WITRYNA INTERNETOWA UCZELNI JAKO INSTRUMENT INTERNET PUBLIC RELATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WITRYNA INTERNETOWA UCZELNI JAKO INSTRUMENT INTERNET PUBLIC RELATIONS"

Transkrypt

1 WITRYNA INTERNETOWA UCZELNI JAKO INSTRUMENT INTERNET PUBLIC RELATIONS Monika Kaczmarek-Śliwińska Wprowadzenie Zapoczątkowana na początku lat dziewięćdziesiątych tendencja przyrostu liczby szkół wyŝszych spowodowała, iŝ rynek usług edukacyjnych szkolnictwa wyŝszego poddany został działaniom gospodarki rynkowej. Uczelnie, jako podmioty usług edukacyjnych, stały się dla siebie konkurentami. Działania public relations (PR) pozwoliły pokazać najlepsze strony uczelni oraz nawiązać komunikację z jej otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym w celu zdobycia dominującej pozycji na danym rynku. Podejmowane przez uczelnie działania PR mają na celu świadome kreowanie pozytywnego wizerunku w swoim otoczeniu, a realizowane są poprzez dostępne narzędzia. Jednym z nich jest Internet, którego znaczącym instrumentem public relations jest witryna internetowa. Wyniki obserwacji witryn internetowych uczelni Metodologia obserwacji witryn internetowych uczelni Prezentowane w niniejszym artykule wyniki obserwacji witryn internetowych są częścią analizy działań uczelni wyŝszych w zakresie Internet Public Relations. W ramach tychŝe badań autorka przeprowadziła, poza obserwacjami witryn, badania empiryczne, których częściowe wyniki zostały zaprezentowane podczas IV Kongresu Public Relations 1. Przedstawione poniŝej wyniki obserwacji witryn internetowych stanowią fragment badania, którym autorka artykułu zamierza objąć wyŝsze uczelnie w Polsce, zarówno państwowe, jak i niepaństwowe. Prezentowane wyniki dotyczą grupy uczelni państwowych zakwalifikowanych przez MENiS jako uniwersytety (17 uczelni), politechniki (18 uczelni) i akademie ekonomiczne (5 uczelni). Ob- 1 Organizatorem IV Kongresu Public Relations (kwiecień 2005r.) jest WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

2 ROZDZIAŁ II serwacje witryn internetowych przeprowadzone na wyŝej wymienionej grupie przeprowadzone zostały w okresie r. Realizowane badanie, zarówno w części empirycznej, jak i w obserwacjach witryn internetowych, swoim zakresem obejmuje realizację działań Internet Public Relations (Internet PR), będących funkcją zarządzania umoŝliwiającą komunikację pomiędzy uczelnią a jej otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym poprzez instrumenty sieci Internet. Dla celów analizy jednego z instrumentów Internet Public Relations, jakim jest witryna internetowa, autorka wyróŝniła 93 cechy istotne ze względu na realizację działań PR. Obserwacja cech pozwoliła na analizę działań uczelni skierowanych do róŝnych grup docelowych. Do określenia stopnia realizacji działań Internet PR uczelni poprzez witrynę internetową dla celów obserwacji zastosowano moŝliwość przyporządkowania określonej cesze witryny jednej z dwóch wartości, a mianowicie 0 (zero) lub 1 (jeden). Przyporządkowanie cesze witryny wartości zero oznaczało, iŝ witryna nie reprezentuje danej cechy, natomiast wartość jeden wskazywała na obecność danej cechy w witrynie uczelni. Sekcje witryn WWW uczelni o szczególnym znaczeniu ze względu na działania public relations Pierwszą z analizowanych sekcji witryny WWW uczelni była sekcja dane adresowe obejmująca między innymi: dane teleadresowe uczelni w tradycyjnym i elektronicznym rozumieniu, kontakt do działu PR tradycyjny i elektroniczny, kontakt do działu/osoby zajmującej się działaniami PR uczelni, a umieszczonej w innej strukturze niŝ dział PR, np.: dział promocji, biuro rektora lub inny, kontakt z rzecznikiem uczelni tradycyjny lub elektroniczny, adres elektroniczny webmastera lub osoby odpowiedzialnej za serwis internetowy uczelni oraz wirtualną kancelarię. Sekcja prezentująca dane teleadresowe uczelni, zarówno w formie tradycyjnej, jaki i elektronicznej, stanowi o podstawowym warunku działań public relations jakim jest komunikacja uczelni pomiędzy otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Dane teleadresowe uczelni w rozumieniu tradycyjnym prezentuje 100%, a w rozumieniu elektronicznym 70% obserwowanych witryn internetowych. śadna ze stron WWW uczelni nie zawierała danych działu PR, zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej. Prawdopodobnie związane jest to z faktem, iŝ realizacją zadać public relations w badanych uczelniach w przewa- Ŝającej mierze zajmują się działy promocji (wskazują na to wyniki badań empirycznych). Stąd teŝ 70% obserwowanych witryn uczelni przedstawia kontakt do działu promocji uczelni. Oprócz tego witryny zawierają takŝe dane i kontakt do rzecznika uczelni w wersji tradycyjnej 47,50%, zaś w wersji elektronicznej 45% obserwowanych witryn WWW. Znaczny odsetek uczelni (90%) prezentuje takŝe kontakt do osoby odpowiedzialnej za serwis internetowy uczelni. Więk- 212

3 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU szość witryn obserwowanych uczelni umoŝliwia takŝe przeszukiwanie baz teleadresowych zawierających informacje o pracownikach uczelni, zarówno administracyjnych, jak i naukowo-dydaktycznych (67,50%). Niestety niski odsetek uczelni, tylko 27,50%, umieszcza w swojej witrynie adres elektroniczny wirtualnej kancelarii, czyli miejsca w którym moŝna złoŝyć podanie, zapytanie, skargę i tym podobne, a którego zadaniem jest przekazanie pisma do kompetentnej osoby. Wirtualna kancelaria określana teŝ jako wirtualne biuro podawcze jest dobrym rozwiązaniem na skuteczną i szybką komunikację, zarówno dla uczelni, jak i jej klienta. NaleŜy jednak mieć na względzie obowiązek odpowiedzi i kierowanie zapytań do odpowiednich osób. Drugą z analizowanych sekcji witryny WWW uczelni była sekcja charakterystyka uczelni obejmująca między innymi: misję uczelni, władze uczelni i administrację uczelni oraz kalendarium/historię, statut uczelni, strukturę organizacyjną uczelni, a takŝe ofertę studiów. Misja uczelni stanowi sens jej istnienia, koncepcję funkcjonowania i standardy zachowań, które wyznaczone są przez normy, zwyczaje i prawa dotyczące sposobu traktowania spraw rozgrywających się w otoczeniu uczelni. Uczelnie prowadząc działania public relations poprzez tradycyjne kanały komunikacyjne bardzo często pomijają wyraŝenie misji na rzecz elementów istotnych w danym momencie, na przykład informacji o rekrutacji, konferencji itp. Odrębna sekcja serwisu internetowego pozwala na prezentację misji w sposób praktycznie nieograniczony, ani powierzchnią miejsca, ani teŝ czasem prezentacji. Tym bardziej zastanawia fakt, iŝ tylko 25% witryn obserwowanych uczelni prezentuje jej misję. Znacznie większa liczba witryn przedstawia władze uczelni (97,50%) oraz jej administrację (87,50%). Wśród obserwowanych witryn uczelni 60% przedstawia statut uczelni, 40% strukturę organizacyjną, a 77,50% ofertę edukacyjną studiów. Uczelnie w znaczącym stopniu poprzez witrynę internetową prezentują swoją historię, kalendarium i waŝniejsze wydarzenia przeszłości uczelni (87,50%). Strony WWW uczelni zawierają takŝe informacje dotyczące wydawnictwa uczelnianego (85%) oraz biblioteki uczelni (95%). Bardzo często informacje związane z wydawnictwem i biblioteką nie stanowią jedynie sekcji serwisu internetowego uczelni, ale są prezentowane w postaci odrębnego serwisu internetowego. AŜ 85% witryn obserwowanych uczelni zawiera informacje o drukowanej wersji czasopisma uczelnianego. Kolejną z obserwowanych sekcji serwisu internetowego uczelni była sekcja związana z działalnością uczelni, której istotnymi aspektami analizy były: informowanie o bieŝących działaniach (aktualności z Ŝycia uczelni), serwis fotograficzny, video i dźwiękowy, współpraca międzyuczelniana i z firmami, informacje o organizowanych konferencjach i prowadzonych badaniach naukowych oraz informacje o nagrodach, wyróŝnieniach i certyfikatach. KaŜda z obserwowanych witryn uczelni zawiera sekcję związaną z aktualnościami, których zadaniem jest prezentacja bieŝącego Ŝycia uczelni. 213

4 ROZDZIAŁ II JednakŜe juŝ tylko 42,50% witryn zawiera serwis fotograficzny, video lub dźwiękowy będący ilustracją działań uczelni. Znaczny odsetek uczelni informuje o organizowanych konferencjach (80%) oraz o prowadzonych badaniach naukowych (75%). Analiza wyników obserwacji pokazała, iŝ niewiele uczelni informuje o współpracy z innymi uczelniami (17,5%) oraz z firmami (10%). 30% we własnym serwisie internetowym umieszcza informacje na temat uzyskanych nagród i wyróŝnień oraz o certyfikatach i akredytacjach, a kolejnych 10% informuje otoczenie o nagrodach w sferze kultury i sportu. Niewielki odsetek witryn przekazuje takŝe wiadomości o nagrodach indywidualnych, zarówno wśród pracowników (7,50%), jak i studentów oraz absolwentów (10%). Tylko 10% uczelni przedstawia w serwisie internetowym aktualną pozycję rankingową, natomiast Ŝadna z obserwowanych witryn nie posiada rekomendacji lub listy referencyjnej, która mogłaby stanowić element zachęcający do skorzystania z oferty edukacyjnej uczelni. Szczególnie istotną sekcją witryny WWW w analizie witryn internetowych uczelni jest sekcja centrum prasowego. Swym zakresem tematycznym analiza objęła: organizację centrum prasowego, którego zadaniem jest komunikacja uczelni z mediami (uwzględnienie sposobu otrzymywania danych przez dziennikarzy; obserwację przeprowadzono wyróŝniając wśród centrów prasowych centra otwarte, półotwarte oraz centra prasowe zamknięte), materiały tekstowe dla dziennikarzy komunikaty uczelni, grafikę i multimedia dla dziennikarzy, jak równieŝ sprostowania i polemiki. Organizacja centrum prasowego kształtowana jest poprzez indywidualność kaŝdej z uczelni. W praktyce działań Internet PR obserwuje się centra prasowe otwarte, które przeznaczone są zarówno dla mediów, jak i internautów odwiedzających witrynę. Wszelkie informacje dostępne są w tej samej formie dla wszystkich uŝytkowników witryny. Istnieją centra prasowe, określane przez autorkę jako centrum prasowe półotwarte, w których niektóre elementy serwisu dostępne są jedynie po podaniu hasła dostępu i dostępne są wyłącznie osobom związanym z mediami. Trzecią formą centrum prasowego, określaną jako centrum prasowe zamknięte, jest serwis przeznaczony wyłącznie dla mediów, w którym dostęp do wszystkich treści sekcji chroniony jest hasłem. Dostęp do tego typu centrum mają wyłącznie przedstawiciele mediów, którzy dzięki przyznanej wcześniej akredytacji, przewaŝnie nabytej poprzez rejestrację, posiadają prawo do korzystania i wykorzystywania z informacji zawartych w centrum. Dostęp poprzez podanie hasła zapewnia uczelni kontrolę nad dostępnością, dystrybucją i pobieraniem danych. Pozwala takŝe na stworzenie bazy dziennikarzy szczególnie zainteresowanych działalnością uczelni. [KaŚla04a] Wyniki obserwacji witryn uczelni pozwalają stwierdzić, iŝ tylko 17,50% uczelni wyróŝnia w swoich witrynach internetowych sekcję centrum prasowego i we wszystkich tych przypadkach jest to centrum prasowe otwarte. Wszystkie uczelnie posiadające centra prasowe umieszczają w nich archiwalne i bieŝące 214

5 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU wiadomości prasowe o uczelni i są to zarówno informacje opublikowane w drukowanej prasie, jak i w pozostałych serwisach internetowych. Fakt ten świadczy o prowadzeniu monitoringu przez uczelnie. 12,50% uczelni umoŝliwia pobranie z centrum prasowego grafiki i multimediów tematycznie związanych z uczelnią, a 7,50% centrów prasowych zawiera materiały tekstowe pomocne dziennikarzom w przygotowywaniu tekstów dotyczących uczelni. 2,50% witryn obserwowanych uczelni zawiera pliki z konferencji prasowych przedstawicieli uczelni. Piątą z analizowanych sekcji witryn internetowych uczelni była sekcja komunikacji z internautami, między innymi obejmująca: grupy i listy dyskusyjne oraz fora i chat y internetowe, wydawanie i subskrypcję newsletter a, internetowe badania ankietowe i sondaŝe oraz kamery internetowe na pomieszczenia uczelni lub moŝliwość wirtualnego zwiedzania uczelni. Z wyników obserwacji witryn internetowych wynika, iŝ uczelnie będące przedmiotem analizy nie wykazują obecnie zainteresowania takimi formami komunikacji jak grupy dyskusyjne (0%), listy dyskusyjne (5%) oraz chat t (7,50%). Natomiast znaczącym zainteresowaniem uczelni cieszą się fora jako forma komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym (37,50%). 15% obserwowanych uczelni umoŝliwia pobranie newsletter a, a 20% pozwala poprzez podanie adresu subskrybować newsletter. Witryna WWW słuŝy równieŝ 15% uczelni do prowadzenia badań ankietowych oraz sondaŝy zarówno wśród swojego otoczenia wewnętrznego, czyli pracowników i studentów, jak i otoczenia zewnętrznego, czyli kaŝdego odwiedzającego internauty. Bardzo ciekawym elementem witryn internetowych uczelni w znaczący sposób przytrzymujących internautę w serwisie uczelni są kamery internetowe pozwalające obserwować pomieszczenia i budynki uczelni, jak równieŝ moŝliwość wirtualnego zwiedzania uczelni. Takie działania poprzez witrynę internetową prowadzi 7,50% uczelni. Kolejnymi z analizowanych cech witryn internetowych uczelni były sekcje ukierunkowane na grupy docelowe, na przykład studentów, pracowników, absolwentów, czy kandydatów na studia. Uczelnie jak wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku posiadają swoje otoczenie. O zaawansowaniu w realizacji działań PR między innymi świadczy umiejętność kierowania przekazów do wyselekcjonowanych grup celu. Dla uczelni grupami celu są kandydaci na studia, studenci, absolwenci, pracownicy, media lokalne i krajowe, władze lokalne i krajowe, przedsiębiorcy i inni. W witrynach uczelni zaobserwowano obecność informacji dotyczących związków zawodowych funkcjonujących w uczelni (55%). Połowa obserwowanych witryn zawiera informacje o moŝliwości zało- Ŝenia konta pocztowego przez pracownika na serwerze i w domenie uczelni. Witryny 12,50% uczelni posiadają sekcję wyodrębnioną wyłącznie dla pracowników, dostępną jedynie po zalogowaniu, a kolejnych 27,50% posiada taką sek- 215

6 ROZDZIAŁ II cję dostępną bez logowania. 5% serwisów internetowych uczelni informuje o działalności wewnętrznej uczelni. Znaczną uwagę uczelnie kierują na studentów i absolwentów traktując te grupy jako jedne z waŝniejszych z punktu widzenia działań PR. AŜ 72,50% witryn posiada wyodrębnione sekcje przeznaczone dla studentów, a niewiele mniej, bo 70% dla absolwentów. Sekcje te zawierają przewaŝnie informacje dotyczące organizacji studenckich (92,50%), pomocy materialnej, poŝyczek studenckich (82,50%), czy teŝ wsparcia psychicznego poprzez pomoc psychologa, duszpasterstwo akademickie (82,50%) i inne. 90% obserwowanych witryn zawiera akademickie centrum kariery, z ofertami praktyk studenckich (67,50%) oraz z załączonymi formularzami aplikacyjnymi (60%). Sekcje przeznaczone studentom zawierają takŝe informacje związane z domami studenckimi (62,50%) oraz szeroko informują o programach wymian międzynarodowych, równieŝ w obszarze programów ramowych UE (90%). Witryny 35% obserwowanych uczelni informują o moŝliwości załoŝenia przez studenta konta pocztowego na serwerze i w domenie uczelni. Niewiele witryn internetowych uczelni zawiera kontakt i zakres działań Rzecznika Praw Studenta (tylko 2,50%). Serwis internetowy uczelni słuŝy takŝe przedstawieniu oferty nauki studentom niepełnosprawnym ( uczelnia dostępna 27,50%), akcjom podejmowanym na rzecz szeroko pojętego otoczenia (17,50%) czy teŝ zaproszeniu firm do współpracy w zakresie wspólnie prowadzonych badań, wdroŝeń, konsultingu (42,50%). Witryny uczelni zawierają równieŝ sekcje przeznaczone dla doktorantów (50%) oraz kandydatów na studia (92,50%). Niewiele serwisów internetowych uczelni decyduje się na wprowadzenie tak zwanej wartości dodanej, czyli systemu dodatków w postaci wygaszaczy, gier, kalkulatorów, doradców internetowych itp. związanych z uczelnią (np. poprzez prezentację logo lub innych charakterystycznych elementów 2,50%) lub o charakterze ogólnym (5%). 7,50% witryn uczelni zawiera FAQ, czyli zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Ostatnimi z analizowanych sekcji serwisu internetowego uczelni były sekcje związane z funkcjonalnością witryny internetowej i wersjami językowymi witryn. Określając funkcjonalność witryn uczelni szczególną uwagę podczas obserwacji autorka zwróciła na: moŝliwość wysłania listu elektronicznego poprzez formularz, wyszukiwarkę serwisu internetowego uczelni, łatwość nawigacji, przejrzystość i aktualizację witryny, jak równieŝ adres witryny uczelni, mapę witryny i politykę prywatności. Funkcjonalna witryna internetowa uczelni to witryna będąca synonimem łatwości nawigacji, przejrzystości czy teŝ aktualizacji. Witryna funkcjonalna umoŝliwia wysłanie listu elektronicznego, nawet w przypadku gdy internauta nie posiada własnej skrzynki mailowej. W końcu, funkcjonalna witryna to taka, która poprzez mechanizm wyszukiwarki serwisu pozwala na szybkie dotarcie do interesujących treści. W wyniku obserwacji stwierdzono, iŝ witryny internetowe 216

