Na początku kobietom chodziło przede wszystkim o wyzwolenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na początku kobietom chodziło przede wszystkim o wyzwolenie"

Transkrypt

1 Na początku kobietom chodziło przede wszystkim o wyzwolenie się spod panowania i opieki mężczyzn. Potem także o równość wobec prawa, o możliwość kształcenia się, pracy, prawo do głosowania. Wiele kobiet wiązało nadzieje na zmianę swej sytuacji prawnej z nadejściem rewolucji francuskiej. Na próżno. Ogłoszona w 1789 roku Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela traktowała wyłącznie o mężczyznach. W Polsce prawa wyborcze kobiety otrzymały stosunkowo wcześnie, bo w 1918 roku. W Szwajcarii dopiero w 1971 roku. Na początku XX wieku mężczyźni pozwolili kobietom studiować na uniwersytetach, choć i tak nie od razu mogły się habilitować. W badaniach naukowych feminizm został zapoczątkowany w latach 70. XX wieku. Zaczęto wtedy podnosić problem wpływu kultury patriarchalnej na naukę. Na uniwersytetach zaczęły powstawać gender studies. Czym jest nowy feminizm Jana Pawła II? to temat sympozjum, które zorganizowała Katedra Teologicznej Antropologii oraz Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Papieskiej Akademii Teologicznej przy współpracy z Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się!. Spotkanie odbyło się 2 kwietnia br. w auli Centrum Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 18. Dwudziestowieczne ruchy feministyczne w większości pozornie tylko broniły godności kobiety. Głoszone hasła o równouprawnieniu nie służyły ich prawdziwej emancypacji, a jedynie osłabiały ich podmiotowość i niejednokrotnie przekreślały godność kobiet i specyficzne wartości kobiece uważa ksiądz prof. Jan Dyduch, rektor PAT. O teologii feministycznej mówił na sympozjum Aleksander Gomola z UJ. Ruch ten rozwija się od końca lat 60. XX wieku, w Polsce jest jeszcze mało znany. Za jego początek uważa się pracę Mary Daly Kościół i druga płeć. Jej autorka, katoliczka, pisała w niej, że chrześcijaństwo dyskryminuje kobiety. Wokół teologii feministycznej narosło wiele nieporozumień, sam ruch zresztą jest zróżnicowany. Jednym z jego postulatów jest dopuszczenie kobiet do kapłaństwa, a także polemika z zastanym wyobrażeniem Boga. Jest On według teolożek duchem, podkreślają, że nie ma płci. Niełatwo nowoczesnej kobiecie być jednocześnie feministką i katoliczką. Wizja Kościoła tak bardzo utożsamiana jest z konserwatyzmem i patriarchatem, że feministkom trudno jest TEOLOŻKI FEMINISTKI Feminizm się zestarzał, bo feministki przestały słuchać kobiet, a zaczęły im mówić, co jest dla kobiet dobre mówiła Małgorzata Bilska podczas konferencji Spotkanie odbyło się 2 kwietnia br. w auli Centrum Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 18 traktować takie hybrydy jak feministka-katoliczka za poważne partnerki do rozmów. Katoliczki w ruchu feministycznym postrzegane są jako nieuświadomione i podporządkowane mężczyznom i zupełnie zapomina się o tym, że Kościół katolicki potępia dyskryminację kobiet. Owszem, chrześcijaństwo rozwijało się w patriarchacie, ale dużo zmieniło się od czasów, gdy św. Augustyn pisał, że kobieta jest istotą pośrednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie. Droga ta była długa i kręta. Przeciwny na przykład nadmiernej emancypacji kobiet był Pius XI, który w encyklice Casti conubii uważał ją za fałszywie pojętą swobodę i nienaturalną równość z mężem. Ale już Jan XXIII w Orędziu do kobiet pisał: Nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty powołuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nieposiadaną. Paweł VI w 1970 roku po raz pierwszy w historii nadał godność doktora Kościoła dwóm kobietom: Teresie Wielkiej i Katarzynie ze Sieny. Jednak nikt z poprzedników Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej nie zaszedł tą drogą tak daleko jak on. Był pierwszym papieżem, który tematyce kobiecej poświęcił oddzielny dokument list apostolski Mulieris dignitatem. Otwarcie wzywał w nim kobiety do stworzenia nowego feminizmu. W dokumencie czytamy: Za naszych czasów sprawa praw kobiety nabrała nowego znaczenia w szerokim kontekście praw osoby ludzkiej. Naświetlając ten stale deklarowany i na różne sposoby przypominany program, orędzie biblijne i ewangeliczne strzeże prawdy o jedności dwojga, czyli o tej godności i o tym powołaniu, jakie wynikają ze swoistej odmienności i oryginalności osobowej mężczyzny i kobiety. Dlatego też słuszny sprzeciw kobiecy wobec tego, co wyrażają biblijne słowa on będzie panował nad tobą (Rdz 3, 16), nie może prowadzić pod żadnym warunkiem do maskulinizacji kobiet. W imię wyzwolenia się od panowania mężczyzny kobieta nie może dążyć do tego, by wbrew swojej kobiecej oryginalności przyswajać sobie męskie atrybuty. Zachodzi uzasadniona obawa, że na tej drodze kobieta nie spełni siebie, może natomiast zatracić i wypaczyć ALMA MATER 99

2 to, co stanowi o jej istotnym bogactwie. A jest to bogactwo ogromne. Okrzyk pierwszego mężczyzny w biblijnym opisie na widok stworzonej kobiety jest okrzykiem podziwu i zachwytu, który przechodzi w całe dzieje człowieka na ziemi. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że nie uznaje kobiecej inności za niższą czy podporządkowaną. Papież pisze też o naturalnej predyspozycji kobiety do macierzyństwa, którą określa mianem kobiecego geniuszu: trzeba więc, aby mężczyzna był tego w pełni świadom, że w tym wspólnym ich rodzicielstwie zaciąga on szczególny dług wobec kobiety. Żaden program równouprawnienia kobiet i mężczyzn nie jest gruntowny, jeśli tego nie uwzględnia. Nowy feminizm postuluje, aby kobiety włączały się w życie społeczne i wnosiły w nie swoją kobiecość: opiekuńczość, cierpliwość, macierzyństwo, aby budować cywilizację miłości. Osobowe zasoby kobiecości na pewno nie są mniejsze od zasobów męskości są tylko inne. Kobieta więc podobnie zresztą jak mężczyzna musi pojmować swe osobowe spełnienie, swą godność i powołanie w oparciu o te zasoby, według tego bogactwa kobiecości, jakie otrzymała w dniu stworzenia i które dziedziczy jako sobie właściwy wyraz obrazu i podobieństwa Bożego czytamy w Mulieris dignitatem. Dzisiaj Kościół katolicki otwarcie przyznaje, że w chrześcijaństwie powstawały struktury dyskryminacji kobiet, jednak dialog nie jest łatwy. Kiedy mówimy feminizm i Kościół z jednej strony mamy radykalną i jednostronną krytykę patriarchatu, a z drugiej strony jednostronną krytykę feminizmu i tego, co on proponuje twierdzi Małgorzata Bilska z UJ. Feminizm się zestarzał, bo feministki przestały słuchać kobiet, a zaczęły im mówić, co jest dla kobiet dobre zauważa. Kinga Mieszaniec SŁOWIAŃSKA STAROŻYTNOŚĆ Co wiemy o naszym słowiańskim rodowodzie, o duchowości naszych przodków? Choć wstyd się przyznać, często znacznie mniej niż na przykład o wierzeniach starożytnych Greków i Rzymian. Zapominamy, że śmigus-dyngus, marzanna, pisanki to zwyczaje pogańskie przejęte przez chrześcijan. Ta nowa kiedyś religia przemieszała się ze starymi tradycjami i przetrwała w takiej formie do dziś. Wiarę dawnej Słowiańszczyzny próbują zrekonstruować neopoganie. O swej religii mówią, że to rodzima wiara, wiara słowiańska, wiara Lechitów. Im właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęcono dwudniowe spotkanie naukowe. Konferencję Neopogaństwo w Polsce, która zaczęła się 19 marca br., zorganizowały: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Towarzystwo Doktorantów UJ. Neopogaństwo to zbiorowe określenie współczesnych systemów wierzeń odwołujących się zarówno do etnicznej religii danego regionu lub kraju, jak i wierzeń powstałych całkowicie od podstaw. Część wyznawców tej religii uważa termin neopogaństwo za określenie pejoratywne i woli, aby nazywać ich rodzimowiercami. Rodzimowierstwo słowiańskie opiera się głównie na mitologii wywodzącej się z kultury i tradycji tworzonej przez Słowian na ziemiach polskich do roku 966, czyli umownej daty chrztu Polski, choć pewne jego odłamy czerpią inspirację również z dorobku pozostałych dawnych kultur etnicznych, tworzących korzenie naszych tradycji Obrady rozpoczął prof. Jacek Majchrowski na długo przed pojawieniem się chrześcijaństwa. Pod pojęciem neopogaństwa słowiańskiego rozumie się wiele ruchów o różnym charakterze religijnym, politycznym i formalnym, łączy je idealizacja słowiańskiej starożytności. Przyjęcie chrześcijaństwa przez władców piastowskich polscy poganie uważają za początek katastrofy i upadku cywilizacji słowiańskiej. Pierwsze odwołania do wiary rodzimej, po okresie średniowiecza całkowicie zdominowanej przez chrześcijaństwo, odnajdujemy w polskiej literaturze okresu romantyzmu. Mickiewicz czy Słowacki w swoich dziełach czerpali z tradycji ludowej i nawiązywali do zwyczajów i mitologii słowiańskiej. Sytuacja Polaków była wtedy trudna rozbiory i wywołane przez nie pragnienie zbudowania świadomości narodowej oraz odróżnienia się od zaborców unaoczniły im, że właściwie nie mają do czego się odwoływać. Po pierwsze, z powodu nikłości źródeł opisujących genezę polską, a po drugie, z powodu bardzo negatywnego obrazu, który się z nich wyłaniał. To poczucie gorszości zostaje spotęgowane w momencie utraty niepodległości. Ówcześni działacze patriotyczni stają przed dylematem: wokół czego zjednoczyć Polaków, by nie dać się wynarodowić? Jaka jest kultura polska? Co nas odróżnia od Niemców, Rosjan, Francuzów? Co można określić jako wyłącznie polskie? Skąd pochodzimy? Jaki jest nasz mit początku? Jakie są nasze cechy narodowe? Czy rzeczywiście to, co oryginalnie polskie, jest prymitywne i gorsze...? zastanawiała się Agnieszak Gajda. Te spory były wbrew pozorom istotne, gdyż z danej koncepcji 100 ALMA MATER

3 genezy nazwy naszego plemienia wywodzono określone cechy charakteru. I tak Sławianin miał być mężny, heroiczny, walczący i zwyciężający, prawy i godny szacunku; Słowianin wybrany przez Boga, natchniony, naznaczony misją już u kolebki; Sclavus to z kolei urodzony niewolnik, uległy, bierny, co miało tłumaczyć dzieje i upadek Polski kontynuowała. Od tego momentu coraz częściej powracać zaczęły do świadomości Polaków pojęcia wywodzące się z tak zwanej kultury pogańskiej. W okresie międzywojennym powstały organizacje o charakterze rodzimowierczym, między innymi Zadrużanie. Po drugiej wojnie światowej rodzimowierstwo zaczęło rozwijać się jeszcze dynamiczniej, gdyż represje władz PRL na tle wyznaniowym skupiły się głównie na Kościele katolickim. Upadek PRL i powstanie III Rzeczypospolitej oraz związane z tym poszerzenie swobód obywatelskich spowodowały dalszy rozwój rodzimowierstwa. W ostatnim półwieczu pojawiło się kilka ruchów odwołujących się do tradycji słowiańskich sprzed chrystianizacji, na przykład Rodzimy Kościół Polski, Zrzeszenie Wiary Rodzimej, Klan Ausran, Polski Kościół Słowiański. Po 1989 roku w Polsce coraz większą popularność zaczęła zdobywać Wicca, nie jest ona jednak wyznaniem oficjalnie zarejestrowanym. Niektóre z tych ugrupowań dają jasno do zrozumienia, że wkroczenie przez państwo polskie w orbitę wpływów nowej uniwersalnej religii było sprzeniewierzeniem się dotychczasowej historii i wierze, inne mówią raczej o symbiozie obu tych wiar. Kolejnym zagadnieniem jest niewątpliwie sam stosunek do idei pogańskiej. Rysują się w związku z tym dwie opcje. Pierwsza z nich głosi konieczność odtworzenia dawnych wierzeń, druga skupia się na uwypuklaniu nowych wartości religii słowiańskiej mówił prof. Krzysztof Biliński. Warto przyjrzeć się bliżej tej neopogańskiej antropologii. Tchnie ona głębokim humanizmem, i to zarówno w stosunku do człowieka, jak i społeczeństwa. Wizja wielkiej Polski, potężnej Słowiańszczyzny, które budują równie potężną Europę, to plan, który swymi korzeniami sięga pomysłów dziewiętnastowiecznych, wtedy niewątpliwie utopijnych, ale dzisiaj, w dobie jednoczącego się kontynentu, na pewno bliższy realizacji niż w przeszłości dodawał. Nowożytny neopoganizm wyrósł z zainteresowań okultyzmem, tak modnym w XVIII wieku. Nieprzypadkowo kolebką neopoganizmu stała się Anglia. Ceremonie nawiązujące do pogaństwa odbywały się w starodawnych miejscach kultu. Również dziś do Stonehenge na coroczne obrzędy przesilenia letniego zjeżdżają druidzi, madzy, czarownice, ale też gapie. Duży wpływ na tworzenie się wierzeń pogańskich miały ruchy narodowe w Europie, a później, w XX wieku, powstanie nowych państw, na przykład Litwy, Łotwy czy Ukrainy. Odwołanie się do korzeni przedchrześcijańskich miało podkreślić tożsamość narodu. W rodzimej wierze rytuałami są przede wszystkim obchody świąt związanych z cyklem przemian w przyrodzie. Poczynając Na konferencję przyjechali badacze z wielu ośrodków naukowych od wiosny, a kończąc na zimie, zataczany jest przez naturę krąg cyklu narodzin i śmierci. W kluczowych momentach tego cyklu rodzimowiercy obchodzą cztery najważniejsze słowiańskie święta: 21 marca Jare Święto lub Jare Gody, czyli początek wiosny, święto ku czci odradzającego się życia; czerwca Kupała, święto ognia, wody, życia i miłości, początek lata; 21 września dożynki, święto plonów, początek jesieni; grudnia Święto Godowe lub Szczodre Gody, czyli przesilenie zimowe, śmierć Starego Słońca i narodziny nowego. Oprócz nich obchodzone są również inne święta poboczne, związane z tradycjami regionalnymi oraz z kultem zmarłych. Nacjonalizm nie odgrywa tak znaczącej roli w neopogaństwie polskim, jak w ukraińskim czy litewskim. Chrzest Rusi czy Litwy uważa się tam za katastrofę, a prawdziwej litewskości czy ukraińskości poszukuje się przed przyjęciem chrześcijaństwa. Na powstanie neopoganizmu w Rosji duży wpływ miało poszukiwanie tożsamości narodowych w latach 70. i 80. XX wieku, w czasie kryzysu ideologii komunistycznej, a także słabość Cerkwi prawosławnej, której struktury w komunizmie zostały zniszczone. Podejście neopogan w Rosji do chrześcijaństwa nurtu wschodniego jest wrogie. Chrześcijaństwo, jak również wszystkie religie światowe, jest określane jako międzynarodowa korporacja służąca interesom określonego systemu politycznego, stworzona po to, żeby pozbawić człowieka wolności. Rosyjscy neopoganie głoszą, że są najstarszą wspólnotą religijną na terenie Federacji Rosyjskiej, i kontynuują nieprzerwanie tradycję słowiańskiej wiary przyznawała Anna Zaczkowska. Główną różnicą między polskim a rosyjskim neopogaństwem jest całkowicie odmienne podejście badaczy i publicystów do grup neopogan w Polsce i w Rosji. W Polsce neopoganizm jest religijnym fenomenem, znanym jedynie wąskiej grupie badaczy, nie podejmuje się na jego temat dyskusji na pierwszych stronach gazet, nie wywołuje on ostrych polemik między politologami, socjologami a religioznawcami. Natomiast rosyjski neopoganizm jest widoczny zarówno w środkach masowego przekazu, jak i na ulicach miast, neopoganie są tam obecni podczas obchodów różnego rodzaju świąt oraz manifestacji. Dowodem na masowy zasięg zjawiska jest ogromna liczba publikacji powstających wokół tej problematyki. Rosyjscy neopoganie wydają szereg własnych czasopism, niektóre organizacje posiadają własne wydawnictwa tłumaczyła. Różni je też działalność Cerkwi prawosławnej, bardzo aktywnie dokumentujacej i monitorującej działalność neopogan. Polski neopoganizm natomiast nie jest przedmiotem osobnych analiz i listów duszpasterskich Kościoła katolickiego, ponieważ nigdy nie był tak popularny jak neopoganizm rosyjski. Rosyjscy neopoganie zaczęli aktywnie działać w chaosie, jaki pozostał po rozpadzie ZSRR. Na początku lat 90. nie było ALMA MATER 101

4 silnej Cerkwi ani regulacji prawnych, które powstrzymywałyby powstawanie nowych ruchów religijnych. W Polsce istniał silny Kościół katolicki, którego struktury nie zostały zniszczone tak jak struktury Cerkwi. Neopoganie rosyjscy działali w warunkach, w których Rosjanie byli pozbawieni normalnie działających miejsc kultu, opieki duszpasterskiej i podstawowej, obiektywnej wiedzy na temat religii. Chaos dwojakiego rodzaju, zarówno w sferze ideologii, jak i, sferze codziennego życia, stał się przyczyną frustracji Rosjan oraz próby poszukiwania nowej, alternatywnej do komunistycznej, ideologii. Kryzys ten zaowocował również olbrzymim wzrostem zainteresowania nowymi ruchami religijnymi, które starały się dać Rosjanom odpowiedź na podstawowe egzystencjalne pytania podkreślała Anna Zaczkowska. Trudno o jednoznaczną ocenę zjawiska neopogaństwa, tym bardziej że wykracza Słup ze Zbrucza w Muzeum Archeologicznym w Krakowie ono poza uwarunkowania religijne. Potrzebny wydaje się tutaj socjologiczny i psychologiczny punkt widzenia, który pozwoliłby, jak można sądzić, na kompleksowe ustalenie rudymentarnych czynników warunkujących powstawanie tego rodzaju ruchów. Taka perspektywa ma również tę zaletę, że pozwala na bezstronny, obiektywny opis pozbawiony jakichkolwiek odniesień konfesyjnych, co zwłaszcza obecnie, w dobie zwalczania sekt, może przynieść rzetelną, naukową prezentację interesującego nas problemu. O potrzebie takiego rozwiązania nie tylko w stosunku do neopogaństwa nie trzeba nikogo przekonywać, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, jak wiele przekłamań i niedomówień towarzyszy próbom mówienia o mniejszościach religijnych w Polsce podsumował prof. Krzysztof Biliński. Kinga Mieszaniec 88 procent Polaków uważa korupcję za największy problem w funkcjonowaniu państwa. W indeksie percepcji korupcji Transparency International na 180 badanych państw Polska zajęła 61. pozycję (razem z Rumunią). Nie ma się czym chwalić. Jest to najgorsze miejsce pośród innych krajów Unii Europejskiej. Według Globalnego Barometru Korupcji Transparency International w Polsce 2007 roku za najbardziej sprzedajne uważane były partie polityczne, potem służba zdrowia, parlament i biznes, następnie sądownictwo i policja, dalej uplasowały się urzędy rejestrowe, a na końcu media. Znam przypadek, gdy na samym starcie procesu legislacyjnego ten, któremu zależało na przyjęciu ustawy o treści dla siebie korzystnej, zakupił ekspertyzy u czołówki prawników w danej dziedzinie, znanych profesorów mówił mecenas Jan Stefanowicz. 19 marca br. w siedzibie Radia Kraków odbyła się konferencja MAŁOPOLSKA BEZ KORUPCJI Antykorupcja w Polsce stan i perspektywy. Instytucjonalne i prawne ramy zwalczania korupcji, inaugurująca projekt Małopolska bez korupcji. Zorganizował ją Instytut Kościuszki we współpracy ze Stowarzyszeniem Katon i Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poprzez realizację projektu pragniemy zamanifestować system wartości, w którym nie ma miejsca na korupcję, dlatego hasło projektu brzmi Przerwijmy zmowę milczenia. Województwo małopolskie zostało wskazane jako pilotażowe miejsce realizacji programu, ponieważ jest silnym ośrodkiem naukowym, w którym jednocześnie intensyfikują się działania sektora prywatnego, w związku z tym duża grupa młodych ludzi rozpoczyna tutaj karierę zawodową wyjaśniała Olga Plaze, koordynator projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy o zjawisku korupcji oraz 102 ALMA MATER

5 Owocem projektu Małopolska bez korupcji jest przygotowanie i opublikowanie Antykorupcyjnych Kodeksów Praktyki Etycznej przedstawienie najlepszych metod jej zwalczania i zapobiegania w środowiskach młodych przedstawicieli świata nauki, sektora prywatnego, administracji samorządowej i rządowej, mediów oraz organizacji pozarządowych, a także prawników i lekarzy jako grup szczególnie narażonych na zjawiska korupcjogenne w początkowej fazie drogi zawodowej. Podczas spotkania przedstawiony został ogólny zarys skali zjawiska korupcji w Polsce. Polacy określają Polskę jednoznacznie jako państwo dotknięte zjawiskiem korupcji mówiła Anna Urbańska, prezes Transparency International Polska. Zwróciła też uwagę na efekt błędnego koła w funkcjonowaniu korupcji: korupcja prowadzi do ubożenia społeczeństwa, natomiast ubożenie społeczeństwa skłania do zachowań korupcjogennych tłumaczyła. Grażyna Kopińska, dyrektor Programu Przeciw Korupcji Fundacji Stefana Batorego, podkreślała, że bardzo ważne jest opracowanie rządowej strategii antykorupcyjnej. Wpisywałyby się w nią cztery zasadnicze cele: diagnozowanie korupcji na podstawie badań społecznych, zapobieganie korupcji poprzez realizację programów prewencyjnych, edukowanie oraz egzekwowanie kar. W czasie prac sejmowych komisji lub podkomisji w roli ekspertów często występują ludzie, którzy wcześniej sami współtworzyli dany projekt, a następnie występowali w roli konsultantów w ministerstwie opowiadał mecenas Jan Stefanowicz. Zatem tacy ludzie sami siebie recenzują podczas prac komisji. Oni też mają w praktyce monopol występowania przed komisją sejmową i przez posłów z rządzącej koalicji ich zadanie jest traktowane jako głos proroczy. Ale również niemal normą jest, że posłowie pracujący w komisjach nie interesują się pracą nad projektami. Kluby delegują dyżurnych posłów do prowadzenia tylko tych spraw, którymi zajmuje się partia. Bywa, że nawet posłowie, którzy mają sprawować nadzór nad projektem, nie mają pojęcia, o co w nim chodzi. Osobnym tematem jest, że rodzime stronnictwa nie mają dobrego zaplecza eksperckiego. Niestety, w Polsce niezależnych ekspertów, takich z prawdziwego zdarzenia, jest jak na lekarstwo dodawał. Podczas konferencji wystąpili także: Paweł Rutkowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dr Krzysztof Szczerski były wiceminister spraw zagranicznych, Peter Tærø Nielsen prezes Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, oraz Alina Hussein doradca prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Konferencja to nie jedyny cel organizatorów projektu Małopolska bez korupcji. Dla tych, którzy znaleźli się w sytuacji korupcjogennej i nie wiedzą, jakie przysługują im prawa, uruchomiliśmy wirtualne Biuro Konsultacji Antykorupcyjnej w wirtualnym biurze Instytutu Kościuszki w Second Life Kraków oraz Forum Wsparcia Antykorupcyjnego, gdzie prawnicy udzielają porad w tym zakresie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie informuje Kamila Mazurek, ekspert ds. promocji projektu. Owocem projektu będzie, po raz pierwszy w Polsce, przygotowanie i opublikowanie Antykorupcyjnych Kodeksów Praktyki Etycznej. Zanim zostaną one rozpowszechnione na terenie całej Polski, zostaną zaopiniowane przez Radę Programową projektu złożoną z wybitnych przedstawicieli świata nauki. Opiekę naukową nad przygotowaniem kodeksów objął dr Krzysztof Szczerski, politolog z UJ, ekspert w zakresie administracji publicznej, autor licznych publikacji i książek, w tym między innymi Porządki biurokratyczne. Zaproszenia do Rady Programowej dotychczas przyjęli: prof. Krzysztof Kiciński z UW twórca kodeksu etycznego urzędników na wzór brytyjskiego Kodeksu Nolana, prof. Czesław Porębski członek Ośrodka Myśli Politycznej, wykładowca UJ i UE w Krakowie, prof. Antoni Z. Kamiński z PAN były szef Transparency International, prof. Grażyna Skąpska z UJ, prof. Janina Filek z UE w Krakowie. W ramach projektu Małopolska bez korupcji 17 kwietnia br. odbyła się również druga konferencja dotykająca psychologicznych i społecznych aspektów korupcji oraz korupcji w ujęciu globalnym. Trzecia, ostatnia konferencja Media a korupcja odbędzie się 15 maja. KM ALMA MATER 103

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Równość płci. temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek. Fundacja Partners Polska

Równość płci. temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek. Fundacja Partners Polska Równość płci temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek Fundacja Partners Polska Warszawa 2004 Redakcja: Maja Branka, Maciej Tański Przekład: Tadeusz Baszniak Projekt graficzny: Stefan Brzostkowski

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-927859-1-0

ISBN 978-83-927859-1-0 Przygotowanie podręcznika naukowego z odejściem od historyczno-instytucjonalnego ujęcia na rzecz podejścia problemowego oraz analizy krytycznej było jak najlepszym rozwiązaniem to przysłowiowe trafienie

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej BerlYiongy O PUBLIKACJI Publikacja Zasady Yogyakarty jest polskim przekładem deklaracji uchwalonej przez grupę ekspertów z 25 krajów podczas konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy?

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Agenda, pakty, rozwój lokalny i jeden z Siedmiu Cudów Natury Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji 229 dr Tadeusz Kowalewski Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Politechnika Białostocka Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu

Bardziej szczegółowo

KULTURA WOLNOŚCI FORMULARZ KANDYDATURY GDAŃSKA DO TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016

KULTURA WOLNOŚCI FORMULARZ KANDYDATURY GDAŃSKA DO TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 KULTURA WOLNOŚCI FORMULARZ KANDYDATURY GDAŃSKA DO TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 selekcja końcowa Gdańsk 2011 Z dumą składam w Państwa ręce aplikację Gdańska i Metropolii do tytułu Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA?

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? STYCZEŃ 2011 ISSN 1689-9873 BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? Wstęp Prezentowany brief programowy ma na celu przedstawienie kondycji polskiego sektora pozarządowego po dwudziestu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

MUZEA I MUZEALNICY W NOWYCH CZASACH. PROGRAM STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH

MUZEA I MUZEALNICY W NOWYCH CZASACH. PROGRAM STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH MUZEA I MUZEALNICY W NOWYCH CZASACH. PROGRAM STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH ANNA SZUKALSKA-KUŚ, MICHAŁ NIEZABITOWSKI, SŁAWOMIR SZAFRAŃSKI ZAŁOŻENIA DO PRACY NAD NINIEJSZYM PROGRAMEM Idea powołania

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (17) MARZEC KWIECIEŃ 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowne Koleżanki i Koledzy Minęły właśnie 3 lata od powołania mnie

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo