Na początku kobietom chodziło przede wszystkim o wyzwolenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na początku kobietom chodziło przede wszystkim o wyzwolenie"

Transkrypt

1 Na początku kobietom chodziło przede wszystkim o wyzwolenie się spod panowania i opieki mężczyzn. Potem także o równość wobec prawa, o możliwość kształcenia się, pracy, prawo do głosowania. Wiele kobiet wiązało nadzieje na zmianę swej sytuacji prawnej z nadejściem rewolucji francuskiej. Na próżno. Ogłoszona w 1789 roku Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela traktowała wyłącznie o mężczyznach. W Polsce prawa wyborcze kobiety otrzymały stosunkowo wcześnie, bo w 1918 roku. W Szwajcarii dopiero w 1971 roku. Na początku XX wieku mężczyźni pozwolili kobietom studiować na uniwersytetach, choć i tak nie od razu mogły się habilitować. W badaniach naukowych feminizm został zapoczątkowany w latach 70. XX wieku. Zaczęto wtedy podnosić problem wpływu kultury patriarchalnej na naukę. Na uniwersytetach zaczęły powstawać gender studies. Czym jest nowy feminizm Jana Pawła II? to temat sympozjum, które zorganizowała Katedra Teologicznej Antropologii oraz Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Papieskiej Akademii Teologicznej przy współpracy z Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się!. Spotkanie odbyło się 2 kwietnia br. w auli Centrum Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 18. Dwudziestowieczne ruchy feministyczne w większości pozornie tylko broniły godności kobiety. Głoszone hasła o równouprawnieniu nie służyły ich prawdziwej emancypacji, a jedynie osłabiały ich podmiotowość i niejednokrotnie przekreślały godność kobiet i specyficzne wartości kobiece uważa ksiądz prof. Jan Dyduch, rektor PAT. O teologii feministycznej mówił na sympozjum Aleksander Gomola z UJ. Ruch ten rozwija się od końca lat 60. XX wieku, w Polsce jest jeszcze mało znany. Za jego początek uważa się pracę Mary Daly Kościół i druga płeć. Jej autorka, katoliczka, pisała w niej, że chrześcijaństwo dyskryminuje kobiety. Wokół teologii feministycznej narosło wiele nieporozumień, sam ruch zresztą jest zróżnicowany. Jednym z jego postulatów jest dopuszczenie kobiet do kapłaństwa, a także polemika z zastanym wyobrażeniem Boga. Jest On według teolożek duchem, podkreślają, że nie ma płci. Niełatwo nowoczesnej kobiecie być jednocześnie feministką i katoliczką. Wizja Kościoła tak bardzo utożsamiana jest z konserwatyzmem i patriarchatem, że feministkom trudno jest TEOLOŻKI FEMINISTKI Feminizm się zestarzał, bo feministki przestały słuchać kobiet, a zaczęły im mówić, co jest dla kobiet dobre mówiła Małgorzata Bilska podczas konferencji Spotkanie odbyło się 2 kwietnia br. w auli Centrum Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 18 traktować takie hybrydy jak feministka-katoliczka za poważne partnerki do rozmów. Katoliczki w ruchu feministycznym postrzegane są jako nieuświadomione i podporządkowane mężczyznom i zupełnie zapomina się o tym, że Kościół katolicki potępia dyskryminację kobiet. Owszem, chrześcijaństwo rozwijało się w patriarchacie, ale dużo zmieniło się od czasów, gdy św. Augustyn pisał, że kobieta jest istotą pośrednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie. Droga ta była długa i kręta. Przeciwny na przykład nadmiernej emancypacji kobiet był Pius XI, który w encyklice Casti conubii uważał ją za fałszywie pojętą swobodę i nienaturalną równość z mężem. Ale już Jan XXIII w Orędziu do kobiet pisał: Nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty powołuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nieposiadaną. Paweł VI w 1970 roku po raz pierwszy w historii nadał godność doktora Kościoła dwóm kobietom: Teresie Wielkiej i Katarzynie ze Sieny. Jednak nikt z poprzedników Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej nie zaszedł tą drogą tak daleko jak on. Był pierwszym papieżem, który tematyce kobiecej poświęcił oddzielny dokument list apostolski Mulieris dignitatem. Otwarcie wzywał w nim kobiety do stworzenia nowego feminizmu. W dokumencie czytamy: Za naszych czasów sprawa praw kobiety nabrała nowego znaczenia w szerokim kontekście praw osoby ludzkiej. Naświetlając ten stale deklarowany i na różne sposoby przypominany program, orędzie biblijne i ewangeliczne strzeże prawdy o jedności dwojga, czyli o tej godności i o tym powołaniu, jakie wynikają ze swoistej odmienności i oryginalności osobowej mężczyzny i kobiety. Dlatego też słuszny sprzeciw kobiecy wobec tego, co wyrażają biblijne słowa on będzie panował nad tobą (Rdz 3, 16), nie może prowadzić pod żadnym warunkiem do maskulinizacji kobiet. W imię wyzwolenia się od panowania mężczyzny kobieta nie może dążyć do tego, by wbrew swojej kobiecej oryginalności przyswajać sobie męskie atrybuty. Zachodzi uzasadniona obawa, że na tej drodze kobieta nie spełni siebie, może natomiast zatracić i wypaczyć ALMA MATER 99

2 to, co stanowi o jej istotnym bogactwie. A jest to bogactwo ogromne. Okrzyk pierwszego mężczyzny w biblijnym opisie na widok stworzonej kobiety jest okrzykiem podziwu i zachwytu, który przechodzi w całe dzieje człowieka na ziemi. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że nie uznaje kobiecej inności za niższą czy podporządkowaną. Papież pisze też o naturalnej predyspozycji kobiety do macierzyństwa, którą określa mianem kobiecego geniuszu: trzeba więc, aby mężczyzna był tego w pełni świadom, że w tym wspólnym ich rodzicielstwie zaciąga on szczególny dług wobec kobiety. Żaden program równouprawnienia kobiet i mężczyzn nie jest gruntowny, jeśli tego nie uwzględnia. Nowy feminizm postuluje, aby kobiety włączały się w życie społeczne i wnosiły w nie swoją kobiecość: opiekuńczość, cierpliwość, macierzyństwo, aby budować cywilizację miłości. Osobowe zasoby kobiecości na pewno nie są mniejsze od zasobów męskości są tylko inne. Kobieta więc podobnie zresztą jak mężczyzna musi pojmować swe osobowe spełnienie, swą godność i powołanie w oparciu o te zasoby, według tego bogactwa kobiecości, jakie otrzymała w dniu stworzenia i które dziedziczy jako sobie właściwy wyraz obrazu i podobieństwa Bożego czytamy w Mulieris dignitatem. Dzisiaj Kościół katolicki otwarcie przyznaje, że w chrześcijaństwie powstawały struktury dyskryminacji kobiet, jednak dialog nie jest łatwy. Kiedy mówimy feminizm i Kościół z jednej strony mamy radykalną i jednostronną krytykę patriarchatu, a z drugiej strony jednostronną krytykę feminizmu i tego, co on proponuje twierdzi Małgorzata Bilska z UJ. Feminizm się zestarzał, bo feministki przestały słuchać kobiet, a zaczęły im mówić, co jest dla kobiet dobre zauważa. Kinga Mieszaniec SŁOWIAŃSKA STAROŻYTNOŚĆ Co wiemy o naszym słowiańskim rodowodzie, o duchowości naszych przodków? Choć wstyd się przyznać, często znacznie mniej niż na przykład o wierzeniach starożytnych Greków i Rzymian. Zapominamy, że śmigus-dyngus, marzanna, pisanki to zwyczaje pogańskie przejęte przez chrześcijan. Ta nowa kiedyś religia przemieszała się ze starymi tradycjami i przetrwała w takiej formie do dziś. Wiarę dawnej Słowiańszczyzny próbują zrekonstruować neopoganie. O swej religii mówią, że to rodzima wiara, wiara słowiańska, wiara Lechitów. Im właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęcono dwudniowe spotkanie naukowe. Konferencję Neopogaństwo w Polsce, która zaczęła się 19 marca br., zorganizowały: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Towarzystwo Doktorantów UJ. Neopogaństwo to zbiorowe określenie współczesnych systemów wierzeń odwołujących się zarówno do etnicznej religii danego regionu lub kraju, jak i wierzeń powstałych całkowicie od podstaw. Część wyznawców tej religii uważa termin neopogaństwo za określenie pejoratywne i woli, aby nazywać ich rodzimowiercami. Rodzimowierstwo słowiańskie opiera się głównie na mitologii wywodzącej się z kultury i tradycji tworzonej przez Słowian na ziemiach polskich do roku 966, czyli umownej daty chrztu Polski, choć pewne jego odłamy czerpią inspirację również z dorobku pozostałych dawnych kultur etnicznych, tworzących korzenie naszych tradycji Obrady rozpoczął prof. Jacek Majchrowski na długo przed pojawieniem się chrześcijaństwa. Pod pojęciem neopogaństwa słowiańskiego rozumie się wiele ruchów o różnym charakterze religijnym, politycznym i formalnym, łączy je idealizacja słowiańskiej starożytności. Przyjęcie chrześcijaństwa przez władców piastowskich polscy poganie uważają za początek katastrofy i upadku cywilizacji słowiańskiej. Pierwsze odwołania do wiary rodzimej, po okresie średniowiecza całkowicie zdominowanej przez chrześcijaństwo, odnajdujemy w polskiej literaturze okresu romantyzmu. Mickiewicz czy Słowacki w swoich dziełach czerpali z tradycji ludowej i nawiązywali do zwyczajów i mitologii słowiańskiej. Sytuacja Polaków była wtedy trudna rozbiory i wywołane przez nie pragnienie zbudowania świadomości narodowej oraz odróżnienia się od zaborców unaoczniły im, że właściwie nie mają do czego się odwoływać. Po pierwsze, z powodu nikłości źródeł opisujących genezę polską, a po drugie, z powodu bardzo negatywnego obrazu, który się z nich wyłaniał. To poczucie gorszości zostaje spotęgowane w momencie utraty niepodległości. Ówcześni działacze patriotyczni stają przed dylematem: wokół czego zjednoczyć Polaków, by nie dać się wynarodowić? Jaka jest kultura polska? Co nas odróżnia od Niemców, Rosjan, Francuzów? Co można określić jako wyłącznie polskie? Skąd pochodzimy? Jaki jest nasz mit początku? Jakie są nasze cechy narodowe? Czy rzeczywiście to, co oryginalnie polskie, jest prymitywne i gorsze...? zastanawiała się Agnieszak Gajda. Te spory były wbrew pozorom istotne, gdyż z danej koncepcji 100 ALMA MATER

3 genezy nazwy naszego plemienia wywodzono określone cechy charakteru. I tak Sławianin miał być mężny, heroiczny, walczący i zwyciężający, prawy i godny szacunku; Słowianin wybrany przez Boga, natchniony, naznaczony misją już u kolebki; Sclavus to z kolei urodzony niewolnik, uległy, bierny, co miało tłumaczyć dzieje i upadek Polski kontynuowała. Od tego momentu coraz częściej powracać zaczęły do świadomości Polaków pojęcia wywodzące się z tak zwanej kultury pogańskiej. W okresie międzywojennym powstały organizacje o charakterze rodzimowierczym, między innymi Zadrużanie. Po drugiej wojnie światowej rodzimowierstwo zaczęło rozwijać się jeszcze dynamiczniej, gdyż represje władz PRL na tle wyznaniowym skupiły się głównie na Kościele katolickim. Upadek PRL i powstanie III Rzeczypospolitej oraz związane z tym poszerzenie swobód obywatelskich spowodowały dalszy rozwój rodzimowierstwa. W ostatnim półwieczu pojawiło się kilka ruchów odwołujących się do tradycji słowiańskich sprzed chrystianizacji, na przykład Rodzimy Kościół Polski, Zrzeszenie Wiary Rodzimej, Klan Ausran, Polski Kościół Słowiański. Po 1989 roku w Polsce coraz większą popularność zaczęła zdobywać Wicca, nie jest ona jednak wyznaniem oficjalnie zarejestrowanym. Niektóre z tych ugrupowań dają jasno do zrozumienia, że wkroczenie przez państwo polskie w orbitę wpływów nowej uniwersalnej religii było sprzeniewierzeniem się dotychczasowej historii i wierze, inne mówią raczej o symbiozie obu tych wiar. Kolejnym zagadnieniem jest niewątpliwie sam stosunek do idei pogańskiej. Rysują się w związku z tym dwie opcje. Pierwsza z nich głosi konieczność odtworzenia dawnych wierzeń, druga skupia się na uwypuklaniu nowych wartości religii słowiańskiej mówił prof. Krzysztof Biliński. Warto przyjrzeć się bliżej tej neopogańskiej antropologii. Tchnie ona głębokim humanizmem, i to zarówno w stosunku do człowieka, jak i społeczeństwa. Wizja wielkiej Polski, potężnej Słowiańszczyzny, które budują równie potężną Europę, to plan, który swymi korzeniami sięga pomysłów dziewiętnastowiecznych, wtedy niewątpliwie utopijnych, ale dzisiaj, w dobie jednoczącego się kontynentu, na pewno bliższy realizacji niż w przeszłości dodawał. Nowożytny neopoganizm wyrósł z zainteresowań okultyzmem, tak modnym w XVIII wieku. Nieprzypadkowo kolebką neopoganizmu stała się Anglia. Ceremonie nawiązujące do pogaństwa odbywały się w starodawnych miejscach kultu. Również dziś do Stonehenge na coroczne obrzędy przesilenia letniego zjeżdżają druidzi, madzy, czarownice, ale też gapie. Duży wpływ na tworzenie się wierzeń pogańskich miały ruchy narodowe w Europie, a później, w XX wieku, powstanie nowych państw, na przykład Litwy, Łotwy czy Ukrainy. Odwołanie się do korzeni przedchrześcijańskich miało podkreślić tożsamość narodu. W rodzimej wierze rytuałami są przede wszystkim obchody świąt związanych z cyklem przemian w przyrodzie. Poczynając Na konferencję przyjechali badacze z wielu ośrodków naukowych od wiosny, a kończąc na zimie, zataczany jest przez naturę krąg cyklu narodzin i śmierci. W kluczowych momentach tego cyklu rodzimowiercy obchodzą cztery najważniejsze słowiańskie święta: 21 marca Jare Święto lub Jare Gody, czyli początek wiosny, święto ku czci odradzającego się życia; czerwca Kupała, święto ognia, wody, życia i miłości, początek lata; 21 września dożynki, święto plonów, początek jesieni; grudnia Święto Godowe lub Szczodre Gody, czyli przesilenie zimowe, śmierć Starego Słońca i narodziny nowego. Oprócz nich obchodzone są również inne święta poboczne, związane z tradycjami regionalnymi oraz z kultem zmarłych. Nacjonalizm nie odgrywa tak znaczącej roli w neopogaństwie polskim, jak w ukraińskim czy litewskim. Chrzest Rusi czy Litwy uważa się tam za katastrofę, a prawdziwej litewskości czy ukraińskości poszukuje się przed przyjęciem chrześcijaństwa. Na powstanie neopoganizmu w Rosji duży wpływ miało poszukiwanie tożsamości narodowych w latach 70. i 80. XX wieku, w czasie kryzysu ideologii komunistycznej, a także słabość Cerkwi prawosławnej, której struktury w komunizmie zostały zniszczone. Podejście neopogan w Rosji do chrześcijaństwa nurtu wschodniego jest wrogie. Chrześcijaństwo, jak również wszystkie religie światowe, jest określane jako międzynarodowa korporacja służąca interesom określonego systemu politycznego, stworzona po to, żeby pozbawić człowieka wolności. Rosyjscy neopoganie głoszą, że są najstarszą wspólnotą religijną na terenie Federacji Rosyjskiej, i kontynuują nieprzerwanie tradycję słowiańskiej wiary przyznawała Anna Zaczkowska. Główną różnicą między polskim a rosyjskim neopogaństwem jest całkowicie odmienne podejście badaczy i publicystów do grup neopogan w Polsce i w Rosji. W Polsce neopoganizm jest religijnym fenomenem, znanym jedynie wąskiej grupie badaczy, nie podejmuje się na jego temat dyskusji na pierwszych stronach gazet, nie wywołuje on ostrych polemik między politologami, socjologami a religioznawcami. Natomiast rosyjski neopoganizm jest widoczny zarówno w środkach masowego przekazu, jak i na ulicach miast, neopoganie są tam obecni podczas obchodów różnego rodzaju świąt oraz manifestacji. Dowodem na masowy zasięg zjawiska jest ogromna liczba publikacji powstających wokół tej problematyki. Rosyjscy neopoganie wydają szereg własnych czasopism, niektóre organizacje posiadają własne wydawnictwa tłumaczyła. Różni je też działalność Cerkwi prawosławnej, bardzo aktywnie dokumentujacej i monitorującej działalność neopogan. Polski neopoganizm natomiast nie jest przedmiotem osobnych analiz i listów duszpasterskich Kościoła katolickiego, ponieważ nigdy nie był tak popularny jak neopoganizm rosyjski. Rosyjscy neopoganie zaczęli aktywnie działać w chaosie, jaki pozostał po rozpadzie ZSRR. Na początku lat 90. nie było ALMA MATER 101

