca z Aniołami Biznesu 39

40 GDAŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI STARTER ul. Lęborska 3b Gdańsk Typ instytucji Inkubator Przedsiębiorczości Zasięg terytorialny Krajowy MŚP Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Dzieci i młodzież chcące rozwijać kreatywność i uczyć się przedsiębiorczości Samorządy 40

41 Usługi Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Zarządzanie biznesem Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Ochrona własności intelektualnej Zarządzanie zasobami ludzkimi Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo księgowe, rachunkowe Doradztwo prawne Analiza rynku i marketing Dostęp do funduszy europejskich Inne: Szkolenia biznesowe i kreatywne Eventy networkingowe Eventy nakierowane na dzielenie się wiedzą Eventy nakierowane na powstawanie i rozwój startupów (np. Startup Sprint, Startup Pirates) Hackathony Konkursy dla startupów Magazyn o e-biznesie e-profit Mentoring Coaching 41

42 Promocja kreatywności i przedsiębiorczości u dzieci i młodzieży Wsparcie branż kreatywnych Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe Wynajem powierzchni biurowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Recepcja i obsługa sekretariatu Internet szerokopasmowy Serwerownia Punkt ksero Kawiarnia, bar Sale do pracy kreatywnej Przedszkole Inne: Usługa wirtualnego biura Usługa biurka na godziny Pomoc finansowa Współpraca z Aniołami Biznesu Współpraca z Funduszem Venture Capital i Funduszami Seed Capital Współpraca z funduszem pożyczkowym Współpraca z funduszem poręczeniowym 42

43 GDAŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY ul. Trzy Lipy Gdańsk Typ instytucji Park Naukowo-Technologiczny Inkubator Technologiczny Zasięg terytorialny Międzynarodowy MŚP Duże przedsiębiorstwa Grupy klientów Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Studenci, absolwenci Samorządy Jednostki B+R 43

44 Doradztwo, informacja, kursy, szkolenia Kursy przedsiębiorczości Zakładanie firmy Rozwój pomysłu Opracowanie biznesplanu Diagnoza sytuacji firmy - audyt innowacyjności Zarządzanie biznesem Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, wdrażanie na rynek nowych usług i produktów Pośrednictwo kooperacyjne Internacjonalizacja firmy i współpraca międzynarodowa Zarządzanie jakością Ochrona własności intelektualnej Obsługa patentowa Doradztwo finansowe, podatkowe Doradztwo księgowe, rachunkowe Doradztwo prawne Informatyka Dostęp do funduszy europejskich Usługi związane z wynajmem i usługi dodatkowe 44 Wynajem powierzchni biurowej Wynajem powierzchni laboratoryjnej Wynajem powierzchni produkcyjnej Wynajem powierzchni magazynowej Wynajem sal seminaryjnych i konferencyjnych Recepcja i obsługa sekretariatu

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, fundusze Private Equity/ Venture Capital

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego

Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego Toruń 1 Parki technologiczne w Polsce W prezentacji wykorzystano dane na podstawie raportu z roku 2009 pod tytułem Ośrodki innowacji

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Inkubacja przedsiębiorstw w instytucjach otoczenia biznesu

Inkubacja przedsiębiorstw w instytucjach otoczenia biznesu Inkubacja przedsiębiorstw w instytucjach otoczenia biznesu Bardzo ważnym elementem uzyskania przewagi konkurencyjnej regionów i gospodarek narodowych jest tworzenie nowych przedsiębiorstw opartych o oryginalne

Bardziej szczegółowo

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP Gdynia, 12 lutego 2014 r. Ewa Ropela, Agata Sowula Fundacja Gospodarcza REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka Akcyjna 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010 Instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2015 Radosław Runowski Dyrektor Departamentu Wsparcia e-gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur PI Innowacje Przyszłością Regionu Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur - Celem głównym projektu jest ułatwienie powstawania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT)

Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) Warszawa, 14 października 2014 r. Dane projektowe Źródło finansowania Europejski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo