Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku"

Transkrypt

1

2 Raport przygotował zespół i współpracownicy Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Krzysztof Gwosdz (koordynator badania), Marek Ciechowski, Jarosław Działek, Robert Guzik, Arkadiusz Kocaj, Grzegorz Micek, Łukasz Sykała oraz Wojciech Biernacki (AWF Kraków), Janusz Górecki, Sylwia Łękawska (ZGLOiR), Monika Panecka-Niepsuj (ZGLOiR) i Agnieszka Sobala-Gwosdz (PWSTE w Jarosławiu) Ryciny: Arkadiusz Kocaj Recenzja: dr hab. M. Paszkowski Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku Raport końcowy Opracowanie przygotowane na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki Kraków, 2014

3 Spis treści 1. Cel i zakres opracowania 4 2. Wielkość i struktura inwestycji 8 Napływ inwestycji 8 Struktura inwestycji według typu nakładów 9 Małopolska na tle innych województw 11 Najwięksi inwestorzy Struktura branżowa inwestycji 16 Sektor przemysłowy 16 Sektor usługowy 25 Handel 25 Usługi (poza handlem) Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Małopolsce w 2013 roku 34 Stan rozwoju sektora na tle innych regionów w Polsce 34 Uwarunkowania i perspektywy rozwoju sektora w Małopolsce Kraje pochodzenia kapitału Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych 50 Spółki z udziałem kapitału zagranicznego 50 Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych według powiatów 52 Inwestycje w nowe obiekty (greenfield) 55 Prawidłowości i uwarunkowania rozmieszczenia inwestycji zagranicznych 58 Znaczenie SSE i SAG dla lokalizacji inwestycji zagranicznych Zatrudnienie w firmach z kapitałem zagranicznym 66 Zatrudnienie według kraju pochodzenia inwestora 66 Zatrudnienie według działów i sekcji PKD 68 Firmy zagraniczne na lokalnych rynkach pracy 72 Zwolnienia grupowe 74 Bilans zatrudnienia 74 Najwięksi pracodawcy Innowacyjność firm z kapitałem zagranicznym w Małopolsce Inwestycje realizowane po 31 grudnia 2013 roku i planowane Czynniki i bariery atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 91 Atrakcyjność województwa małopolskiego na tle innych regionów i podregionów Polski 93 Zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej w układzie gmin i powiatów województwa małopolskiego Wnioski Literatura 104 Załącznik 1. Najwięksi inwestorzy zagraniczni w województwie małopolskim w latach Załącznik 2. Najwięksi inwestorzy zagraniczni w województwie małopolskim w 2013 roku 110 Załącznik 3. Inwestycje zagraniczne realizowane lub planowane na terenie województwa małopolskiego po 31 grudnia 2013 roku 114 Załącznik 4. Wartości inwestycji i ich struktura w 2013 roku w mln euro 118

4 1. Cel i zakres opracowania Głównym celem badań wyniki których przedstawione są w niniejszym raporcie było określenie wielkości i struktury inwestycji zagranicznych dokonanych na terenie województwa małopolskiego w 2013 roku. Wartości inwestycji i zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego dla 2013 roku odniesiono do tendencji, jakie obserwowano w napływie bezpośrednich inwestycji do Małopolski w całym okresie Przedmiotem zainteresowania są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ; foreign direct investment, FDI), to jest przedsięwzięcia związane z dążeniem zagranicznego inwestora do uzyskania trwałego dochodu dzięki efektywnemu wpływowi na decyzje miejscowego przedsiębiorstwa. Jako miarę owego oddziaływania przyjęto posiadanie przez inwestora co najmniej 10% udziału w kapitale akcyjnym/zakładowym spółki (OECD Benchmark Definition, 2008). Badanie uwzględnia spółki z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w województwie małopolskim, a także te podmioty zagraniczne, które posiadają siedzibę w innym regionie, lecz prowadzą działalność na terenie Małopolski. Analiza objęła zlokalizowane w województwie małopolskim spółki zależne firm z większościowym udziałem zagranicznym oraz oddziały/filie spółek, w których podmioty zagraniczne były udziałowcem mniejszościowym (co najmniej 10%) i które spełniały na koniec 2013 roku co najmniej jeden z poniższych warunków: zatrudnienie w spółce w Małopolsce wyniosło co najmniej 50 osób, poniesione nakłady inwestycyjne wynosiły co najmniej 1 mln USD. Dla każdego z inwestorów analizowano następujące cechy: rodzaj działalności, który określano zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) na poziomie sekcji i działów, kraj pochodzenia inwestora, przy czym przyjmowano kraj będący rzeczywistym źródłem kapitału, a nie kraj rejestracji spółki nadrzędnej wobec polskiej filii, typ inwestycji w podziale na: prywatyzacje, nakłady na obiekty budowane od podstaw (greenfield), przejęcia firm prywatnych, dodatkowe nakłady (reinwestycje) w firmach przejętych lub sprywatyzowanych w okresie ,

5 miejsce prowadzenia działalności w województwie małopolskim. Przyjęto metodę zakładową, tzn. lokalizację inwestycji według faktycznego miejsca poniesionych nakładów, a nie siedziby firmy w Polsce. Analizy przestrzenne prowadzono głównie na poziomie powiatowym, który w przybliżeniu odpowiada lokalnym rynkom pracy, a ponadto w podziale na obszary metropolitalne (Krakowski Obszar Metropolitalny) i pozametropolitalne, struktura wielkościowa inwestycji i przedsiębiorstw, mierzona nakładami udziałowców zagranicznych i liczbą zatrudnionych osób, poziom technologiczny nowych przedsięwzięć (greenfield) określony zgodnie ze standardem biura statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat). Podstawową miarą aktywności kapitału zagranicznego jest wielkość nakładów wyrażona w dolarach amerykańskich (USD), ważniejsze dane przedstawiono także w euro (załącznik 4). Innymi używanymi miernikami są liczba pracowników oraz liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W realizacji badania za podstawową zasadę przyjęto pozyskanie możliwie jak największej ilości danych bezpośrednio od przedsiębiorstw (inwestorów), a jedynie w przypadku niemożności stosowania tej reguły opierano się na danych wtórnych. Do 317 podmiotów zwrócono się z ankietą telefoniczną i elektroniczną. Uzyskano 65 wypełnionych kwestionariuszy (21%). Pozyskano ponadto z Krajowego Rejestru Sądowego 165 rocznych sprawozdań finansowych firm lub sprawozdań zarządu z działalności w 2013 roku. Przeprowadzano równocześnie kwerendy prasy codziennej i specjalistycznej, newsletterów branżowych oraz baz danych, m.in. rejestru REGON, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), prowadzonej przez PAIiIZ Listy Największych Inwestorów Zagranicznych w Polsce (Lista, 2013; Lista, 2014), ponadto Wykazu transakcji zawartych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których nastąpiło zbycie akcji/udziałów oraz list beneficjentów funduszy unijnych. Ogółem pozyskano ze źródła bezpośredniego (firma) metodą ankiety lub pośredniego (ale z danych podawanych bezpośrednio przez firmę) informacje o wysokości nakładów dla ponad 220 podmiotów. Zidentyfikowano 108 inwestorów, których nakłady w 2013 roku wyniosły 1 mln USD i więcej. W trakcie prowadzonych badań skorygowano wartość niektórych inwestycji zrealizowanych przed 2013 rokiem, zwłaszcza w latach

6 Niektóre firmy lub instytucje, które udostępniły informacje, zastrzegły sobie prawo nieudostępniania do wiadomości publicznej ujawnionych danych indywidualnych o wielkości nakładów lub zatrudnienia. Informacje takie wykorzystano jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych. Przytaczane w tekście lub załącznikach przybliżone wartości inwestycji lub zatrudnienia dla pojedynczych firm opierają się w tym przypadku na publicznie dostępnych źródłach, np. rocznych raportach finansowych składanych w KRS, prasie specjalistycznej, komunikatach firm dla mediów itd. Opracowanie składa się z dziesięciu rozdziałów. Na początek poddano analizie najważniejsze fakty dotyczące wielkości i struktury napływu kapitału zagranicznego do województwa małopolskiego w 2013 roku na tle całego okresu Następnie szczegółowo omówiono strukturę branżową inwestycji według sekcji i działów PKD, przy czym w charakterystyce inwestorów skoncentrowano się na przedsięwzięciach mających miejsce w 2013 roku. Ze względu na specyfikę działalności oraz dużą dynamikę wzrostu w ostatnich latach osobny rozdział poświęcono centrom zaawansowanych usług (BPO, SSC i R&D) z kapitałem zagranicznym działającym w Małopolsce (rozdział 4). Kolejne rozdziały raportu dotyczą pochodzenia kapitału według krajów (rozdział 5) i rozmieszczenia inwestycji w województwie małopolskim (rozdział 6). Problematykę zatrudnienia w firmach zagranicznych omówiono w rozdziale 7. W kolejnej części omówiono zagadnienia związane z innowacyjnością firm z kapitałem zagranicznym. O inwestycjach realizowanych po 31 grudnia 2013 roku traktuje rozdział 9. Osobny fragment pracy poświęcono klimatowi inwestycyjnemu w regionie, omówiono w nim m.in. czynniki sprzyjające przyciąganiu inwestycji zagranicznych do województwa małopolskiego i bariery przeciwdziałające ich napływowi. Raport kończy syntetyczna prezentacja najważniejszych zaobserwowanych prawidłowości dotyczących inwestycji zagranicznych na terenie Małopolski w 2013 roku na tle całego okresu Załączniki obejmują listę największych inwestorów zagranicznych w województwie w latach , listę inwestorów, którzy zaangażowali na terenie Małopolski w 2013 roku najwięcej kapitału, informacje o największych przedsięwzięciach realizowanych po 31 grudnia 2013 roku oraz statystyczne zestawienie ważniejszych danych dotyczących aktywności inwestorów zagranicznych w 2013 roku w euro (EUR).

7 W pracy zamiennie używane są określenia województwo małopolskie i Małopolska. Termin region o ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej odnosi się do województwa małopolskiego w jego obecnych granicach. Autorzy pragną podziękować i wyrazić swoją wdzięczność wszystkim przedstawicielom firm i instytucji, którzy przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału w tegorocznej edycji badania i poświęcili swój czas na przygotowanie danych na potrzeby niniejszego opracowania.

8 2. Wielkość i struktura inwestycji Napływ inwestycji Wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych dokonanych w 2013 roku na terenie województwa małopolskiego wyniosła w świetle przeprowadzonych badań 1567,0 mln USD. Całkowita wielkość zainwestowanego kapitału w regionie po 1989 roku przekroczyła 18 mld USD (czyli 5374,6 USD na 1 mieszkańca województwa). Zaangażowanie inwestorów w 2013 roku wróciło tym samym do najwyższego poziomu wartości nakładów, jakie miały miejsce w latach , a więc w okresie przed wybuchem kryzysu finansowego. Po dużym spadku wielkości nakładów w latach obserwujemy coroczny ich wzrost (rys. 1). Wartość nakładów w 2013 roku była o ¼ wyższa niż w 2012 roku i o blisko 2/5 w porównaniu do 2011 roku. Wysoka wartość inwestycji w województwie małopolskim w 2013 roku odzwierciedlała ogólną poprawę koniunktury w Polsce i krajach będących głównym źródłem kapitału, co wpłynęło na większą aktywność inwestycyjną. Przykładowo napływ inwestycji zagranicznych do krajów grupy OECD wzrósł o 11%, a do krajów UE o 14,5% (OECD, 2014). Rys. 1. Wartość (roczna i skumulowana) inwestycji zagranicznych w województwie małopolskim do końca 2013 roku Źródło: badania własne.

9 Dużemu zaangażowaniu kapitału zagranicznego mierzonego wielkością nakładów w 2013 roku towarzyszyła również bardzo wysoka aktywność pod względem liczby nowo zakładanych firm (tab.1 2). Powstało bowiem aż 297 podmiotów, najwięcej od 2006 roku. Stosunkowo wysoka była jednocześnie w 2013 roku liczba wyrejestrowanych firm. Wartość stopy wejścia netto firm (zarejestrowania pomniejszone o wyrejestrowania) była najwyższa od 2008 roku, chociaż ciągle niższa niż w najlepszych latach Tab. 1. Liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w Małopolsce Liczba spółek zarejestrowanych w REGON składających roczne sprawozdanie b.d. nowo zarejestrowanych wyrejestrowanych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS. Tab. 2. Stopy wejścia i wyjścia brutto oraz stopy wejścia netto firm z udziałem kapitału zagranicznego w Małopolsce Wskaźniki demografii firm stopa wejścia brutto [w %] 10,9 9,1 6,5 5,5 5,4 6,1 6,5 7,1 stopa wyjścia brutto [w %] 0,9 0,9 2,4 1,2 0,7 1,9 1,1 1,4 stopa wejścia netto [w %] 9,9 8,2 4,1 4,2 4,7 4,2 5,4 5,7 Uwaga: stopa wejścia brutto to stosunek liczby przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność w roku t do liczby jednostek funkcjonujących według stanu na koniec roku poprzedzającego (t 1), stopa wyjścia brutto to stosunek liczby przedsiębiorstw, które zakończyły działalność w roku t do liczby jednostek funkcjonujących według stanu na koniec roku poprzedzającego (r 1), stopa wejścia netto, to różnica między jednostkami, które rozpoczęły działalność w danym roku, a tymi, które ją zakończyły, odniesiona do liczby jednostek funkcjonujących według stanu na koniec roku poprzedzającego (t 1), (zob. Rogowski, Socha, 2005). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS. Struktura inwestycji według typu nakładów Podobnie jak w czterech ubiegłych latach największe nakłady pochłonęły przejęcia i fuzje firm prywatnych 35,4% inwestycji w 2013 roku (rys. 2). Wiodący udział nakładów tego typu świadczy o rosnącej dojrzałości małopolskiej gospodarki, gdyż dominacja takich inwestycji jest charakterystyczna dla najbardziej rozwiniętych krajów. Zarazem są one dobrym wskaźnikiem koniunktury i atrakcyjności inwestycyjnej. Na wysoki poziom inwestycji w 2013 roku złożyły się też dwie wielkie transakcje prywatyzacyjne. Wysokość tej ostatniej kategorii nakładów (266 mln USD) była w roku ubiegłym wyjątkowa na tle trzech lat poprzednich, kiedy to nie osiągnęła łącznie nawet 10 mln USD.

10 Nieco wyższe niż w 2012 roku były inwestycje związane z nowymi przedsięwzięciami (greenfield), które wyniosły 483 mln USD (a więc o około 11% więcej niż w 2012 roku). W sumę tę wliczono także nakłady poniesione na przedsięwzięcia greenfield uruchomione w latach wcześniejszych (154 mln USD). Natomiast niższe niż w roku wcześniejszym były nakłady reinwestycyjne w firmach przejętych lub sprywatyzowanych przez kapitał zagraniczny w okresie które łącznie wyniosły 265 mln USD, a więc o 17% mniej niż w 2012 roku. Rys. 2. Nakłady inwestorów zagranicznych w latach i w 2013 roku według typu nakładów (w %) Źródło: badania własne. Rys. 3. Wielkość nakładów w latach według typu (w mln USD) Źródło: badania własne. Obserwacja trendu napływu inwestycji według typu nakładów z ostatnich kilku lat pozwala na wysunięcie wniosku, że nakłady w nowe przedsięwzięcia i reinwestycje

11 cechują się niewielkim wzrostem przy małej amplitudzie rocznych wahań, natomiast główne różnice w rocznej wysokości inwestycji wynikają przede wszystkim ze zmiennej wielkości środków zaangażowanych w fuzje, przejęcia i prywatyzacje (rys. 3). Małopolska na tle innych województw Istniejący zasób danych ogólnopolskich i regionalnych tylko w przybliżeniu pozwala na porównanie aktywności inwestorów zagranicznych w Małopolsce z innymi województwami. Na potrzeby tego porównania wykorzystano cztery wskaźniki udostępniane przez GUS opisujące poziom zaangażowania kapitału zagranicznego na poziomie województw: inwestycje w majątek trwały, wielkość kapitału podstawowego (zakładowego), liczba pracujących w firmach zagranicznych i liczba zarejestrowanych firm. Dwie pierwsze dane klasyfikowane są przy użyciu metody przedsiębiorstw, tzn. według miejsca siedziby spółki, a nie miejsca faktycznie ponoszonych nakładów. Województwo małopolskie znajduje się w grupie województw wyróżniających się w zakresie aktywności inwestorów zagranicznych, przy czym w wartościach bezwzględnych wyraźnie ustępuje ono liderom w przyciąganiu kapitału, tj. województwom mazowieckiemu, wielkopolskiemu i śląskiemu, a także dolnośląskiemu. Do końca 2012 roku 1 w Małopolsce ulokowano inwestycje zagraniczne stanowiące 6,8% ich wartości w skali kraju. Większymi nakładami inwestycyjnymi podmiotów zagranicznych cechowały się według GUS cztery województwa: mazowieckie (49,4%), dolnośląskie (9%), wielkopolskie (8,7%) oraz śląskie (8,6%). Na tle innych regionów względnie dużą wartość inwestycji zagranicznych skoncentrowano także w województwie pomorskim (4,0%). Pozostałe województwa odgrywają niewielką rolę jako miejsca lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W świetle wartości innych wskaźników udział Małopolski w zakresie inwestycji zagranicznych oscyluje od około 4% (nakłady inwestycyjne) i 5,6% liczby zarejestrowanych firm do 6,5% (liczba pracujących) i 6,8% (wielkość kapitału podstawowego). Ogólnie rzecz biorąc, pozycja Małopolski w zakresie aktywności kapitału zagranicznego mierzona wskaźnikami udostępnianymi przez GUS jest zatem nieco niższa niż całkowity potencjał gospodarczy województwa mierzony wartością PKB. Udział 1 W momencie finalizowania niniejszego raportu GUS nie udostępnił jeszcze danych za 2013 rok.

12 Małopolski w łącznych nakładach kapitału zagranicznego jest też niższy niż jej udział w liczbie ludności Polski. W 2013 roku na obszarze Małopolski zarejestrowane były 4463 spółki z udziałem kapitału zagranicznego, które stanowiły 5,7% tego rodzaju podmiotów w kraju (tab. 3). Pod względem liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego województwo małopolskie plasowało się na siódmej lokacie wśród wszystkich polskich regionów. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę poziom koncentracji spółek z udziałem kapitału zagranicznego mierzony ich liczbą w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, Małopolska zajmowała dopiero dziewiąte miejsce. W 2013 roku na każde 10 tys. mieszkańców województwa małopolskiego przypadało przeciętnie 13,3 firm z udziałem kapitału zagranicznego, podczas gdy średnio w Polsce 20,5. Największym nagromadzeniem podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego cechuje się województwo mazowieckie, a właściwie Warszawa, gdyż tam zlokalizowana jest zdecydowana większość firm z kapitałem zagranicznym funkcjonujących na Mazowszu (80,5%). W porównaniu z Małopolską wyższym poziomem koncentracji spółek z udziałem kapitału zagranicznego odznaczają się także regiony leżące wzdłuż zachodniej granicy kraju oraz województwa: wielkopolskie, śląskie, pomorskie i opolskie. Tab. 3. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1995 i 2013 Lp. Województwo Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego Odsetek spółek z udziałem kapitału zagranicznego w % Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego na mieszkańców mazowieckie ,2 39,2 16,7 58,1 2 dolnośląskie ,6 9,1 7,8 24,7 3 wielkopolskie ,9 8,4 6,4 19,1 4 śląskie ,4 8,1 4,1 14,0 5 zachodniopomorskie ,2 6,0 10,0 27,4 6 pomorskie ,1 5,8 7,9 19,8 7 małopolskie ,9 5,7 3,7 13,3 8 łódzkie ,3 3,9 3,8 12,2 9 lubuskie ,9 3,5 9,3 27,2 10 kujawsko-pomorskie ,7 2,3 3,1 8,6 11 opolskie ,3 1,9 5,1 14,5 12 lubelskie ,3 1,7 1,4 6,1 13 podkarpackie ,0 1,7 1,1 6,1 14 warmińsko-mazurskie ,5 1,3 2,5 7,1 15 podlaskie ,8 0,8 1,6 5,6 16 świętokrzyskie ,9 0,8 1,6 4,8 X Polska ,0 100,0 6,2 20,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS.

13 Warto zwrócić uwagę, że w zakresie liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego pozycja Małopolski powoli, ale systematycznie wzrasta (tab. 4). Województwo małopolskie zalicza się do regionów o największej dynamice przyrostu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. W latach liczba tego rodzaju firm na terenie województwa małopolskiego zwiększyła się niemalże czterokrotnie. Wyższym tempem przyrostu spółek z udziałem kapitału zagranicznego w analizowanym okresie wyróżniały się jedynie województwa podkarpackie oraz lubelskie. Tab. 4. Charakterystyka dynamiki liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w Małopolsce na tle kraju Udział województwa małopolskiego w Polsce w liczbie firm [%] zarejestrowanych w REGON 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 składająca roczne sprawozdanie 6,1 6,0 5,9 6,2 6,4 6,3 6,3 b.d. nowo zarejestrowanych 7,7 6,8 6,3 7,3 6,4 6,9 6,8 7,4 wyrejestrowanych 4,7 5,2 5,7 6,0 3,2 5,8 5,5 7,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS. Pod względem liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego w 2013 roku Kraków zajmował czwarte miejsce w kraju wśród wszystkich miast wojewódzkich, wyprzedzając m.in. Łódź, Gdańsk, Szczecin i Katowice. Większą liczbą spółek z udziałem kapitału zagranicznego w porównaniu ze stolicą Małopolski odznaczały się tylko Warszawa, Wrocław i Poznań. Najwięksi inwestorzy W 2013 roku zidentyfikowano 108 inwestorów, którzy ponieśli nakłady w wysokości co najmniej 1 mln USD. Wśród tej grupy 31 podmiotów zaangażowało co najmniej 10 mln USD, a dziesięciu 50 milionów i więcej. Nakłady inwestycyjne wykazywały się dużą koncentracją: połowa inwestycji przypadła na trzynastu inwestorów, dwadzieścia trzy największe podmioty skupiły trzy czwarte nakładów. Największe sumy zaangażowano w przejęcie aktywów istniejących firm. Invesco Real Estate z USA zakupił za 122,4 mln USD krakowskie centrum handlowe, Galerię Kazimierz, co dało mu pierwsze miejsce na liście największych inwestorów w województwie małopolskim w 2013 roku. Firmą, w której aktywa zaangażowano najwięcej kapitału, były jednak Zakłady Azotowe w Tarnowie (obecnie Grupa Azoty).

14 Grupa międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) na czele, wydała 199,6 mln USD na kupno od Skarbu Państwa akcji tej firmy. Znaczny pakiet akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie nabył rosyjski Acron (100,5 mln USD). Kolejna wielka transakcja dotyczyła krakowskiego centrum handlowego Zakopianka, które nabył brytyjski fundusz Tristan Capital Partners. Za około 75 mln USD właściciela zmieniło inne duże centrum handlowe w stolicy regionu (Krokus). Nabywcą była amerykańska grupa Blackstone. Bardzo aktywny był brytyjski fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners, który nabył dwie małopolskie firmy: Polskie Koleje Linowe i Kolej Gondolową Jaworzyna Krynicka (za łącznie 82 mln USD). Kolejne wielkie przejęcia również dotyczyły sektora usługowego. Francuski Algonquin został właścicielem nieruchomości w Krakowie, w której działa Hotel Sheraton, zaś brytyjska Bupa kupiła grupę Lux Med, której istotna część działalności związana jest m.in. z rynkiem małopolskim. Z kolei Lone Star Funds z USA przejął aktywa Globe Trade Centre. W sumie na wymienione dziesięć podmiotów przypada aż połowa łącznych zagranicznych inwestycji bezpośrednich poczynionych w 2013 roku. Największych inwestycji greenfield dokonały w 2013 roku firmy należące do zagranicznych sieci handlowych: francuskiej grupy Auchan oraz portugalskiej Jerónimo Martins. Wielkie nakłady Auchan związane były przy tym z jednym nowym obiektem w Krakowie Galerią Bronowice, zaś Jerónimo Martins prowadziło intensywną ekspansję placówek sieci dyskontów Biedronka na terenie województwa. Łączne nakłady tych dwóch firm poniesione w 2013 roku na terenie Małopolski oszacowano na 132 mln USD. Duże nakłady na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w regionie zaangażowała niemiecka T-Mobile. W sektorze przemysłowym największym przedsięwzięciem była budowana w Niepołomicach fabryka francuskiej korporacji Somfy oraz zakład skraplania gazu Air Products w Tarnowie. Na modernizację lub rozbudowę nowych fabryk, uruchomionych przez kapitał zagraniczny w latach wcześniejszych, zdecydowanie największe nakłady (38 mln USD) przeznaczyła francuska korporacja Valeo w swoje oddziały w Skawinie i Chrzanowie. W rozbudowę zakładu produkcyjnego w Niepołomicach znaczne środki zaangażował kolejny inwestor z Francji Royal Canin. Poza handlem i przemysłem największą nową inwestycją zagraniczną w Małopolsce był krakowski kompleks biurowy Kapelanka 42, którego inwestorem była szwedzka firma Skanska.

15 Największe nakłady poniesione na rozbudowę lub modernizację aktywów przejętych w latach wcześniejszych należały do inwestorów z sektora przemysłowego. Liderem w 2013 roku był francuski EdF, właściciel krakowskiej Elektrociepłowni, a następnie Philip Morris z USA i Dan Cake z Danii (rozbudowa zakładu w Chrzanowie). Mniejsze inwestycje niż w latach poprzednich zrealizował ArcelorMittal. Mimo to brytyjsko-luksemburski koncern pozostaje największym inwestorem zagranicznym w regionie pod względem łącznych nakładów poniesionych w całym okresie (załącznik 1).

16 3. Struktura branżowa inwestycji W 2013 roku nieco ponad połowę (54%) nakładów przyciągnął sektor usługowy, najwięcej zaś gałęzie usług związane z obsługą rynku nieruchomości a następnie z handlem. W sektorze przemysłowym, na który przypada blisko 46% nakładów, przytłaczająca ich część poniesiona została na przetwórstwo przemysłowe. O ile sektor usługowy koncentruje większość nakładów związanych z fuzjami i przejęciami, to sektor przemysłowy odpowiada za większość nakładów poniesionych na reinwestycje. Obydwa sektory gospodarcze są źródłem dużych inwestycji greenfield. Rys. 4. Napływ inwestycji do województwa małopolskiego według roku i sektorów gospodarki (mln USD) Źródło: opracowanie własne. Sektor przemysłowy Największe nakłady w sektorze przemysłowym ponoszone są przez inwestorów zaangażowanych w przedsięwzięcia w przetwórstwie przemysłowym. Branża ta skupiła 90% kapitału w sektorze przemysłowym w 2013 roku, a w całym okresie niewiele mniej 86%. Wysokie nakłady są lokowane corocznie w energetyce, znacznie mniejsze w budownictwie, natomiast rola pozostałych branż wliczanych do sektora przemysłowego: górnictwa i kopalnictwa, dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją jest marginalna.

17 Przetwórstwo przemysłowe Udział przetwórstwa przemysłowego w 2013 roku odpowiadał dokładnie roli tej działalności w BIZ w całym okresie , przy czym różna była proporcja poszczególnych gałęzi przemysłu, w jakie inwestowano w ostatnim roku. Ponad połowa inwestycji przypadła bowiem na przemysł chemiczny, który w całym okresie przyciągnął jedynie 4% nakładów. Wielkością zaangażowanego kapitału zagranicznego wyróżniało się poza przemysłem chemicznym sześć gałęzi przemysłu: produkcja artykułów spożywczych, produkcja pojazdów samochodowych i ich części, produkcja wyrobów tytoniowych, produkcja urządzeń elektrycznych, a ponadto produkcja metali i produkcja napojów. Na wymienione siedem gałęzi przypadło blisko 90% nakładów dokonanych w 2013 przez firmy z kapitałem zagranicznym w przetwórstwie przemysłowym w województwie małopolskim. Rys. 5. Udział wybranych gałęzi w inwestycjach zagranicznych w przemyśle przetwórczym Źródło: badania własne. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Rekordowa wartość inwestycji w tej gałęzi przemysłu jest rezultatem przede wszystkim zaangażowania inwestorów w przejęcia akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie (obecnie Grupa Azoty). Wartość tych transakcji przekroczyła 400 mln USD w 2013 roku, a

18 gros z nich przypadało na dwa podmioty: rosyjski Acron (poprzez Norica Holding) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Ten ostatni, wraz z grupą innych inwestorów instytucjonalnych, nabył pakiet akcji tarnowskich Zakładów Azotowych od Skarbu Państwa, co stanowiło jedną z największych transakcji prywatyzacyjnych w Małopolsce po 1990 roku z udziałem inwestorów z kapitałem zagranicznym. Udziałowcem tarnowskiej firmy są ponadto holenderskie i brytyjskie fundusze inwestycyjne (ING i Aviva). Znaczące środki (około 13 mln USD) w przejęcie aktywów Zakładów Chemicznych Alwernia zaangażował brytyjski Kermas Mining Fund. Air Products (kapitał amerykański) wybudował w Tarnowie nowy zakład skraplania gazu. Instalacja, zlokalizowana na terenie tarnowskiego zakładu Grupy Azoty, kosztowała około 13 mln USD i była jednym z większych przedsięwzięć greenfield zrealizowanych w 2013 roku w przemyśle na terenie województwa małopolskiego. Produkcja artykułów spożywczych i napojów Przemysł spożywczy należy do gałęzi przemysłu angażujących corocznie duże nakłady inwestycyjne. W 2013 roku nakłady w wysokości 1 mln USD i więcej poniosło 10 inwestorów, z czego 30% stanowiły przedsięwzięcia związane z rozbudową nowych zakładów uruchomionych w poprzednich latach. Wysokością nakładów wyróżniały się dwie firmy: Dan Cake z kapitałem duńskim oraz francuski Royal Canin. Pierwsza firma znacznie rozbudowała w Chrzanowie zakład produkujący wyroby cukiernicze i pieczywo. Royal Canin zwiększył swoje zaangażowanie w Niepołomicach, rozbudowując fabrykę, która wytwarza karmę dla kotów i psów. Pozostałe nakłady były głównie efektem działalności inwestorów z kapitałem niemieckim i szwajcarskim. W Skawinie inwestują niemieckie firmy Bahlsen (spółki Bahslen i Lajkonik Snacks) wytwarzające ciastka i słone przekąski oraz Cafea (spółka Grana, producent kawy zbożowej), zaś w Niedźwiedziu (gm. Słomniki) inna niemiecka firma Intersnack. Głównym akcjonariuszem producenta słodyczy Wawel, notowanego na GPW, jest szwajcarska Hosta. W nowym zakładzie produkcyjnym Wawelu w Dobczycach corocznie mają miejsce nakłady w wysokości co najmniej kilku milionów dolarów. Z kolei w Niepołomicach w zakład produkujący wyroby mięsne inwestuje inna szwajcarska firma Bell Gruppe poprzez spółkę zależną Interfresh Food zarejestrowaną w Niemczech.

19 W produkcji napojów działa w województwie małopolskim trzech dużych inwestorów; duński Carlsberg (browar w Brzesku), amerykańska Coca-Cola (wytwórnie napojów gazowanych w Niepołomicach i wody mineralnej Multivita w Tymbarku) oraz izraelska Eden Springs (wytwórnia wody w Krzeszowicach). Największe nakłady miały miejsce w Brzesku, gdzie Carlsberg uruchomił nową linię do butelkowania piwa. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep Wielkość inwestycji w przemyśle samochodowym wyniosła w 2013 roku ponad 40 mln USD. Niemal wszystkie inwestycje zrealizowano w nowych zakładach produkcyjnych wybudowanych po 1999 roku. Największe nakłady miały miejsce w fabrykach Valeo w Skawinie i Chrzanowie. W Skawinie ta francuska firma, będąca jednym z największych dostawców komponentów i części samochodowych na świecie, posiada dwa zakłady: do produkcji chłodnic i wycieraczek, zaś w Chrzanowie produkuje systemy oświetleń. Nakłady przekraczające 1 mln dolarów ponosili ponadto inwestorzy zlokalizowani na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej: niemiecki MAN i japoński Nidec. Inny japoński inwestor: Tokai Rubber posiada swoją siedzibę i zakład produkcyjny w Wolbromiu, przy czym w 2013 roku zdecydowaną większość nakładów inwestycyjnych firma ta ponosiła poza terenem województwa małopolskiego. Produkcja wyrobów tytoniowych Znacząca pozycja przemysłu tytoniowego w strukturze nakładów w działalności przemysłowej jest wynikiem wielkiej skali inwestycji dokonywanych w krakowskim zakładzie, który jest od lat własnością amerykańskiej korporacji Philip Morris. W ostatnich trzech latach coroczne nakłady inwestycyjne wynosiły w tej firmie między 30 a 40 mln USD, podobnie było w 2013 roku. Produkcja metali Nakłady ponoszone przez inwestorów działających w produkcji metali w Małopolsce były w 2013 roku wyraźnie mniejsze niż w latach poprzednich i łącznie osiągnęły poziom 20 mln USD. Wielkość inwestycji w tej gałęzi związana jest przede wszystkim z aktywnością korporacji ArcelorMittal, a zwłaszcza stopnia jej zaangażowania

20 inwestycyjnego w krakowską hutę. Innym dużym inwestorem w branży metalowej jest norweska Sapa (wspólne przedsięwzięcie grup Sapa i Norsk Hydro), która w Chrzanowie posiada tłocznię wyrobów z aluminium (Sapa Extrusion Chrzanów, dawniej Hydro Aluminium Chrzanów). Mniejszościowymi akcjonariuszami Grupy Kęty są brytyjskie i holenderskie fundusze inwestycyjne. Inny producent wyrobów z aluminium Alumetal jest z kolei kontrolowany przez fundusz, którego końcowymi udziałowcami są m.in. znane uniwersytety amerykańskie: Harvard i Stanford. Produkcja urządzeń elektrycznych Wielkość nakładów poniesionych w przedsiębiorstwach wytwarzających urządzenia elektryczne w 2013 roku odpowiadała roli tej działalności w całym okresie po 1989 roku. Ponad połowa nakładów związana była z uruchomieniem przez inwestorów zagranicznych dwóch nowych zakładów. Oba zostały zlokalizowane na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Somfy, francuska firma zajmująca się produkcją napędów i sterowań, m.in. do bram, rolet i żaluzji, inwestowała w swój pierwszy zakład w Polsce (otwarty w 2014 roku pod nazwą Sopem). Włoski Sarel-Tesar uruchomił zakład produkujący transformatory (firma Elettrostandard Polska). Pozostałe nakłady objęły reinwestycje w zakładach greenfield uruchomionych w poprzednich latach (francuski Schneider Electric w Bukownie i norweski Norlys w Nowym Sączu) oraz w starszych zakładach przejętych w latach przez kapitał zagraniczny: SGL Carbon w Nowym Sączu (kapitał niemiecki) i ATB Tamel (dawniej Fabryka Silników Elektrycznych Tamel), którego właścicielem jest ATB Austria Antriebstechnik. Produkcja leków Zdecydowana większość nakładów w tej działalności związana jest z zaangażowaniem izraelskiej Tevy, która od 2009 roku jest właścicielem krakowskich zakładów farmaceutycznych (w latach zostały one kupione przez chorwacką Plivę). Teva, która posiada również zakład w Kutnie, poinformowała w 2013 roku o zamiarze restrukturyzacji swoich polskich aktywów i koncentracji produkcji wyłącznie w Małopolsce. W Krakowie od lat działa ponadto mniejszy producent leków z kapitałem włoskim Molteni Farmaceutici Polska.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Strona 0 Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Basztowa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce Inwestycje zagraniczne w Małopolsce NAPŁYW INWESTYCJI Całkowita wielkość zainwestowanego w regionie kapitału w latach 1989 2013 przekroczyła 18 mld USD (5 374,6 USD na 1 mieszkańca województwa). W 2013

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05

W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05 W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05 2 Dynamiczny i nowoczesny Kraków nadaje rytm całej gospodarce Małopolski. Potencjał intelektualny i naukowy dawnej stolicy Polski tworzy zaplecze kadrowe jego najbardziej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie:

Raport przygotował zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: 13 Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Raport przygotował zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów.

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów. Załącznik nr XIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2014 r. 2014 Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012 roku

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012 roku ww MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARKI Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012 roku Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków 2014 Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2013 roku została przygotowana po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie:

Raport przygotował zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Raport przygotował zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Krzysztof Gwosdz, Marek Ciechowski, Magdalena Dej, Jarosław

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Bolesław Domański Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2001 Spis

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki.

Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki. Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki. W tym roku padnie kolejny rekord rejestracji spółek w KRS. Od stycznia do końca września 2015 r. zarejestrowano ich 32871

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.07.2014 godz. 12:58:43 Numer KRS: 0000442311

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.07.2014 godz. 12:58:43 Numer KRS: 0000442311 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.07.2014 godz. 12:58:43 Numer KRS: 0000442311 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.02.2015 godz. 20:26:30 Numer KRS: 0000530947

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.02.2015 godz. 20:26:30 Numer KRS: 0000530947 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.02.2015 godz. 20:26:30 Numer KRS: 0000530947 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW na tle pozostałych miast regionalnych i jego miejsce na mapie BPO. 22 listopada 2013

KRAKÓW na tle pozostałych miast regionalnych i jego miejsce na mapie BPO. 22 listopada 2013 KRAKÓW na tle pozostałych miast regionalnych i jego miejsce na mapie BPO 22 listopada 213 Kraków a pozostałe regionalne rynki biurowe 2 Nowa podaż Skumulowana podaż Podaż Powierzchnia biurowa do wynajęcia

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM

ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM II MAŁOPOLSKIE FORUM INWESTYCYJNE ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków, 11 czerwca 2008 r. Rola regionu a gospodarka w XXI wieku "Region zacofany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 18 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd, działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gospodarcze uwarunkowania przemian na rynku pracy Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geografii Społecznej Zakład Geografii Społecznej Wydobycie węgla kamiennego i produkcja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2015 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000458596

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2015 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000458596 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2015 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000458596 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku Agnieszka Sobala-Gwosdz Zakład Rozwoju Regionalnego Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ k.gwosdz@geo.uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE, INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH, PROCESOWYCH,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu cławskie Forum Gospodarki: Na czym ma zarabiać Wrocław? cław, 7 listopada 2015 Z CZEGO ŻYJE WROCŁAW? STRUKTURA GOSPODARKI Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2014 godz. 14:05:22 Numer KRS: 0000427357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2014 godz. 14:05:22 Numer KRS: 0000427357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2014 godz. 14:05:22 Numer KRS: 0000427357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2013 godz. 14:44:53 Numer KRS: 0000293205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2013 godz. 14:44:53 Numer KRS: 0000293205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.10.2013 godz. 14:44:53 Numer KRS: 0000293205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2 S t r o n a. ryciny: Arkadiusz Kocaj. recenzja: dr hab. Michał Paszkowski. Redakcja: Jarosław Działek i Krzysztof Gwosdz

2 S t r o n a. ryciny: Arkadiusz Kocaj. recenzja: dr hab. Michał Paszkowski. Redakcja: Jarosław Działek i Krzysztof Gwosdz Raport przygotował zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Bolesław Domański (konsultacje merytoryczne), Jarosław Działek,

Bardziej szczegółowo