7 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU uczelni nie umoŝliwiają przesłanie listu poprzez formularz. Lepiej przedstawia się kwestia wyszukiwarek serwisu, które obecne są w witrynach 57,50% uczelni. Elementem analizy funkcjonalności witryny internetowej uczelni był takŝe adres internetowy obserwowanych witryn, a w szczególności cecha intuicyjności, czyli moŝliwości trafienia na witrynę uczelni na podstawie znajomości nazwy uczelni lub skrótu jej nazwy. Przyjęte kryterium adresu internetowego uczelni związane jest takŝe z faktem, iŝ nazwa domeny uczelni powinna być łatwa do zapamiętania dla internauty. Sformułowane powyŝej kryterium dotyczące adresu serwisu internetowego uczelni spełniło 80% z nich. W trakcie obserwacji analizowano takŝe cechy witryny wprost wpływające na jej odbiór przez odwiedzającego, takie jak: łatwość nawigacji, przejrzystość witryny i aktualizację witryny. Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez badane uczelnie w znaczącym stopniu: łatwość nawigacji oceniono na poziomie 77,50%, przejrzystość witryny 90%, zaś aktualizacja na poziomie 97,50%. Z drugiej zaś strony zastanawiający jest fakt małej liczby witryn posiadających tak zwaną mapę strony. Tylko 25% serwisów uczelni posiada takowe mapy, które przecieŝ w znaczącym stopniu wpływają między innymi na wyszukiwanie w strukturze serwisu odpowiednich treści. Analizie poddano takŝe fakt polityki prywatności witryny WWW uczelni. Polityka prywatności stanowi gwarancję, iŝ uczelnia respektuje prywatność uŝytkownika i chęć kontroli własnych informacji osobowych. Polityka prywatności definiuje kilka kwestii, między innymi: świadomość - jawne poinformowanie internauty, iŝ gromadzone są informacje o jego wizycie na odwiedzanej stronie; wybór - od decyzji internauty zaleŝy do jakich celów udostępni uczelni swoje dane, natomiast uczelnia powinna gwarantować, iŝ nie odsprzeda danych internauty; bezpieczeństwo uczelnia deklaruje zapewnienie bezpieczeństwa pobieranych i gromadzonych informacji zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z r. (Dz. U. z r., nr 133, poz. 883); minimum pobieranych informacji oraz wgląd do bazy swoich danych na przykład w celu dokonania poprawek danych lub teŝ wypisania swoich danych. Niestety polityka prywatności oceniona została na poziomie 0%, co oznacza Ŝe Ŝadna z obserwowanych witryn uczelni nie prowadzi polityki prywatności. Wszystkie analizowane witryny uczelni umoŝliwiają przejście z serwisu głównego na strony poszczególnych wydziałów uczelni, jak równieŝ 67,50% z nich, aby ułatwić orientację, prezentuje mapy budynków uczelni. Poddając analizie tłumaczenie serwisów internetowych uczelni na języki obce okazuje się, iŝ wersję angielską serwisu posiada 95% obserwowanych uczelni, wersję niemiecką 7,50%, natomiast na pozostałe języki tłumaczonych jest 5% serwisów uczelnianych (wartości nie sumują się do 100%, poniewaŝ niektóre serwisy były tłumaczone na więcej niŝ jeden język obcy). 217

8 ROZDZIAŁ II Podsumowanie Przeprowadzone obserwacje stanowią pierwszy etap realizacji obszernego przedsięwzięcia, którego celem będzie określenie stopnia rozwoju działań Internet PR uczelni wyŝszych w Polsce. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki dotyczą jedynie grupy uczelni, stąd nie moŝna odnosić wprost prezentowanych wyników do ogółu uczelni w Polsce. Analizując jednakŝe działania Internet PR podejmowane przez badane uczelnie naleŝy stwierdzić, iŝ w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w znacznym stopniu wykorzystują one swoją witrynę internetową. Niestety obserwacja witryn nie daje odpowiedzi czy działania i efekty widoczne w serwisie internetowym realizowane są z pełną świadomością czy są działaniami celowymi, czy teŝ często stanowią dzieło przypadku. Autorka niniejszych obserwacji łącząc je w wynikami badań ankietowych uczelni uwaŝa, iŝ działania badanych uczelni w zakresie Internet PR są w realizowane według załoŝonych strategii. Literatura [KaŚla04a] Kaczmarek-Śliwińska M.: Witryna WWW przedsiębiorstwa jako instrument Internet Public Relations przedsiębiorstw, s , [w:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public relations w zarządzaniu firmą, WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów,

Kaczmarek-Śliwińska, Monika (2006). Internet Public Relations uczelni publicznych w Polsce. Marketing i Rynek, Nr 5, Warszawa: Polskie Wydawnictwo

Kaczmarek-Śliwińska, Monika (2006). Internet Public Relations uczelni publicznych w Polsce. Marketing i Rynek, Nr 5, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Kaczmarek-Śliwińska, Monika (2006). Internet Public Relations uczelni publicznych w Polsce. Marketing i Rynek, Nr 5, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 31-35. Monika KACZMAREK- ŚLIWIŃSKA Wydział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualna Uczelnia. Internet od samego początku...

Andrzej Syguła Wirtualna Uczelnia. Internet od samego początku... Andrzej Syguła Wirtualna Uczelnia Młode pokolenie studentów wychowane w kulturze cyfrowej za naturalne uwaŝa korzystanie z szerokich moŝliwości internetu. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Prezydenta

Bardziej szczegółowo

internetowe biuro prasowe www.dlaprasy.pl

internetowe biuro prasowe www.dlaprasy.pl internetowe biuro prasowe www. Co to jest internetowe biuro prasowe? Internetowe biuro prasowe to narzędzie ułatwiające prowadzenie działań Public Relations w Internecie. Pomaga ono w dystrybucji komunikatów

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r.

Warszawa, lipiec 2013 r. Wskazówki dotyczące uŝytkowania Internetowej bazy ofert pracy EURES przez Wojewódzkie Urzędy Pracy dostępnej na stronie www.eures.praca.gov.pl (za hasłem) Warszawa, lipiec 2013 r. Spis treści INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Struktura i treść strony WWW

Struktura i treść strony WWW Struktura i treść strony WWW 1. Każda strona w witrynie ma zawierać: belka nawigacyjna górna zawierająca: linki społecznościowe; wyszukiwarkę; menu główne; nawigację okruszkową - breadcrumbs; stopkę zawierającą:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS

Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS Kielce, 3 października 2006 CYBER Service, Cezary Cichocki, Jacek Wójcikowski ASSECO Poland S.A. Copyright @ CYBER Service 2006 OpenBIZ CMS System zarządzania

Bardziej szczegółowo

DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA

DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI I INFORMACJI WYMIAR ZATRUDNIENIA - PEŁNY ETAT 1/1 Umowa o

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO Na podstawie: art. 166 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje pracowników socjalnych

Kwalifikacje pracowników socjalnych Kwalifikacje pracowników socjalnych wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Informacje ogólne

Regulamin. Informacje ogólne Regulamin uczestnictwa w Projekcie Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP, finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl

Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl Warszawa jest miastem bardzo intensywnie rozwijającym się. Coraz więcej jest inwestycji i remontów, które powodują utrudnienia

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb...

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... Oferujemy stworzenie sklepu internetowego na podstawie oprogramowania, które pozwala dopasować sklep do Państwa indywidualnych potrzeb. Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Wyszukiwarka, z której korzystają miliony użytkowników PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego

Bardziej szczegółowo

01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015

01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015 01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015 Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic. Celem projektu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi.

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Usługi poczty internetowej oraz Forum dostępne są wyłącznie dla Radców Prawnych oraz Aplikantów Radowskich Okręgowej Izby Radców

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI MAŁOPOLSKIEJ WYśSZEJ SZKOŁY IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI MAŁOPOLSKIEJ WYśSZEJ SZKOŁY IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI MAŁOPOLSKIEJ WYśSZEJ SZKOŁY IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów i korzystania z usług Biblioteki Uczelnianej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA MODUŁ E-DORADZTWO OPIS 1. UmoŜliwia pełną obsługę doradczą z zakresu BHP i ppoŝ, prawa pracy oraz doradztwa dla

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów.

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. Dostrzegamy, że zarówno studenci jak i legislator oraz PKA zdają się zwracać coraz baczniejszą uwagę na

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji!

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! INTEGRALIA jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie: Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego STUDIA ZA GRANICĄ w ramach programu Erasmus Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego Jelenia Góra 2008 Spis treści: Ogólne informacje o programie Erasmus Kto moŝe wziąć udział w programie? Dokąd

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie)

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rok akademicki 2009/2010 UWAGA: poniŝej podano najwaŝniejsze

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu

E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu Ryszard Świekatowski WyŜsza Szkoła Logistyki w Poznaniu E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu W niniejszym opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin Wewnętrzny Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I. Regulamin składania materiałów do druku przez Jednostki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Do siedziby Biura Promocji

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Regulamin Rekrutacji

Załącznik nr 2 Regulamin Rekrutacji Załącznik nr 2 Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Mentoring Kobiet w Biznesie 2 - Program na rzecz rozwoju równych szans. 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 APD /ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH/ wdroŝenie Od początku semestru letniego 2006/07 dane o pracach i same prace powinny trafiać bezpośrednio do APD Nie zmienia się ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA U W z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY. 16 22 czerwca 2008. www.ekipa.info www.workwindow.info

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY. 16 22 czerwca 2008. www.ekipa.info www.workwindow.info ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY 16 22 czerwca 2008 www.ekipa.info www.workwindow.info Internetowe Europejskie Targi Pracy odbędą się w dniach 16 do 22 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student

INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student Wirtualny Dziekanat - Student Producent i dystrybutor BAZUS Sp. z o.o. Lublin 2014 Spis treści 1.1 WD - Student...3 1.1.1 Logowanie...3 1.1.2 Funkcja twoje dane...5 1.1.3 Funkcja twoje studia...7 1.1.4

Bardziej szczegółowo

BRIEF www / sklep internetowy

BRIEF www / sklep internetowy BRIEF www / sklep internetowy 1. Nazwa Firmy 2. Obecna strona www / sklep internetowy (adres www) 3. Branża / asortyment sklepu 4. Usługi / Produkty znajdujące się w ofercie (krótka charakterystyka grup)

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl DLACZEGO NETPR.PL Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl O netpr.pl od 2001 roku na rynku ponad 400 komunikujących się z mediami firm specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Klient Prawie stutysięczne Miasto Grudziądz na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim położone nad Wisłą. Grudziądz zajmuje 4 miejsce pod względem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie realizuje projekty: KLEKSS - Kapitał Ludzki Edukacyjny Komponent Strategii

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwoju WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie I.

Bardziej szczegółowo

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego Procedura badania opinii studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydanie: I Obowiązuje od: 22 grudnia 2014 r. Uwagi do procedury należy zgłaszać do: Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia (biurojakosci@wum.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu Wersja: 1.0. Data: 03.01.2012 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Zakład Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego

Regulamin odbywania fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Zakład Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego Załącznik nr 2 do Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej Regulamin odbywania fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Zakład Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Kontrola została przeprowadzona na podstawie postanowienia nr 3/KSzW/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 30 marca 2010 r.

R A P O R T. Kontrola została przeprowadzona na podstawie postanowienia nr 3/KSzW/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 30 marca 2010 r. Departament Kontroli i Nadzoru MNiSW-DKN-WKR-1952-1841-6/JJ/10 Warszawa, dnia września 2010 r. R A P O R T z kontroli WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie w zakresie zgodności działania organów

Bardziej szczegółowo

ABC AUKCJI REJESTRACJA

ABC AUKCJI REJESTRACJA ABC AUKCJI REJESTRACJA Aktywne korzystanie z Serwisu Aukcyjnego EFL wymaga posiadania konta. Aby się zarejestrować, wypełnij formularz dostępny na stronie głównej Serwisu (link Rejestracja). Proces rejestracji

Bardziej szczegółowo

Materiał Prasowy do wykorzystania. Biuro prasowe online. internet dla public relations

Materiał Prasowy do wykorzystania. Biuro prasowe online. internet dla public relations Materiał Prasowy do wykorzystania Biuro prasowe online O potędze, jaką daje bycie online, nie trzeba przekonywać. Jak się jednak okazuje, stosunkowo mało firm i instytucji potrafi sprawnie wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRON INTERNETOWYCH FIRM BUDOWLANYCH

ANALIZA STRON INTERNETOWYCH FIRM BUDOWLANYCH ANALIZA STRON INTERNETOWYCH FIRM BUDOWLANYCH Badanie przeprowadzone przez agencję Effective Public Relations w listopadzie 2010 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Metodologia... 4 Prezentacja wyników... 5 Centrum

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r. Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 33/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18. 05. 2009 r. Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Zasady, tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych

Zasady, tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych Załącznik do Uchwały nr 034/RWAZ/07 Rady Wydziału Administracji i Zarządzania z dnia 28.09.2007 r. Zasady, tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w WyŜszej Szkole Biznesu w Pile Przepisy

Bardziej szczegółowo