4 silnej Cerkwi ani regulacji prawnych, które powstrzymywałyby powstawanie nowych ruchów religijnych. W Polsce istniał silny Kościół katolicki, którego struktury nie zostały zniszczone tak jak struktury Cerkwi. Neopoganie rosyjscy działali w warunkach, w których Rosjanie byli pozbawieni normalnie działających miejsc kultu, opieki duszpasterskiej i podstawowej, obiektywnej wiedzy na temat religii. Chaos dwojakiego rodzaju, zarówno w sferze ideologii, jak i, sferze codziennego życia, stał się przyczyną frustracji Rosjan oraz próby poszukiwania nowej, alternatywnej do komunistycznej, ideologii. Kryzys ten zaowocował również olbrzymim wzrostem zainteresowania nowymi ruchami religijnymi, które starały się dać Rosjanom odpowiedź na podstawowe egzystencjalne pytania podkreślała Anna Zaczkowska. Trudno o jednoznaczną ocenę zjawiska neopogaństwa, tym bardziej że wykracza Słup ze Zbrucza w Muzeum Archeologicznym w Krakowie ono poza uwarunkowania religijne. Potrzebny wydaje się tutaj socjologiczny i psychologiczny punkt widzenia, który pozwoliłby, jak można sądzić, na kompleksowe ustalenie rudymentarnych czynników warunkujących powstawanie tego rodzaju ruchów. Taka perspektywa ma również tę zaletę, że pozwala na bezstronny, obiektywny opis pozbawiony jakichkolwiek odniesień konfesyjnych, co zwłaszcza obecnie, w dobie zwalczania sekt, może przynieść rzetelną, naukową prezentację interesującego nas problemu. O potrzebie takiego rozwiązania nie tylko w stosunku do neopogaństwa nie trzeba nikogo przekonywać, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, jak wiele przekłamań i niedomówień towarzyszy próbom mówienia o mniejszościach religijnych w Polsce podsumował prof. Krzysztof Biliński. Kinga Mieszaniec 88 procent Polaków uważa korupcję za największy problem w funkcjonowaniu państwa. W indeksie percepcji korupcji Transparency International na 180 badanych państw Polska zajęła 61. pozycję (razem z Rumunią). Nie ma się czym chwalić. Jest to najgorsze miejsce pośród innych krajów Unii Europejskiej. Według Globalnego Barometru Korupcji Transparency International w Polsce 2007 roku za najbardziej sprzedajne uważane były partie polityczne, potem służba zdrowia, parlament i biznes, następnie sądownictwo i policja, dalej uplasowały się urzędy rejestrowe, a na końcu media. Znam przypadek, gdy na samym starcie procesu legislacyjnego ten, któremu zależało na przyjęciu ustawy o treści dla siebie korzystnej, zakupił ekspertyzy u czołówki prawników w danej dziedzinie, znanych profesorów mówił mecenas Jan Stefanowicz. 19 marca br. w siedzibie Radia Kraków odbyła się konferencja MAŁOPOLSKA BEZ KORUPCJI Antykorupcja w Polsce stan i perspektywy. Instytucjonalne i prawne ramy zwalczania korupcji, inaugurująca projekt Małopolska bez korupcji. Zorganizował ją Instytut Kościuszki we współpracy ze Stowarzyszeniem Katon i Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poprzez realizację projektu pragniemy zamanifestować system wartości, w którym nie ma miejsca na korupcję, dlatego hasło projektu brzmi Przerwijmy zmowę milczenia. Województwo małopolskie zostało wskazane jako pilotażowe miejsce realizacji programu, ponieważ jest silnym ośrodkiem naukowym, w którym jednocześnie intensyfikują się działania sektora prywatnego, w związku z tym duża grupa młodych ludzi rozpoczyna tutaj karierę zawodową wyjaśniała Olga Plaze, koordynator projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy o zjawisku korupcji oraz 102 ALMA MATER

5 Owocem projektu Małopolska bez korupcji jest przygotowanie i opublikowanie Antykorupcyjnych Kodeksów Praktyki Etycznej przedstawienie najlepszych metod jej zwalczania i zapobiegania w środowiskach młodych przedstawicieli świata nauki, sektora prywatnego, administracji samorządowej i rządowej, mediów oraz organizacji pozarządowych, a także prawników i lekarzy jako grup szczególnie narażonych na zjawiska korupcjogenne w początkowej fazie drogi zawodowej. Podczas spotkania przedstawiony został ogólny zarys skali zjawiska korupcji w Polsce. Polacy określają Polskę jednoznacznie jako państwo dotknięte zjawiskiem korupcji mówiła Anna Urbańska, prezes Transparency International Polska. Zwróciła też uwagę na efekt błędnego koła w funkcjonowaniu korupcji: korupcja prowadzi do ubożenia społeczeństwa, natomiast ubożenie społeczeństwa skłania do zachowań korupcjogennych tłumaczyła. Grażyna Kopińska, dyrektor Programu Przeciw Korupcji Fundacji Stefana Batorego, podkreślała, że bardzo ważne jest opracowanie rządowej strategii antykorupcyjnej. Wpisywałyby się w nią cztery zasadnicze cele: diagnozowanie korupcji na podstawie badań społecznych, zapobieganie korupcji poprzez realizację programów prewencyjnych, edukowanie oraz egzekwowanie kar. W czasie prac sejmowych komisji lub podkomisji w roli ekspertów często występują ludzie, którzy wcześniej sami współtworzyli dany projekt, a następnie występowali w roli konsultantów w ministerstwie opowiadał mecenas Jan Stefanowicz. Zatem tacy ludzie sami siebie recenzują podczas prac komisji. Oni też mają w praktyce monopol występowania przed komisją sejmową i przez posłów z rządzącej koalicji ich zadanie jest traktowane jako głos proroczy. Ale również niemal normą jest, że posłowie pracujący w komisjach nie interesują się pracą nad projektami. Kluby delegują dyżurnych posłów do prowadzenia tylko tych spraw, którymi zajmuje się partia. Bywa, że nawet posłowie, którzy mają sprawować nadzór nad projektem, nie mają pojęcia, o co w nim chodzi. Osobnym tematem jest, że rodzime stronnictwa nie mają dobrego zaplecza eksperckiego. Niestety, w Polsce niezależnych ekspertów, takich z prawdziwego zdarzenia, jest jak na lekarstwo dodawał. Podczas konferencji wystąpili także: Paweł Rutkowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dr Krzysztof Szczerski były wiceminister spraw zagranicznych, Peter Tærø Nielsen prezes Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, oraz Alina Hussein doradca prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Konferencja to nie jedyny cel organizatorów projektu Małopolska bez korupcji. Dla tych, którzy znaleźli się w sytuacji korupcjogennej i nie wiedzą, jakie przysługują im prawa, uruchomiliśmy wirtualne Biuro Konsultacji Antykorupcyjnej w wirtualnym biurze Instytutu Kościuszki w Second Life Kraków oraz Forum Wsparcia Antykorupcyjnego, gdzie prawnicy udzielają porad w tym zakresie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie informuje Kamila Mazurek, ekspert ds. promocji projektu. Owocem projektu będzie, po raz pierwszy w Polsce, przygotowanie i opublikowanie Antykorupcyjnych Kodeksów Praktyki Etycznej. Zanim zostaną one rozpowszechnione na terenie całej Polski, zostaną zaopiniowane przez Radę Programową projektu złożoną z wybitnych przedstawicieli świata nauki. Opiekę naukową nad przygotowaniem kodeksów objął dr Krzysztof Szczerski, politolog z UJ, ekspert w zakresie administracji publicznej, autor licznych publikacji i książek, w tym między innymi Porządki biurokratyczne. Zaproszenia do Rady Programowej dotychczas przyjęli: prof. Krzysztof Kiciński z UW twórca kodeksu etycznego urzędników na wzór brytyjskiego Kodeksu Nolana, prof. Czesław Porębski członek Ośrodka Myśli Politycznej, wykładowca UJ i UE w Krakowie, prof. Antoni Z. Kamiński z PAN były szef Transparency International, prof. Grażyna Skąpska z UJ, prof. Janina Filek z UE w Krakowie. W ramach projektu Małopolska bez korupcji 17 kwietnia br. odbyła się również druga konferencja dotykająca psychologicznych i społecznych aspektów korupcji oraz korupcji w ujęciu globalnym. Trzecia, ostatnia konferencja Media a korupcja odbędzie się 15 maja. KM ALMA MATER 103

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

Gender - Edukacja - Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne

Gender - Edukacja - Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami fundacja Autonomia Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VII Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: prof. dr hab. Jan Jacek Bruski Redaktor

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Żory, 16 stycznia 2014 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ewa Szymala Opracowano na podstawie Poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE ks. Artur Aleksiejuk Pojęcie praw człowieka Przez prawa człowieka rozumie się te prawa, które są bezpośrednio związane z naturą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej (osoby)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Szanowny Pan. Antoni Górski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Szanowny Panie Przewodniczący,

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Szanowny Pan. Antoni Górski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Szanowny Panie Przewodniczący, Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Szanowny Pan Antoni Górski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Szanowny Panie Przewodniczący, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy skupiającej

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych

Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony przez uczestników projektu Dyskryminacja? Działam przeciw! w ich środowiskach lokalnych. W badaniu ankietowym

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Imię i nazwisko: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Grzybek Zakład/Katedra: Zakład

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Życie w starożytnych Chinach

Życie w starożytnych Chinach STAROŻYTNE CHINY Życie w starożytnych Chinach Ośrodek budowy państwowości chińskiej znajdował się w dolinie rzeki Huang-ho ( chiń. Żółta Rzeka). Pierwsze państwa powstały tam około połowy II tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5 Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU INFORMACJE OGÓLNE Klub Europejski EURO5 istnieje od września 2001 roku. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUBLIN, 12 MAJA 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha Członkowie Prof. dr. hab. Janusz Kirenko Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Św. Faustyny. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Św. Faustyny. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Św. Faustyny Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Św. Faustyny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Realizacje/Treści programowe. Planowane osiągnięcia Nauczyciel Realizato- -rzy Data Realizowane zagadnienia, Problemy treści

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DOŚWIADCZENIA UKRAIŃSKIE PERSPEKTYWY

POLSKIE DOŚWIADCZENIA UKRAIŃSKIE PERSPEKTYWY POLSKIE DOŚWIADCZENIA UKRAIŃSKIE PERSPEKTYWY Wybory 2012 Autorzy: Ewa Nowak-Koprowicz Dominik Łazarz Katarzyna Stępak Daniel Szeligowski PO SĄSIEDZKU - cykl warsztatów o polskich doświadczeniach i ukraińskich

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.sqlmedia.pl ODPOWIEDZI Zadanie 1. (3 pkt) A. nonkonformizm B. ksenofobia C. altruizm Zadanie 2. (3 pkt) A. patrylinearna B.

pobrano z www.sqlmedia.pl ODPOWIEDZI Zadanie 1. (3 pkt) A. nonkonformizm B. ksenofobia C. altruizm Zadanie 2. (3 pkt) A. patrylinearna B. ODPOWIEDZI Zadanie 1. (3 pkt) A. nonkonformizm B. ksenofobia C. altruizm Zadanie 2. (3 pkt) A. patrylinearna B. partnerska C. monogamiczna Zadanie 3. (3 pkt) A. prawda B. fałsz C. fałsz Zadanie 4. (4 pkt)

Bardziej szczegółowo

CZyM SĄ ĆwICZENIA DUChOwNE

CZyM SĄ ĆwICZENIA DUChOwNE Spis treści Wstęp... 5 Czym są Ćwiczenia duchowne Mieczysław Bednarz SJ Całościowa wizja Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli... 13 Istota Ćwiczeń duchownych... 14 Przeżycie Ćwiczeń duchownych... 18

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Nb. Rozdzia³ I. Wiadomoœci wstêpne... 1 1 1. Wprowadzenie do prawa wyznaniowego... 1 1 I. Pojêcie prawa wyznaniowego... 1 1 II. Prawo wyznaniowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I. RELACJA ZALEŻNOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1.Pojęcie zależności 2. Historyczne i współczesne formy zależności 2.1. Okres przedwestfalski 2.2.

Bardziej szczegółowo

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji A 399316 POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2005 Spis treści WSTĘP. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem

Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem Radom, 6 lipca 2015 r. Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem W dniu 3 lipca 2015 r. w Domu Technika w Radomiu przy ul. Krukowskiego 1 odbyło się seminarium na temat: Zarządzanie państwem przez

Bardziej szczegółowo

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym 323 9fC Konstanty Adam Wojtaszczyk Partie polityczne w państwie demokratycznym Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1998 Spis treści I. Wokół pojęcia partia polityczna" 7 1. W poszukiwaniu nazwy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Organizacja informacji

Organizacja informacji Organizacja informacji 64 CZYTANIE ARTYKUŁU Z GAZETY To zadanie ma nauczyć jak: wybierać tematy i rozpoznawać słowa kluczowe; analizować tekst, aby go zrozumieć i pamiętać; przygotowywać sprawozdanie;

Bardziej szczegółowo

Równe szanse. Zawsze. Rok tematyczny o eliminacji rasizmu 2014. Federalne Biuro ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Równe szanse. Zawsze. Rok tematyczny o eliminacji rasizmu 2014. Federalne Biuro ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Równe szanse. Zawsze. Rok tematyczny o eliminacji rasizmu 2014 Federalne Biuro ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasizm dotyczy nas wszystkich Brak ofert wynajęcia mieszkania i ofert mejsc pracy, niesprawiedliwe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą OVILE, fundacja wspierająca rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową,

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Katarzyna Wolska-Wrona Biuro Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania Footer Text 12/3/2013 1 Postęp

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Komisja Monitoringu Demokracji w Europie (Commission for Monitoring Democracy in Europe)

Komisja Monitoringu Demokracji w Europie (Commission for Monitoring Democracy in Europe) Komisja Monitoringu Demokracji w Europie (Commission for Monitoring Democracy in Europe) Uwagi wstępne 1. Powołana w 1949 roku Rada Europy dostała potrójny mandat: aby dbać o prawa człowieka, o rządy prawa,

Bardziej szczegółowo

Wygrywamy z korupcją. Pakiet usług antykorupcyjnych

Wygrywamy z korupcją. Pakiet usług antykorupcyjnych Wygrywamy z korupcją Pakiet usług antykorupcyjnych korupcja w sektorze Publicznym Zjawisko korupcji jest realnym zagrożeniem dla instytucji publicznych i ich pracowników. Osoby uczestniczące w korupcji

Bardziej szczegółowo

Zasada autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Zasada autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi SABINA ŁACH Zasada autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi Model relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-5 - 69, 628-7 - 04 69-46 - 92, 625-76 - 2 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/10/2012 WSPÓŁCZESNE ZWIĄZKI Z DAWNYMI KRESAMI

Warszawa, styczeń 2012 BS/10/2012 WSPÓŁCZESNE ZWIĄZKI Z DAWNYMI KRESAMI Warszawa, styczeń 2012 BS/10/2012 WSPÓŁCZESNE ZWIĄZKI Z DAWNYMI KRESAMI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

współczesne doktryny polityczne

współczesne doktryny polityczne Roman Tokarczyk A 363376 współczesne doktryny polityczne wydanie XI ZAKAMYCZE 2002 Spie treści Przedmowa 11 Do wydania IX 15 Do wydania X 15 Do wydania XI 15 Rozdział pierwszy Przedmiot współczesnych doktryn

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z CERTYFIKATEM

SZKOLENIE Z CERTYFIKATEM SZKOLENIE Z CERTYFIKATEM Realizowane przez Instytut Kościuszki w ramach projektu Polska bez Korupcji OFERTA SZKOLENIOWA KRAKÓW 2011 Szkolenia antykorupcyjne Czysta Ręka są objęte patronatem: Strona1 Projekt

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

ZIELONE PŁUCA POLSKI

ZIELONE PŁUCA POLSKI ZIELONE PŁUCA POLSKI U podstaw idei Zielonych Płuc Polski leży zasada zrównoważonego, rozwoju, który nie zagraża środowisku naturalnemu, pozwala przyszłym pokoleniom czerpać z zasobów Ziemi tyle samo ile

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Strumienie, 20 XI 2010 r.

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Strumienie, 20 XI 2010 r. Odpowiedzialne rodzicielstwo Strumienie, 20 XI 2010 r. Płodność miłości małżeńskiej (1) Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię» (Rdz 1, 26-18)

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Wspólna Europa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza Horbowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa, 24 czerwca 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia kilkudziesięciu polskich organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia.

Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia. Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia. Źródło zdjęć: 1. Drogowskazy. [online], [dostęp: 16 maja 2013], Dostępny w Internecie: . 2.

Bardziej szczegółowo

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Katowice 2006 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I Rola i pozycja kobiet na rynku

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Odwołując się do określonej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich

Bardziej szczegółowo

Poważny krok w kierunku normalności

Poważny krok w kierunku normalności Poważny krok w kierunku normalności Dwadzieścia lat po podpisaniu polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy : wyniki raportu Instytutu Allensbach na temat relacji polskoniemieckich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych

Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych J. T. Hryniewicz Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych Geneza współczesnych organizacji gospodarczych powstanie

Bardziej szczegółowo

Bioetyka teologiczna cz. 10

Bioetyka teologiczna cz. 10 Bioetyka teologiczna cz. 10 Transplantacje Wykład dla studentów II roku Instytutu Nauk o Rodzinie KUL Transplantacja zastąpienie chorego (zniszczonego lub wadliwie działającego) organu przez Organ lub

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie Aneks Nr 1 z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie dotyczy: 1. Równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 września 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier,

Warszawa, 30 września 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, Warszawa, 30 września 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia kilkudziesięciu polskich organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo