Regulamin współpracy 1 Słownik pojęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin współpracy 1 Słownik pojęć"

Transkrypt

1 Regulamin współpracy 1 Słownik pojęć 1) Firma WellU Group GmbH z siedzibą Grünaustrasse 14, 9470 Buchs, Szwajcaria, wpisaną do Handelsregister des Kantos ST. Gallen CHE ) Biznespartner również, jako BP osoba współpracująca z Firmą w ramach niniejszych warunków współpracy. 3) Wirtualne Biuro panel administrujący służący do zarządzania kontem klienckim, obsługi zamówień, zarządzania strukturą sprzedażową oraz rozliczeniami z Firmą. 4) Portal sklepowy należący do E-nnova Sp. z o.o. w Gdyni, Polska, (dalej jako E-nnova ) portal służący do składania zamówień na Produkty i ewentualnej realizacji współpracy z Firmą w innych oferowanych tam zakresach, znajdujący się pod adresem wellu.eu/shop. 5) Punkt Prowizyjny podstawowa jednostka rozliczeniowa w Firmie. 6) Plan Prowizyjny dokument określający zasady wynagradzania Biznes Partnerów przez Firmę. 7) Regulamin Zakupów dokument określający zasady dokonywania zakupów na Portalu sklepowym. 8) Umowa umowa współpracy zawarta pomiędzy Firmą a Biznespartnerem, której warunki określone są niniejszym dokumentem. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zaakceptowanie w drodze elektronicznej treści niniejszych warunków, po zapoznaniu się z ich treścią, oraz potwierdzenie rejestracji mailem. 9) E-nnova Sp. z o.o. w Gdyni, Polska, ul. Wielkopolskiej 280, Gdynia, NIP: REGON: , KRS VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, kapitał zakładowy ,00 zł opłacony w całości, NIP: Cel regulaminu współpracy Warunki współpracy mają na celu określenie zasad współpracy Biznes Partnera z Firmą w zakresie dystrybucji produktów oferowanych przez Firmę (dalej jako Produkty ). 3 Przedmiot umowy 1) Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy Stron, w ramach których następuje: a. Powierzenie BP prawa do kupowania Produktów na własny użytek oraz b. Umożliwienie BP dalszej odsprzedaży Produktów oferowanych przez Firmę. 2) Aktualny wykaz oferowanych Produktów udostępniany jest na Portalu sklepowym. 3) Produkty pozostają własnością E-nnova Sp. z o.o. do momentu zapłaty za nie całości ceny przez BP. 4) Zakupy odbywają się zgodnie z Regulaminem Zakupów dostępnym pod adresem BP dokonując zakupów na Portalu sklepowym zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Zakupów. 5) Umowa zostaje zawarta przez zaakceptowanie niniejszych zasad przez BP i potwierdzenie przez Firmę zawarcia umowy (aktywacji konta BP). 6) BP oświadcza, że nie występuje w ramach stosunków prawnych z Firmą jako konsument, a działa ramach wykonywanej przez siebie działalności zawodowej lub gospodarczej.

2 4 Oświadczenia 1) Firma oświadcza, iż przysługują jej wszelkie niezbędne do prawidłowej realizacji warunków współpracy prawa w stosunku do Produktów. 2) BP przyjmuje do wiadomości, że w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności odsprzedaży Produktów powinien oferować je osobom trzecim po cenach detalicznych sugerowanych przez Firmę. BP nie jest jednak zobowiązany do oferowania Produktów po cenach detalicznych sugerowanych przez Firmę. 3) Strony Umowy oświadczają, iż baza danych Klientów jest wyłączną własnością Firmy. 4) BP oferował będzie Produkty do odsprzedaży osobom trzecim we własnym imieniu i na własny rachunek i będzie wyłącznie odpowiedzialny przed osobami trzecimi za wykonanie takich umów sprzedaży. W związku z powyższym w przypadku jeżeli w wyniku działania lub zaniechania BP, jakakolwiek osoba trzecia zwróci się z roszczeniem bezpośrednio przeciwko Firmie (lub E-nnova), BP zobowiązany jest do zwolnienia Firmy (lub E-nnova) z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym zakresie, jak również do zwrotu Firmie (lub E-nnova) wszelkich kosztów i naprawiania szkód, jakie Firma poniosła w związku z takim roszczeniem osoby trzeciej. 5 Prawa i obowiązki 1) Biznes Partnera: a) BP zobowiązany jest w trakcie obowiązywania regulaminu współpracy do posługiwania się tylko udostępnianymi przez Firmę lub E-nnova materiałami marketingowymi. b) BP ma obowiązek działać w sposób etyczny zawodowo i społecznie. W szczególności rozumie się przez to brak podejmowania czynności mogących działać na szkodę innych BP jak i również Firmy. c) BP może sprzedawać Produkty oferowane przez Firmę również w ramach własnego sklepu internetowego, z wyłączeniem portali aukcyjnych. d) BP nie ma prawa udostępniać osobom trzecim danych dostępowych do wszystkich części systemu dostępnego tylko i wyłącznie dla BP w ramach współpracy z Firmą. e) BP zobowiązany jest do zapewnienia ochrony osobistych informacji przekazywanych mu przez jego Klientów i pozyskanych przez niego BP. f) BP jest niezależnym wykonawcą prowadzonych przez siebie działań w ramach współpracy z Firmą, i obowiązany jest, do każdorazowego wyprowadzenia z błędu osób mogących sądzić, iż BP jest przedstawicielem Firmy. BP nie jest upoważniony do zaciągania w imieniu Firmy jakichkolwiek zobowiązań ani składania jakichkolwiek oświadczeń, a wszelkie podjęte przez niego deklaracje, niezgodne ze stanowiskiem Firmy obciążają tylko jego. BP nie jest upoważniony do przyjmowania jakichkolwiek płatności w imieniu Firmy. g) BP jako niezależny wykonawca samodzielnie będzie płacił podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu pracy na własny rachunek, podatek dochodowy oraz inne podatki nałożone na niezależnego wykonawcę przez przepisy prawa, a także zwalnia Firmę z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z niezapłacenia ww. podatków. h) BP jako niezależny wykonawca nie jest w żaden sposób zobowiązany przez Firmę do wykonywania pracy. BP sam decyduje o godzinach swojej pracy jak i miejscu jej wykonywania.

3 i) BP sam ponosi wszelkie koszty swojej pracy, Firma nie jest zobowiązana do dostarczania BP żadnych narzędzi pracy, ani zwracać mu żadnych kosztów, chyba że co innego wynika z odrębnych uzgodnień pomiędzy Firmą a BP, j) Wykonując wszelkie czynności uznane przez BP za niezbędne do wykonywania przedmiotu niniejszych warunków współpracy BP zobowiązany jest wykonywać je zgodnie z prawem. k) BP umieszczający na stronach internetowych Firmy lub E-nnova z użyciem przeznaczonych do tego funkcjonalności komentarze oraz inne elementy takie jak zdjęcia, linki etc. wyraża zgodę na wykorzystywanie umieszczonych komentarzy i elementów odpowiednio przez Firmę lub E-nnova bez odrębnego wynagrodzenia do celów reklamowych i promocyjnych poprzez ich publikację nieograniczonemu kręgowi odbiorców, w tym w Internecie oraz w mediach drukowanych, telewizji i radio, wraz z podaniem imienia lub nazwy BP. l) Jeżeli BP posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy osobami trzecimi, ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania, jak za swoje własne. 2) Firmy: a) Firma gwarantuje BP, iż jego prawo do jego miejsca w strukturze pozostaje jego własnością i jest niezmienne. Odebranie prawa do miejsca BP w strukturze może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacjach określonych postanowieniami niniejszych warunków współpracy. b) Prowizja za sprzedaż produktów BP jest ustalana w oparciu o aktualnie obowiązujący Plan Wynagrodzeń, na podstawie aktywności BP. Firma nie gwarantuje stałego poziomu prowizji. c) Firma zapewnia BP, iż za dokonywane przez nich bądź ich Klientów zakupy, należały będą się punkty prowizyjne, a wartość punktowa będzie każdorazowo określona w aktualnych cennikach. d) Prowizja należy się, a firma zapewnia jej wypłatę BP. 6 Okres obowiązywania warunków współpracy 1) Współpraca na niniejszych warunkach rozpoczyna się w dniu ich zaakceptowania przez BP i obowiązuje przez okres dwunastu miesięcy z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne. W przypadku wprowadzenia opłaty za korzystanie z systemu, warunkiem przedłużenia współpracy na kolejne dwanaście miesięcy będzie dokonanie przez BP opłaty zgodnie z obowiązującym w Firmie cennikiem. 2) Wypowiedzenie umowy może nastąpić: a) Poprzez wypowiedzenie umowy przez BP w każdym czasie, bez podania przyczyny w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres Wypowiedzenie umowy w formie elektronicznej, musi zostać wysłane z adresu BP podanego w jego profilu. b) Poprzez wypowiedzenie umowy przez Firmę, w przypadku, gdy BP naruszył postanowienia warunków współpracy, i nie naprawił naruszenia pomimo udzielenia mu pisemnego wezwania, w terminie wskazanym w takim wezwaniu, nie dłuższym niż 7 dni. c) Firma może rozwiązać współpracę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach: i. Podania przez BP w chwili akceptowania niniejszych warunków współpracy fałszywych danych. ii. działania na szkodę Firmy lub sprzecznie z jej interesami.

4 7 Brak wyłączności BP nie ma zakazu współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi bądź osobami, jednakże: 1) BP bez pisemnej zgody zarządu Firmy, w okresie obowiązywania warunków współpracy nie ma prawa osobiście i pośrednio rekrutować lub podejmować starań w celu zrekrutowania innych BP lub Klientów Firmy na rzecz innej działalności o charakterze marketingu bezpośredniego lub/i sieciowego oraz sprzedaży bezpośredniej. 2) W przypadku, gdy BP zaangażuje się w inną działalność o podobnym charakterze do opisanego w niniejszych warunkach, zobowiązany jest do całkowitego rozdzielenia czynności prowadzonych na rzecz Firmy od czynności prowadzonych na rzecz takiej innej działalności, przez co rozumie się m. in.: a) Nie będzie prowadził spotkań dotyczących Firmy lub Produktów w tym samym miejscu i czasie co spotkań związanych z inną działalnością. b) Nie będzie oferował w tym samym miejscu i czasie Produktów Firmy i produktów związanych z inną działalnością. c) Nie będzie oferował produktów lub usług innej działalności na jakichkolwiek spotkaniach Firmy. d) Nie będzie korzystał z narzędzi udostępnianych przez Firmę do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz innej działalności. 8 Wyłączenia odpowiedzialności stron Żadna ze Stron nie będą odpowiedzialne za jakiekolwiek straty poniesione przez drugą Stronę lub Klientów powstałe bez winy tej Strony, w szczególności spowodowane następującymi przypadkami losowymi: a) Awarią łączy telekomunikacyjnych, b) Awarią serwerów systemów płatniczych za pomocą, których Klienci uiszczają cenę zakupu Produktów, c) Awarią lub niedostępnością Witryny Banku d) Awarią lub niedostępnością witryn firm współpracujących, e) Awarią lub niedostępnością Wirtualnego Biura, f) Wystąpieniem przyczyn o charakterze siły wyższej np. huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk i inne będące poza kontrolą Firmy, nawet przy zachowaniu przez Firmę należytej staranności. 9 Postanowienia końcowe 1) Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają poinformowania BP o wprowadzanych zmianach, w sposób opisany w 9 ust. 4) poniżej. 2) W sprawach nieuregulowanych warunkami współpracy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3) Wszelkie spory powstałe podczas realizacji współpracy w ramach przedmiotowych warunków będą w pierwszej kolejności rozwiązywane pomiędzy BP a Firmą, a w przypadku, gdy nie przyniesie to skutku, wszelkie spory sądowe odbywały się będą przed sądem właściwym dla siedziby Firmy.

5 4) Zmiany warunków współpracy mogą być wprowadzane przez Firmę w związku ze zmianami w obowiązującym prawie oraz zmianach powstałych w otoczeniu biznesowym, w jakim działa Firma. O zmianach zapisów warunków współpracy, BP będzie informowany za pomocą ogólnodostępnych źródeł takich jak poczta elektroniczna czy portale należące do firmy (podczas logowania). W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do warunków współpracy, BP ma możliwość rozwiązania umowy współpracy w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w informacji, ze skutkiem natychmiastowym, co będzie jednoznaczne z rezygnacją ze współpracy przez BP na własne życzenie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy i braku akceptacji zmian wymaga dla swojej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku prowadzenia działalności przez BP (tj. zakupu, sprzedaży czy wykonywania innych podobnych czynności) po wprowadzeniu zmian warunków, traktowane będzie to jednoznacznie z akceptacją wprowadzonych zmian. 5) Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków współpracy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez pisemnej zgody Firmy. Firma może przenosić prawa i obowiązki z niniejszych warunków współpracy na osobę trzecią, wybraną przez Firmę, na co BP wyraża zgodę. Firma poinformuje BP o przeniesieniu tych prawa i obowiązków. I o podmiocie, na który dokonała przeniesienia. 6) Pozycja BP w strukturze jest dziedziczona zgodnie z obowiązującym prawem. 7) Integralną częścią regulaminu jest Plan Wynagrodzeń. 8) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa autorskiego oraz innych ustaw szczególnych. 9) Zmiany w niniejszych warunkach współpracy mogą być dokonywane również za pośrednictwem załączników. 10) Zgodnie z przepisami polskiej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych WellU Group GmbH z siedzibą w Grünastrasse 14, 9470 Buchs, Szwajcaria, wpisaną do Handelsregister des Kantos ST. Gallen CHE informuje, że przetwarzać będzie podane przez BP dane osobowe w celach marketingowych własnej oferty handlowej oraz w zakresie koniecznym do wykonywania Umowy, w tym publikacji danych kontaktowych do wglądu dla innych BP, jako administrator danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy, w ramach zbioru danych osobowych zgłoszonego do GIODO. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych i do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Właściciel danych ma prawo do wyrażenia sprzeciwu dla przetwarzania swoich danych osobowych, a także ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w ogóle, co może jednak oznaczać konieczność zakończenia współpracy. We wszystkich w/w sprawach należy kontaktować się z Firmą pisemnie na adres siedziby Firmy. 11) Firma informuje, że dane osobowe BP będą przekazywane do spółki e-nnova Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Wielkopolskiej 280, Gdynia, NIP: REGON: , KRS VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, kapitał zakładowy ,00 zł opłacony w całości w celach marketingowych oferty handlowej tej spółki oraz w zakresie koniecznym do korzystania z Portalu sklepowego i analizy sprzedaży BP celem rozliczeń z BP. BP wyrażają na to zgodę. BP wyrażają zgodę na przekazywanie przez spółkę e-nnova Sp. z o.o., o której mowa w ust.11 powyżej, na rzecz Firmy, danych dotyczących transakcji dokonywanych przez BP z w/w spółką w ramach Portalu sklepowego, w postaci: imienia i nazwiska, numeru ID, statusu, rangi, loginu, miasta, kraju, daty rejestracji, statusu konta, polecającego, numeru ID, , numer telefonu, informacji o opłacie rocznej, danych kontaktowe (telefon, , tel. kom, skype), adresu zameldowania, adresu korespondencyjnego, stanu konta biznesowego (okres rozliczeniowy, aktywność, status menadżerski, liczba osób w strukturze binarnej, liczba osób w strukturze generacyjnej, zakupy własne, obrót bieżący w drzewie binarnym, saldo punktów, obrót kwalifikacyjny), okresów rozliczeniowych, historii zamówień. 12) W tym zakresie Firma staje się administratorem tych danych osobowych dotyczących do BP ust.10 powyżej stosuje się odpowiednio.

6 13) BP wyraża zgodę na publikację przez Firmę swoich danych w postaci imienia i nazwiska, loginu, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, ID, danych Polecającego, opłaty rocznej, stanu konta, okresów rozliczeniowych oraz historii zamówień, skype i adresu w sposób dostępny dla innych BP celem ułatwienia kontaktów i usprawnienia współpracy oraz zmaksymalizowania efektów współpracy. Publikacja następuje w systemie informatycznym Firmy służącym do współpracy w ramach niniejszej Umowy. 14) Prawem mającym zastosowanie do stosunków pomiędzy Firmą i BP, w tym do sporów między tymi stronami, jest prawo szwajcarskie, a wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów Sąd właściwy dla siedziby firmy, chyba że strony postanowią inaczej.

Regulamin Współpracy

Regulamin Współpracy Regulamin Współpracy 1 Pojęcia Następujące pojęcia użyte w Regulaminie Współpracy posiadają przypisane im niżej znaczenie: 1) Spółka COLWAY INTERNATIONAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo